ODBOR: STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do (zastupitelstvem bylo zrušeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR: STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do 24.6.2013 (zastupitelstvem bylo zrušeno"

Transkript

1 ODBOR: MĚSTSKÁ POLCE STRUKTURA: vedoucí odboru: ředitel městské policie 1 do (zastupitelstvem bylo zrušeno pověření řízením MPOL č.us ZM 13) sekretaritát (asistent/lm): 1 Městská policie Opava počet zaměstnanců 62 strážníci MP 60 zaměstnanec-preventistka 1 ČNNOST ODBORU V ROCE 2014: Stanovené priority činnosti MP Opava : ve veřejném pořádku -klid a pořádek na místech vysoké koncentrace obyvatel prevence - hlídková a obchůzková služba,. nepřetržitém provozu, přednášková činnost, bezplatný kun sebeobrany pro veřejnost v ranní době na přechodech pro chodce v okolí základních škol, v době přepravní špičky na Horním náměstí, které je přepravním uzlem MHD, v odpolední době a o víkendech Městské sady, nábřeží řeky Opavy a ostatní parky, ostatní místa s možným výskytem protiprávních jednání v noční době v centru města a okrajových částech včetně jednotlivých městských části ochrana majetku SMO- činnosti spojené s pultem centrální ochrany EZS a EPS v dopravě- dohled nad parkováním v Zóně placeného stání( dále jen ZPS) ve středu města a kontrola stavu dopravního značení stanoveného odborem dopravy MMO. v hospodaření s odpady vyhledávání černých skládek a jejich odstraňování v prevenci domácího násilí, poskytnutí pomoci obětem domácího násilí ve spolupráci s neziskovými a humanitárními organizacemi působícími ve městě, v prevenci přestupků dětí a mládeže pravidelnou přednáškovou činností, organizací soutěží pro děti mateřských a základních škol, které o tuto činnost mají zájem. Jedná se zejména o problematiku dopravní výchovy na prvním stupni, a seznámení se zákonnou úpravou přestupkového práva na druhém stupni základní školy Mimo tyto hlavní úkoly provádí MPOL kontroly: cyklistů na hlavních komunikacích města parkovacích karet ve vozidlech na vyhrazených parkovištích evidence psů a dodržování OZV města o volném pobíhání psů dodržování přechodné úpravy silničního provozu stanovené odborem dopravy při stavebních úpravách. povolení záborů veřejného prostranství a blokovém čištění města volného pobíhání psů v integrovaných obcích a městsk} ch částech

2 Strážníci se podíleli i na plnění dalších činností: - činnost vyplývající z veřejnoprávní smlouvy s městem Hradcem nad Moravicí žádosti správních orgánů o doručení zásilek a předvedení osob žádosti soudu. Probační a mediační služby. správních orgánu o vyj ádření k poby1u apod. spolupráce s PČR na úseku zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku. při sportovních a kulturních akcích apod. nadále pokračuje projekt strážců přechodů v celkovém počtu 14. Strážníci prováděli pravidelnou střeleckou přípravu na střelnici v Opavě. Odbornou a fyzickou přípravu jsme realizovali ve Školicím středisku MP Ostrava Každoroční školení řidičů a školení bezpečnosti práce. Další školení probíhala dle potřeby MPOL. HOSPODAŘENÍ A ČNNOST SKUPNY PREVENCE KRMNALTY. Skupina Prevence kriminality v roce 2014 hospodařila s finanční částkou Kč Z této částky byl pořízen tisk pexesa s dopravní tématikou a omalovánky.. Pejsek Korálek". reflexní předměty pro děti MŠ. ZŠ a seniory. V zimních měsících naše preventistka prováděla besedy a vý uku dopravní výchovy.. AJAx...Vlastní bezpečnost"na nižším stupni ZŠ. Dále pokračovala v programu výuky pro MŠ - pejsek.. Korálek. a Korálek.. Preventivní program.. Právní povědomí' pro vyšší stupeň ZŠ. V jarních a podzimních měsících probíhala praktická výuka na dopravním hřišti v Malý ch Hošticích. Účastnila se akcí SŠ Den mlád'at, městské a okresní kolo BESPU~. Ochrana člověka za mimořádných událostí. vítáni prvňáčků... Opavský den dětí'. Dále pokračovaly besedy se seniory na různá témata MP ve spolupráci s PČR-.. Bezpečnost seniorů v dopravě''...jaká mám práva. když se stanu obětí trestného činu""... Šmejdi a jiní podvodníci' a další V rámci prevence kriminality byl podán a následně realizován projekt.. Forezní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA Ministerstvo vnitra schválilo poskytnutou dotaci ve výši Kč a naše spoluúčast činila Kč. Smyslem tohoto značení a evidence takto označených jízdních kol. je odradit potencionálního pachatele od krádeže a současně mu znesnadnit prodej. Značení kol a jejich evidenci do databáze MPOL jsme začali v měsíci červenci. Z finančních prostředků dotace jsme označili 200 ks kol. Vzhledem k velkému zájmů občanů našeho města a jeho městských částí o tuto službu bylo vedením SMO schváleno zakoupení dalších identifikačních sad pro dalších 250 kol v částce Kč. Takto jsme schopni pokračovat v této aktivitě i v roce 2015 do doby než bude schválen další projekt. Značení kol probíhalo do konce měsíce října 2014 a bylo označeno celkem 289 jízdních kol.

3 KOMENT ÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: V roce 2014 MPOL disponovaja s částkou ,-Kč. což je skutečné čerpání rozpočtu. Z této částky mzdové prostředky včetně strážců přechodů. náhrady mzdy v době nemoci a všech povinných odvodů činila ,--Kč. Zbývající částka ,-Kč pokryla prevenci. běžný provoz. autoprovoz. provoz MKDS a PCO. očkování. kancelářské potřeby a cestovní náhrady. Dále bylo pořízeno toto nové vybavení pro provoz MPOL a zkvalitnění práce strážníků mobilní MDA přístroje. laserový měřiče rychlosti. vozidlová kamera. kancelářské židle aj. Na podkladě výběrového řízení byl zakoupen laserov) měřič rychlosti v ceně ,-Kč. Tímto přístrojem od jeho uvedení do provozu bylo do konce roku 2014 provedeno 451 měření s překročením nejvyšší dovolené rychlosti. Vybraná částka těchto měření je ,-Kč. Na základě.. Studie proveditelnosti' z roku 2013 byla realizována projektová dokumentace na postupnou revitalizaci a modernizaci celého městského dohlížecího kamerového systému v celkové částce ,-Kč Pořízení tohoto majetku je v částce ,-Kč (viz příloha) Použité zkratky: MPOL - Městská policie BESP - Bezpečnost silničního provozu SMO - Statutární město Opava MMO - Magistrát města Opavy ZPS - Zóna placeného stání OZV - Obecně závazná vyhláška PCO - Pult centrální ochrany MKDS - Městský kamerový dohlížecí systém MŠ - Mateřská škola ZŠ - Základní škola SŠ - Střen í škola EZS - Elektronický zabezpečovací systém EPS - Elektronický požární systém MhTS<A POLCJE Kmo~~1A PAVA1 4- ~~Zo~ Zastupující ředitele MPOL Zpracovala: Kolbová Elen Funkce: Správce rozpočtu a majetku Dne: Přílohy: Statistika prevence Technické vybavení MP

4 v, MESTSKA POLCE OPA V A Krnovská 2860/71A, 746 Ol Opava tel , mobil , i &W.._, iw_;w..-www ALW!C STATSTKA PREVENCE ZA ROK 2014 LEDEN název akce místo škola účastníci! 1. AJAX Komáro\ z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice z s 2. tř.. 3. tř...,.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. beseda s MP Prostor pro dobrá řešení ZS a PS žáci (12-18 let) 1 OC Breda & Weinstein SL odboje 6. beseda s MP Mendelovo gymnázium MGO 9. tř. UNOR název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice z 2. tř.. 3. tř... J.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř.! 4. AJAX Vávrovice ZŠ 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Mařádkova ZŠ 2x 9. tř...právní povědomí.. 6. preventivní program Chráněné bydlení 12 osob s dopravní tématikou Velké Hoštice s mentálním postižením i 7. beseda s MP Charita Opava senioři 8. beseda s MP a PČR Zimrovice senioři! 9. Bezpečnost seniorů Svaz tělesně ' senioři ' v dopravě posti žen~ c h v Č'Rokresní organizace Opava BREZEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice 2. tř.. 3. tř..,.). AJAX Suché Lazce i z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Komárov MS 1 předškolní.,korálek.' oddělení 6. preventivní program Komárov MŠ 1 předškol ní.. Korálek. oddělení 7. preventivní program Mírová j ZŠ 1. tř... Vlastní bezpečnost" i

5 .. 8. preventivní program Nový svět z s 1. tř.. 2. tř.. 3. tř... Vlastní bezpečnost Opava 9. preventivní program Stítina z s 2x 1. tř...vlastní bezpečnost preventivní program E. Beneše z s 9.A..Právní povědomí.. ll. Beseda na téma DHS Milostovice 25 dětí.. Bezpečné chování" (kulturní dům) (5-15let) 12. beseda s MP Stěbořice senioři 13. beseda s MP a PČR Skolní statek. senioři S\'az t ě lesně postižen~ ch - Jaktař DUBEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov z s 2. tř.. 3. tř. 2. AJAX Malé Hoštice ZŠ 2. tř.. 3. tř..,.). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. i 4. AJAX Vávrovice ZŠ 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Podvihov MS 1 předškolní.. Korálek.' oddělení 6. preventivní program Podvihov MS 1 předškolní.. Korálek." oddělení 7. preventivní program Neplachovice MS l před školní.. Korálek 1. oddělení 8. Den s ZS Slavkov MŠ všechna odd. 9. DDH Malé Hoštice z s 4. tř. (9x) DDH Malé Hoštice z s 1. tř.. 2. tř.. 3. tř. (Havlíčkova) 10. DDH Malé Hoštice ZŠ 4. tř.. 5. tř. (Havlíčkova) 12. preventivní program T. G. Masaryka z s 7.A.. Právní povědomí'' 13. preventivní program E. Beneše ZŠ 9. B.. Právní povědomí' 14. Den mláďat Skolní statek. Opava SŠ děti MS. ZŠ s pedagogy a rodiči 15. beseda s MP a PCR Jakartovice senioři 16. beseda s MP a PČR Suché Lazce senioři KVETEN název akce místo škola účastníci 1. AJAX Komárov ZŠ 2. tř.. 3. tř. i 2. AJAX Malé Hoštice ZŠ 2. tř.. 3. tř.....), AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. i 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. ukázka MP Komárov MŠ všechna odd. 6. preventivní program Neplachovice MŠ předškolní!

6 .... Korálek. oddělení 7. preventivní program Srámkova MS 1 předškoln í.. Korálek 1. oddělení 8. preventivní program Srámkova MS 1 předškolní.. Korálek. oddělení 9. beseda s MP Mírová ŠD žáci 1. stupně DDH Malé Hoštice 4. tř. (9x) 10. Městské kolo BESP Malé Hoštice z s ll. Okresní kolo BESP Malé Hoštice ZŠ 12. preventivní program Havlíčkova ZŠ 1. tl 2. tř.. 3. tř.. Vlastní bezpečnost ' 13. preventivní program Havlíčkova z s 4. tř.. 5. tř... Vlastní bezpečnosr 14. preventivní program T. G. Masaryka ZŠ 7. B.. Právnígovědomí ' 15. preventivní program E. Beneše z s 9.C.. Právní povědomí' ~ CERVEN název akce místo škola účastníci i o 1. AJAX Komárov ZŠ 2. tř.. 3. tř. : 2. AJAX Malé Hoštice z_š_ 2. tl 3. tř......). AJAX Suché Lazce z s 2. tř.. 3. tř. 4. AJAX Vávrovice z s 2. tř.. 3. tř. 5. preventivní program Sadová MŠ 1 předškolní.. Korálek. oddělení 6. preventivní program Sadová MŠ 1 před školní o.. Korálek :' oddělení 7. ukázka MP Šrámkova MS 3 oddělení 8. ukázka MP Jaktař MS všechna odd. 9. preventivní program Srámkova ZŠ 2x 3. tř... Vlastní bezpečnost' 1 o. DDH Malé Hoštice 4. tř. (6x) 11. Bezpečné bruslení Mírová z s 4. tř.. 5. tř. 12. ukázka MP + vybavení MP Opava. Krnovská S. skaut. 10 dětí jízdního kola oddíl (12-15let) 13. ukázka MP Kolofikovo nábřeží SST studenti a pedagogové 14. Dětský den Šrámkova ZŠ děti a rodiče! 15. Opavský den dětí Měst ské sady veřejnost ' ' ' CERVENEC název akce místo škola účastníci 1. Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost j jízdních kol SRPEN název akce místo škola účastníci 1. Značení a evidování MP Opava. Krnovská J veřejnost

7 .. jízdních kol! 2. preventivní program Dětské centrum děti od 3 do 12 j.. Vlastní be~čnost' ČTYŘLÍSTEK let ZARl název akce místo škola účastníci. Vítání prvňáčků Horní náměstí žáci 1. tříd. pedagogové 2. DDH Malé Hoštice ZŠ při PN žáci 1. stupně i....). DDH Malé Hoštice ZŠ 4.tř.(llx) 4. Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost jízdních kol J j RJEN název akce místo škola účastníci. DDH Malé Hoštice z s 4. tř. (llx) 2. beseda s MP a PČR Stěpánkovice senioři....). Značení a evidování MP Opava. Krnovská veřejnost jízdních kol LSTOPAD název akce místo škola účastníci i '. preventivní program Heydukova MS 1 předškolní j.. Korálek J. oddělení i 2. preventivní program Heydukova MS 1 předškolní.. Korálek. oddělení....). preventivní program B. Němcové z s 2x. tř... Vlastní bezpečnost'" i 4. preventivní program E. Beneše z s 2x 5. tř.. Vlastní bezpečnost" 5. preventivní program Vrchní z s 2x 9. tř... Právní povědomí.. 6. preventivní program Šrámkova ZŠ 9. A.. Právní povědomí' 7. Přednáška s besedou Kulturní dům. Otice. senioři na téma. Šmejdi a Svaz tělesně jiní podvodníci'' postižen\ ch PROSNEC název akce místo škola účastníci! 1. preventivní program E. Beneše ZŠ 2x 4. tř... Vlastní bezpečnosr 1

8 V roce 2014 jsme pořídili toto technické vybavení: 2ks Skartovací stroj ks Záznamová kamera do vozidla autoprovoz 2ks HTC Samsung Galaxy ,-- ks Radio ks Laserový měřič rychlosti ,-- autoprovoz ks Všesměrová anténa pro radiový sig-vodojem radioprovoz ks Fotoaparát-forezní značení kol 2ks Přenosný stojan pro kolo ks Činkový set ks Tyč OLYMPC ks Hrazda na zeď-magnus ks Posilovací bradla nástěnná ks Digitální mikroskop-forezní značení 4ks UV lampa - forezní značení 5ks Mechanický mikroskop - forezní značení 15ks policejní identifikační set - forezní značení 4ks Kancelářská židle 6ks Stohovací židle 1 ks Mobilní tel. Samsung l4ks SW licence pro MKDS CELKEM Projektová dokumentace MKDS spoluúčast na projektu spoluúčast na projektu posilovna MPOL posilovna MPOL posilovna MPOL posilovna MPOL projekt -dotace projekt-dotace 1.300,-- projekt -dotace projekt-dotace jídelna MPOL kamery , ,00 projekt-dotace , ,60 Celkem dohromady: ,-Kč (bez dotace) Vyhotovila: Kolbová Elen Správce rozpočtu a majetku Městská policie Opava

9 Městská policie OPA V A Krnovská 71/ A OPAVA Odbor finanční a rozpočtový ng. Miroslav Drossler Horní nám Ol Opava VÁŠ / ZE DNE NAŠEZNAČKA MP/Kol. VYŘZUJE 1 LNKA OPAVA Kolbová/ Komentář k hospodaření majetku, pohledávkám a závazkům - MPOL. Hodnota majetku MPOL k Účet 018- DDNM- od do SW pro provoz digitální rádiové sítě Kč Účet 022- OHM Kč Oprávky Kč Reálná hodnota Kč Byl poří zen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace - 4ks P kamery Kč Vyřazení použitého. nefunkčního majetku Kč Částečné vyřazení K č Celkem \-yřazený OHM v částce Vyřazení dle vyřazovacích protokolů bylo schváleno RMO dne č. us. 3302/90 RM 14 Účet 028- DDHM Kč Byl pořízen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace- forezní značení kol Kč Vyřazení opotřebovaného majetku Kč Vyřazení dle vyřazovacích protokolů bylo schváleno RMO dne č. us. 3302/90 RM 14 Účet POE 1, POE Kč Byl pořízen nový majetek v hodnotě Kč z toho dotace- forezní značeni kol. zel. úřad Kč V:yŤazení opotřebovaného majetku Kč

10 Účet 112- Výstrojní součásti MPOL - sklad Pořízení nové výstroje Vydaná výstroj ,59 Kč A3 Kč Kč U všech položek byla provedena řádná inventarizace dle harmonogramu inventur. Všechno bylo řádně evidováno. Bc. Zdeněk Zabloudil Zastupující ředitele MPOL Příloha: Pohledávky MPOL- kód poplatku Zpracovatel: Přibyl Václav Vyhotovil: Elen Kolbová Správce rozp očtu a majetku

11 Ooglňuiící informace k pohledávkám Městské policie Opava za rok 2014 Pokuty na místě nezaplacené- kód poplatku 9057 Celkem pohledávky k K č Předáno Celním úřadům Kč Odepsané položky Předáno k dalšímu vymáhání EXE Kč Kč Pokuty na místě nezaplacené Hradec nad Moravicí- kód poplatku 9136 Celkem pohledávky k Předáno k dalšímu vymáhání na EXE Kč K č Maximální cena a přiložení a odstranění TPZOV- kód poplatku 9157 Celkem pohledávky k Kč ~'. ~. d Vyhotovil :...:..._.\...:;... V Opavě dne :... J.?:i.~.~ :C..

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 leden 2015 OBSAH 1. PROJEKT: OPAVA - FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A INVALIDNÍCH VOZÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA... 3 1.1. Popis projektu...

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO ODBOR: Kancelář tajemníka MMO vedoucí odboru: Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením sekretaritát (asistent/ka): do 4. 11. 2014 Lenka Štáblová, DiS, od 5.11.2014 p. Martina Vítková STRUKTURA ODBORU :

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2013 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Pravidelné činnosti městské policie

Pravidelné činnosti městské policie Činnost městské policie za rok 2014 Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 5 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012. Předkládá : Mgr. Zdeněk HEJNA ředitel OŘ MP Praha 5

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 5 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012. Předkládá : Mgr. Zdeněk HEJNA ředitel OŘ MP Praha 5 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 5 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá : Mgr. Zdeněk HEJNA ředitel OŘ MP Praha 5 Obsah : 1. Zpráva za Obvodní ředitelství MP Praha 5 2. Zpráva za správní obvod

Více

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m. Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl.

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2012-2015 Osnova I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ 4 II. VÝCHODISKA KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZLÍNA NA OBDOBÍ 2012 2015 7 II.1 Strategické

Více

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013 Odbor MP Brno - Prázdninový program v roce 2013 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Období a frekvence: Datové vymezení: Počet účastníků celkem: červenec a srpen 2013- každé úterý, 9.00-14.30h

Více

ŽAMBERK V ČÍSLECH 2005

ŽAMBERK V ČÍSLECH 2005 ŽAMBERK V ČÍSLECH 2005 1 VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU r.2006 NÁKLADEM 2 450 ks ZA PODPORY SPONZORŮ: (DŘEVOMATERIÁL s.r.o., OK FINAL s.r.o., TECHNICKÉ SLUŽBY ŽAMBERK s.r.o., VEMAS a.s., TISKÁRNA KERSCHBAUM)

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více