OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ s.r.o., IČO , sídlem Praha - Uhříněves, Dopravní 500/9, PSČ (dále jen SAPE- CARS ). 2. SAPE- CARS je oprávněna změnit tyto OP bez předchozího souhlasu zákazníka SAPE- CARS, který se na základě své žádosti stal členem OWNERS CLUBu (dále jen člen ). 3. O změně OP včetně jejich novelizovaného znění SAPE- CARS vyrozumí členy v předstihu jednoho měsíce před jejich účinností, a to a na svých internetových stránkách cars.cz/owners- club.php. 4. Pokud člen před účinnosti nových OP písemně nezruší své členství v OWNERS CLUBu, považují se nové OP po nabytí účinnosti za jím schválené a závazné. 5. Veškeré vztahy týkající se členství v OWNERS CLUBu se řídí právním řadem České republiky. Pokud není v těchto OP uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi SAPE- CARS a členem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve zněni pozdějších předpisů. II. DEFINICE 1. OWNERS CLUB obchodní označení pro služby poskytované ze strany SAPE- CARS zákazníkům, kteří mají zájem výhodně nakupovat a obratem prodávat luxusní automobily dle vlastního výběr a kteří se na základě své žádosti stali jeho členy. Členové vůči sobě nemají žádná práva a povinnosti. OWNERS CLUB nemá právní subjektivitu a nejedná se o sdružení osob ani majetku, které by bylo upraveno právními předpisy České republiky. 2. Žádost o členství formulář, jehož řádným vyplněním uchazeč vyjádří svůj zájem o členství v OWNERS CLUBu, který je ke stažení na adrese cars.cz/owners- club.php nebo k vyzvednutí v sídle SAPE- CARS. 3. Členský účet soubor údajů evidovaných SAPE- CARS o každém členovi, jehož součástí je zejména identifikace člena, přidělený bezpečnostní kód, přehled poptávaných, zakoupených a prodaných automobilů. 4. Členský poplatek odměna SAPE- CARS za služby, které nejsou zahrnuty do zprostředkovatelské provize, hrazená členem na účet společnosti SAPE- CARS ve výši stanovené ceníkem SAPE- CARS. 5. Transakce obchod realizovaný na základě závazného pokynu člena, který sestává ze 2 fází, kdy SAPE- CARS pro člena zajistí koupi automobilu a následný prodej automobilu třetí osobě. 1

2 6. Účel transakce nabytí vlastnictví automobilu členem na krátký časový úsek a jeho následný prodej třetí osobě, přičemž cílem je vyzkoušení jízdních vlastností automobilu a zpravidla zhodnocení vložené investice. 7. ová adresa SAPE- CARS e- mailová adresa SAPE- CARS cars.cz. III. ČLENSTVÍ V OWNERS CLUBU 1. Žádost o členství je možné zaslat na ovou adresu SAPE- CARS po vyplnění elektronického formuláře nebo předat vytištěný a vyplněný formulář přímo v sídle SAPE- CARS. 2. Členství v OWNERS CLUBu vzniká přijetím žádosti o členství ze strany SAPE- CARS. Přijetí musí být potvrzeno ze strany SAPE- CARS, a to buď em nebo přímo na vytištěné žádosti o členství v závislosti na způsobu doručení žádosti o členství. Spolu s potvrzením vzniku členství zašle SAPE- CARS novému členovi šestimístný kód sloužící pro identifikaci člena při každé komunikaci (dále jen bezpečnostní kód ). Tento kód je člen povinen uvádět v předmětu každého u zaslaného SAPE- CARS, jinak SAPE- CARS není povinna informace v u zohlednit. 3. SAPE- CARS může žádost o členství odmítnout, a to i bez udání důvodu. 4. Předpokladem pro trvání členství je úhrada členského poplatku, který je splatný vždy k 15. dni měsíce, kdy členství trvá. Neuhrazení členského poplatku po dobu 3 měsíců je důvodem pro výpověď členství ze strany SAPE- CARS. 5. Smluvní vztah mezi SAPE- CARS a členem vzniká okamžikem, kdy člen obdrží potvrzení o přijetí žádosti o členství od SAPE- CARS. 6. Členem OWNERS CLUBu se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. 7. Podpisem žádosti o členství dává uživatel svůj souhlas k tomu, aby SAPE- CARS nebo jím zmocněný subjekt předával svým smluvním partnerům nezbytné informace o členovi za účelem poskytování služeb ze strany smluvních partnerů. IV. PRÁVA A POVINNOSTI SAPE- CARS 1. SAPE- CARS je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje člena za účelem účetní evidence, evidence provedených transakcí, zaznamenávání oprávněnosti poskytovaných slev, jakož i pro účely průkaznosti oprávněných nároků člena. 2. SAPE- CARS se při zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění a přijímá taková organizační, technická a personální opatření, která zajišťují jeho plnění. 3. SAPE- CARS se dále zavazuje, že osobní údaje z jeho databáze budou anonymizovány po uplynutí 5 let od poslední transakce, v souladu s ustanovením 20, odst.2), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 2

3 4. SAPE- CARS při nahlášení ztráty nebo odcizení bezpečnostního kódu provede na žádost člena okamžité zablokování účtu člena a do okamžiku vydání nového bezpečnostního kódu členovi SAPE- CARS nepřijímá pokyny související s transakcí. 5. SAPE- CARS je povinna vydat nový bezpečnostní kód do 5 dnů od doručení žádosti člena. Původní bezpečnostní kód je vydáním nového automaticky zneplatněn a člen je povinen se po vydání nového bezpečnostního kódu prokazovat výhradně tímto novým údajem. 6. V případě, že nedojde k nahlášení ztráty nebo odcizení bezpečnostního kódu, je člen pokyny zaslanými s řádnými přístupovými údaji vázán. 7. Člen je oprávněn písemně odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů. Na oznámení uvede bezpečnostní kód. Členství zaniká dnem doručení písemného odvolání souhlasu do sídla SAPE- CARS. V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA 1. V případě, že se člen rozhodne využívat služby smluvních partnerů SAPE- CARS v souladu s čl. VII těchto OP, je člen povinen respektovat obchodní podmínky příslušného smluvního partnera. 2. Člen se zavazuje v kontaktu se SAPE- CARS uvádět bezpečnostní kód a na jeho žádost o sobě sdělovat pravdivé a nezkreslené údaje. V případě změny osobních údajů je povinen informovat SAPE- CARS bez zbytečného odkladu. 3. V případě ztráty či odcizení bezpečnostního kódu je člen povinen ohlásit tuto skutečnost SAPE- CARS neprodleně, jakmile ji zjistí. 4. Člen má v případě odcizení nebo ztráty bezpečnostního kódu právo požádat o vydání nového. 5. Člen si je vědom skutečnosti, že SAPE- CARS je zprostředkovatelem transakce a že veškeré právní jednání činí člen vlastním jménem a na vlastní účet s využitím smluv, jejichž vzorové znění je uvedeno na cars.cz/owners- club.php. Člen je povinen zajistit, že na jeho straně budou splněny podmínky pro realizaci jednotlivých fází transakce v termínech, které budou dohodnuty se SAPE- CARS, zejména že bude mít dostatek finančních prostředků na koupi automobilu a že automobil bude připraven k předání v okamžiku jeho prodeje třetí osobě, jinak odpovídá za vzniklou škodu. VI. PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TRANSAKCÍ 1. Člen OWNERS CLUBu je oprávněn objednat si u SAPE- CARS zprostředkování koupě automobilu dle parametrů uvedených v písemné objednávce (dále jen objednávka ) zaslané na ovou adresu SAPE- CARS, přičemž v objednávce uvedené při nejmenším značku a typ automobilu a maximální částku, kterou hodlá do koupě investovat. 2. Objednávka je pro člena závazná okamžikem odeslání na ovou adresu SAPE- CARS. SAPE- CARS na základě objednávky vyhledá automobil dle objednávky a zašle jeho parametry k odsouhlasení členovi. Po odsouhlasení SAPE- CARS zajistí uzavření kupní smlouvy mezi členem a vlastníkem automobilu. V případě potřeby člen udělí SAPE- CARS pro konkrétní koupi nebo transakci plnou moc. 3

4 3. Vedle ceny sjednané v kupní smlouvě uzavírané se třetí osobou (dále jen kupní cena ) je člen v rámci transakce povinen uhradit před uzavřením kupní smlouvy poplatek za prověření automobilu společnosti Prověřování vozidel s.r.o. na její účet ve výši uvedené v ceníku SAPE- CARS. SAPE- CARS následně realizuje kroky k uskutečnění prověření před uzavřením kupní smlouvy. 4. Za zprostředkování koupě automobilu náleží SAPE- CARS provize 8% z kupní ceny, v případě kupní ceny automobilu nad ,- Kč činí provize 6%. Provize je splatná ve dvou částech. Polovina provize je splatná při podpisu kupní smlouvy, kterou člen nabývá automobil do svého vlastnictví, druhá polovina provize je splatná při podpisu smlouvy, kterou se vlastnictví automobilu převádí na třetí osobu nebo v okamžiku, kdy je transakce skončena náhradním způsobem. 5. SAPE- CARS není bez dalšího oprávněna zavazovat člena, pokud mu k tomu člen neudělí písemnou plnou moc. Automobil je nabýván do vlastnictví člena a zůstává v jeho vlastnictví až do okamžiku ukončení transakce, tedy převodu vlastnictví automobilu na třetí osobu. Okamžikem nabytí vlastnictví členem na něj přechází nebezpečí škody na automobilu. 6. SAPE- CARS začne bezprostředně poté, kdy člen nabyde vlastnictví k automobilu, nabízet prodej automobilu třetím osobám, aby byl splněn účel transakce. V rámci transakce bude prodej automobilu zprostředkovávat výhradně SAPE- CARS. Pokud člen písemně odmítne nabídku SAPE- CARS na prodej vozu a zašle ji na ovou adresu SAPE- CARS, konkrétní transakce tímto oznámením skončí. Odmítnutí prodat automobil se považuje za ukončení transakce náhradním způsobem. 7. SAPE- CARS neodpovídá v souvislosti se smlouvami uzavřenými v rámci transakce mezi členem a třetími osobami za to, že třetí osoby nebo člen splní povinnosti, které pro ně vyplývají ze smluv, dále neodpovídá za stav a původ automobilu. 8. Ceny automobilu v souvislosti s koupí a prodejem v rámci transakce budou splatné najednou při podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 9. Smluvní strany smlouvy jsou oprávněny odstoupit od smlouvy za podmínek tam uvedených. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu se považuje za ukončení transakce náhradním způsobem. 10. Při transakci budou použity smlouvy, jejichž vzor je uveřejněn na cars.cz/owners- club.php. Jejich znění je závazné pro člena i třetí osoby, pokud se smluvní strany a SAPE- CARS nedohodnou jinak. VII. ČLENSKÉ VÝHODY 1. SAPE- CARS na žádost člena zdarma zajistí převzetí a předání automobilu. V této souvislosti mu člen udělí plnou moc. 2. SAPE- CARS na žádost člena zajistí sjednání povinného ručení automobilu a případně dalších pojištění. 3. SAPE- CARS na žádost člena zdarma umístní automobil ve své prodejně. 4

5 4. SAPE- CARS a její smluvní partneři, jejichž seznam je uvedený na cars.cz/owners- club.php, poskytnou členům OWNERS CLUBu slevu na náhradní díly a vybavení automobilů a umožní členům OWNERS CLUBu účast na automobilových závodech a dalších akcích pořádaných SAPE- CARS a jejími smluvními partnery a poskytnou další služby, zboží a jiné členské výhody. Aktuální seznam členských výhod je uveden na cars.cz/owners- club.php. VIII. ZÁNIK SMLOUVY 1. Členství v OWNERS CLUBu zanikne dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě, písemnou žádostí člena nebo výpovědí SAPE- CARS, zánikem SAPE- CARS nebo člena nebo smrtí člena. 2. Členství je ukončeno okamžitě ke dni doručení žádosti nebo výpovědi druhé straně nebo ke dni sjednanému v dohodě. 3. Bez ohledu na výše uvedené členství neskončí dříve, než bude dokončena transakce, k níž člen udělil závazný pokyn, nebo než bude transakce ukončena náhradním způsobem, pokud se strany nedohodnou jinak. IX. ÚČINNOST 1. Tyto OP nabývají účinnosti dnem

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Vydavatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153 Hradec Králové, PSČ 500 03 I.Úvodní ustanovení Podmínky pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obchodní podmínky Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi cestovní agenturou Firma na zážitky s.r.o. a Vámi jako objednatelem dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., Člen skupiny HSCZ, IČ 27423808, se sídlem Uhříněveská 364,252 43 Průhonice, korespondenční

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz Obsah Obchodní podmínky internetového obchodu České vany.cz 1. Základní údaje a informace o dodavateli 2. Objednávka zboží 3. Dodací lhůta zboží 4. Způsoby dopravy zboží 5. Způsoby úhrady kupní ceny 6.

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIX s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIX s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIX s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014 1. Společná ustanovení 2. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob 3. Podmínky pro zprostředkování uzavření smlouvy

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

pro spotřebitele a nepodnikatele

pro spotřebitele a nepodnikatele I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky společnosti Syncare Plus, s.r.o. pro spotřebitele a nepodnikatele Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.syncare.cz, provozovaném obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů

Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů Všeobecné obchodní podmínky INZERTBUS CZ s.r.o. pro finanční leasing autobusů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚROVÝCH SMLUV Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚROVÝCH SMLUV Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚROVÝCH SMLUV Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o úvěru, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ), poskytuje společnost za podmínek Smlouvou stanovených účelový

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se společnost ŠkoFIN s.r.o. (dále

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B

Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B (dále jen Provozní podmínky B2B ) Tyto Provozní podmínky B2B nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2010. 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Definice pojmů...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje Technologické inovační centrum s.r.o. se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČO: 26963574 společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více