TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b"

Transkript

1 TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, Trinec Staré Mesto, CR, b) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, Trinec Staré Mesto, CR, Abstrakt Úvod, duvody vývoje nového zarízení pro vypracování technologie ohrevu pánví VOD kyslíkopalivovým horákem, etapy realizace zarízení pro ohrev pracovních vyzdívek pánví VOD, stanovení merné entalpie vyzdívky pánve VOD, vypracování technologie ohrevu, ocekávané prínosy. Introduction, reasons of development of new facility for work-up of VOD ladle heating technology on base of oxy-fuel burner, phase of realization of facility for heating of working lining of VOD ladles, determination of specific enthalpy of VOD ladle lining, work out of heating technology, expected benefits. 1. ÚVOD Licí pánev se pri svém obehu dostává z tepelne technického hlediska do nekolika situací: odpich, preprava a mimopecní zpracování oceli, lití s víkem ci bez víka, chladnutí prázdné zakryté ci nezakryté pánve a ohrev. V techto situacích zustává obecne ruzne dlouho, pricemž vyzdívka pánve teplo s promenlivou intenzitou získává nebo ztrácí, prípadne získává i ztrácí zároven. To má za následek, že prakticky vzápetí po uvedení pánve do provozu není na zacátku ohrevu nikdo schopen urcit, jak je vyzdívka studená nebo teplá a stanovit tudíž dobu potrebnou k jejímu ohrevu. Prícina spocívá v tom, že jedinou fyzikální velicinu, související s tepelným stavem pánví, kterou je možno na zacátku ohrevu v provozních podmínkách merit, je teplota vnitrního povrchu zdiva, která však tepelný stav vyzdívky pánve nevyjadruje, trebaže je na nem do urcité míry závislá. Parametrem, vyjadrujícím tepelný stav vyzdívky pánve, je hodnota její merné entalpie. Požadovaná hodnota merné entalpie vyzdívky pánve (MEVP) na konci ohrevu je proto duležitý parametr, který je treba pro danou vyzdívku stanovit a zároven navrhnout opatrení, jak zajistit, aby této hodnoty bylo dosahováno. To v podstate znamená, že je treba vypracovat technologii ohrevu vyzdívky licí pánve. Požadované hodnoty MEVP na konci ohrevu se pro konkrétní typy vyzdívek vzájemne liší a liší se i doby ohrevu, potrebné pro jejich dosažení, pri jinak shodných vstupních podmínkách. 2. DUVODY VÝVOJE ZARÍZENÍ PRO SVISLÝ OHREV PÁNVÍ KYSLÍKOPALIVOVÝM HORÁKEM V soucasné dobe je pro svislý ohrev pánví používán vzduchový vysokorychlostní horák o výkonu 500kW. Horák je provozován bez automatické regulace ohrevu. Z duvodu castých poruch byl proveden monitoring tohoto ohrevu s následujícím záverem: 1

2 Horák je témer nefunkcní. Velmi nízký príkon vzduchu z duvodu nízké funkcnosti ventilátoru. Spalovací pomery nelze nastavit. 3. ETAPY REALIZACE ZARÍZENÍ PRO OHREV PRACOVNÍCH VYZDÍVEK PÁNVÍ VOD Jednotlivé etapy realizace jsou znázorneny na obrázku 1. Obr. 1 Schéma zarízení pro ohrev pracovních vyzdívek pánví VOD Z obrázku jsou patrny jednotlivé etapy realizace zarízení: Zhotovení rozvodu kyslíku a zemního plynu Zhotovení automatické regulace ohrevu pánví VOD Vystýlka víka horáku Vlastní instalace kyslíkopalivového horáku Vypracování technologie ohrevu vyzdívek pánví VOD Zhotovení automatické regulace ohrevu pánví VOD Projekt automatické regulace reší následující funkce: - nastavení požadované teploty - vizualizace a registrace teploty - rízení teploty v pánvi - vypnutí horáku pri poruchovém stavu - vizualizace provozních a poruchových stavu Výsledným rešením je rídící systém ohrevu pánví na elektroocelárne TŽ, a.s. Vystýlka víka horáku Hlavním cílem bylo navržení a overení optimální konstrukce vyzdívky víka ohrevu. 2

3 V úvahu pricházely 2 druhy vyzdívky: a) vláknitá vyzdívka b) monolitická žárobetonová vyzdívka Pri návrhu druhu vyzdívky níže uvedené výhody hovorily ve prospech vláknité vyzdívky: - nepomerne nižší hmotnost oproti monolitické vyzdívce hmotnost vláknité vyzdívky víka hmotnost monolitické vyzdívky víka kg kg - lepší izolacní vlastnosti vláknitých materiálu - zlepšení presnosti vedení ohrevu - jednoduchá montáž vcetne oprav - nižší náklady na porízení i opravy Z výše uvedených výhod byla realizována vyzdívka z vláknitých materiálu, která je zachycena na obrázku 2. Obr. 2. Vystýlka víka horáku 4. STANOVENÍ MERNÉ ENTALPIE VYZDÍVKY PÁNVE VOD Jako parametr tepelného stavu vyzdívky pánve je uvažována její merná entalpie. Tuto velicinu nelze v soucasnosti prímo merit, její hodnoty je nutno vypocítat. K výpoctu slouží matematické modely provozních situací, v nichž se pánve nacházejí. Modely jsou z matematického a fyzikálního hlediska pomerne složité. Pro svou funkci potrebují znát pocátecní a okrajové podmínky procesu a soucasne takové tepelne technické závislosti, které umožní jejich sladení se skutecnosti. Získání pocátecních a okrajových podmínek je nutno provést experimentálne, merením teplotních polí vyzdívky pánve pri jejím obehu v elektroocelárne. Po sladení experimentálního a modelového rešení lze provést radu 3

4 simulacních výpoctu pomocí situacních modelu tak, aby jejich vyhodnocením a analýzou bylo možno stanovit optimální hodnotu MEVP na konci ohrevu a vypracovat technologii ohrevu pánví. Ke stanovení závislosti MEVP na case je treba znát prubeh teplotních polí ve vyzdívce po celou dobu sledování jejich obehu v elektroocelárne. Výpocet merné entalpie vyzdívky pánve vychází z vypoctených teplot po prurezu vyzdívky pomocí matematického modelu daného tepelne-technického procesu pro konkrétní pocátecní a okrajové podmínky. Duvody promerení tepelne technických velicin pri obehu pánve: 1. Stanovení okrajových podmínek pro simulaci tepelne technických procesu pri obehu pánví 2. Získání teplotních závislostí, které umožní overení sestavených matematických modelu 3. Monitoring tepelného namáhání vyzdívky pánví, jemuž jsou v ruzných provozních situacích vystaveny 4. Posouzení dosahované kvality obehu pánví s využitím nove instalovaného kyslíkopalivového horáku. Nove instalovaný kyslíko-palivový horák má z pohledu rychlosti nábehu teploty spalin v pracovním prostoru pánve na žádanou teplotu (1150 C) výborné parametry. Pri následném ohrevu pánve, chladnoucí 203 minuty po ukoncení lití, byla doba nábehu na žádanou teplotu 50 minut, pro chladnutí 865 minut od ukoncení lití (prakticky studená pánev) pak 75 minut. S urcitou nadsázkou je možno ríci, že zejména u teplých pánví se prakticky jedná o ohrev vyzdívky pri konstantní teplote spalin v jejich pracovním prostoru. Dusledkem je velmi dynamický nárust MEVP v prubehu ohrevu. Za techto okolností se stírá rozdíl mezi minimální a optimální hodnotou MEVP na konci ohrevu. Optimální (minimální) hodnota MEVP byla stanovena na 980 MJ.t -1 vyzdívky a pro tuto mernou entalpii vyzdívky byla vypracována technologie ohrevu. 5. VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGIE OHREVU Stanovit optimální a minimální hodnoty merné entalpie vyzdívky pánví, jakožto parametru jejich tepelného stavu na zacátku odpichu oceli z EOP do pánve a navrhnout, jak tepelný stav žádoucím zpusobem ovlivnovat, znamená vypracovat technologii ohrevu vyzdívek pánví VOD. Technologie ohrevu byla vypracována pro vyzdívku, jejíž tlouštka pracovní vrstvy sten ciní 80 mm. Základem byla krivka závislosti MEVP na dobe ochlazování pánve po odlití 2 tavby (viz. analytická a dokumentacní cást) získaná kombinací experimentálního a teoretického rešení. Výjimkou byl pouze ohrev nove vyzdené pánve, jehož nábehová krivka je uvedena na obr. 3. Ukázalo se, že pri dodržení této krivky pri celkové dobe ohrevu 1140 min. bude dosaženo min. hodnoty MEVP tj. 980 MJ.t-1 vyzdívky a pánev muže být uvedena do provozu. V ostatních prípadech byl postup takový, že na základe matematických simulací teplotních polí pri chladnutí pánví byla urcována jejich MEVP. Z techto výsledku byl potom s pomocí zmerených, prípadne odhadnutých, nábehových krivek teploty spalin na žádanou teplotu stanoven prubeh merných entalpií vyzdívky pri ohrevu. Na základe takto získaných údaju byly vyhodnoceny doby potrebné k ohrevu vyzdívky na 980 MJ.t-1 v závislosti na dobe chladnutí prázdných pánví po odlití. 4

5 Teplota ( C) 600 teplota ( C) Doba ohrevu (hod.) Obr. 3 Krivka ohrevu nove vyzdené pánve 6. OCEKÁVANÉ PRÍNOSY Zkrácení doby predehrevu Úspora paliva Snížení množství spalin Snížení nároku na údržbu Teplejší dna pánví Snížení odpichové teploty 7. ZÁVER Bylo vyvinuto zarízení ohrevu pánví VOD kyslíkopalivovým horákem v elektroocelárné TŽ. Soucástí bylo zhotovení rozvodu zemního plynu a kyslíku. Je zhotovena automatická regulace ohrevu pánve VOD. Dále byla vyvinuta vyzdívka víka. Je vypracována technologie ohrevu. Navržená technologie však nereší problematiku ohrevu komplexne. Týká se pouze jedné varianty ohrevu bazické vyzdívky pánve, netýká se šamotových pánví, kde podmínky ohrevu jsou jiné. Stávající technologie ohrevu rovnež vychází pouze z jedné kombinace doby trvání mimopecního zpracování oceli a doby lití. Komplexní rešení predpokládá výpocet MEVP na konci lití pro provozne zajímavé kombinace dob mimopecního zpracování a lití oceli. Pomocí matematických simulací se stanoví prubehy prubehy MEVP pri ochlazování pánví v závislosti na case pro všechny tyto pocátecní hodnoty. Pro ruzné hodnoty MEVP na konci chladnutí prázdných pánví (na zacátku ohrevu) se stanoví doby, potrebné pro ohrátí pánví. LITERATURA?1? STARON, J, TOMŠU, F, Žárovzdorné materiály 5

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více