Základy účetnictví 5. přednáška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy účetnictví 5. přednáška"

Transkript

1 Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů = jedna z důležitých kvalitativních charakteristik informací poskytovaných účetnictvím - je zajišťována účetními doklady Ekonomické procesy.. Účetnictví. hospodářská operace účetní doklad účetní případ - eviduje hospodářské operace - prokazuje jejich uskutečnění Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést údaje o změnách nastalých v ekonomické realitě /např. ústní sdělení o převzetí dodávky materiálu na sklad není považováno za účetní zdroj údajů o nastalé změně/. Doklad, má-li být účetním dokladem, musí splňovat požadavky, které jsou formulovány v zákoně o účetnictví: Musí obsahovat minimálně tyto údaje: a) označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo b) popis obsahu a označení účastníků, neplyne-li z něj nepřímo c) účtovanou částku v členění pro daňové účely (DPH, event. spotř. daň) d) datum vyhotovení účetního dokladu e) datum provedení hospodářské operace, není-li totožné s datem vyhotovení f) podpisy, resp. podpisový záznam osoby odpovědné za případ a osoby odpovědné za zúčtování. Účetní doklad musí mít i určitou formu: - písemnou, - popř. jinou, ale musí existovat možnost jeho převodu do písemné podoby a musí být vyhotoven určitým požadovaným způsobem: nesmazatelným zápisem, čitelně

2 Určité hospodářské operace jsou dokládány stanovenými druhy dokladů: - pohyby na bankovních účtech výpis z účtu; - příjem a výdej peněžní hotovosti příjmový a výdajový pokladní doklad; - příjem a výdej zásob příjemka a výdejka; - vznik závazku vůči dodavatelům přijatá faktura, vydaná směnka; - vznik pohledávky faktura vydaná, přijatá směnka; - vznik závazku vůči zaměstnancům z důvodu vyúčtování mezd zúčtovací a výplatní listina apod. Některé hospodářské operace potvrzují doklady, jejichž forma i určení je ponecháno na rozhodnutím samotné účetní jednotky - vnitřní účetní doklady, - musí obsahovat zákonem požadované náležitosti a - musí o nich být rozhodnuto před zahájením účetního období ve vnitřním předpisu účetní jednotky, např. zúčtování přijaté zálohy, zúčtování odpisů, předpis manka k úhradě zaměstnanci apod. Jiné členění účetních dokladů - podle počtu evidovaných hospodářských operací: a) jednotlivé b) sběrné Etapy zpracování účetních dokladů a) třídění a číslování /číselný kód je pro jednotlivé doklady stanoven před zahájením vedení účetnictví/, b) rozhodnutí o způsobu zaúčtování /účtový předpis- předkontace/ c) zaúčtován v účetních knihách. d) archivace /doba archivace jednotlivých druhů účetních dokladů je také stanovena v zákoně o účetnictví/ e) skartace po uplynutí doby archivace Účetní doklady od svého vyhotovení do okamžiku zaúčtování a archivace procházejí různými organizačními útvary, kterým přinášejí příslušnou informaci, v nichž jsou ověřovány celý tento pohyb dokladu = oběh účetních dokladů (je stanoven předem ve vnitřní směrnici,) Správně nastavený oběh úč. dokladů složitý úkol, ovlivňuje efektivnost získávání informací a celý proces řízení. Příklad účetního dokladu: Organizace: Datum vystavení: Přijato od: Celkem Kč: Slovy Kč: Příjmový pokladní doklad č. Přílohy: Účel: Schválil: Pokladník: Text Účt. předpis Kč Má dáti - Dal Zaúčtoval:

3 Určete účetní doklady k následujícím hospodářským operacím: Hospodářská operace Doklad Externí/interní odběratel nám uhradil v hotovosti bezhotovostní úhrada faktury vyskladnění materiálu za účelem spotřeby nákup kancelářských potřeb za hotové zařazení stroje do používání nákup zboží vznik závazku nakoupené zboží bylo převzato na sklad výplata zálohy zaměstnanci na služební cestu prodej zboží zákazníkům vznik pohledávky úbytek prodaného zboží ve skladu spotřeba elektrické energie bankovní poplatky zúčtování mezd nárok zaměstnanců na mzdu výplata mezd v hotovosti vyřazení počítače z používání celnice stanovila clo k dodávce materiálu ze zahraničí ve skladu chybí 5 kusů materiálu odvod hotovosti z pokladny na bankovní účet úroky z bankovního účtu z výrobní haly odvedeny hotové výrobky na sklad poskytnutí úvěru bankou úroky z bankovního úvěru vyskladnění prodaných výrobků proplacení cestovného zaměstnanci výplata mezd bankovním převodem doplnění hotovosti z bankovního účtu splacení bankovního úvěru převzetí materiálu na sklad odpisy dlouhodobého majetku Ad 2) Kontrolní sestavy Kontrolními sestavami - specifické přehledy sestavované z údajů na účtech syntetických či analytických, které mají ověřovat správnost vedení zápisů na těchto účtech (správnost, nikoli pravdivost) a) kontrolní soupiska analytických účtů slouží ke kontrole zápisů na analytických účtech a jejich shodě se zápisy na účtu syntetickém b) obratová předvaha - slouží k ověření správnosti vedení zápisů na syntetických účtech (rozvahových a výsledkových). Princip kontroly zápisů spočívá v metodě podvojného zápisu: - každý účetní případ je zapsán vždy na dvou účtech, jednou na straně Má dáti, jednou na straně Dal. To vede k tomu, že při správném vedení zápisů na účtech shodný součet obratů na všech účtech zapsaných na straně MD se součtem obratů zapsaných na straně D

4 Obratová předvaha kontrolovat nemůže: - správnost zaúčtované částky (nesprávnou částku zaúčtovanou podvojně, tj. na Md a D neodhalí, - správnost zvolených účtů pro zaúčtování účetního případu také neodhalí (úhradu přijatou na běžný účet od odběratelů, která bude zaúčtována na stranu Md účtu Materiál na skladě a souvztažně na stranu D účtu tržeb z prodeje zboží, neodhalí), - neodhalí ani skutečnost, že některý případ zaúčtován nebyl (nebude zahrnut do součtu jak strany Md tak strany D, chyba nebude identifikována, součty obratů obou stran budou shodné). Poslední nedostatek obratové předvahy odstraňuje kontrolní vazba se zápisy v deníku, na tzv. deníkový obrat - ten by se měl rovnat součtu strany Md a D v obratové předvaze. První dva uvedené nedostatky se řeší inventarizací, popř. také shoda s deníkovým obratem (první). Ad 3) Inventarizace Cílem je uvést do souladu účetní údaje o majetku a zdrojích s jejich skutečným stavem. Z toho vychází i posloupnost prací při inventarizaci: a/ inventura zjištění skutečného stavu a sestavení inventurních soupisů b/ porovnání skutečného stavu se stavem účetním a vyčíslení inventarizačních rozdílů. c/ vypořádání inventarizačních rozdílů d/ posouzení správnosti ocenění majetku s ohledem na vývoj cen a případně stanovit - trvalé snížení ceny majetku, - dočasné snížení ceny majetku. Ad a/ různý způsob - v závislosti na podstatě inventované složky majetku :inventura fyzická a inventura dokladová. Ad b/ Porovnání zjištěného skutečného stavu - výsledek: - oba údaje jsou ve shodě, pak nevzniká žádný inventarizační rozdíl, - skutečný stav je vyšší než účetní, pak je dosažen inventarizační rozdíl v podobě přebytku, - skutečný stav je nižší než stav účetní, pak je vykázán inventarizační rozdíl v podobě manka. Ad c/ Rozdíl v podobě přebytku nebo manka je třeba účetně vypořádat. přirozený úbytek /vysychání, rozprášení, vyprchání, znehodnocení apod./, pak je možno stanovit tzv. normu přirozeného úbytku / v % z celkového objemu dané složky/. Při inventuře zjištěné manko je pak porovnáváno s touto normou a rozlišuje se tzv. manko do normy a manko nad normu. Součástí bývá i posouzení zaviněnosti zjištěného manka manko zaviněné zpravidla je předepsáno k úhradě tomu pracovníkovi, který jej zavinil. - manko nezaviněné.

5 Ad d/ Součástí inventarizace je i posouzení správnosti cen použitých pro ocenění majetku. - - trvalé snížení hodnoty majetku /v důsledku vývoje cen, ale i v důsledku poškození apod./ - je provedena opravě /snížení/ účetního stavu, - dočasné snížení hodnoty majetku - jsou vytvořeny opravné položky, které snižují hodnotu majetku nepřímo Toto posouzení správnosti cen se zatím neprovádí u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Inventarizace se provádí v různých časových intervalech, nejméně však jednou ročně v souvislosti s účetní závěrkou. Příklad na sestavení obratové předvahy:

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) obecně uznávané účetní zásady: - zásada účetní jednotky

1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) obecně uznávané účetní zásady: - zásada účetní jednotky 1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) Význam účetních informací a jejich využívání četnými uživateli různých zájmů vedlo k ustálení určitých pravidel a principů, které by

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více