OCHRANA BIODIVERZITY. Mapování výskytu lesklice severské (Somatochlora arctica) na Českomoravské vysočině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA BIODIVERZITY. Mapování výskytu lesklice severské (Somatochlora arctica) na Českomoravské vysočině"

Transkript

1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva k projektu 2009 Mapování výskytu lesklice severské (Somatochlora arctica) na Českomoravské vysočině Ing. Václav Křivan, ZO ČSOP Kněţice, Kněţice 109, Okříšky Kontakt: mobil: ,

2 1. Současný stav řešené problematiky Lesklice severská (Somatochlora arctica) patří mezi významné druhy s vazbou na rašelinné biotopy, v rámci ČR je rozšíření tohoto druhu známé zejména z rozsáhlých rašelinišť pohraničních hor, dále na Třeboňsku, ve Ţďárských vrších a na Českolipsku (DOLNÝ et al 2007). V průběhu roku 2008 byl zjištěn výskyt tohoto druhu v rámci mapování váţek Brtnicka realizovaného řešitelem projektu také na Třebíčsku (PR Opatovské zákopy). Na základě dosud známých údajů z oblasti Českomoravské vysočiny (ČMV) a severní části Třeboňska byl předpokládán výskyt druhu také na dalších lokalitách zejména v jihozápadní části ČMV. Lesklice severská obývá zejména vrchoviště a přechodová rašeliniště, kde se její larvy vyvíjí ve velmi malých tůňkách či zatopených porostech rašeliníků, dalších druhů mechů, ostřic či jiné vegetace. Výškové rozpětí lokalit je různorodé od horských poloh aţ po níţiny či pahorkatiny. Významným faktorem je patrně stálá výška vodního sloupce a vhodná mozaikovitá struktura lokalit (DOLNÝ et al 2007). Vzhledem k tomu, ţe ve sledované oblasti se nachází řada lokalit splňujících nároky druhu, lze předpokládat objevení dalších populací tohoto ohroţeného druhu. 2. Metodika projektu Na základě dostupných údajů o bionomii druhu byl proveden předběţný výběr lokalit, na kterých byl očekáván výskyt lesklice severské. Tyto lokality byly v průběhu roku navštíveny ve vhodném období června aţ srpna. Vzhledem k dosud známým lokalitám byla hlavní pozornost zaměřena na vybrané lokality na Opatovsku (Třebíčsko, Jihlavsko), okolí Jihlavy a Dušejova (Jihlavsko), jihovýchod Ţďárska a Telčsko. Výběr lokalit byl proveden na základě konzultací s regionálními odborníky, vlastních zkušeností a údajů dostupných v literatuře Hlavní metodou zjišťování druhu na lokalitách bylo vyhledávání dospělců ve vhodném období roku (začátek června srpen), dále bylo na lokalitách prováděno vyhledávání exuvií, případně larev. Během průzkumu lokalit byly zaznamenávány údaje o výskytu ostatních druhů váţek zaměřené zejména na další ohroţené druhy s vazbou na rašelinné jako např. (Coenagrion hastulatum, Aeshna juncea, Leucorrhinia spp., Sympetrum danae a dalších). Pozitivní nálezy lesklice severské a údaje o výskytu dalších druhů byly zapsány do databáze umoţňující export do NDOP. 3. Přehled navštívených lokalit a výsledky Celkem bylo v rámci projektu navštíveno ve sledované oblasti 13 lokalit. Jednalo se o předem vytipované lokality rašelinišť a rašelinných luk situované v lesních komplexech nebo na jejich okrajích. Většina lokalit byla navštívena alespoň dvakrát a to v období od poloviny června do konce srpna.

3 Přehled lokalit navštívených v roce 2009: 3.1. Oblast Opatovska (okr. Třebíč, Jihlava) V této oblasti byl prokázán výskyt lesklice severské v roce 2008 na lokalitě PR Opatovské zákopy, proto byla věnována pozornost také dalším rašelinným lokalitám v okolí. PR Opatovské zákopy rozsáhlá enkláva rašelinných luk a pramenišť v lesním komplexu JZ od obce Opatov na Moravě. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 5x. Data: Somatochlora arctica: , 2 ex., , 1 ex. Calopteryx virgo, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion puella, Enallagma cyathigerum, Aeshna grandis, A. cyanea, Anax imperator, Libellula depressa, Sympetrum vulgatum, S. sanguineum, S. danae. Rašelinné louky a prameniště v PR Opatovské zákopy

4 PR Na Podlesích významná lokalita zachovalých rašelinných luk na okraji lesního komplexu mezi obcemi Opatov a Kněţice. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 3x. Calopteryx virgo, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion hastulatum, Aeshna grandis, A. cyanea, Libellula quadrimaculata, Sympetrum fonscolombei, S. sanguineum. Rašelinná louka v PR Na Podlesích u Hrutova PP Urbánkův palouk zachovalá rašelinná louka na okraji lesního porostu 2 km JV od obce Brtnice. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 3x. Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion hastulatum, Aeshna grandis, A. cyanea, Libellula quadrimaculata, Sympetrum vulgatum, S. sanguineum, S. danae. Rašelinné louky v lesním komplexu mezi Opatovem a Hladovem drobný fragment rašelinných luk a malého rašeliniště ve výtopě bezejmenného rybníka v lesním komplexu Z od Opatova nad rybníkem Jinšov. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 3x.

5 Calopteryx splendens, Pyrrhosoma nymphula, Lestes sponsa, Coenagrion hastulatum, C. puella, Ischnura pumilio, Aeshna grandis, A. cyanea, Anax imperator, Somatochlora metallica, Libellula depressa, L. quadrimaculata, Sympetrum vulgatum, S. sanguineum. Oligotrofní nádrţ a navazující rašeliniště 2 km Z od Opatova 3.2. Oblast Telčska PP Rašelinné jezírko Pannenská Rozsíčka drobná lokalita rašelinného jezírka v lesním komplexu SV od Telče u obce Pannenská Rozsíčka. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 2x. Pyrrhosoma nymphula, Lestes sponsa, Coenagrion hastulatum, C. puella, Ischnura elegans, Aeshna grandis, A. cyanea, Somatochlora metallica, Libellula depressa, L. quadrimaculata, Sympetrum vulgatum, S. sanguineum, S. danae Oblast Jindřichohradecka V oblasti Jindřichohradecka dlouhodobě působí odonatolog Ing. Petr Hesoun, který výskyt tohoto druhu zjistil na Třeboňsku. Na najvýznamnějších rašeliništích v regionu, kde dlouhodobě provádí mapování váţek, nebyla lesklice severská zjištěna (P. Hesoun, ústní sdělení). V rámci projektu byla navštívena jedna potenciálně vhodná lokalita ve východní části okresu, odkud zatím nebyly ţádné údaje o váţkách.

6 Rašeliniště Roţnov zbytek kdysi významné enklávy rašelinišť v lesním komplexu SZ od obce Roţnov. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 2x. Pyrrhosoma nymphula, Aeshna juncea, Sympetrum vulgatum, S. danae. Otevřené plochy zaplaveného rašeliníku na rašeliništi Roţnov 3.4. Oblast Jihlavska V oblasti Jihlavska, zejména v jihozápadní a západní části okresu se nachází řada významných lokalit zachovalých rašelinných luk a rašelinišť. Pozornost byla věnována zejména oblasti v okolí Dušejova, kde se nachází řada významných rašelinišť. PP Vílanecké rašeliniště drobné rašeliniště a rašelinné lesy na okraji lesního komplexu JZ od obce Vílanec. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 2x. Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion hastulatum, C. puella, Aeshna cynea, Libellula depressa, L. quadrimaculata, Sympetrum vulgatum, S. danae.

7 Oligotrofní rybník a navazující rašeliniště v PP Vílanecké rašeliniště PP Jezdovické rašeliniště zachovalá rašelinná louka na okraji lesního porostu u oce Jezdovice. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 1x. Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cynea, Sympetrum vulgatum, S. danae.

8 Rašelinné louky v PP Jezdovické rašeliniště Navrhovaná PP Pod Trojanem významná rašelinná lokalita v lesním komplexu u obce Šimanov. Lokalita je významným komplexem rašelinných a podmáčených luk v nivě Jiřínského potoka pod rybníkem Trojan. Nachází se zde pestrá mozaika rašelinných biotopů pramenišť, podmáčených luk s fragmenty mokřadních olšin a vrbin. Na lokalitě byl zpracovatelem projektu prováděn v roce 2009 entomologický průzkum, který přinesl údaje o výskytu několika významných druhů brouků vázaných na rašelinné biotopy jako např. vodomil Crenitis punctatostriata, potápníci Ilybius crassus nebo Agabus affinis. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 3x. Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion hastulatum, Aeshna grandis, A. cyanea, A. juncea, Somatochlora metallica, Libellula quadrimaculata, Sympetrum sanguineum, S. danae.

9 Rašelinné biotopy na lokalitě Pod Trojanem PR Chvojnov rozsáhlá lokalita rašelinných luk podél Jedlovského potoka se zbytky tůní po těţbě rašeliny cca 1 km JZZ od Dušejova. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 2x. Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion hastulatum, A. cyanea, A. juncea, Libellula quadrimaculata, Sympetrum sanguineum, S. vulgatum, S. danae.

10 Rašelinné biotopy v PR Chvojnov PP Hojkovské rašeliniště zachovalé rašelinné louky, prameniště a plochy po těţbě rašeliny podél Hojkovského potoka cca 1 km J od obce Hojkov. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 2x. Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion hastulatum, A. grandis, A. cyanea, A. juncea, Libellula quadrimaculata, Sympetrum sanguineum, S. vulgatum, S. danae.

11 Tůně po těţbě rašeliny v PP Hojkovské rašeliniště 3.5. Oblast Pelhřimovska V této oblasti byla navštívena pouze jedna lokalita navazující na oblast rašelinišť na západě Jihlavska v okolí Dušejova. PP U Milíčovska rašelinná louka na okraji lesního porostu s pozůstatky tůní po těţbě rašeliny. Lokalita byla v roce 2009 navštívena 1x. Sympetrum sanguineum, S. vulgatum, S. danae.

12 PP U Milíčovska rašelinné louky a tůně po těţbě rašeliny 3.6. Oblast Žďárska V této oblasti byla vytipována jedna lokalita, kterou je PP Mrázkova louka u obce Bor. Důvodem je skutečnost, ţe v této oblasti byl zaznamenán výskyt některých druhů rostlin a hmyzu, které jsou typické pro nejvýše poloţené oblasti Ţďárských vrchů (např. okáč Erebia ligea). Dále byla navštívena typická lokalita lesklice severské v CHKO Ţďárské vrchy NPR Velké Dářko pro ověření biotopových nároků druhu. PP Mrázkova louka zachovalá rašelinná louka s vybudovanou tůní v lesním komplexu 2 km S od obce Bory. Lokalita byla navštívena v roce 3x v roce 2008 a 2x v roce Pyrrhosoma nymphula, A. grandis, Anax imperator, Somatochlora metallica, Libellula depressa, Sympetrum sanguineum, S. vulgatum, S. danae.

13 PP Mrázkova louka 4. Závěry Celkem bylo v rámci projektu navštíveno ve sledované oblasti 13 lokalit. Jednalo se o předem vytipované lokality rašelinišť a rašelinných luk situované v lesních komplexech nebo na jejich okrajích. Výskyt lesklice severské byl potvrzen pouze na 1 lokalitě a to v PR Opatovské zákopy na Třebíčsku. Na všech lokalitách bylo během návštěv zaznamenáno druhové spektrum váţek a pořízena fotodokumentace lokalit. Na základě poznatků o biotopových nárocích druhu z literatury a zkušeností autora byly vytipovány lokality, na kterých by bylo vhodné provést ještě další kontroly v příštích letech, protoţe splňují nároky druhu, ale ten zde nebyl v roce 2009 potvrzen. Jedná se zejména o lokality: Rašelinné louky v lesním komplexu mezi Opatovem a Hladovem tato lokalita se nachází velmi blízko Opatovských zákopů, kde byl výskyt druhu opakovaně potvrzen a vyskytují se zde poměrně vhodné biotopy, i kdyţ plošně velmi malé. Rašeliniště Roţnov významné lesní rašeliniště, kde v současné době probíhají managementové zásahy, které zlepšují podmínky pro obnovu meliorací a těţbou narušeného rašeliniště. Z hlediska nároků druhu se jedná o nejperspektivnější lokalitu. PP Hojkovské rašeliniště významná lokalita s výskytem řady ohroţených druhů otevřených rašelinišť. Na lokalitě se vyskytují poměrně rozsáhlé biotopy zvodnělých porostů rašeliníku v plochách po těţbě rašeliny. Také zjištěné spektrum váţek a nálezy dalších významných tyrfobiontů ze skupiny vodních brouků naznačují, ţe by zde lesklice severská mohla mít vhodné podmínky. Navrhovaná PP Pod Trojanem významná lokality rašelinišť a rašelinných luk s výskytem řady významných druhů rostlin a bezobratlých ţivočichů vázaných na rašeliniště. Zjištěn byl výskyt

14 druhů Coenagrion hastulatum a Aeshna juncea. Na lokalitě se nacházejí vhodné biotopy zaplavených porostů rašeliníku a drobných tůní. Na většině lokalit byly zaznamenány některé druhy váţek typické pro rašeliniště. K těmto druhům patří zejména Coenagrion hastulatum (8 lokalit), Aeshna juncea (4 lokality) a Sympetrum danae (11 lokalit). Podmínky pro ověření výskytu lesklice severské v průběhu sezóny 2009 byly poměrně nevhodné. V období června, kdy probíhá líhnutí druhu, bylo deštivé počasí s mnoţstvím přívalových sráţek, které mohly způsobit vysokou úmrtnost imag. I na lokalitách, kde se druh vyskytuje poměrně početně (např. Rašeliniště u Staňkovského rybníka na Třeboňsku nebo rašeliniště v okolí Pohoří na Šumavě v Novohradských Horách) byla v roce 2009 zjištěna malá početnost dospělců. Hledání dalších lokalit lesklice severské v oblasti Českomoravské vrchoviny bude v dalších letech pokračovat. Pozornost bude věnována zejména lokalitám, na kterých byly zjištěny vhodné biotopy, případně dalším dosud neprověřeným lokalitám. 5. Literatura ASKEW R. R. (2004): The Drogonflies of Europe (second edition). Harley Books, Essex, 308 pp. DOLNÝ A., BÁRTA D., WALDHAUSER M., HOLUŠA O., HANEL L. ET AL. 2007: Váţky České republiky: ekoligie, ochrana rozšíření. Vlašim, Český svaz ochránců přírody Vlašim, 672 pp. HANEL L. (1995): Metodika sledování výskytu váţek (Odonata). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 74 pp. HOLUŠA O., MÜCKSTEIN P. (2007): Váţky (Odonata) Ţďárských Vrchů. Faunisticko-ekologická studie. Parnassia, 2, AOPK ČR, Správa CHKO Ţďárské vrchy, Ţďár nad Sázavou, 77 pp. RAAB R., CHOVANEC A., PANNERSTORFER J. [eds.], 2007: Libellen Österreichs. SpringerWienNewYork, Wien, 343 pp.

15 Přehled navštívených lokalit: Obr. 1: Lokality v oblasti Třebíčska a Telčska Obr. 2: Lokality v oblasti Jindřichohradecka

16 Obr. 3: Lokality v oblasti Jihlavska Obr. 4: Lokality v oblasti Jihlavska a Pelhřimovska

17 Obr. 5: Oblast, ve které se nacházejí mapované lokality Obr. 5: Rozšíření lesklice severské v ČR (Dolný et al. 2007)

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 231 239, 2006 Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Dragonflies (Odonata) of Kokořínsko Protected Landscape Area Miroslav Honců Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Nám. Osvobození

Více

Sbírka vážek (Insecta: Odonata) v Ostravském muzeu (Česká republika)

Sbírka vážek (Insecta: Odonata) v Ostravském muzeu (Česká republika) Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 143-150, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Sbírka vážek (Insecta: Odonata) v Ostravském muzeu (Česká republika) Collection of dragonflies (Insecta: Odonata) in the

Více

Obrázek č. 1.: Lokalizace výskytu mapovaných druhů cévnatých rostin a mechorostů v území.

Obrázek č. 1.: Lokalizace výskytu mapovaných druhů cévnatých rostin a mechorostů v území. Mapování klíčových rašeliništních druhů Rostliny Jako klíčové druhy cévnatých rostlin, které jsou svým výskytem vázány rašeliniště a jejichž populace je nutné respektovat při realizaci revitalizačních

Více

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VÁŽEK (ODONATA) PODBLANICKA

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VÁŽEK (ODONATA) PODBLANICKA Bohemia centralis 24: 129-149, 1995 PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VÁŽEK (ODONATA) PODBLANICKA The contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) in Podblanicko region (Central Bohemia) Lubomír Hanel

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

OPUŠTĚNÁ HARTOVA CIHELNA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LOKALITA VÁŽEK NA CHEBSKU

OPUŠTĚNÁ HARTOVA CIHELNA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LOKALITA VÁŽEK NA CHEBSKU SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 20 (2012) 271 OPUŠTĚNÁ HARTOVA CIHELNA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LOKALITA VÁŽEK NA CHEBSKU Pavla Tájková & Přemysl Tájek ÚVOD V roce 2012 jsme na Chebsku prováděli mapování výskytu

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

VÁŽKY (ODONATA) CHRÁNĚNÉHO AREÁLU ARBORÉTUM MLYŇANY Stanislav David 1 & Monika Ábelová 2

VÁŽKY (ODONATA) CHRÁNĚNÉHO AREÁLU ARBORÉTUM MLYŇANY Stanislav David 1 & Monika Ábelová 2 Folia faunistica Slovaca 20 (2) 2015: 135 139 www.ffs.sk VÁŽKY (ODONATA) CHRÁNĚNÉHO AREÁLU ARBORÉTUM MLYŇANY Stanislav David 1 & Monika Ábelová 2 1 Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences,

Více

Fauna vážek (Odonata) Krkonoš

Fauna vážek (Odonata) Krkonoš HOLUšA O. & VANěK J. 2008: Fauna vážek (Odonata) Krkonoš. Opera Corcontica 45: 81 98. Fauna vážek (Odonata) Krkonoš e Fauna of dragonflies (Odonata) in the Krkonoše Mts. Otakar Holuša 1 & Jan Vaněk 2 1

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Výsledky faunistického průzkumu vážek (Insecta: Odonata) na Místecku

Výsledky faunistického průzkumu vážek (Insecta: Odonata) na Místecku Acta Mus. Beskid., 2: 063-074, 2010 ISSN 1803-960X Výsledky faunistického průzkumu vážek (Insecta: Odonata) na Místecku The results of the faunistic research of dragonflies (Insecta: Odonata) in the region

Více

MAPOVÁNÍ VÁŽEK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OKRESU KUTNÁ HORA

MAPOVÁNÍ VÁŽEK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OKRESU KUTNÁ HORA MAPOVÁNÍ VÁŽEK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OKRESU KUTNÁ HORA Závěrečná zpráva za rok 2010 z programu ČSOP Ochrany biodiverzity Zpracovatel: o. s. Denemark, Masarykova 581, 284 01, Kutná Hora, www.denemark.jidol.cz

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Druhý p$ísp!vek k poznání fauny vážek (Odonata) p$írodní památky Na Placht! v Hradci Králové

Druhý p$ísp!vek k poznání fauny vážek (Odonata) p$írodní památky Na Placht! v Hradci Králové ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 135-142 ISBN: 80-85031- 39-6 Druhý p$ísp!vek k poznání fauny vážek (Odonata) p$írodní památky Na Placht! v Hradci Králové The second contribution to the

Více

Příklad managementu stojatých vod na vodních nádržích v okolí Lovětína a jeho vliv na populace vážek

Příklad managementu stojatých vod na vodních nádržích v okolí Lovětína a jeho vliv na populace vážek Příklad managementu stojatých vod na vodních nádržích v okolí Lovětína a jeho vliv na populace vážek Význam území Jde o tři oddělené lokality. Jednak je to přírodní památka Luží u Lovětína, dále přírodní

Více

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek

Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek 1 Prohlášení Prohlašuji, že tato seminární práce je napsána mnou a nikdo mi při její realizaci nepomáhal. Dále prohlašuji, že byla vytvořena za pomoci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

MAPOVÁNÍ HNÍZDNÍHO ROZŠÍŘENÍ CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) NA VYSOČINĚ

MAPOVÁNÍ HNÍZDNÍHO ROZŠÍŘENÍ CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) NA VYSOČINĚ Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html MAPOVÁNÍ HNÍZDNÍHO ROZŠÍŘENÍ CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) NA VYSOČINĚ Filip Hruška &

Více

Problematika hodnocení ohroženosti na příkladě vážek (Odonata) na Slovensku

Problematika hodnocení ohroženosti na příkladě vážek (Odonata) na Slovensku STANISLAV DAVID, ADRIANA KRÁLIKOVÁ Problematika hodnocení ohroženosti na příkladě vážek (Odonata) na Slovensku David, S., Králiková, A.: The Issue of Vulnerability Assessment On Example of Dragonflies

Více

Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska

Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska STANISLAV DAVID Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska David, S.: The Importance of Anthropogenic Water Biotopes on the Example of Dragonflies (Odonata) of Slovakia.

Více

Jak to vidí vážky. Úvod

Jak to vidí vážky. Úvod Úvod Vážky jsou velmi stará skupina (řád) hmyzu. Většina lidí ví, že obrovské druhy vážek žily na zemi už v prvohorách. Dnešní druhy již nedosahují jejich rozměrů, zato jsou zřejmě obratnějšími letci.

Více

Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí)

Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí) Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí) Diplomová

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2011

Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2011 Filip

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Průzkum rašeliniště nad Staňkovským rybníkem Závěrečná zpráva projektu národního programu ČSOP OCHRANA BIODIVERZITY. ZO ČSOP 59/10 Vysočina Dačice

Průzkum rašeliniště nad Staňkovským rybníkem Závěrečná zpráva projektu národního programu ČSOP OCHRANA BIODIVERZITY. ZO ČSOP 59/10 Vysočina Dačice Průzkum rašeliniště nad Staňkovským rybníkem Závěrečná zpráva projektu národního programu ČSOP OCHRANA BIODIVERZITY ZO ČSOP 59/10 Vysočina Dačice 2007 1 Charakteristika lokality Zájmová lokalita se nachází

Více

VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU VÁŽEK (ODONATA) NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ A NA NĚKOLIKA LOKALITÁCH V OKOLÍ

VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU VÁŽEK (ODONATA) NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ A NA NĚKOLIKA LOKALITÁCH V OKOLÍ THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 239 247. ISSN 1212-3560 VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU VÁŽEK (ODONATA) NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ A NA NĚKOLIKA LOKALITÁCH V OKOLÍ THE RESULTS OF THE FAUNISTIC RESEARCH

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

An updated checklist of the dragonflies (Odonata) of the Czech Republic. Aktualizovaný seznam vážek (Odonata) České republiky

An updated checklist of the dragonflies (Odonata) of the Czech Republic. Aktualizovaný seznam vážek (Odonata) České republiky Acta Mus. Beskid., 4: 143 149, 2012 ISSN 1803-960X An updated checklist of the dragonflies (Odonata) of the Czech Republic Aktualizovaný seznam vážek (Odonata) České republiky Petr JEZIORSKI 1) Otakar

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ).

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ). Částka 56 Sbírka zákonů č. 157 / 2012 Strana 2391 157 VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2012 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm.

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Inventarizační zoologický průzkum PP Luží u Lovětína

Inventarizační zoologický průzkum PP Luží u Lovětína Inventarizační zoologický průzkum PP Luží u Lovětína Hamerský potok o. s. Průzkum byl proveden na základě objednávky Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2006. Byl zaměřen na obojživelníky, plazy a

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Dokumentace vybraných mokřadů na Jindřichohradecku A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Mokřad s olšinou se nachází nad levým břehem Hamerského potoka v jeho zamokřené nivě nad ústím Hamerského

Více

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní

Více

Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií)

Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií) Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období 2011-2019 39 tabulí 252 fotografií) Josef Martiško ZO ČSOP 54/14 Brněnsko 01 Jihozápadní komplex 5 02 Severozápadní

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Název zvláště chráněného území Grünwaldské vřesoviště Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: R3.1

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Doporučený postup citování bibliografických podkladů použitých při zpracovávání dokumentů SDO pro EVL autor: Ludvík Škapec datum: 14.2.2013

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U Text: Jan Moravec Chlum je v naší republice poměrně běžné jméno, znamená totiž zalesněné návrší. Tak i naučných stezek s tímto názvem najdeme několik. Ta asi nejznámější vede dějištěm Bitvy u Hradce Králové,

Více

Čištění Řehořovské požární nádrže

Čištění Řehořovské požární nádrže občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Čištění Řehořovské požární nádrže Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Aneta

Více

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová -

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - Sídlo ZO: Výbor ZO: Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - revizorka E-mail:zde.tu@seznam.cz Josef

Více

BRAND NEW BOOK OF DRAGONFLIES!

BRAND NEW BOOK OF DRAGONFLIES! BRAND NEW BOOK OF DRAGONFLIES! Ale Doln, Dan Bárta et al. THE DRAGONLIES OF THE CZECH REPUBLIC 0 x 0 mm, hard cover, 672 pages (3,8 kg of weigt), luxury paper more then 0 photos of dragonflies from the

Více

český svaz ochránců přírody Kněžice

český svaz ochránců přírody Kněžice český svaz ochránců přírody Kněžice výroční zpráva 2009 ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Plán péče o přírodní památku Stará Metuje

Plán péče o přírodní památku Stará Metuje Návrh Plán péče o přírodní památku Stará Metuje na období (2011 2021) na 10 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

, Koleopterologický, odonátologický a batrachologický průzkum na území PR Štěpán Úvod

, Koleopterologický, odonátologický a batrachologický průzkum na území PR Štěpán Úvod 1.21.2-3, 1.21.5. Koleopterologický, odonátologický a batrachologický průzkum na území PR Štěpán Úvod Předmětem zoologického průzkumu bylo navázání na předešlé inventarizační průzkumy a pokračování v aktuální

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

OBNOVA BIOTOPU RAŠELINIŠTĚ PR NOVÁ LOUKA

OBNOVA BIOTOPU RAŠELINIŠTĚ PR NOVÁ LOUKA OBNOVA BIOTOPU RAŠELINIŠTĚ PR NOVÁ LOUKA Jizersko-ještědský horský spolek sídlo: Nerudovo náměstí 108/1, 460 01 Liberec 1 IČ: 651 003 52 zastoupená Leošem Vašinou tel: 724 754 730 email: horskyspolek@volny.cz

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Cikháj 35, Žďár nad Sázavou

Cikháj 35, Žďár nad Sázavou ÚSES KONFLIKTY V SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Cikháj 35, 591 02 Žďár nad Sázavou mon.tvr@seznam.cz Úvod Můj příspěvek pouze prezentuje největší konflikty ve vymezení chráněných lokalit v

Více

Posouzení krajinného vývoje vybraných intenzivně zemědělsky obhospodařovaných území s ohledem na možnost krajinné obnovy

Posouzení krajinného vývoje vybraných intenzivně zemědělsky obhospodařovaných území s ohledem na možnost krajinné obnovy Posouzení krajinného vývoje vybraných intenzivně zemědělsky obhospodařovaných území s ohledem na možnost krajinné obnovy Soubor map se specializovaným obsahem Ing. Pavel Richter prof. Ing. Jan Vymazal,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více