Prostorový temporální datový model pro webový GIS. Spatiotemporal Data Model for Web GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostorový temporální datový model pro webový GIS. Spatiotemporal Data Model for Web GIS"

Transkript

1 Abstrakt Prostorový temporální datový model pro webový GIS Spatiotemporal Data Model for Web GIS Ondřej Gojda, Jakub Konopásek Současné internetové standardy nám poskytují mnoho možností pro zpracování a manipulaci s prostorovými daty, ale potíže nastávají při použití temporálních dat. Tradiční relační databáze, široce používané v internetovém prostředí, nejsou určeny pro ukládání časových údajů a tato skutečnost nás omezuje v rozvoji dokonalejších geografických modelů. Tento článek se zabývá srovnáním několika datových modelů a přístupů k řízení temporálních dat, jejich vhodností zejména pro praktické použití, např. provádění složitých dotazů, analýz na základě zpracovávaných údajů, jakož i podpůrné konstrukce specifických datových formátů pro rozličné webové aplikace. Klíčová slova Prostorové temporální databáze, temporální datové modelování, časový údaj, webový GIS Abstract Current Internet standards provide us many options for processing and manipulation with spatial data but difficulties occur when temporal data are needed to be applied. Traditional relational databases widely used on the Internet are not designed to store temporal data and this fact limits us in developing more enhanced geographic models. This article is comparing several data models and approaches for managing temporal data, their suitability especially for practical usage, e.g. performing difficult queries, analyzing managed data as well as supporting construction of specific data formats needed by different web applications. Keywords Spatio-temporal databases, temporal data modelling, time stamping data, web GIS

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Naprostá většina dat, která v současné době sbíráme, analyzujeme a používáme, jsou určitým způsobem vázána na čas a prostor. Během posledních několika let se analýza a predikce těchto dat, resp. na základě těchto dat stala velice důležitou, žádanou, vyvíjenou a všeobecně hojně využívanou. Databáze a datové modely, které umožňují správu temporálních dat, procházejí poslední dobou mnoha změnami usnadňující jejich manipulaci využívání složitějších dotazů a komplexnější analýzu. Vše toto platí alespoň o databázích a modelech separátně vyvinutých pro specializovaný software. Mnoho aplikací a řešení, které byla donedávna výsadou pouze odborných pracovišť a uživatelů, se nyní více přiblížila širší veřejnosti díky internetu. V oblasti geografických informačních systémů se ustálil termín WebGIS obecný název pro aplikace se základem v GIS, poskytovaných prostřednictvím internetu. Tyto aplikace umožňují koncovým uživatelům využít všech výhod, které s tímto řešením přichází. Zejména dosažitelnost takového systému prakticky kdekoliv s internetovým připojením a navíc bez nutnosti zakoupení a instalace specializovaného softwaru pro účely správy prostorových informací (Kopáčková 2011, Komárková 2010). Všechny operační a podpůrné funkce takovéhoto systému ovšem musí být adaptovány na všechna omezení, která internet přináší. Obecně zde není prakticky žádný problém s ukládáním statických dat, k čemuž jsou samozřejmě využity SQL databáze, jakožto nástroj jednoduše aplikovatelný v internetovém prostředí. SQL reprezentuje standardní relační datový model, který snadno dokáže ilustrovat jeden stav (stav v určitém momentu) modelovaného světa, tzv. snapshot zobrazení. Pokud je takováto databáze aktualizována, tj. alespoň jeden záznam je změněn, znamená to ztrátu předchozího stavu. Existuje ale mnoho aplikací, které běžně potřebují přístup i do předchozích, případně budoucích stavů modelovaného světa. To téměř beze zbytku platí pro všechny geografické systémy, jejichž informace v nich uložené téměř nepřetržitě procházejí určitými změnami (Burney 2010). Pokud chceme implementovat WebGIS a prezentovat jím prostorová temporální data na internetu, musíme mít přístup k aplikacím na specializovaných serverech, nebo se navrátit k původním internetovým technologiím se všemi jejich dobrými i špatnými vlastnostmi. Tento článek se snaží zhodnotit a vybrat nejvhodnější ze současných datových modelů a trendů ve zpracování temporálních dat a jejich ukládání v rámci současných internetových standardů.

3 METODIKA Základem tohoto článku bylo studium teoretických podkladů týkající se relačních databází, jejich aplikace v internetovém prostředí, dotazovacích jazyků a dále podkladů zaměřených na geografické informační systémy, a to zejména na jejich informační složku. Tým autorů poté analyzoval současnou situaci v oblasti správy temporálních dat, přičemž největší důraz byl kladen na současné trendy a technologie, které by bylo možné aplikovat do internetového prostředí. Na základě těchto poznatků byl vytvořen přehled nejpoužívanějších metod pro správu temporálních dat v relačních databázích. V závěru článku je nastíněna možná praktická aplikace probírané problematiky, kterou tým autorů plánuje realizovat v blízké budoucnosti. SPRÁVA TEMPORÁLNÍCH DAT Různé vyjádření času V temporálních databázích se vyskytují tři typy reprezentace času. Prvním z nich je tzv. platný (validní) čas, který je využíván ve většině temporálních databází. Jedná se o čas, který určuje platnost jednotlivých jevů v modelovaném světě, resp. světě modelovaném uloženými daty. Typicky je validní čas používán v souvislosti s minulostí a přítomností, ale vyskytují se i případy, kdy je validní čas určen pro budoucnost. V temporálních databázích je validní čas určen ve formě intervalu (nejčastěji je zadáno datum a čas, kdy daná událost začíná platit a kdy končí), ale v závislosti na povaze informace může jít také o samostatný bod v čase. V Tabulce č. 1 je uveden příklad, kde dva samostatné atributy začátek události ( platne_od ) a její konec ( platne_do ) určují trvání dané události. Tabulka č. 1: Začátek a konec události určen přesným časovým údajem. [Autor] udalost_id platne_od platne_do :00: :00: :15: :15: :08: :08: :10: :10: :09: :09: :18: :18: V oblasti GIS můžeme jako názorný příklad takovéto exprese času uvést plánované, probíhající, či ukončené práce na určitém úseku komunikace (vozovce). Zároveň se jedná o příklad události, která může mít nastaven svůj platný čas i v budoucnosti.

4 Další způsob, jak může být validní čas vyjádřen, je prostřednictvím jedné hodnoty (přesným časovým údajem), která vyjadřuje začátek události, a poté je jako další atribut uveden počet časových jednotek, po které má daná událost platnost (Tabulka č. 2). Tabulka č. 2: Začátek události určen přesným časovým údajem, trvání události časovou jednotkou. [Autor] udalost_id zacatek_udalosti casova_jednotka[dny] :00: :15: :08: :10: :09: :18: Pokud bychom zůstali u příkladu s prací na vozovce, vyjádření validního času pomocí začátku události a časové jednotky určující její trvání se používá především pro plánování budoucích oprav, především pak v odvětví projektového řízení. Při znalosti komplexity daného úkolu a dostupných zdrojů, celková doba trvání určité události může být přesně vypočítána (např. počet dní). Ve skutečnosti pak tyto předem vypočítané termíny nemusí být dodrženy, událost může trvat kratší nebo delší dobu, než bylo vykalkulováno. Právě tehdy (tedy pro zpětné vyjádření události) je ale vhodné použít k vyjádření platného času způsob uveden v Tabulce č. 1. Druhým typem času, který je v temporálních databázích používán, je tzv. transakční čas. Tento čas se také vztahuje k zaznamenaným událostem, ovšem nevyjadřuje jejich trvání z pohledu modelovaného světa, ale z pohledu SŘBD (Ott 2001). Jinými slovy se jedná o časový údaj, kdy v samotné databázi došlo ke změně daného záznamu (vytvoření, aktualizace, smazání). Vždy záleží na samotném databázovém systému, zda je navržen k uchovávání transakčního času, ale v naprosté většině systémy ukládají alespoň čas vytvoření nového záznamu. Tabulka č. 3 znázorňuje ukládání transakčního času, konkrétně datum poslední modifikace záznamu a uživatele, který změnu provedl (Tang 2010, Atay 2010).

5 Tabulka č. 3: Čas modifikace (transakční čas). [Autor] udalost_id zmeneno uzivatel :13:20 user :53:34 user :25:11 admin :41:09 user :35:47 admin :18:28 user Posledním typem času v temporálních databázích je tzv. uživatelský čas (user-defined). V zásadě se jedná o jakýkoliv jiný časový údaj, který chceme ukládat, ale který zároveň žádným způsobem neovlivňuje oba výše zmíněné (validní a transakční) (Combi 2010). Různé typy prostorových temporálních databází a jejich užití V závislosti na tom, zda databáze obsahuje validní, transakční, uživatelský čas, nebo kombinaci všech, diferencujeme několik typů temporálních databází. Tzv. snapshot databáze obsahují pouze uživatelský čas. Reprezentují pouze jeden pohled (momentku snapshot) na modelovaný svět. Valid-time databáze obsahují pouze validní čas, tzn., historie změn databáze není ukládána. Transaction-time databáze (rollback) ukládají pouze transakční čas. V praxi se nejčastěji používají tzv. bitemporální databáze, které kombinují ukládání validního i transakčního času (Combi 2010). Různé úrovně zaznamenávání faktoru času K zaznamenávání času v temporálních databázích je využíváno tří hlavních přístupů. Liší se tím, na které úrovni samotný faktor času integrují do databáze. První z nich integruje čas na úrovní celé relace. V praxi to znamená, že při každé změně modelovaného světa se vytvoří jeho kompletní nová instance snapshot (se zaznamenanou změnou). Tento přístup je výhodný z hlediska jednoduchosti vyhledávání informací o stavu modelovaného světa v jednotlivých bodech v čase. Problém ovšem nastává, pokud chceme z databáze získat data časových řad. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je též vysoká redundance dat, která vzniká při každé nové instanci modelovaného světa (Atay 2010, Revesz 2010). Druhý přístup integruje čas na úrovni řádku. Každý řádek v temporální databázi tak má svůj atribut času, ať už se jedná o validní, transakční, či kombinaci obou. Tento způsob integrace času eliminuje vysokou míru redundance dat, i když ne úplně (jak je uvedeno níže). V praxi se tedy při každé změně určitého objektu modelovaného světa vytvoří v databázi pouze nový řádek (resp. jeho kopie) se změnou objektu, ale ostatní nezměněné se již neduplikují.

6 skupina_zmen_1 atribut_3 atribut_2 skupina_zmen_1 atribut_1 validni_cas objekt_id událost_id Pokud má v sobě každý záznam integrován validní čas, stále je možno jednoduše vygenerovat snapshot takovéto databáze pohled na požadované objekty v požadovaném čase. Příklad takovéhoto dotazu je následující: SELECT * FROM temporali_tabulka WHERE platne_od < "pozadovane_datum" and (platne_do > "pozadovane_datum" or platne_do IS NULL) Jak již bylo řečeno, tento přístup neeliminuje redundanci dat úplně. Pokud existuje tabulka se záznamy, které mají více než jeden atribut a zároveň jsou tyto atributy na sobě nezávislé, tzn., mohou se měnit v čase nezávisle na sobě, při každé změně jednoho z nich se vždy vytvoří redundantní data dalšího atributu (příp. dalších atributů, pokud jich je více), který zůstal beze změny. Toto má za následek i poměrně složitou konstrukci dotazů na historii určitého objektu (Viqueira 2007). Jednou z možností, jak se tomuto problému vyhnout, je integrovat do tabulky pomocné atributy zaznamenávající změny skupin atributů, které se v čase vždy mění společně. Příklad zmíněných atributů je ilustrován v Tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Skupiny atributů měnících se vždy společně. [Autor] A 1 J X A 0 K Y B 1 K Y 0 Atribut 1 patří do Skupiny změn 1. Atributy 2 a 3 patří do Skupiny změn 2. Díky těmto sloupcům je možno jednoduchým dotazem získat informaci o tom, ve kterém roce došlo ke změně (Ott 2001). Další možnost, jak v rámci přístupu integrace faktoru času na úrovni řádku můžeme eliminovat redundanci na nejnižší možnou úroveň, je rozdělení relace do více tabulek. Na druhou stranu tento proces rezultuje do potřeby mnohem vyšší komplexity a složitosti dotazů týkajících se objektů měnících se v čase. K získání jednoduché informace o jednom objektu v jednom bodě v čase, je nutno dotazem nejdříve spojit všechny relevantní relace do jedné a teprve poté vyhledat požadovanou informaci.

7 Třetí přístup integruje faktor času na úrovni atributu, použitím tzv. vnořených dat. Každý atribut, který uchovává informaci měnící se v čase, je doplněn o vnořený atribut, ve kterém je uložen časový údaj, kdy ke změně příslušného atributu došlo. Tento přístup úplně eliminuje redundanci dat, ale není v souladu s relační datovou normalizací. Pro práci s tímto datovým modelem je třeba využít databáze a dotazovací jazyky, které s vnořenými časovými umí pracovat, což tradiční relační databáze používané ve webovém prostředí nedokážou (Atay 2010, Goralwalla 1995). SPRÁVA ČASOPROSTOROVÝCH DAT Při práci s časoprostorovými údaji obvykle chceme aplikovat tři typy úkonů. Třídit, spravovat a ukládat tyto údaje k těmto činnostem se obvykle používá SŘBD (systém řízení báze dat). Dále tyto údaje chceme analyzovat, zpřesnit, případně transformovat do podoby vhodné pro naše konkrétní potřeby k tomuto se obvykle používají skripty nebo programy s algoritmy specializovanými konkrétně na problematiku, kterou chceme řešit. V neposlední řadě často požadujeme zobrazit vybrané části dat potřebné k analýze, nebo prezentaci výsledků pro koncového uživatele. Pro práci s prostorovými daty existuje několik softwarových aplikací, které jsou na výše uvedené úkony specializovány. Jedním z nejvíce používaných GIS softwarů je ArcGIS Desktop od firmy ESRI (MyTopDozen 2013). Databázový systém ArcGIS ArcGIS obsahuje svůj vlastní databázový systém, analytické nástroje a také je schopen vizualizovat jak vektorové, tak rastrové mapy různými způsoby, připravit je k tisku, případně je exportovat do různých formátů. Ačkoliv jsou tyto programy ideální pro analýzu klasických GIS dat, obvykle postrádají schopnosti řídit temporální data. Dílčí nástroj pro práci s časovými daty byl do programu ArcGIS Desktop přidán až v poslední verzi ArcGIS 10 (Esri 2013). Ovšem ani tyto komplexní programy obvykle nemají schopnost vytvářet složité editovatelné webové aplikace s možností interaktivních pohledů na zpracovávaná data. Pokud takovou možnost zmíněné produkty nabízejí, děje se tak prostřednictvím specializovaného GIS serveru - jako je např. ArcGIS Server (samostatná aplikace pro ArcGIS Desktop). To s sebou přináší jak nekompatibilitu s jinými systémy, tak samozřejmě i vyšší finanční nároky na pořízení a provoz takovéto konkrétní technologie. Pokud chceme vytvořit komplexní webové aplikace, které lze bez problému připojit k jiným databázím a systémům obsahující temporální GIS data, a zároveň nechceme být závislí na specifickém GIS serveru, musíme použít samostatné nástroje upravené pro zpracování, vizualizaci a publikování těchto časových GIS dat na webových stránkách.

8 Existuje několik přístupů a aplikací, které toto umožňují. Mnohé z nich jsou výsledkem vědeckého výzkumu v oblasti časových databází, zobrazení GIS dat atd. Tyto aplikace používají různé SŘBD a další nástroje pro vytvoření finálního webového rozhraní pro koncového uživatele. Dynamické webové aplikace Nejběžnějšími relačními databázovými systémy pro webové stránky a jejich příslušné skriptovací jazyky jsou MySQL a Oracle. Oba jsou v souladu se základními relačními normami a mají mnoho funkcí pro práci s daty, včetně několika prostorových funkcí a testování prostorových vztahů (SolidIT 2013). Pro práci s databází je třeba serverově orientovaný skriptovací jazyk, který umožní vytvářet dynamické webové aplikace. Nejpopulárnější jazykem je v současné době PHP. Disponuje rozsáhlou sadou funkcí pro komunikaci s MySQL, Oracle nebo jinou relační databází, a také existuje mnoho webových aplikací umožňujících práci s databázemi a tabulkami pomocí grafického rozhraní, např. phpmyadmin (Pultar 2010). Skriptovací jazyk nám umožňuje vytvářet dynamické dotazy na data v databázi a vytvářet požadovaný výstup - ať už se jedná o data, která chceme exportovat do ArcGIS pro analytické účely, nebo jako výstup pro koncovou webovou aplikaci. Pro efektivní interaktivní zobrazení dat na straně klienta existuje v podstatě pouze jeden hlavní jazyk používaný k tomuto účelu, a to je java-script (Pultar 2009, Ye 2010). VYTVOŘENÍ WEBOVÉ APLIKACE POUŽÍVAJÍCÍ DATA Z TEMPORÁLNÍ DATABÁZE K vytvoření webové stránky pro zobrazení časoprostorových dat musíme nejprve převést tato data do datového modelu, který nám je umožňuje snadno aktualizovat a aplikovat požadované dotazy. Základní přístup je vytvořit tabulku, která integruje faktor času na úrovni n-tice (řádku) a v závislosti na tom, jak se údaje mění v čase, povolit určitý druh redundance nebo rozdělit konkrétní tabulku do více tabulek se skupinami atributů, které se vždy mění společně. V rámci našeho výzkumu se v současné době snažíme aplikovat různé datové modely při práci s daty v případové studii, která má za úkol provádět testování rychlosti různých datových modelů - srovnání jejich schopnosti přizpůsobit dotazy, snadno spravovat data pro použití v GIS aplikacích, a dále schopnost vizualizace těchto dat pro koncového uživatele. V předběžném výzkumu jsme porovnávali různé webové GIS aplikace a zjistili jsme, že většina z nich zpracovává časoprostorové údaje ve formě jedné tabulky s časovým razítkem pro každý řádek, ve formě platného času (valid time). Většina z těchto aplikací pak umožňuje uživateli zobrazit objekty na podkladové mapě ve vybraném momentě v čase. Obvykle je

9 umožněno uživateli zapnout a vypnout různé vrstvy a nastavit si požadovaný čas formou slideru, tak jak je zobrazeno na Obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Časový posuvník v aplikaci ArcGIS 10.[Autor] Náročnější aplikace umožňují uživateli specifikovat časový rámec a zobrazit všechny objekty, které mají platný čas v tomto časovém rámci. Pokud jde o konkrétní formy údajů, které tyto programy používají a se kterými pracují, ty se liší napříč aplikacemi. Většina open-source aplikací používá Keyhole Markup Language (KML), jež je specifická mutace XML, speciálně navržená pro vyjádření geografických informací. Mezi další používané formáty patří GeoRSS, Google spreadsheets, GeoJSON, případně další formáty určené pro specifické aplikace, jako je například ArcGIS shapefile. Každá z těchto formátů má různou míru komplexnosti, která umožňuje další využití zpracovávaných dat. Nejjednodušší aplikace nabízí režim správy pouze základních prostorových souřadnic s datem, názvem a popisem. Další skupina vyspělejších aplikací dokáže spravovat všechny

10 časové údaje v samostatně odděleném souboru, případně tabulce. Poslední skupina aplikací časové údaje diferencuje na úrovni vrstev. V naší případové studii jsme pomocí PHP skriptu ve fázi testování výpisů požadovaných údajů z modelové databáze MySQL. Výsledné datové šablony pak plánujeme převádět do nejpoužívanějších formátů, se kterými operují webové client-side aplikace a GIS. Zejména plánujeme porovnat čas potřebný ke zpracování různých dotazů na různých datových modelech, a čas potřebný pro transformaci výsledků z těchto dotazů do různých výše zmíněných datových formátů. V současné době provádíme již zmíněnou konverzi zkušebních dat do několika datových modelů, které byly vytvořeny pro účely této případové studie. V současné chvíli jsou všechny datové modely založeny na ukládání času jako atributu na úrovni řádku, ale zároveň byly aplikovány různé úrovně redundance dat v těchto datových modelech. Prostřednictvím testů plánujeme zjistit dopad množství redundance dat na rychlost složitějších dotazů a jejich schopnost umožnit snadný přístup k důležitým datům. Z dosavadních výsledků testů provedených na vzorku (relační tabulka čítající 150 řádků) můžeme konstatovat, že výše uvedené testovací procesy vykazují lepší výsledky u modelů, v nichž je aplikována vyšší míra redundance dat. Jak jsme očekávali, u takto malého vzorku dat nebyly výrazně zpomaleny ani procesy, které vyžadovaly například dodatečnou transformaci zpracovávaných dat rozložením složitějších dotazů skriptovacího jazyka na jednodušší. Dále očekáváme, že při aplikaci stejných datových modelů (s vyšší mírou redundance dat) na relace s vyšším celkovým objemem dat bude zřetelně zpomalovat zejména složitější dotazy. Zajisté bude zajímavé porovnání těchto zmíněných datových modelů, s modely vyhovujícími datové normalizaci. Samotné porovnání bude kvantifikováno pomocí multi-kriteriální analýzy a budou mezi sebou porovnány výsledky všech zmíněných datových modelů při aplikaci různého množství dat a různých typů dotazů. Mimo jiné bude naším cílem stanovení mezních hodnot vhodnosti jednotlivých modelů v závislosti na množství zpracovávaných dat. NAVIGAČNÍ APLIKACE Na základě výše popsaného výzkumu v oblasti temporálních datových modelů pro webové prostředí chceme aplikovat získané znalosti k vytvoření webové platformy (geografického informačního systému), která bude kombinovat mapu kampusu, navigační nástroje a školní informační systém IS Studium ČZU v Praze. Tento WebGIS bude především určen pro nově příchozí studenty (1. ročníky) a bude mít za cíl poskytnout jednoduchou a intuitivní orientaci na území univerzitního kampusu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit interaktivní mapu dané oblasti, zejména vnitřní mapy všech univerzitních budov, včetně příslušných údajů z integrovaného školního informačního systému, které jsou relevantní ve smyslu navigace a orientace, v první řadě rozvrhy hodin jednotlivých učeben, konzultační hodiny učitelů atd. Tato uvedená data jsou k dispozici v

11 informačním systému, ale problém je, že se mění minimálně jednou za semestr při změně rozvrhu. Tato dynamická součást plánovaného WebGISu vytváří potřebu najít způsob, jak přenášet a transformovat data z databází školního informačního systému do formy vhodné pro webovou mapovou aplikaci. Jádro plánovaného WebGISu se skládá ze dvou základních komponent. První z nich je temporální databáze a druhá je podrobná vektorová mapa univerzitního kampusu, včetně vnitřních plánů jednotlivých budov. Temporální databáze bude založena zejména na výzkumu popsaného v tomto článku. Mapová složka bude vytvořena kombinací několika metod. Jako základní mapa bude použita open-source platforma OpenLayers. Vzhledem k tomu, že oblast našeho univerzitního kampusu není v této platformě příliš dokonale zaznamenána, bude třeba opravit a aktualizovat všechny nepřesnosti ručně pomocí přenosného GPS modulu s následným zakreslením do mapy. Vnitřní plány budov nám již byly poskytnuty Provozně technickým odborem ve formě technických výkresů CAD. Z těchto souborů byly extrahovány příslušné vrstvy a implementovány do podkladové mapy. Tento proces se provádí v ArcGIS 10 a výsledné vrstvy jsou exportovány do formátu KML, který je platformou OpenLayers podporován. V současné době je k dispozici pilotní verze mapy z vyvíjeného WebGISu zobrazující jedno patro Provozně ekonomické fakulty. Všechny polygony (učebny, kanceláře a chodby) byly převedeny do vektorů manuálně, ale v budoucnu plánujeme tento proces zautomatizovat. Nabízí se několik možností automatizace, jako nejefektivnější se prozatím zdá automatická klasifikace obrazu v ArcGIS. ZÁVĚR V současné době jsme ve fázi průběhu případové studie testující různé datové modely. Vytvořili jsme skript v PHP, který používá vlastní šablony pro zpracování výsledků SQL dotazů. To nám umožňuje testovat rychlost a odezvu potřebnou k vytváření různých formátů temporálních geografických datových souborů. Rádi bychom výsledky probíhajícího a plánovaného výzkumu dostali do formy metodiky určené pro výběr a implementaci temporálního datového modelu speciálně pro WebGIS. Získané znalosti jsou průběžně zpracovávány a implementovány do prozatím pilotní verze navigační aplikace (viz výše), kterou tým autorů v budoucnu plánuje dokončit do podoby funkčního GIS pro kampus ČZU v Praze. PODĚKOVÁNÍ Tento článek byl vytvořen za podpory grantového projektu IGA PEF ČZU v Praze: Metodika návrhu relační databáze a webového rozhraní pro dynamický GIS, č Tým autorů tuto podporu s poděkováním oceňuje.

12 LITERATURA C. E. Atay, A Comparison of Attribute and Tuple Time Stamped Bitemporal Relational Data Models, in Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science, Las Vegas, A. Burney, N. Mahmood a K. Ahsan, TempR-PDM: a conceptual temporal relational model for managing patient data, in AIKED'10 Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Artificial intelligence, knowledge engineering and data bases, Stevens Point, WSEAS Press, 2010, pp C. Combi, E. Karavnou-Papiliou and Y. Shahar, Temporal Databases, in Temporal information systems in medicine, New York, Springer US, 2010, pp Esri, What's new for temporal data in ArcGIS 10, Esri, [Online]. Available:http://help.arcgis.com/en%20/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00qp htm. [Accessed 2013]. I. A. Goralwalla, A. U. Tansel and M. T. Özsu, Experimenting with Temporal Relational Databases, in Proceedings of the 1995 ACM CIKM International Conference On Information And Knowledge Management, New York, J. Komárková, P. Sedlák, M. Novák, A. Musilová a V. Slavíková, Problems in Usability of Web- Based GIS, in Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS), Athens, WSEAS Press, H. Kopáčková, H. Jonášová, I. Mikešová a J. Hejlová, Gathering of Requirements on WebGIS Development - the Example of Bikeway Mapping Application, in Recent Researches in Circuits, Systems, Communications and Computers: Proceedings of the 2nd European Conference of Computer Science (ECCS'11), Stevens Point, WSEAS Press, 2011, pp MyTopDozen.com, MyTopDozen, MyTopDozen.com, [Online]. Available:http://www.mytopdozen.com/Best_GIS_Software.html. [Accessed 2013]. T. Ott and F. Swiaczny, Time-Integrative Geographic Information Systems, Berlin: Springer Verlag, E. Pultar, T. J. Cova, M. Yuan and M. F. Goodchild, EDGIS: a dynamic GIS based on space time points, in International Journal of Geographical Information Science, vol. 24:3, pp , E. Pultar, M. Raubal, T. J. Cova and M. F. Goodchild, Dynamic GIS Case Studies: Wildfire Evacuation and Volunteered Geographic, in Transactions in GIS, vol. 13(s1), p ,

13 P. Revesz, Temporal Databases, in Introduction to Databases, London, Springer-Verlag, 2010, pp solid IT, DB-Engines Ranking of Relational DBMS, solid IT, [Online]. Available: [Accessed 2013]. Y. Tang, X. Ye and N. Tang, Temporal Information Processing Technology, New York: Springer Heidelberg, J. R. R. Viqueira and N. A. Lorentzos, SQL extension for spatio-temporal data, in The VLDB Journal, vol. 16(2), p , X. Ye, Z. Peng and H. Guo, Spatio-Temporal Data Model and Spatio-Temporal Databases, in Temporal Information Processing Technology and Its Application, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. 3D model města pro internetové aplikace Jakub Dolejší Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Aktuálně je pro řadu měst vytvářen prostorový model budov. Aby nezůstalo pouze u mrtvého

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Autor: Jaroslav Daníček Vedoucí práce: Prof. Iva Stuchlíková Odborný konzultant: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok 2009 2010

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) Identifikační kód: TB9500MD103 Řešitel: GEODÉZIE TOPOS, a. s. Řešitelský tým: Ing.

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy 3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad 10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování data čerpána z primárních informačních systémů a dalších zdrojů OLAP

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS

Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS Abstrakt Jan Pěnčík 1 Článek popisuje a porovnává způsoby možného vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Animace ve WPF Filip Gažák Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Hlavním tématem práce bude nový prvek pro tvorbu uživatelského prostředí ve WPF animace. V teoretické části se nejprve seznámíme

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Technologický pasport Masarykovy univerzity

Technologický pasport Masarykovy univerzity Technologický pasport Masarykovy univerzity Mgr. Petr Kroutil Masarykova univerzita Ústav výpočetní techniky Agenda Stavební pasport MU Motivace technologického pasportu Co je to technologický pasport?

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

4. blok část A Logické operátory

4. blok část A Logické operátory 4. blok část A Logické operátory Studijní cíl Tento blok je věnován představení logických operátorů AND, OR, NOT v jazyce SQL a práce s nimi. Doba nutná k nastudování 1-2 hodiny Průvodce studiem Při studiu

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více