RODIČE VÍTÁNI Závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODIČE VÍTÁNI Závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 RODIČE VÍTÁNI Závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 Během celého školního roku probíhaly akce spadající pod projekt Rodiče vítáni. Zároveň byla ve školním roce 2013/2014 opět úspěšně obnovena certifikace značky Rodiče vítáni. Naše škola splňuje i nadále veškeré podmínky a požadavky, aby mohla tuto značku používat a prezentovat. Kvalitní spolupráce a komunikace s rodiči našich žáků je i nadále naší prioritou. Uvědomujeme si důležitost této spolupráce a i nadále se budeme snažit získat přízeň rodičů. O veškerých akcích a aktivitách, které v rámci projektu Rodiče vítáni pořádáme, vždy informujeme na webových stránkách školy a prostřednictvím žákovských knížek. Zároveň je většina akcí, které v rámci značky Rodiče vítáni organizujeme, nabízena také dětem a rodičům v obou našich mateřských školkách. I. Celoroční a celoškolní akce v rámci projektu Rodiče vítáni Celoročním projektem byly tzv. Rodičovské kavárničky. Během školního roku proběhly čtyři kavárničky. 1. Rodičovská kavárnička se uskutečnila na téma: Logopedická prevence. Hlavním hostem byla Mgr. Šárka Petráková z Logopedické ambulance v Bohumíně. Rodiče seznámila s vývojem řeči a různými příčinami nesprávné výslovnosti. Kavárničky se zúčastnili rodiče předškoláků, školáků i někteří vyučující 1. stupně. 2. Rodičovská kavárnička se uskutečnila Tématem byla Kyberšikana a přednášejícími byli lektoři E-bezpečí a UP Olomouc. Přítomné rodiče seznámili s nebezpečím, které souvisí s používáním internetu ke komunikaci. Přestože téma je velice aktuální a rodiče si často ani neuvědomují, jaké nástrahy a nebezpečí na děti číhají, účast rodičů nebyla vysoká. Reportáž z průběhu tohoto sezení se objevila i ve vysílání bohumínského informačního kanálu TIK. 3. Rodičovská kavárnička, která proběhla , se zaměřila na moderní trendy ve výuce. Rodiče byli seznámeni s novými metodami, které se vyučují v prvních třídách genetická metoda čtení, matematika podle prof. Hejného. Dále následovala prezentace ipadů, ICT techniky a metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). 4. Rodičovská kavárnička byla pojata jako Slavností vyřazení žáků 9. třídy, které proběhlo , za účasti rodičů žáků.

2 Cirkus ve škole, škola v cirkusu Celoroční a celoškolní projekt, který vyvrcholil odpoledním vystoupením pro rodiče. Na vystoupení se sešli žáci naší školy a obou mateřských škol, jež spadají pod naši základní školu. Propojování akcí ZŠ a MŠ je také jedním z našich cílů. Uskutečnili se také Den otevřených dveří a tzv. ukázkové hodiny. V rámci ukázkových hodin měli rodiče možnost se účastnit konkrétních vyučovacích hodin svých dětí. Opět se nám potvrdilo, že větší zájem mají rodiče mladších dětí především žáků prvních a druhých tříd, kteří se s oblibou těchto hodin účastní. II. Další akce v rámci projektu Rodiče vítáni Další akce, které se uskutečnily v rámci projektu Rodiče vítáni, se konaly v rámci jednotlivých tříd. Mnohem více se do projektu zapojovali vyučující 1. stupně. Je to dáno i tím, že zde rodiče ještě mnohem lépe spolupracují se školou a s třídním učitelem. Tyto akce byly ryze třídního charakteru. Nejednalo se o celoškolní akce. První třídní schůzka 6. tříd Na této třídní schůzce jsme rodiče seznámili s projektem Rodičovské kavárničky a proběhla menší anketa, ve které se rodiče měli vyjádřit a napsat témata, která by je zajímala. Dále jsme společně s rodiči vytvořili tzv. Rodičovské desatero, podle knihy Tomáše Feřteka. Odpolední jóga ve 3. A Dne proběhla ve 3. A třídní rodičovská kavárnička. Rodiče si pod vedením lektorky společně zacvičili jógu a následně si u kávy či čaje mohli popovídat o dětech, škole, ale i jiných věcech s třídní učitelkou. Třídní schůzky ve 3. A ve trojici proběhly třídní schůzky rodič dítě žák. Společně probírali úspěchy a neúspěchy žáka. První slovo dostal žák, který procházel svým portfoliem a ukazoval, na co je pyšný, co všechno se naučil a v čem by se měl zlepšit. Poté se ujal slova rodič se svými názory a připomínkami a následně hodnotil učitel. Vše, na čem se následně vyučující s rodičem shodli, zapsali do hodnotícího archu. Vánoční projekt 6. A a 6. B (Vánoční hra) V rámci celotýdenního vánočního projektu nacvičili žáci šestých tříd vánoční hru o narození Ježíše a poslední předvánoční školní den ji zahráli svým rodičům. Vánoční odpolední besídka 1. A proběhla vánoční besídka žáků 1. A. Žáci si pro rodiče připravili Čertí taneček, zazpívali koledy a následně spolu s rodiči vytvořili vánoční jmenovku na slavnostní stůl.

3 Setkání rodičů a žáků 3. A Dne pozvali žáci své rodiče na divadelní představení (Perníková chaloupka a Hrnečku vař). Papírové loutky na špejlích a divadelní scénu z krabice si žáci vyrobili v pracovních činnostech. Den zvířat proběhla na elokovaném pracovišti naší školy společný projekt tříd nazvaný Den zvířat. Celý den si děti povídaly a učily o zvířatech. Také měly v tento den dovoleno si svého mazlíčka přinést do vyučování. Zváni na tento projektový den byli i rodiče žáků, aby měli možnost vidět nové formy výuky. Mnozí tuto nabídku využili a přišli se na své děti podívat. Letní slavnost 1. A proběhla na zahradě elokovaného pracoviště Letní slavnost. Cílem této akce bylo rozloučení se školním rokem 2013/2014 s vyhodnocením práce dětí za jejich první rok školní docházky. Na slavnost byli pozváni i rodiče žáků. V úvodu děti rodičům zazpívaly dvě písně, jednu česky a druhou anglicky, zahrály humornou pohádku O slepičkách a kohoutkovi. Celý rok žáci plnili úkoly v rámci výuky v třídní soutěži Cestovatelé a hledači pokladů. Závěrečné klání se uskutečnilo právě na slavnosti. Společně hledali lístky s úkoly po zahradě a plnili je. Po dokončení hledali poklad. Za svou činnost dostali sladkou odměnu a diplom. Do práce se zapojili i rodiče, dětem pomáhali v plnění úkolů. Na dětech bylo vidět, že pracovaly s chutí a měly radost z výsledku své práce. Rodiče reagovali na akci kladně a myslíme že se tím prohloubila spolupráce mezi školou, rodiči i žáky. Slavnostní rozdávání vysvědčení 1. B Rodiče prvňáčků byli pozváni na první slavnostní předávání vysvědčení, které se uskutečnilo Všichni byli pozváním příjemně překvapeni a také jich velmi mnoho této nabídky využilo a přišli se na slavnostní okamžik podívat. III. Akce ve spolupráci Unie rodičů Do závěrečné zprávy jsem zahrnuli i akce pořádané Unií rodičů. I zde totiž rodiče spolupracují s vedením školy a s vyučujícími a každý školní rok pořádají několik školních akcí (všechny akci jsou rovněž nabídnuty mateřským školkám). Halloween uspořádala Unie rodičů pro žáky naší školy Halloweenský průvod, který následně pokračoval na zimní stadion, kde proběhlo bruslení v maskách a vyhodnocení nejlepší masky. Klaunský maškarní bál Ve spolupráci s Unií rodičů proběhl tradiční maškarní bál pro všechny děti naší školy a našich školek.

4 Plave celá škola proběhlo večerní plavání pro žáky naší školy a našich dvou mateřských škol. Samozřejmě byli zváni i rodinní příslušníci dětí. Výlet do neznáma V neděli pořádala Unie rodičů ve spolupráci s vedením školy výlet rodičů, dětí a učitelů do neznáma. Cílovou stanicí se staly Mosty u Jablunkova. Účast byla velká a všichni se shodli na tom, že to byla jedna z velice povedených akcí. Den dětí V úterý se na školním dvoře a ve školní tělocvičně uskutečnil ve spolupráci s Unií rodičů Dětský den. Součástí bylo i vystoupení žáků naší školy. Výlet za odměnu Dne uspořádala Unie rodičů výlet pro vybrané žáky školy. Žáky vybírali buď třídní učitelé, nebo samotný třídní kolektiv. Hlavním bodem programu byla návštěva České televize a exkurze Dolních Vítkovic. Slavnostní výkop páťáků Slavnostní rozloučení s našimi páťáky někteří odchází na víceletá gymnázia, ale především se jedná o přechod z 1. na 2. stupeň základní školy. Na akci byli zváni rodiče našich žáků. Závěr Během školního roku bylo pořádáno mnoho akcí, kterými se snažíme prohloubit naši spolupráci s rodiči. Naším přáním je, aby se rodiče zajímali o dění ve škole, nepřistupovali k ní jenom jako k instituci, která vzdělává děti, ale aby školu vnímali jako místo setkávání s lidmi, kterým rovněž záleží na dalším směřování jejich dětí. O to bychom se měli snažit, o kooperaci rodiny a školy. Ukázat rodičům, že i škola může být přívětivější a efektivnější. Bohužel i přes velkou naši snahu, pořádat zajímavé a mnohdy netradiční setkání, není spolupráce s rodiči na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Určitě to souvisí i s faktem, v jakém regionu se naše škola nachází. Určité nemalé procento našich žáků žije v sociálně slabých rodinách, kde je spolupráce rodič-učitel velkým problémem. Je důležité hned na začátku školního roku navázat správnou komunikaci s rodičem ne s ním řešit pouze krizové a nepříjemné situace, ale dokázat i vyzdvihnout pozitivní a kladné vlastnosti a dovednosti žáka. Učitelé mnohdy sklouzávají ve svém hodnocení ke kritice a rodič postupem času nemá chuť do školy docházet, případně s ní dále spolupracovat. Obě strany (rodiče a pedagogové) se potýkají při vzájemném setkávání se strachem, obavami a nejistotou. I zde

5 vidíme velký deficit a potřebu vzdělávat pedagogy ve správné komunikaci a jednání s rodiči. S tím souvisí i fakt, že se školou spolupracují a do školních akcí se zapojují většinou rodiče mladších žáků. Ze samotných akcí byly velkým přínosem tzv. třídní schůzky ve trojici, které ve školním roce , pro rodiče připravila paní učitelka Darina Štverková. Určitě je to směr, kterým by se komunikace a spolupráce mezi učitelem a rodičem, měla ubírat. Velice povedenou třídní akcí byla rovněž letní slavnost 1. A, které se účastnil velký počet rodičů. Jedna z mála celoškolních akcí, která měla velký pozitivní ohlas nejen u rodičů (opět především mladších žáků), ale i pedagogů, byl výlet do neznáma ve spolupráci s Unií rodičů. Propojení těchto dvou aktivit Unie rodičů a projektu Rodiče vítáni, může být do budoucna velkým přínosem. Vhodnou se jeví rovněž spolupráce se školkami. Zde záleží na míře spolupráce a propojení efektivní je tzv. Škola nanečisto, kterou si rodiče budoucích prvňáčků a samotné děti velmi oblíbili, Aerobik pro nejmenší pod vedení paní učitelky Simony Zdvomkové a dále například společný maškarní ples ZŠ a MŠ. I v následujícím školním roce se budeme snažit navázat a pokračovat v aktivitách, ve kterých jsme započali a přiblížit tak školu nejen našim dětem, ale i jejich rodičům. V Bohumíně dne Zpracovala Mgr. Gabriela Adámková, koordinátor..

ŠPZ seznam realizovaných akcí ve školním roce 2013/2014

ŠPZ seznam realizovaných akcí ve školním roce 2013/2014 ŠPZ seznam realizovaných akcí ve školním roce 2013/2014 Všechny akce, uvedené v plánu výchovy ke zdraví, byly v letošním roce splněny. V rámci výuky Výchovy ke zdraví byly letos opět zařazovány digitální

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr.

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@specialniskoly.cz VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007 Základní údaje o škole Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš Obsah: Část I. Základní údaje o škole...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz tel.: 257 760 341; reditelstvi@zsvrane.

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz tel.: 257 760 341; reditelstvi@zsvrane. Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz tel.: 257 760 341; reditelstvi@zsvrane.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2012 2013

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA fakultní škola pedagogické fakulty UK ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2013/2014 V souladu se zákonem č.561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, je

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková

Více