5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět"

Transkript

1 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a části oblastí matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a svět práce, které jsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání určeny pro 1. stupeň. Oblast zahrnuje obory vzdělávací oblasti (vyučovací předměty vše pouze na 1. stupni): Prvouka Člověk a jeho svět Prvouka vede žáka k Vede žáka k pozorování přírodních jevů a orientování se v prostoru a čase. Podněcování nových představ o jednoduchých, ale podstatných věcech a jevech, které ho obklopují doma, ve škole apod. na základě činností a pozorování. Poučení o lidském těle a ochraně jeho zdraví a cílevědomému osvojování základních hygienických návyků a návyků kulturních. Žák je motivován objevovat a pozorovat vše, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět. Získává orientaci ve světě informací. V předmětu je utvářen ohleduplný vztah žáka k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jeho ochraně. Žák se učí pojmenovávat předměty a jevy a vyjadřovat se o nich svými myšlenkami a názory. Přirozeně vyjadřuje pozitivních pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Předmět vede žáka k plnění nejen osobních povinností, ale i společných úkolů, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základně společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití a k vytváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové práci. V prvouce jsou integrována tato průřezová : Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Environmentální výchova Člověk a jeho svět Vlastivědná část vede žáka k rozvíjení národního cítění, vědomí sounáležitosti k danému národu a vyjádření základních vztahů mezi lidmi. Žák se naučí orientovat na mapě ČR a Evropy a práci s časovými údaji a orientaci na časové přímce. Měl by pochopit minulost a současnost naší vlasti, umět srovnávat způsob života a práce předků v hlavních dějinných obdobích. Rovněž by se měl naučit chápat význam kulturních památek a naučit se využívat informace z dostupných zdrojů. 81

2 Přírodovědná část vede žáka k utváření kladného vztahu k přírodě, ke svému zdraví a ochraně životního prostředí, jakož i k aktivnímu poznávání jevů a vztahů v přírodě. Žák by měl získat základní vědomost o Zemi, přírodě, člověku a technice. Naučí se uplatňovat základní dovednosti a návyky souvisejících s rozvojem zdraví a správnému jednání a chování při mimořádných událostech a v situacích ohrožujících zdraví. Takto pojatý předmět vyžaduje i velkou škálu forem realizace. Často začleňujeme krátkodobé projekty. Při pobytech ve zdravotně příznivém prostředí využíváme možností, které nabízí okolní terén a zařazujeme týdenní školy v přírodě. Člověk a jeho svět ale realizujeme také prostřednictvím celoročních, nebo celoškolních projektů. V předmětu jsou integrována tato průřezová : Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Environmentální výchova Klíčové kompetence: Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení cílevědomě osvojovat základní hygienické a kulturní návyky motivovat k objevování a pozorování všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí a upevňovat preventivní chování orientovat ve světě informací nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok Kompetence k řešení problémů utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jeho ochraně, vnímat problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti, ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání, vést žáky k ověřování správnosti řešení problému. 82

3 Kompetence komunikativní vést k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných životních situacích, vystupovat a jednat samostatně, přirozeně vyjadřovat pozitivní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí, vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků. Kompetence sociální a personální plnit nejen osobní povinnosti, ale i společné úkoly, vytvářet pozitivní vztahy k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě, vést žáky ke schopnosti pracovat ve pracovních skupinách při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů, předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování, individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj. Kompetence občanské rozvíjet zájem žáků o poznávání jiných kultur, chápat rozdíly mezi lidmi na základě poskytování informací, vést žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základně společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití. Kompetence pracovní vytvářet pracovní návyky v samostatné i týmové práci, poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci, naučit žáky pracovat podle návodu, umožnit jim hledat vlastní postup. 83

4 Prvouka vzdělávací obsah vyučovacího předmětu domov škola obec, okolní krajina naše vlast uvede svoji plnou adresu orientuje se v členění domu, bytu, zná funkci jednotlivých prostorů orientuje se v budově školy, namaluje plánek třídy Místo, kde žijeme dopraví se bezpečně vyjádří různým a nejkratší cestou do způsobem, co pro něj školy a zpět znamená domov uplatňuje zásady bezpečného chování ve škole dodržuje školní řád charakterizuje místní sleduje změny v obci krajinu, povrch, začlení svou obec do vodstvo a objekty příslušného kraje vytvořené lidmi rozliší přírodní a vyjmenuje názvy umělé prvky v okolní sousedních států krajině, vyjmenuje světové strany popíše státní symboly zná jméno prezidenta, název své vlasti a národnosti posoudí možná nebezpečí v nejbližším okolí vyjádří svůj názor k okolí OSV sociální rozvoj (mezilidské vztahy, komunikace) OSV osobnostní rozvoj (seberegulace, sebeorganizace) EV vztah člověka k prostředí (naše obec) VMEGS Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě, rodina Lidé kolem nás rozlišuje širší podílí se na dobrých příbuzenské vztahy vztazích v rodině zná sociální v rodině role členů rodiny OSV sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy) soužití lidí chápe nevhodnost hrubých a vulgárních výrazů usiluje o dobré vztahy ve škole, v rodině i v činnostech mimo ně odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností OSV sociální rozvoj (mezilidské vztahy, poznávání lidí) chování lidí vhodně se chová v různých situacích rozlišuje jednání, které ohrožuje práva spolužáků nebo je protiprávní projevuje toleranci k přirozeným uvede příklady člověka v ohrožení života uvede konkrétní formy pomoci MKV kulturní diferenciace (respektování zvláštností různých etnik, 84

5 odlišnostem spolužáků základní problémy sociokulturních rozdílů) lidské vztahy (tolerance, spolupráce) kultura uvede sportovní a kulturní instituce v obci a nabídku jejich činností VDO formy participace občanů v politickém životě (společenské organizace hnutí) a orientace v čase a časový řád současnost a minulost v našem životě báje, mýty a pověsti práce a volný čas lidé a technika určuje čas podle hodin zná jednotky času Lidé a čas používá kalendář řadí své činnosti do denního režimu měření času pojmenuje některé historické či kulturní památky v obci pojmenuje významné události, lidové zvyky a tradice uvede některé české pověsti a pověsti vztahující se k Brnu uvede možnosti využití volného času v každodenním životě charakterizuje důležité lidské vynálezy jako výsledek lidského rozvoje rozlišuje minulost, současnost a budoucnost na příkladech pozorování vyjmenuje významné rodáky obce porovnává různé činnosti (prácipovolání) a definuje jejich význam v lidské společnosti vytvoří časový plán denního režimu využívá časové údaje při řešení různých situací v životě srovnává a hodnotí způsob života a práci našich předků na našem území posoudí důležitost uplatnění se člověka v životě VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy) umí bezpečně zacházet s nejběžnějšími nástroji a přístroji 85

6 látky a jejich vlastnosti vysvětlí základní význam vody, vzduchu a půdy pro živé organismy Rozmanitost přírody rozliší jednoduchými pokusy známé látky podle jejich vlastností rozpozná různé materiály a posoudí jejich využití k výrobě a užití v praktickém životě EV základní podmínky života (voda, ovzduší, půda) živá a neživá příroda vysvětlí základní rozdíl mezi živou a neživou přírodou vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami, houbami savci, ptáky, plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě zdůvodní význam ovzduší, vody, půdy, rostlinstva a živočišstva pro život člověka EV ekosystémy (les, pole, lidské sídlo, vodní zdroje) proměny v přírodě ohleduplné chování k přírodě a její ochrana Vesmír a Země popíše změny v přírodě během ročních období vysvětlí důležitost ochrany životního prostředí pozoruje a porovnává viditelné proměny v přírodě chová se ohleduplně k přírodě při různých činnostech zdůvodní přizpůsobení se člověka proměnám v přírodě navrhne způsob ochrany přírody v každodenním životě EV lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana přírody) vztah člověka k prostředí (náš životní styl) vymezí Sluneční soustavu člověk, lidské tělo základy sexuální výchovy péče o zdraví, zdravá výživa, nemoci a úrazy Člověk a jeho zdraví pojmenuje hlavní části popíše základní lidského těla včetně rozdíly mezi lidi a nejdůležitějších ústrojí, jinými živočichy orgánů a jejich funkcí rozliší jednotlivé etapy lidského vývoje pozná rozdíly mezi mužem a ženou vyjmenuje nemoci, které prodělal zná rozdíl mezi úrazem a nemocí uvědomuje si intimitu související s pohlavím rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí orientuje se ve stravě rostlinného a živočišného původu rozlišuje co je a není OSV osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebepojetí) OSV osobnostní rozvoj (psychohygiena) 86

7 návykové látky a zdraví definuje pojem návyková látka rozdělí návykové látky dle druhu zdravé rozliší nebezpečí požívání návykové látky posoudí nebezpečí požívání drog a zaujímá své stanovisko osobní nebezpečí, hromadné ohrožení popíše zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví svoje ani zdraví jiných reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech dbá na osobní nebezpečí chová se obezřetně při setkání s neznámými EV vztah člověka k prostředí a zdraví (prostředí a zdraví) 87

8 Člověk a jeho svět vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Naše vlast Evropa Místo, kde žijeme Pojmenuje státní Rozlišuje hlavní symboly orgány státní moci (prezident, vláda parlament) Vyjmenuje světové strany Uvede základní typy map VDO Formy participace občanů v polit. životě ( volební systémy a dem. volby a politika ) Vyhledá polohu svého bydliště na mapě Určí světové strany na mapě a orientuje se podle nich Vyhledá na mapě ČR údaje o přírodních podmínkách, regionech Vyjmenuje oblasti ČR Popíše a analyzuje s pomocí zeměpisných a tematických map zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR Vyjmenuje sousední státy ČR Vyjmenuje hlavní a důležitá města sousedních států Přednese své zážitky a zajímavosti z vlastních cest Porovná přírodní a sociokulturní odlišnosti oblastí ČR Vyhledá polohu sousedních států mapě Vyhledá na mapě údaje o přírodních, hospodářských a kulturních podmínkách Evropy se zaměřením na státy střední Evropy Přednese své zážitky a zajímavosti z vlastních cest Porovná přírodní a sociokulturní odlišnosti oblastí Evropy EV Lidské aktivity a problémy živ. prostředí (průmysl, zemědělství a živ.prostředí ) VMEGS Evropa a svět nás zajímá ( naši sousedé v Evropě ) VMEGS Evropa a svět nás zajímá ( zážitky a zkušenosti z Evropy ) 88

9 Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost Vlastnictví Životní prostředí Lidé kolem nás Rozlišuje kladné a záporné vlastnosti lidí Popíše rozdělení rolí Uplatňuje základní Předchází případným v rodině a vyjmenuje pravidla slušného neshodám a základní povinnosti chování konfliktům členů rodiny Uvede příklady lidí, Posoudí názor jiných kterým je třeba osob, vhodně na ně pomáhat (slabší, staří, reaguje nemocní, handicapovaní) Dokáže přistoupit na Vyjmenuje orgány právní ochrany občanů (policie, soudy) Pojmenuje základní formy vlastnictví Vyjádří vlastními slovy různé působení člověka na přírodu a uvědomuje si možné dopady na ŽP kompromis Rozliší ve svém okolí jednání, které ohrožuje práva druhých lidí a uplatňuje vlastní práva Navrhne možnost zlepšení ŽP ve svém okolí OSV Sociální rozvoj,( mezilids. vztahy ) EV Vztah člověka k prostředí ( naše obec ) Orientace v čase Brněnské památky a pověsti Obrazy z nejstarších českých dějin Lidé a čas Orientuje se v časové přímce Vyjmenuje instituce pečující o historické prameny Měří a odhaduje časové úseky Zdůvodní význam péče o památky Pojmenuje některé Připraví si projekt o prameny, kde se může historii Brna ( dovědět o historii památky, pověsti ) země a regionu ( kroniky, pověsti ) Vyjmenuje nejznámější brněnské památky a pověsti Uvede některé báje a pověsti Porovnává rozdíly ve způsobu bydlení života dříve a dnes EV Vztah člověka k prostředí ( kultura obce a její ochrana ) MKV Etnický původ ( různé způsoby života ) 89

10 Velká Morava Přemyslovci Lucemburkové Jagellonci Habsburkové Obrazy z novějších českých dějin Národní obrození I. světová válka Vznik ČSR II. světová válka Období totality Vznik ČR Vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti daného období Sleduje územní změny českého státu v proměnách času Uvede některé báje a pověsti Vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti daného období Sleduje územní změny českého státu v proměnách času Vyjmenuje státní svátky Získává informace o některých českých osobnostech Předvede dramatizaci některých historických událostí Porovnává rozdíly ve způsobu bydlení života dříve a dnes Získává informace o některých českých osobnostech Předvede dramatizaci některých historických událostí VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ( demokracie jako protiváha diktatury a anarchie ) Zdůvodní zařazení státních svátků Nerosty a horniny Půda Voda Vzduch Vesmír a Země Sluneční soustava Rozmanitost přírody Rozpozná základní Roztřídí vzorky zástupce hornin a hornin ( žula, nerostů pískovec, vápenec) a nerostů (křemen, živec, sůl, slída) Vysvětlí vznik půdy, uvede 3 základní typy Pojmenuje skupenství vody v přírodě Vysvětlí oběh vody v přírodě Porovná vlastnosti a složení půdy na základě zrnitosti a barvy Posoudí, která půda je nejvhodnější pro zemědělství EV Základní podmínky života ( půda ) Rozpozná jednotlivá skupenství Dokáže nakreslit schéma oběhu vody Pojmenuje složení vzduchu Vysvětlí význam kyslíku Vysvětlí význam Slunce Popíše postavení Země ve vesmíru Popíše pohyby Země Uvede důsledky Znázorní na modelu ve vesmíru pohybů Země ( kolem pohyby Země své osy a kolem Slunce) Vysvětlí střídání dne a noci, změny ročních 90

11 Vyjmenuje základní ekosystémy a uvede jejich charakteristiku období Rozlišuje základní společenstva v okolí obce (společenstva: les, rybník, potok, zahrada, louka, pole) Rozezná vybrané rostliny, živočichy a houby Dá do souvislosti vztahy mezi organismy a jejich prostředím EV Ekosystémy ( les, pole, vodní zdroje ) Vysvětlí vztahy organismů a neživé přírody Ekosystémy Životní podmínky Rostliny Živočichové Houby Člověk a příroda Látky a jejich vlastnosti Uvede příklad potravního řetězce Pozná vybrané rostliny ze svého okolí Pozná vybrané houby, popíše pravidla bezpečného sběru hub Popíše stavbu známého živočicha Vyjádří vlastními slovy co je to životní prostředí Určí chráněné lokality ve svém okolí a zmíní jejich zvláštnosti Určí ekologické a neekologické způsoby života, druhy dopravy Vyjádří jednoduše vlastními slovy co je to hmotnost, objem, teplota, čas Nakreslí schéma potravního řetězce Roztřídí kulturní a plané rostliny, jehličnaté a listnaté stromy, jedovaté, léčivé a chráněné, plevele Rozliší jedovaté od nejedlých a jedlých hub Rozdělí obratlovce a bezobratlé živočichy Porovná základní rozdíly mezi savci, plazy, rybami, obojživelníky a hmyzem Rozliší živočichy podle způsobu výživy Zjistí jaká opatření se provádějí pro zlepšení ŽP v obci,regionu Chová se v chráněných oblastech podle daných zásad Uplatňuje základní zásady ochrany vody a ovzduší Posoudí důležitost šetření el. energií a pitnou vodou Určí hmotnost tělesa Zváží nutnost ochrany ŽP EV Vztah člověka k prostředí ( ochrana život. prostředí v obci ) EV Základní podmínky života ( ochrana vody a ovzduší ) OSV Osobnostní 91

12 Popíše a rozpozná vlastnosti magnetu na váhách rozvoj (rozvoj schopností poznávání ), sociální rozvoj(kooperace a kompetice ) Změří objem odměrným válcem Změří teplotu teploměrem Změří čas stopkami Použije kompas k určení světových stran Pozoruje změny skupenství látek Zdůvodní příčiny změny skupenství Lidské tělo Zdravá výživa Etapy lidského života Péče o zdraví Osobní bezpečí Návykové látky a zdraví Člověk a jeho zdraví Popíše základní stavbu Uplatňuje zásady a funkci těla zdravého způsobu života Vysvětlí možnosti zdravého stravování Vyjmenuje etapy vývoje jedince Rozliší vhodné prostředí pro práci a odpočinek Shrne pravidla bezpečnosti při práci, hrách, sportu Pojmenuje některé cesty přenosu infekčních chorob a způsoby ochrany před nimi Uvede příklady chování v mimořádných situacích Uvede některá zdravotní rizika návykových látek (kouření, alkohol, drogy) Rozlišuje zdravé a méně zdravé potraviny Posoudí a porovná změny jedince v jednotlivých obdobích Zařadí do denního režimu činnosti podporující zdraví Uplatňuje základní hygienické návyky Uplatňuje pravidla bezpečnosti v silničním provozu Sestaví návrh zdravého jídelníčku Naplánuje si vhodný režim dne Diskutuje o významu zdraví OSVOsobnostní rozvoj( sebepoznání a sebepojetí) OSVOsobnostní rozvoj( seberegulace a sebeorganizace ) OSV Osobnost. rozvoj (seberegulace a sebeorganizace) OSV Osobnost. rozvoj( seberegulace a sebeorganizace ) První pomoc Pojmenuje základní vybavení lékárničky Uvede příklady, jak vhodně reagovat při úrazu Ošetří lehčí poranění Předvede, jak přivolá rychlou pomoc OSV Morální rozvoj( řešení problémů a rozhodovací dovednosti ) Základy Popíše základní tělesné Chová se ohleduplně OSV Sociální 92

13 sexuální výchovy a fyziologické změny v období dospívání k druhému pohlaví rozvoj( mezilids. vztahy ) 93

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

V. 4 Člověk a jeho svět

V. 4 Člověk a jeho svět 1/16 V. 4 Člověk a jeho svět V.4.I 1. stupeň V.4.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. Prvouka seznamuje žáky s proměnami

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více