ODBOR: STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do (zastupitelstvem bylo zrušeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR: STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do 24.6.2013 (zastupitelstvem bylo zrušeno"

Transkript

1 ODBOR: MĚSTSKÁ POLCE STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do (zastupitelstvem bylo zrušeno pověření řízením MPOL č.us ZM 13) sekretaritát (asistent/lm): 1 Městská policie Opava počet zaměstnanců 62 strážníci MP 60 zaměstnanec-preventistka 1 ČNNOST ODBORU V ROCE 2014: Stanovené priority činnosti MP Opava : ve veřejném pořádku -klid a pořádek na místech vysoké koncentrace obyvatel prevence - hlídková a obchůzková služba,. nepřetržitém provozu, přednášková činnost, bezplatný kun sebeobrany pro veřejnost v ranní době na přechodech pro chodce v okolí základních škol, v době přepravní špičky na Horním náměstí, které je přepravním uzlem MHD, v odpolední době a o víkendech Městské sady, nábřeží řeky Opavy a ostatní parky, ostatní místa s možným výskytem protiprávních jednání v noční době v centru města a okrajových částech včetně jednotlivých městských části ochrana majetku SMO- činnosti spojené s pultem centrální ochrany EZS a EPS v dopravě- dohled nad parkováním v Zóně placeného stání( dále jen ZPS) ve středu města a kontrola stavu dopravního značení stanoveného odborem dopravy MMO. v hospodaření s odpady vyhledávání černých skládek a jejich odstraňování v prevenci domácího násilí, poskytnutí pomoci obětem domácího násilí ve spolupráci s neziskovými a humanitárními organizacemi působícími ve městě, v prevenci přestupků dětí a mládeže pravidelnou přednáškovou činností, organizací soutěží pro děti mateřských a základních škol, které o tuto činnost mají zájem. Jedná se zejména o problematiku dopravní výchovy na prvním stupni, a seznámení se zákonnou úpravou přestupkového práva na druhém stupni základní školy Mimo tyto hlavní úkoly provádí MPOL kontroly: cyklistů na hlavních komunikacích města parkovacích karet ve vozidlech na vyhrazených parkovištích evidence psů a dodržování OZV města o volném pobíhání psů dodržování přechodné úpravy silničního provozu stanovené odborem dopravy při stavebních úpravách. povolení záborů veřejného prostranství a blokovém čištění města volného pobíhání psů v integrovaných obcích a městsk} ch částech

2 Strážníci se podíleli i na plnění dalších činností: - činnost vyplývající z veřejnoprávní smlouvy s městem Hradcem nad Moravicí žádosti správních orgánů o doručení zásilek a předvedení osob žádosti soudu. Probační a mediační služby. správních orgánu o vyj ádření k poby1u apod. spolupráce s PČR na úseku zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku. při sportovních a kulturních akcích apod. nadále pokračuje projekt strážců přechodů v celkovém počtu 14. Strážníci prováděli pravidelnou střeleckou přípravu na střelnici v Opavě. Odbornou a fyzickou přípravu jsme realizovali ve Školicím středisku MP Ostrava Každoroční školení řidičů a školení bezpečnosti práce. Další školení probíhala dle potřeby MPOL. HOSPODAŘENÍ A ČNNOST SKUPNY PREVENCE KRMNALTY. Skupina Prevence kriminality v roce 2014 hospodařila s finanční částkou Kč Z této částky byl pořízen tisk pexesa s dopravní tématikou a omalovánky.. Pejsek Korálek". reflexní předměty pro děti MŠ. ZŠ a seniory. V zimních měsících naše preventistka prováděla besedy a vý uku dopravní výchovy.. AJAx...Vlastní bezpečnost"na nižším stupni ZŠ. Dále pokračovala v programu výuky pro MŠ - pejsek.. Korálek. a Korálek.. Preventivní program.. Právní povědomí' pro vyšší stupeň ZŠ. V jarních a podzimních měsících probíhala praktická výuka na dopravním hřišti v Malý ch Hošticích. Účastnila se akcí SŠ Den mlád'at, městské a okresní kolo BESPU~. Ochrana člověka za mimořádných událostí. vítáni prvňáčků... Opavský den dětí'. Dále pokračovaly besedy se seniory na různá témata MP ve spolupráci s PČR-.. Bezpečnost seniorů v dopravě''...jaká mám práva. když se stanu obětí trestného činu""... Šmejdi a jiní podvodníci' a další V rámci prevence kriminality byl podán a následně realizován projekt.. Forezní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA Ministerstvo vnitra schválilo poskytnutou dotaci ve výši Kč a naše spoluúčast činila Kč. Smyslem tohoto značení a evidence takto označených jízdních kol. je odradit potencionálního pachatele od krádeže a současně mu znesnadnit prodej. Značení kol a jejich evidenci do databáze MPOL jsme začali v měsíci červenci. Z finančních prostředků dotace jsme označili 200 ks kol. Vzhledem k velkému zájmů občanů našeho města a jeho městských částí o tuto službu bylo vedením SMO schváleno zakoupení dalších identifikačních sad pro dalších 250 kol v částce Kč. Takto jsme schopni pokračovat v této aktivitě i v roce 2015 do doby než bude schválen další projekt. Značení kol probíhalo do konce měsíce října 2014 a bylo označeno celkem 289 jízdních kol.

3 KOMENT ÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: V roce 2014 MPOL disponovaja s částkou ,-Kč. což je skutečné čerpání rozpočtu. Z této částky mzdové prostředky včetně strážců přechodů. náhrady mzdy v době nemoci a všech povinných odvodů činila ,--Kč. Zbývající částka ,-Kč pokryla prevenci. běžný provoz. autoprovoz. provoz MKDS a PCO. očkování. kancelářské potřeby a cestovní náhrady. Dále bylo pořízeno toto nové vybavení pro provoz MPOL a zkvalitnění práce strážníků mobilní MDA přístroje. laserový měřiče rychlosti. vozidlová kamera. kancelářské židle aj. Na podkladě výběrového řízení byl zakoupen laserov) měřič rychlosti v ceně ,-Kč. Tímto přístrojem od jeho uvedení do provozu bylo do konce roku 2014 provedeno 451 měření s překročením nejvyšší dovolené rychlosti. Vybraná částka těchto měření je ,-Kč. Na základě.. Studie proveditelnosti' z roku 2013 byla realizována projektová dokumentace na postupnou revitalizaci a modernizaci celého městského dohlížecího kamerového systému v celkové částce ,-Kč Pořízení tohoto majetku je v částce ,-Kč (viz příloha) Použité zkratky: MPOL - Městská policie BESP - Bezpečnost silničního provozu SMO - Statutární město Opava MMO - Magistrát města Opavy ZPS - Zóna placeného stání OZV - Obecně závazná vyhláška PCO - Pult centrální ochrany MKDS - Městský kamerový dohlížecí systém MŠ - Mateřská škola ZŠ - Základní škola SŠ - Střen í škola EZS - Elektronický zabezpečovací systém EPS - Elektronický požární systém MhTS<A POLCJE Kmo~~1A PAVA1 4- ~~Zo~ Zastupující ředitele MPOL Zpracovala: Kolbová Elen Funkce: Správce rozpočtu a majetku Dne: Přílohy: Statistika prevence Technické vybavení MP

4 v, MESTSKA POLCE OPA V A Krnovská 2860/71A, 746 Ol Opava tel , mobil , i &W.._, iw_;w..-www ALW!C STATSTKA PREVENCE ZA ROK 2014 LEDEN název akce místo škola účastníci! 1. AJAX Komáro\ z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice z s 2. tř.. 3. tř...,.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. beseda s MP Prostor pro dobrá řešení ZS a PS žáci (12-18 let) 1 OC Breda & Weinstein SL odboje 6. beseda s MP Mendelovo gymnázium MGO 9. tř. UNOR název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice z 2. tř.. 3. tř... J.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř.! 4. AJAX Vávrovice ZŠ 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Mařádkova ZŠ 2x 9. tř...právní povědomí.. 6. preventivní program Chráněné bydlení 12 osob s dopravní tématikou Velké Hoštice s mentálním postižením i 7. beseda s MP Charita Opava senioři 8. beseda s MP a PČR Zimrovice senioři! 9. Bezpečnost seniorů Svaz tělesně ' senioři ' v dopravě posti žen~ c h v Č'Rokresní organizace Opava BREZEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice 2. tř.. 3. tř..,.). AJAX Suché Lazce i z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Komárov MS 1 předškolní.,korálek.' oddělení 6. preventivní program Komárov MŠ 1 předškol ní.. Korálek. oddělení 7. preventivní program Mírová j ZŠ 1. tř... Vlastní bezpečnost" i

5 .. 8. preventivní program Nový svět z s 1. tř.. 2. tř.. 3. tř... Vlastní bezpečnost Opava 9. preventivní program Stítina z s 2x 1. tř...vlastní bezpečnost preventivní program E. Beneše z s 9.A..Právní povědomí.. ll. Beseda na téma DHS Milostovice 25 dětí.. Bezpečné chování" (kulturní dům) (5-15let) 12. beseda s MP Stěbořice senioři 13. beseda s MP a PČR Skolní statek. senioři S\'az t ě lesně postižen~ ch - Jaktař DUBEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice ZŠ 2. tř.. 3. tř..,.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. i 4. AJAX Vávrovice ZŠ 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Podvihov MS 1 předškolní.. Korálek.' oddělení 6. preventivní program Podvihov MS 1 předškolní.. Korálek." oddělení 7. preventivní program Neplachovice MS l před školní.. Korálek 1. oddělení 8. Den s ZS Slavkov MŠ všechna odd. 9. DDH Malé Hoštice z s 4. tř. (9x) DDH Malé Hoštice z s 1. tř.. 2. tř.. 3. tř. (Havlíčkova) 10. DDH Malé Hoštice ZŠ 4. tř.. 5. tř. (Havlíčkova) 12. preventivní program T. G. Masaryka z s 7.A.. Právní povědomí'' 13. preventivní program E. Beneše ZŠ 9. B.. Právní povědomí' 14. Den mláďat Skolní statek. Opava SŠ děti MS. ZŠ s pedagogy a rodiči 15. beseda s MP a PCR Jakartovice senioři 16. beseda s MP a PČR Suché Lazce senioři KVETEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov ZŠ 2. tř.. 3. tř. i 2. AJAX Malé Hoštice ZŠ 2. tř.. 3. tř.....), AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. i 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. ukázka MP Komárov MŠ všechna odd. 6. preventivní program Neplachovice MŠ předškolní!

6 .... Korálek. oddělení 7. preventivní program Srámkova MS 1 předškoln í.. Korálek 1. oddělení 8. preventivní program Srámkova MS 1 předškolní.. Korálek. oddělení 9. beseda s MP Mírová ŠD žáci 1. stupně DDH Malé Hoštice 4. tř. (9x) 10. Městské kolo BESP Malé Hoštice z s ll. Okresní kolo BESP Malé Hoštice ZŠ 12. preventivní program Havlíčkova ZŠ 1. tl 2. tř.. 3. tř.. Vlastní bezpečnost ' 13. preventivní program Havlíčkova z s 4. tř.. 5. tř... Vlastní bezpečnosr 14. preventivní program T. G. Masaryka ZŠ 7. B.. Právnígovědomí ' 15. preventivní program E. Beneše z s 9.C.. Právní povědomí' ~ CERVEN název akce místo škola účastníci i o 1. AJAX Komárov ZŠ 2. tř.. 3. tř. : 2. AJAX Malé Hoštice z_š_ 2. tl 3. tř......). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Sadová MŠ 1 předškolní.. Korálek. oddělení 6. preventivní program Sadová MŠ 1 před školní o.. Korálek :' oddělení 7. ukázka MP Šrámkova MS 3 oddělení 8. ukázka MP Jaktař MS všechna odd. 9. preventivní program Srámkova ZŠ 2x 3. tř... Vlastní bezpečnost' 1 o. DDH Malé Hoštice 4. tř. (6x) 11. Bezpečné bruslení Mírová z s 4. tř.. 5. tř. 12. ukázka MP + vybavení MP Opava. Krnovská S. skaut. 10 dětí jízdního kola oddíl (12-15let) 13. ukázka MP Kolofikovo nábřeží SST studenti a pedagogové 14. Dětský den Šrámkova ZŠ děti a rodiče! 15. Opavský den dětí Měst ské sady veřejnost ' ' ' CERVENEC název akce místo škola účastníci 1. Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost j jízdních kol SRPEN název akce místo škola účastníci 1. Značení a evidování MP Opava. Krnovská J veřejnost

7 .. jízdních kol! 2. preventivní program Dětské centrum děti od 3 do 12 j.. Vlastní be~čnost' ČTYŘLÍSTEK let ZARl název akce místo škola účastníci. Vítání prvňáčků Horní náměstí žáci 1. tříd. pedagogové 2. DDH Malé Hoštice ZŠ při PN žáci 1. stupně i....). DDH Malé Hoštice ZŠ 4.tř.(llx) 4. Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost jízdních kol J j RJEN název akce místo škola účastníci. DDH Malé Hoštice z s 4. tř. (llx) 2. beseda s MP a PČR Stěpánkovice senioři....). Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost jízdních kol LSTOPAD název akce místo škola účastníci i '. preventivní program Heydukova MS 1 předškolní j.. Korálek J. oddělení i 2. preventivní program Heydukova MS 1 předškolní.. Korálek. oddělení....). preventivní program B. Němcové z s 2x. tř... Vlastní bezpečnost'" i 4. preventivní program E. Beneše z s 2x 5. tř.. Vlastní bezpečnost" 5. preventivní program Vrchní z s 2x 9. tř... Právní povědomí.. 6. preventivní program Šrámkova ZŠ 9. A.. Právní povědomí' 7. Přednáška s besedou Kulturní dům. Otice. senioři na téma. Šmejdi a Svaz tělesně jiní podvodníci'' postižen\ ch PROSNEC název akce místo škola účastníci! 1. preventivní program E. Beneše ZŠ 2x 4. tř... Vlastní bezpečnosr 1

8 V roce 2014 jsme pořídili toto technické vybavení: 2ks Skartovací stroj ks Záznamová kamera do vozidla autoprovoz 2ks HTC Samsung Galaxy ,-- ks Radio ks Laserový měřič rychlosti ,-- autoprovoz ks Všesměrová anténa pro radiový sig-vodojem radioprovoz ks Fotoaparát-forezní značení kol 2ks Přenosný stojan pro kolo ks Činkový set ks Tyč OLYMPC ks Hrazda na zeď-magnus ks Posilovací bradla nástěnná ks Digitální mikroskop-forezní značení 4ks UV lampa - forezní značení 5ks Mechanický mikroskop - forezní značení 15ks policejní identifikační set - forezní značení 4ks Kancelářská židle 6ks Stohovací židle 1 ks Mobilní tel. Samsung l4ks SW licence pro MKDS CELKEM Projektová dokumentace MKDS spoluúčast na projektu spoluúčast na projektu posilovna MPOL posilovna MPOL posilovna MPOL posilovna MPOL projekt -dotace projekt-dotace 1.300,-- projekt -dotace projekt-dotace jídelna MPOL kamery , ,00 projekt-dotace , ,60 Celkem dohromady: ,-Kč (bez dotace) Vyhotovila: Kolbová Elen Správce rozpočtu a majetku Městská policie Opava

9 Městská policie OPA V A Krnovská 71/ A OPAVA Odbor finanční a rozpočtový ng. Miroslav Drossler Horní nám Ol Opava VÁŠ / ZE DNE NAŠEZNAČKA MP/Kol. VYŘZUJE 1 LNKA OPAVA Kolbová/ Komentář k hospodaření majetku, pohledávkám a závazkům - MPOL. Hodnota majetku MPOL k Účet 018- DDNM- od do SW pro provoz digitální rádiové sítě Kč Účet 022- OHM Kč Oprávky Kč Reálná hodnota Kč Byl poří zen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace - 4ks P kamery Kč Vyřazení použitého. nefunkčního majetku Kč Částečné vyřazení K č Celkem \-yřazený OHM v částce Vyřazení dle vyřazovacích protokolů bylo schváleno RMO dne č. us. 3302/90 RM 14 Účet 028- DDHM Kč Byl pořízen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace- forezní značení kol Kč Vyřazení opotřebovaného majetku Kč Vyřazení dle vyřazovacích protokolů bylo schváleno RMO dne č. us. 3302/90 RM 14 Účet POE 1, POE Kč Byl pořízen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace- forezní značeni kol. zel. úřad Kč V:yŤazení opotřebovaného majetku Kč

10 Účet 112- Výstrojní součásti MPOL - sklad Pořízení nové výstroje Vydaná výstroj ,59 Kč A3 Kč Kč U všech položek byla provedena řádná inventarizace dle harmonogramu inventur. Všechno bylo řádně evidováno. Bc. Zdeněk Zabloudil Zastupující ředitele MPOL Příloha: Pohledávky MPOL- kód poplatku Zpracovatel: Přibyl Václav Vyhotovil: Elen Kolbová Správce rozp očtu a majetku

11 Ooglňuiící informace k pohledávkám Městské policie Opava za rok 2014 Pokuty na místě nezaplacené- kód poplatku 9057 Celkem pohledávky k K č Předáno Celním úřadům Kč Odepsané položky Předáno k dalšímu vymáhání EXE Kč Kč Pokuty na místě nezaplacené Hradec nad Moravicí- kód poplatku 9136 Celkem pohledávky k Předáno k dalšímu vymáhání na EXE Kč K č Maximální cena a přiložení a odstranění TPZOV- kód poplatku 9157 Celkem pohledávky k Kč ~'. ~. d Vyhotovil :...:..._.\...:;... V Opavě dne :... J.?:i.~.~ :C..

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul. 34 360 01 KARLOVY VARY 13. 1. 2014 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2013 Práce s dětmi a mládeží ve školských

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY 1. Mládež a paragrafy Obsah semináře: Trestní odpovědnost mládeže, přestupky, trestné činy, tresty, oprávnění MP Cílová skupina:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 Zjištění trestné činnosti Zadrženo pachatelů trestné činnosti Zadrženo hledaných osob Zjištěno přestupků celkem: 17 x 16 x 9 x 5 292 x přestupky na úseku dopravy

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Městská policie SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Bezplatná právní poradna Chánov

Bezplatná právní poradna Chánov Bezplatná právní poradna Chánov Cílem této aktivity je zvyšování právního vědomí romské mládeže směřující k jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality, školní a domácí šikana, trestná činnost

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie

P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok 2013 0999 Městská policie 1 653 1 910 1 780 1 910 0999 000000 Bez ODPA 68 40 67 40 0999 000000

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše schválených dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše schválených dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše schválených dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech - Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Nový školní rok začíná

Nový školní rok začíná Nový školní rok začíná Začátek nového školního roku Zdeněk Žák Ministerstvo dopravy Roman Budský BESIP Začátek ateaateatad nového školního roku www.ibesip.cz www.facebook.com/ibesip www.youtube.com/ibesip

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2015

Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9723/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Městská policie prevence kriminality Kaňová Karin Bc. (Městská policie) Materiál pro 11.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Třeboň za rok 2007. Městské policie 2. Personální oblast Počet pracovníků

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 31. 12. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva obecně závaznou vyhláškou Města Ostrova č. 5/1993, s

Více

Prevence kriminality - Aš 2013

Prevence kriminality - Aš 2013 Prevence kriminality - Aš 2013 Prevence kriminality je systém preventivních opatření, které mají za cíl zvýšit pocit bezpečí obyvatel města Aše, popřípadě snížit stávající rizika. V Aši je prevence kriminality

Více

Provozní řád DDH. Interní norma: SDV - 1/2016/2017

Provozní řád DDH. Interní norma: SDV - 1/2016/2017 Interní norma: SDV - 1/2016/2017 Provozní řád DDH Zpracovaly: Holečková,Vavrošová Zpracováno: 1. 9. 2014 Vydal: Příspěvková organizace Schválil: Mgr. Rostislav Pytlík Platnost od: 1. 9. 2014 Verze: Platná

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 11 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 7. funkční období. Petice proti zastavení výstavby silnice 1/11 mezi Ostravou a Opavou

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 7. funkční období. Petice proti zastavení výstavby silnice 1/11 mezi Ostravou a Opavou 383 PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 7. funkční období 383 Petice proti zastavení výstavby silnice 1/11 mezi Ostravou a Opavou 2010 f j. /f/i' ol [/il/ fjjj9/.jtjf ej /S Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11-1157

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 1 z 9 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

Výroční zpráva Městská policie Český Brod

Výroční zpráva Městská policie Český Brod Výroční zpráva Městská policie Český Brod 2014 Zpracoval: Jan Svoboda pověřený strážník vedením MP Schváleno radou města dne: starosta Obsah 1) Základní identifikační údaje 2) Úvod 3) Zřízení a působnost

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009 Ústecký kraj Město Projekt Dotace Chomutov Nechceme prostituci na ulicích 220 000 Chomutov Výlet za město 9 000 Celkem 229 000 Most Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Most 850 000 Most

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 26 ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 26. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 26 ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 26. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne Obec Branka u Opavy Usnesení č. 26. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 13.07.2016 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok tel: mobil

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok tel: mobil Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2016 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 2. 1. 2017 Obsah 1. Úvod do problematiky obecní

Více

4.12.2015. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. Oddělení tisku a prevence Zlín

4.12.2015. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. Oddělení tisku a prevence Zlín Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Oddělení tisku a prevence Zlín Oddělení tisku a prevence Zlín por. Mgr. Lenka Javorková krajská tisková mluvčí J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín Telefon: 974 661

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Označování předmětů proti krádeži, včetně zkušeností z preventivního projektu Forenzní značení jízdních kol

Označování předmětů proti krádeži, včetně zkušeností z preventivního projektu Forenzní značení jízdních kol Označování předmětů proti krádeži, včetně zkušeností z preventivního projektu Forenzní značení jízdních kol Ostrava 16. 6. 2014 Str. Bc. Jaromír Kolářík Obsah přednášky 1. Forenzní identifikační značení

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2016

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2016 Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY www.mpkv.cz, posta@mpkv.cz 2. 1. 2016 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Důvodová zpráva Kromě základních úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, které vyplývají ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších právních

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více