35. konference IATUL (The International Association of University Libraries)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "35. konference IATUL (The International Association of University Libraries)"

Transkript

1 Cestovní zpráva 35. konference IATUL (The International Association of University Libraries) Helsinki, Espoo, Finsko Mgr. Drahomíra Dvořáková referenční knihovník, Oddělení referenčních a oborových služeb /11

2 1. Účel cesty 35. výroční konference asociace IATUL (The International Association of University Libraries) se konala ve dnech v Helsinkách. Mezinárodní asociace univerzitních knihovnen (IATUL) byla založena v květnu 1955 jako mezinárodní fórum pro výměnu informací týkajících se knihovnictví na technických univerzitách po celém světě. Pořadatelem konference byla Aalto University, která v roce 2010 vznikla sloučením Helsinki University of Technology, the Helsinki School of Economics a the University of Art and Design Helsinki. Téma letošní konference bylo zaměřené na Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny. Klíčovými pojmy byly přidaná hodnota a návrat investic (ROI), související v obecné rovině s následujícími prezentovanými tématy: Scientometrie; Marketing; Organizace knihovny a redesign; Knihovna jako prostor; Informační zdroje uvnitř knihovny; Externí informační zdroje a Kompetence a znalosti knihovníků. Mezi klíčové přednášející patřili Carol Tenopir (Měření akademických služeb), Rafael Ball (Bibliometrie), Tom Cochrane (Open Access) a Mikko Hyppönen (Informační bezpečnost). Konference byla velmi přínosná již s ohledem na její úzké zaměření, setkání se zástupci univerzitních knihoven z celého světa a množství příležitostí diskutovat nad aktuálními tématy. 2. Časový průběh cesty Pro cestu na konferenci IATUL jsem využila leteckého spojení Praha Helsinki. Harmonogram služební cesty: odlet z Prahy, přílet do Helsinek konference IATUL odlet z Helsinek, návrat do Prahy 3. Průběh navštívené akce/jednání V úvodním bloku vystoupila Dr. Eeva-Liisa Lehtonen, ředitelka univerzitní knihovny Aalto. Dr. Lehtonen hovořila o roli knihoven v dnešní době a o poskytovaných službách s přidanou hodnotou např. data management či open access. Mezi klíčové řečníky prvního konferenčního dne patřil Mikko H. Hypponen (F-Secure, Finland), jehož přednáška byla zaměřena na téma Informační bezpečnost (Information Security), dále hovořil o cloudových službách i odpovědnosti knihovny v elektronickém věku. Mikko Hyppponen byl uveden mezi 50 nejdůležitějších lidí na webu (podle PC Worldmagazine). Dr. Sharon L Bostick a Bryan J. Irwin přednesli přednášku na téma Library Design in the Age of Technology: Planning for a Changing Environment, ve které se zaměřili mimo jiné na proměnu způsobů učení (od individuálního po skupinové, za použití plazem a dalších technologií ve vzdělávání). Knihovnu podle nich v současné době nejvíce definuje flexibilita a příjemná atmosféra. 2/11

3 První a druhý den probíhaly tři paralelní sekce, které byly zaměřeny na aktuální knihovnická témata: bibliometrie; altmetrics; open access a repozitáře; design služeb; prostor knihovny; akvizice; informační gramtonost, knihovní služby a systémy; digitální prostor knihovny; zhodnocení a výkon. Karyl Kim A. Sagun z Filipín přednesla přednášku Minimal Resources with Maximum Impact: Low-Cost and Sustainable Means for Library Promotions, která byla zaměřena na propagaci knihovny formou guerilového marketingu. Sagun uvedla velké množství příkladů cílených na propagaci knihovny prostřednictvím sociálních médií za použití minimálního množství finančních prostředků. Guerilový marketing může být jednou z cest, jak šířit dobré povědomí o knihovně. V přednášce s názvem Using citation data for purchase decisions: analysing citing patterns and journal holdings at The Royal Institute of Technology popsala Cecilia Heyman Widmark ze Švédska z Royal Institute of Technology akvizici elektronických zdrojů formou Demand Driven Acquisition. Mezi metody výběru zdrojů patří analýza dat využívání citačních dat databáze Web of Science, statistiky využívání placených elektronických zdrojů knihovny i data z časopiseckých zdrojů (databáze Ullrich, DOAJ). Heyman rovněž hovořila o zaměření knihoven na činnosti související s podporou vědeckého publikování a dodávání vědeckých informací. Prof. Margy MacMillian z Mont Royal University přednesla přednášku Great Expectations: Results from a faculty survey of students information literacy proficiency, ve které shrnula závěry z dotazníkového šetření informační gramotnosti studentů. Jedním ze zajímavých zjištění, je skutečnost, že studenti něco jiného říkají a něco jiného dělají. Během vyhodnocování a práci s daty je nutné tyto skutečnosti vést v potaz. Tina Hohmann (Germany, University of Library of Technische Universitat Munchen) ve své přednášce Long term evaluation of Information Literacy programme uvedla příklady začleňování knihovníků do univerzitní výuky. Podle Hohmann, jde o proces velmi zdlouhavý, na který neexistují žádné návody, standardy či metody. Základem je schopnost knihovníků předávat informace, disponovat potřebnými znalostmi a vytrvat v přesvědčování vedení univerzity o potřebě a smyslu učících knihovníků. Dr. Maria Forsman (Finsko) hovořila na téma Science, technology and library work: trends and milestones. Knihovní profese se za posledních několika let zásadně proměnila. Mezi klíčové kompetence v současné době patří IT dovednosti, znalosti prostředí akademiků a vědců, pedagogické, sociální a komunikační dovednosti a dovednosti související s managementem fondu. Mezi hlavní oblasti změn se řadí ekonomické výzvy, poskytování nových služeb, collection development a v neposlední řadě komunikace a management. Dr. Grace Saw and Janine Schmidt (Australia) v příspěvku Coming Out: Making the Virtual Library visible in today s world poukazují na využití zkušeností komerčně úspěšných firem např. Lego a případná aplikace na produkty a služby knihoven, které stále více musí dokazovat a obhajovat svou existenci. Tamera Hanken (Singapore) představila v příspěvku Problems Lah! Learning to Tell the Story of Continuous Assessment and Improvement využití Six Sigma v procesním managementu. V závěrečném příspěvku Carol Tenopir hovořila o měření a zvyšování hodnot akademických knihovních služeb. Tenopir se této problematice dlouhodobě systematicky věnuje. Měření hodnoty knihovních produktů a služeb podle Tenopir lze rozdělit do tří skupin. Do první skupiny patří metoda implicitní hodnoty, kam patří měření užívání produktů prostřednictvím 3/11

4 počtu stažení či využívání logů aj. Do druhé skupiny se řadí metoda explicitní hodnoty, tj. dotazování formou interview, či průzkumů. Poslední skupinu tvoří měření efektivity vynaložených prostředků (Return on Investment (ROI)). 4. Závěry/shrnutí Z konference a z návazných debat jsem si odnesla několik velmi důležitých poznatků. Nejprve ty, které se týkají mé domovské knihovny. Národní technická knihovna byla pro všechny, kterým jsem představila fotografie budovy i vnitřních prostor (týmových, individuálních studoven aj.), velkým překvapením, jak krásným prostorem a z něho vyplývajícími možnostmi (umístění uprostřed kampusu aj.), naše knihovna disponuje. Kolegové, se kterými jsem hovořila, řeší v podstatě velmi podobné problémy, ty ostatně zazněly i na konferenci. Kromě finančních problémů či jiných (nevhodné prostory) se knihovny snaží obhájit svou existenci a upevnit svou pozici v univerzitním světě i před svým zřizovatelem. Z vyslechnutých příspěvků vyplývá jasná potřeba identifikace svého uživatele a jeho potřeb. Důležitá je otázka co od nás uživatelé očekávají a co jim můžeme nabídnout (tzv. služby s přidanou hodnotou - value-added services), případně proč od nás nic neočekávají. Měření a zvyšování kvality akademických knihovních služeb (tzv. ROI Return on Investment) je nepřetržitý proces, který by měl být nedílnou součástí strategických plánů knihovny. Další důležitým bodem je komunikace uvnitř knihovny, dobře zvládnutý procesní management (spolupráce na úrovni jednotlivých knihovních činností) i činností směrem k uživateli, vyslechla jsem si příspěvky o Six Sigma, Collection Development, Guerillovém marketingu, nových klíčových kompetencích knihovníků (IT, pedagogické znalosti). Zásadním faktorem je motivace a snaha nebát se dělat změny (nejhorší je, když změna žádnou změnu nepřinese) a zkoušet nové věci, pracovat týmově a držet za jeden provaz. V rámci budování image se knihovníci stávají instruktoři, kteří uživatele vedou a učí je pracovat s informacemi, ať už formou implementace do výuky či formou instrukcí/konzultací (tzv. instruction, consultation). Knihovníci nejenom pracují se znalostmi, oni sami musí být schopni znalosti předávat (uživatelé se mění z konzumentů na tvůrce). Je důležité vytyčit si směr a nebát se improvizovat. Knihovny stojí na rozcestí a mají šanci se stát důležitým prostředníkem k informacím (tj. odklon k dodávání vědeckých informací a podpora publikační činnosti). Konference mi nabídla velkou příležitost setkat se s lidmi, kteří dělají svou práci rádi a vidí v ní smysl. Nebojí se improvizovat a obhájit si svůj postup či směr. Nasbírané zážitky (materiály), zkušenosti, kontakty aj. předám kolegům v oddělení 33, 32 i v rámci knihovny prostřednictvím přednesené prezentace na informačním pondělku (KIP). 5. Dokumentace Plné texty příspěvků budou zvěřejněny ve sborníku 2014 IATUL Proceedings, který bude umístěn v repozitáři Purdue University (http://docs.lib.purdue.edu/iatul/). Další mé osobní příspěvky (z návštěv finských knihoven aj.) jsou k dispozici na této adrese: https://sites.google.com/site/vyhledavaniinformaci/ Facebook: https://www.facebook.com/iatul2014conference Twitter: https://twitter.com/hashtag/iatul2014 Konference IATUL 2014: Webové stránky IATUL: LinkedIn IATUL: 4/11

5 Technological Fotografie z konference: 6. Anotace ZC Ve dnech v Helsinkách (Finsko) proběhla 35. výroční konference asociace IATUL (The International Association of University Libraries). Pořadatelem konference byla Aalto University. Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila Mgr. Drahomíra Dvořáková. Téma letošní konference bylo zvolené s podtitulem Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny. Klíčovými pojmy byly přidaná hodnota a měření efektivity vynaložených prostředků (ROI), související v obecné rovině s následujícími prezentovanými tématy: Scientometrie; Marketing; Organizace knihovny a redesign; Knihovna jako prostor; Informační zdroje uvnitř knihovny; Externí informační zdroje a Kompetence a znalosti knihovníků. Mezi klíčové přednášející patřili Carol Tenopir (Měření akademických služeb), Rafael Ball (Bibliometrie), Tom Cochrane (Open Access) a Mikko Hyppönen (Informační bezpečnost). Konference byla velmi přínosná již s ohledem na její úzké zaměření, setkání se zástupci univerzitních knihoven z celého světa a množství příležitostí diskutovat nad aktuálními tématy. 5/11

6 Nabízené slevy za pořízení elektronických zdrojů účastníkům konference IATUL (příklad 30% snížení ceny za pořízení databáze Proquest) Obrázek č. 1 6/11

7 Obrázek posteru od Catherine B. Soehner (USA) Training and development of library employees in research data management: A necessary competency for the digital library Obrázek č. 2 (autor D. Dvořáková) 7/11

8 Konferenční centrum Dipoli, Espoo, Finsko Obrázek č. 3 (autor D. Dvořáková) 8/11

9 Helsinki University Library Obrázek č. 4 (autor D. Dvořáková) 9/11

10 Národní finská knihovna se v současné době rekonstruuje Obrázek č. 5 (autor D. Dvořáková) 10/11

11 Prozatimní prostory Národní finské knihovny, v knihovně probíhá v současné době v rekonstrukce. Obrázek č. 6 (autor D. Dvořáková) 11/11

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Účastníci cesty: Mgr. Jiří Kratochvíl Pracoviště: Správa univerzitního kampusu Bohunice, Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5, 625 00 Brno Důvod cesty: Erasmus program

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Číslo 2 / 2014 / Ročník 25 Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Non-medical Student Information Literacy at the 1st Medical Faculty of Charles

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance.

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance. číslo 8 září/2013 Zpravodaj V tomto čísle: Z Centra Euroguidance Kariéra? Začínáme ve škole! 2 Setkání Euroguidance sdílení zahraničních zkušeností v oblasti poradenství... 4 Národní cena kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací

Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací Ilona TRTÍKOVÁ ilona.trtikova@uk.cvut.cz Současná věda se často označuje přívlastkem otevřená. Vědečtí pracovníci sdílejí data,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

Jak sledovat využívanost knihovního fondu

Jak sledovat využívanost knihovního fondu Jak sledovat využívanost knihovního fondu Mgr. Radka ŘÍMANOVÁ Státní technická knihovna v Praze R.Rimanova@stk.cz Bc. Linda SKOLKOVÁ Státní technická knihovna v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví

Více

Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí

Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí Ilona Trtíková Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Ústřední knihovna ČVUT Abstrakt Současná vědecká odborná

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Zpráva ze služební cesty do Vancouveru

Zpráva ze služební cesty do Vancouveru Zpráva ze služební cesty do Vancouveru Místo: Vancouver, Kanada Termín cesty: 24. 9. 29. 9. 2012 Účel cesty: účast na konferenci The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation

Více

ICT kompetence učitelů

ICT kompetence učitelů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy ICT kompetence učitelů Ondřej Neumajer Praha 2007 Abstract The purpose of this dissertation thesis is

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více