Městská policie Semily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská policie Semily"

Transkript

1 Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce

2 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence 6 o Přestupky 7 o Přestupky - grafy 8 o Měření rychlosti 9 o Parkoviště s kotouči, OZV, toulavá zvířata 10 o Závěr 11 2

3 Městská policie Semily základní informace Sídlo : Semily, Riegrovo náměstí 63 Kontakty : mobil: číslo je dostupné v podstatě nepřetržitě - v době služby MP na oddělení nebo na hlídku - mimo službu MP přesměrován na Policii ČR Semily - na číslo je přesměrovaná tísňová linka MP mobil: hlídka tel: pevná linka Strážníci Personalistika Městská policie Semily je složena ze sedmi strážníků. V tomto počtu MP Semily slouží od roku Od té doby nedošlo k žádným personálním změnám a lze konstatovat, že tým strážníků je stabilní. Školení a vzdělávání Každý strážník potřebuje k vykonávání povolání strážníka Osvědčení o profesní způsobilosti. Osvědčení vydává Ministerstvo vnitra na základě úspěšně vykované zkoušky. V roce 2015 skládali zkoušku 2 strážníci. Každý rok strážníci absolvují střelecký výcvik. Střelby strážníků probíhají na střelnici Policie ČR pod vedením instruktora z řad policie. Tři strážníci MP Semily jsou proškoleni, a tedy odborně způsobilí, k odchytu toulavých zvířat. Věcná působnost dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Při této činnosti zejména: a. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, c. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d. se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, e. se podílí na prevenci kriminality v obci, f. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, g. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce Služby a hlídky Přesto, že Městská policie Semily čítá pouze 7 strážníků, hlídky nastupují do denních služeb zpravidla každý pracovní den, noční služby jsou plánovány o víkendech a v některých pracovních dnech. Strážníci nastupují do předem naplánovaných, zpravidla 12hodinových směn. Denní služby se zpravidla plánují v pracovní dny, noční o víkendech. V případě potřeby hlídky nastoupí do mimořádné služby (v případech živelných pohrom apod.) Hlavními úkoly MP Semily je v první řadě přítomnost hlídek ve městě. Preferuje se pochůzková činnost v katastru města. Hlídky mají k disposici služební vozidlo a jízdní kola. 3

4 Spolupráce s jinými orgány Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků viz 1. odst. 3, zákona 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění. Spolupráce s Policií ČR Spolupráce s Policií ČR je daná zákonem 553/1991 Sb., o obecní policii a v Semilech je od počátku vzniku městské policie (r. 1992) na velmi dobré úrovni. Důležitou součástí spolupráce je oboustranná výměna informací nezbytných pro plnění úkolů obou složek. Policie např. poskytuje informace o občanech, kteří se na území města dopustili přestupku, MP Semily kromě informací o občanech poskytuje dále zálohované soubory z městského kamerového systému. Obě složky spolupracují i při řešení úkolů v terénu, a v některých případech dochází i k zastupování složek při řešení nastalých situací. Spolupráce s odbory města F o r m y s p o l u p r á c e s P Č R Forma spolupráce Počet Zálohy z kam. Systému 44 Výjezdy MP na žádost PČR 44 Nezúčastněná osoba při úkonech SKPV 13 Zpráva o pověsti 52 Ostatní 14 Městská policie Semily spolupracuje v podstatě se všemi odbory města. Formy spolupráce jsou různé. MP Semily např. oznamuje přestupky nebo jiné správní delikty příslušným správním orgánům jako je např. odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor školství kultury a vnějších vztahů, odbor správní atd. Další formy spolupráce spočívají v oboustranné výměně informací důležitých pro plnění úkolů městské policie a odborů města. Spolupráce se školami Se semilskými školami spolupracuje MP především v oblasti prevence viz níže. V podstatě všechny formy spolupráce se školskými zařízeními jsou preventivní. Další úřady, s kterými MP Semily sporadicky spolupracuje exekutorské úřady Krajský úřad Libereckého kraje Úřad práce Okresní správa sociálního zabezpečení Spolupráce na základě veřejnoprávní smlouvy Obec, která nezřídila obecní policii, může uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku, která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykovávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na území obce, která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy. Možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy v současné době využívá obec Benešov u Semil a obec Háje nad Jizerou. Spolupráce je nastavena tak, že strážníci působí v obci na základě předešlé domluvy s vedením obce. Obec Háje nad Jizerou služeb MP Semily v r nevyužila, v obci Benešov u Semil se strážníci MP Semily vyskytují více (měření rychlosti, odvoz zvířete do útulku). 4

5 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) Základní informace Výstavba městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) byla zahájena v r Systém byl dokončen v r celkem 5 kamerových bylo instalováno ve dvou etapách. Kamerové body realizované v I. etapě výstavby MÚ Riegrovo náměstí, č. p. 63, budova Městského úřadu Semily RN Tyršova, č. p. 457, budova bývalé banky, dnes např. prodejna Kačenka UB Bavlnářská, č. p. 554, penzion Hybler textil, s. r. o. Kamerové body realizované v II. etapě výstavby KN Komenského náměstí, č. p. 113, budova MBS KB Nádražní, č. p. 24, budova Komerční banky Operační středisko oddělení MP Semily, Riegrovo náměstí 63 Zálohování dat systém archivuje data 21 dní Využití MKDS Policie ČR dopravní nehody, trestná činnost. V r byly pro Policii ČR vytvořeny zálohy k 44 událostem. MP Semily vandalismus, doprava, veřejný pořádek a bezpečnost obecně. Městská policie eviduje využití kamerového systému k následně řešeným přestupkům ve věcech: Veřejného pořádku 10 případů Doprava 19 případů Ochrana před alkoholismem 5 případů OZV a nařízení města 1 případ Monitorování podezřelých osob 4 případy Další monitorovací systémy Autonomní kamerový systém kamerové body v ul Bavlnářská (monitoruje část Kolonky a lávku do Bítouchova) a Textilní (monitoruje část cyklostezky a hřiště ZŠ Fr. L. Riegra) Mobilní kamerový systém nasazení dle potřeby. V r výrazně přispěl k dořešení některých přestupků na úseku veřejného pořádku Fotopasti nasazení dle potřeby Údržba kamerového systému V druhé polovině roku 2016 bude kamerový systém v provozu již 10 let. Během této doby proběhlo několik drobných oprav. Z těch větších zásahů lze zmínit výměnu kamery na Komerční bance, ke které došlo na začátku roku 2014, a v roce 2013 byl po sedmiletém provozu vyměněn serverový počítač. Po 10letech provozu lze konstatovat, že z 5kamerových bodů jsou 4 stabilní. Kamerový bod s nejdelší přenosovou trasou vykazuje poruchovost právě na přenosu dat a bude třeba hledat alternativu. Je také třeba zmínit stav systému z pohledu jeho stáří v porovnání s rychlostí, jakou jde vývoj informačních technologií. Z tohoto pohledu je semilský kamerový systém zastaralý kvalita záloh nedosahuje na standardy, které jsou běžné v současné době. To jsou v podstatě otázky, kterými se budeme muset v r zabývat. 5

6 Prevence Městská policie sama o sobě přispívá k prevenci kriminality už tím, že je v obci zřízena a že se její strážníci pohybují v ulicích. Město Semily také disponuje kamerovým systémem, který k prevenci kriminality výrazně přispívá. V oblasti prevence provádí MP Semily namátkové kontroly ve vytipovaných semilských provozovnách, v kterých se podávají alkoholické nápoje, případně jsou instalovány výherní automaty. Preventivní aktivity v dopravě jsou nasměrovány např. na předepsané osvětlení cyklistů při jízdě za snížené viditelnosti a svůj význam má i měření rychlosti silničních vozidel, a také dohled u přechodů pro chodce v blízkosti škol před začátkem vyučování. Cílenou činností na úseku prevence jsou již několik let přednášky pro cílové skupiny, kterými jsou v převážné většině žáci základních škol. V polovině roku 2015 jsme v rámci programu prevence besedovali se seniory, na podzim jsme navštívili klienty občanského sdružení Fokus. V listopadu 2015 jsme se zúčastnili projektu pod názvem Den prevence kriminality. Cílovou skupinou byli žáci šestých tříd semilských škol. Den prevence kriminality byl zaměřen na kyberšikanu a rizika spojená s aktivitami v kyberprostoru. Koncem roku 2015 jsme v Praktické škole besedovali na téma používání zábavní pyrotechniky. S blížícím se koncem roku 2015 jsme reagovali na zvyšující se používání zábavní pyrotechniky také nasměrováním hlídek do oblastí, kde se pyrotechnika používala nejvíce. Aktivity na úseku prevence formou besed a přednášek ukazuje tabulka níže. poř. datum kde pro koho co KC Golf Senioři Kapesní krádeže, senior-chodec Domov důchodců Senioři Kapesní krádeže, senior-chodec Praktická škola třída Dopravní výchova Praktická škola třída Dopravní výchova ZŠ na Kom. nám. 1. A Dopravní výchova ZŠ na Kom. nám. 2. A Dopravní výchova ZŠ na Kom. nám. 1. B Dopravní výchova ZŠ na Kom. nám. 2. B Dopravní výchova ZŠ Řeky 1. A Dopravní výchova ZŠ Řeky 2. A Dopravní výchova ZŠ Řeky 1. B Dopravní výchova ZŠ Řeky 2. B Dopravní výchova MěÚ Semily 1. A Řeky Dopravní výchova + praktické cvičení MěÚ Semily 1. B Řeky Dopravní výchova + praktické cvičení MěÚ Semily Waldorfská škola Dopravní výchova Fokus Klienti Fokusu Dopravní výchova, kapesní krádeže KC Golf 6. a 7. tř. ZŠ Kyberšikana KC Golf 6. a 7. tř. ZŠ Kyberšikana KC Golf 6. a 7. tř. ZŠ Kyberšikana KC Golf 6. a 7. tř. ZŠ Kyberšikana KC Golf 6. a 7. tř. ZŠ Kyberšikana KC Golf 6. a 7. tř. ZŠ Kyberšikana Praktická škola Celá škola Pyrotechnika 6

7 Přestupky Městská policie, dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Počty evidovaných přestupků, jejich rozdělení a následné řešení je uvedeno v tabulkách a grafech níže. Následující tabulka ukazuje celkový přehled odhalených a řešených přestupků v r Přestupků z toho Uloženo Průměr na celkem Pokuta Oznámení Domluva celkem pokutu Rychlost Kč 829 Kč Kotouče Kč 105 Kč Zákaz stání, zast., vjezdu Kč 201 Kč Zákaz stání - blokové čištění Kč 319 Kč Vyhrazené parkoviště Kč 282 Kč Stání na chodníku Kč 200 Kč Přestupky cyklistů Kč 217 Kč Veřejný pořádek Kč 232 Kč Majetkové přestupky Kč 900 Kč Ochrana před alkoholismem Kč 165 Kč Občanské soužití Kč 500 Kč OZV a nařízení Kč 550 Kč Ostatní (ŽP, pojištění vozidel) Kč 0 Kč S O U H R N Kč 489 Kč Veřejný pořádek; 111; 10% Doprava celkem; 947; 82% Majetkové přestupky; 15; 1% Ochrana před alkoholismem; 25; 2% Občanské soužití; 3; 0% OZV a nařízení; 40; 4% Ostatní (ŽP, pojištění vozidel); 15; 1% 7

8 5 Přestupky proti veřejnému pořádku RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU VEŘEJNÉ POHORŠENÍ ZÁBOR VEŘ. PROSTRANSTVÍ ZNEČIŠTĚNÍ VEŘ. PROSTRANSTVÍ 21 OZV a nařízení města 11 8 PODOMNÍ PRODEJ VOLNÝ POHYB PSA KONZUMACE ALKOHOLU Počet uložených pokut - vývojová řada Kč Kč Kč Kč Kč Uloženo na pokutách - vývojová řada Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč

9 Měření rychlosti a, zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie však tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. Rychlost silničních vozidel byla měřena v souladu s ustanovením zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Rychlost byla v r měřena celkem v 19dnech. Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo měření rychlosti realizováno také v obci Benešov u Semil. Všechna měření v roce 2015 byla realizována v úsecích s maximální dovolenou rychlostí 50 km/h. Statistické údaje jsou uvedeny v tabulkách níže. Měření - celkový přehled Počet odhalených přestupků 391 Celkem pokut 347 Oznámeno správním orgánům 44 Uloženo na pokutách Kč Místa měření a počty přestupků Obec ulice Počet měření Odhalené přestupky Semily Benešov Bořkovská 9 86 Klinkovice května 5 25 Luční 4 14 Vysocká 1 3 Hradišťata Podmošna 4 28 Podolí 2 27 Rozdělení přestupků dle rychlosti Naměřená rychlost Počet přestupků do 65 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h 1 9

10 Parkoviště s parkovacími kotouči Od roku 2011, ve kterém si řidiči začali zvykat na parkování s parkovacím kotoučem, strážníci tato parkoviště monitorují. Odhalené přestupky jsou zpravidla řešeny blokovými pokutami, jejichž výše je stanovena na dolní hranici zákonné sazby (ve většině případů je to částka 100,-Kč) a nemálo přestupků je řešeno domluvou. Přehled odhalených přestupků od roku 2011 ukazuje tabulka níže, z které vyplývá, že počty přestupků se od počátku provozu parkovišť snižují. Nejnižší jsou v r. 2015, což je dáno jednak tím, že počty přestupků klesají, ale i tím, že strážníci v tomto roce věnovali více pozornosti mimodopravním přestupkům. K o t o u č e - s r o v n á n í o d r Odhalené přestupky Uložené pokuty - počet OZV a nařízení města Za zmínku stojí i přestupky na úseku obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V porovnání s rokem 2014, kdy MP řešila 11 přestupků, v roce 2015 to bylo 40 přestupků. Za vysokým procentuálním nárůstem v počtu přestupků stojí přestupky podomních prodejců a také nejvyšší výskyt bezdomovců za dobu působení MP v Semilech. Většina podomních prodejců je se zákazem prodeje tohoto druhu v Semilech seznámena, přesto se k nám opakovaně vracejí. Bezdomovci se vyskytovali v centru Semil v první polovině léta a opakovaně porušovali zákaz konzumace alkoholu na místech zakázaných a přítomností v centru v několika případech budili veřejné pohoršení. OZV a nařízení města Podomní prodej 21 Volný pohyb psa 11 Konzumace alkoholu na místech zakázaných OZV 8 Toulavá zvířata Práce s toulavými zvířaty má po dlouholetých zkušenostech zavedené postupy. Strážníci využívají místní znalost a také dokumentaci zvířat, která byla v minulosti odchycena. Při hledání majitele pomáhají sociální sítě. V r byl v útulku umístěn pouze jeden pes, a to je nejméně v posledních letech. V r MP prověřovala oznámení týkající se i jiných zvířat. Byla odchycena 1 kuna, přijali jsme oznámení o výskytu divokého prasete v Semilech, prověřovali jsme oznámení o poraněných srnkách, o roji včel na Ostrově, o stádu ovcí na soukromých pozemcích. Evidované události 54 Odchycení psi 23 Využití kotce, počet psů umístěných dočasně v kotci 21 Odvoz psů do útulku 1 Náklady útulek, ošetření zvířete, přemístění kotce 6 189,- Kč 10

11 Do roku 2016 Městská policie Semily bude pokračovat v nastaveném způsobu práce, při kterém je preferována přítomnost hlídek MP ve městě, a to především jako pěší hlídka. V r se nám podařilo odhalit více mimodopravních přestupků. I v tomto se chceme držet nastaveného způsobu práce a preferovat veřejný pořádek. Předpokladem je rozšíření práce na úseku prevence. V r jsme se poprvé okrajově věnovali oblasti používání zábavní pyrotechniky. V r bude toto téma, ovšem v širší formě, opět zařazeno do preventivních aktivit. Snahou na úseku prevence je i pružnost, s jakou MP přistupuje k požadavkům ze strany škol. Jak bylo zmíněno výše, jedním z cílů je práce na kamerovém systému, kde je třeba zajistit potřebnou kvalitu záznamů a bezporuchovost přenosové trasy. Zabýváme se také možností rozšíření kamerového systému o jeden či dva kamerové body. V roce 2015 nedošlo při plnění úkolů MP Semily k žádné mimořádné události strážníci nemuseli využít oprávnění k použití služební zbraně. Donucovací prostředky byly použity v jednom případě vůči agresivní osobě narušující veřejný pořádek a občanské soužití. Václav Baudys v.r. Městská policie Semily 11

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2014 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016

Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016 Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016 3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015 Předkládá: Martin Špička, velitel MP Odůvodnění:

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2015,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění obecně závazné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Personální zajištění 2.1. Vzdělávání a příprava strážníků 3. MKS,

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004 Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Oblast personální práce a vzdělávání 3. Činnost městské policie 3.1

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 V Karlových Varech 18. února 2005 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONALISTIKA 3 I.I. Výběrová řízení 4 I.II. Vzdělávání strážníků

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Třeboň za rok 2007. Městské policie 2. Personální oblast Počet pracovníků

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2013 V Děčíně 20.1.2014 Zpracoval: Mgr. Marcel Horák, DiS., MBA Ředitel MP Děčín Obsah 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské

Více

Výroční zpráva MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE. rok 2015

Výroční zpráva MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE. rok 2015 Výroční zpráva MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2015 Městská policie České Budějovice je orgánem obce. Městská policie České Budějovice

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel. Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2014 Služební vozidlo

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 DNE: 22.2.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 531/2016/MP OBSAH: Zpráva o činnosti městské policie a Policie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Celkem 12 774 (12 222) událostí.

Celkem 12 774 (12 222) událostí. Červenec září 2014 Celkem 12 774 (12 222) událostí. Přestupků: 5 132 (4 916) Trestných činů: 28 (36) Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog:

Více

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL (u viníka DN) OPL (u viníka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2014 1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává informaci o vývoji v oblasti veřejného pořádku a dopravy v roce 2014,

Více

2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA 2.15.2 ZÁCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 237

2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA 2.15.2 ZÁCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 237 2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA Praha má stejně jako srovnatelná evropská města vysokou úroveň kriminality. Příčinou je kromě vysoké hustoty zalidnění, anonymity obyvatel i turistů také charakter historického

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24. e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24. e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014 OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24 e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014 Územní obvod Obecní policie Líbeznice,

Více

Město Bojkovice. Opatření č.1/2015. Pravidla pro odchyt psů na území města Bojkovice

Město Bojkovice. Opatření č.1/2015. Pravidla pro odchyt psů na území města Bojkovice Město Bojkovice Opatření č.1/2015 Pravidla pro odchyt psů na území města Bojkovice I. Tato pravidla upravují postup města při odchytu psů na území města Bojkovice a pravidla pro následné zacházení s takto

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2015

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2015 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2015 V Karlových Varech 22. února 2016 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. PERSONALISTIKA... 3 II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků...

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne 27. 6. 2012. Podle právního stavu ke dni 1. 6. 2012. Zpracoval

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 28 V Děčíně 15. 1. 29 Zpracoval: Marcel Horák ředitel MP Děčín Obsah 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín...-

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992 vyhláškou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 MĚSTSKÁ POLICIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA MLADÁ BOLESLAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Předkládá ředitel městské policie vrchní komisař Tomáš Kypta Početní stav Do začátku roku 2008 vstupovala městská policie

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná, Krkonošská 500, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2016 Obsah: 1. Obecná

Více

KONCEPCE ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE 2015-2020

KONCEPCE ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE 2015-2020 MĚSTO ČESKÝ BROD KONCEPCE ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE 2015-2020 Motto: SPOLEČNĚ K BEZPEČNÉMU MĚSTU Schválena zastupitelstvem města Český Brod dne 30.9.2015 usnesením č.78/2015 Městská policie Český Brod náměstí

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015 Neukázněnost chodců a cyklistů, Ostrava Rušení hlukem, O.-Hrabůvka Rušení nočního klidu, O.-Moravská Ostrava Parkování vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava

Více

Městská policie Hrádek nad Nisou

Městská policie Hrádek nad Nisou KONCEPCE MĚSTSKÉ POLICIE V HRÁDKU NAD NISOU Pracovní verze k 2.1. 2012, schválená komisí pro bezpečnost RM Zpracovali: Jan Krečman - zastupitel pověřený řízením městské policie Iva Krňáková - velitel městské

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 2/2013, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 2/2013, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 2/2013, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 11.9.2013

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2016 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn č.účtu: 19-1524-201/0100 GE Money

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Hlubinská 6 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Hlubinská 6 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2009 2 OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní situace 3. Výsledky činnosti MP 4. Přestupky na úseku veřejného pořádku 5. Přestupky na úseku dopravy 6. Přestupky

Více

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH - STRÁŽNÍCI PRO DĚTI (projekt prevence dopravní nehodovosti dětí - chodců a cyklistů) Na dětském dopravním hřišti v

Více

Obsah. Obecná ustanovení

Obsah. Obecná ustanovení Š K O L N Í Ř Á D Obsah 1. Základní principy...3 2. Chování žáků...3 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců...4 4. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami, školním majetkem...4 5. Ochrana zdraví žáků...5

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. POROVNÁNÍ KRIMINALITY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONCE N. N.... 3

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za rok 2011

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za rok 2011 Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za rok 0 Strana / 9 Obsah Název Strana. Policie České republiky Územní odbor Karviná.....5.6.7.8 5 5 6 7 8.9 Celková kriminalita Obecná kriminalita Hospodářská

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno : Sejmuto : 1 N a ř í z e n í m ě s t a T ř e b o ň č. 4/2005 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Třeboně vydává dne 30. 5. 2005 podle ustanovení 18 zákona. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 225/2006

Více

Roztoky u Prahy, dubem 2009

Roztoky u Prahy, dubem 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Kamil Malý GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz maly@gemos.cz Roztoky

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za období roku 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za období roku 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za období roku 2013 22 let pomáháme. V čem a komu? V pomoci, prevenci i represi. Významně přispíváme k bezpečnosti a bezpečí občanů i návštěvníků. Také těm, kteří

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů M Ě S T O K O P Ř I V N I C E Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místních záležitostech veřejného pořádku Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 17. zasedání dne 27. června 2013 usneslo vydat podle

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR 2015 1 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách Datum uvolnění zprávy: 25.3.2003 V posledních

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více