Prostorový temporální datový model pro webový GIS. Spatiotemporal Data Model for Web GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostorový temporální datový model pro webový GIS. Spatiotemporal Data Model for Web GIS"

Transkript

1 Abstrakt Prostorový temporální datový model pro webový GIS Spatiotemporal Data Model for Web GIS Ondřej Gojda, Jakub Konopásek Současné internetové standardy nám poskytují mnoho možností pro zpracování a manipulaci s prostorovými daty, ale potíže nastávají při použití temporálních dat. Tradiční relační databáze, široce používané v internetovém prostředí, nejsou určeny pro ukládání časových údajů a tato skutečnost nás omezuje v rozvoji dokonalejších geografických modelů. Tento článek se zabývá srovnáním několika datových modelů a přístupů k řízení temporálních dat, jejich vhodností zejména pro praktické použití, např. provádění složitých dotazů, analýz na základě zpracovávaných údajů, jakož i podpůrné konstrukce specifických datových formátů pro rozličné webové aplikace. Klíčová slova Prostorové temporální databáze, temporální datové modelování, časový údaj, webový GIS Abstract Current Internet standards provide us many options for processing and manipulation with spatial data but difficulties occur when temporal data are needed to be applied. Traditional relational databases widely used on the Internet are not designed to store temporal data and this fact limits us in developing more enhanced geographic models. This article is comparing several data models and approaches for managing temporal data, their suitability especially for practical usage, e.g. performing difficult queries, analyzing managed data as well as supporting construction of specific data formats needed by different web applications. Keywords Spatio-temporal databases, temporal data modelling, time stamping data, web GIS

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Naprostá většina dat, která v současné době sbíráme, analyzujeme a používáme, jsou určitým způsobem vázána na čas a prostor. Během posledních několika let se analýza a predikce těchto dat, resp. na základě těchto dat stala velice důležitou, žádanou, vyvíjenou a všeobecně hojně využívanou. Databáze a datové modely, které umožňují správu temporálních dat, procházejí poslední dobou mnoha změnami usnadňující jejich manipulaci využívání složitějších dotazů a komplexnější analýzu. Vše toto platí alespoň o databázích a modelech separátně vyvinutých pro specializovaný software. Mnoho aplikací a řešení, které byla donedávna výsadou pouze odborných pracovišť a uživatelů, se nyní více přiblížila širší veřejnosti díky internetu. V oblasti geografických informačních systémů se ustálil termín WebGIS obecný název pro aplikace se základem v GIS, poskytovaných prostřednictvím internetu. Tyto aplikace umožňují koncovým uživatelům využít všech výhod, které s tímto řešením přichází. Zejména dosažitelnost takového systému prakticky kdekoliv s internetovým připojením a navíc bez nutnosti zakoupení a instalace specializovaného softwaru pro účely správy prostorových informací (Kopáčková 2011, Komárková 2010). Všechny operační a podpůrné funkce takovéhoto systému ovšem musí být adaptovány na všechna omezení, která internet přináší. Obecně zde není prakticky žádný problém s ukládáním statických dat, k čemuž jsou samozřejmě využity SQL databáze, jakožto nástroj jednoduše aplikovatelný v internetovém prostředí. SQL reprezentuje standardní relační datový model, který snadno dokáže ilustrovat jeden stav (stav v určitém momentu) modelovaného světa, tzv. snapshot zobrazení. Pokud je takováto databáze aktualizována, tj. alespoň jeden záznam je změněn, znamená to ztrátu předchozího stavu. Existuje ale mnoho aplikací, které běžně potřebují přístup i do předchozích, případně budoucích stavů modelovaného světa. To téměř beze zbytku platí pro všechny geografické systémy, jejichž informace v nich uložené téměř nepřetržitě procházejí určitými změnami (Burney 2010). Pokud chceme implementovat WebGIS a prezentovat jím prostorová temporální data na internetu, musíme mít přístup k aplikacím na specializovaných serverech, nebo se navrátit k původním internetovým technologiím se všemi jejich dobrými i špatnými vlastnostmi. Tento článek se snaží zhodnotit a vybrat nejvhodnější ze současných datových modelů a trendů ve zpracování temporálních dat a jejich ukládání v rámci současných internetových standardů.

3 METODIKA Základem tohoto článku bylo studium teoretických podkladů týkající se relačních databází, jejich aplikace v internetovém prostředí, dotazovacích jazyků a dále podkladů zaměřených na geografické informační systémy, a to zejména na jejich informační složku. Tým autorů poté analyzoval současnou situaci v oblasti správy temporálních dat, přičemž největší důraz byl kladen na současné trendy a technologie, které by bylo možné aplikovat do internetového prostředí. Na základě těchto poznatků byl vytvořen přehled nejpoužívanějších metod pro správu temporálních dat v relačních databázích. V závěru článku je nastíněna možná praktická aplikace probírané problematiky, kterou tým autorů plánuje realizovat v blízké budoucnosti. SPRÁVA TEMPORÁLNÍCH DAT Různé vyjádření času V temporálních databázích se vyskytují tři typy reprezentace času. Prvním z nich je tzv. platný (validní) čas, který je využíván ve většině temporálních databází. Jedná se o čas, který určuje platnost jednotlivých jevů v modelovaném světě, resp. světě modelovaném uloženými daty. Typicky je validní čas používán v souvislosti s minulostí a přítomností, ale vyskytují se i případy, kdy je validní čas určen pro budoucnost. V temporálních databázích je validní čas určen ve formě intervalu (nejčastěji je zadáno datum a čas, kdy daná událost začíná platit a kdy končí), ale v závislosti na povaze informace může jít také o samostatný bod v čase. V Tabulce č. 1 je uveden příklad, kde dva samostatné atributy začátek události ( platne_od ) a její konec ( platne_do ) určují trvání dané události. Tabulka č. 1: Začátek a konec události určen přesným časovým údajem. [Autor] udalost_id platne_od platne_do :00: :00: :15: :15: :08: :08: :10: :10: :09: :09: :18: :18: V oblasti GIS můžeme jako názorný příklad takovéto exprese času uvést plánované, probíhající, či ukončené práce na určitém úseku komunikace (vozovce). Zároveň se jedná o příklad události, která může mít nastaven svůj platný čas i v budoucnosti.

4 Další způsob, jak může být validní čas vyjádřen, je prostřednictvím jedné hodnoty (přesným časovým údajem), která vyjadřuje začátek události, a poté je jako další atribut uveden počet časových jednotek, po které má daná událost platnost (Tabulka č. 2). Tabulka č. 2: Začátek události určen přesným časovým údajem, trvání události časovou jednotkou. [Autor] udalost_id zacatek_udalosti casova_jednotka[dny] :00: :15: :08: :10: :09: :18: Pokud bychom zůstali u příkladu s prací na vozovce, vyjádření validního času pomocí začátku události a časové jednotky určující její trvání se používá především pro plánování budoucích oprav, především pak v odvětví projektového řízení. Při znalosti komplexity daného úkolu a dostupných zdrojů, celková doba trvání určité události může být přesně vypočítána (např. počet dní). Ve skutečnosti pak tyto předem vypočítané termíny nemusí být dodrženy, událost může trvat kratší nebo delší dobu, než bylo vykalkulováno. Právě tehdy (tedy pro zpětné vyjádření události) je ale vhodné použít k vyjádření platného času způsob uveden v Tabulce č. 1. Druhým typem času, který je v temporálních databázích používán, je tzv. transakční čas. Tento čas se také vztahuje k zaznamenaným událostem, ovšem nevyjadřuje jejich trvání z pohledu modelovaného světa, ale z pohledu SŘBD (Ott 2001). Jinými slovy se jedná o časový údaj, kdy v samotné databázi došlo ke změně daného záznamu (vytvoření, aktualizace, smazání). Vždy záleží na samotném databázovém systému, zda je navržen k uchovávání transakčního času, ale v naprosté většině systémy ukládají alespoň čas vytvoření nového záznamu. Tabulka č. 3 znázorňuje ukládání transakčního času, konkrétně datum poslední modifikace záznamu a uživatele, který změnu provedl (Tang 2010, Atay 2010).

5 Tabulka č. 3: Čas modifikace (transakční čas). [Autor] udalost_id zmeneno uzivatel :13:20 user :53:34 user :25:11 admin :41:09 user :35:47 admin :18:28 user Posledním typem času v temporálních databázích je tzv. uživatelský čas (user-defined). V zásadě se jedná o jakýkoliv jiný časový údaj, který chceme ukládat, ale který zároveň žádným způsobem neovlivňuje oba výše zmíněné (validní a transakční) (Combi 2010). Různé typy prostorových temporálních databází a jejich užití V závislosti na tom, zda databáze obsahuje validní, transakční, uživatelský čas, nebo kombinaci všech, diferencujeme několik typů temporálních databází. Tzv. snapshot databáze obsahují pouze uživatelský čas. Reprezentují pouze jeden pohled (momentku snapshot) na modelovaný svět. Valid-time databáze obsahují pouze validní čas, tzn., historie změn databáze není ukládána. Transaction-time databáze (rollback) ukládají pouze transakční čas. V praxi se nejčastěji používají tzv. bitemporální databáze, které kombinují ukládání validního i transakčního času (Combi 2010). Různé úrovně zaznamenávání faktoru času K zaznamenávání času v temporálních databázích je využíváno tří hlavních přístupů. Liší se tím, na které úrovni samotný faktor času integrují do databáze. První z nich integruje čas na úrovní celé relace. V praxi to znamená, že při každé změně modelovaného světa se vytvoří jeho kompletní nová instance snapshot (se zaznamenanou změnou). Tento přístup je výhodný z hlediska jednoduchosti vyhledávání informací o stavu modelovaného světa v jednotlivých bodech v čase. Problém ovšem nastává, pokud chceme z databáze získat data časových řad. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je též vysoká redundance dat, která vzniká při každé nové instanci modelovaného světa (Atay 2010, Revesz 2010). Druhý přístup integruje čas na úrovni řádku. Každý řádek v temporální databázi tak má svůj atribut času, ať už se jedná o validní, transakční, či kombinaci obou. Tento způsob integrace času eliminuje vysokou míru redundance dat, i když ne úplně (jak je uvedeno níže). V praxi se tedy při každé změně určitého objektu modelovaného světa vytvoří v databázi pouze nový řádek (resp. jeho kopie) se změnou objektu, ale ostatní nezměněné se již neduplikují.

6 skupina_zmen_1 atribut_3 atribut_2 skupina_zmen_1 atribut_1 validni_cas objekt_id událost_id Pokud má v sobě každý záznam integrován validní čas, stále je možno jednoduše vygenerovat snapshot takovéto databáze pohled na požadované objekty v požadovaném čase. Příklad takovéhoto dotazu je následující: SELECT * FROM temporali_tabulka WHERE platne_od < "pozadovane_datum" and (platne_do > "pozadovane_datum" or platne_do IS NULL) Jak již bylo řečeno, tento přístup neeliminuje redundanci dat úplně. Pokud existuje tabulka se záznamy, které mají více než jeden atribut a zároveň jsou tyto atributy na sobě nezávislé, tzn., mohou se měnit v čase nezávisle na sobě, při každé změně jednoho z nich se vždy vytvoří redundantní data dalšího atributu (příp. dalších atributů, pokud jich je více), který zůstal beze změny. Toto má za následek i poměrně složitou konstrukci dotazů na historii určitého objektu (Viqueira 2007). Jednou z možností, jak se tomuto problému vyhnout, je integrovat do tabulky pomocné atributy zaznamenávající změny skupin atributů, které se v čase vždy mění společně. Příklad zmíněných atributů je ilustrován v Tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Skupiny atributů měnících se vždy společně. [Autor] A 1 J X A 0 K Y B 1 K Y 0 Atribut 1 patří do Skupiny změn 1. Atributy 2 a 3 patří do Skupiny změn 2. Díky těmto sloupcům je možno jednoduchým dotazem získat informaci o tom, ve kterém roce došlo ke změně (Ott 2001). Další možnost, jak v rámci přístupu integrace faktoru času na úrovni řádku můžeme eliminovat redundanci na nejnižší možnou úroveň, je rozdělení relace do více tabulek. Na druhou stranu tento proces rezultuje do potřeby mnohem vyšší komplexity a složitosti dotazů týkajících se objektů měnících se v čase. K získání jednoduché informace o jednom objektu v jednom bodě v čase, je nutno dotazem nejdříve spojit všechny relevantní relace do jedné a teprve poté vyhledat požadovanou informaci.

7 Třetí přístup integruje faktor času na úrovni atributu, použitím tzv. vnořených dat. Každý atribut, který uchovává informaci měnící se v čase, je doplněn o vnořený atribut, ve kterém je uložen časový údaj, kdy ke změně příslušného atributu došlo. Tento přístup úplně eliminuje redundanci dat, ale není v souladu s relační datovou normalizací. Pro práci s tímto datovým modelem je třeba využít databáze a dotazovací jazyky, které s vnořenými časovými umí pracovat, což tradiční relační databáze používané ve webovém prostředí nedokážou (Atay 2010, Goralwalla 1995). SPRÁVA ČASOPROSTOROVÝCH DAT Při práci s časoprostorovými údaji obvykle chceme aplikovat tři typy úkonů. Třídit, spravovat a ukládat tyto údaje k těmto činnostem se obvykle používá SŘBD (systém řízení báze dat). Dále tyto údaje chceme analyzovat, zpřesnit, případně transformovat do podoby vhodné pro naše konkrétní potřeby k tomuto se obvykle používají skripty nebo programy s algoritmy specializovanými konkrétně na problematiku, kterou chceme řešit. V neposlední řadě často požadujeme zobrazit vybrané části dat potřebné k analýze, nebo prezentaci výsledků pro koncového uživatele. Pro práci s prostorovými daty existuje několik softwarových aplikací, které jsou na výše uvedené úkony specializovány. Jedním z nejvíce používaných GIS softwarů je ArcGIS Desktop od firmy ESRI (MyTopDozen 2013). Databázový systém ArcGIS ArcGIS obsahuje svůj vlastní databázový systém, analytické nástroje a také je schopen vizualizovat jak vektorové, tak rastrové mapy různými způsoby, připravit je k tisku, případně je exportovat do různých formátů. Ačkoliv jsou tyto programy ideální pro analýzu klasických GIS dat, obvykle postrádají schopnosti řídit temporální data. Dílčí nástroj pro práci s časovými daty byl do programu ArcGIS Desktop přidán až v poslední verzi ArcGIS 10 (Esri 2013). Ovšem ani tyto komplexní programy obvykle nemají schopnost vytvářet složité editovatelné webové aplikace s možností interaktivních pohledů na zpracovávaná data. Pokud takovou možnost zmíněné produkty nabízejí, děje se tak prostřednictvím specializovaného GIS serveru - jako je např. ArcGIS Server (samostatná aplikace pro ArcGIS Desktop). To s sebou přináší jak nekompatibilitu s jinými systémy, tak samozřejmě i vyšší finanční nároky na pořízení a provoz takovéto konkrétní technologie. Pokud chceme vytvořit komplexní webové aplikace, které lze bez problému připojit k jiným databázím a systémům obsahující temporální GIS data, a zároveň nechceme být závislí na specifickém GIS serveru, musíme použít samostatné nástroje upravené pro zpracování, vizualizaci a publikování těchto časových GIS dat na webových stránkách.

8 Existuje několik přístupů a aplikací, které toto umožňují. Mnohé z nich jsou výsledkem vědeckého výzkumu v oblasti časových databází, zobrazení GIS dat atd. Tyto aplikace používají různé SŘBD a další nástroje pro vytvoření finálního webového rozhraní pro koncového uživatele. Dynamické webové aplikace Nejběžnějšími relačními databázovými systémy pro webové stránky a jejich příslušné skriptovací jazyky jsou MySQL a Oracle. Oba jsou v souladu se základními relačními normami a mají mnoho funkcí pro práci s daty, včetně několika prostorových funkcí a testování prostorových vztahů (SolidIT 2013). Pro práci s databází je třeba serverově orientovaný skriptovací jazyk, který umožní vytvářet dynamické webové aplikace. Nejpopulárnější jazykem je v současné době PHP. Disponuje rozsáhlou sadou funkcí pro komunikaci s MySQL, Oracle nebo jinou relační databází, a také existuje mnoho webových aplikací umožňujících práci s databázemi a tabulkami pomocí grafického rozhraní, např. phpmyadmin (Pultar 2010). Skriptovací jazyk nám umožňuje vytvářet dynamické dotazy na data v databázi a vytvářet požadovaný výstup - ať už se jedná o data, která chceme exportovat do ArcGIS pro analytické účely, nebo jako výstup pro koncovou webovou aplikaci. Pro efektivní interaktivní zobrazení dat na straně klienta existuje v podstatě pouze jeden hlavní jazyk používaný k tomuto účelu, a to je java-script (Pultar 2009, Ye 2010). VYTVOŘENÍ WEBOVÉ APLIKACE POUŽÍVAJÍCÍ DATA Z TEMPORÁLNÍ DATABÁZE K vytvoření webové stránky pro zobrazení časoprostorových dat musíme nejprve převést tato data do datového modelu, který nám je umožňuje snadno aktualizovat a aplikovat požadované dotazy. Základní přístup je vytvořit tabulku, která integruje faktor času na úrovni n-tice (řádku) a v závislosti na tom, jak se údaje mění v čase, povolit určitý druh redundance nebo rozdělit konkrétní tabulku do více tabulek se skupinami atributů, které se vždy mění společně. V rámci našeho výzkumu se v současné době snažíme aplikovat různé datové modely při práci s daty v případové studii, která má za úkol provádět testování rychlosti různých datových modelů - srovnání jejich schopnosti přizpůsobit dotazy, snadno spravovat data pro použití v GIS aplikacích, a dále schopnost vizualizace těchto dat pro koncového uživatele. V předběžném výzkumu jsme porovnávali různé webové GIS aplikace a zjistili jsme, že většina z nich zpracovává časoprostorové údaje ve formě jedné tabulky s časovým razítkem pro každý řádek, ve formě platného času (valid time). Většina z těchto aplikací pak umožňuje uživateli zobrazit objekty na podkladové mapě ve vybraném momentě v čase. Obvykle je

9 umožněno uživateli zapnout a vypnout různé vrstvy a nastavit si požadovaný čas formou slideru, tak jak je zobrazeno na Obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Časový posuvník v aplikaci ArcGIS 10.[Autor] Náročnější aplikace umožňují uživateli specifikovat časový rámec a zobrazit všechny objekty, které mají platný čas v tomto časovém rámci. Pokud jde o konkrétní formy údajů, které tyto programy používají a se kterými pracují, ty se liší napříč aplikacemi. Většina open-source aplikací používá Keyhole Markup Language (KML), jež je specifická mutace XML, speciálně navržená pro vyjádření geografických informací. Mezi další používané formáty patří GeoRSS, Google spreadsheets, GeoJSON, případně další formáty určené pro specifické aplikace, jako je například ArcGIS shapefile. Každá z těchto formátů má různou míru komplexnosti, která umožňuje další využití zpracovávaných dat. Nejjednodušší aplikace nabízí režim správy pouze základních prostorových souřadnic s datem, názvem a popisem. Další skupina vyspělejších aplikací dokáže spravovat všechny

10 časové údaje v samostatně odděleném souboru, případně tabulce. Poslední skupina aplikací časové údaje diferencuje na úrovni vrstev. V naší případové studii jsme pomocí PHP skriptu ve fázi testování výpisů požadovaných údajů z modelové databáze MySQL. Výsledné datové šablony pak plánujeme převádět do nejpoužívanějších formátů, se kterými operují webové client-side aplikace a GIS. Zejména plánujeme porovnat čas potřebný ke zpracování různých dotazů na různých datových modelech, a čas potřebný pro transformaci výsledků z těchto dotazů do různých výše zmíněných datových formátů. V současné době provádíme již zmíněnou konverzi zkušebních dat do několika datových modelů, které byly vytvořeny pro účely této případové studie. V současné chvíli jsou všechny datové modely založeny na ukládání času jako atributu na úrovni řádku, ale zároveň byly aplikovány různé úrovně redundance dat v těchto datových modelech. Prostřednictvím testů plánujeme zjistit dopad množství redundance dat na rychlost složitějších dotazů a jejich schopnost umožnit snadný přístup k důležitým datům. Z dosavadních výsledků testů provedených na vzorku (relační tabulka čítající 150 řádků) můžeme konstatovat, že výše uvedené testovací procesy vykazují lepší výsledky u modelů, v nichž je aplikována vyšší míra redundance dat. Jak jsme očekávali, u takto malého vzorku dat nebyly výrazně zpomaleny ani procesy, které vyžadovaly například dodatečnou transformaci zpracovávaných dat rozložením složitějších dotazů skriptovacího jazyka na jednodušší. Dále očekáváme, že při aplikaci stejných datových modelů (s vyšší mírou redundance dat) na relace s vyšším celkovým objemem dat bude zřetelně zpomalovat zejména složitější dotazy. Zajisté bude zajímavé porovnání těchto zmíněných datových modelů, s modely vyhovujícími datové normalizaci. Samotné porovnání bude kvantifikováno pomocí multi-kriteriální analýzy a budou mezi sebou porovnány výsledky všech zmíněných datových modelů při aplikaci různého množství dat a různých typů dotazů. Mimo jiné bude naším cílem stanovení mezních hodnot vhodnosti jednotlivých modelů v závislosti na množství zpracovávaných dat. NAVIGAČNÍ APLIKACE Na základě výše popsaného výzkumu v oblasti temporálních datových modelů pro webové prostředí chceme aplikovat získané znalosti k vytvoření webové platformy (geografického informačního systému), která bude kombinovat mapu kampusu, navigační nástroje a školní informační systém IS Studium ČZU v Praze. Tento WebGIS bude především určen pro nově příchozí studenty (1. ročníky) a bude mít za cíl poskytnout jednoduchou a intuitivní orientaci na území univerzitního kampusu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit interaktivní mapu dané oblasti, zejména vnitřní mapy všech univerzitních budov, včetně příslušných údajů z integrovaného školního informačního systému, které jsou relevantní ve smyslu navigace a orientace, v první řadě rozvrhy hodin jednotlivých učeben, konzultační hodiny učitelů atd. Tato uvedená data jsou k dispozici v

11 informačním systému, ale problém je, že se mění minimálně jednou za semestr při změně rozvrhu. Tato dynamická součást plánovaného WebGISu vytváří potřebu najít způsob, jak přenášet a transformovat data z databází školního informačního systému do formy vhodné pro webovou mapovou aplikaci. Jádro plánovaného WebGISu se skládá ze dvou základních komponent. První z nich je temporální databáze a druhá je podrobná vektorová mapa univerzitního kampusu, včetně vnitřních plánů jednotlivých budov. Temporální databáze bude založena zejména na výzkumu popsaného v tomto článku. Mapová složka bude vytvořena kombinací několika metod. Jako základní mapa bude použita open-source platforma OpenLayers. Vzhledem k tomu, že oblast našeho univerzitního kampusu není v této platformě příliš dokonale zaznamenána, bude třeba opravit a aktualizovat všechny nepřesnosti ručně pomocí přenosného GPS modulu s následným zakreslením do mapy. Vnitřní plány budov nám již byly poskytnuty Provozně technickým odborem ve formě technických výkresů CAD. Z těchto souborů byly extrahovány příslušné vrstvy a implementovány do podkladové mapy. Tento proces se provádí v ArcGIS 10 a výsledné vrstvy jsou exportovány do formátu KML, který je platformou OpenLayers podporován. V současné době je k dispozici pilotní verze mapy z vyvíjeného WebGISu zobrazující jedno patro Provozně ekonomické fakulty. Všechny polygony (učebny, kanceláře a chodby) byly převedeny do vektorů manuálně, ale v budoucnu plánujeme tento proces zautomatizovat. Nabízí se několik možností automatizace, jako nejefektivnější se prozatím zdá automatická klasifikace obrazu v ArcGIS. ZÁVĚR V současné době jsme ve fázi průběhu případové studie testující různé datové modely. Vytvořili jsme skript v PHP, který používá vlastní šablony pro zpracování výsledků SQL dotazů. To nám umožňuje testovat rychlost a odezvu potřebnou k vytváření různých formátů temporálních geografických datových souborů. Rádi bychom výsledky probíhajícího a plánovaného výzkumu dostali do formy metodiky určené pro výběr a implementaci temporálního datového modelu speciálně pro WebGIS. Získané znalosti jsou průběžně zpracovávány a implementovány do prozatím pilotní verze navigační aplikace (viz výše), kterou tým autorů v budoucnu plánuje dokončit do podoby funkčního GIS pro kampus ČZU v Praze. PODĚKOVÁNÍ Tento článek byl vytvořen za podpory grantového projektu IGA PEF ČZU v Praze: Metodika návrhu relační databáze a webového rozhraní pro dynamický GIS, č Tým autorů tuto podporu s poděkováním oceňuje.

12 LITERATURA C. E. Atay, A Comparison of Attribute and Tuple Time Stamped Bitemporal Relational Data Models, in Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science, Las Vegas, A. Burney, N. Mahmood a K. Ahsan, TempR-PDM: a conceptual temporal relational model for managing patient data, in AIKED'10 Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Artificial intelligence, knowledge engineering and data bases, Stevens Point, WSEAS Press, 2010, pp C. Combi, E. Karavnou-Papiliou and Y. Shahar, Temporal Databases, in Temporal information systems in medicine, New York, Springer US, 2010, pp Esri, What's new for temporal data in ArcGIS 10, Esri, [Online]. Available:http://help.arcgis.com/en%20/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00qp htm. [Accessed 2013]. I. A. Goralwalla, A. U. Tansel and M. T. Özsu, Experimenting with Temporal Relational Databases, in Proceedings of the 1995 ACM CIKM International Conference On Information And Knowledge Management, New York, J. Komárková, P. Sedlák, M. Novák, A. Musilová a V. Slavíková, Problems in Usability of Web- Based GIS, in Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS), Athens, WSEAS Press, H. Kopáčková, H. Jonášová, I. Mikešová a J. Hejlová, Gathering of Requirements on WebGIS Development - the Example of Bikeway Mapping Application, in Recent Researches in Circuits, Systems, Communications and Computers: Proceedings of the 2nd European Conference of Computer Science (ECCS'11), Stevens Point, WSEAS Press, 2011, pp MyTopDozen.com, MyTopDozen, MyTopDozen.com, [Online]. Available:http://www.mytopdozen.com/Best_GIS_Software.html. [Accessed 2013]. T. Ott and F. Swiaczny, Time-Integrative Geographic Information Systems, Berlin: Springer Verlag, E. Pultar, T. J. Cova, M. Yuan and M. F. Goodchild, EDGIS: a dynamic GIS based on space time points, in International Journal of Geographical Information Science, vol. 24:3, pp , E. Pultar, M. Raubal, T. J. Cova and M. F. Goodchild, Dynamic GIS Case Studies: Wildfire Evacuation and Volunteered Geographic, in Transactions in GIS, vol. 13(s1), p ,

13 P. Revesz, Temporal Databases, in Introduction to Databases, London, Springer-Verlag, 2010, pp solid IT, DB-Engines Ranking of Relational DBMS, solid IT, [Online]. Available: [Accessed 2013]. Y. Tang, X. Ye and N. Tang, Temporal Information Processing Technology, New York: Springer Heidelberg, J. R. R. Viqueira and N. A. Lorentzos, SQL extension for spatio-temporal data, in The VLDB Journal, vol. 16(2), p , X. Ye, Z. Peng and H. Guo, Spatio-Temporal Data Model and Spatio-Temporal Databases, in Temporal Information Processing Technology and Its Application, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Sociodemografická data v GIS

Sociodemografická data v GIS Sociodemografická data v GIS Ing. Sylva Vorlová ARCDATA PRAHA, s.r.o. O čem budu hovořit Kdo jsme Komponenty webového GIS Sociodemografická data Esri Geografická databáze ArcČR 500 Geoportál Open Data

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Nasazení mapového redakčního systému Geocortex v prostředí Moravskoslezského kraje

Nasazení mapového redakčního systému Geocortex v prostředí Moravskoslezského kraje Nasazení mapového redakčního systému Geocortex v prostředí Moravskoslezského kraje Ing. Marek Gába VÍTKOVICE IT SOLUTIONS Ing. Martin Sikora Moravskoslezský kraj Datum: 23.10.2014 Témata prezentace 1.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo(

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( geo)dat Lukáš MAREK & Vít PÁSZTO -Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc GOOGLE MAPS & EARTH Největší hráč na trhu určující celosvětové trendy v oblasti IT a intenetu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Technologický pasport Masarykovy univerzity

Technologický pasport Masarykovy univerzity Technologický pasport Masarykovy univerzity Mgr. Petr Kroutil Masarykova univerzita Ústav výpočetní techniky Agenda Stavební pasport MU Motivace technologického pasportu Co je to technologický pasport?

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

GIS HK a krizové situace

GIS HK a krizové situace GIS HK a krizové situace Josef Falt Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové (CZ) e mail: Josef.Falt@umhk.cz tel.: +420 495 707 304, fax: +420 495 707 100, mobil

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu

Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu Bc. Eliška Janoušková, Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více