Javascript. Javascript - jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Javascript. Javascript - jazyk"

Transkript

1 Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí s jazykem Java dnes využíván spíše v technologii AJAX, pomocí které lze měnit obsah stránky bez nutnosti jejího obnovení Javascript - jazyk interpretováný nemusí se kompilovat objektový využívá standardní i uživatelsky definované objekty závislý na prohlížeči problematická podpora case-sensitive záleží na velikosti písmen syntaxí podobný jazyku C

2 Návrh a tvorba WWW stránek 2/30 Co je dobré znát předem HTML formuláře v HTML a jejich obsluhu možnosti prohlížečů a jejich verzí Omezení jazyka uživatel může javascript zakázat funguje pouze ve spojení s prohlížečem neumí pracovat se soubory bezpečnost, běží na klientu neumí ukládat data (pouze cookies) neumí kreslení, komunikace v síti svázaný s www stránkou, nelze vytvořit samostatnou aplikaci

3 Návrh a tvorba WWW stránek 3/30 Javascript v HTML v případě HTML interpretuje prohlížeč značky, v případě javascriptu již vykonává program možnosti, jak vložit javascript do HTML dokumentu: 1. vnitřní deklarace skript je přímo součástí HTML 2. vnější (externí) deklarace v samostatném souboru 3. řádková deklarace na místě atributů ve značkách HTML všechny uvedené způsoby lze libovolně kombinovat

4 Návrh a tvorba WWW stránek 4/30 Vnitřní deklarace javascriptu mezi značky <script> a </script> skript je přímo součástí HTML dokumentu v hlavičce i v těle dokumentu většinou v hlavičce deklarace funkcí, objektů a proměnných prohlížeč skript zpracovává okamžitě nepovinný atribut type="text/javascript" nepovinné atributy language, src <head> <script type="text/javascript" language="javascript"> function Pozdrav() { alert ('Ahoj'); } </script> </head> <body onload="pozdrav()"> </body>

5 Návrh a tvorba WWW stránek 5/30 Externí deklarace javascriptu nejčastější způsob použití deklarace v externím souboru <head> <script type="text/javascript" src="externi_skript.js"> </script> </head> obsah externího souboru se provede jakoby byl uvnitř <script> Řádková deklarace javascriptu "in-line" obsluha událostí spojení skriptu s obsluhou tlačítka <form name="formular" method="post" action=""> <input type="button" name="tlacitko" value="stiskni" onclick="alert('stisknul jsi mě!')" /> </form>

6 Návrh a tvorba WWW stránek 6/30 Základní syntaxe javascriptu oddělování příkazů středníkem někdy lze vynechat velikost písmen case-sensitive (proměná Proměnná) použití apostrofů a uvozovek mají stejný význam <img onmouseover="alert('ahoj')" /> escape sekvence zobrazení speciálních znaků <img onmouseover="alert(\"ahoj\")" /> komentáře stejně jako v C (C++), navíc <!--řádkový komentář --> logické hodnoty true, false objekty a metody oddělují se tečkou (objekt.podobjekt.vlastnost)

7 Návrh a tvorba WWW stránek 7/30 Proměnné v javascriptu netypové, nemusí se deklarovat, deklarace uvozena var var x="hodnota"; vypsání hodnoty proměnné document.write(x); automatické určení typu proměnné při prvním použití <script type= " text/javascript" > y = 13; y = y * 2 * 7 * 11; text = "Hezké číslo je " + y; document.write(text); </script> automatická konverze typu proměnných x = 1+1; // výsledkem je 2 x = 1+'1'; // výsledkem je 11

8 Návrh a tvorba WWW stránek 8/30 Operátory v javascriptu operátory přiřazení = přiřazení += přičtení *=, -=, /= přinásobení, odečtení, oddělení ++ přičtení 1 početní operátory (+ - * /) logické operátory == rovnost (dvě rovnítka)!= nerovnost === identita < <= >= > aritmetické porovnávání && logické AND (a zároveň), logické OR (nebo)! logické NOT (negace)

9 Návrh a tvorba WWW stránek 9/30 Větvení if-else if (podmínka) { příkazy prováděné při splnění podmínky; } else { příkazy prováděné při nesplnění podmínky; } PŘÍPADNĚ proměnná = podmínka? hodnota1 : hodnota2; switch-case switch (proměnná) { case hodnota1 : příkaz1;break; case hodnota2 : příkaz2;break;... default : příkazx; }

10 Návrh a tvorba WWW stránek 10/30 Cykly while cyklus s podmínkou na začátku while (podmínka) { sekvence příkazů } do-while cyklus s podmínkou na konci do {sekvence příkazů} while (podmínka) for cyklus s daným počtem opakování for (počáteční hodnota; podmínka; navýšení) { příkazy; }

11 Návrh a tvorba WWW stránek 11/30 Funkce deklarace funkce většinou v hlavičce dokumentu function jmenofunkce([parametry]) { příkazy; [return hodnota]; }; volání funkce v těle dokumentu jmenofunkce([hodnota, hodnota]); volání funkce na základě události v těle HTML dokumentu <img onmouseover="nazevfunkce([parametry])" /> volání funkce, která vrací hodnotu proměnná = jmenofunkce([parametry]); deklarace lokální proměnné za klíčovým slovem var

12 Návrh a tvorba WWW stránek 12/30 Volání parametrů odkazem a hodnotou (1/3) pokud je parametr funkce volán hodnotou, veškeré operace ve funkci jsou pouze lokální - nezmění jeho hodnotu mimo funkci volání odkazem použijeme v případě, že chceme aby funkce volaný parametr změnila a tyto změny se projevily i mimo funkci u jednoho parametru toto zajistíme klíčovým slovem return v javascriptu jsou obecně jednoduché datové typy (čísla, řetězce, logické proměnné) předávány hodnotou, strukturované datové typy (objekty, pole) jsou předávány odkazem

13 Návrh a tvorba WWW stránek 13/30 Příklad: Volání parametrů odkazem a hodnotou (2/3) function Vypis(Cislo,Retezec,Objekt) { var S='Cislo: '+Cislo+'\nŘetězec: '+Retezec+'\nObjekt.jazyk: '+Objekt.jazyk; document.write(s); } function Nastav(Cislo,Retezec,Objekt) { Cislo++;Retezec+='-Přidáno-';Objekt.jazyk='PHP'; } var Cislo=10; // deklarace var Retezec='TEXT'; var Objekt = new Object();Objekt.jazyk='čeština'; Vypis(Cislo,Retezec,Objekt); // kontrolní výpis Nastav(Cislo,Retezec,Objekt); // změna hodnot Vypis(Cislo,Retezec,Objekt); // výpis po změně

14 Návrh a tvorba WWW stránek 14/30 Výsledek: Volání parametrů odkazem a hodnotou (3/3) Číslo:10 Řetězec: TEXT Objekt.jazyk: čeština Číslo: 10 Řetězec: TEXT /*string je rovněž jednoduchý typ*/ Objekt.jazyk: PHP

15 Návrh a tvorba WWW stránek 15/30 Objektový model javascriptu objektovost javascriptu znamená, že všechny vlastnosti a metody jsou uspořádány podle nějakého systému je třeba se naučit, jak se které prvky zapisují tečková notace (objekt.podobjekt.metoda()) metoda sama o sobě je příkazem, který něco dělá vlastnost nic nedělá, ale má hodnotu, dá se číst nebo zapisovat podobjekt může mít další metody, podobjekty a vlastnosti Příklad: window.history.back(); window.location.href="http://www.upce.cz";

16 Návrh a tvorba WWW stránek 16/30 Hierarchie objektů window location - frames - history - navigator - event - screen document - form links - anchors - images - filters - forms - applets - embeds - plugins - frames - scripts - selection - stylesheets - body - all - style objekt window lze při zápisu vynechat nejdůležitější je objekt document obsahuje objekty a vlastnosti vztahující se k aktuálnímu dokumentu přetrvává problém s kompatibilitou prohlížečů

17 Návrh a tvorba WWW stránek 17/30 Metody a vlastnosti objektu window window.alert(); window.blur(); window.close(); window.confirm(); window.focus(); window.open(); window.print(); window.prompt(); window.resizeby(); window.resizeto(); window.scrollby(); // zobrazení hlášky v okně // posunutí vybraného okna do pozadí // zavření okna (v FF pouze pro window.open) // hláška ano-ne (vrací true/false) // posunutí vybraného okna do popředí // vytvoření nového okna // tisk dokumentu // hláška pro zadání údajů // změna velikosti okna o danou hodnotu // změna velikosti na danou hodnotu // scrollování dokumentu

18 Návrh a tvorba WWW stránek 18/30 Metody objektu location location.href(url); location.reload(boolean); location.replace(); // načte URL do dokumentu // znovunačtení dokumentu // nahradí dokument jiným Vlastnosti objektu location protocol pathname hostname // vrátí protokol (http, file) // cesta k dané stránce //jméno hostitelského serveru (IP) Týká se adresy aktuálního dokumentu

19 Návrh a tvorba WWW stránek 19/30 Metody objektu history history.back(); history.back(3}; history.forward(2); history.go(-1); // o krok zpět // o 3 kroky zpět // vpřed o 2 kroky // o krok zpět Vlastnosti objektu history length // o kolik kroků se lze vrátit zpět Týká se historie prohlížených stránek

20 Návrh a tvorba WWW stránek 20/30 Metody objektu screen nejsou nelze ovlivňovat nastavení monitoru Vlastnosti objektu screen height width availheight availwidth colordepth // výška (rozlišení) // šířka (rozlišení) // dostupná výška okna // dostupná šířka okna // barevná hloubka Týká se vlastností obrazovky

21 Návrh a tvorba WWW stránek 21/30 Vlastnosti objektu navigator appname // název prohlížeče (např. "Netscape") appversion // verze prohlížeče (IE vraci "4.0") online // vrací true/false podle stavu připojení platform // operační systém klienta appcodename // kódové jméno prohlížeče, vždy Mozilla javaenabled // podpora javy v prohlížeči Týká se typu a verze prohlížeče

22 Návrh a tvorba WWW stránek 22/30 Metody objektu event AltKey CtrlKey ShiftKey button clientx clienty keycode ScreenX ScreenY // vrací true, pokud byl stisknut [Alt] // vrací true, pokud bylo stisknuto [Ctrl] // vrací true, pokud byl stisknut shift // vrací číslo stisknutého tlačítka(0 - žádné, 1 - levé, 2 - pravé, 4 - prostřední // souřadnice x kurzoru v okně prohlížeče // souřednice y kurzoru v okně prohlížeče // vrací ascii kod stisknuté klávesy // souřadnice x kurzoru vzhledem k obrazovce // souřadnice y kurzoru vzhledem k obrazovce Týká se práce s tlačítky (myš) a klávesami

23 Návrh a tvorba WWW stránek 23/30 Objekt document přístup k obrázkům, formulářům, odkazům, barvám atd. lze nastavovat všechny prvky v dokumentu (záměna obrázků, hodnoty ve formuláři, barvy dokumentu atd.) podobjekty images, forms, applets, all, style, metody write vlastnosti Týká se práce s prvky v dokumentu

24 Návrh a tvorba WWW stránek 24/30 Vlastnosti objektu document location // aktuální URL referrer // URL předchozí stránky alinkcolor, vlinkcolor, linkcolor // aktivní, visited, ostatní title // titulek stránky fgcolor // implicitní barva textu bgcolor // barva pozadí lastmodified // poslední změna dokumentu all[cislo] // pole všech objektů v dokumentu forms[], images[], anchors[], links[], stylesheets[]

25 Návrh a tvorba WWW stránek 25/30 Použití objektů dokumentu změna obrázku <img border="0" src="stoude.jpg" name="jmeno" onmouseover="document.images['jmeno'].src='druhy.jpg'" onmouseout="document.images['jmeno'].src='prvni.jpg'" /> zkráceně onmouseover="document.jmeno.src='druhy.jpg'" změna hodnoty prvku formuláře <form name="formular"> <input type="text" name="policko" size="20" value="" /> <input type="button" value="zelena" onclick="formular.policko.value='zelena'" /> <input type="button" value="cervena" onclick="formular.policko.value='cervena'" /> </form> alternativní styly a přepínání mezi nimi aktuální velikost okna skript musí být uvnitř <body>

26 Návrh a tvorba WWW stránek 26/30 Další objekty String práce s řetězci Math matematické výrazy Array práce s polem Datum a čas

27 Návrh a tvorba WWW stránek 27/30 Události javascriptu události okna a dokumentu onload při úplném načtení stránky (framu) onunload při opuštění stránky onresize při změně velikosti okna onscroll při scrollování Události javascriptu události myši onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onmousemove, onmousedown, onmouseup názvy nejsou case-sensitive odchycení stisku tlačítka myši: <img src="" alt="" onmousedown="alert('neklikej!')" />

28 Návrh a tvorba WWW stránek 28/30 Události javascriptu události klávesnice onkeypress při stisknutí klávesy onkeydown onkeyup Události javascriptu události formuláře onsubmit, onreset před odesláním formuláře (po stisku Reset) <form onreset="return confirm('chcete opravdu vymazat hodnoty formuláře?')"> </form> onfocus, onblur při aktivaci (deaktivaci) políčka <textarea name="" rows="5" cols="60" onfocus="this.style.background='blue'"></textarea> onchange při změně hodnoty vstupního pole onselect při výběru textu myší (v celém body)

29 Návrh a tvorba WWW stránek 29/30 Otevření nového okna window.open("url", "volba_ramu", "atribut1,atribut2") atributy toolbar, location, status, menubar, scrollbars, resizeable width, height, left, top (pixely) fullscreen (CELÁ OBRAZOVKA) <a href="" onclick="window.open('index.htm');return false"> return false aby se nová stránka nenačetla do původního okna

30 Návrh a tvorba WWW stránek 30/30 Bookmarklet krátký javascript svázaný s odkazem (max ± 2000 znaků) <a href="javascript:kód skriptu">

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Ing. Juraj Duďák, Ph.D. 2011 Evropský polytechnický institut,

Více

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě Roman Kümmel XSS Cross-Site Scripting v praxi o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě 2011 XSS: Cross-Site Scripting 3 Cross-Site Scripting v praxi Autor: Roman Kümmel (ccuminn@soom.cz, www.soom.cz)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2000 AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Framework pro vývoj matematických webových her

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Framework pro vývoj matematických webových her Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Framework pro vývoj matematických webových her Plzeň 2012 Luboš Hanzík Prohlášení Prohlašuji,

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Podobně pracuje prohlížeč s textem, pokud je obrázek zarovnán doprava, viz příklad.

Podobně pracuje prohlížeč s textem, pokud je obrázek zarovnán doprava, viz příklad. Část první: Úvod do Internetu Toto je obrázek zarovnán doleva a text jej obtéká zprava po celé jeho výšce. Je potřeba jej umístit tam, kde bude začínat obtékání,

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát PHP Jaroslav SKÁLA poznámky k přípravě na reparát OBSAH / PHP 1. PHP JAKO CELEK... 2 2. SKRIPT V PHP... 2 3. DALŠÍ RYSY KÓDU... 2 4. ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 2 5. PROMĚNNÉ... 2 6. DATOVÉ TYPY... 2 7. ZÁKLADNÍ

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

1 Základy programování v PHP

1 Základy programování v PHP 1 Základy programování v PHP Programovací jazyk PHP (Hypertext preprocessor) je skriptovací jazyk, který běží na straně serveru. Server posílá do vašeho počítače pouze výsledky. Používá se pro tvorbu webových

Více

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

2.8.1 Nejdůležitější a nejpoužívanější elementy... 35 2.9 Ostatní... 36 2.9.1 Znakové entity... 36 2.9.2 kontejnery... 36 2.9.3 komentáře...

2.8.1 Nejdůležitější a nejpoužívanější <meta /> elementy... 35 2.9 Ostatní... 36 2.9.1 Znakové entity... 36 2.9.2 kontejnery... 36 2.9.3 komentáře... OBSAH Obsah... 4 1. Úvod... 7 1.1 Princip webových stránek... 7 1.1.1 WWW stránka... 7 1.2 Historie XHTML... 9 1.3 Obecně o XHTML... 10 1.4 XHTML editory... 12 1.4.1 Wysiwyg editory... 12 1.4.2 Strukturní

Více

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný

Více

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie.

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. 9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. V první části kapitoly je přehled HTML tagů a jejich příklady. V závěrečné části následuje další shrnutí (X)HTML a CSS s ohledem na validitu

Více

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe

Více

10 Cross-Site Scripting v praxi

10 Cross-Site Scripting v praxi 10 Cross-Site Scripting v praxi Kapitola 1 Skriptování Dříve než se začneme věnovat samotné zranitelnosti XSS, musíme se podrobně zaměřit na skriptovací jazyky na straně klienta. Na těch je totiž zranitelnost

Více

Návrh internetových webových aplikací

Návrh internetových webových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Návrh internetových webových aplikací Bakalářská práce Autor: Tomáš Lang Bankovnictví, Informační technologie Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Pedagogická fakulta. Programování her v HTML5 pomocí knihoven jquery a Box2D Programming HTML5 games using libraries jquery and Box2D

Pedagogická fakulta. Programování her v HTML5 pomocí knihoven jquery a Box2D Programming HTML5 games using libraries jquery and Box2D JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Programování her v HTML5 pomocí knihoven jquery a Box2D Programming HTML5 games using libraries jquery and Box2D Bakalářská

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více