Proto přikládá FWV GmbH systematickému sledování a posuzování jakosti vody v Labi mimořádně velký význam.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proto přikládá FWV GmbH systematickému sledování a posuzování jakosti vody v Labi mimořádně velký význam."

Transkript

1

2 Společnost Fernwasserversorgung Elbaue Ostharz GmbH (FWV GmbH) poskytuje jakožto nadregionální dodavatel pitné vody regionálním úpravnám v oblasti středního Německa pitnou vodu vynikající kvality. V oblasti kolem Halle a Lipska zásobuje pitnou vodou, kterou získáváme na základě břehové infiltrace, přibližně 1 milión obyvatel. Proto přikládá FWV GmbH systematickému sledování a posuzování jakosti vody v Labi mimořádně velký význam. Společně s dalšími dodavatelskými podniky provádí ve spolupráci s Technologickým střediskem vody (Technologiezentrum Wasser - TZW) německé vědecko-technické asociace vodního hospodářství a plynárenství DVGW e.v. na vybraných úsecích toku Labe, Sály a Bílého Halštrovu již 14 let sledování ukazatelů pro potřeby úpravy pitné vody. Z výsledků několikaletého sledování jsou odvozovány vývojové trendy, sloužící jako základ pro upřesnění požadavků na jakost vody v Labi a jeho přítocích. Stav jakosti vody v Labi z hlediska úpravy pitné vody 1. Vypouštění antropogenních znečišťujících látek doznalo v posledních letech výrazného poklesu. Nezávisle na této skutečnosti hrají antropogenní znečišťující látky v řekách, využívaných pro získávání pitné vody, nezanedbatelnou úlohu. K organickým znečišťujícím látkám v Labi, které jsou z hlediska pitné vody významné, patří: léčiva rentgenové kontrastní látky MTBE halogenované etherové sloučeniny alkylfosfáty Některé jednotlivé sloučeniny se vyskytují v Labi na úseku mezi Drážďanami a Torgau v průměrných koncentracích až do 100 ng/l, přičemž občas dosahovaly špičky jejich koncentrací řádově několika µg/l. Výsledky systematických rozborů vybraných organických znečišťujících látek významných pro pitnou vodu dokládají, jak mimořádně důležité je zohledňovat tyto látky při hodnocení jakosti říční vody. V budoucnu získá velký význam také zařazení výsledků současného výzkumu, zabývajícího se zdokumentováním doposud neznámých látek. 2. Pro jakost pitné vody hrají výraznou roli fyzikálně-chemické a sumární organické ukazatele vody (ph, zatížení neutrálními solemi, bromidy, UV-absorbance při 254 nm SAK-254, DOC, AOX). Pro tyto ukazatele je charakteristické, že podléhají neustálým změnám - buďto k lepšímu nebo k horšímu. Proto bude třeba realizovat nápravná opatření zaměřená na zlepšení situace zpravidla ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu. K nejmarkantnějším změnám posledního desetiletí patří průměrný nárůst ph v Labi a jeho přítocích na hodnoty v rozmezí 7,5 až 8. Strana 2 / 6 Drážďany, února 2008

3 Na úseku Labe mezi Drážďanami a Torgau se také projevuje nárůst průměrného zatížení přírodními organickými látkami (DOC a SAK-254). Budoucnost ukáže, zda se situace stabilizuje či zda se v labské vodě ještě výrazněji projeví globální trend přibývajících difuzních vnosů jako případného důsledku klimatických změn, než jak to doposud ukazují výsledky sledování. 3. Do popředí zájmu se stále více dostává mikrobiologická jakost vodního toku. Dnes jsou stávající, popř. zrekonstruované či rozestavěné čistírny odpadních vod projektovány zejména na odstraňování fyzikálně-chemického znečištění. Větší význam se bude budoucnosti klást na sledování a hodnocení bakteriologické jakosti vody. Na základě Zprávy o stavu jakosti vody v Labi a jeho přítocích lze odvodit níže uvedené upřesněné požadavky ke zlepšení jakosti říční vody z hlediska získávání pitné vody. Požadavky na jakost vody v Labi z hlediska úpravy pitné vody 1. Zvýšené koncentrace přirozených organických látek v povrchových vodách se mohou stát celosvětovým problémem. Optimální a relativně přirozenou variantou úpravy vody pro lidskou potřebu je bezezbytkové snížení odnosů DOC při průsaku půdou do podloží. Proto je také břehová infiltrace jakožto základ pro získávání pitné vody nepostradatelná pro bezpečné, trvale využitelné a cenově dostupné dodávky pitné vody pro obyvatelstvo severního Saska a středního Německa, zejména na úseku Labe mezi obcemi Belgern a Pretzsch. V důsledku optimálních hydrologických podmínek v této lokalitě, zůstává voda z Labe po dobu několika měsíců v podloží. Během této prodlevy v půdě dochází k rozkladu řady organických látek obsažených ve vodě. Proto je třeba tomuto celému povodí poskytnout řádnou ochranu jako preventivní opatření a zachovat potřebné rámcové podmínky. 2. Na významu získává úzká spolupráce a výměna informací mezi průmyslem, dodavateli vody a provozovateli čistíren odpadních vod. Dodavatelům vody musí být známy, příp. jim musí být oznámeny potenciální zdroje znečištění, včetně předpokládaného spektra vypouštěných znečišťujících látek. Proto navrhujeme, aby se průběžně prováděla aktualizace dokumentu Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) Inventarizace významných emisí prioritních látek z komunálních a průmyslových bodových zdrojů v povodí Labe z roku Z hlediska dnešní úrovně výsledků rozborů fyzikálně-chemických ukazatelů a sumárních ukazatelů organických látek ve vodě nesmí dojít k jejich zhoršení. Sledování většinou velmi pomalu probíhajících změn je přikládán velký význam. Proto je třeba, aby byly analýzy a z nich vycházející hodnocení jakosti vody v Labi přizpůsobovány neustále aktuálnímu stavu vědy a výzkumu (viz tabulka 1). Strana 3 / 6 Drážďany, února 2008

4 Labe Drážďany Torgau Ukazatel Hodnocení Trend Hodnocení Trend ph Vodivost Kyslík Amonium Dusičnany Orthofosforečnany!! Chloridy Sírany SAK-254 DOC!! AOX Escherichia coli požadavky norem splněny vzestupný trend! minimální požadavky splněny trend beze změn!!! minimální požadavky nesplněny klesající trend Tabulka 1: Souhrnný přehled k posouzení jakosti vody ve vazbě na požadavky kvality podle technických norem DVGW W 251 a údaje o změnách jednotlivých ukazatelů v porovnání s několikaletými řadami sledování (Výtah ze zprávy Bewertung der Qualität von Fließgewässern unter dem Gesichtspunkt der Trinkwasseraufbereitung Berichtsjahr 2006, DVGW-TZW Karlsruhe, Außenstelle Dresden /Hodnocení jakosti tekoucích vod z hlediska úpravy pitné vody/ zpráva za rok 2006, DVGW - Technologické centrum vody TZW Karlsruhe, pracoviště Drážďany/) 4. Velký význam pro provozovatele vodáren na vodních tocích je výskyt mikroznečištění vody organickými látkami. V této souvislosti je třeba podle definice SONTHEIMERA rozlišovat mezi látkami, významnými pro vodárny a pro pitnou vodu. Na základě této definice je možné provádět hodnocení z hlediska mikrobiální rozložitelnosti tohoto mikroznečištění a jeho adsorbovatelnosti na aktivním uhlí. Látky významné pro vodárny jsou látky, které se mohou dostat až do vodárenských studní, jelikož se nedají při průniku půdou rozložit. Významnost látek pro pitnou vodu se poté stanovuje na základě adsorbovatelnosti na aktivním uhlí. Speciální metoda vyvinutá pro rozbor jednotlivých látek pomocí testovacích kolon umožňuje rozdělení těchto látek do tříd podle jejich významnosti. Stopové organické látky, které se vyskytují v Labi, mohou být z hlediska významnosti pro úpravu pitné vody rozděleny do dvou skupin (viz tabulka 2): Strana 4 / 6 Drážďany, února 2008

5 Skupina látek Významnost pro vodárny Významnost pro pitnou vodu Atrazin Glyfosat/AMPA Syntetické chelatotvorné látky např.: EDTA Aromatické sulfonáty např.: naftalen-1,3,6-trisulfonát + Léčiva např.: Carbamazepin, kyselina amidotrizoová Antibiotika Endokrinní látky Alkylfosfáty Rentgenové kontrastní látky MTBE Vícenásobně halogenované ethery např.: bis-(2,3-dichlor)-ethyl, bis-(1,3-dichlor-2-propyl)ether a 1,3-dichlor-2-propyl-2,3-dichlor-1- propylether 1) 1) genově toická látka Tabulka 2: Rozdělení mikroznečištění vody v Labi organickými látkami podle jejich významnosti pro pitnou vodu a vodárny 5. Z důvodů prevence se proto požaduje, aby koncentrace sloučenin látek, identifikovaných jako významné pro úpravu pitné vody (tabulka 2), nesměly v říční vodě překročit hodnotu 0,1 µg/l. Strana 5 / 6 Drážďany, února 2008

6 6. Látky s genově toickým potenciálem nesmějí v říční vodě překročit hodnotu 0,01 µg/l, a to na základě doporučení Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA), podle něhož by žádná látka s genově toickými účinky neměla natrvalo překračovat koncentraci 0,01 µg/l. 7. Úřední vodoprávní povolení na vypouštění odpadních vod jakéhokoliv typu v povodích musí zohledňovat požadavky na získávání surové vody pro vodárenské účely. V září 2007 byla Saskému zemskému úřadu životního prostředí a geologie (LfUG) předána podrobná Zpráva o kvalitě tekoucích vod z hlediska úpravy pitné vody - Labe - Sála - Bílý Halštrov - Havola - Spréva (Bewertung der Qualität von Fließgewässern unter dem Gesichtspunkt der Trinkwasseraufbereitung Elbe Saale Weiße Elster Havel Spree) za rok 2006, která bude sloužit jako základ pro další projednávání této problematiky. Vodárenské podniky na Labi podporují hlavní cíl MKOL: umožnit užívání vody, především umožnit získávání pitné vody z břehové infiltrace v plném rozsahu. Cílem našich snah při trvalém zachování čistoty Labe musí být získávání pitné vody pomocí jednoduchých úpravárenských technologií. Požadavky dodavatelů vody na Labi a jeho přítocích jsou v souladu s Požadavky vodáren na implementaci Rámcové směrnice ES pro vodní politiku, Vídeň 2005 (Forderungen der Wasserwerke an die Umsetzung der EG Wasserrahmenrichtlinie, Wien 2005) (www.iawr.org) a společným stanoviskem DVGW, VKU, IAWD a IAWR k návrhu směrnice o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a ke změnám směrnice 2000/60/ES /KOM(2006) 397/. Dr. Peter Michalik jednatel Jan Wollenberg jednatel rgau.de Strana 6 / 6 Drážďany, února 2008

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Č ESKÁ ZEMĚ D Ě LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001

Více

Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí. pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce

Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí. pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 podle článku 9

Více

Manuál pro plánování v povodí České republiky. Praktická příručka implementace

Manuál pro plánování v povodí České republiky. Praktická příručka implementace Manuál pro plánování v povodí České republiky Praktická příručka implementace Vydal: Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Datum: 12.února 2004 Verze: 1.03 2 Poděkování Zpracování tohoto

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE-LBE spatial planning flood management strategy Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE -LBE Preventivní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD

II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: II. Užívání vod a dopady

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 1 OBSAH Str. 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007 2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 2. ZEMĚPISNÁ ZPŮSOBILOST 3 3. ANALÝZA 3 4. STRATEGIE NA ÚROVNI

Více

I N F O R M AČ N Í SY S T É M VO DA

I N F O R M AČ N Í SY S T É M VO DA I N F O R M AČ N Í SY S T É M VO DA České republiky Průvodce aplikacemi v gesci Ministerstva zemědělství snadno dostupné informace věrohodnost údajů jednoduchá navigace efektivní informační servis Ministerstvo

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více