VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK Základní údaje o škole 2. Charakteristika základní umělecké školy 3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich 4. Přijímání uchazečů ke vzdělání 5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 6. Údaje o pracovnících školy 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti 9. Programy a projekty 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 12. Závěr 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Sídlo: Počet obyvatel Slaného 15 Právní forma: Zřizovatel: Základní umělecká škola,slaný, Politických vězňů 116 Politických vězňů 116, Slaný Příspěvková organizace Středočeský kraj IČO IZO Ředitel: První jmenování do funkce Mgr. Martin Carvan Poslední potvrzení ve funkci Statutární zástupce ředitele: Jitka Budilová První jmenování do funkce Odloučená pracoviště: 9 Právní subjektivita: Kapacita školy dle zařazení: Počet žáků HO k V souč. době - 3 ve Slaném a 2 v okolních obcích 78 žáků 2

3 Počet žáků TO k Počet žáků VO k Počet žáků celkem k Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Základní umělecká škola ve Slaném patří k nejstarším hudebním školám v Čechách.Byla založena 8. ledna roku V dnešní době je školou tříoborovou s oborem hudebním, tanečním a výtvarným. Základní umělecká škola organizuje přípravné studium a základní studium I. a II. stupně. Materiálně technické podmínky pro výuku Každoročně se snažíme vyhovět učitelům a dle možností pořizujeme vybavení pro zlepšení prac. prostředí. Nechybí i doplňování notového archivu, či vylepšování nástrojového parku. Žáci mají možnost bezplatné zapůjčení hudebních nástrojů. Prostorové zabezpečení výuky Škola má 27 vyhovujících učeben pro výuku HO, TO a VO. I. Škola nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k ) Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný Počet žáků v uměleckém oboru 1 Kapacita v uměleckém oboru počet školy literárně žáků hudební taneční výtvarný dramat. celkem 1 hudební taneční výtvarný literárně dramat Učební plány školy: Hudební obor (HO): Učební plány HO ZUŠ Schváleno MŠMT ČR dne 26.června 1995 pod. č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995 Výtvarný obor (VO): Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 22 pod č.j /22-22 s platností od , Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2 pod č.j /2-22 s platností od Taneční obor (TO): Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 23 pod č.j /23-22 s platností od

4 Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 23 pod č.j /23-22 s platností od Hudební obor (HO) Klávesové oddělení: klavír, el. klávesy, Strunné oddělení: kytara, el. kytara, bas. kytara, housle, violoncello, Dechové oddělení: zobc. flétna, příč. flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka, tenor Pěvecké oddělení Hudební nauka Bicí nástroje Do HO jsou přijímáni děti od 5 let do PHV ( Přípravná hudební výchova ) na základě talentových zkoušek. Studium PHV trvá 2 roky, žáci si v pololetí vyberou nástroj, který chtějí studovat. Na výběr mají pestrou paletu nástrojů, které jim škola nabízí ( pěvecká hlasová výchova, zobcová flétna, smyčcové nástroje, klavír ). Součástí hudebního oboru je výuka hudební nauky a komorní hry. Výtvarný obor (VO) Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Je vyučován na dvou pracovištích. Ve Slaném, ulice Ed. Beneše a ve Zlonicích v prostorách Zámku. V rámci své výuky vyučuje předměty - plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, dějiny kultury teoretický předmět, prostupující všemi zmíněnými obory. Pracujeme s širokou základnou žáků, kterou spojuje zájem o výtvarný projev. Výtvarná výchova je určena každému, méně či více nadanému dítěti, protože učí kreativně myslet a rozvíjet se, nalézat v tvořivé činnosti uspokojení a tím obohacovat citový a kulturní život každého žáka. Skutečně nadané jedince vedeme individuálně a později je na základě jejich přání připravujeme k dalšímu studiu. Výtvarná výchova je předmětem s bohatě strukturovanou teorií a s různorodými výtvarnými aktivitami. V rámci výuky se děti učí smysluplně volit z široké škály výtvarných a výrazových prostředků, setkávají se s širokou paletou různých materiálů, nástrojů a postupů: - základní kreslířské techniky a jejich kombinování, kolorování, rozmývání, lavírování - základní malířské techniky, využití klasických i jiných nástrojů, kombinování kreslířských a malířských postupů - výtvarné postupy z okruhu přípravných grafických technik, tisk z výšky, hloubky a z plochy, grafické postupy využívající technických médií - modelování a skulptivní opracování materiálu, keramické postupy, tvarování materiálů, konstruování z daných nebo nalezených prvků, kombinování výtvarných postupů - netradiční výtvarné postupy koláž, frotáž, roláž a jiné, výtvarné akce, tvorba objektů, apod. Práce žáků, které vznikají během výuky, jsou každoročně součástí tradiční výstavy v Husově domě ve Slaném, výstavy v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích a v neposlední řadě jsou prezentovány pravidelně ve vitrínách tanečního oddělení ve Slaném, ulice Ed. Beneše. Dalšími výstavními plochami pro mladé výtvarníky jsou prostory ve škole koncertní sál 4

5 a chodby ve všech budovách, kde mohou práce zhlédnout naši žáci, rodiče a návštěvníci školy. Naším hlavním cílem je, aby žák po absolvování studia dokázal nejen samostatně uplatňovat své výtvarné schopnosti, ale aby měl vnímavý vztah k životu, k lidem, umění a všem kulturním i mravním hodnotám. Taneční obor (TO) Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční a pohybové nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii pohybu spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí taneční obor správné držení těla a pohybovou techniku žáků a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost. Výuka tanečního oboru se člení na přípravné studium ( do kterého mohou být přijímány děti ve věku 5 7 let), I. a II. Stupeň základního studia. Vyučovanými předměty na I. stupni jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec a taneční praxe. Hlavním vyučovaným předmětem na naší škole je současný tanec. Úkolem přípravné taneční techniky je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí další taneční techniky. Taneční průprava se vyučuje v ročníku I. stupně. Je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti, pohybové koordinace a na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla. Je kladen důraz, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Ve ročníku I.stupně a v ročníku II. stupně se vyučuje současný tanec, lidový tanec a klasický tanec. Výuka těchto předmětů je zaměřena k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka. Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Cílem tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí a k chápání tanečního umění. Umělecká rada Vladislav Šebek dechové nástroje Tamara Bernardová pěvecká a hlasová výchova Jiří Vopelka - klavír Jiří Horák - TO Vlasta Jonášová VO 5

6 Předmětové komise Dechové oddělení - Vladislav Šebek Strunné oddělení - Lenka Machová Bicí a akordeony - Milan Mach Pěvecká a hlasová výchova - Štěpánka Taišlová Klavírní oddělení Natálie Heková VO Vlasta Jonášová TO Jiří Horák 3. UMĚLECKÉ OBORY A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH I. Počet žáků na I. stupni podle uměleckých oborů (k ) Kód a název oboru Počet žáků v základním studiu v rozšířeném studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 47 - Hudební obor individuální výuka Hudební obor skupinová výuka - - Hudební obor kolektivní výuka - - Taneční obor 79 - Výtvarný obor 75 - Literárně dramatický obor - - Celkem II. Počet žáků na II. stupni podle uměleckých oborů (k ) Kód a název oboru Počet žáků v základním studiu v rozšířeném studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 13 - Hudební obor individuální výuka 14 - Hudební obor skupinová výuka - - Hudební obor kolektivní výuka - - Taneční obor 18 - Výtvarný obor - - Literárně dramatický obor - - Celkem III. Studium dospělých podle uměleckých oborů (k ) Kód a název oboru Počet dospělých - celkem z toho žáci denního studia ze SŠ a VOŠ Hudební obor individuální výuka - - Hudební obor kolektivní výuka - - Taneční obor - - Výtvarný obor - - 6

7 Literárně dramatický obor - - Celkem - - Hlavní budova: Základní umělecká škola Politických vězňů 116, Slaný - výuka HO Odloučená pracoviště: E. Beneše 528, Slaný výuka HO, VO E. Beneše 99, Slaný výuka TO Wilsonova 598, Slaný výuka HO Zlonice, Pod Lipami 1, výuka HO, VO Zvoleněves 274, výuka HO 4. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímací řízení proběhlo ve dnech a dodatečně se žáci přijímali i v září. Na základě talentových zkoušek byli přijati žáci do: OBOR ZKOUŠKU VYKONALO K NASTOUPILO PHV 37 žáků 37 žáků OBOR ZKOUŠKU VYKONALO K NASTOUPILO HO I. stupeň 53 žáků 53 žáků OBOR ZKOUŠKU VYKONALO K NASTOUPILO HO II. stupeň 14 žáků 14 žáků OBOR ZKOUŠKU VYKONALO K NASTOUPILO PTV 13 žáků 13 žáků OBOR ZKOUŠKU VYKONALO K NASTOUPILO PVV 9 žáků 9 žáků VO I. stupeň 14 žáků 14 žáků Počet přijatých žáků během školního roku 21/211 OBOR POČET ŽÁKŮ PHV 1 HO I. stupeň 4 HO II. stupeň 5 PTV 2 7

8 Celkový počet žáků k Počet žáků HO 5 Počet žáků TO 97 Počet žáků VO 75 Počet žáků celkem UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY VE VZDĚLÁVÁNÍ Počet žáků, kteří konali postupové zkoušky OBOR POČET ŽÁKŮ HO 451 TO 97 Počet žáků, kteří ukončili I. stupeň základního studia a II. stupeň základního studia závěrečnou zkouškou OBOR POČET ŽÁKŮ HO 4 TO 11 VO - 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický /přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 34/26,18 5/3,58 29/22,6 28 II. Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) k Počet učitelů VŠ uměleckého zaměření (AMU, AVU) magistersk é stud. VŠ Ped. fakulta obory s uměl. zam. Konzervatoř 6letá Konzervatoř 4letá bakalářské magistersk bakalářské stud. é stud. stud Jiná VŠ Jiná VOŠ nebo SŠ III. Učitelé podle délky praxe (k ) Počet učitelů s praxí do 5 let do 1 let do 2 let do 3 let více než 3 let

9 IV. Věková struktura učitelů (k ) Z toho Průměrný Počet učitelů do 3 let 31 4 let 41 5 let 51 6 let nad 6 let důchodci věk Celkem ,6 z toho žen ,8 Další údaje o pedagogických pracovnících Pracovní Pedagog. Úvaz Kvalifikace dosažený stupeň zařazení, pracovník ek vzdělání, obor funkce Batěk Libor učitel 1 Konzervatoř v Plzni KLAVÍR, KLÁVESY Bernardová učitelka 1 Konzervatoř Gněsina Moskva Tamara ZPĚV Budilová Jitka Statutární 1 St. hudeb. škola pro mládež s vadami zástupce zraku v Praze, FLÉTNA Carvan Martin ředitel 1 HAMU v Praze KYTARA Čečilová Renata učitelka 391 Bez aprobace studující Konzervatoř v Teplicích - FLÉTNA Dobner Jaroslav učitel 1 Konzervatoř v Praze ZPĚV Heková Natálie učitelka 1 St. pedagogická fakulta V. Stefanika ZPĚV, KLAVÍR Horák Jiří učitel 1 Konzervatoř J. Ježka v Praze, Univerzita J. A. Komenského TO Hyška Rudolf učitel 956 Vojenská hud. škola - bez ped. aprobace FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, Jirotka Jan učitel 69 Konzervatoř v Teplicích - bez ped. aprobace KLÁVESY, BICÍ Jonášová Vlasta učitelka 714 Stř. UMPRUM sklář. Žel. Brod VO Judl Jan učitel 1 Konzervatoř v Praze EL. A BAS. KYTARA Titul Délka ped. praxe Mgr Bc. 13 Klánová Kateřina učitelka 333 Konzervatoř J. Ježka v Praze - TO 9 Kopecká Světlana učitelka 428 PF UK Praha Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - VO Mgr. 24 Kratochvílová učitelka 1 Konzervatoř v Pardubicích a v Praze Ivana KLAVÍR 22 Macáková učitelka 952 PF Ústí n/l ČJ+HV Stanislava HN Mgr. 26 Mach Milan učitel 565 Vojenská hudební škola - bez ped. aprobace - BICÍ 47 Machová Lenka učitelka 956 Konzervatoř v Praze HOUSLE, FLÉTNA

10 Šebek Vladislav učitel 913 Konzervatoř pro zrakově post. mládež v Praze FLÉTNA, TRUBKA 2 Škachová Miriam učitelka 174 PF Ústí n/l ČJ+HV HOUSLE 1 Štefunda Jiří učitel 1 Vojenská hudební škola FLÉTNA, KLARINET 14 Štruplová učitelka 869 Konzervatoř v Teplicích Miloslava KLAVÍR, FLÉTNA, HN 12 Taišlová Štěpánka učitelka 1 Konzervatoř v Plzni ZPĚV, KLAVÍR 18 Tomáško Pavel učitel 478 Konzervatoř v Praze VIOLONCELLO, KLAVÍR 31 Urban Lubomír učitel 261 Konzervatoř v Praze, KYTARA 25 Vantuch Jiří učitel 435 Konzervatoř v Ostravě a v Praze FLÉTNA, POZOUN, 39 Vítek Martin učitel 69 Konzervatoř pro zrakově post. mládež v Praze KYTARA 15 Vopelka Jiří učitel 1 PF UK Praha ČJ/HV KLAVÍR 32 Zahorujko Sofie učitelka 1 Státní vysoká škola pedagogická ROVNO, KLAVÍR ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Každoročně věnujeme pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola podporuje zájemce o další vzdělávání jak organizačně, tak i finančně (úhrada nákladů na jednorázové odborné semináře, příspěvek na studium). Jitka Budilová zástupce ředitele Vzdělávací program: Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha Vzdělávací program: Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha Mgr. Martin Carvan ředitel školy Vzdělávací program: Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha Vzdělávací program: Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha Vzdělávací program: Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízení (ZŠ, SpŠ, ŠZ) zřizovaných Středočeským krajem Nesuchyně 1

11 Seminář: Jak na školní vzdělávací program v základních uměleckých školách Praha 8. VÝSLEDKY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ROK 21/211 Okresní kolo soutěže ZUŠ 8x 1. místo s postupem 4x 1. místo 3x 2. místo 3x 3. místo 1x čestné uznání Krajské kolo soutěže ZUŠ 2x 2. místo 2x 3. místo 2x čestné uznání OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ Hra na smyčcové nástroje ZUŠ Buštěhrad Hra na housle I. kategorie Mikuláš Lonek - 1. místo s postupem II. kategorie Jana Hokovská - 1. místo IV. kategorie Eva Leskauerová - čestné uznání VII. kategorie Dagmar Nižná - 1. místo VIII. kategorie Marie Hofmanová - 1. místo s postupem Hra na violoncello V. kategorie Vojtěch Hýka - 1. místo Hra na kytaru ZUŠ Stochov O.a) kategorie Tomáš Veselý - 3. místo 11

12 I. kategorie Markéta Šumová - 2. místo III. kategorie Kristýna Konečná - 3. místo Hra na akordeon O. kategorie Vojtěch Vopalecký - 1. místo I. kategorie Miloš Topka - 1. místo s postupem Hra na klavír ZUŠ Kladno I. kategorie Ondřej Baňka - 1. místo s postupem Samuel Frýdl - 1. místo s postupem Zita Vodičková - 3. místo III. kategorie Tereza Jaňourová - 1. místo s postupem Anna Pejšková - 2. místo IV. kategorie Eliška Mádlová - 1. místo s postupem Matěj Bartoň - 2. místo V. kategorie Matyáš Frýdl - 1. místo s postupem Absolutní vítěz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ Hra na klavír ZUŠ Kolín I. kategorie Samuel Frýdl 2. místo III. kategorie Tereza Jaňourová čestné uznání IV. kategorie Eliška Mádlová čestné uznání 12

13 Hra na akordeon ZUŠ Pečky I. kategorie Miloš Topka 3. místo Hra na housle ZUŠ Mladá Boleslav I. kategorie Mikuláš Lonek Krajské kolo soutěže ZUŠ - 2. místo ve hře na housle VIII. kategorie Marie Hofmanová Krajské kolo soutěže ZUŠ - 3. místo ve hře na housle Další ocenění v soutěžích Václav Mildorf Mezinárodní soutěž Talent Awards místo ve hře na xylofon ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE 21/211 Hudební obor (HO): Říjen Vystoupení žáků ZUŠ na Dětském odpoledni ve Slaném ( v Kvíčku ) Listopad Vystoupení žáků pěvecké třídy na náměstí ve Slaném Prosinec Vánoční koncert žáků ZUŠ Koncert žáků klavírní třídy Účast v Kutné Hoře Rybova mše vánoční Vánoční koncert Koncert žáků klavírní třídy Vánoční koncert žáků ZUŠ Vánoční koncert žáků ZUŠ pro Červený kříž Vánoční koncert žáků ZUŠ - Pension seniorů Vánoční koncert žáků ZUŠ - Senior klub ve Smečně Vánoční koncert žáků ZUŠ - Pečovatelský dům Vánoční koncert žáků ZUŠ v kostele v Řisutech 13

14 Leden Koncert pro žáky PHV a jejich rodiče Koncert žáků klavírní třídy Únor Březen Koncert žáků klavírního oddělení Duben Festival hudebních skupin okresu Kladno ZUŠ Buštěhrad Koncert žáků dechového oddělení Koncert žáků klávesové třídy Pořadatel ZUŠ Slaný - Hudební setkání ZUŠ okresu Kladno Jarní koncert žáků ZUŠ - Pečovatelský dům ve Slaném Květen Koncert žáků pěveckého oddělení Koncert žáků strunného oddělení Vystoupení žáků pro MŠ Vystoupení žáků na výstavě prací VO Koncert žáků pěvecké třídy I. Absolventský koncert žáků ZUŠ II. Absolventský koncert žáků ZUŠ Koncert žáků klavírní třídy Vystoupení žáků na akci Noc kostelů III. Absolventský koncert žáků ZUŠ Vystoupení žáků na vernisáži Červen Koncert žáků pěvecké třídy Absolventský koncert žáků ZUŠ Vystoupení hudební skupiny ZUŠ Slaný na festivalu v ZUŠ Nové Strašecí Vystoupení žáků ZUŠ pro Obec baráčníků 14

15 Taneční obor (TO): Září Návštěva představení O tanci v Praze na konzervatoři Runcan Centre Říjen Návštěva tanečně divadelního představení Čarodějův učeň v divadle Vzlet v Praze Listopad Zájezd na představení Extrém do Národního divadla Prosinec Vystoupení žáků TO na taneční přehlídce ZUŠ Středočeského kraje v divadle v Kolíně Leden Účast na taneční přehlídce STAP v Praze v Salesiánském divadle Březen Návštěva baletu Labutí jezero ve Státní opeře Praha Duben Pořadatel ZUŠ Slaný - Taneční setkání ZUŠ okresu Kladno a Středočeského kraje Účast na soutěži ve scénickém tanci v Praze v Salesiánském divadle Červen Absolventské vystoupení žáků TO Závěrečné vystoupení žáků TO Výtvarný obor (VO): Prosinec Vystavení prací žáků VO v Kutné Hoře Květen Výstava prací žáků VO 9. PROGRAMY A PROJEKTY Ve školním roce 21/211 nebyly předloženy, ani realizovány žádné projekty. 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 21/211 naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili. 15

16 11. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého - pro školní rok 21/11 Kód a název oboru Výše úplaty za žáka I. a II. st. v základním studiu v rozšířeném studiu Výše úplaty studium dospělých dospělý žák denního studia SŠ, VOŠ a konzervatoře Přípravné studium (1. a 2. roč.) 17, Hudební obor individuální výuka 26, Hudební obor skupinová výuka 13, Hudební obor kolektivní výuka Taneční obor 24, Výtvarný obor 24, Literárně dramatický obor Celkem II. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 21 (k ) Činnost Za 1. pol. roku 211 (k 3. 6.) Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem , ,8 2. Výnosy celkem , ,97 3. z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 672) , ,62 ostatní výnosy 1 529,2 851,35 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 119,75 127,16 III. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 21 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 11 16,2 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 11 16,2 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 8 165,83 ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , ) z toho 16

17 4. z toho 5. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 193,11 běžné provozní výdaje celkem (UZ ) 193,11 ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 1, 2 ) z toho Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 12. ZÁVĚR Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření, ostatnímu kulturnímu vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. V průběhu školního roku jsme zajistili ve Slaném a okolí více jak 5 vystoupení, výstav a koncertů. Ve školním roce 21/211 jsme uspořádali spolu s OUR ( Okresní umělecká rada ) Hudební setkání ZUŠ okresu Kladno a Taneční setkání ZUŠ okresu Kladno a Středočeského kraje. Žáci se zúčastnili festivalu hudebních skupin okresu Kladno a festivalu hudebních skupin v ZUŠ Nové Strašecí. Vedení školy bude i nadále společně hledat cestu k rozvoji školy, využívat všech dostupných možností k inspiraci. Je nezbytné reagovat na současný stav v zájmech a vytíženosti žáků, kteří jsou zahlceni činnostmi nejen ve škole a mimo školu, ale jsou také ovlivněni snadným přístupem k technickým vymoženostem ( počítače, přehrávače, počítačové hry ). Obecně se dá říci, že nemají tolik trpělivosti a času věnovat se důkladnému studiu klasických hudebních nástrojů očekávají okamžitý výsledek svého snažení, v opačném případě pak ztrácí o svůj zvolený nástroj zájem. Tato skutečnost klade velké nároky na pedagogy, na jejich schopnosti, znalosti a invenci ve své pedagogické práci. Musí být schopni vzbudit a udržet zájem svých žáků. Je to samozřejmě velice obtížné a proto na pracovních poradách má každý učitel vyjádřit své nápady a názory a společně hledat ten optimální přístup k pedagogickému procesu. Datum zpracování zprávy: Zpráva o činnosti byla projednána s pedagogickou radou dne Mgr. Martin Carvan ředitel školy 17

18 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012. /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009/

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012. /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009/ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ KAROLINKA Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009, par.7, odst.1

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více