ODBOR: STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do (zastupitelstvem bylo zrušeno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR: STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do 24.6.2013 (zastupitelstvem bylo zrušeno"

Transkript

1 ODBOR: MĚSTSKÁ POLCE STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do (zastupitelstvem bylo zrušeno pověření řízením MPOL č.us ZM 13) sekretaritát (asistent/lm): 1 Městská policie Opava počet zaměstnanců 62 strážníci MP 60 zaměstnanec-preventistka 1 ČNNOST ODBORU V ROCE 2014: Stanovené priority činnosti MP Opava : ve veřejném pořádku -klid a pořádek na místech vysoké koncentrace obyvatel prevence - hlídková a obchůzková služba,. nepřetržitém provozu, přednášková činnost, bezplatný kun sebeobrany pro veřejnost v ranní době na přechodech pro chodce v okolí základních škol, v době přepravní špičky na Horním náměstí, které je přepravním uzlem MHD, v odpolední době a o víkendech Městské sady, nábřeží řeky Opavy a ostatní parky, ostatní místa s možným výskytem protiprávních jednání v noční době v centru města a okrajových částech včetně jednotlivých městských části ochrana majetku SMO- činnosti spojené s pultem centrální ochrany EZS a EPS v dopravě- dohled nad parkováním v Zóně placeného stání( dále jen ZPS) ve středu města a kontrola stavu dopravního značení stanoveného odborem dopravy MMO. v hospodaření s odpady vyhledávání černých skládek a jejich odstraňování v prevenci domácího násilí, poskytnutí pomoci obětem domácího násilí ve spolupráci s neziskovými a humanitárními organizacemi působícími ve městě, v prevenci přestupků dětí a mládeže pravidelnou přednáškovou činností, organizací soutěží pro děti mateřských a základních škol, které o tuto činnost mají zájem. Jedná se zejména o problematiku dopravní výchovy na prvním stupni, a seznámení se zákonnou úpravou přestupkového práva na druhém stupni základní školy Mimo tyto hlavní úkoly provádí MPOL kontroly: cyklistů na hlavních komunikacích města parkovacích karet ve vozidlech na vyhrazených parkovištích evidence psů a dodržování OZV města o volném pobíhání psů dodržování přechodné úpravy silničního provozu stanovené odborem dopravy při stavebních úpravách. povolení záborů veřejného prostranství a blokovém čištění města volného pobíhání psů v integrovaných obcích a městsk} ch částech

2 Strážníci se podíleli i na plnění dalších činností: - činnost vyplývající z veřejnoprávní smlouvy s městem Hradcem nad Moravicí žádosti správních orgánů o doručení zásilek a předvedení osob žádosti soudu. Probační a mediační služby. správních orgánu o vyj ádření k poby1u apod. spolupráce s PČR na úseku zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku. při sportovních a kulturních akcích apod. nadále pokračuje projekt strážců přechodů v celkovém počtu 14. Strážníci prováděli pravidelnou střeleckou přípravu na střelnici v Opavě. Odbornou a fyzickou přípravu jsme realizovali ve Školicím středisku MP Ostrava Každoroční školení řidičů a školení bezpečnosti práce. Další školení probíhala dle potřeby MPOL. HOSPODAŘENÍ A ČNNOST SKUPNY PREVENCE KRMNALTY. Skupina Prevence kriminality v roce 2014 hospodařila s finanční částkou Kč Z této částky byl pořízen tisk pexesa s dopravní tématikou a omalovánky.. Pejsek Korálek". reflexní předměty pro děti MŠ. ZŠ a seniory. V zimních měsících naše preventistka prováděla besedy a vý uku dopravní výchovy.. AJAx...Vlastní bezpečnost"na nižším stupni ZŠ. Dále pokračovala v programu výuky pro MŠ - pejsek.. Korálek. a Korálek.. Preventivní program.. Právní povědomí' pro vyšší stupeň ZŠ. V jarních a podzimních měsících probíhala praktická výuka na dopravním hřišti v Malý ch Hošticích. Účastnila se akcí SŠ Den mlád'at, městské a okresní kolo BESPU~. Ochrana člověka za mimořádných událostí. vítáni prvňáčků... Opavský den dětí'. Dále pokračovaly besedy se seniory na různá témata MP ve spolupráci s PČR-.. Bezpečnost seniorů v dopravě''...jaká mám práva. když se stanu obětí trestného činu""... Šmejdi a jiní podvodníci' a další V rámci prevence kriminality byl podán a následně realizován projekt.. Forezní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA Ministerstvo vnitra schválilo poskytnutou dotaci ve výši Kč a naše spoluúčast činila Kč. Smyslem tohoto značení a evidence takto označených jízdních kol. je odradit potencionálního pachatele od krádeže a současně mu znesnadnit prodej. Značení kol a jejich evidenci do databáze MPOL jsme začali v měsíci červenci. Z finančních prostředků dotace jsme označili 200 ks kol. Vzhledem k velkému zájmů občanů našeho města a jeho městských částí o tuto službu bylo vedením SMO schváleno zakoupení dalších identifikačních sad pro dalších 250 kol v částce Kč. Takto jsme schopni pokračovat v této aktivitě i v roce 2015 do doby než bude schválen další projekt. Značení kol probíhalo do konce měsíce října 2014 a bylo označeno celkem 289 jízdních kol.

3 KOMENT ÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: V roce 2014 MPOL disponovaja s částkou ,-Kč. což je skutečné čerpání rozpočtu. Z této částky mzdové prostředky včetně strážců přechodů. náhrady mzdy v době nemoci a všech povinných odvodů činila ,--Kč. Zbývající částka ,-Kč pokryla prevenci. běžný provoz. autoprovoz. provoz MKDS a PCO. očkování. kancelářské potřeby a cestovní náhrady. Dále bylo pořízeno toto nové vybavení pro provoz MPOL a zkvalitnění práce strážníků mobilní MDA přístroje. laserový měřiče rychlosti. vozidlová kamera. kancelářské židle aj. Na podkladě výběrového řízení byl zakoupen laserov) měřič rychlosti v ceně ,-Kč. Tímto přístrojem od jeho uvedení do provozu bylo do konce roku 2014 provedeno 451 měření s překročením nejvyšší dovolené rychlosti. Vybraná částka těchto měření je ,-Kč. Na základě.. Studie proveditelnosti' z roku 2013 byla realizována projektová dokumentace na postupnou revitalizaci a modernizaci celého městského dohlížecího kamerového systému v celkové částce ,-Kč Pořízení tohoto majetku je v částce ,-Kč (viz příloha) Použité zkratky: MPOL - Městská policie BESP - Bezpečnost silničního provozu SMO - Statutární město Opava MMO - Magistrát města Opavy ZPS - Zóna placeného stání OZV - Obecně závazná vyhláška PCO - Pult centrální ochrany MKDS - Městský kamerový dohlížecí systém MŠ - Mateřská škola ZŠ - Základní škola SŠ - Střen í škola EZS - Elektronický zabezpečovací systém EPS - Elektronický požární systém MhTS<A POLCJE Kmo~~1A PAVA1 4- ~~Zo~ Zastupující ředitele MPOL Zpracovala: Kolbová Elen Funkce: Správce rozpočtu a majetku Dne: Přílohy: Statistika prevence Technické vybavení MP

4 v, MESTSKA POLCE OPA V A Krnovská 2860/71A, 746 Ol Opava tel , mobil , i &W.._, iw_;w..-www ALW!C STATSTKA PREVENCE ZA ROK 2014 LEDEN název akce místo škola účastníci! 1. AJAX Komáro\ z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice z s 2. tř.. 3. tř...,.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. beseda s MP Prostor pro dobrá řešení ZS a PS žáci (12-18 let) 1 OC Breda & Weinstein SL odboje 6. beseda s MP Mendelovo gymnázium MGO 9. tř. UNOR název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice z 2. tř.. 3. tř... J.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř.! 4. AJAX Vávrovice ZŠ 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Mařádkova ZŠ 2x 9. tř...právní povědomí.. 6. preventivní program Chráněné bydlení 12 osob s dopravní tématikou Velké Hoštice s mentálním postižením i 7. beseda s MP Charita Opava senioři 8. beseda s MP a PČR Zimrovice senioři! 9. Bezpečnost seniorů Svaz tělesně ' senioři ' v dopravě posti žen~ c h v Č'Rokresní organizace Opava BREZEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice 2. tř.. 3. tř..,.). AJAX Suché Lazce i z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Komárov MS 1 předškolní.,korálek.' oddělení 6. preventivní program Komárov MŠ 1 předškol ní.. Korálek. oddělení 7. preventivní program Mírová j ZŠ 1. tř... Vlastní bezpečnost" i

5 .. 8. preventivní program Nový svět z s 1. tř.. 2. tř.. 3. tř... Vlastní bezpečnost Opava 9. preventivní program Stítina z s 2x 1. tř...vlastní bezpečnost preventivní program E. Beneše z s 9.A..Právní povědomí.. ll. Beseda na téma DHS Milostovice 25 dětí.. Bezpečné chování" (kulturní dům) (5-15let) 12. beseda s MP Stěbořice senioři 13. beseda s MP a PČR Skolní statek. senioři S\'az t ě lesně postižen~ ch - Jaktař DUBEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice ZŠ 2. tř.. 3. tř..,.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. i 4. AJAX Vávrovice ZŠ 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Podvihov MS 1 předškolní.. Korálek.' oddělení 6. preventivní program Podvihov MS 1 předškolní.. Korálek." oddělení 7. preventivní program Neplachovice MS l před školní.. Korálek 1. oddělení 8. Den s ZS Slavkov MŠ všechna odd. 9. DDH Malé Hoštice z s 4. tř. (9x) DDH Malé Hoštice z s 1. tř.. 2. tř.. 3. tř. (Havlíčkova) 10. DDH Malé Hoštice ZŠ 4. tř.. 5. tř. (Havlíčkova) 12. preventivní program T. G. Masaryka z s 7.A.. Právní povědomí'' 13. preventivní program E. Beneše ZŠ 9. B.. Právní povědomí' 14. Den mláďat Skolní statek. Opava SŠ děti MS. ZŠ s pedagogy a rodiči 15. beseda s MP a PCR Jakartovice senioři 16. beseda s MP a PČR Suché Lazce senioři KVETEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov ZŠ 2. tř.. 3. tř. i 2. AJAX Malé Hoštice ZŠ 2. tř.. 3. tř.....), AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. i 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. ukázka MP Komárov MŠ všechna odd. 6. preventivní program Neplachovice MŠ předškolní!

6 .... Korálek. oddělení 7. preventivní program Srámkova MS 1 předškoln í.. Korálek 1. oddělení 8. preventivní program Srámkova MS 1 předškolní.. Korálek. oddělení 9. beseda s MP Mírová ŠD žáci 1. stupně DDH Malé Hoštice 4. tř. (9x) 10. Městské kolo BESP Malé Hoštice z s ll. Okresní kolo BESP Malé Hoštice ZŠ 12. preventivní program Havlíčkova ZŠ 1. tl 2. tř.. 3. tř.. Vlastní bezpečnost ' 13. preventivní program Havlíčkova z s 4. tř.. 5. tř... Vlastní bezpečnosr 14. preventivní program T. G. Masaryka ZŠ 7. B.. Právnígovědomí ' 15. preventivní program E. Beneše z s 9.C.. Právní povědomí' ~ CERVEN název akce místo škola účastníci i o 1. AJAX Komárov ZŠ 2. tř.. 3. tř. : 2. AJAX Malé Hoštice z_š_ 2. tl 3. tř......). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Sadová MŠ 1 předškolní.. Korálek. oddělení 6. preventivní program Sadová MŠ 1 před školní o.. Korálek :' oddělení 7. ukázka MP Šrámkova MS 3 oddělení 8. ukázka MP Jaktař MS všechna odd. 9. preventivní program Srámkova ZŠ 2x 3. tř... Vlastní bezpečnost' 1 o. DDH Malé Hoštice 4. tř. (6x) 11. Bezpečné bruslení Mírová z s 4. tř.. 5. tř. 12. ukázka MP + vybavení MP Opava. Krnovská S. skaut. 10 dětí jízdního kola oddíl (12-15let) 13. ukázka MP Kolofikovo nábřeží SST studenti a pedagogové 14. Dětský den Šrámkova ZŠ děti a rodiče! 15. Opavský den dětí Měst ské sady veřejnost ' ' ' CERVENEC název akce místo škola účastníci 1. Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost j jízdních kol SRPEN název akce místo škola účastníci 1. Značení a evidování MP Opava. Krnovská J veřejnost

7 .. jízdních kol! 2. preventivní program Dětské centrum děti od 3 do 12 j.. Vlastní be~čnost' ČTYŘLÍSTEK let ZARl název akce místo škola účastníci. Vítání prvňáčků Horní náměstí žáci 1. tříd. pedagogové 2. DDH Malé Hoštice ZŠ při PN žáci 1. stupně i....). DDH Malé Hoštice ZŠ 4.tř.(llx) 4. Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost jízdních kol J j RJEN název akce místo škola účastníci. DDH Malé Hoštice z s 4. tř. (llx) 2. beseda s MP a PČR Stěpánkovice senioři....). Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost jízdních kol LSTOPAD název akce místo škola účastníci i '. preventivní program Heydukova MS 1 předškolní j.. Korálek J. oddělení i 2. preventivní program Heydukova MS 1 předškolní.. Korálek. oddělení....). preventivní program B. Němcové z s 2x. tř... Vlastní bezpečnost'" i 4. preventivní program E. Beneše z s 2x 5. tř.. Vlastní bezpečnost" 5. preventivní program Vrchní z s 2x 9. tř... Právní povědomí.. 6. preventivní program Šrámkova ZŠ 9. A.. Právní povědomí' 7. Přednáška s besedou Kulturní dům. Otice. senioři na téma. Šmejdi a Svaz tělesně jiní podvodníci'' postižen\ ch PROSNEC název akce místo škola účastníci! 1. preventivní program E. Beneše ZŠ 2x 4. tř... Vlastní bezpečnosr 1

8 V roce 2014 jsme pořídili toto technické vybavení: 2ks Skartovací stroj ks Záznamová kamera do vozidla autoprovoz 2ks HTC Samsung Galaxy ,-- ks Radio ks Laserový měřič rychlosti ,-- autoprovoz ks Všesměrová anténa pro radiový sig-vodojem radioprovoz ks Fotoaparát-forezní značení kol 2ks Přenosný stojan pro kolo ks Činkový set ks Tyč OLYMPC ks Hrazda na zeď-magnus ks Posilovací bradla nástěnná ks Digitální mikroskop-forezní značení 4ks UV lampa - forezní značení 5ks Mechanický mikroskop - forezní značení 15ks policejní identifikační set - forezní značení 4ks Kancelářská židle 6ks Stohovací židle 1 ks Mobilní tel. Samsung l4ks SW licence pro MKDS CELKEM Projektová dokumentace MKDS spoluúčast na projektu spoluúčast na projektu posilovna MPOL posilovna MPOL posilovna MPOL posilovna MPOL projekt -dotace projekt-dotace 1.300,-- projekt -dotace projekt-dotace jídelna MPOL kamery , ,00 projekt-dotace , ,60 Celkem dohromady: ,-Kč (bez dotace) Vyhotovila: Kolbová Elen Správce rozpočtu a majetku Městská policie Opava

9 Městská policie OPA V A Krnovská 71/ A OPAVA Odbor finanční a rozpočtový ng. Miroslav Drossler Horní nám Ol Opava VÁŠ / ZE DNE NAŠEZNAČKA MP/Kol. VYŘZUJE 1 LNKA OPAVA Kolbová/ Komentář k hospodaření majetku, pohledávkám a závazkům - MPOL. Hodnota majetku MPOL k Účet 018- DDNM- od do SW pro provoz digitální rádiové sítě Kč Účet 022- OHM Kč Oprávky Kč Reálná hodnota Kč Byl poří zen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace - 4ks P kamery Kč Vyřazení použitého. nefunkčního majetku Kč Částečné vyřazení K č Celkem \-yřazený OHM v částce Vyřazení dle vyřazovacích protokolů bylo schváleno RMO dne č. us. 3302/90 RM 14 Účet 028- DDHM Kč Byl pořízen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace- forezní značení kol Kč Vyřazení opotřebovaného majetku Kč Vyřazení dle vyřazovacích protokolů bylo schváleno RMO dne č. us. 3302/90 RM 14 Účet POE 1, POE Kč Byl pořízen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace- forezní značeni kol. zel. úřad Kč V:yŤazení opotřebovaného majetku Kč

10 Účet 112- Výstrojní součásti MPOL - sklad Pořízení nové výstroje Vydaná výstroj ,59 Kč A3 Kč Kč U všech položek byla provedena řádná inventarizace dle harmonogramu inventur. Všechno bylo řádně evidováno. Bc. Zdeněk Zabloudil Zastupující ředitele MPOL Příloha: Pohledávky MPOL- kód poplatku Zpracovatel: Přibyl Václav Vyhotovil: Elen Kolbová Správce rozp očtu a majetku

11 Ooglňuiící informace k pohledávkám Městské policie Opava za rok 2014 Pokuty na místě nezaplacené- kód poplatku 9057 Celkem pohledávky k K č Předáno Celním úřadům Kč Odepsané položky Předáno k dalšímu vymáhání EXE Kč Kč Pokuty na místě nezaplacené Hradec nad Moravicí- kód poplatku 9136 Celkem pohledávky k Předáno k dalšímu vymáhání na EXE Kč K č Maximální cena a přiložení a odstranění TPZOV- kód poplatku 9157 Celkem pohledávky k Kč ~'. ~. d Vyhotovil :...:..._.\...:;... V Opavě dne :... J.?:i.~.~ :C..

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010

Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010 Závěrečný účet SMO za rok 2010 1 IČO: 00300535 G O R D I C s o f t w a r e - U C R 13:20:41 Název: Statutární město Opava 21.02.2011 Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010 UJIXL004 201020101651 schválený

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY PŘÍJMY Schválený rozpočet rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 658 376 500,00 678 569 370,00 679 319 467,57 1xxx sdílené daně 553 000 000,00 538 300 000,00 531 967 378,06 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Zpráva za období 1-12/2007

Zpráva za období 1-12/2007 Zpráva za období 1-12/2007 1. Zhodnocení systému ISP 2007 V Hradci Králové 15.02.2008 Vypracoval Ing. Jan Kolář Zpráva o činnosti ISP Stránka 1 1. Zhodnocení systému 1-12 2007 1) Systému ISP - Mobilní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 leden 2015 OBSAH 1. PROJEKT: OPAVA - FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A INVALIDNÍCH VOZÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA... 3 1.1. Popis projektu...

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Náměstí 1 692 20 Mikulov

Náměstí 1 692 20 Mikulov M Ě S T O M i k u l o v M ě s t s k á p o l i c i e Náměstí 69 Mikulov VYHODNOCENÍÍ ČIINNOSTII MKDS POPIS a FUNKCE MKDS MP MIKULOV (dále MP) je provozovatelem Městského kamerového dohlížecího systému (dále

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2011 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2011 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2014

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2014 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2014 únor 2014 OBSAH 1. PROJEKT: FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA... 3 1.1. Popis projektu... 3 1.2. Cílová skupina... 3

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY (v Kč) Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Schválený DAŇOVÉ PŘÍJMY 707 859 508,49 679 319 467,57 695 563 532,90 717 549 400,00 730 249 860,00 758 865 108,84 1xxx sdílené

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová Od roku 2010 Městská policie v Sokolově spolupracuje s Policií ČR a společně realizují 4 projekty prevence kriminality,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Pravidelné činnosti městské policie

Pravidelné činnosti městské policie Činnost městské policie za rok 2014 Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO ODBOR: Kancelář tajemníka MMO vedoucí odboru: Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením sekretaritát (asistent/ka): do 4. 11. 2014 Lenka Štáblová, DiS, od 5.11.2014 p. Martina Vítková STRUKTURA ODBORU :

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu je tradiční celodenní akce, která proběhne v okolí Domu kultury Akord. Celodenní program nabídne ukázky unikátních způsobů zásahů

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu Mgr. Ivana Jelínková vedoucí Tiskového oddělení Ministerstvo dopravy 1 20. listopadu 2008 Hlavní strategické dokumenty Národní strategie

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 16. 4. 2015 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY K VYDÁVÁNÍ SOUHLASU VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE K VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY Účinnost od: Účinnost do: Určeno: 3.9.2012

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku

Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku Právní úprava: - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Účetní závěrka k 31.12. 2014. ROZVAHA sestavená k 31.12.2014

Účetní závěrka k 31.12. 2014. ROZVAHA sestavená k 31.12.2014 Účetní závěrka k 31.12. 2014 Účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří 1. Rozvaha sestavená k 31.12.2014 2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014 3. Příloha sestavená k 31.12.2014 4. Inventarizační zpráva

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více