Celoroční plán ŠD na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroční plán ŠD na školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Předseda komise: Jurová Helena Členové komise: Galetková Jana Veronika Pohlová Miluše Večeřová Celoroční plán ŠD na školní rok Ve školním roce máme 3 oddělení ŠD. První oddělení tvoří žáci 2.A, 2.B a 4.B 30 žáků - vychovatelka Jurová Helena, druhé oddělení navštěvují žáci 1.B,2.C / 1. Část/ 33 žáků - vychovatelka Galetková Jana a ve třetím oddělení jsou žáci 1. A, 2.C / 2. Část / - 27 žáků -vychovatelka Pohlová Veronika. Pro žáky třetích a čtvrtých tříd, kteří se pro nedostatek místa ve ŠD neumístili - 30 žáků/, byl pro první 4 měsíce školního roku zřízen KROUŽEK VOLNÉHO ČASU. Počínaje 1. lednem 2013 přejdou tito žáci automaticky do čtvrtého oddělení ŠD vychovatelka Večeřová Miluše. Zahájen bude i provoz ranní družiny od 6,30 do 7,45 hod. Přihlášeno je 23 žáků. Po skončení vyučování vodí žáky do družiny třídní učitelé. Následuje rekreační neorganizovaná činnost pro odpočinek z výuky. Každý žák si volí činnost podle svého přání: stolní a společenské hry, knihy a časopisy, kreslení, modelování, hra s dopravními prostředky, s maňásky, odpočinek na koberci atd. Od 12,00 12,30 hod je vyčleněna školní jídelna pouze pro družinu. V této době je ve školní jídelně relativní klid, neboť ostatní žáci mají vyučování. My máme tak možnost dohlédnout na správné stolování a to zvláště u prvňáčků, kteří nejsou prozatím s provozem školní jídelny obeznámeni. Po době odpočinku a oběda následuje zaměstnání. Obsah vzdělávacího programu ŠD navazuje na 1. stupeň ZŠ a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Týdenní skladbu zaměstnání obdrží všichni žáci, respektive rodiče, aby měli představu o náplni školní družiny. 1. Hlavní úkoly komise na daný školní rok 1. Principy demokracie, respektování individuálních zájmů dítěte- možnost si zvolit každý měsíc téma dle vlastního výběru. 2. Lidé a čas generační vztahy v rodině, ve škole, mezi dětmi, pravidla soužití, chování lidí - pravidla slušného chování, základní lidská práva a povinnosti, přátelství, úcta k lidem, k sobě navzájem. Orientace v čase, odlišnosti způsobu života, pověsti, báje. 3. Úzká spolupráce s třídními učiteli, s rodiči, se školním psychologem. 4. Vybrané společné akce s rodiči. 5. Vybraným tématem pro letošní školní rok je PRAHA. Budeme se seznamovat s hlavním městem, s jeho historií, památkami, ale i současností.. Všechny výchovné složky se prolínají. Úkoly se budou plnit průběžně po celý rok a jsou určeny pro věkovou kategorii 6-10 let. 2. Časový plán schůzek Pracovní porady všech vychovatelek se budou konat vždy první týden v měsíci v 15,30 hod. Budou hlavně zaměřené na přípravu celodružinových akcí, jejich hodnocení a na řešení vážnějších kázeňských přestupků. Vychovatelka Helena Jurová bude nápomocna začínající vychovatelce Veronice Pohlové a Miluši Večeřové.

2 3. Plán činnosti 1. část PODZIM / září, říjen, listopad / 2. Náměty činností: 3. Seznámení se navzájem, rodina, orientace ve škole, práce zaměstnanců školy, bezpečná cesta do školy, pracovní a hygienické návyky, péče o vlastní osobu a své věci, jak se chovat k zařízení třídy, udržování pořádku ve třídě a v hračkách, chování při stolování. Charakteristika podzimu- vycházky do přírody, drobní živočichové, podzimní práce v zahradách, na poli, školní zahradě, sběr přírodnin a práce s nimi, ovoce,zeleninasklizeň, poznej všemi smysly- pracovní a výtvarná činnost. Praha naše hlavní městorozhovor,vyprávění, četba, pověsti, výtvarná a pracovní činnost. Hudební a pohybové hry na hřišti v tělocvičně, v aule. Práce s časopisem Sluníčko, seznámení s počítačem ve třídě. Kultura řeči, projevu jazyková a literární výchova. Akce celodružinové: Září Zajištění organizace školního roku, spolupráce s třídními učiteli, s mateřskou školou, domem dětí,se ZUŠ, s rodiči Výchovné besedy: Bezpečnost cesty do školy nakresli mapku Chování ve škole, osobní hygiena, režim dne, význam spánku, stolování: Co jíš nejraději scénky Exkurze po škole naše škola není bludiště / orientace v prostoru / Kouzelník Říjen - Společná vycházka do Obory: Brouci práce s lupou Beseda v knihovně Pověsti, báje o Praze Dušičky květinová dekorace v květinářství Hrbek Výprava na zámek historické odpoledne ve středověké vesnici pozvánka pro rodiče Den zdraví sklizeň bylinkové pyramidy na školní zahradě, spojená s piknikem / ochutnávkou/, zhotovení poutače pozvánka pro rodiče Listopad Sestavujeme kodex správného chování - úcta k sobě navzájem, k rodičům, pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům školy,ostatním dospělým, přátelství,zdravení,šikana, vulgarita, ponižování, agresivní chování Beseda s pracovníkem ze zdravotnictví první pomoc, péče o zuby HALLOWEEN rej strašidel v tělocvičně- diskotéka, soutěže společná akce s rodiči Kino filmové představení Příprava pomazánek ve školní kuchyňce Ekodvůr exkurze likvidace, třídění odpadů 2. část ZIMA / prosinec, leden, únor/ Náměty činností: Jak žijí v našem městě naši starší občané- navázání spolupráce s penzionem v Rosicích. Téma měsíce dle vlastního výběru. Pokračování v námětu Praha : Karlův most,orloj, Petřín/rozhledna, bludiště/. Příroda, počasí, zvířata v zimě, pozorování ptáků krmítka, vycházky do lesa, / výtvarná, pracovní činnost/, skupenství vody- pokusy, význam vody pro

3 život. Zimní sporty, úrazy, bezpečnost na horách, otužování. Prohlubovat estetické cítění - vánoční tradice, zvyky. koledy, pranostyky, dějiny,soudržnost rodiny, výroba vánočních dárků pro rodiče, důchodce a veřejnost - prodejní vánoční výstavka ve škole. Výroba vánočních řetězů, ozdob, výzdoba třídy. Kultura projevu kabaret /vánoční vystoupení/. Hry se sněhem, sáňkování, bruslení.energie zdroje, historie, bezpečné zacházení s domácími spotřebiči, výtvarná a pracovní činnost. Výroba karnevalových masek- MASOPUST, kulis, kostýmů KABARET. Lidské tělo, didaktické hry, měření, odhad čas, váha, vzdálenost. Počítačová třída. Akce celodružinové: Prosinec- Leden - Mikulášská besídka - koncert: My jsme malí muzikanti -společná akce s rodiči Vánoční výzdoba třídy Vánoční výstavka KVĚTINY HRBEK Den otevřených dveří ve škole, prodejní vánoční výstavka pozvánka pro důchodce z Penzionu Rosnička Vánoční besídka ve třídě vánoční tradice v praxi KABARET vánoční školní akce pro rodiče,veřejnost a důchodce /aula, zámek,penzion/ volba MISS školní družiny Soutěž ve stavění sněhuláků legrační sněhulák Pokusy se sněhem, koloběh vody, skupenství vody, význam vody pro život vycházka k Bobravě a do Obory Výroba upomínkových předmětů pro nastávající prvňáčky Únor - Beseda bezpečné zacházení s domácími spotřebiči, zdroje energie, úspora energie, výroba vodních mlýnků Společné sáňkování, bruslení MASOPUST maškarní karneval pozvánka pro rodiče a důchodce KUFR společenská hra Exkurze u hasičů 3. část JARO Náměty činností: Procvičování paměti- říkanky, básně, písně zpaměti. Předcházení dopravním nehodámdopravní značky, pravidla silničního provozu, chování v dopravních prostředcích, základní vybavení jízdního kola, historie dopravy. Hudba včera a dnes. Práce s knihou- vztah ke knize, výroba knihy. Vítání jara- kalendář počasí, přírodovědné vycházky, pozorování změn v jarní přírodě, první jarní květiny, návrat ptactva z teplých krajin, probouzení zvířat ze zimního spánku, mláďata. Velikonoce- výzdoba,tradice, symboly, pranostyky, výtvarné ztvárnění, říkanky, recitace, lidová řemesla. Materiál dřevo, sklo výrobky.pamětihodnosti Rosicvycházky, Městský úřad, areál bývalé sklárny, orientace, historie, četba z knihy 100 let Rosic, a Památní knihy městyse Rosic, vyprávění pohádek a pověstí. Cestujeme světadíly glóbus, atlas, kompas / světové strany /. Moje maminka výroba dárečků. Téma měsíce dle vlastní volby. Praha ZOO / zvířata v ZOO /, divadla, Technické muzeum.

4 Akce celodružinové: Březen - Znalostní dopravní soutěž KOPRETINKA Recitační soutěž volné téma Turnaj ve vybíjené BŘEZEN MĚSÍC KNIHY - návštěva knihovny / výstavka vlastních básniček, pohádek, povídek včetně výtvarné úpravy Exkurze v muzeu železnic na Sičce Duben - Úklid školní zahrady po zimě, klapot mlýnků na Bobravě Velikonoční výstavka- výroba dekorativních předmětů DEN ZEMĚ kreslení křídami na náměstí / pozvánka pro rodiče a důchodce / Beseda se včelařem Bylinková pyramida na školní zahradě úprava před setím,setí,výsadba Hra na archeology / areál bývalé sklárny / Květen - Jarní olympiáda s diplomy / hod kriketovým míčkem, běh na 50 m, skok do dálky z místa/ Určování světových stran šipkovaná s plněním úkolů Piknik na rozkvetlé Trojici přírodovědná vycházka / hmyz :brouci, motýly, včely, právě kvetoucí květiny,stromy / - práce s lupou Hudební soutěž : Slavíček školní družiny Výlet do ARMY Ořechov Výroba herbáře 4. část : LÉTO Náměty činností: Ekologická výchova :,, Chceme mít Zemi krásnou a čistou zdůraznění likvidace a třídění obalů, ochrana přírody, rozvoj estetického cítění, přírodovědné vycházky. Domácí a volně žijící zvířata, chránění živočichové, vodní živočichové výtvarná, pracovní činnost.malování na kamínky. Příprava na prázdniny : kniha,, Jak přežít - řešení nepředvídaných situací, bezpečné koupání, opalování, chování ve veřejných prostorách, turistika, cykloturistika. Pečujeme o svůj vzhled oblékání, osobní hygiena. Jazykolamy. Téma měsíce- dle vlastní volby. Akce celodružinové: Den dětí Ukaž, co umíš bavíme s e navzájem Sklizeň úrody z bylinkové pyramidy na školní zahradě spojený s ochutnávkou a krátkým programem pozvánka pro důchodce z Penzionu Soutěž Pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček po Bobravě Vodní bitva / petlahve, vodní pistole / Opékání špekáčků na školní zahradě společná akce s rodiči Slavnostní zakončení školního roku s občerstvením na hřišti Slovan

5 6. Plán DVPP Dle aktuální nabídky se všechny vychovatelky zúčastní během školního roku nejméně 1x školení. Zařazujeme osvědčené setkání vychovatelek ŠD v ZŠ Antonínská v Brně výměna zkušeností, legislativa. Budeme využívat poznatků / nových trendů / vychovatelky Jany Galetkové z pokračujícího studia na pedagogické fakultě. Příloha : EVVO ve školní družině V Rosicích Helena Jurová ved.vych.šd

6 EVVO ve školní družině na školní rok Září Zeleň Sběr úrody z bylinkové pyramidy na školní zahradě piknik s ochutnávkou, sušení pozvánka pro rodiče Zhotovení poutače na bylinkovou pyramidu popis využití jednotlivých bylinek Strom s plastickým efektem Co jíš nejraději scénky Pracovní činnost Houby,slunečnice, bramboráčci, dekorativní miska z přírodních materiálů Pracovní činnost Pařezáček ( strašidla z přírodních materiálů ) Kreslení přírodními materiály / rostliny / Podzimní práce na zahradě, na poli pozorování, beseda Říjen Člověk mezi lidmi Návštěva penzionu Jak žijí ve městě naši starší občané / generační vztahy v rodině, ve škole, mezi dětmi, pravidla soužití, chování lidí, přátelství, úcta k lidem, šikana /. Společné akce s rodiči, důchodci Sestavujeme kodex správného chování Cesta do školy I ostatní chtějí mít krásné, čisté a bezpečné okolí vycházka do Obory, do zámeckého parku Beseda v knihovně Návštěva květinářství Hrbek Kouzelník Filmové představení Listopad Zdravý životní styl Sportem ke zdraví vycházky, tělovýchovná činnost, tanec Beseda s pracovníkem ze zdravotnictví první pomoc, péče o zuby Maškarní karnevaly společné akce s rodiči Pracovní činnost, poznej všemi smysly dýně, ovoce, ostatní zelenina Výchovné besedy režim dne, význam spánku, zdravá výživa sestavování zdravého jídelníčku, biorytmus Příprava pomazánek ve školní kuchyňce Prosinec Příroda v zimě, vánoční tradice, zvyky Zvěř, ptactvo v zimě vycházky do lesa, krmítka, krmelce Mikuláš koncert : My jsme malí muzikanti společná akce s rodiči Vánoční besídka Ladovská zima,tradice, zvyky, pranostyky, koledy, soudržnost rodiny, úcta ke stáří Den otevřených dveří- vánoční dárky pro rodiče, na prodejní vánoční výstavku pozvánka i pro důchodce z Penzionu Rosnička Vánoční kapr, vánoční řetězy, vánoční výzdoba třídy pracovní činnost Vánoční výzdoba třídy Exkurze v Květiny Hrbek vánoční dekorace Vánoční vystoupení pro rodiče,veřejnost a Penzion Rosnička: Kabaret

7 Leden Voda Pokusy se sněhem skupenství vody, koloběh vody,význam vody pro život- vycházka k Bobravě, do Obory Planeta bez vody X zelená planeta Exkurze u hasičů Soutěž ve stavění sněhuláků legrační sněhulák Únor - Energie Výroba vodních mlýnků pracovní činnost Klapot mlýnků na Bobravě Beseda- bezpečné zacházení s domácími spotřebiči, zdroje energie a jejich úspora Březen - Doprava Beseda předcházení dopravním nehodám, dopravní značky, pravidla silničního provozu Test -základní vybavení jízdního kola Technické muzeum v Praze historie dopravy pracovní, výtvarná činnost Znalostní soutěž : KOPRETINKA Exkurze v železničním muzeu na Sičce Vojenská technika Duben Den Země DEN ZEMĚ kreslení křídami na náměstí / pozvánka pro rodiče a důchodce / Šipkovaná s plněním úkolů určování světových stran Piknik na rozkvetlé Trojici- přírodovědná vycházka ( hmyz, brouci, motýli, včely, právě kvetoucí květiny, stromy )- práce s lupou Návštěva EKODVORA třídění a likvidace odpadů Bylinková pyramida na školní zahradě úprava před setím, setí, výsadba Jarní úklid školní zahrady Výtvarná soutěž : Myslivost brouci Květen Rosice a okolí Piknik na rozkvetlé Trojici přírodovědná vycházka ( hmyz: brouci, motýli, včely, právě kvetoucí stromy a květiny ) Ořechov výlet do ARMY Hra na archeology - areál bývalé sklárny Vycházky,besedy,pracovní a výtvarná činnost-obora, Bobrava ( vodní bitva, pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček), Městský úřad Rosice, Penzion Rosnička, zámekhistorické odpoledne ve středověké vesnici Četba z knih: 100 let Rosic a Památní knihy městyse Rosice Červen Živočichové Zvířata v ZOO kolektivní práce: Stavíme vlastní ZOO

8 Výtvarná a pracovní činnost, pozorování na vycházkách domácí a volně žijící zvířata, chránění živočichové, vodní živočichové Příprava na prázdniny Kniha: Jak přežít útoky nebezpečného hmyzu, zvířat, vlastní zážitky Brouci pod lupou vycházky do Obory, na školní zahradu ( pozorování hmyzu ) Výtvarná a pracovní činnost motýl,včela, brouci V Rosicích Helena Jurová ved.vych. ŠD

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠVP ZV - ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠVP ZV - ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠVP ZV - ŠKOLNÍ DRUŽINA Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Průšková, zástupkyně ředitelky školy, koordinátor ŠVP Schválila:

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI Zpracováno dle zákona 561/2004 Sb 5, odstavec 2 a vyhlášky č. 74/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání OBSAH: 1. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám

Více

Školní družina výchovně vzdělávací program

Školní družina výchovně vzdělávací program Školní družina výchovně vzdělávací program Motto Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Zahoď nudu za hlavu, pojď si spravit náladu. Odpočívat, sportovat, tvořit nebo jen si hrát, buď také náš

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď si s námi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školní družiny Č. j.: OSD/06/2013 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školní družiny... 4 3 Cíle vzdělávání... 4 4 Metody

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou Loučná, Hartavská 220, Školní vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Charakteristika zařízení...3

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Frýdek Místek, 1.máje 1700, příspěvková organizace se sídlem 1.máje 1700, 738 01 Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU IČO: 68157860 Kontakty: Telefon školní družina

Více