Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel."

Transkript

1 Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra s ovládacím panelom Инструкция по эксплуатации Электронная арматура с панелью управления

2 PRO KOUPACÍ VANY Udělejte si čas a pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze pro elektronické armatury Comfort Select pro koupací vany. V návodu k obsluze se používají dále popsané piktogramy. Tyto piktogramy označují pokyny a upozornění, která vyžadují zvláštní pozornost. Pokyny a upozornění, která jsou zá- rukou bezvadné funkce a plynulé montáže armatury. Zdraví Vaše a uživatelů armatury může být ohroženo. Pokyny pro čištění a péči k zachování vysoké kvality armatury. PROHLÁŠENÍ Firma Kaldewei zpracovala tento návod k obsluze podle nejlepšího vědomí. Na elektronickou armaturu Comfort Select poskytujeme dvouletou zákonnou záruku. Firma Kaldewei si vyhrazuje právo provádět změny obsahu montážního návodu, aniž by na sebe zároveň brala povinnost informovat o tom třetí osoby. Firma Kaldewei si vyhrazuje právo provádět změny v zájmu zlepšení technických vlastností zařízení, aniž by na sebe zároveň brala povinnost informovat o tom třetí osoby. Případně si přečtěte přiložené doplňkové informace. Tento návod k obsluze ani žádná jeho část se nesmí reprodukovat ani jinak přenášet bez výslovného souhlasu firmy Kaldewei. Staré, případně defektní přístroje likvidujte šetrně k životnímu prostředí podle zákonných předpisů. Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Ahlen EN

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod k obsluze a montážní návod poskytne specializovaná firma, která bude provádět instalaci, příp. vlastník koupací vany následným vlastníkům a uživatelům. održujte uvedené pokyny pro čištění a péči (viz strana 15). Zajistěte, aby se malé děti nezdržovaly v blízkosti vany bez dozoru. Zabraňte tomu, aby si děti před, během nebo po koupání s armaturou hrály. Armaturu nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a/nebo znalostí. ovolenou výjimku představuje případ, kdy jsou takové osoby pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo kdy jí byly instruovány, jak mají armaturu používat. 10

4 OVLÁACÍ PANEL Elektronická armatura Comfort Select je vybavena vodotěsným dotykovým ovládacím panelem. Na tomto ovládacím panelu můžete vyvolávat provozní stavy popsané dále. Na ovládacím panelu je uspořádáno pět spínacích ploch a displej pro zobrazení teploty vody příp. stavu kuželky ventilu. Zapínání: Po stisknutí libovolné spínací plochy se armatura zapne a displej zobrazí přednastavenou požadovanou teplotu 38,5 C. Vypínání: 3 sekundy po ukončení NĚNÍ KOUPACÍ VANY nebo FUNKCE SPRCHOVÁNÍ se displej vypne. Pokud nestisknete během následujících 60 sekund žádnou spínací plochu, armatura se automaticky vypne. Nastavená teplota se na 10 minut uloží do paměti a poté se opět vrátí na hodnotu 38,5 C. Kuželka ventilu zůstane v naposledy zvolené poloze. 11

5 OBSLUHA NĚNÍ KOUPACÍ VANY FUNKCE SPRCHOVÁNÍ Zapnutí a vypnutí plnění koupací vany Zapnutí a vypnutí funkce sprchování Jedno stisknutí: Spustí se plnění koupací vany. Pokud je kuželka ventilu otevřena, automaticky se zavře. Voda o přednastavené teplotě 38,5 C teče do koupací vany. Opětovné stisknutí: Plnění koupací vany se zastaví. Kuželka ventilu se neotevře. KUŽELKA VENTILU Otevření nebo zavření kuželky ventilu Při otevřené kuželce ventilu: Kuželka ventilu se zavře. Je možné střídat funkce NĚNÍ KOUPACÍ VANY nebo FUNKCE SPRCHOVÁNÍ, aniž by se kuželka ventilu otevřela. Na displeji se zobrazí symbol pro kuželku ventilu. Při zavřené kuželce ventilu: Kuželka ventilu se otevře. Je možné střídat funkce NĚNÍ KOUPACÍ VANY nebo FUNKCE SPRCHOVÁNÍ, aniž by se kuželka ventilu zavřela. Jedno stisknutí: Ze sprchy teče voda přednastavené teploty 38,5 C. Pokud je kuželka ventilu otevřena, nezavře se. Opětovné stisknutí: Sprcha se zavře. Během funkce sprchování se může kuželka ventilu stisknutím spínací plochy Kuželka ventilu manuálně otevírat příp. zavírat. Maximální doba chodu funkcí NĚNÍ KOUPACÍ VANY nebo FUNKCE SPRCHOVÁNÍ je z výrobního závodu nastavena každá na 30 minut. Přepínání mezi funkcemi nemá vliv na danou maximální dobu chodu. Maximální dobu chodu pro funkci NĚNÍ KOUPACÍ VANY lze nastavovat (viz strana 14). Symbol kuželky ventilu na displeji zmizí. 12

6 NASTAVENÍ TEOTY ZVÝŠENÍ TEOTY (+) SNÍŽENÍ TEOTY (-) Zvýšení teploty vody Jedno stisknutí: Teplota vody se zvyšuje v krocích po 0,5 C. Trvalé stisknutí: Teplota vody se zvyšuje v krocích po 1 C. Teplota se zobrazuje na displeji. Teplotu lze nastavovat až do 43 C. Snížení teploty vody Jedno stisknutí: Teplota vody se snižuje v krocích po 0,5 C. Trvalé stisknutí: Teplota vody se snižuje v krocích po 1 C. Teplota se zobrazuje na displeji. Teplotu je možné nastavit až na 15 C. TEOTA O 50 C (+) TEOTA O 5 C (-) Zvýšení teploty vody až na 50 C Po dosažení teploty 43 C stisknout na 3 sekundy spínací plochu (+), až začne blikat ukazatel na displeji. alším aktivováním spínací plochy lze teplotu vody zvýšit až na 50 C. Jedno stisknutí: Teplota vody se zvyšuje v krocích po 0,5 C. Trvalé stisknutí: Teplota vody se zvyšuje v krocích po 1 C. Teplota se zobrazuje na displeji. Teplotu je možné nastavit až na 50 C. Snížení teploty vody až na 5 C Po dosažení teploty 15 C stisknout na 3 sekundy spínací plochu (-), až začne blikat ukazatel na displeji. alším aktivováním spínací plochy lze snížit teplotu vody až na 5 C. Jedno stisknutí: Teplota vody se snižuje v krocích po 0,5 C. Trvalé stisknutí: Teplota vody se snižuje v krocích po 1 C. Teplota se zobrazuje na displeji. Teplotu je možné nastavit až na 5 C. bejte zvýšené opatrnosti při koupání a sprchování při teplotách nad 43 C. Pokud není možné ze strany stavby dosáhnout nastavenou teplotu, zobrazuje displej střídavě nastavenou příp. požadovanou teplotu. 13

7 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE ĚTÁ POJISTKA Zapnutí příp. vypnutí dětské pojistky Současným stisknutím spínacích ploch (-), NĚNÍ KOUPACÍ VANY a FUNKCE SPRCHOVÁNÍ na 3 sekundy se zapíná dětská pojistka. Ovládací panel je zablokován. Na displeji bliká 0 0. ětská pojistka se vypíná stisknutím stejných spínacích ploch na 3 sekundy. BLOKOVÁNÍ PANELU PŘI ČIŠTĚNÍ Zapnutí příp. vypnutí blokování panelu při čištění Současným stisknutím spínacích ploch (+) a KUŽELKA VENTILU na 3 sekundy se zapíná blokování panelu pro čištění. Ovládací panel je na 3 minuty zablokován. Na displeji bliká - -. Blokování panelu pro čištění se vypíná stisknutím stejných spínacích ploch na 3 sekundy. OBA CHOU NĚNÍ KOUPACÍ VANY Zjištění maximální doby chodu plnění koupací vany Současným stisknutím spínacích ploch NĚNÍ KOUPACÍ VANY a KUŽELKA VENTILU na 3 sekundy se zapíná zjišťování maximální doby chodu funkce. Na displeji po 3 sekundy rychle bliká 0 0L. Spustí se plnění koupací vany. Pokud je kuželka ventilu otevřena, automaticky se zavře. o koupací vany natéká voda přednastavené teploty 38,5 C. Opětovným stisknutím spínací plochy NĚNÍ KOUPACÍ VANY se plnění vany ukončí a uplynulá doba se uloží do paměti jako maximální doba chodu funkce. Nastavit dobu chodu funkce kratší než jedna minuta a větší než 99 minut není možné. oby chodu funkce se ukládají se sekundovou přesností, ovšem zobrazují se zaokrouhleny na celé minuty. Stisknutím libovolné spínací plochy se funkce přeruší a přednastavená maximální doba chodu funkce zůstane zachována. 14

8 EZINFEKCE TEPELNÁ EZINFEKCE ezinfekce odpadního potrubí vodou o teplotě 65 C Současným stisknutím spínacích ploch (+) a (-) na 3 sekundy se zapne tepelná dezinfekce. Na displeji po 3 sekundy rychle bliká teplota 65 C. Pokud během blikání stisknete spínací plochy NĚNÍ KOUPACÍ VANY nebo FUNKCE SPRCHOVÁNÍ, zahájí se na 3 minuty proplachování příslušných potrubí horkou vodou o teplotě 65 C. Aby nedošlo k opaření, následuje krátký proplach těchto potrubí vodou přednastavené teploty. Teplota 65 C na displeji třikrát pomalu zabliká. Ovládací panel se smí čistit pouze měkkou vlhkou utěrkou. Pokud není možné ze strany stavby dosáhnout toho, aby teplota 65 C byla dosažena po 1 minutě, zobrazí se na displeji chybové hlášení F 2. Při provádění tepelné dezinfekce je nutné postupovat velmi obezřetně a opatrně. Hrozí nebezpečí opaření. ČIŠTĚNÍ OVLÁACÍHO PANELU NOVÉ SPUŠTĚNÍ ŘÍICÍ JENOTKY Ve výjimečných případech se může stát, že elektronická armatura Comfort Select nereaguje na povely z ovládacího panelu. Tento stav lze napravit novým spuštěním přes odpojení řídicí jednotky od přívodu napětí. Řídicí jednotku vypněte hlavním spínačem, ochranným spínačem chybného proudu nebo pojistkami na minimálně 10 sekund. Řídicí jednotku pak znovu zapněte. Řídicí jednotka se vrátí na dílenské nastavení. 15

9 KÓY CHYB F1 SEPNULA OCHRANA PROTI OPAŘENÍ Význam: Nadměrná teplota. Armatura přerušila přívod vody, protože byla zjištěna nedovolená teplota > 43 C. Příčina: Výpadek studené vody. Odstranění: Zajistit dostatečný přívod studené vody. Zkontrolovat přívodní potrubí (chybné připojení). Zkontrolovat přívod studené vody (studená voda zastavena). Po vypnutí z důvodu nadměrné teploty je možné armaturu úspěšně znovu spustit až po jejím vychladnutí. F2 TEPELNÁ EZINFEKCE NENÍ MOŽNÁ Význam: Příliš nízká teplota pro provádění dezinfekce. Armatura přerušila provádění dezinfekce, protože nebyla dosažena požadovaná teplota 65 C. Příčina: Přívodní teplota příliš nízká. Odstranění: Zajistit dostatečný přívod horké vody. Zkontrolovat přívod horké vody. F6/F9 CHYBA KOMUNIKACE Význam: Porucha komunikace ovládací část (F6)<> řídicí část (F9) Příčina: Žádná nebo narušená komunikace. a) přerušení spojení kontrola zástrčkového spojení. b) porucha hardwaru Při trvalém nebo/a častém výskytu chyby je nutné vycházet z poruchy hardwaru. Odstranění: Vypnout/zapnout armaturu (dodržet interval cca 10 s). Provést servis (oprava příp. výměna). F7 Význam: Příčina: Odstranění: F8 Význam: Příčina: Odstranění: POPĚTÍ Bezpečnostní odpojení v důsledku podpětí. a) defekt interní části sítě provést servis. b) provoz armatury mimo dovolený rozsah napětí. Vypnout/zapnout armaturu (dodržet interval cca 10 s) - zkontrolovat síťové napětí. Provést servis (oprava příp. výměna). CHYBA SENZORU HARWARU Bezpečnostní odpojení v důsledku chyby hardwaru. Nehodnověrné hodnoty naměřené teploty. a) defekt teplotního senzoru provést servis b) provoz armatury mimo teplotní rozsah (5..70 C) zkontrolovat teplotu na přívodu. Vypnout/zapnout armaturu (dodržet interval cca 10 s). Provést servis (oprava příp. výměna). 16

10 Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Beckumer Strasse Ahlen Germany Tel Fax /2012

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

VITA vpad comfort / excellence /clinical Návod k obsluze

VITA vpad comfort / excellence /clinical Návod k obsluze VITA vpad comfort / excellence /clinical Návod k obsluze VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Stav: 07.12 VITA shade, VITA made. Obsah 1 Předmluva 5 1.1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB402 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel a

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT MODEL ACF 45HUiAT-LH ACF 54HUiAT-LH ACF 60HUiAT-LH UTY-RNNXM Uživatelský manuál pečlivě uchovejte pro další použití Kostečka Group spol.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

PrintJet PRO. Příručka

PrintJet PRO. Příručka PrintJet PRO Příručka Úvod Úvod Revize verze datum 1.0 12/09 Kontaktní adresa Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 32720 Detmold Klingenbergstraße 16 32758 Detmold Telefon +49 (0) 5231 14-0

Více

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Ohřívací modul Dynabox 350/ 500 Č.zboží111492.002/028/031/057/060 111521.009/ 022 Č. str. Rev. 01---0708 365226213 Papír z buničiny

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více