; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE"

Transkript

1 ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a Prováděcím dokumentem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Spadá pod oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. PŘÍSPĚVKY PRO ZAMĚSTNAVATELE 1. Nově vytvořená pracovní místa Administruje pověřený subjekt. 2. Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená ( 113 z. 435/2004Sb.) 3. Veřejně prospěšné práce (VPP) ( 112 z. 435/2004 Sb.) 4. Příspěvek na SÚPM zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti ( 113 z. č. 435/2004 Sb.) 5. Příspěvek na zapracování ( 116 z. 435/2004Sb). CÍLOVOU SKUPINOU jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce déle než 6 měsíců a také zájemci, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností.

2 Podmínky pro získání jednotlivých příspěvků 1. Nově vytvořená pracovní místa O poskytnutí příspěvku ke mzdovým nákladům na nově vytvořené pracovní místo zaměstnavatel, nebo fyzická osoba žádá pověřený subjekt na předepsaném tiskopise. K žádosti současně doloží povinné přílohy. Zaměstnavatel v žádosti uvede evidenční počet svých zaměstnanců ve fyzických osobách. V případě, že zaměstnává pracovníky na zkrácený pracovní úvazek nebo sezónní zaměstnance, doloží také průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. Po uzavření dohody doloží zaměstnavatel pověřenému subjektu evidenční stav zaměstnanců, z něhož bude zřejmé, že vytvořením pracovního místa došlo k jeho navýšení. Žádost musí být podána před vytvořením pracovního místa na které má být příspěvek poskytován. Není možné žádost podat a vyřizovat se zpětnou platností. Zaměstnavatel (na vyžádání) dle potřeby předloží další dokumenty, nezbytné k posouzení žádosti. O poskytnutí příspěvku uzavře pověřený subjekt se zaměstnavatelem dohodu. Vzor dohody je přílohou těchto pokynů. Žadatel musí jako součást žádosti doložit potvrzení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (potvrzení vydá finanční úřad a dále celní úřad, příp. celní ředitelství), pověřený subjekt akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Potvrzení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, pověřený subjekt akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Čestné prohlášení, že u ostatních zdravotních pojišťoven nemá pojištěny žádné zaměstnance a ani nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění. Platný doklad o oprávnění k podnikání, k činnosti a případně jmenovací listinu oprávněné osoby. Příspěvek bude poskytován max. po dobu 6 měsíců. Výše příspěvku záleží na režimu, v rámci kterého má být příspěvek poskytnut. - Nejedná se o veřejnou podporu místo je vytvořené v rámci nekomerční činnosti neziskového subjektu pro znevýhodněné osoby až 100% mzdových nákladů, maximálně však do částky dvojnásobku minimální mzdy. Pověřený subjekt individuální žádosti vždy zkonzultuje se objednatelem. - Režim de minimis 75% mzdových nákladů, nebo až 100 % mzdových nákladů u znevýhodněných osob, maximálně však do částky dvojnásobku minimální mzdy Žadatel ve své žádosti uvede, že příspěvek, o který žádá bude přijímat v režimu de minimis. V tom případě musí stvrdit, že dosud nedosáhl limitu max. možné podpory v režimu de minimis, či jej nepřekročí jako příjemce příspěvku, o který aktuálně žádá. Tuto informaci poskytne formou čestného prohlášení. De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. - Režim blokové výjimky články 40, 41 Nařízení Komise (ES) č.800/2008 Žadatel ve své žádosti uvede, že příspěvek, o který žádá bude přijímat v režimu blokové výjimky (má vyčerpán limit max. možné podpory de minimis, nebo se tak rozhodl z jiného důvodu). Současně předloží prohlášení, že místo, na které bude čerpat mzdové náklady není a nebylo podpořeno dotací (příspěvkem) investičního projektu v období posledních 3 let. Maximální limit příspěvku při dodržení intenzity míry podpory činí dvojnásobek minimální mzdy (tj ,- Kč) Udržitelnost nově vytvořených pracovních míst podpořených mzdovým příspěvkem je po dobu trvání projektu, minimálně však 6 měsíců.

3 2. Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená ( 113 z. 435/2004Sb.) O poskytnutí příspěvku na SÚPM vyhrazené zaměstnavatel žádá místně příslušný ÚP na předepsaném tiskopise. K žádosti současně doloží povinné přílohy. Zaměstnavatel (na vyžádání) dle potřeby předloží další dokumenty, nezbytné k posouzení žádosti. Žádost musí být podána před vznikem pracovního poměru k němuž má být příspěvek poskytován. Není možné žádost podat a vyřizovat se zpětnou platností. Pověřený subjekt vyjedná se zaměstnavatelem formální náležitosti žádosti a zprostředkuje její předání a vyřízení místně příslušnému ÚP, který před uzavřením závazku ověří finanční krytí u pověřeného úřadu práce (dále jen UPCB). O poskytnutí příspěvku uzavře místně příslušný ÚP se zaměstnavatelem dohodu. Žadatel musí jako součást žádosti doložit potvrzení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (potvrzení vydá finanční úřad a dále celní úřad, příp. celní ředitelství), ÚP akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Potvrzení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, ÚP akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Čestné prohlášení, že u ostatních zdravotních pojišťoven nemá pojištěny žádné zaměstnance a ani nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění. Platný doklad o oprávnění k podnikání, k činnosti a případně jmenovací listinu oprávněné osoby. Charakteristika pracovního místa. Konkrétní výši a délku poskytování příspěvku upravují kritéria stanovená příslušným úřadem práce, která vycházejí především ze situace na trhu práce v daném regionu. Tato kritéria jsou platná vždy pro správní působnost konkrétního místně příslušného ÚP, jsou přílohou těchto Pokynů a v průběhu realizace projektu budou aktualizována. Výše uvedená kritéria zároveň stanovují i podmínky pro výběr z uchazečů o zaměstnání účastníků projektu - vhodných pro nástup na tento typ podpořeného pracovního místa. Důvodem k neposkytnutí příspěvku může být, mimo jiné, i porušování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele. Příspěvek bude proplacen na základě vyúčtování mzdových nákladů. Vyúčtování příspěvku - zaměstnavatel doručí Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené zásadně vždy Úřadu práce v Českých Budějovicích v termínech

4 3. Veřejně prospěšné práce (VPP) ( 112 z. 435/2004Sb.) O poskytnutí příspěvku ke mzdovým nákladům na časově omezenou pracovní příležitost - pracovní místo - zřízené za účelem údržby veřejných prostranství, veřejných budov, komunikací a obdobné činnosti ve prospěch obcí nebo veřejných či státních institucí zaměstnavatel žádá místně příslušný ÚP. Žádost je nutno podat písemně na předepsaném formuláři, včetně příloh v ní uvedených. Zaměstnavatel (na vyžádání) dle potřeby předloží další dokumenty, nezbytné k posouzení žádosti. Žádost musí být podána před vznikem pracovního poměru k němuž má být příspěvek poskytován. Není možné žádost podat a vyřizovat se zpětnou platností. Pověřený subjekt vyjedná se zaměstnavatelem formální náležitosti žádosti a zprostředkuje její předání a vyřízení místně příslušným ÚP, který před uzavřením závazku ověří finanční krytí u UPCB. O poskytnutí příspěvku uzavře místně příslušný ÚP se zaměstnavatelem dohodu. Žadatel musí jako součást žádosti doložit potvrzení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (potvrzení vydá finanční úřad a dále celní úřad, příp. celní ředitelství), ÚP akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, ÚP akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Čestné prohlášení, že u ostatních zdravotních pojišťoven nemá pojištěny žádné zaměstnance a ani nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění. Charakteristika pracovního místa. Výpis z registru ekonomických subjektů, jmenovací listinu oprávněné osoby. U subjektů zřízených obcí zřizovací listinu (právní forma příspěvková organizace, organizační složka ), platný doklad o oprávnění k podnikání. Konkrétní výši a délku poskytování příspěvku upravují kritéria stanovená příslušným úřadem práce, která vycházejí především ze situace na trhu práce v daném regionu. Tato kritéria jsou platná vždy pro správní působnost konkrétního místně příslušného ÚP, jsou přílohou těchto Pokynů a v průběhu realizace projektu budou aktualizována. Výše uvedená kritéria zároveň stanovují i podmínky pro výběr z uchazečů o zaměstnání účastníků projektu - vhodných pro nástup na tento typ podpořeného pracovního místa. Důvodem k neposkytnutí příspěvku může být, mimo jiné, i porušování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele. Příspěvek bude proplacen na základě vyúčtování mzdových nákladů. Vyúčtování příspěvku - zaměstnavatel doručí Vyúčtování mzdových nákladů VPP zásadně vždy Úřadu práce v Českých Budějovicích v termínech stanovených Dohodou.

5 4. Příspěvek na SÚPM zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti ( 113 z.- č. 435/2004 Sb.) O poskytnutí příspěvku na SÚPM zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti jiný účelově určený příspěvek (dále jen SUPM - SVČ), žádá uchazeč místně příslušný ÚP na předepsaném tiskopise. K žádosti současně doloží povinné přílohy. Uchazeč (na vyžádání) dle potřeby předloží další dokumenty, nezbytné k posouzení žádosti. O příspěvek SUPM - SVČ je nutné žádat před zahájením samostatné výdělečné činnosti uchazeče, o žádosti je také nezbytné rozhodnout před zahájením podnikání. Není možné žádost podat a vyřizovat se zpětnou platností a nelze příspěvek SUPM - SVČ použít na úhradu nákladů uskutečněných před podpisem této dohody. Pověřený subjekt vyjedná s uchazečem formální náležitosti žádosti a zprostředkuje její předání a vyřízení místně příslušnému ÚP, který před uzavřením závazku ověří finanční krytí u UPCB. O poskytnutí příspěvku SUPM - SVČ uzavře místně příslušný ÚP s uchazečem dohodu, jejíž přílohou je seznam nákladových položek, které lze hradit z poskytnutého příspěvku. Při stanovení účelu použití příspěvku se vychází z předloženého podnikatelského plánu (viz. níže), přičemž poskytnutý příspěvek lze použít na náklady související s vybavením pracovního místa, tj. na nákup strojů, přístrojů, PC, nábytku a dalšího vybavení, nelze jej použít na provozní náklady, nákup zboží, materiálu, stavební úpravy apod. Žadatel musí jako součást žádosti doložit potvrzení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (potvrzení vydá finanční úřad a dále celní úřad, příp. celní ředitelství), ÚP akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, ÚP akceptuje potvrzení, které není starší než 1 měsíc, Čestné prohlášení, že u ostatních zdravotních pojišťoven nemá pojištěny žádné zaměstnance a ani nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění. Doklad o oprávnění k podnikání Vztah k objektu, ve kterém bude samostatná výdělečná činnost provozována (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu). Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné činnosti. Podnikatelský záměr, který obsahuje: údaje o předmětu podnikání (stručný popis všech podnikatelských aktivit, druh výrobků a poskytovaných služeb, druh prodávaného zboží apod.), dále u znovuzahájení podnikání v původním oboru také informaci o důvodech, které vedly k jeho ukončení, příp. přerušení podnikání analýzu trhu (předpokládaný odbyt výrobků a poskytovaných služeb, údaje o zákaznících a konkurentech, spolupráce s obchodními partnery), podnikatelskou strategii včetně možných rizik (použitá technologie, metody prodeje, přednosti a nedostatky podnikatelské činnosti SWOT analýza, flexibilita firmy v případě poklesu odbytu), údaje o zřizovaném pracovním místě (doba nutná k jeho zřízení, výčet nákladů spojených s jeho zřízením a přehled nákladů, které by uhradil z příp. příspěvku na SÚPM - SVČ), finanční zajištění (výše základního kapitálu, výše úvěru) ekonomickou kalkulaci (předpokládané roční příjmy a výdaje, předpokládaný roční zisk), závěr zhodnocení. Příspěvek na SUPM - SVČ může být poskytnut až do výše 100% skutečných nákladů, max. však do částky Kč. Např.: 1) poskytuje-li místně příslušný úřad příspěvek ve výši Kč v rámci APZ, pak v projektu RIP může příspěvek činit pouze Kč. 2) Poskytuje-li úřad práce příspěvek Kč v rámci APZ, pak v projektu RIP může příspěvek činit také pouze Kč. Pokud výše příspěvku dosáhne hranice stanovené pro jednu jednotku hmotného majetku ( Kč vč. DPH pro neplátce DPH, Kč bez DPH pro plátce DPH), je žadatel povinen po získání příspěvku vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v daném oboru jako hlavní zdroj příjmů nejméně 36 měsíců. Pokud kritéria příslušného UP neupravují délku výkonu samostatné výdělečné činnosti v daném oboru jako hlavní zdroj příjmů, je povinen příjemce tuto vykonávat nejméně 12 měsíců. resp. 36 měsíců.

6 5. Příspěvek na zapracování ( 116 z. 435/2004Sb) Tento příspěvek může být poskytnut zaměstnavateli úřadem práce, pokud přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče 33dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti v platném znění a v souladu s kritérii pro poskytování příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti, které jsou stanovovány jednotlivými úřady práce. Měsíční výše příspěvku poskytovaná úřadem práce na jednu fyzickou osobu, která se zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy a může být poskytována maximálně po dobu 3 měsíců (neprodlužuje se o dobu nepřítomnosti zapracovávaného zaměstnance). Pověřený subjekt vyjedná se zaměstnavatelem formální náležitosti žádosti a zprostředkuje její předání a vyřízení místně příslušnému ÚP, který před uzavřením závazku ověří finanční krytí u UPCB. Na základě schválené žádosti zaměstnavatele předložené místně příslušnému úřadu práce bude uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku na zapracování (dále jen Dohoda). Pověřený úřad práce Úřad práce v Českých Budějovicích příspěvek proplatí jednorázově po skončení období zapracování na základě Vyúčtování příspěvku na zapracování, tzn., že zaměstnavatel doručí Vyúčtování příspěvku na zapracování zásadně vždy Úřadu práce v Českých Budějovicích v termínu stanoveném Dohodou. Spolu s Vyúčtováním předloží zaměstnavatel kopii pracovní smlouvy a písemnou informaci o průběhu zapracování spolu s přehledem o evidenci docházky umístěného uchazeče o zaměstnání v jednotlivých měsících, kdy probíhalo jeho zapracování. Za dny nepřítomnosti zaměstnance (např. nemoc, dovolená, OČR, neplacené volno) příspěvek zaměstnavateli nenáleží. Okres Jméno a příjmení Kontakt Adresa ČB Bc. Jiří Kolář, DiS Riegrova 1756/51, České Budějovice ČK Mgr. Ludmila Kučerová Věncova 248, Český Krumlov JH PI PT ST TA Ing. Lenka Houšková Náměstí Míru 140/I, Jindřichův Hradec Bc. Hana Sýkorová Tyršova 65, Písek Bc. Marie Holubová, DiS Horní 45, Prachatice Bc. Peter Šeda Smetanova 533, Strakonice Martina Slámová Tomkova 2099, Tábor

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu Název programu podpory

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 5. 2013 Stránka: 1 z 14 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více