Manuál k projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00046"

Transkript

1 Manuál k projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Stručný obsah projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji 2. Cílová skupina projektu osoby vstupující do projektu 3. Rekvalifikace pro účastníky zapojené do projektu 4. Podmínky získání příspěvků na dotovaná pracovní místa a příspěvku na zapracování 5. Pravidla poskytování příspěvků na dotovaná místa a příspěvku na zapracování 6. Uzavření dohody o vytvoření dotovaného pracovního místa a o příspěvku na zapracování 7. Vyúčtování příspěvku na mzdové náklady u dotovaných pracovních míst a příspěvku na zapracování 8. Publicita projektu 9. Přílohy 1. Stručný obsah projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji Regionální individuální projekt Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji vychází z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce z Oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost tvoří základ pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti zvýšení zaměstnanosti v České republice na období (čerpání finančních prostředků je možné až do konce roku 2015). Projekt realizuje krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích (KrP ÚP ČR v Pardubicích) ve spolupráci s kontaktními pracovišti Pardubického kraje. Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání do 30 let věku včetně a nad 40 let věku včetně (dále jen UoZ), bez rozdílu dosaženého vzdělání. Vstup do projektu je možný, pokud je účastník evidován na ÚP ČR v Pardubickém kraji min. 4 měsíce. Přednostně budou do projektu přijímáni UoZ s delší dobou evidence, s kumulovaným hendikepem a UoZ pobírající nepojistné sociální dávky tak, aby se zvýšila jejich šance na uplatnění na trhu práce. Aktivity projektu jsou pro účastníky, pokud jsou v souladu s Dohodou o účasti v projektu, bezplatné - jedná se zejména o cestovné, ochranné pomůcky, rekvalifikace a další oprávněné náklady účastníků projektu z cílové skupiny podle pravidel OP LZZ vynaložené peněžní náklady jsou účastníkům projektu propláceny zpětně na základě doložených dokladů. Projekt využívá nástroje: Nově vytvořené pracovní místo (dále jen NVPM ), Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (dále jen SÚPM vyhrazené ) a Příspěvek na zapracování (dále jen PnZ ). Uvedené nástroje jsou určeny pro zaměstnavatele, který přijme do pracovního poměru UoZ vedeného v evidenci ÚP ČR v Pardubickém kraji a který je současně účastníkem projektu. Na tohoto uchazeče může poté získat od KrP ÚP ČR v Pardubicích příspěvek na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky povinných odvodů, které zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, jehož přijal do pracovního poměru. POZOR! Příspěvek na NVPM je poskytován v režimu de minimis. Ostatní nástroje (SÚPM vyhrazené a PnZ) v režimu de minimis poskytovány nejsou. V příloze č. 1 je uveden seznam žadatelů, kterým nelze podporu de minimis poskytnout. Žadatelem o všechny příspěvky nemohou být subjekty, které jsou organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi ( 107, odst. 2, zákona č. 435/2004 Sb.). 1

2 Výše příspěvku na NVPM při pracovní době 40 hodin týdně bude měsíčně: až do výše ,- Kč pro účastníka projektu s VŠ vzděláním; až do výše ,- Kč pro účastníka projektu se SŠ vzděláním; až do výše ,- Kč pro účastníka projektu s vyučením; až do výše ,- Kč pro účastníka projektu bez vyučení. - Výše příspěvku se také odvíjí od charakteru požadované pracovní pozice a jeho výši lze individuálně posoudit. - Příspěvek bude poskytován po dobu max. 12 měsíců (min. 6 měsíců) a zaměstnavatel musí s účastníkem projektu uzavřít pracovní smlouvu přednostně na dobu neurčitou, v odůvodněných případech lze uzavřít pracovní smlouvu na 2 roky. - Takto vytvořená pracovní místa, na která jsou čerpány mzdové příspěvky, musí být udržena po dobu minimálně 6 měsíců od jejich vzniku. Pokud bude pracovní poměr ukončen dříve, musí se toto místo max. do 2 měsíců přeobsadit přednostně jiným účastníkem z projektu. - V případě, že bude pracovní pozice obsazena uchazečem o zaměstnání, který nebude účastníkem projektu, nelze dále na toto místo vyplácet mzdové příspěvky. Výše příspěvku na SÚPM vyhrazené - mzdové náklady zaměstnance při pracovní době 40 hodin týdně bude měsíčně činit ,- Kč. - Poskytování příspěvku se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jeho prováděcími vyhláškami, platnou metodikou MPSV, resp. GŘ ÚP ČR pro APZ a vnitřním předpisem KrP v Pardubicích pro realizaci APZ. - Příspěvek bude poskytován po dobu 6 měsíců. Zaměstnavatel musí s účastníkem projektu uzavřít pracovní smlouvu přednostně na dobu neurčitou, v odůvodněných případech lze uzavřít pracovní smlouvu na 1 rok. V případě rozvázání pracovního poměru nelze toto místo přeobsadit jinou osobou! - V odůvodněných případech (účastník projektu s kumulovaným hendikepem) lze příspěvek na SÚPM vyhrazené poskytnout po dobu 12 měsíců. Zaměstnavatel musí s účastníkem projektu uzavřít pracovní smlouvu přednostně na dobu neurčitou, v odůvodněných případech lze uzavřít pracovní smlouvu na 2 roky. V případě rozvázání pracovního poměru nelze toto místo přeobsadit jinou osobou! Při požadavku zaměstnavatele lze pracovní dobu 40 hodin týdně krátit na 35, resp. 30 hodin týdně. Výše poskytnutého příspěvku na NVPM a SÚPM vyhrazené bude odpovídajícím způsobem krácena. Zaměstnavatel může zažádat společně se SÚPM vyhrazeným nebo s NVPM i o PnZ, který činí 3.000,- Kč měsíčně a je poskytován, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, jemuž je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (dle 33 zákona o zaměstnanosti). - Maximální doba poskytování příspěvku jsou 3 měsíce a je poskytován pro jednu fyzickou osobu, která uchazeče zapracovává. Příspěvek na zapracování zaměstnavateli slouží jako náhrada za menší objem odvedené práce zaměstnancem, který se účastníkovi projektu věnuje a předává mu zkušenosti. - Podmínkou poskytnutí PnZ je úvazek 40h týdně. Při kratším úvazku nebude příspěvek na zapracování poskytnut. Za dobu nepřítomnosti na pracovišti (nemoc, dovolená) bude tento příspěvek poměrně krácen. V případě zájmu o vstup do projektu je nutné kontaktovat odborné referenty projektu na příslušném okresním pracovišti. Žádost o získání příspěvku je nezbytné vyřizovat vždy před uzavřením pracovního poměru s UoZ! 2

3 Cílová skupina projektu osoby vstupující do projektu Cílovou skupinou projektu jsou UoZ: do 30 let věku (včetně) s délkou evidence na ÚP minimálně 4 měsíce; nad 40 let věku (včetně) s délkou evidence na ÚP minimálně 4 měsíce. Po vstupu do projektu musí každý účastník projektu projít vstupním poradenským programem Orientace na trhu práce v délce 5 dnů vždy po 6 vyučovacích hodinách. Úspěšné absolvování programu je jedním z předpokladů k získání finančních příspěvků na mzdové náklady nového pracovního místa pro zaměstnavatele. Do projektu budou zařazeni pouze ti UoZ, kteří jsou evidování na ÚP ČR v Pardubickém kraji. 2. Rekvalifikace pro účastníky zapojené do projektu Účastníci projektu mohou v rámci projektu absolvovat také rekvalifikační kurz. Poté, co účastník projektu nebo jeho budoucí zaměstnavatel projeví zájem o rekvalifikaci, odborní referenti projektu zpracují žádost o absolvování rekvalifikace a předloží ji komisi ke schválení. Pokud bude rekvalifikační kurz schválen, účastník projektu jej absolvuje před nástupem do nového zaměstnání. 3. Podmínky získání příspěvků podání žádosti na dotovaná pracovní místa a příspěvku na zapracování Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na mzdové náklady je, aby žadatel měl sídlo na území České republiky, místo výkonu práce bylo v Pardubickém kraji a současně, aby účastník projektu byl registrován na ÚP ČR v Pardubickém kraji. Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy maximálně do patnáctého dne daného měsíce. Jednání za žadatele povede vždy oprávněný zástupce firmy majitel, jednatel, resp. osoba mající pověření k tomuto jednání. Obsah žádosti, včetně příloh, které je žadatel povinen k žádosti o příspěvek přiložit, stanoví zákon o zaměstnanosti a specifické podmínky projektu. Žadatel vždy předkládá žádost v tištěné podobě. Příspěvek na NVPM, resp. SÚPM vyhrazené, který je stanoven v super hrubé mzdě, nelze chápat jako pokrytí celých mzdových nákladů na účastníka projektu. V rámci projektu budou přednostně zprostředkovávána pracovní místa s pracovní smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou. 4.1 Doklady potřebné pro podání žádosti na NVPM - vyplněný formulář Žádost o příspěvek na nově vytvořené pracovní místo žádost musí být podepsána statutárním zástupcem zaměstnavatele (dle oprávnění v obchodním rejstříku); - charakteristika pracovního místa; - doklad prokazující právní formu zaměstnavatele úředně ověřenou kopií ne starší tří měsíců (lze zajistit výtisk obchodního rejstříku/žl prostřednictvím odborných referentů projektu v tomto případě tedy není nutné předkládat OR fyzicky); - potvrzení (ne starší 30 dnů), že zaměstnavatel: nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (finanční úřad i celní úřad) - originál/úředně ověřená kopie/lze zaslat datovou schránkou; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění - originál/úředně ověřená kopie/lze zaslat datovou schránkou; 3

4 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - originál/úředně ověřená kopie/lze zaslat datovou schránkou; - doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu předložit originál; - podpisový vzor osob oprávněných v záležitosti tohoto místa jednat; - přehled průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za posledních 12 kalendářních měsíců. Do jedné žádosti na NVPM lze zahrnout pouze jednoho zaměstnance. V případě, že zaměstnavatel chce požádat o příspěvek na více uchazečů, je nutné vyplnit odpovídající počet formulářů žádosti, ostatní doklady je možné předložit pouze u první žádosti. 4.2 Doklady k žádosti o SÚPM vyhrazené - vyplněný formulář Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro UoZ v rámci projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji žádost musí být signována statutárním zástupcem zaměstnavatele (dle oprávnění v obchodním rejstříku), v případě doložení úředně ověřené plné moci datované před podáním žádosti podepsané touto pověřenou osobou; - charakteristika pracovního místa; - doklad prokazující právní formu zaměstnavatele úředně ověřená kopie ne starší tří měsíců (lze zajistit výtisk obchodního rejstříku/žl prostřednictvím odborných referentů projektu v tomto případě tedy není nutné předkládat OR fyzicky); - potvrzení (ne starší 30 dnů), že zaměstnavatel: nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (finanční úřad i celní úřad) - originál/úředně ověřená kopie/lze zaslat datovou schránkou; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění - originál/úředně ověřená kopie/lze zaslat datovou schránkou; nemá nedoplatek na pojistném a na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - originál/úředně ověřená kopie/lze zaslat datovou schránkou; - doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu předložit originál; - podpisový vzor osob oprávněných v záležitosti tohoto místa jednat; - pokud si jeden zaměstnavatel podá dvě a více žádostí na SÚPM vyhrazené, dokládá také přehled průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za posledních 12 kalendářních měsíců. Do jedné žádosti na SÚPM vyhrazené lze zahrnout pouze jednoho zaměstnance. V případě, že zaměstnavatel chce požádat o příspěvek na více uchazečů, je nutné vyplnit odpovídající počet formulářů žádosti, ostatní doklady je možné předložit pouze u první žádosti. 4.3 Doklady k žádosti o Příspěvek na zapracování (PnZ) - vyplněný formulář Žádost o příspěvek na zapracování; - doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu předložit originál; - podpisový vzor osob oprávněných v záležitosti tohoto příspěvku jednat; - pracovní smlouva zaměstnance pověřeného zapracováním účastníka projektu (je nutno takto prokázat pracovněprávní vztah k firmě) a pracovní náplň zaměstnance pověřeného zapracováním nového zaměstnance. Ze smlouvy musí vyplývat, že náplň práce zapracovávajícího zaměstnance je obdobná náplni práce účastníka projektu zaměstnaného na dotovaném místě). 4

5 4. Pravidla poskytování příspěvků na dotovaná pracovní místa a příspěvku na zapracování Předvýběrová a následně výběrová hodnotící komise KrP ÚP ČR v Pardubicích, která posuzuje žádosti, může žádost zamítnout nebo rozhodnout o jejím přijetí. Komise bude ke každé žádosti přistupovat individuálně a může omezit počet žádostí podaných jedním zaměstnavatelem dle uvážení. Stejně tak rozhoduje o výši poskytování příspěvku na NVPM. Finanční podpora je nenároková. KrP ÚP ČR v Pardubicích bude při rozhodování o poskytnutí příspěvku vycházet z podkladů a informací, které zaměstnavatel doloží k žádosti. Příspěvek je možné poskytnout pro všechny typy podniků (OSVČ, malé, střední i velké podniky). Po celou dobu poskytování příspěvků je žadatel povinen dodržovat všechna ujednání Dohody o poskytnutí příspěvku na SÚPM vyhrazené, Dohody o poskytnutí příspěvku na nově vytvořené pracovní místo a Dohody o poskytnutí příspěvku na zapracování (dále jen Dohody), které budou se zaměstnavatelem podepsány po kladném schválení žádosti. Příspěvky budou vždy vypláceny po kontrole předloženého vyúčtování (u NVPM též i Přehledu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců) a v termínu, který bude stanoven v uzavřených Dohodách. Příspěvky lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za skutečně odpracovanou dobu. V případě že povinné odvody nebudou uhrazeny ve stanovených termínech, nebude příspěvek za příslušný měsíc KrP ÚP ČR v Pardubicích poskytnut. Příspěvek je možné poskytnout pro všechny typy podniků (malé, střední i velké), přičemž firma musí splňovat předpoklad udržení dotovaného pracovního místa i po ukončení podpory. Projekt je zaměřen na nalezení a udržení pracovního místa, což v ekonomicky neaktivní firmě nelze předpokládat, z tohoto důvodu je možné poskytnout finanční příspěvek pouze firmě, která je na trhu před podáním žádosti souvisle déle než 9 měsíců a je ekonomicky aktivní a stabilní (je možné si vyžádat daňové přiznání). Výjimku v délce existence firmy tvoří charitativní organizace, obecně prospěšné organizace, a rovněž i nevládní neziskové organizace, které změnily svoji právní formu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na ústavy, nadace nebo nadační fondy (v tomto případě je možné do délky existence firmy započítat i období před změnou právní formy). Příspěvek na dotované místo (SÚPM a NVPM), který je stanoven v superhrubé mzdě, nelze chápat jako pokrytí celých mzdových nákladů na účastníka projektu. Hrubá mzda v pevné složce, kterou zaměstnavatel svému budoucímu zaměstnanci stanoví v pracovní smlouvě, by měla být min. o 20% vyšší než příspěvek tak, aby celková superhrubá mzda byla min. o 20% vyšší (příklad: příspěvek činí Kč superhrubé mzdy, potom superhrubá mzda s podílem zaměstnavatele by měla činit o 20 % více, tedy Kč superhrubé mzdy, čemuž odpovídá hrubá mzda cca Kč). Vždy budou proplaceny pouze skutečně vynaložené náklady. V rámci dotovaných pracovních míst nebude podporováno zaměstnávání účastníků projektu, kteří jsou současně jednateli nebo společníky právnických osob (na základě dodatku č. 3 ke Směrnici ředitele krajské pobočky v Pardubicích 3/2014). V rámci nově vytvořených pracovních míst (dále jen NVPM) nebudou podporovány takové pracovní pozice, které budou mít např. charakter práce v e-shopu, s výjimkou situací, kdy zaměstnavatel doloží existenci provozovny či skladu, ve kterém by měl nový pracovník působit. Nebudou rovněž podpořeny společnosti, které se zabývají zprostředkováním úvěrů, pronájmů, atd. V případě podání žádosti zaměstnavatele o dotaci v rámci národní APZ v období předchozích 6 měsíců bude žádost o dotované místo v projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji vždy posuzována individuálně. 5

6 Zásadně nebudou podporována pracovní místa s výkonem zaměstnání u účastníka projektu doma (nebude podporován ani částečný home office). K žádosti o NVPM je nezbytné dokládat formulář Přehled evidenčního počtu zaměstnanců. Při poklesu zaměstnanců před podáním žádosti, je nutné přiložit zdůvodnění poklesu s uvedením důvodu zrušení pracovního místa a pracovní pozici tohoto místa, tedy zda nebyla zrušena pozice, kterou chce zaměstnavatel nově obsadit. Toto zdůvodnění poklesu je nutné také v případě SÚPM vyhrazených, pokud má firma 2 a více žádostí. Poskytovatel dotace (ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích) si také může vyžádat od zaměstnavatele prohlášení o pracovních místech, na něž firma obdržela či stále čerpá dotaci v rámci národní APZ a/nebo projektů OP LZZ, za období posledních 12 měsíců. V případě, že již podpora pracovního místa byla ukončena, sdělí firma současně, zda zaměstnanec pokračuje dále v práci na tomto původně dotovaném místě, případně důvod ukončení pracovní smlouvy. 5. Uzavření dohody o dotovaných pracovních místech a o příspěvku na zapracování V případě, že je žádost schválena, obdrží žadatel Vyrozumění o schválení žádostí o příspěvek v rámci projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji a je dohodnut termín podpisu Dohody. Zaměstnavatel při podpisu Dohody doloží pracovní smlouvu, popis práce a mzdový výměr (nejsou-li součástí pracovní smlouvy) nového zaměstnance, na něhož se vztahuje uzavřená Dohoda. Mzdový výměr zaměstnance musí korespondovat s údajem vyplněným ve formuláři Charakteristika pracovního místa. Zde uvedený údaj je předpokládaná hrubá mzda, která byla zaměstnavateli schválena komisí ÚP ČR, ten je proto povinen tuto výši dodržet v pracovní smlouvě. V případě, že by ji chtěl jakkoliv měnit, musí opět celá žádost projít novou schvalovací komisí nadcházející měsíc. Pevná složka mzdy, uvedená v mzdovém výměru MUSÍ z 100% odpovídat předpokládané hrubé mzdě uvedené v Charakteristice pracovního místa. Dohoda obsahuje práva a povinnosti obou smluvních stran a zaměstnavatel je povinen se s jejím obsahem důkladně seznámit. Dodatek k Dohodě musí být uzavřen a podepsán oběma smluvními stranami přede dnem, než nastane předpokládaná změna, která je důvodem vypracování dodatku. V případě nečekané změny je zaměstnavatel povinen ihned informovat ÚP ČR. Nedodržení podmínek Dohody nelze řešit následným uzavřením dodatku. 6

7 7. Vyúčtování příspěvku na mzdové náklady u NVPM a SÚPM vyhrazeného Doklady k vyúčtování NVPM a SÚPM vyhrazeným se dokládají vždy do posledního dne v měsíci následujícím po vykazovaném období. V případě pozdního doručení výše uvedených dokladů nebude příspěvek KrP ÚP ČR v Pardubicích uhrazen. 7.1 Příspěvek na mzdové náklady NVPM a SÚPM vyhrazeného Zaměstnavatel je povinen k vyúčtování příspěvku na mzdové náklady NVPM/SÚPM vyhrazeného doložit: - vyúčtování mzdových nákladů viz Dohoda na NVPM/SÚPM vyhrazené; - mzdový list zaměstnance na dotovaném místě za příslušný měsíc; - kopie výpisu z účtu, kde musí být prokazatelné, že zaměstnanci byla plně v řádném výplatním termínu mzda/plat vyplacena a rovněž bylo ve stanovených termínech uhrazeno pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (může být i v úhrnu společně s odvody za ostatní zaměstnance), lze i výpis z internetového bankovnictví, kde bude viditelná identifikace účtu (název firmy, IČO) a odkud, kdy, kolik a kam se převáděly finance; - v případě vyúčtování NVPM vždy též Přehled průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za uplynulých 12 měsíců. Za kompletní vyúčtování se považují doklady, kde budou vyplněny všechny kolonky a u podpisu je třeba hůlkovým písmem napsat jméno, příjmení a případně funkci podepsané osoby (podpisy musí souhlasit s podpisovými vzory) a připojit razítko (pokud s ním firma disponuje). Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doloží KrP ÚP ČR v Pardubicích kompletní požadované doklady. V případě potřeby bude zaměstnavatel písemně (elektronicky) požádán o doplnění nebo o opravu předložených dokladů s určením termínu. Pokud zaměstnavatel nedodrží stanovený termín k doplnění nebo k opravě dokladů, nebude mu po uplynutí tohoto termínu úhrada příspěvku na NVPM nebo SÚPM vyhrazené proplacena. Lhůta pro splatnost příspěvku znovu začíná běžet po vyjasnění těchto okolností. Podepisovat Vyúčtování mzdových nákladů mohou pouze osoby, které jsou podepsány na podpisovém vzoru u žádostí. 7.2 Příspěvek na zapracování (PnZ) Zaměstnavatel je povinen doložit k PnZ: - kopii pracovní smlouvy účastníka projektu; - písemnou informaci o průběhu zapracování, kde bude také uvedeno, kdo zapracování prováděl, koho zapracovával; - výkaz práce účastníka projektu, který dokládá přítomnost zaměstnance na pracovišti. PnZ je vyplácen jednorázově, po ukončení doby zapracování. Pokud zaměstnavatel po uplynutí sjednaného období, nejpozději však do posledního dne následujícího kalendářního měsíce po ukončení zapracování nedoručí KrP ÚP ČR v Pardubicích výše uvedené doklady, PnZ nebude KrP ÚP ČR v Pardubicích poskytnut. V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru před uplynutím sjednaného období, je zaměstnavatel povinen uvedené doklady doručit na KrP ÚP ČR v Pardubicích nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce po ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel výše uvedené doklady na KrP ÚP ČR v Pardubicích nedoručí, PnZ nebude KrP ÚP ČR v Pardubicích poskytnut. Vyúčtování s přílohami je nutné doložit osobně, poštou nebo datovou schránkou odborným referentům na příslušném kontaktním pracovišti, kde zaměstnavatel podával svou žádost. 7

8 7.3 Povinnosti zaměstnavatele a kontrola čerpání příspěvků Povinností zaměstnavatele je uchovávat veškerou dokumentaci k pracovnímu místu po dobu následujících 10 let od ukončení aktivit projektu a zajistit kdykoliv možnost kontroly těchto dokumentů příslušnými orgány ČR i EU. U zaměstnavatele budou prováděny monitorovací návštěvy a veřejnosprávní kontroly. Průběh zaměstnání bude monitorovat příslušný OR projektu, intervaly těchto návštěv mohou být nepravidelné, musí se uskutečnit minimálně 2 (u dotovaných míst na 6 měsíců) a 4 (u dotovaných míst na 12 měsíců) návštěvy. V rámci monitorovacích návštěv se bude pravidelně setkávat s účastníkem projektu a se zástupcem firmy na krátké informační schůzce. Termín schůzky bývá dohodnut předem tak, aby minimálně narušoval činnost zaměstnavatele. 8. Publicita projektu Zaměstnavatel je povinen při realizaci projektu spolupracovat s KrP ÚP ČR v Pardubicích na publicitě projektu, řídit se Manuálem pro publicitu OP LZZ dostupným na viz D4, s čímž souvisí následující povinnosti: - zajistit informování svých o aktivitách souvisejících s realizací projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji vhodným způsobem např. na svých webových stránkách, ve svých propagačních materiálech apod.; - zajistit umístění minima publicity OP LZZ na všech relevantních dokumentech (zejména dohody, pracovní výkazy, dokumentace pro výplatu příspěvků a jiné dokumenty, jejichž vzory v elektronické podobě mu budou poskytnuty při podpisu Dohody); - zajistit označení místnosti, v níž bude probíhat převážná většina aktivit projektu v souladu s pravidly publicity OP LZZ vymezenými v Manuálu pro publicitu OP LZZ. Za dostačující je považováno označení dostatečně velkou a viditelnou tabulkou (např. čtvrtka) s řadou log (jejichž vzory v elektronické podobě mu budou rovněž poskytnuty při podpisu Dohody). - pokud budou o aktivitách zaměstnavatele v souvislosti s přijatou podporou v rámci projektu publikována či jinak zveřejněna sdělení v hromadných sdělovacích prostředcích, poskytne o tom KrP ÚP ČR v Pardubicích informaci s uvedením odkazu, kopie či citace zveřejněných údajů. Barevné logo: Černobílé logo: 8

9 9. Kontaktní osoby 9.1 Odborní referenti na okresních KoP a manažerky projektu: - krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, Pardubice 2: Iveta Simonová, tel ; Libuše Soljaková, tel ; Ing. Martina Vybíralová, tel ; - kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, Chrudim 1: Jana Mlatečková, tel ; Renata Žížalová, tel ; - kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí 1: Ivana Sychrová, tel ; - kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, Svitavy 2: Dagmar Gloserová, tel ; Pavla Přívratská, DiS., tel Manažerky projektu: krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, Pardubice 2: - projektová manažerka Mgr. Klára Křížová tel ; - finanční manažerka, Helena Ročková, tel Seznam příloh (v elektronické verzi jsou v samostatném souboru): - seznam vyloučených příjemců podpory NVPM, kdy nelze poskytnout podporu de minimis - formulář žádosti na NVPM - formulář žádosti na SÚPM vyhrazené - formulář žádosti na PnZ - podpisové vzory ke všem typům příspěvků - přehled průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za posledních 12 kalendářních měsíců 9

10 Seznam vyloučených příjemců podpory NVPM, kdy nelze poskytnout podporu de minimis (v tomto případě lze poskytnout podporu SÚPM) Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, kterými jsou: - odvětví rybolovu a akvakultury; - prvovýroba zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; - některé podpory poskytnuté podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; - podpora při vývozu; - podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého; - podpora podnikům činným v uhelném průmyslu, jak jej definuje Nařízení (EK) č. 1407/2002; - podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu; - podpora podnikům v obtížích. 10

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! --------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Co je projekt Vzdělávejte se

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

1. Co je projekt Vzdělávejte se! a pro koho je určen

1. Co je projekt Vzdělávejte se! a pro koho je určen Vstup do projektu Vzdělávejte se! (Manuál pro zájemce z řad zaměstnavatelů) --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 11) 1. Co je

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Ředitelka odboru podpory projektů Úsek pro evropské fondy Ministerstvo práce a sociálních věcí Co Vám nabízí OP Zaměstnanost? Na co se zaměřuje?

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň Obsah: I. Obecná ustanovení... 2 II. Předkládání žádostí... 2 III. Dotace

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Nákup užitkového automobilu

Nákup užitkového automobilu Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více