Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního"

Transkript

1 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR..

2 OBSAH 1 Základní informace o projektu Základní informace o dodavateli poradenských a vzdělávacích aktivit Základní informace o realizátorovi projektu Stručná charakteristika a cíle projektu Co můžeme nabídnout zaměstnavatelům Příspěvky na nově vytvořené pracovní místo Nové pracovní místo musí splňovat následující podmínky Podpora de minimis Společensky účelná pracovní místa vyhrazená Jak budete postupovat v případě, že se rozhodnete zaměstnat klienta projektu na nově vytvořené pracovní místo? Povinné přílohy k žádosti o mzdový příspěvek při obsazení nvpm Jak budete postupovat v případě, že se rozhodnete zaměstnat klienta projektu na nově společensky účelné pracovní místo? Povinné přílohy k žádosti o mzdový příspěvek při obsazení súpm Jaké doklady budete každý měsíc předkládat při vyúčtování nákladů Vzory dokumentů S t r á n k a

3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DODAVATELI PORADENSKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Název: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a, Olomouc IČ: Web: REALIZAČNÍ TÝM DODAVATELE: Vedoucí projektu: Finanční manažerka:: Ing. Lenka Podmolíková Ing. Hana Fidranská S t r á n k a

4 Kontaktní osoby dodavatele v Jihomoravském kraji: Brno, Znojmo, Břeclav, Hodonín Ing. Miroslav Sequens - poradce Mgr. Petr Nejedlý - poradce Klára Freitagová, DiS. - asistentka Blansko, Vyškov Mgr. Petra Laštůvková - poradce S t r á n k a

5 1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O REALIZÁTOROVI PROJEKTU Název: Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem: na Karlově náměstí 1359/1, Praha 2 Krajská pobočka: v Brně Adresa: Křenová 25/27, Brno, PSČ IČ: KONTAKTNÍ OSOBY REALIZÁTORA PROJEKTU REFERÁT PROJEKTŮ EU: Projektová manažerka: Mgr. Hana Zouharová, DiS Finanční manažer: Ing. Jana Knápková S t r á n k a

6 2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A CÍLE PROJEKTU Projekt SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt je určen pro 500 uchazečů o zaměstnání pečující o dítě do 15ti let věku. Projekt je realizován ve všech okresech Jihomoravského kraje. 6 S t r á n k a

7 3 CO MŮŽEME NABÍDNOUT ZAMĚSTNAVATELŮM Zprostředkování kontaktu s vhodnými klienty projektu. Zprostředkování výběrových řízení a pohovorů s klienty projektu. Mzdové příspěvky na nově vytvořená a na společensky účelná pracovní místa. Počet pracovních míst pro klienty projektu: min. 50 nově vytvořených se mzdovými příspěvky min. 30 společensky účelných pracovních míst min. 100 vhodných bez mzdového příspěvku Pracovní úvazek: plný nebo zkrácený (min. 50%) 3.1 PŘÍSPĚVKY NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO V rámci projektu bude podpořeno celkem 50 nově vytvořených pracovních míst dle pravidel OP LZZ. Zaměstnavateli může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů při dodržení pravidel veřejné podpory a pravidel de minimis. Mzdové příspěvky na nově vytvořené pracovní místo mohou být poskytnuty až do výše Kč při plném úvazku po dobu max. 12 měsíců. Příspěvky nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím ( 107 odst. 2 ZoZ). 7 S t r á n k a

8 3.1.1 NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY 1) Musí představovat čistý nárůst v počtu zaměstnanců v porovnání s průměrem za uplynulých 12 kalendářních měsíců před datem podání žádosti (čestné prohlášení včetně číselného vyjádření), místa vytvořená podle podmínek uvedených v čl. 40 odst. 4 a čl. 41 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (obecná nařízení o blokových výjimkách) nemusí podmínku čistého nárůstu pracovních míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců splňovat. 2) Musí být udrženo nejméně po dobu, která je stanovena Příručkou pro příjemce (D2, kap. 10) v platném znění a je k dispozici na 3) Musí být obsazeno zaměstnanci, kteří nebyli nikdy předtím zaměstnáni nebo jsou nezaměstnaní nebo právě rozvázali pracovní poměr. 4) Potenciálním zaměstnavatelem musí být předloženo Písemné prohlášení o jakýchkoliv dalších podporách de minimis v předchozích dvou rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce. 5) Dohoda o poskytnutí příspěvku se zaměstnavatelem musí být uzavřena před vytvořením pracovního místa. 6) Zaměstnavatel nesmí mít zachyceny daňové nedoplatky v evidenci daní, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 7) Musí být uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní smlouva), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP) nejsou přípustné. 8 S t r á n k a

9 3.1.2 PODPORA DE MINIMIS De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de minimis" poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v Nařízení o blokových výjimkách nebo v Rozhodnutí EK). Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytování podpory de minimis se řídí Nařízením Komise č. 1998/2006 ze dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Pokud zaměstnavatel nebude splňovat podmínky de minimis, může žádat dotaci v režimu blokové výjimky. Bližší informace poskytne ÚP ČR a dodavatel projektu. 9 S t r á n k a

10 3.2 SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VYHRAZENÁ V rámci projektu bude podpořeno celkem 30 společensky účelných pracovních míst dle pravidel APZ. Jedná se o vhodná pracovní místa se mzdovým příspěvkem, která zaměstnavatel vyhrazuje na základě dohody s ÚP a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem ( 113 ZoZ). Mzdové příspěvky na SÚPM budou poskytovány v souladu se zákonem o zaměstnanosti, s platnou metodikou pro APZ a pravidly stanovenými ÚP ČR, krajské pobočky v Brně. Dle platné metodiky bude výše příspěvku je Kč/měsíc. Délka poskytování příspěvku bude v souladu se zák. o zaměstnanosti max. 6 měsíců až 12 měsíců. Délka poskytování příspěvku na podporu SÚPM vyhrazených bude sjednána podle platné metodiky APZ příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce a zákona o zaměstnanosti (max. 6 měsíců, u osob se zdravotním postižením po dobu 12 měsíců), nejdéle však do konce realizace projektu. Dodavatel projedná s ÚP ČR, Krajskou pobočkou v Brně podmínky pro realizaci a zajištění takového místa a předá tyto informace kontaktovaným zaměstnavatelům. Dohodu o poskytnutí příspěvku na SÚPM a jeho administraci bude zajišťovat ÚP ČR, Krajská pobočka v Brně, respektive příslušné kontaktní pracoviště dle místa podnikání zaměstnavatele a evidence klienta projektu. ÚP ČR, Krajská pobočka v Brně uzavře v tomto smyslu všechny příslušné dohody o poskytnutí přímé podpory a zajistí její profinancování. 10 S t r á n k a

11 4 JAK BUDETE POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE ROZHODNETE ZAMĚSTNAT KLIENTA PROJEKTU NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO? Celý postup je uveden v následujících bodech: 1. Zaměstnavatel nejdříve společně s kontaktní osobou dodavatele provede výběr vhodného účastníka projektu pro obsazení nově vytvářeného pracovního místa. 2. Kontaktní osoba dodavatele zaměstnavateli poskytne všechny potřebné dokumenty pro sestavení žádosti o mzdový příspěvek vč. povinných příloh (viz seznam uvedený dále). 3. Po sestavení žádosti zaměstnavatel předloží žádost o mzdový příspěvek, včetně povinných příloh Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Brně, Referát projektů EU, Štěpánská 2, Brno. Záměr vytvořit nové pracovní místo posoudí příslušný úřad práce v okrese, ve kterém bude pracovní místo vytvořeno. 4. Žádost musí být předložena před vytvořením nového pracovního místa. 5. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně písemně oznámí zaměstnavateli zamýšlenou výši podpory de minimis. 6. Předloženou žádost a ostatní přílohy posoudí Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně a rozhodne o uzavření Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo se zaměstnavatelem. 7. Po zápisu výše příspěvku do Registru de minimis obdrží zaměstnavatel vyjádření o poskytnutí podpory. 8. Nejpozději do sedmi kalendářních dnů po vzniku pracovního místa doloží zaměstnavatel Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Brně v originále či kopii pracovní smlouvu uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, náplň práce zaměstnance, mzdový (platový) výměr a originál prohlášení o čistém nárůstu pracovních míst (formulář ÚP). Pracovní smlouva musí být uzavřena (datována) po podpisu Dohody, jinak je Dohoda neplatná. Příspěvek za první měsíc bude Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně vyplacen zaměstnavateli až poté, co splní podmínky poskytnutí příspěvku na nově vytvořené pracovní místo. 11 S t r á n k a

12 9. Zaměstnavatel doloží Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Brně výkaz Vyúčtování mzdových nákladů nové pracovní místo na formuláři, který je přílohou Dohody. Příspěvek bude vyplácen měsíčně převodem na účet zaměstnavatele. 4.1 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O MZDOVÝ PŘÍSPĚVEK PŘI OBSAZENÍ NVPM Doklady zaslané žadateli datovou schránkou musí být předloženy úřadu práce s ověřením elektronického podpisu nebo zaslány institucí, která Vám doklad vystavuje, přímo do DS Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně, jinak doklad uznat nelze. 1. Potvrzení o bezdlužnosti vydané: o o o o místně příslušným finančním úřadem místně příslušným celním úřadem, ČSSZ (MSSZ Brno, Veveří 5, mimobrněnští zaměstnavatelé příslušné OSSZ), všemi zdravotními pojišťovnami, u kterých je pojištěn alespoň jeden zaměstnanec Potvrzení se předkládají úřadu práce v originále, ne starší 3 měsíců (ke dni podání žádosti). 2. Čestné prohlášení, že zaměstnavatel nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění u ostatních zdravotních pojišťoven, u kterých není předloženo potvrzení o bezdlužnosti (nejsou u nich pojištěni žádní zaměstnanci) 12 S t r á n k a

13 3. Originál nebo ověřenou kopii platného dokladu o oprávnění k podnikání, ne starší 3 měsíců (ke dni podání žádosti) 1 dle právní formy zaměstnavatele 4. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o zřízení peněžního účtu (fyzická osoba podnikající s uvedeným IČ) 1 5. Originál nebo ověřenou kopii nájemní smlouvy nebo doklad o vlastnictví provozovny - budoucího pracoviště 1 6. Čestné prohlášení o výši čerpané de minimis. 1 V případě doložení originálů, tyto budou po kontrole vráceny. 13 S t r á n k a

14 5 JAK BUDETE POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE ROZHODNETE ZAMĚSTNAT KLIENTA PROJEKTU NA NOVĚ SPOLEČENSKY ÚČELNÉ PRACOVNÍ MÍSTO? Celý postup je uveden v následujících bodech: 1. Zaměstnavatel nejdříve společně s kontaktní osobou dodavatele provede výběr vhodného účastníka projektu pro obsazení nově vytvářeného pracovního místa. 2. Kontaktní osoba dodavatele zaměstnavateli poskytne všechny potřebné dokumenty pro sestavení žádosti o mzdový příspěvek vč. povinných příloh (viz seznam uvedený dále). 3. Po sestavení žádosti zaměstnavatel předloží žádost o mzdový příspěvek, včetně povinných příloh na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně. Záměr obsadit společensky účelné pracovní místo posoudí příslušný úřad práce v okrese. 4. Žádost musí být předložena před obsazením společensky účelného pracovního místa. 5. Předloženou žádost a ostatní přílohy posoudí Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně společně s místně příslušným kontaktním pracovištěm ÚP ČR rozhodne o uzavření Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku při obsazení společensky účelného pracovního místa se zaměstnavatelem. 6. Nejpozději do sedmi kalendářních dnů po vzniku pracovního místa doloží zaměstnavatel Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Brně v originále či kopii pracovní smlouvu uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, náplň práce zaměstnance, mzdový (platový) výměr a Seznámení se zařazením do projektu ŠÚPM (formulář ÚP). Pracovní smlouva musí být uzavřena (datována) po podpisu Dohody, jinak je Dohoda neplatná. 7. Zaměstnavatel doloží Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Brně výkaz Vyúčtování mzdových nákladů společensky účelné pracovní místo na formuláři, který je přílohou Dohody. Příspěvek bude vyplácen měsíčně převodem na účet zaměstnavatele. 14 S t r á n k a

15 5.1 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O MZDOVÝ PŘÍSPĚVEK PŘI OBSAZENÍ SÚPM Doklady zaslané žadateli datovou schránkou musí být předloženy úřadu práce s ověřením elektronického podpisu nebo zaslány institucí, která Vám doklad vystavuje, přímo do DS Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně, jinak doklad uznat nelze. Zaměstnavatel je povinen předložit spolu se Žádostí tyto platné doklady (přílohy žádosti): 1. Potvrzení o bezdlužnosti vydané: o o o o místně příslušným finančním úřadem místně příslušným celním úřadem, ČSSZ (MSSZ Brno, Veveří 5, mimobrněnští zaměstnavatelé příslušné OSSZ), všemi zdravotními pojišťovnami, u kterých je pojištěn alespoň jeden zaměstnanec Potvrzení se předkládají úřadu práce v originále, ne starší 3 měsíců (ke dni podání žádosti). 2. Čestné prohlášení, že zaměstnavatel nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění u ostatních zdravotních pojišťoven, u kterých není předloženo potvrzení o bezdlužnosti (nejsou u nich pojištěni žádní zaměstnanci) 3. Originál nebo ověřenou kopii platného dokladu o oprávnění k podnikání, ne starší 3 měsíců (ke dni podání žádosti) 2 dle právní formy zaměstnavatele 4. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o zřízení peněžního účtu (fyzická osoba podnikající s uvedeným IČ) 1 5. Originál nebo ověřenou kopii nájemní smlouvy nebo doklad o vlastnictví provozovny - budoucího pracoviště 1 2 V případě doložení originálů, tyto budou po kontrole vráceny. 15 S t r á n k a

16 6. Seznámení se zařazením do projektu SÚPM (vyplní a podepíše klient, číslo Dohody bude doplněno až po podpisu ručně) 7. Stručnou charakteristiku zaměstnavatele Povinná příloha č. 1, zejména: - počet zaměstnanců, které zaměstnal z evidence ÚP - dohody uzavřené s jinými ÚP - předchozí dohody s Úřadem práce Brno-město, uplatnění zaměstnanců takto přijatých (zaměstnán dosud nebo datum a důvod skončení pracovního poměru) - popis předmětu činnosti - počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni podání žádosti 8. Prohlášení zaměstnavatele Povinná příloha č S t r á n k a

17 6 JAKÉ DOKLADY BUDETE KAŽDÝ MĚSÍC PŘEDKLÁDAT PŘI VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Každý měsíc nejpozději do konce následujícího měsíce, ve kterém byla zaměstnanci zúčtována mzda je nutné doložit na Úřad práce, krajskou pobočku v Brně vyplněný formulář Vyúčtování mzdových nákladů (platí pro NVPM i SÚPM). Výkaz je nutné vyplnit i v případě, že zaměstnanec pracoval jen část měsíce. Jako přílohu je nutné doložit kopii podepsaného výplatního lístku daného zaměstnance. 17 S t r á n k a

18 7 VZORY DOKUMENTŮ Vzory dokumentů, včetně příloh v elektronické podobě najdete na stránkách MPSV: a na přiloženém CD. 18 S t r á n k a

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 7.9.2006 Číslo vydání: 2 Číslo revize:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 5. 2013 Stránka: 1 z 14 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 1. Co je projekt Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! a pro koho je určen 2. Podmínky získání příspěvku 3. Předložení

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více