Vaše účast v projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše účast v projektu"

Transkript

1 Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního modulu se uskuteční v termínu, který se dnes dozvíte a poznamenáte si ho do tabulky na poslední straně této příručky. V případě, že jste se rozhodli využít služeb nabízených naším projektem, budete s námi podepisovat závaznou Dohodu o účasti v projektu. Text této Dohody je součástí této informační příručky a naleznete jej na jejím konci. Prosíme Vás, abyste si tento text důkladně prostudovali. V případě, že budete mít jakékoli dotazy, můžete využít telefonních čísel z přední strany brožury nebo se zeptat přímo na vstupním modulu našich pracovníků. Ještě jednou Vám detailně vysvětlíme jednotlivé aktivity projektu. Vysvětlíme si také, jaké jsou možnosti čerpání tzv. přímé podpory. Dozvíte se, jak dlouhá bude Vaše účast v projektu, jaké budete mít povinnosti a co musíme poskytnout my Vám. Vysvětlíme si, k čemu slouží klientská centra, kde je najdete a jaká je jejich provozní doba. Vstupní modul je určen také k tomu, abyste se dozvěděli podrobnosti k jednotlivým rekvalifikačním kurzům, které jsou v rámci projektu nabízeny. Zároveň si ujasníte i vstupní požadavky a budete informováni o dokladech, které budete potřebovat před zahájením jednotlivých rekvalifikací. V průběhu vstupního modulu si také s naší pomocí vypracujete svůj Osobnostní profil. Výsledkem uvedených aktivit bude určení vhodného profesního školení, které absolvujete v rámci projektu. Profesní školení - rekvalifikační kurzy můžete vybírat z výše uvedené nabídky. Délka profesního školení je závislá na typu rekvalifikace. Nejkratší doba je 1 týden, nejdelší pak 16 týdnů. V závislosti na počtu zájemců o daný typ rekvalifikace a potřebném technickém vybavení bude určeno místo, kde bude rekvalifikace probíhat. Všechny rekvalifikační kurzy budou probíhat pouze na území Karlovarského kraje. Po celou dobu projektu budeme provádět detailní monitoring trhu práce v Karlovarském kraji a budeme vyhledávat vhodná volná pracovní místa pro klienty projektu. V případě, že budete mít jakýkoli dotaz k této problematice, můžete se nás obracet telefonicky či em. Na základě Vašeho Osobnostního profilu Vám budeme průběžně zprostředkovávat různé pracovní nabídky. Prostřednictvím u a připojení k internetu, které můžete využívat v klientských centrech, Vám pomůžeme vložit Vaše údaje do různých databází, které slouží k vyhledávání zaměstnání. Jako klienti projektu máte možnost využívat po celou dobu Vaší účasti v projektu tzv. individuální poradenství. Toto poradenství Vám ochotně poskytnou koordinátoři projektu ve všech klientských centrech. V klientských centrech bude v předem stanovených termínech přítomen taktéž psycholog. Mimo provozní dobu klientských center můžete taktéž využít ový popřípadě telefonický kontakt.

2 V rámci projektu absolvujete všechny výše popsané aktivity. Jedna navazuje na druhou a každá z nich je stejně důležitá. Při přípravě všech aktivit jsme vycházeli z toho, že jen ten kdo dokonale zná sám sebe, může opravdu dobře využít svých schopností. Vaše účast v projektu Na základě Vaší evidence na místně příslušném Úřadě práce Vám bylo vystaveno Doporučení k zařazení do projektu ESF k účasti na dnešní informační schůzce. Toto doporučení si prosím před odchodem z této místnosti nechte potvrdit některým z členů projektového týmu. Pokud jste se rozhodli, že to s námi zkusíte a půjdete do projektu, dostavte se prosím do tří dnů od dnešní schůzky (sobota, neděle a státní svátky nepočítáme) k pracovnici úřadu práce, která Vám vystavila Doporučení. S ní pak sepíšete Souhlas se zařazením do projektu ESF. S kopií tohoto dokladu se dostavíte na vstupní modul. Tam bude sepsána Dohoda o účasti v projektu mezi Vámi a Integrovanou střední školou. Tehdy se stanete skutečným klientem projektu a budete se moci účastnit všech jeho aktivit. Účast na aktivitách projektu je pro Vás zcela bezplatná. Pokud s námi podepíšete Dohodu, obdržíte od nás Průkaz klienta projektu, do něhož si prosím nechte ve vlastním zájmu vždy potvrdit všechny aktivity, které v rámci projektu absolvujete. Tento průkaz Vám bude sloužit také jako doklad pro vyplácení přímé podpory. Mimochodem přímá podpora je velmi užitečná věc. O co se jedná? Přímá podpora bude poskytována všem klientům projektu po dobu jejich účasti na aktivitách projektu. V rámci přímé podpory můžete čerpat pět druhů příspěvků. Přímá podpora se poskytuje klientům od okamžiku podpisu Dohody o účasti v projektu. První aktivitou projektu, na kterou lze čerpat přímou podporu je tedy vstupní modul. 1. příspěvek na cestovné Máte nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s dopravou na aktivity projektu. Máte nárok na prokázané výdaje na cestu z místa bydliště na místo konání aktivity projektu a zpět do místa bydliště. K cestě musíte použít prostředky hromadné dopravy a vynaložené náklady musíte doložit jízdenkou, z níž bude patrné datum uskutečněné jízdy a odkud kam byla jízda uskutečněna. Nelze proplácet jízdné městské hromadné dopravy. 2. příspěvek na stravné Máte nárok na stravenku, kterou obdržíte v případě, že se alespoň 3 hodiny zúčastníte aktivit projektu: vstupní modul či burza práce. 3. příspěvek na ubytování

3 V odůvodněných případech je možné, poskytnout Vám příspěvek na ubytování po dobu Vaší účasti na rekvalifikačním kurzu. Tento příspěvek nesmí přesáhnout částku 1.000,- Kč za jeden den. 4. příspěvek na lékařské potvrzení Tento příspěvek Vám bude vyplacen tehdy, pokud je lékařské potvrzení nutné k tomu, abyste se mohl/a účastnit aktivit projetu (např. některé rekvalifikace). Příspěvek Vám bude vyplacen na základě příjmového účetního dokladu, který Vám byl vystaven lékařem, kterému jste za potvrzení zaplatil/a. Tento příspěvek je limitován 124,- Kč na jedno lékařské potvrzení. V případě, že za potvrzení zaplatíte více, bude proplaceno pouze 124,- Kč. 5. příspěvek na hlídání dětí Tento příspěvek Vám bude proplacen, pokud Vaše dítě do 15 let věku nenavštěvuje kolektivní zařízení (mateřská nebo základní škola, stacionář apod.), a Vy si musíte po dobu Vaší účasti na aktivitách projektu zajistit péči o toto dítě prostřednictvím zařízení, které má k této činnosti zákonné oprávnění (mateřské centrum, agentura hlídání dětí apod.). Příspěvek je omezen maximální výší 400,- Kč na jedno dítě a den. Celkově můžete po celou dobu Vaší účasti v projektu čerpat maximálně ,- Kč na tyto služby. Je samozřejmé, že Vám budou proplaceny jen skutečně vynaložené náklady, které jste povinni prokázat daňovým dokladem, který splňuje všechny náležitosti dle Zákona. K vyplacení příspěvku musíte taktéž doložit kopii rodného listu dítěte. Vyplácení přímé podpory bude probíhat v jednotlivých klientských centrech. V případě dotazů na vyplácení přímé podpory se prosím obracejte na koordinátora, kterého jste si označili na úvodním listě této příručky. Přímá podpora Vám bude vyplacena ve všech klientských centrech projektu bez ohledu na to, kde máte trvalé bydliště. Přímá podpora bude vyplácena v klientských centrech po celou jejich provozní dobu. Vaší povinností je doručit příslušnému koordinátorovi veškeré doklady k vyplacení přímé podpory, tedy Váš Průkaz klienta a občanský průkaz a podklady k proplacení (jízdenky, účtenky za lékařské potvrzení nebo ubytování apod. ) do kteréhokoli klientského centra projektu a tam obdržíte ihned v hotovosti příslušnou finanční částku. V případě, že projevíte zájem o zahájení samostatného podnikání, můžeme Vám zprostředkovat poskytnutí finanční podpory, která Vám pomůže tuto činit zahájit. Jedná se o společensky účelné pracovní místo zřízené po dohodě s úřadem práce pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti.

4 Příspěvek za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti je určen pro uchazeče o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání ( 33 Zákona o zaměstnanosti v platném znění), a to z důvodu zdravotního stavu, věku, péče o děti nebo z jiných vážných důvodů. Jedná se o tyto uchazeče o zaměstnání: a) fyzické osoby se zdravotním postižením b) fyzické osoby do 20 let věku c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku e) fyzické osoby starší 50 let věku f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc Společensky účelné pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem samostatně výdělečné činnosti může být poskytnut jako jiný účelově určený příspěvek ( 25 písm. c) vyhlášky 518/2004 Sb.). Podmínkou poskytnutí příspěvku je udržet pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem samostatně výdělečné činnosti po dobu 24 měsíců. Zajistíme, aby veškeré záměry poskytnutí příspěvku byly nejprve zkonzultovány s příslušným úřadem práce a oddělením správy ESF, včetně účelu a využití vybavení pro daný podnikatelský záměr. Další podmínky pro poskytování příspěvků jsou specifikovány v KRITÉRIÍCH APZ na příslušný rozpočtový rok. Každý úřad práce postupuje dle aktuální Směrnice ředitele, která upravuje poskytování finančních prostředků v rámci APZ. Příspěvek je určen pro uchazeče o zaměstnání (dle 33 ZoZ), kteří dosud neobdrželi finanční příspěvek na zahájení podnikatelské činnosti. Účastníci projektu mohou tyto příspěvky získat na základě písemné žádosti. Pro poskytnutí příspěvku je nutné splnit zákonné podmínky pro poskytnutí příspěvku specifikovaných v žádosti. Předáme příslušné formuláře účastníkům a zajistíme jejich písemné podání včetně povinných příloh: 1. Doklad o oprávnění k podnikání 2. Potvrzení, že žadatel nemá: v evidenci zachyceny daňové nedoplatky nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění

5 nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Pokud zaměstnavatel má některý z výše uvedených nedoplatků a bylo mu povoleno splácení ve splátkách, lze příspěvek poskytnout, není-li v prodlení se splácením splátek. Příspěvek lze poskytnout zaměstnavateli i v případě, bylo-li mu povoleno posečkání daně. Tyto skutečnosti je zaměstnavatel rovněž povinen doložit. Potvrzení musí být vystavena na jména s uvedením rodného čísla, popř. data narození. 3. Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu 4. Podnikatelský záměr (osnova dle žádosti) 5. Vztah k objektu, ve kterém bude samostatná výdělečná činnost provozována (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) 6. Vyjádření ošetřujícího lékaře zdravotní způsobilosti výkonu samostatně výdělečné činnosti Potvrzení podle bodu 2 nemohou být ke dni podání žádosti starší 1 měsíce. Proplácení finančních prostředku bude vždy specifikováno v Dohodě o zřízení SÚPM pro výkon samostatně výdělečné činnosti.