Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána"

Transkript

1 Tvorba webových aplikací Jakub Vrána

2 Stavební kameny HTML struktura stránky (1-2. hodina) CSS formátování obsahu (3+vyhledávače) JavaScript interakce v prohlížeči (4) PHP programování na serveru (5-6) SQL databáze (7) HTTP protokol pro přenos Certifikáty zabezpečení

3 Situace na serveru Windows Linux... IIS Apache... ASP PHP... ODBC MySQL...

4 Komunikace se serverem Klient položí serveru protokolem HTTP dotaz na dokument Server vrátí HTML dokument, který může obsahovat objekty jako jsou obrázky, styl a JavaScript Každý z těchto objektů si klient opět musí vyžádat od serveru

5 Značky HTML Jakub Vrána

6 <html> <head> HTML tvorné značky {hypertext markup language} záhlaví dokumentu <title> název dokumentu <body> tělo dokumentu <meta/> vložení metainformací

7 Základní tvar dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <html> <head> <title>název dokumentu</title> </head> <body> Tělo dokumentu. </body> </html>

8 <meta/> Metainformace http-equiv informace v hlavičce name jméno content obsah vkládá se do části <head> doplnění <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta name="description" content="...">

9 Tělo dokumentu <body> background obrázek na pozadí! bgcolor barva pozadí! text barva obyčejného textu! link barva odkazu! vlink barva prohlédnutého odkazu! alink barva aktivního odkazu! [#rrggbb jméno]

10 HTML entity < > & < (menší než) > (větší než) & (ampersand) (pevná mezera) <! > komentáře

11 Stránkotvorné značky <p> {paragraph} odstavec <br/> {line break} <hr/> {horizontal rule} <h1> - <h6> nadpis zlom řádku vodorovná čára {heading} <a> {anchor} odkaz

12 Formát odstavce <p align=> zarovnání! [right center justify] <br clear=> vyčištění okolí! [all left right] <center> vycentrování! <pre> <div> <span> naformátovaný text kontejner na objekty kontejner na text <blockquote>citace

13 Vodorovná čára <hr/> size tloušťka! width šířka na obrazovce! align zarovnání! noshade potlačení stínování! [noshade]

14 <a> Odkaz href odkaz na dokumenty name vytvoření částí dokumentu title nápovědný text accesskey přístupová klávesa [x] <a href="#kapitola1">odkaz</a> <a name="kapitola1"></a>kapitola 1

15 Formátování Fyzické Logické <font> přímá úprava písma! size velikost písma [ 1 7] color barva [#rrggbb jméno] face řez písma <basefont/> základní nastavení písma!

16 Fyzické formátování <b> {bold} tučné písmo <i> {italic} kurzíva <u> {underline} podtržení! <sup> {superscript} <sub> {subscript} horní index dolní index <tt> {teletype} pevná šířka znaku

17 <em> Logické formátování {emphasized} zvýraznění <strong> silné zvýraznění <code> <kbd> ukázka kódu vstup z klávesnice

18 Seznamy <ul> {unordered list} <ol> {ordered list} <li> {list item} <dl> {definition list} <dt> {definition term} <dd> {def. description} nesetříděný seznam setříděný seznam položka seznamu seznam definic pojem vysvětlující text

19 <ul> <li>první položka</li> </ul> Příklad seznamu <li>druhá položka První položka <ol> Druhá položka <li>první vnořená položka</li> 1. První vnořená položka <li>druhá vnořená položka</li> 2. Druhá vnořená </ol> položka </li>

20 Atributy seznamů <ul> type podoba značky! [circle, disc, square] <ol> type podoba značky! [1 i I a A] start číslování od! <li> value číslování od této značky dále!

21 <img/> src alt Obrázky URL obrázku width, height informace pro textové klienty rozměry v pixelech vspace, hspace mezera okolo obrázku! align zarovnání! [left right middle...] border rámeček obrázku s odkazem!

22 Obrázky s klikou <img usemap=> indikace obrázku s klikou <map name=> <area/> shape coords href nohref alt deklarace oblastí definice oblasti tvar [rect circle polygon] souřadnice odkaz oblast je bez odkazu [nohref] pomocný text

23 Příklad obrázku s klikou <img src="obrazek.gif" usemap="#mapa" width="35" height="30"> <map name="mapa"> <area shape="circle" coords="10,10,5" href="elipsa.html"> <area shape="rect" coords="20,15,30,25" href="obdelnik.html"> </map>

24 <table> Tabulky tabulka <tr> {table row} řádka <th> {table heading} políčko nadpisu <td> {table data} datové políčko

25 Příklad tabulky <table border="1"> <tr> <td>1. řádek, 1. sloupec</td> <td>1. řádek, 2. sloupec</td> </tr> <tr> <td>2. řádek, 1. sloupec</td> <td>2. řádek, 2. sloupec</td> </tr> </table> 1. řádek, 1. sloupec 1. řádek, 2. sloupec 2. řádek, 1. sloupec 2. řádek, 2. sloupec

26 <table> border Formát tabulky okraj cellspacing velikost mezer mezi buňkami cellpadding vzdálenost dat od okraje width šířka align zarovnání! [center right] bgcolor barva pozadí!

27 Atributy tabulky <tr>, <td>, <th> align vodorovné zarovnání [center right] valign svislé zarovnání [top bottom middle] bgcolor barva pozadí! <td>, <th> colspan spojení více sloupců rowspan spojení více řádek nowrap nezalamovat obsah buněk! [nowrap]

28 <frameset> rámů Rámy deklarace rows rozdělení okna na řádky a sloupce cols [* % 3*] <frame> src name <noframes> nepodporující rámy definice rámů zdrojový dokument rámu jméno rámu klienti

29 Příklad dokumentu s rámy <html><head><title>dokument s rámy</title></head> <frameset cols="20%,*"> <frameset rows="*,120"> <frame name="obsah" src="obsah.html"> <frame name="logo" src="logo.html"> </frameset> <frame name="hlavni" src="titulni.html"> <noframes><body> Dokument pro klienty nepodporující rámy. <a href="obsah.html">obsah</a> </body></noframes> </frameset> </html>

30 Úpravy rámů <frame> frameborder rámeček [yes no 0] scrolling přikáže, zakáže posouvání [yes no auto] noresize znemožní změnu velikosti [noresize] marginheight šířka okraje marginwidth výška okraje

31 <a target=> [jméno Odkazy na rámy cílový rám _blank _self _parent _top] <base/> základ pro odkaz target základní rám pro odkaz href základ pro odkaz na dokument

32 <form> <input/> Formuláře formulář vstupní pole <textarea>vstupní textová oblast <select> menu

33 <form> Formulář action co se s daty formuláře provede method jak se to provede [get post] enctype jakého jsou data druhu, při posílání souborů: [multipart/form-data] target cílové okno

34 Příklad formuláře <form action="mailto.php" method="post"> Jméno: <input type="text" name="jmeno"> <input type="text" name=" "> Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea> Stránky se mi: <input type="radio" name="libi" value="ano"> Líbí <input type="radio" name="libi" value="ne"> Nelíbí <input type="submit" value="odeslat"> </form>

35 <input type=> Typy vstupů text, passwordjednoduchý, skrytý text checkbox radio hidden file submit reset zaškrtávací políčko přepínač skrytý prvek odeslání celého souboru tlačítko pro odeslání tlačítko pro vynulování

36 <input/> name value size Vstupy formulářů identifikátor hodnota velikost vstupního pole maxlength maximální délka vstupu checked disabled readonly indikátor výběru [checked] prvek nelze vybrat [disabled] prvek nelze změnit [readonly]

37 <textarea> Vstupní textová oblast name identifikátor rows, cols počet řádků, sloupců wrap zalamování na konci řádku!! [off soft hard] <textarea> Text, který se na začátku zobrazí ve vstupním poli. </textarea>

38 <select> name size Výběrový seznam identifikátor položky velikost menu multiple lze vybrat více položek [multiple] <option> value položka nabídky text odeslaný formulářem selected vybraná položka [selected]

39 XHTML Rozdíly XHTML 1.0 proti HTML 4.01: Značky a atributy jsou psány malými písmeny Nepárové značky musí být ukončeny: <br /> Hodnoty atributů jsou vždy obaleny uvozovkami Přepínače musí mít stejnojmennou hodnotu <area nohref="nohref"> Dokument musí být uvozen <?xml version="1.0" charset="..."?> a správným <!DOCTYPE>

40 Závěr Literatura World wide web consortium (www.w3.org) HTML Reference Library (HomeSite) Jiří Kosek: HTML tvorba dokonalých WWW stránek Stránky v HTML na WWW Další studium dynamické prvky (JavaScript, PHP, databáze) moderní rysy (styly, XHTML)

41 Webové aplikace CSS Jakub Vrána

42 Vkládání do HTML <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> <style url(styl.css); P { margin-bottom: 0; } </style> <div id="citat-1" class="citat"> <p style="text-indent: 10px;">

43 Zápis stylu selektor { vlastnost: hodnota;... } Typy selektorů: značka, #id,.třída, :pseudotřída Kaskáda se vyznačuje mezerou, např.: #menu A odkazy v <div id="menu"> Více selektorů pro stejný styl lze oddělit čárkou

44 Hodnoty vlastností Délka: 3px (pt, cm, mm, ex, em,...) Procenta: 80% Barvy: pojmenované (blue,...), #rrggbb URL: url(pozadi.jpg) Řetězce: "text" nebo 'text', \ escapuje

45 Formátování vzhledu color, background-color, background-image background-repeat: repeat-y no-repeat background-position: top left center right font-family: Arial, sans-serif monospace font-size, font-weight: bold, font-style: italic text-decoration: none underline text-align: left right justify center vertical-align: baseline top middle

46 Příklad formátování P { text-align: justify; } A { text-decoration: none; } A:hover { color: Red; }.perex,.diskuse { font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; font-style: italic; }.male TD { font-size: 80%; }

47 Okraje margin, padding, border Lze určit buď jednotlivě pomocí -left, -right, -top, -bottom nebo najednou jako 1 až 4 hodnoty oddělené mezerou v pořadí top, right, bottom, left (kromě border) border-width, border-color border-style: solid dotted margin: 0 auto margin border padding text text

48 width, height Pozicování display: block inline none float: left right clear: left right both position: relative absolute fixed top, right, bottom, left z-index

49 Příklad pozicování #navigace { width: 200px; float: left; } #telo { margin-left: 210px; } #paticka { clear: both; } Odpovídající HTML kód: <div id="navigace">...</div> <div id="telo">...</div> <div id="paticka">...</div>

50 Další vlastnosti list-style-type: disc lower-alpha none list-style-image overflow: visible hidden scroll auto white-space: normal pre nowrap cursor: default pointer help

51 značka, třída, id Priorita podrobnější má přednost při stejné prioritě má přednost pozdější!important zvýší prioritu vlastnosti

52 :first-line, :first-letter Další obraty A:link, A:visited, :hover /*... */ print { } #telo { width: 100%; } #navigace { display: none; }

53 Reference Norma: Dílna CSS:

54 Vytváření stránek, které naleznou vyhledávače Jakub Vrána

55 Přístupné stránky K JavaScriptu vždy vytvořit alternativu, vyhnout se navigaci pouze v JavaScriptu K prezentaci ve Flashi vytvořit HTML verzi ocení i někteří uživatelé Rámy nejsou v principu špatné, ale při nalezení konkrétní stránky chybí navigace Styly jsou výhodou zpřehledňují kód a uživatelům zrychlují načítání

56 Určení relevance stránky Není znám přesný výpočet relevance, ale používá se např. následující: Slova v nadpisech <h1> až <h6> mají větší váhu Slova v <title> mají větší váhu titulek by měl být pro každou stránku jiný Slova v doméně a v URL obecně mají větší váhu; Google ignoruje?search=

57 Podpoření relevance stránky Relevance se určuje i podle toho, co obsahují odkazy vedoucí na stránku vyhnout se odkazům typu klikněte zde Obrázky nesoucí textovou informaci by měly mít alt popisek, uvádění rozměrů obrázků zabrání poskakování stránky Zpětné odkazy relevanci zvyšuje i odkaz na jiné relevantní stránce

58 Vyhledávače Registrace ve vyhledávačích čitelný popis obsahující klíčová slova, DMOZ.org používá řada vyhledávačů včetně Google Řada vyhledávačů hledá i v dokumentech DOC, PDF apod. Je proto užitečné poskytnout i nekomprimovanou verzi Stránky vytvářet s diakritikou zahraniční vyhledávače ji neumí odstraňovat

59 Čemu se vyhnout Neduplikovat stránky na více adresách tříští to pozornost vyhledávačů a cachí a může být vyhodnoceno i jako podvod použít hlavičku Location Nepoužívat špinavé triky (např. skryté texty a spamování diskusních fór) může vést k vyřazení z výsledků vyhledávání (podvodné stránky lze udat)

60 Webové aplikace JavaScript Jakub Vrána

61 Vkládání do HTML <script src="scripts.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"><!-- document.write(document.lastmodified); // --></script> <noscript>nepodporuje skripty.</noscript> <select onchange="this.form.submit();"> <a href="javascript:window.print();">tisk</a>

62 Vychází z jazyka C Základy Jedná se o objektový jazyk, ke všem objektům na stránce se dá přistoupit Beztypový jazyk Řetězce: 'text' nebo "text" operátor zřetězení je plus Přístup k vlastnostem objektu: objekt.vlastnost nebo objekt['vlastnost']

63 Základní objekty prohlížeče window document location navigator history

64 alert('výzva') b = confirm('výzva') window s = prompt('výzva', 'výchozí') open('url', 'název okna', 'parametry') close(), print() parent, opener, status timeout = settimeout('funkce', ms) cleartimeout(), setinterval(), clearinterval()

65 document document.getelementbyid('id') document.write('řetězec') document.forms['name'] document.lastmodified

66 location, history, navigator location.href location.reload() history.length history.back(), history.go(ofset) navigator.appname, navigator.appversion navigator.cookieenabled

67 Další objekty Array Date Math RegExp String

68 'řetězec'.length String, RegExp i = s.indexof('hledat') s = s.substr(začátek, délka) re = new RegExp('pattern', 'přepínače') re = /pattern/přepínače ar = re.exec('řetězec') b = re.test('řetězec')

69 Array, Math, Date ar = Array(prvky), ar = Array(počet) ar[0], ar.sort() for (klíč in obj) { alert(obj[klíč]); } Math.round(číslo), Math.max(x, y) d = new Date([rok, měsíc, den]) d.getdate(), d.getmonth(), d.getyear()

70 Další obraty encodeuri('řetězec'), eval('výraz') většina HTML atributů má protějšek v JS style kopíruje vlastnosti CSS, pomlčku nahrazuje velké písmeno this odkaz na aktuální objekt, např. <form onsubmit="return kontrola(this);">

71 Funkce a objekty function nazev_funkce(parametry) { /* tělo funkce */ return true; } obj = new nazev_funkce(); vlastnosti a metody se definují pomocí this zkrácený zápis: { vlastnost: hodnota,... }

72 Obsluha událostí onblur při ztrátě focusu onclick, onchange při kliknutí, při změně onmouseover, onmouseout najetí myši form.onsubmit před odesláním formuláře body.onload po nahrání stránky return zda má pokračovat obsluha události

73 Reference Netscape: Microsoft: author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp Příklady:

74 Webové aplikace PHP Jakub Vrána

75 PHP PHP = PHP: Hypertext Preprocessor (dříve: Professional Home Pages) Alternativy: ASP, JSP Domácí stránka: Verze: používá se hlavně verze 4 a 5, kde je především přepracovaná práce s objekty

76 Základní syntaxe Vychází z jazyka C (řídící struktury, operátory,...), částečně z Unix shellu Lze kombinovat s textovým výstupem Příkazy jsou ukončeny středníkem Proměnné jsou uvozeny dolarem Záleží na velikosti písmen (u funkcí ale ne)

77 HTML <?php // PHP kód?> HTML Vkládání do HTML Existuje i zkrácená a prodloužená forma

78 Komentáře /* libovolný komentář */ (nelze vnořovat do sebe) // jednořádkový komentář # jednořádkový komentář (nedoporučuje se)

79 Operátory! negace, && logický AND, OR = přiřazení == rovnost,!= nerovnost === identita,!== neidentita ++ inkrementace, -- dekrementace $a +=... zkratka pro $a = $a +...?: ternární operátor (a == 1? 'kus' : 'kusy')

80 Proměnné Uvozeny dolarem nekolidují s jinými názvy, lze přímo použít v řetězcích Funkce nevidí globální proměnné (lze ale použít global nebo $GLOBALS), soubory si proměnné vzájemně vidí Pro hodnoty zvenku (např. z formulářů) jsou vytvořeny speciální pole automaticky viditelné i ve funkcích

81 Typy Typy se převádějí podle potřeby Není třeba deklarovat proměnné Základní typy (pro představu): pravdivostní (true, false) čísla (celá, desetinná) řetězce (libovolně dlouhé) pole (s libovolnými indexy) objekty zdroje (používají různé funkce)

82 Řetězce Tři způsoby zadávání: 'jednoduchý řetězec' "převod proměnných ($var) a speciálních znaků (\n\t)" <<<EOT řetězec na místě EOT Zřetězení: operátor tečka

83 Pole Způsoby zadávání: $a = array(3, 5, 7); $a[0] = 3; $a[] = 9; $a = array("id" => 7, "nazev" => "Propiska", "cena" => 24); $a["nazev"] = "Propiska"; Přístup k prvkům: $a[klíč] Pole v řetězcích: "Název: $a[nazev]"

84 Funkce Uživatelsky definované: function mocnina($a) { return $a * $a; } parametry mohou mít výchozí hodnotu $a=3 parametry mohou být předané referencí &$a Vestavěné základní nebo z modulů Speciální jazykové konstrukce

85 Speciální funkce echo, print tisk řetězců exit, die ukončení běhu skriptu include, require, include_once, require_once vložení souborů isset, empty, unset práce s proměnnými list($a, $b) = array(3, 5); return návrat z funkcí nebo souborů

86 Speciální proměnné zvenku $_GET["a"] = "3" soubor.php?a=3 $_POST["a"] <form method="post"> <input name="a"></form> $_COOKIE["a"] = "3" setcookie("a", 3) $_REQUEST = $_GET + $_POST + $_COOKIE $_FILES["a"] = array("tmp_name" => "", "name" => "", "type" => "",...) <input type="file" name="a">

87 Speciální proměnné serverové $_ENV proměnné prostředí, např. PATH $_SERVER proměnné web. serveru a PHP $_SESSION session_start() $GLOBALS globální proměnné

88 Řídící struktury: if, switch if (!$prihlasen) { echo "Nejste přihlášen."; } else { mysql_query("update..."); } switch ($hodnota) { case 0:...; break; case 1:...; break; default:...; break; }

89 Řídící struktury: while, do $result = mysql_query("select * FROM..."); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo $row["nazev"]. "<br>\n"; } do { // alespoň jeden průchod echo ($i++). ". průchod\n"; } while ($i < 5); lze přerušit pomocí break a continue

90 Řídící struktury: for, foreach for ($i = 1; $i <= 7; $i++) { echo "<font size=\"$i\">". "Velikost $i</font>"; } foreach ($row as $key => $val) { echo "$key: $val\n"; } lze přerušit pomocí break a continue

91 Třídy a objekty class Archive_Tar extends PEAR { var $_tarname = ''; function Archive_Tar($tarname) { //... } } $tar = new Archive_Tar('tmp.tar'); $tar->add('file.html'); parent::, $this->, :: sleep, wakeup

92 Třídy v PHP 5 construct, destruct, self:: public, protected, private static, const abstract, final interface, implements, Iterator call, get, set, tostring throw, try, catch clone, clone

93 Řetězce Pole Čísla, datum Soubory Nastavení Komunikace Regulární výrazy MySQL Základní funkce

94 Řetězce addslashes($str) stripslashes($str) htmlspecialchars($str) urlencode($str) trim($str, $charlist) nl2br($str) md5($str) sha1($str)

95 strlen($str) Práce s řetězci strpos($str, $needle) stripos($str, $needle) strrchr($str, $needle) substr($str, $start, $len) str_replace($search, $repl, $str)

96 count($ar) Pole in_array($needle, $ar) isset($ar[$index]) implode($glue, $ar) explode($glue, $str) asort($ar) krsort($ar)

97 rand($min, $max) Čísla, datum round($num), ceil($num), floor($num) number_format($num, $decimals) date('j.n.y H:i:s', $timestamp) time() aktuální timestamp mktime($h, $m, $s, $M, $D, $Y)

98 Soubory fopen($filename, $mode) fclose($fp) fread($fp, $length) fgets($fp) načtení celého řádku fwrite($fp, $str) file($filename) řádky do pole file_get_contents($filename) jako název souboru lze použít i

99 Nastavení phpinfo(), ini_set($name, $value) set_time_limit($sec) flush(), ob_flush() define($constant, $value) Některé konfigurační direktivy: magic_quotes_gpc, register_globals, safe_mode, open_basedir, error_reporting, session.save_path, short_open_tag

100 Komunikace header($str) HTTP hlavička, např. header('location: setcookie($name, $value, $expire) mail($to, $subj, $msg, $headers) fsockopen($target, $port) např. fsockopen('www...', 80)

101 Regulární výrazy $patt = '~<a href="([^"]*)~i'; preg_match($patt, $str, $matches) preg_replace($patt, $repl, $str) preg_match_all($patt, $str, $matches) preg_quote($str, $delim)

102 MySQL mysql_connect($server, $login, $pwd) mysql_select_db($dbname) mysql_query($query) mysql_num_rows($result) mysql_affected_rows() mysql_fetch_assoc($result) mysql_insert_id() mysql_error()

103 Vlastnosti dobré webové aplikace Ošetřovat nedůvěryhodná data (escapování) Nespoléhat se na nečitelnost zdrojáků a dat (hashovat hesla, inicializovat proměnné) Nespoléhat se na to, že na stránku nevede odkaz (zabezpečit heslem) Ošetřovat kritické chyby (připojení k databázi, odeslání u) Všechen kód mít na jednom místě (použít funkce nebo třídy a vkládat soubory)

104 Reference Jiří Bráza: PHP 5 začínáme programovat Welling, Thomsonová: PHP a MySQL PHP triky: Šablonovací systémy:

105 Webové aplikace databáze Jakub Vrána

106 SQL Structured Query Language (dříve: SEQueL English) Využívají různé databáze: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, DB2,... Obvykle architektura klient/server

107 Struktura dat v databázi Databázový server Databáze Tabulky Sloupce a řádky

108 int real decimal(m, d) date time datetime varchar(m) text Základní datové typy

109 Základní SQL příkazy CREATE TABLE vytvoření tabulky ALTER TABLE změna tabulky DROP TABLE odstranění tabulky SELECT získání dat INSERT vložení dat UPDATE úprava dat DELETE smazání dat

110 Vytvoření tabulky CREATE TABLE nazev (sloupec typ,..., klíč,...) Příklad: CREATE TABLE tabulka ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazev varchar(50), cena decimal(9, 2), PRIMARY KEY (id) )

111 Změna a smazání tabulky Příklad změny: ALTER TABLE tabulka ADD popis text AFTER cena, CHANGE cena cena decimal(12, 2) Smazání tabulky: DROP TABLE tabulka

112 Získání dat SELECT sloupec, sloupec,... FROM tabulka, tabulka,... WHERE podmínka ORDER BY sloupec LIMIT počet OFFSET od Příklad: SELECT * FROM vyrobky WHERE stav = 'aktivní' ORDER BY cena

113 Spojování tabulek, indexy INNER JOIN tabulka ON podmínka LEFT JOIN tabulka ON podmínka Indexy jsou vhodné u sloupců dle kterých se spojují tabulky vyhledává třídí Složené indexy: INDEX (skupina, poradi) Unikátní indexy: UNIQUE (sloupce)

114 Agregace Agregační funkce: COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG GROUP BY sloupec,... HAVING podmínka

115 Vložení dat INSERT INTO tabulka (sloupec, sloupec,...) VALUES ('hodnota', 'hodnota',...) Příklad: INSERT INTO vyrobky (nazev, cena) VALUES ('Propiska', '27')

116 Úprava dat UPDATE tabulka SET sloupec = 'hodnota',... WHERE podmínka Příklad: UPDATE vyrobky SET cena = '24' WHERE id = '137'

117 Smazání dat DELETE FROM tabulka WHERE podmínka Příklad: DELETE FROM vyrobky WHERE cena <= '15'

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny špatně správně

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> 1 Tvorba WWW stránek Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod.

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

2.8.1 Nejdůležitější a nejpoužívanější elementy... 35 2.9 Ostatní... 36 2.9.1 Znakové entity... 36 2.9.2 kontejnery... 36 2.9.3 komentáře...

2.8.1 Nejdůležitější a nejpoužívanější <meta /> elementy... 35 2.9 Ostatní... 36 2.9.1 Znakové entity... 36 2.9.2 kontejnery... 36 2.9.3 komentáře... OBSAH Obsah... 4 1. Úvod... 7 1.1 Princip webových stránek... 7 1.1.1 WWW stránka... 7 1.2 Historie XHTML... 9 1.3 Obecně o XHTML... 10 1.4 XHTML editory... 12 1.4.1 Wysiwyg editory... 12 1.4.2 Strukturní

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

text text

<jméno_prvku> text </jméno_prvku> <jméno_prvku jméno_atributu=hodnota > text </jméno_prvku> Učebnice HTML - 1 - HTML dokument Všeobecně WWW dokument je běžný textový soubor, dodržující pravidla jazyka HTML Jazyk HTML se skládá z množiny prvků, které definují dokument a návod jak jej zobrazit

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ. učební text. Marek Babiuch

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ. učební text. Marek Babiuch Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ učební text Marek Babiuch Ostrava 2010 Recenze: Ing. Pavel Buřil Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Internet a sítě Autor: Marek Babiuch Vydání:

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Jak vytvořit jednoduché webové stránky.

Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Od vynálezu protokolu HTTP pro přenos dokumentů a jazyka HTML pro jejich popis již uběhlo více než 17 let. Za tu dobu se vyvíjel jak protokol, tak i jazyk. Od původního

Více

CVIČENÍ WWW1 (PWA1) č. 1

CVIČENÍ WWW1 (PWA1) č. 1 CVIČENÍ WWW1 (PWA1) č. 1 Přihlášení ke školní síti (v případě, že předmět zahajuje cvičení v laboratoři jako první). Ve spolupráci s p. Kolečkem se provede registrace žáků do sítě Novell. Žáci jsou seznámeni

Více

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie.

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. 9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. V první části kapitoly je přehled HTML tagů a jejich příklady. V závěrečné části následuje další shrnutí (X)HTML a CSS s ohledem na validitu

Více

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2000 AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

CO je to? WWW, HTML, CSS

CO je to? WWW, HTML, CSS CO je to? WWW, HTML, CSS Jak vytvořit vlastní webovou stránku Potřebujete: Webový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Připojení na internet není nutné v první fázi.

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k 7.4. 2009 Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno 2009 2008 Středisko komunikačních

Více

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce. 2003 Petra Pavlyková

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce. 2003 Petra Pavlyková Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce 2003 Petra Pavlyková Prohlašuji že jsem absolventskou práci na téma Tvorba internetových aplikací

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HTML PIA 2012/2013 Téma 1 P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více