Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána"

Transkript

1 Tvorba webových aplikací Jakub Vrána

2 Stavební kameny HTML struktura stránky (1-2. hodina) CSS formátování obsahu (3+vyhledávače) JavaScript interakce v prohlížeči (4) PHP programování na serveru (5-6) SQL databáze (7) HTTP protokol pro přenos Certifikáty zabezpečení

3 Situace na serveru Windows Linux... IIS Apache... ASP PHP... ODBC MySQL...

4 Komunikace se serverem Klient položí serveru protokolem HTTP dotaz na dokument Server vrátí HTML dokument, který může obsahovat objekty jako jsou obrázky, styl a JavaScript Každý z těchto objektů si klient opět musí vyžádat od serveru

5 Značky HTML Jakub Vrána

6 <html> <head> HTML tvorné značky {hypertext markup language} záhlaví dokumentu <title> název dokumentu <body> tělo dokumentu <meta/> vložení metainformací

7 Základní tvar dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <html> <head> <title>název dokumentu</title> </head> <body> Tělo dokumentu. </body> </html>

8 <meta/> Metainformace http-equiv informace v hlavičce name jméno content obsah vkládá se do části <head> doplnění <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta name="description" content="...">

9 Tělo dokumentu <body> background obrázek na pozadí! bgcolor barva pozadí! text barva obyčejného textu! link barva odkazu! vlink barva prohlédnutého odkazu! alink barva aktivního odkazu! [#rrggbb jméno]

10 HTML entity < > & < (menší než) > (větší než) & (ampersand) (pevná mezera) <! > komentáře

11 Stránkotvorné značky <p> {paragraph} odstavec <br/> {line break} <hr/> {horizontal rule} <h1> - <h6> nadpis zlom řádku vodorovná čára {heading} <a> {anchor} odkaz

12 Formát odstavce <p align=> zarovnání! [right center justify] <br clear=> vyčištění okolí! [all left right] <center> vycentrování! <pre> <div> <span> naformátovaný text kontejner na objekty kontejner na text <blockquote>citace

13 Vodorovná čára <hr/> size tloušťka! width šířka na obrazovce! align zarovnání! noshade potlačení stínování! [noshade]

14 <a> Odkaz href odkaz na dokumenty name vytvoření částí dokumentu title nápovědný text accesskey přístupová klávesa [x] <a href="#kapitola1">odkaz</a> <a name="kapitola1"></a>kapitola 1

15 Formátování Fyzické Logické <font> přímá úprava písma! size velikost písma [ 1 7] color barva [#rrggbb jméno] face řez písma <basefont/> základní nastavení písma!

16 Fyzické formátování <b> {bold} tučné písmo <i> {italic} kurzíva <u> {underline} podtržení! <sup> {superscript} <sub> {subscript} horní index dolní index <tt> {teletype} pevná šířka znaku

17 <em> Logické formátování {emphasized} zvýraznění <strong> silné zvýraznění <code> <kbd> ukázka kódu vstup z klávesnice

18 Seznamy <ul> {unordered list} <ol> {ordered list} <li> {list item} <dl> {definition list} <dt> {definition term} <dd> {def. description} nesetříděný seznam setříděný seznam položka seznamu seznam definic pojem vysvětlující text

19 <ul> <li>první položka</li> </ul> Příklad seznamu <li>druhá položka První položka <ol> Druhá položka <li>první vnořená položka</li> 1. První vnořená položka <li>druhá vnořená položka</li> 2. Druhá vnořená </ol> položka </li>

20 Atributy seznamů <ul> type podoba značky! [circle, disc, square] <ol> type podoba značky! [1 i I a A] start číslování od! <li> value číslování od této značky dále!

21 <img/> src alt Obrázky URL obrázku width, height informace pro textové klienty rozměry v pixelech vspace, hspace mezera okolo obrázku! align zarovnání! [left right middle...] border rámeček obrázku s odkazem!

22 Obrázky s klikou <img usemap=> indikace obrázku s klikou <map name=> <area/> shape coords href nohref alt deklarace oblastí definice oblasti tvar [rect circle polygon] souřadnice odkaz oblast je bez odkazu [nohref] pomocný text

23 Příklad obrázku s klikou <img src="obrazek.gif" usemap="#mapa" width="35" height="30"> <map name="mapa"> <area shape="circle" coords="10,10,5" href="elipsa.html"> <area shape="rect" coords="20,15,30,25" href="obdelnik.html"> </map>

24 <table> Tabulky tabulka <tr> {table row} řádka <th> {table heading} políčko nadpisu <td> {table data} datové políčko

25 Příklad tabulky <table border="1"> <tr> <td>1. řádek, 1. sloupec</td> <td>1. řádek, 2. sloupec</td> </tr> <tr> <td>2. řádek, 1. sloupec</td> <td>2. řádek, 2. sloupec</td> </tr> </table> 1. řádek, 1. sloupec 1. řádek, 2. sloupec 2. řádek, 1. sloupec 2. řádek, 2. sloupec

26 <table> border Formát tabulky okraj cellspacing velikost mezer mezi buňkami cellpadding vzdálenost dat od okraje width šířka align zarovnání! [center right] bgcolor barva pozadí!

27 Atributy tabulky <tr>, <td>, <th> align vodorovné zarovnání [center right] valign svislé zarovnání [top bottom middle] bgcolor barva pozadí! <td>, <th> colspan spojení více sloupců rowspan spojení více řádek nowrap nezalamovat obsah buněk! [nowrap]

28 <frameset> rámů Rámy deklarace rows rozdělení okna na řádky a sloupce cols [* % 3*] <frame> src name <noframes> nepodporující rámy definice rámů zdrojový dokument rámu jméno rámu klienti

29 Příklad dokumentu s rámy <html><head><title>dokument s rámy</title></head> <frameset cols="20%,*"> <frameset rows="*,120"> <frame name="obsah" src="obsah.html"> <frame name="logo" src="logo.html"> </frameset> <frame name="hlavni" src="titulni.html"> <noframes><body> Dokument pro klienty nepodporující rámy. <a href="obsah.html">obsah</a> </body></noframes> </frameset> </html>

30 Úpravy rámů <frame> frameborder rámeček [yes no 0] scrolling přikáže, zakáže posouvání [yes no auto] noresize znemožní změnu velikosti [noresize] marginheight šířka okraje marginwidth výška okraje

31 <a target=> [jméno Odkazy na rámy cílový rám _blank _self _parent _top] <base/> základ pro odkaz target základní rám pro odkaz href základ pro odkaz na dokument

32 <form> <input/> Formuláře formulář vstupní pole <textarea>vstupní textová oblast <select> menu

33 <form> Formulář action co se s daty formuláře provede method jak se to provede [get post] enctype jakého jsou data druhu, při posílání souborů: [multipart/form-data] target cílové okno

34 Příklad formuláře <form action="mailto.php" method="post"> Jméno: <input type="text" name="jmeno"> <input type="text" name=" "> Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea> Stránky se mi: <input type="radio" name="libi" value="ano"> Líbí <input type="radio" name="libi" value="ne"> Nelíbí <input type="submit" value="odeslat"> </form>

35 <input type=> Typy vstupů text, passwordjednoduchý, skrytý text checkbox radio hidden file submit reset zaškrtávací políčko přepínač skrytý prvek odeslání celého souboru tlačítko pro odeslání tlačítko pro vynulování

36 <input/> name value size Vstupy formulářů identifikátor hodnota velikost vstupního pole maxlength maximální délka vstupu checked disabled readonly indikátor výběru [checked] prvek nelze vybrat [disabled] prvek nelze změnit [readonly]

37 <textarea> Vstupní textová oblast name identifikátor rows, cols počet řádků, sloupců wrap zalamování na konci řádku!! [off soft hard] <textarea> Text, který se na začátku zobrazí ve vstupním poli. </textarea>

38 <select> name size Výběrový seznam identifikátor položky velikost menu multiple lze vybrat více položek [multiple] <option> value položka nabídky text odeslaný formulářem selected vybraná položka [selected]

39 XHTML Rozdíly XHTML 1.0 proti HTML 4.01: Značky a atributy jsou psány malými písmeny Nepárové značky musí být ukončeny: <br /> Hodnoty atributů jsou vždy obaleny uvozovkami Přepínače musí mít stejnojmennou hodnotu <area nohref="nohref"> Dokument musí být uvozen <?xml version="1.0" charset="..."?> a správným <!DOCTYPE>

40 Závěr Literatura World wide web consortium (www.w3.org) HTML Reference Library (HomeSite) Jiří Kosek: HTML tvorba dokonalých WWW stránek Stránky v HTML na WWW Další studium dynamické prvky (JavaScript, PHP, databáze) moderní rysy (styly, XHTML)

41 Webové aplikace CSS Jakub Vrána

42 Vkládání do HTML <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> <style url(styl.css); P { margin-bottom: 0; } </style> <div id="citat-1" class="citat"> <p style="text-indent: 10px;">

43 Zápis stylu selektor { vlastnost: hodnota;... } Typy selektorů: značka, #id,.třída, :pseudotřída Kaskáda se vyznačuje mezerou, např.: #menu A odkazy v <div id="menu"> Více selektorů pro stejný styl lze oddělit čárkou

44 Hodnoty vlastností Délka: 3px (pt, cm, mm, ex, em,...) Procenta: 80% Barvy: pojmenované (blue,...), #rrggbb URL: url(pozadi.jpg) Řetězce: "text" nebo 'text', \ escapuje

45 Formátování vzhledu color, background-color, background-image background-repeat: repeat-y no-repeat background-position: top left center right font-family: Arial, sans-serif monospace font-size, font-weight: bold, font-style: italic text-decoration: none underline text-align: left right justify center vertical-align: baseline top middle

46 Příklad formátování P { text-align: justify; } A { text-decoration: none; } A:hover { color: Red; }.perex,.diskuse { font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; font-style: italic; }.male TD { font-size: 80%; }

47 Okraje margin, padding, border Lze určit buď jednotlivě pomocí -left, -right, -top, -bottom nebo najednou jako 1 až 4 hodnoty oddělené mezerou v pořadí top, right, bottom, left (kromě border) border-width, border-color border-style: solid dotted margin: 0 auto margin border padding text text

48 width, height Pozicování display: block inline none float: left right clear: left right both position: relative absolute fixed top, right, bottom, left z-index

49 Příklad pozicování #navigace { width: 200px; float: left; } #telo { margin-left: 210px; } #paticka { clear: both; } Odpovídající HTML kód: <div id="navigace">...</div> <div id="telo">...</div> <div id="paticka">...</div>

50 Další vlastnosti list-style-type: disc lower-alpha none list-style-image overflow: visible hidden scroll auto white-space: normal pre nowrap cursor: default pointer help

51 značka, třída, id Priorita podrobnější má přednost při stejné prioritě má přednost pozdější!important zvýší prioritu vlastnosti

52 :first-line, :first-letter Další obraty A:link, A:visited, :hover /*... */ print { } #telo { width: 100%; } #navigace { display: none; }

53 Reference Norma: Dílna CSS:

54 Vytváření stránek, které naleznou vyhledávače Jakub Vrána

55 Přístupné stránky K JavaScriptu vždy vytvořit alternativu, vyhnout se navigaci pouze v JavaScriptu K prezentaci ve Flashi vytvořit HTML verzi ocení i někteří uživatelé Rámy nejsou v principu špatné, ale při nalezení konkrétní stránky chybí navigace Styly jsou výhodou zpřehledňují kód a uživatelům zrychlují načítání

56 Určení relevance stránky Není znám přesný výpočet relevance, ale používá se např. následující: Slova v nadpisech <h1> až <h6> mají větší váhu Slova v <title> mají větší váhu titulek by měl být pro každou stránku jiný Slova v doméně a v URL obecně mají větší váhu; Google ignoruje?search=

57 Podpoření relevance stránky Relevance se určuje i podle toho, co obsahují odkazy vedoucí na stránku vyhnout se odkazům typu klikněte zde Obrázky nesoucí textovou informaci by měly mít alt popisek, uvádění rozměrů obrázků zabrání poskakování stránky Zpětné odkazy relevanci zvyšuje i odkaz na jiné relevantní stránce

58 Vyhledávače Registrace ve vyhledávačích čitelný popis obsahující klíčová slova, DMOZ.org používá řada vyhledávačů včetně Google Řada vyhledávačů hledá i v dokumentech DOC, PDF apod. Je proto užitečné poskytnout i nekomprimovanou verzi Stránky vytvářet s diakritikou zahraniční vyhledávače ji neumí odstraňovat

59 Čemu se vyhnout Neduplikovat stránky na více adresách tříští to pozornost vyhledávačů a cachí a může být vyhodnoceno i jako podvod použít hlavičku Location Nepoužívat špinavé triky (např. skryté texty a spamování diskusních fór) může vést k vyřazení z výsledků vyhledávání (podvodné stránky lze udat)

60 Webové aplikace JavaScript Jakub Vrána

61 Vkládání do HTML <script src="scripts.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"><!-- document.write(document.lastmodified); // --></script> <noscript>nepodporuje skripty.</noscript> <select onchange="this.form.submit();"> <a href="javascript:window.print();">tisk</a>

62 Vychází z jazyka C Základy Jedná se o objektový jazyk, ke všem objektům na stránce se dá přistoupit Beztypový jazyk Řetězce: 'text' nebo "text" operátor zřetězení je plus Přístup k vlastnostem objektu: objekt.vlastnost nebo objekt['vlastnost']

63 Základní objekty prohlížeče window document location navigator history

64 alert('výzva') b = confirm('výzva') window s = prompt('výzva', 'výchozí') open('url', 'název okna', 'parametry') close(), print() parent, opener, status timeout = settimeout('funkce', ms) cleartimeout(), setinterval(), clearinterval()

65 document document.getelementbyid('id') document.write('řetězec') document.forms['name'] document.lastmodified

66 location, history, navigator location.href location.reload() history.length history.back(), history.go(ofset) navigator.appname, navigator.appversion navigator.cookieenabled

67 Další objekty Array Date Math RegExp String

68 'řetězec'.length String, RegExp i = s.indexof('hledat') s = s.substr(začátek, délka) re = new RegExp('pattern', 'přepínače') re = /pattern/přepínače ar = re.exec('řetězec') b = re.test('řetězec')

69 Array, Math, Date ar = Array(prvky), ar = Array(počet) ar[0], ar.sort() for (klíč in obj) { alert(obj[klíč]); } Math.round(číslo), Math.max(x, y) d = new Date([rok, měsíc, den]) d.getdate(), d.getmonth(), d.getyear()

70 Další obraty encodeuri('řetězec'), eval('výraz') většina HTML atributů má protějšek v JS style kopíruje vlastnosti CSS, pomlčku nahrazuje velké písmeno this odkaz na aktuální objekt, např. <form onsubmit="return kontrola(this);">

71 Funkce a objekty function nazev_funkce(parametry) { /* tělo funkce */ return true; } obj = new nazev_funkce(); vlastnosti a metody se definují pomocí this zkrácený zápis: { vlastnost: hodnota,... }

72 Obsluha událostí onblur při ztrátě focusu onclick, onchange při kliknutí, při změně onmouseover, onmouseout najetí myši form.onsubmit před odesláním formuláře body.onload po nahrání stránky return zda má pokračovat obsluha události

73 Reference Netscape: Microsoft: author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp Příklady:

74 Webové aplikace PHP Jakub Vrána

75 PHP PHP = PHP: Hypertext Preprocessor (dříve: Professional Home Pages) Alternativy: ASP, JSP Domácí stránka: Verze: používá se hlavně verze 4 a 5, kde je především přepracovaná práce s objekty

76 Základní syntaxe Vychází z jazyka C (řídící struktury, operátory,...), částečně z Unix shellu Lze kombinovat s textovým výstupem Příkazy jsou ukončeny středníkem Proměnné jsou uvozeny dolarem Záleží na velikosti písmen (u funkcí ale ne)

77 HTML <?php // PHP kód?> HTML Vkládání do HTML Existuje i zkrácená a prodloužená forma

78 Komentáře /* libovolný komentář */ (nelze vnořovat do sebe) // jednořádkový komentář # jednořádkový komentář (nedoporučuje se)

79 Operátory! negace, && logický AND, OR = přiřazení == rovnost,!= nerovnost === identita,!== neidentita ++ inkrementace, -- dekrementace $a +=... zkratka pro $a = $a +...?: ternární operátor (a == 1? 'kus' : 'kusy')

80 Proměnné Uvozeny dolarem nekolidují s jinými názvy, lze přímo použít v řetězcích Funkce nevidí globální proměnné (lze ale použít global nebo $GLOBALS), soubory si proměnné vzájemně vidí Pro hodnoty zvenku (např. z formulářů) jsou vytvořeny speciální pole automaticky viditelné i ve funkcích

81 Typy Typy se převádějí podle potřeby Není třeba deklarovat proměnné Základní typy (pro představu): pravdivostní (true, false) čísla (celá, desetinná) řetězce (libovolně dlouhé) pole (s libovolnými indexy) objekty zdroje (používají různé funkce)

82 Řetězce Tři způsoby zadávání: 'jednoduchý řetězec' "převod proměnných ($var) a speciálních znaků (\n\t)" <<<EOT řetězec na místě EOT Zřetězení: operátor tečka

83 Pole Způsoby zadávání: $a = array(3, 5, 7); $a[0] = 3; $a[] = 9; $a = array("id" => 7, "nazev" => "Propiska", "cena" => 24); $a["nazev"] = "Propiska"; Přístup k prvkům: $a[klíč] Pole v řetězcích: "Název: $a[nazev]"

84 Funkce Uživatelsky definované: function mocnina($a) { return $a * $a; } parametry mohou mít výchozí hodnotu $a=3 parametry mohou být předané referencí &$a Vestavěné základní nebo z modulů Speciální jazykové konstrukce

85 Speciální funkce echo, print tisk řetězců exit, die ukončení běhu skriptu include, require, include_once, require_once vložení souborů isset, empty, unset práce s proměnnými list($a, $b) = array(3, 5); return návrat z funkcí nebo souborů

86 Speciální proměnné zvenku $_GET["a"] = "3" soubor.php?a=3 $_POST["a"] <form method="post"> <input name="a"></form> $_COOKIE["a"] = "3" setcookie("a", 3) $_REQUEST = $_GET + $_POST + $_COOKIE $_FILES["a"] = array("tmp_name" => "", "name" => "", "type" => "",...) <input type="file" name="a">

87 Speciální proměnné serverové $_ENV proměnné prostředí, např. PATH $_SERVER proměnné web. serveru a PHP $_SESSION session_start() $GLOBALS globální proměnné

88 Řídící struktury: if, switch if (!$prihlasen) { echo "Nejste přihlášen."; } else { mysql_query("update..."); } switch ($hodnota) { case 0:...; break; case 1:...; break; default:...; break; }

89 Řídící struktury: while, do $result = mysql_query("select * FROM..."); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo $row["nazev"]. "<br>\n"; } do { // alespoň jeden průchod echo ($i++). ". průchod\n"; } while ($i < 5); lze přerušit pomocí break a continue

90 Řídící struktury: for, foreach for ($i = 1; $i <= 7; $i++) { echo "<font size=\"$i\">". "Velikost $i</font>"; } foreach ($row as $key => $val) { echo "$key: $val\n"; } lze přerušit pomocí break a continue

91 Třídy a objekty class Archive_Tar extends PEAR { var $_tarname = ''; function Archive_Tar($tarname) { //... } } $tar = new Archive_Tar('tmp.tar'); $tar->add('file.html'); parent::, $this->, :: sleep, wakeup

92 Třídy v PHP 5 construct, destruct, self:: public, protected, private static, const abstract, final interface, implements, Iterator call, get, set, tostring throw, try, catch clone, clone

93 Řetězce Pole Čísla, datum Soubory Nastavení Komunikace Regulární výrazy MySQL Základní funkce

94 Řetězce addslashes($str) stripslashes($str) htmlspecialchars($str) urlencode($str) trim($str, $charlist) nl2br($str) md5($str) sha1($str)

95 strlen($str) Práce s řetězci strpos($str, $needle) stripos($str, $needle) strrchr($str, $needle) substr($str, $start, $len) str_replace($search, $repl, $str)

96 count($ar) Pole in_array($needle, $ar) isset($ar[$index]) implode($glue, $ar) explode($glue, $str) asort($ar) krsort($ar)

97 rand($min, $max) Čísla, datum round($num), ceil($num), floor($num) number_format($num, $decimals) date('j.n.y H:i:s', $timestamp) time() aktuální timestamp mktime($h, $m, $s, $M, $D, $Y)

98 Soubory fopen($filename, $mode) fclose($fp) fread($fp, $length) fgets($fp) načtení celého řádku fwrite($fp, $str) file($filename) řádky do pole file_get_contents($filename) jako název souboru lze použít i

99 Nastavení phpinfo(), ini_set($name, $value) set_time_limit($sec) flush(), ob_flush() define($constant, $value) Některé konfigurační direktivy: magic_quotes_gpc, register_globals, safe_mode, open_basedir, error_reporting, session.save_path, short_open_tag

100 Komunikace header($str) HTTP hlavička, např. header('location: setcookie($name, $value, $expire) mail($to, $subj, $msg, $headers) fsockopen($target, $port) např. fsockopen('www...', 80)

101 Regulární výrazy $patt = '~<a href="([^"]*)~i'; preg_match($patt, $str, $matches) preg_replace($patt, $repl, $str) preg_match_all($patt, $str, $matches) preg_quote($str, $delim)

102 MySQL mysql_connect($server, $login, $pwd) mysql_select_db($dbname) mysql_query($query) mysql_num_rows($result) mysql_affected_rows() mysql_fetch_assoc($result) mysql_insert_id() mysql_error()

103 Vlastnosti dobré webové aplikace Ošetřovat nedůvěryhodná data (escapování) Nespoléhat se na nečitelnost zdrojáků a dat (hashovat hesla, inicializovat proměnné) Nespoléhat se na to, že na stránku nevede odkaz (zabezpečit heslem) Ošetřovat kritické chyby (připojení k databázi, odeslání u) Všechen kód mít na jednom místě (použít funkce nebo třídy a vkládat soubory)

104 Reference Jiří Bráza: PHP 5 začínáme programovat Welling, Thomsonová: PHP a MySQL PHP triky: Šablonovací systémy:

105 Webové aplikace databáze Jakub Vrána

106 SQL Structured Query Language (dříve: SEQueL English) Využívají různé databáze: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, DB2,... Obvykle architektura klient/server

107 Struktura dat v databázi Databázový server Databáze Tabulky Sloupce a řádky

108 int real decimal(m, d) date time datetime varchar(m) text Základní datové typy

109 Základní SQL příkazy CREATE TABLE vytvoření tabulky ALTER TABLE změna tabulky DROP TABLE odstranění tabulky SELECT získání dat INSERT vložení dat UPDATE úprava dat DELETE smazání dat

110 Vytvoření tabulky CREATE TABLE nazev (sloupec typ,..., klíč,...) Příklad: CREATE TABLE tabulka ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazev varchar(50), cena decimal(9, 2), PRIMARY KEY (id) )

111 Změna a smazání tabulky Příklad změny: ALTER TABLE tabulka ADD popis text AFTER cena, CHANGE cena cena decimal(12, 2) Smazání tabulky: DROP TABLE tabulka

112 Získání dat SELECT sloupec, sloupec,... FROM tabulka, tabulka,... WHERE podmínka ORDER BY sloupec LIMIT počet OFFSET od Příklad: SELECT * FROM vyrobky WHERE stav = 'aktivní' ORDER BY cena

113 Spojování tabulek, indexy INNER JOIN tabulka ON podmínka LEFT JOIN tabulka ON podmínka Indexy jsou vhodné u sloupců dle kterých se spojují tabulky vyhledává třídí Složené indexy: INDEX (skupina, poradi) Unikátní indexy: UNIQUE (sloupce)

114 Agregace Agregační funkce: COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG GROUP BY sloupec,... HAVING podmínka

115 Vložení dat INSERT INTO tabulka (sloupec, sloupec,...) VALUES ('hodnota', 'hodnota',...) Příklad: INSERT INTO vyrobky (nazev, cena) VALUES ('Propiska', '27')

116 Úprava dat UPDATE tabulka SET sloupec = 'hodnota',... WHERE podmínka Příklad: UPDATE vyrobky SET cena = '24' WHERE id = '137'

117 Smazání dat DELETE FROM tabulka WHERE podmínka Příklad: DELETE FROM vyrobky WHERE cena <= '15'

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

12. Základy HTML a formuláře v HTML

12. Základy HTML a formuláře v HTML 12. Základy HTML a formuláře v HTML 1) Co je to HTML a historie HTML 2) Termíny v HTML a. tag b. značka c. element d. atribut e. entita 3) specifikace a. html, xhtmll b. rozdíly xhtml a html 4) struktura

Více

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák NSWI096 - INTERNET CSS kaskádové styly Mgr. Petr Lasák MINULE

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

HTML. Úvod do (X)HTML. Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové) text

HTML. Úvod do (X)HTML. Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové) <tag atribut1= hodnota atributu > text </tag> HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové) text HTML HyperText Markup Language HTML první verze 1991 Značkovací jazyk

Více

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

Kaskádové styly (CSS) Cascading Style Sheets

Kaskádové styly (CSS) Cascading Style Sheets CSS verze 22.11. 2007 1 Kaskádové styly (CSS) Cascading Style Sheets Existují 3 druhy zápisu CSS do webové stránky a) Vložením tagu STYLE do hlavičky dokumentu ...definice stylu atributy: type...

Více

Hlavička dokumentu. mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka</a> </h3> <p> <img alt="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" title="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23934103.jpg"> 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka - definuje vztah k jiným </p> <a href="/23934103-Hlavicka-dokumentu-mezi-head-a-head-obsahuje-informace-vztazene-k-dokumentu-metadata-title-nazev-stranky-povinna-parova-znacka.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/26556216-Blokovy-model-v-css.html">Blokový model v CSS:</a> </h3> <p> <img alt="Blokový model v CSS:" title="Blokový model v CSS:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/50/26556216.jpg"> Blokový model v CSS: Blokový model v CSS: Vlastnosti textu Vlastnost Hodnoty Standardní hodnota Aplikuje se na Dědí se Popis word-spacing normal, délka normal o kolik se zvětší mezera mezi slovy letter-spacing </p> <a href="/26556216-Blokovy-model-v-css.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8550108-Atribut-vyznam-hodnoty.html">Atribut Význam Hodnoty</a> </h3> <p> <img alt="Atribut Význam Hodnoty" title="Atribut Význam Hodnoty" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8550108.jpg"> Formuláře Tag Význam Párový Výskyt form formulář ano input vstupní pole ne select výběrové pole ano option volba ne textarea velké vstupní pole ano label popis pole ano </p> <a href="/8550108-Atribut-vyznam-hodnoty.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html"><link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky</a> </h3> <p> <img alt="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" title="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/28133790.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka </p> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7998678-Www-helpmark-cz-tomas-herout.html">www.helpmark.cz Tomáš Herout</a> </h3> <p> <img alt="www.helpmark.cz Tomáš Herout" title="www.helpmark.cz Tomáš Herout" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7998678.jpg"> 4. 1. 2015 1 Obsah prezentace» Jak naplánovat strukturu» Co je to HTML a CSS» Co používat za nástroje» Struktura a logika HTML» DOCTYPE» Hlavička (X)HTML» Tělo (X)HTML» Skupiny (X)HTML tagů» Vztah mezi </p> <a href="/7998678-Www-helpmark-cz-tomas-herout.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18660672-Css-strucna-reference-kaskadovych-stylu.html">CSS - stručná reference kaskádových stylů</a> </h3> <p> <img alt="CSS - stručná reference kaskádových stylů" title="CSS - stručná reference kaskádových stylů" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18660672.jpg"> 1. font a parametry písma font, font-family, font-size, font-style, font-variant, font-weight 1.1 font Nastavuje většinu parametrů textu najednou. Jednotlivé atributy naleznete v kapitolách 1.2-1.6 a line-height </p> <a href="/18660672-Css-strucna-reference-kaskadovych-stylu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739380-Zaklady-html-url-http-druhy-skriptovani-formulare.html">Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře</a> </h3> <p> <img alt="Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře" title="Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739380.jpg"> Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML </p> <a href="/739380-Zaklady-html-url-http-druhy-skriptovani-formulare.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10794962-Css-vlastnosti-strucny-prehlad-vlastnosti-pisma-vlastnosti-farby-a-pozadi-font-family-font-style-font-variant-font-weight-font-size.html">CSS vlastnosti - stručný prehľad. Vlastnosti písma. Vlastnosti farby a pozadí. font-family. font-style. font-variant. font-weight. font-size.</a> </h3> <p> <img alt="CSS vlastnosti - stručný prehľad. Vlastnosti písma. Vlastnosti farby a pozadí. font-family. font-style. font-variant. font-weight. font-size." title="CSS vlastnosti - stručný prehľad. Vlastnosti písma. Vlastnosti farby a pozadí. font-family. font-style. font-variant. font-weight. font-size." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10794962.jpg"> Page 1 of 6 CSS vlastnosti - stručný prehľad Vlastnosti písma font-family rodina písma font-style styl písma font-variant varianta písma font-weight duktus písma font-size veľkosť písma font písmo </p> <a href="/10794962-Css-vlastnosti-strucny-prehlad-vlastnosti-pisma-vlastnosti-farby-a-pozadi-font-family-font-style-font-variant-font-weight-font-size.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4424001-Mgr-vlastislav-kucera-lekce-c-2.html">Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2</a> </h3> <p> <img alt="Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2" title="Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4424001.jpg"> Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se </p> <a href="/4424001-Mgr-vlastislav-kucera-lekce-c-2.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8549999-Tnpw1-cviceni-3-6-10-2015-aneta-bartuskova-uhk-cz.html">TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz</a> </h3> <p> <img alt="TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz" title="TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8549999.jpg"> 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky Sémantická - pomocí HTML Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj účel (menu, </p> <a href="/8549999-Tnpw1-cviceni-3-6-10-2015-aneta-bartuskova-uhk-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9086474-Navrh-a-tvorba-www-stranek-1-14-php-a-databaze.html">Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze</a> </h3> <p> <img alt="Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze" title="Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9086474.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované </p> <a href="/9086474-Navrh-a-tvorba-www-stranek-1-14-php-a-databaze.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18931481-Graficke-rozhrani-pro-praci-s-formulari-pres-internet-graphic-interface-for-working-with-forms-placed-on-internet-bc.html">Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc.</a> </h3> <p> <img alt="Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc." title="Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18931481.jpg"> Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet Bc. Marek Kojecký Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Práce pojednává o webových aplikacích </p> <a href="/18931481-Graficke-rozhrani-pro-praci-s-formulari-pres-internet-graphic-interface-for-working-with-forms-placed-on-internet-bc.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/357285-Mgr-vlastislav-kucera-prednaska-c-2.html">Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2</a> </h3> <p> <img alt="Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2" title="Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/357285.jpg"> Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS </p> <a href="/357285-Mgr-vlastislav-kucera-prednaska-c-2.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1765717-Vyvoj-internetovych-aplikaci.html">Vývoj Internetových Aplikací</a> </h3> <p> <img alt="Vývoj Internetových Aplikací" title="Vývoj Internetových Aplikací" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1765717.jpg"> 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info </p> <a href="/1765717-Vyvoj-internetovych-aplikaci.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595419-22-tvorba-webovych-stranek.html">22. Tvorba webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="22. Tvorba webových stránek" title="22. Tvorba webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595419.jpg"> 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči </p> <a href="/595419-22-tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4337538-Internetove-publikovani-doc-ing-petr-zamostny-ph-d-mistnost-a-72a-tel-4222-4167-sekretariat-ustavu-111-e-mail-petr-zamostny-vscht.html">Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.</a> </h3> <p> <img alt="Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht." title="Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4337538.jpg"> Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 4. Formátovací model, pozicování </p> <a href="/4337538-Internetove-publikovani-doc-ing-petr-zamostny-ph-d-mistnost-a-72a-tel-4222-4167-sekretariat-ustavu-111-e-mail-petr-zamostny-vscht.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2592011-13-vytvareni-webovych-stranek.html">13. Vytváření webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="13. Vytváření webových stránek" title="13. Vytváření webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2592011.jpg"> 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací </p> <a href="/2592011-13-vytvareni-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5927669-Css-cascading-sytle-sheets-neboli-kaskadove-styly-vznikly-jako-souhrn-metod-pro-upravu-vzhledu-stranek.html">CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek.</a> </h3> <p> <img alt="CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek." title="CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5927669.jpg"> Kaskádové styly CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Ve srovnání s </p> <a href="/5927669-Css-cascading-sytle-sheets-neboli-kaskadove-styly-vznikly-jako-souhrn-metod-pro-upravu-vzhledu-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595609-Tvorba-webovych-stranek-pomoci-html-kodu-v-prikladech-m-semenka-2014.html">Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014" title="Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595609.jpg"> Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat </p> <a href="/595609-Tvorba-webovych-stranek-pomoci-html-kodu-v-prikladech-m-semenka-2014.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16169138-Tvorba-webovych-stranek.html">TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK</a> </h3> <p> <img alt="TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK" title="TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16169138.jpg"> TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML </p> <a href="/16169138-Tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11986550-Poznamka-v-x-html-vsechno-co-je-v-x-html-souboru-obaleno-znackami-a-je-povazovano-za-poznamku-a-nezobrazuje-se.html">Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se.</a> </h3> <p> <img alt="Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se." title="Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11986550.jpg"> Úvod do tvorby www stránek Tvorba www 3 Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Odkaz (hyperlink) </p> <a href="/11986550-Poznamka-v-x-html-vsechno-co-je-v-x-html-souboru-obaleno-znackami-a-je-povazovano-za-poznamku-a-nezobrazuje-se.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595258-Xhtml-a-tvorba-webu-1-historie-a-zakladni-struktura-html-hypertext-markup-language.html">XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language</a> </h3> <p> <img alt="XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language" title="XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595258.jpg"> XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových </p> <a href="/595258-Xhtml-a-tvorba-webu-1-historie-a-zakladni-struktura-html-hypertext-markup-language.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/46404359-Css-kaskadove-styly-formatovani-webovych-stranek.html">CSS Kaskádové styly. formátování webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="CSS Kaskádové styly. formátování webových stránek" title="CSS Kaskádové styly. formátování webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/46404359.jpg"> CSS Kaskádové styly formátování webových stránek Co je CSS? Layout webových stránek Nástroj na formátování html tagů Cascading style sheets možnost vrstvení Význam tagy HTML významová vs. formátovací </p> <a href="/46404359-Css-kaskadove-styly-formatovani-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/354285-Tvorba-stranek-v-html-ve-wordu.html">Tvorba stránek v HTML ve Wordu</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba stránek v HTML ve Wordu" title="Tvorba stránek v HTML ve Wordu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/354285.jpg"> Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o </p> <a href="/354285-Tvorba-stranek-v-html-ve-wordu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1367427-Funkce-grafiky-na-webu-primarni-graficka-informace-fotografie-schemata-diagramy-loga-bannery.html">Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery</a> </h3> <p> <img alt="Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery" title="Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1367427.jpg"> Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce </p> <a href="/1367427-Funkce-grafiky-na-webu-primarni-graficka-informace-fotografie-schemata-diagramy-loga-bannery.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/37775171-Nswi096-internet-uvod-do-html.html">NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML</a> </h3> <p> <img alt="NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML" title="NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/37775171.jpg"> NSWI096 - INTERNET Úvod do HTML XHTML CO TO JE? XML extensible Markup Language Sada pravidel, jak kódovat dokumenty Podle těchto pravidel lze vytvořit nekonečně mnoho různých jazyků HTML HyperText Markup </p> <a href="/37775171-Nswi096-internet-uvod-do-html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18002456-Obsah-strucna-historie-world-wide-webu-7.html">Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7</a> </h3> <p> <img alt="Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7" title="Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/38/18002456.jpg"> KAPITOLA I Web bez tajemství 1 Kde se vzal web a jeho stránky 2 Kouzlo jménem HTML 3 Jak stránky připravovat 5 Webová grafika 6 Web aktivní a interaktivní 6 Na straně serveru 6 Jak studovat tuto knihu </p> <a href="/18002456-Obsah-strucna-historie-world-wide-webu-7.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/26215706-1-uvod-9-co-a-kde-v-knize-naleznete-9-zdroje-doporuceni-pro-dalsi-studium-11.html">1: Úvod 9. Co a kde v knize naleznete... 9 Zdroje Doporučení pro další studium... 11</a> </h3> <p> <img alt="1: Úvod 9. Co a kde v knize naleznete... 9 Zdroje Doporučení pro další studium... 11" title="1: Úvod 9. Co a kde v knize naleznete... 9 Zdroje Doporučení pro další studium... 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/50/26215706.jpg"> Obsah 3 1: Úvod 9 Dříve než začnete......................... 9 Co a kde v knize naleznete....................... 9 Zdroje............................... 10 Doporučení pro další studium..................... </p> <a href="/26215706-1-uvod-9-co-a-kde-v-knize-naleznete-9-zdroje-doporuceni-pro-dalsi-studium-11.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739515-Zaklady-html-2-prednaska.html">Základy HTML (2. přednáška)</a> </h3> <p> <img alt="Základy HTML (2. přednáška)" title="Základy HTML (2. přednáška)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739515.jpg"> Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke </p> <a href="/739515-Zaklady-html-2-prednaska.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11018426-Ie1-jazyk-html-a-kaskadove-styly.html">IE1 jazyk HTML a kaskádové styly</a> </h3> <p> <img alt="IE1 jazyk HTML a kaskádové styly" title="IE1 jazyk HTML a kaskádové styly" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11018426.jpg"> IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace. </p> <a href="/11018426-Ie1-jazyk-html-a-kaskadove-styly.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3164029-Html-hypertext-markup-language-25-9-2013-josef-steinberger.html">HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger</a> </h3> <p> <img alt="HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger" title="HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3164029.jpg"> HTML HyperText Markup Language 25.9.2013 Josef Steinberger HTML historie, verze Hypertext Jazyk popisující strukturu dokumentu SGML/XML Aplikace Verze: HTML 1 1990+ TBL, CERN HTML 2.0 1995 as RFC 1866 </p> <a href="/3164029-Html-hypertext-markup-language-25-9-2013-josef-steinberger.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29132175-Kaskadove-styly-css.html">Káskádové styly = CSS</a> </h3> <p> <img alt="Káskádové styly = CSS" title="Káskádové styly = CSS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29132175.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/20 Káskádové styly = CSS CSS = Cascading Style Sheets = tabulky kaskádových stylů na začátku byl stylesheet soubor pravidel definující vzhled textu nezávisle na obsahu pomocí </p> <a href="/29132175-Kaskadove-styly-css.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8898475-Referencni-prehled-vlastnosti-css1-cascading-style-sheets-level-1.html">Referenční přehled vlastností CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1)</a> </h3> <p> <img alt="Referenční přehled vlastností CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1)" title="Referenční přehled vlastností CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8898475.jpg"> Stránka č. 1 z 9 Referenční přehled CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1) Tento dokument shrnuje jdůležitější informace o káskadových stylech dokumentů. Informace vycházejí z oficialního doporučení konsorcia </p> <a href="/8898475-Referencni-prehled-vlastnosti-css1-cascading-style-sheets-level-1.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18364095-Internet-02-tvorba-statickych-www-stranek-za-pomoci-html-tagu.html">Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů</a> </h3> <p> <img alt="Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů" title="Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18364095.jpg"> Tagy Jak bylo uvedeno na předchozích stránkách, tag je vlastně značka, podle které se prohlížeč řídí. Tag určuje, jakým způsobem bude stránka upravena. Například - teď zarovnej text doprava, nyní zvětši </p> <a href="/18364095-Internet-02-tvorba-statickych-www-stranek-za-pomoci-html-tagu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6023545-Ie1-jazyk-html-a-kaskadove-styly.html">IE1 jazyk HTML a kaskádové styly</a> </h3> <p> <img alt="IE1 jazyk HTML a kaskádové styly" title="IE1 jazyk HTML a kaskádové styly" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6023545.jpg"> IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace. </p> <a href="/6023545-Ie1-jazyk-html-a-kaskadove-styly.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1368989-O-css-podrobneji-box-model-document-flow-layout.html">O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout</a> </h3> <p> <img alt="O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout" title="O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1368989.jpg"> O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html </p> <a href="/1368989-O-css-podrobneji-box-model-document-flow-layout.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/26881969-Evropsky-socialni-fond-uvod-do-php-praha-eu-investujeme-do-vasi-budoucnosti.html">EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI</a> </h3> <p> <img alt="EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" title="EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/50/26881969.jpg"> EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky! </p> <a href="/26881969-Evropsky-socialni-fond-uvod-do-php-praha-eu-investujeme-do-vasi-budoucnosti.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1368252-Tvorba-webu-kaskadove-styly-css-martin-urza.html">Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza" title="Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1368252.jpg"> Tvorba webu Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Motivace Proč používat kaskádové styly k formátování HTML? Dovolují více možností formátování než klasické HTML atributy a stále přibývají další (možnosti). </p> <a href="/1368252-Tvorba-webu-kaskadove-styly-css-martin-urza.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1368962-Ukazka-knihy-z-internetoveho-knihkupectvi-www-kosmas-cz.html">Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz</a> </h3> <p> <img alt="Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz" title="Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1368962.jpg"> Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 9 U k á z k a k n i h </p> <a href="/1368962-Ukazka-knihy-z-internetoveho-knihkupectvi-www-kosmas-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595492-Tvorba-webovych-stranek.html">Tvorba webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webových stránek" title="Tvorba webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595492.jpg"> Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech </p> <a href="/595492-Tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7168692-V-laboratorich-cern-ve-svycarsku-byl-zahajen-projekt-www-t-barners-lee-prichazi-s-projektem-distribuovaneho-hypertextoveho-systemu.html">v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému)</a> </h3> <p> <img alt="v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému)" title="v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7168692.jpg"> Historie HTML 1989 v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému) 1991 zveřejnění neformální specifikace jazyka HTML </p> <a href="/7168692-V-laboratorich-cern-ve-svycarsku-byl-zahajen-projekt-www-t-barners-lee-prichazi-s-projektem-distribuovaneho-hypertextoveho-systemu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18897052-Obrazky-tag-vyznam-parovy-vyskyt-img-obrazek-ne-img-video-ne-map-klikaci-mapa-area-oblast-v-klikaci-mape-ne.html">Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne</a> </h3> <p> <img alt="Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne" title="Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18897052.jpg"> Obrázky Tag Význam Párový Výskyt img obrázek ne img video ne map klikací mapa ano area oblast v klikací mapě ne Img Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného </p> <a href="/18897052-Obrazky-tag-vyznam-parovy-vyskyt-img-obrazek-ne-img-video-ne-map-klikaci-mapa-area-oblast-v-klikaci-mape-ne.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1367564-Dokument-xhtml-prohlizec-styl-css-vystupni-dokument-soubor-dtd.html">Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD</a> </h3> <p> <img alt="Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD" title="Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1367564.jpg"> CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se </p> <a href="/1367564-Dokument-xhtml-prohlizec-styl-css-vystupni-dokument-soubor-dtd.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595456-Dokument-ve-formatu-webove-stranky-vytvoreny-pomoci-xhtml-a-css.html">Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS</a> </h3> <p> <img alt="Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS" title="Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595456.jpg"> Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr </p> <a href="/595456-Dokument-ve-formatu-webove-stranky-vytvoreny-pomoci-xhtml-a-css.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3097867-Zaklady-html-obecna-syntaxe-html-struktura-html.html">Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML</a> </h3> <p> <img alt="Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML" title="Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3097867.jpg"> Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů </p> <a href="/3097867-Zaklady-html-obecna-syntaxe-html-struktura-html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2717143-25-tvorba-html-dialogu-pro-pevne-tvary.html">25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY</a> </h3> <p> <img alt="25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY" title="25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2717143.jpg"> 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné </p> <a href="/2717143-25-tvorba-html-dialogu-pro-pevne-tvary.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/988102-K-praci-budeme-vyuzivat-souboroveho-manazeru-unreal-commander-alespon-si-ho-procvicime.html">K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme</a> </h3> <p> <img alt="K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme" title="K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/988102.jpg"> PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami </p> <a href="/988102-K-praci-budeme-vyuzivat-souboroveho-manazeru-unreal-commander-alespon-si-ho-procvicime.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4924872-Internet-2-css-skriptovani-dynamicke-prvky.html">Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky</a> </h3> <p> <img alt="Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky" title="Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4924872.jpg"> Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní </p> <a href="/4924872-Internet-2-css-skriptovani-dynamicke-prvky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2404879-Ing-premysl-brada-msc-ph-d-ing-martin-dostal-katedra-informatiky-a-vypocetni-techniky-fav-zcu-v-plzni.html">Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni</a> </h3> <p> <img alt="Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni" title="Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2404879.jpg"> Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada, </p> <a href="/2404879-Ing-premysl-brada-msc-ph-d-ing-martin-dostal-katedra-informatiky-a-vypocetni-techniky-fav-zcu-v-plzni.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16163005-Tvorba-webovych-stranek.html">TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK</a> </h3> <p> <img alt="TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK" title="TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16163005.jpg"> TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03b Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03b 1. Kaskádové styly (CSS) 2. Vazba CSS na (X)HTML dokument 3. Syntaxe CSS 4. Barva a </p> <a href="/16163005-Tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43788412-Tabulky-prehled-tagu-z-oblasti-tabulek-tag-vyznam-parovy-vyskyt-tr-radek-tabulky-nepovinne-table-tbody-thead-tfoot.html">Tabulky. Přehled tagů z oblasti tabulek. Tag Význam Párový Výskyt. tr řádek tabulky nepovinně <table>, <tbody>, <thead>, <tfoot></a> </h3> <p> <img alt="Tabulky. Přehled tagů z oblasti tabulek. Tag Význam Párový Výskyt. tr řádek tabulky nepovinně <table>, <tbody>, <thead>, <tfoot>" title="Tabulky. Přehled tagů z oblasti tabulek. Tag Význam Párový Výskyt. tr řádek tabulky nepovinně <table>, <tbody>, <thead>, <tfoot>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43788412.jpg"> Tabulky Přehled tagů z oblasti tabulek Tag Význam Párový Výskyt table tabulka ano tr řádek tabulky nepovinně , , , td buňka tabulky nepovinně th hlavičková buňka tabulky </p> <a href="/43788412-Tabulky-prehled-tagu-z-oblasti-tabulek-tag-vyznam-parovy-vyskyt-tr-radek-tabulky-nepovinne-table-tbody-thead-tfoot.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35640560-Html-html-hypertextmarkuplanguage-nadtextovy-znackovy-jazyk-tagy.html">HTML. HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) TAGY</a> </h3> <p> <img alt="HTML. HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) TAGY" title="HTML. HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) TAGY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/35640560.jpg"> HTML HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) HTML dokument (súbor) - textový súbor - prípony (.html,.htm) - obsahuje značky tagy, ktoré v prehliadačoch zabezpečia správne zobrazenie obsahu </p> <a href="/35640560-Html-html-hypertextmarkuplanguage-nadtextovy-znackovy-jazyk-tagy.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17497138-Skautis-remote-components-absolventska-prace.html">SkautIS Remote Components absolventská práce</a> </h3> <p> <img alt="SkautIS Remote Components absolventská práce" title="SkautIS Remote Components absolventská práce" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/36/17497138.jpg"> MUŠKA Moravská úřednická škola SkautIS Remote Components absolventská práce Martin Jašek Jedlík středisko Prof. Skoumala Přerov MUŠKA 2010/11 Obsah Úvod... 3 1. Seznámení se SkautIS komponentami... 3 1.1. </p> <a href="/17497138-Skautis-remote-components-absolventska-prace.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44182406-Nazev-dum-vy_32_inovace_2b_14_-programovaci_jazyk_html.html">Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML</a> </h3> <p> <img alt="Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML" title="Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/60/44182406.jpg"> Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML Vyučovací </p> <a href="/44182406-Nazev-dum-vy_32_inovace_2b_14_-programovaci_jazyk_html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8549724-Internet-cviceni-zs-2009-10-cviceni-4-15-12-2009-php-tomas-pop-distributed-systems-research-group-http-dsrg-mff-cuni-cz.html">Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz</a> </h3> <p> <img alt="Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz" title="Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8549724.jpg"> Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Generování tabulky </p> <a href="/8549724-Internet-cviceni-zs-2009-10-cviceni-4-15-12-2009-php-tomas-pop-distributed-systems-research-group-http-dsrg-mff-cuni-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2862368-Javascript-javascript-jazyk.html">Javascript. Javascript - jazyk</a> </h3> <p> <img alt="Javascript. Javascript - jazyk" title="Javascript. Javascript - jazyk" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2862368.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí </p> <a href="/2862368-Javascript-javascript-jazyk.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10953084-Manual-pro-tvorbu-webu-html-css-javascript.html">Manuál. pro tvorbu webu. HTML CSS JavaScript</a> </h3> <p> <img alt="Manuál. pro tvorbu webu. HTML CSS JavaScript" title="Manuál. pro tvorbu webu. HTML CSS JavaScript" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10953084.jpg"> Manuál pro tvorbu webu HTML CSS JavaScript Obsah HTML... 3 Struktura stránky... 3 Práce s textem... 3 Obrázky a barvy... 4 Odkazy... 4 Seznamy... 5 Tabulky... 5 Formuláře... 6 CSS... 7 Selektory... 7 Písmo </p> <a href="/10953084-Manual-pro-tvorbu-webu-html-css-javascript.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/45406023-Tvorba-www-stranek-mgr-petr-jakubec-katedra-fyzikalni-chemie-univerzita-palackeho-v-olomouci-tr-17-listopadu.html">Tvorba WWW stránek. Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba WWW stránek. Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu" title="Tvorba WWW stránek. Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/45406023.jpg"> Tvorba WWW stránek (čtvrtá hodina) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 Čtvrtá hodina 1 / 12 1 Tvorba statických WWW stránek za využití prostředků </p> <a href="/45406023-Tvorba-www-stranek-mgr-petr-jakubec-katedra-fyzikalni-chemie-univerzita-palackeho-v-olomouci-tr-17-listopadu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5218429-Bottle-priklad-databaze-testovaci-data-id-jedinecny-identifikator-radku-bude-typu-int-s-auto_increment-a-nastavime-ho-jako-primarni-klic.html">Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč</a> </h3> <p> <img alt="Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč" title="Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5218429.jpg"> Bottle -- příklad V tomto příkladu se pokusíme vytvořit malou aplikaci umožňující psát jednoduché poznámky. Databáze Nejprve je třeba vytvořit v databázovém serveru uživatele (pokud už není vytvořen) a </p> <a href="/5218429-Bottle-priklad-databaze-testovaci-data-id-jedinecny-identifikator-radku-bude-typu-int-s-auto_increment-a-nastavime-ho-jako-primarni-klic.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19156940-Maturitni-temata-z-predmetu-programove-vybaveni-pro-sk-rok-2012-2013.html">Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013</a> </h3> <p> <img alt="Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013" title="Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19156940.jpg"> Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů), </p> <a href="/19156940-Maturitni-temata-z-predmetu-programove-vybaveni-pro-sk-rok-2012-2013.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15840752-Formulare-internetove-publikovani.html">Formuláře. Internetové publikování</a> </h3> <p> <img alt="Formuláře. Internetové publikování" title="Formuláře. Internetové publikování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/15840752.jpg"> Formuláře Internetové publikování Formuláře - příklad Formuláře - použití Odeslání dat od uživatele Možnosti zpracování dat Webová aplikace na serveru (ASP, PHP) Odeslání e-mailem Lokální script Formuláře </p> <a href="/15840752-Formulare-internetove-publikovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3908200-Zaklady-programovaciho-jazyka-html-autor-ing-jan-nozicka-sos-a-sou-ceska-lipa-vy_32_inovace_1133_zaklady-programovaciho-jazyka-html_pwp.html">Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP</a> </h3> <p> <img alt="Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP" title="Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3908200.jpg"> Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové </p> <a href="/3908200-Zaklady-programovaciho-jazyka-html-autor-ing-jan-nozicka-sos-a-sou-ceska-lipa-vy_32_inovace_1133_zaklady-programovaciho-jazyka-html_pwp.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/39827701-Tematicky-celek-promenne-promenne-slouzi-k-docasnemu-uchovavani-hodnot-behem-provadeni-aplikace-deklarace-promennych.html">Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných</a> </h3> <p> <img alt="Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných" title="Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/39827701.jpg"> Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro </p> <a href="/39827701-Tematicky-celek-promenne-promenne-slouzi-k-docasnemu-uchovavani-hodnot-behem-provadeni-aplikace-deklarace-promennych.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/28660531-Formulare-neomezeny-pocet-formularovych-poli-v-ramci-html-dokumentu-muze-byt-vice-formularu-nelze-je-ale-do-sebe-vnorovat.html">Formuláře. neomezený počet formulářových polí v rámci HTML dokumentu může být více formulářů, nelze je ale do sebe vnořovat</a> </h3> <p> <img alt="Formuláře. neomezený počet formulářových polí v rámci HTML dokumentu může být více formulářů, nelze je ale do sebe vnořovat" title="Formuláře. neomezený počet formulářových polí v rámci HTML dokumentu může být více formulářů, nelze je ale do sebe vnořovat" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/28660531.jpg"> Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v HTML method metoda, kterou klient předává data serveru </p> <a href="/28660531-Formulare-neomezeny-pocet-formularovych-poli-v-ramci-html-dokumentu-muze-byt-vice-formularu-nelze-je-ale-do-sebe-vnorovat.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595476-Tvorba-www-stranek-mojmir-volf-mojmir-volf-tul-cz-https-www-nti-tul-cz-wiki-wikiuser-mojmir-volf-485-353-675.html">Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675" title="Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595476.jpg"> Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS </p> <a href="/595476-Tvorba-www-stranek-mojmir-volf-mojmir-volf-tul-cz-https-www-nti-tul-cz-wiki-wikiuser-mojmir-volf-485-353-675.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1292345-Vstupni-pozadavky-doporuceni-a-metodicke-pokyny.html">Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny</a> </h3> <p> <img alt="Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny" title="Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1292345.jpg"> Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem </p> <a href="/1292345-Vstupni-pozadavky-doporuceni-a-metodicke-pokyny.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3613269-Podpora-elektronickych-forem-vyuky.html">PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY</a> </h3> <p> <img alt="PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY" title="PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3613269.jpg"> I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a </p> <a href="/3613269-Podpora-elektronickych-forem-vyuky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10794972-Tvorba-webu-zakladni-html-tagy-martin-urza.html">Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza" title="Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10794972.jpg"> Tvorba webu Základní HTML tagy Martin Urza Cvičení V průběhu přednášky budou postupně probírány jednotlivé základní elementy jazyka HTML a jejich atributy. Nemá smysl tyto věci probírat jen teoreticky </p> <a href="/10794972-Tvorba-webu-zakladni-html-tagy-martin-urza.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4924822-Skriptovaci-jazyky-obsah.html">Skriptovací jazyky. Obsah</a> </h3> <p> <img alt="Skriptovací jazyky. Obsah" title="Skriptovací jazyky. Obsah" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4924822.jpg"> Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody </p> <a href="/4924822-Skriptovaci-jazyky-obsah.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3163670-Bloky-tag-vyznam-parovy-p-odstavec-nepovinne-br-radkovy-zlom-ne-div-oddil-ano-center-vycentrovani-ano-h1-nadpis-1.html">Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.</a> </h3> <p> <img alt="Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1." title="Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3163670.jpg"> Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam </p> <a href="/3163670-Bloky-tag-vyznam-parovy-p-odstavec-nepovinne-br-radkovy-zlom-ne-div-oddil-ano-center-vycentrovani-ano-h1-nadpis-1.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10619034-Databazove-systemy-cviceni-6-sql.html">Databázové systémy. Cvičení 6: SQL</a> </h3> <p> <img alt="Databázové systémy. Cvičení 6: SQL" title="Databázové systémy. Cvičení 6: SQL" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10619034.jpg"> Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi </p> <a href="/10619034-Databazove-systemy-cviceni-6-sql.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33493351-Kaskadove-styly-css-cascading-sytle-sheets-neboli-kaskadove-styly-vznikly-jako-souhrn-metod-pro-upravu-vzhledu-stranek.html">Kaskádové styly. CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek.</a> </h3> <p> <img alt="Kaskádové styly. CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek." title="Kaskádové styly. CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33493351.jpg"> Kaskádové styly CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Ve srovnání s </p> <a href="/33493351-Kaskadove-styly-css-cascading-sytle-sheets-neboli-kaskadove-styly-vznikly-jako-souhrn-metod-pro-upravu-vzhledu-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23921591-Tvorba-webovych-stranek.html">Tvorba webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webových stránek" title="Tvorba webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23921591.jpg"> Tvorba webových stránek Seznamy Seznam je skupina odstavců označených odrážkou. Seznam je: číslovaný je označen pořadovým číslem nebo písmenem, nečíslovaný je označen značkou (odrážkou) Seznam Celý blok </p> <a href="/23921591-Tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35819691-Uvod-1-cast-1-html-1-zaklady-html-a-kaskadovych-stylu-5.html">Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5</a> </h3> <p> <img alt="Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5" title="Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/35819691.jpg"> Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5 Struktura dokumentu HTML obsah a forma 5 Prvky dokumentu 7 Jméno prvku 7 Atributy prvku 8 Obsah prvku, hierarchie prvků 9 Zastupující jednotky (entity) </p> <a href="/35819691-Uvod-1-cast-1-html-1-zaklady-html-a-kaskadovych-stylu-5.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1964704-Html-xhtml-javascript-php-asp-net-zajimave-odkazy.html">HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy</a> </h3> <p> <img alt="HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy" title="HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1964704.jpg"> V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World </p> <a href="/1964704-Html-xhtml-javascript-php-asp-net-zajimave-odkazy.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10728134-Odkazy-se-v-normalnim-pripade-podtrhavaji-samy-neni-nutno-to-nastavovat.html">Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat.</a> </h3> <p> <img alt="Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat." title="Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10728134.jpg"> Úprava textu Všechny tagy na formátování textu jsou in-line tagy, to znamená řádkové. Nezalamují za sebou řádek (narozdíl od blokových tagů). Fyzické formátování Fyzické formátování říká, jak má který </p> <a href="/10728134-Odkazy-se-v-normalnim-pripade-podtrhavaji-samy-neni-nutno-to-nastavovat.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24082262-Inovace-a-zkvalitneni-vyuky-prostrednictvim-ict-tvorba-webovych-stranek-ing-zelinka-pavel-cislo-vy_32_inovace_35-17-anotace.html">Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace:</a> </h3> <p> <img alt="Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace:" title="Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24082262.jpg"> Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek Formuláře v (X)HTML II. Ing. </p> <a href="/24082262-Inovace-a-zkvalitneni-vyuky-prostrednictvim-ict-tvorba-webovych-stranek-ing-zelinka-pavel-cislo-vy_32_inovace_35-17-anotace.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595652-Struktura-stranek-title-title-text-mezi-tagy-je-zobrazen-v-nazvu-okna-body-body-atributy.html">Struktura stránek. <TITLE>... text mezi tagy je zobrazen v názvu okna. atributy:

Struktura stránek. <TITLE></TITLE>... text mezi tagy je zobrazen v názvu okna. <BODY></BODY> atributy: 1 Struktura stránek příklad:

Více

Webové Aplikace (6. přednáška)

Webové Aplikace (6. přednáška) Webové Aplikace (6. přednáška) Co je to Webová Aplikace Co je to Webová Aplikace Klient/Server model uživatelské rozhraní běží na straně klienta (prohlížeč) "logika" programu běží na serveru klient (prohlížeč)

Více

Část 1. Úvod. 1.1 Technické pozadí HTML a web HTML a XHTML Myšlenka CSS Další technologie 48

Část 1. Úvod. 1.1 Technické pozadí HTML a web HTML a XHTML Myšlenka CSS Další technologie 48 Předmluva...................................19 Část 1 Úvod 1 Historické pozadí a vývoj................... 25 1.1 Technické pozadí 27 1.2 HTML a web 32 1.3 HTML a XHTML 36 1.4 Myšlenka CSS 46 1.5 Další

Více