ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 2014"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MĚSTO ZNOJMO EKOTOXA s.r.o. VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ZNOJMO LISTOPAD 014 VERZE 03 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, Brno, Černá Pole tel , fax ,

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV EKOTOXA s.r.o. Mgr. Hana Trávníčková Ing. Jiří Hon koordinace projektu ÚAP, komunikace se zákazníkem koordinace projektu, metodika, kompletace zprávy Ing. Arch. Petr Malý územní plánování Mgr. Zdeněk Frélich Mgr. Pavel Pracný Ing. Jana Fichnová Bc. Lucie Kepová Mgr. Veronika Frélichová Eva Krásenská Mgr. Miroslava Baranová Jana Vaňková koordinace témat ENVI témat 1-5 (horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny zemědělský půdní fond a pozemky k plnění funkcí lesa horninové prostředí a geologie, ochrana přírody a krajiny vodní režim vodní režim hygiena životního prostředí zemědělský půdní fond a PUPFL hospodářské podmínky, vyhodnocení vyváženosti pilířů zpracování dat ÚAP, GIS podpora pro vybraná témata, kompletní výkresová dokumentace, problémy, střety, kartogramy Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Mgr. Jiří Dužár Mgr. Vladan Hruška, PhD. veřejná dopravní a technická infrastruktura veřejná dopravní a technická infrastruktura bydlení sociodemografické podmínky, rekreace Městský úřad Znojmo Ing. Rostislav Lattner komunikace se zpracovatelem, připomínky

3 OBSAH 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO ÚDAJE O ÚZEMÍ POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V SO ORP ZNOJMO POUŽITÁ METODIKA Výchozí informace právní stav Metodika uplatněná pro aktualizaci v roce 014 pro SO ORP Znojmo ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SO ORP ZNOJMO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TÉMATICKÉ ROZBORY HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace VODNÍ REŽIM Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Indikátor SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace BYDLENÍ Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace REKREACE Indikátory SWOT analýza pro územní plánování Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace

4 3.10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hlavní změny od aktualizace VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení sociodemografického pilíře Celkové hodnocení obcí Vyváženost pilířů Celkové hodnocení obcí dle úsudku pořizovatele URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI ZÁVADY A OHROŽENÍ V ÚZEMÍ DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY V ÚZEMÍ Dopravní závady v území Překračování imisních limitů Staré ekologické zátěže Hlukové znečištění Stav vodních útvarů Technická infrastruktura OMEZENÍ PRO ROZVOJ ÚZEMÍ A OHROŽENÍ V ÚZEMÍ TABULKY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD PO OBCÍCH PROBLÉMY OBCÍ SO ORP ZNOJMO ZÁVĚR HODNOCENÍ METODIKY LITERATURA Grafická příloha Problémový výkres v měřítku 1:

5 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č : Hodnocení obcí dle sesuvných a poddolovaných území v SO ORP Znojmo Obrázek č. 3..1: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy... 3 Obrázek č. 3..: Hodnocení obcí dle stavu pitné vody... 4 Obrázek č : Souhrnné hodnocení kvality ovzduší na území SO ORP Znojmo Obrázek č : Koeficient ekologické stability na území SO ORP Znojmo v roce Obrázek č : Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy v SO ORP Znojmo Obrázek č : Hodnocení indikátoru dopravní obslužnost území Obrázek č. 3.6.: Hodnocení indikátoru vybavenost technickou infrastrukturou Obrázek č : Krátkodobý vývoj počtu obyvatel v letech Obrázek č. 3.7.: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech Obrázek č : Index stáří obyvatel v roce Obrázek č : Podíl osob starších 15 let s vysokoškolským vzděláním v roce Obrázek č : Změna počtu trvale obydlených bytů v letech Obrázek č. 3.8.: Dokončené byty v letech Obrázek č : Přírodní předpoklady rekreace obcí SO ORP Znojmo Obrázek č. 3.9.: Infrastrukturní předpoklady rekreace Obrázek č : Turistické a rekreační zatížení území (průměrný počet lůžek v OIR a HUZ na 1 km ). 9 Obrázek č : Indikátor daňová výtěžnost na obyvatele v roce Obrázek č : Indikátor podíl nezaměstnaných osob v roce Obrázek č : Indikátor pracovní příležitosti v roce Obrázek č : Indikátor míra podnikatelské aktivity v roce Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje environmentální pilíř Obrázek č. 4.1.: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje ekonomický pilíř Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje sociodemografický pilíř Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje SO ORP Znojmo Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje celkové hodnocení Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dle úsudku pořizovatele SEZNAM TABULEK Tabulka č..1.1: Základní údaje správního obvodu ORP Znojmo Tabulka č : Podíl poddolovaných a sesuvných území v jednotlivých obcích SO ORP Znojmo Tabulka č. 3..1: Souhrnné hodnocení tématu na základě navržených indikátorů... 0 Tabulka č : Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátorů na území SO ORP Znojmo v období Tabulka č : Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Znojmo Tabulka č : Nastavení indikátoru PF Tabulka č. 3.5.: Indikátory změny výměry zemědělské půdy mezi lety 007 a Tabulka č : Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (spojů / den) Tabulka č. 3.6.: Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území veřejnou dopravou Tabulka č : Hodnocení dopravní obslužnosti obcí Tabulka č : Hodnocení indikátoru technické infrastruktury Tabulka č : Hodnocení indikátorů dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 003 až 013 a krátkodobý vývoj v letech 011 až Tabulka č. 3.7.: Hodnocení indikátorů index stáří a vzdělanost obyvatel (podíl osob s vysokoškolským vzděláním) Tabulka č : Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených bytů v letech Tabulka č. 3.8.: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období Tabulka č : Hodnocení indikátoru přírodní předpoklady rekreace... 8 Tabulka č. 3.9.: Hodnocení indikátoru infrastrukturní předpoklady rekreace Tabulka č : Hodnocení indikátoru turisticko-rekreační zatížení

6 Tabulka č : Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost, podíl nezaměstnaných osob, pracovní příležitosti a míra podnikatelské aktivity Tabulka č : Problémy k řešení Tabulka č : Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů Tabulka č. 4.1.: Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů. 109 Tabulka č : Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Znojmo Tabulka č : Přehled hodnocení indikátorů environmentálního pilíře Tabulka č : Přehled hodnocení indikátorů ekonomického pilíře Tabulka č : Přehled hodnocení indikátorů sociodemografického pilíře Tabulka č : Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích dle celkové hodnoty Tabulka č : Přehled a hodnocení použitých indikátorů pro vyhodnocení vyváženosti pilířů Tabulka č : Úprava zařazení obcí dle úsudku pořizovatele SEZNAM ZKRATEK AOT40 expoziční index AOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 μg m-3 (40 ppb) a hodnotou 80 μg m-3, v období 8-0 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let. BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální DPS dům s pečovatelskou službou DV daňová výtěžnost EKO ekonomický pilíř ENV environmentální pilíř EU Evropská unie EVL evropsky významná lokalita GIS geografický informační systém. HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. HP1 hlavní parametr 1 HUZ hromadná ubytovací zařízení CHKO chráněná krajinná oblast CHLÚ chráněné ložiskové území KES koeficient ekologické stability krajiny KO komunální odpad KPÚ komplexní pozemkové úpravy Ldvn hladina hluku celodenní MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Mze Ministerstvo zemědělství MZCHÚ maloplošně zvláště chráněná území MŽP Ministerstvo životního prostředí NATURA 000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu NP národní park NR nadregionální OIR objekty individuální rekreace OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností ORP obec s rozšířenou působností OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 6

7 PLO PP PRP PUPFL PÚR Q Q 100 R RBC SEZ SFŽP SKO SLDB SO SO ORP SOC SWOT ÚAP ÚP ÚPD ÚSES ÚTP VKP ZPF ZÚR ŽP přírodní lesní oblast přírodní památka potenciální rekreační plochy pozemky určené k plnění funkcí lesa Politika územního rozvoje vydatnost zdroje (vodního) průtok při stoleté vodě regionální regionální biocentrum Rozbor udržitelného rozvoje území stará ekologická zátěž Státní fond životního prostředí směsný komunální odpad Sčítání lidu, domů a bytů správní obvod správní obvod obce s rozšířenou působností sociodemografický pilíř Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) územně analytické podklady územní plán územně plánovací dokumentace územní systém ekologické stability krajiny územně technický podklad významný krajinný prvek zemědělský půdní fond zásady územního rozvoje životní prostředí ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, UZANČNÍ NÁZVY ANALÝZ As BaP, B(a)P Cd Cl CO N O NO NO NO 3 - NO x + NH 4 O 3 PM 10 SO SO x TZL arsen benzo(a)pyren kadmium chlor oxid uhličitý oxid dusný oxid dusnatý oxid dusičitý dusičnany oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) amonné ionty přízemní (troposférický) ozon pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um oxid siřičitý oxidy síry tuhé znečišťující látky 7

8 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento dokument navazuje na Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Znojmo zpracovaný v roce 01. Práce byla provedena na základě smlouvy mezi firmou EKOTOXA s.r.o. Konečným zákazníkem celého projektu je statutární město Znojmo. Úkolem předkládané práce je zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Znojmo postupem, který vyplývá ze zákona č. 183/006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tematických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální (přírodní), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel). Při zpracování bylo přihlédnuto i k Metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí, která byla uveřejněna jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/009 a především navazující část metodického sdělení odboru územního plánování MMR z 05/010. Současně byly vzaty do zpracování další názory MMR, UUR a zejména konkrétní připomínky pracovníků SO ORP. Nedílnou součástí této zprávy je i příloha, která má za úkol podat v dané problematice komplexnější informaci. SEZNAM PŘÍLOH Grafická příloha Problémový výkres (v měřítku 1:50 000) 8

9 1.. PODKLADY PRO ÚDAJE O ÚZEMÍ Základním podkladem pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území jsou údaje o území, jejichž seznam je dán vyhláškou č. 500/006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti viz. příloha č. 1. část A a část B. Část A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území (119 jevů) Část B Územně analytické podklady kraje podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území (37 jevů) Přičemž v 119. jevu z ÚAP obcí a 37. jevu ÚAP kraje mohou být obsaženy další informace mimo konkrétně stanovené jevy ÚAP ve vrstvách pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. Při zpracování se dále vycházelo zejména ze strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území Moravskoslezského kraje a České republiky (Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR, statistické údaje ze Statistického úřadu apod.). Dále byly využity podklady, které byly převzaty od zadavatele projektu, kterým je město Znojmo (tj. data - územně analytické podklady) a další informační zdroje uvedené v seznamu literatury podle jednotlivých témat udržitelného rozvoje stanovených vyhláškou č. 500/006 Sb., případně je konkrétní zdroj zmíněn v textu nebo pod patřičnou tabulkou nebo obrázkem POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V SO ORP ZNOJMO Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn. Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněž by měl reagovat na problémy a potřeby jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne a jeho prováděcí vyhlášky. Účel územního plánování Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Formulují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské podmínky) tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, a přitom nebyly ohroženy podmínky života generací budoucích. Nadřazeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí byly ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ, od jsou potom ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, zpracované vždy pro území kraje. 9

10 1.4. POUŽITÁ METODIKA Výchozí informace právní stav Územně analytické podklady se od staly novým nástrojem územního plánování v souladu se zákonem č. 183/006 Sb. a navazujícími vyhláškami. Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 500/006. Dle této vyhlášky ÚAP obsahují: 1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje.. Rozbor udržitelného rozvoje. Podklady (1) se skládají z textové a grafické části. Textová část obsahuje vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnoty území, limity využití území a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Grafická část obsahuje výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn v území. Rozbor udržitelného rozvoje () se dělí opět na textovou a grafickou část. Textová část obsahuje vyhodnocení udržitelného rozvoje území formou SWOT analýzy v deseti daných tématech, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek, které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální (životní prostředí), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel). Rozbor dále zahrnuje problémy k řešení v ÚPD. Grafickým výstupem je problémový výkres. Řešení úkolu (daného vyhláškou č. 500/006 Sb.), je tedy možné rozdělit do dvou částí, zpracování podkladů pro a následně zpracování vlastního. V roce 014 byla 3 aktualizace RURU SO ORP rozdělena fyzicky do dvou dokumentů, Podklady pro rozbor a vlastní Rozbor udržitelného rozvoje. Tyto dokumenty na sebe úzce navazují a nelze v žádném případě při získávání informací o daném území pracovat pouze s jedním z těchto dokumentů. Přesněji řečeno, oba dokumenty jsou vypracovány v souladu s Vyhláškou 500/006 Sb, ale mohlo by se jednat jen o dokument jeden, kde v první části daného tématu jsou uvedeny reálné popisné informace o jevech a skutečnostech v dané oblasti a část druhá se zaobírá indikátory, které jednak navazují a vycházejí z předchozí popisné části tématu a vedou k získání podkladů pro zpracování vlastní vyváženosti daného území. Poznámka : nová aktualizace zákona 183/006 uvedená v Částce 99/013 nabývá účinnost od a současně mění celou řadu dalších zákonů. Od roku 006 byl stavební zákon aktualizován k celkem 13x. Mimo všechna zpřesnění formulací zákona je pro ÚP obcí nejdůležitější informací zpráva, že povinnost mít platný ÚP mají obce prodloužen z roku 015 na rok 00. Další významnou povinností pořizovatele ÚAP je projednání dokumentu se starosty všech obcí v rámci ORP. 10

11 1.4.. Metodika uplatněná pro aktualizaci v roce 014 pro SO ORP Znojmo Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/010 přistoupil k dané problematice následovně. 1. Zvolení metody hodnocení - pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území byla použita metodika vyhodnocení udržitelnosti území pomocí navržené sady indikátorů v určené škále pro zadaná témata. Limity udržitelnosti části navržených indikátorů korespondují s limity danými příslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi (např. překročení stanoveného imisního limitu pro dané znečišťující látky). Tam kde není dána první možnost, je využita metoda vzájemného porovnání (benchmarking) jednotlivých obcí v rámci SO ORP (kraje), v některých případech také s hodnotou indikátoru celé ČR.. Stanovení sady indikátorů - byla stanovena sada indikátorů, která vychází ze sady stanovené v roce 008, 010 a 01. Zařazení indikátorů do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje proběhlo v souladu s metodikou MMR z 05/010 (neexistuje ostrá hranice pro vlastní zařazení stanovených témat do jednotlivých pilířů udržitelnosti, např. rekreace je na pomezí sociodemografického a ekonomického pilíře). U některých indikátorů jsou obce mezi sebou přímo porovnatelné v rámci daného SO ORP, kraje (nebo i ČR) nebo jsou v druhém případě stanovovány a hodnoceny relativně a to s ohledem na požadované rozlišení obcí v rámci SO ORP. Ve vybraných tématech byly indikátory doplněny, respektive účelově změněny, aby jejich vypovídající schopnost byla v daných podmínkách maximální a současně odpovídala nově vzniklým skutečnostem na základě nově vydaných zákonných předpisů (často na základě integrující se EU). Je nutno komentovat jisté omezení a vypovídající schopnost zvolených indikátorů, které byly odkázány na SLDB v roce 011. V předchozí aktualizaci v roce 01 byly mnohé indikátory postaveny na předběžných výsledcích statistického vyhodnocení dat, v letošní aktualizaci bylo využito již konečné verze. Základní změna je zpracování dat ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za rok 011, která vede k novému ukazateli, kterým je obvykle bydlící obyvatelstvo, resp. počet obyvatel podle místa obvyklého pobytu (vysvětlení je v u téma bydlení). 3. Zpracování stanovených témat - jednotlivá témata byla zpracována specialisty na danou problematiku z posledních dostupných dat ÚAP, statistik ČSÚ a dalších, zejména internetových zdrojů informací. Témata se nezaměřují pouze na standardní popis území, ale zejména na zpracování podkladových dat jednotlivých indikátorů a jejich vyhodnocení. Z takto zpracovaných témat v rozsahu 5-5 stran byly generovány jednotlivé výroky SWOT analýzy, ve většině témat v rozsahu 3-10 výroků pro každou ze čtyř oblastí SWOT a stanoveny problémy pro dané území. Zjištěné problémy jsou určeny k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací, popř. i k jiným účelům (např. organizace dopravy). Pro zachování kontinuity dokumentů byly v mnoha tématech zachovány informace z dotazníkového šetření z roku 01 (v jistých případech to bohužel vedlo i k získání rozporuplných a nepřesných informací) byl ve většině témat využit dotazníkový průzkum s představiteli obcí (starostové), ale i s dalšími pracovníky (pracovníci odborů ŽP, pracovníky odborů územního plánování apod.). Dotazník byl zaměřen, mimo jiné, na problémy v území. Nově byla zařazena i shrnující kapitola hlavních změn a porovnání stavu v daném tématu v letech 014/ Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje - bylo zpracováno vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje, když za základ hodnocení byla brána skutečnost, že všechny tři pilíře udržitelného rozvoje jsou si rovnocenné, stejně jako váhy jednotlivých zvolených indikátorů (některé složitěji definované indikátory mohou mít obsaženy různé váhy jednotlivých částí indikátoru, je uvedeno vždy v kapitole Indikátory v tématech). Tuto skutečnost však lze poměrně snadno změnit na základě rozhodnutí politické reprezentace území (váhy pilířů) i váhy jednotlivých indikátorů (na základě shody vzešlé z diskuzí odborníků na jednotlivá zpracovaná témata). Součástí hodnocení vyváženosti je tabulka všech hodnocených indikátorů pro všechny obce v daném správním obvodě ORP. Hodnocení daného indikátoru (ve škále od - do +) je individuální, přesněji řečeno některé indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci celého kraje nebo i ČR, jiné jen v rámci daného území SO ORP. Při zpracování bylo přihlédnuto 11

12 k Metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP MMR z 05/010, který požaduje zařazení obcí do jedné z 8 kategorií vyváženosti. 5. Porovnání vyváženosti mezi lety 014/01 - novou součástí tohoto hodnocení vyváženosti v souladu s požadavky MMR je i porovnání této vyváženosti se stejně provedeným hodnocením v aktualizaci UAP-RURU v roce 01. Zde je jednoznačně vidět, jak může změna počtu indikátorů, jejich návrh nebo již jen jejich úprava podle současných zákonných norem změnit hodnocení jednotlivých pilířů a tím i celé vyváženosti. 6. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci v první části této kapitoly jsou uvedeny problémy v území souhrnně textově podle jednotlivých oblastí - Dopravní a hygienické závady v území (dopravní závady v území, překračování imisních limitů, staré ekologické zátěže, stav vodních útvarů a technická infrastruktura) a Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území (sesuvná a poddolovaná území, orná půda na svažitých pozemcích, zastavěné území v zátopové zóně Q100 a nízká ekologická stabilita území) a v další části jsou pak uvedeny systémově problémy po jednotlivých obcích tak, jak požadovalo MMR v roce 01 zpracování problémů rozdělených na problémy urbanistické, dopravní a hygienické, ohrožení, střety (záměry s limity a záměry mezi sebou) a jiné problémy, často přímo neřešitelné nástroji územního plánování. Pozorný čtenář ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné struktury problémy a střety v území z čerstvě zpracovaných podkladových dat ÚAP generované GIS společně s problémy zjištěnými vlastním zpracováním témat RURU (tedy problémy také částečně generované z podkladových dat ÚAP, ale i dat dalších). Problémy jsou charakterizovány oblastmi, kterými se daná kapitola zabývá. Největším problémem je ve zpracování dotazníků z obcí v roce 014/01, kdy poměrně důkladně strukturovaný dotazník byl vyplněn pracovníky obcí (starosta, místostarosta nebo jimi pověřená osoba) a zde se tedy jedná vždy o částečně subjektivní problémy vycházející z osobních znalostí a informací dané osoby. 7. Závěr - uvádí hodnocení použité metodiky, její klady i zápory. 8. Problémový výkres - samostatnou přílohou je problémový výkres zpracovaný v požadovaném měřítku 1: včetně legendy a popisu vybraných problémů a závad na území SO ORP ve zprávě. Problémům a střetům byly přiřazeny jednoznačné kódy a tyto kódy jsou současně uvedeny i v tabulkové části problémy po obcích v této dokumentaci. Poznámka: Výsledky dotazníkových šetření (rok zpracovatelem byl vytvořen dotazník pro představitele obcí, který byl zaměřen na zjištění přítomnosti infrastruktury a další vybavenosti i na problémy v území tak, jak je chápou starostové obcí. Zjištěné odpovědi mohou odpovídat statistickým datům stejně tak, jako se mohou lišit (viz výše). 1

13 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SO ORP ZNOJMO Tabulka č..1.1: Základní údaje správního obvodu ORP Znojmo Obec Počet obyvatel Rozloha (km) Hustota (počet obyvatel/km) Bantice 85 3,76 76 Běhařovice 39 14,03 8 Bezkov 07 5,63 37 Bítov 145 6,07 4 Blanné 79,47 3 Blížkovice 111 0,81 58 Bojanovice ,41 17 Borotice 407 1,06 34 Boskovštejn 14 7,6 19 Božice ,89 51 Břežany ,41 53 Citonice 568 8,94 64 Ctidružice 39 1,66 6 Čejkovice 13 9, 3 Černín 133 9,94 13 Dobšice 490 4,74 55 Dyjákovice ,3 44 Dyjákovičky Dyje 430 4,6 93 Grešlové Mýto 11,16 98 Havraníky 340 9, 37 Hevlín 14 6,94 53 Hluboké Mašůvky 810 1,84 63 Hnanice 35 7,77 45 Hodonice ,7 10 Horní Břečkov 71 1,11 13 Horní Dunajovice ,05 61 Hostim 4 19 Hrabětice ,04 54 Hrádek 915 1,69 4 Hrušovany nad Jevišovkou 380 5, Chvalatice ,81 9 Chvalovice 597 8,84 68 Jaroslavice ,78 79 Jevišovice , Jiřice u Moravských Budějovic 66 3,84 17 Korolupy ,

14 Obec Počet obyvatel Rozloha (km) Hustota (počet obyvatel/km) Kravsko 538 8,6 65 Krhovice 531 8,13 65 Křepice 14 7,4 17 Křídlůvky 35 7,87 30 Kuchařovice 957 7,57 16 Kyjovice 160 6,5 5 Lančov 38 15,08 16 Lechovice 50 5,73 88 Lesná 58 3,43 75 Litobratřice ,88 4 Lubnice 64 7,58 8 Lukov 65 14,8 19 Mackovice ,8 30 Mašovice ,15 45 Medlice 179 6,98 6 Mikulovice 67 13,79 45 Milíčovice 15 6,94 31 Morašice 37 5,6 4 Němčičky 89 4,95 18 Nový Šaldorf-Sedlešovice , Olbramkostel ,77 49 Oleksovice ,33 38 Onšov 77 5,58 14 Oslnovice 90 6,1 15 Pavlice ,01 33 Plaveč ,34 43 Plenkovice 359 4,37 8 Podhradí nad Dyjí 53 6, 9 Podmolí 16 13,81 1 Podmyče 98 5,66 17 Práče 8 7, Pravice 3 9,93 3 Prokopov 99,45 40 Prosiměřice 796 6,44 14 Přeskače 113 4,9 3 Rozkoš 180 1,36 15 Rudlice 11 3,8 9 Slatina 51 8,04 31 Slup ,73 30 Stálky 156 1,1 13 Starý Petřín 36 18,54 13 Stošíkovice na Louce 38 6,17 39 Strachotice ,

15 Obec Počet obyvatel Rozloha (km) Hustota (počet obyvatel/km) Střelice 170 1,15 14 Suchohrdly ,68 86 Šafov 16 9,5 17 Šanov 150 0,36 75 Šatov ,44 85 Štítary 637 4,97 6 Šumná ,96 51 Tasovice ,9 87 Těšetice 57 7,7 79 Tvořihráz ,94 36 Uherčice 406 1,5 3 Újezd 8 5,73 14 Únanov ,15 98 Valtrovice 410 7,74 53 Velký Karlov ,49 3 Vevčice 7 5,9 1 Višňové ,7 7 Vítonice 5 5,75 44 Vracovice 03 6,03 34 Vranov nad Dyjí ,4 6 Vranovská Ves 83 4,3 66 Vratěnín 95 14,73 0 Vrbovec ,67 59 Výrovice 165 4,93 33 Vysočany 95 7,6 13 Zálesí 181 7,18 5 Zblovice 50 4,49 11 Znojmo , Želetice 71 6,06 45 Žerotice 346 5,74 60 Žerůtky 54, SO ORP Znojmo ,37 73 Zdroj: rozloha - vrstvy ÚAP, počet obyvatel - ČSÚ, data k

16 3. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TÉMATICKÉ ROZBORY 3.1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Indikátory Jako indikátor, který charakterizuje území z hlediska horninového prostředí, byl zvolen indikátor zaměřený na vztah sesuvných a poddolovaných území k zastavěné a zastavitelné ploše. Výskyt těchto území představuje omezení pro rozvoj obcí, zejména je limitem pro výstavbu. Stav indikátoru v jednotlivých obcích je znázorněn v následující tabulce. Výskyt sesuvných i poddolovaných oblastí je na území SO ORP Znojmo velmi malý. Hodnocení indikátoru: + na území obce se nevyskytuje žádná sesuvné ani poddolované území. +1 v zastavěném/zastavitelném území se nevyskytují žádná sesuvná ani poddolovaná území. 0 v zastavěném/zastavitelném území se vyskytují sesuvná nebo poddolovaná území, nepředstavují však riziko nebo omezení pro rozvoj obce. -1 v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující omezení pro rozvoj obce. - v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující potenciální riziko pro obec (zástavbu, komunikace). Tabulka č : Podíl poddolovaných a sesuvných území v jednotlivých obcích SO ORP Znojmo Obec Plocha obce (km ) Hodnocení indikátoru Obec Plocha obce (km ) Hodnocení indikátoru Bantice 3,76 Nový Šaldorf-Sedlešovice 8,45 Běhařovice 14,04 1 Olbramkostel 10,77 Bezkov 5,63 Oleksovice 18,3 Bítov 6,07 1 Onšov 5,58 Blanné,47 Oslnovice 6,1 Blížkovice 0,81-1 Pavlice 14,01 Bojanovice 11,4-1 Plaveč 10,38-1 Borotice 1,06 Plenkovice 4,9 1 Boskovštejn 7,6 Podhradí nad Dyjí 6,3-1 Božice 9,87 Podmolí 13,8 Břežany 16,39 Podmyče 5,65 1 Citonice 8,95 1 Práče 7,41 1 Ctidružice 1,68 Pravice 9,9 Čejkovice 9, Prokopov,45 Černín 9,94 0 Prosiměřice 6,46 Dobšice 4,74 Přeskače 4,9 Dyjákovice 19,3 - Rozkoš 1,34 Dyjákovičky 13 Rudlice 3,74 Dyje 4,6 - Slatina 8,04 1 Grešlové Mýto,16 Slup 15,73 Havraníky 9, -1 Stálky 1,09 1 Hevlín 6,94 Starý Petřín 18,5 Hluboké Mašůvky 1,84 - Stošíkovice na Louce 6,17 16

17 Obec Plocha obce (km ) Hodnocení indikátoru Obec Plocha obce (km ) Hodnocení indikátoru Hnanice 7,77 1 Strachotice 0,48 Hodonice 8,71 Střelice 1,15 Horní Břečkov 1,11 1 Suchohrdly 13,68 Horní Dunajovice 10,05 1 Šafov 9,5 Hostim 19 Šanov 0,35 Hrabětice 16,04 Šatov 13,44 0 Hrádek 1,69 Štítary 4,97 1 Hrušovany nad Jevišovkou 5,3-1 Šumná 11,96 Chvalatice 11,81 1 Tasovice 15,91-1 Chvalovice 8,84 Těšetice 7,7 Jaroslavice 15,78 - Tvořihráz 10,94 Jevišovice 7,85-1 Uherčice 1,5 1 Jiřice u Mor. Budějovic 3,84 Újezd 5,73 Korolupy 15,46 Únanov 1,15 Kravsko 8,6 Valtrovice 7,74 Krhovice 8,13 Velký Karlov 13,49 Křepice 7,4 Vevčice 5,9 Křídlůvky 7,87 Višňové 15, -1 Kuchařovice 7,57 Vítonice 5,81 Kyjovice 6,48 0 Vracovice 6,0 Lančov 15,18 Vranov nad Dyjí 13,37-1 Lechovice 5,73-1 Vranovská Ves 4,3 Lesná 3,43 Vratěnín 14,73 Litobratřice 19,89 Vrbovec 19,67 Lubnice 7,56 1 Výrovice 4,93 1 Lukov 14,9 1 Vysočany 7,6 Mackovice 11,8 Zálesí 7,18 Mašovice 11,13 1 Zblovice 4,49 Medlice 6,99 Znojmo 65,89-1 Mikulovice 13,8 Želetice 6,0 Milíčovice 6,94 1 Žerotice 5,74-1 Morašice 5,57 Žerůtky,19 Němčičky 4,94 0 Zdroj: Data ÚAP,

18 Obrázek č : Hodnocení obcí dle sesuvných a poddolovaných území v SO ORP Znojmo Zdroj: EKOTOXA,

19 3.1.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Výskyt řady místních ložisek nerostných surovin, jejichž ochrana je zajištěna stanovením CHLÚ (Borotice, Božice, Krhovice, Černín, Hevlín, Korulupy, Kravsko, Mašovice, Plaveč, Tvořihráz, Únanov, Plenkovice, Štítary, Vranovská Ves, Tasovice, Velký Karlov, Znojmo). Rozvoj většiny obcí není omezen výskytem poddolovaných nebo sesuvných území. PŘÍLEŽITOSTI Využití prostředků z dotačních programů na obnovu území dotčeného těžbou. SLABÉ STRÁNKY Omezení rozvoje obcí - bezprostřední blízkost poddolovaných území k zástavbě (Bojanovice, Vranov nad Dyjí, Havraníky, Znojmo (Přímětice), Višňové). Těžba nerostných surovin může vést k záborům většího území. Výskyt sesuvného území v zastavěném území u obce Dyje a Hluboké Mašůvky. Těžba nerostných surovin může vést k záborům většího území. HROZBY Problémy k řešení Přesná lokalizace sesuvných a poddolovaných území a zjištění míry omezení využití území (všechny obce). Určení vhodného využití území nevhodného pro zástavbu (Bojanovice, Vranov nad Dyjí, Havraníky, Přímětice, Višňové). Zajištění odpovídající ochrany ložisek nerostných surovin (Borotice, Božice, Krhovice, Černín, Hevlín, Korulupy, Kravsko, Křídlůvky, Hrádek, Mašovice, Pavlice, Plaveč, Tvořihráz, Únanov, Plenkovice, Šatov, Štítary, Vranovská Ves, Tasovice, Velký Karlov, Zblovice, Znojmo) Hlavní změny od aktualizace 01 Změnil se rozsah dobývacího prostoru Tasovice I z 5 na 45,9 ha. U problémů po obcích nedošlo ke změně a z dotazníků nevyplynuly žádné nové problémy 19

20 3.. VODNÍ REŽIM Indikátory Plocha sklonité orné půdy Celkem se v SO ORP Znojmo nachází 134,19 ha nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou. Z celkové výměry orné půdy v SO ORP Znojmo (7905,03 ha) tyto nevhodné pozemky činí pouze 1,8 %. V 16 obcích se nachází méně než 1 ha sklonitých pozemků využívaných jako orná půda, což by měl být cílový stav pro ostatní území. Tím by bylo dosáhnuto z hlediska využití zemědělské půdy na svažitých pozemcích ideálního stavu a přispělo by se ke zlepšení vodního režimu v krajině a tím ke snížení rizika výskytu extrémních odtokových jevů na těchto územích. Naopak v 3 obcích je zvýšené množství sklonitých orných pozemků Černín, Pavlice a Střelice. Hodnocení indikátoru plocha sklonité orné půdy: - na území obce se nachází více než 45 ha sklonité orné půdy -1 na území obce se nachází ha sklonité orné půdy 0 na území obce se nachází 15 9,99 ha sklonité orné půdy 1 na území obce se nachází 1 14,99 ha sklonité orné půdy na území obce se nachází méně než 1 ha sklonité orné půdy Stav pitné vody v obcích Ve 7 obcích SO ORP Znojmo byl zjištěn problém s kvalitou nebo kvantitou pitné vody. Hodnocení území jednotlivých obcí v rámci SO ORP (dle dotazníkového šetření): - kvalita nebo kvantita vody v obci není vyhovující kvalita nebo kvantita vody v obci je vyhovující Tabulka č. 3..1: Souhrnné hodnocení tématu na základě navržených indikátorů Sklonitá orná půda hodnocení Obec plocha sklonité indikátoru vodní orné půdy (ha) režim Hodnocení stavu pitné vody v obcích Bantice 0,10 Běhařovice 7,00 0 Bezkov 4,99 1 Bítov 13, Blanné 0,77 Blížkovice 13,74 1 Bojanovice 0,70 0 Borotice 10,80 1 Boskovštejn 17,06 0 Božice 16,34 0 Břežany 16, Citonice 10,93 1 Ctidružice 11,15 1 Čejkovice 0,07 Černín 73,4 - Dobšice,64 1 Dyjákovice 0,39 Dyjákovičky 34,83-1 Dyje 7,15 1 Grešlové Mýto 16,61 0 0

21 Obec plocha sklonité orné půdy (ha) Sklonitá orná půda hodnocení indikátoru vodní režim Hodnocení stavu pitné vody v obcích Havraníky 6, Hevlín,44 1 Hluboké Mašůvky 4,64 0 Hnanice 0,56 Hodonice 0,4 Horní Břečkov,16 0 Horní Dunajovice 5,4 0 Hostim 17,95 0 Hrabětice 3,43 1 Hrádek 10,5 1 Hrušovany nad Jevišovkou 3, Chvalatice 1,35 1 Chvalovice 0,51 Jaroslavice 8, Jevišovice 17, Jiřice u Moravských Budějovic 10,95 1 Korolupy 1, Kravsko 8,7 1 Krhovice 0,51 Křepice 18, Křídlůvky 8, Kuchařovice 17,93 0 Kyjovice 9,38 1 Lančov 10,9 1 - Lechovice 0,5 Lesná 1, Litobratřice,38 1 Lubnice 1,89 0 Lukov,38 1 Mackovice 3,3 1 Mašovice 3,49 1 Medlice,99 1 Mikulovice 9,55 1 Milíčovice 6,30 1 Morašice 4,59 1 Němčičky 5,95 0 Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel 19,66 0 Oleksovice 11,74 1 Onšov 7,1 1 Oslnovice 5,15 1 Pavlice 45,60 - Plaveč 44,43-1 Plenkovice 8,3 1 Podhradí nad Dyjí 10,1 1 Podmolí 6,19 1 Podmyče 8,9 1 Práče 0,57 - Pravice 1, Prokopov 5,75 1 Prosiměřice 0,10-1

22 Obec plocha sklonité orné půdy (ha) Sklonitá orná půda hodnocení indikátoru vodní režim Hodnocení stavu pitné vody v obcích Přeskače 1,01 1 Rozkoš 5,31 1 Rudlice 7,65 0 Slatina 8, Slup 1, Stálky 6, Starý Petřín 11, Stošíkovice na Louce 0,85 Strachotice 9,53 1 Střelice 86,71 - Suchohrdly 0,47 Šafov 3, Šanov 1,85 1 Šatov 10, Štítary 15,4 0 Šumná 9,06 1 Tasovice 3,91 1 Těšetice 0,96 Tvořihráz 10,9 1 - Uherčice 18,14 0 Újezd 0,91 - Únanov 11,6 1 Valtrovice 3, Velký Karlov 1,6 1 Vevčice 39,55-1 Višňové 14,1 1 Vítonice,01 1 Vracovice 1,80 1 Vranov nad Dyjí 0,85 0 Vranovská Ves 6,7 0 Vratěnín 4,69 1 Vrbovec 37, Výrovice 9,9 1 Vysočany 16, Zálesí 0,97 Zblovice 11, Znojmo 0,8 0 Želetice 11,68 1 Žerotice 13,64 1 Žerůtky 3,75 1 Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 014

23 Obrázek č. 3..1: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 014 3

24 Obrázek č. 3..: Hodnocení obcí dle stavu pitné vody Zdroj: Dotazníky obcí, EKOTOXA s.r.o., 014 4

25 3... SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY V 16 obcích (Bantice, Blanné, Čejkovice, Hladina Q100 zasahuje do zastavěného území obcí Bítov, Dyjákovice, Hnanice, Hodonice, Chvalovice, Blížkovice, Boskovštejn, Božice, Černín, Dobšice, Krhovice, Lechovice, Práče, Prosiměřice, Stošíkovice Dyjákovičky, Dyje, Hevlín, Hnanice, Hodonice, na Louce, Suchohrdly, Těšetice, Újezd a Zálesí) je Chvalovice, Jaroslavice, Křídlůvky, Lubnice, Nový minimální výskyt svažitých pozemků s ornou půdou, Šaldorf-Sedlešovice, Onšov, Oslnovice, Plaveč, Podhradí což snižuje riziko vzniku extrémních odtokových nad Dyjí, Prosiměřice, Střelice, Šatov, Tasovice, poměrů a přispívá k přirozenějšímu vodnímu režimu Tvořihráz, Valtrovice, Vevčice, Vranov nad Dyjí, v krajině. Výrovice, Vysočany, Zblovice. Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území v obcích Tasovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Dobšice, Hnanice, Hodonice, Hrabětice, Dyje, Slup, Šatov, Chvalovice, Krhovice, Křídlůvky, Hevlín, Valtrovice, Znojmo, Dyjákovičky a Jaroslavice. Zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině v důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých pozemcích => větší množství orné půdy na sklonitých pozemcích především na území obcí Černín, Pavlice a Střelice. Problém s kvalitou nebo kvantitou vody v obcích Bítov, Břežany, Havraníky, Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice, Jevišovice, Korolupy, Křepice, Křidlůvky, Lančov, Lesná, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Práče, Pravice, Prosiměřice, Slatina, Slup, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Šatov, Tvořihráz, Újezd, Valtrovice, Vrbovec, Vysočany a Zblovice. Vyhlášené zranitelné oblasti pro koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách jsou na celém území SO ORP Znojmo. PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Podpora modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. Realizace komplexního systému protipovodňových opatření, jak v krajině, tak i na tocích k ochraně zastavěného území obcí. Nastartování procesu KPÚ v oblastech se zvýšenou erozní ohrožeností (vysoký podíl sklonité orné půdy). Nárůst návalového množství dešťových vod v často poddimenzovaných kanalizačních soustavách v důsledku rozrůstajících se zpevněných ploch v sídelních oblastech. Rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou erozí půdy v územích s velkým podílem sklonité orné půdy především na území obce Černín, Pavlice a Střelice. Narušení vodních zdrojů či jejich ochranných pásem (Bantice, Běhařovice, Bítov, Borotice, Božice, Břežany, Hořní Břečkov, Horní Dunajovice Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalatice, Jaroslavice, Lančov, Lechovice, Lesná, Litobratřice, Mackovice, Mašovice, Morašice, Oleksovice, Onšov, Oslnovice Práče, Prosiměřice, Přeskače, Slatina, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Šatov, Štítary, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Uherčice, Valtrovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vrbovec, Vysočany, Zblovice a Znojmo) nebo ochranných pásem přírodního léčivého zdroje (Hrušovany nad Jevišovkou a Litobratřice) Problémy k řešení V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je potřeba identifikovat tyto pozemky a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, retenční nádrž...). Jedná se především o obce Černín, Pavlice a Střelice. V obcích, kde hladina Q 100 zasahuje do zastavěného území navrhnout opatření na ochranu majetku státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do těchto ploch, což by vedlo

26 k dalším nákladům na nové nákladné protipovodňové opatření (často pouze lokálního charakteru, kdy se problém přenese níže po toku) - Bítov, Blížkovice, Boskovštejn, Božice, Černín, Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Hevlín, Hnanice, Hodonice, Chvalovice, Jaroslavice, Křídlůvky, Lubnice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Onšov, Oslnovice, Plaveč, Podhradí nad Dyjí, Prosiměřice, Střelice, Šatov, Tasovice, Tvořihráz, Valtrovice, Vevčice, Vranov nad Dyjí, Výrovice, Vysočany, Zblovice. Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod - Bantice, Běhařovice, Bítov, Borotice, Božice, Břežany, Dyjákovice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalatice, Jaroslavice, Lančov, Lechovice, Lesná, Litobratřice, Machovice, Mašovice Morašice, Oleksovice, Onšov, Oslnovice, Práče, Prosiměřice, Přeskače, Slatina, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Šatov, Štítary, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Uherčice, Valtrovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vrbovec, Vysočany, Zblovice a Znojmo. Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů a dodržování pravidel platných v těchto pásmech. Vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace místních kanalizací a ČOV v menších sídlech obce, ve kterých ještě nebyla tato opatření realizována. Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti zranitelné oblasti jsou na celém území SO ORP Znojmo. V objektech určených k rekreaci a které zároveň slouží k trvalému bydlení je třeba řešit likvidaci odpadních vod takovým způsobem, aby nedošlo k znečišťování povrchových a podzemních vod Hlavní změny od aktualizace 01 Stejně jako v roce 01 byla v rámci této kapitoly sledována problematika chráněných oblastí přirozené akumulace vod, zdrojů pitné vody a jejich ochranných pásem, sklonité orné půdy, povodňové charakteristiky (záplavové území Q 100 v souvislosti se zastavěným územím obcí, aktivní zóny záplavového území Q 100 v souvislosti se zastavěným územím obcí a území zvláštní povodně pod vodním dílem) a stav povrchových a podzemních vod (celková rizikovost povrchových vod, celková rizikovost podzemních vod a zranitelné oblasti). Také stejně jako v roce 01 byly v rámci Vodního režimu stanoveny indikátory plocha sklonité orné půdy a stav pitné vody. Změny oproti roku 01 jsou následující: Zranitelné oblasti jsou stanoveny ve všech obcích SO OPR Znojmo. V hodnocení indikátorů nedošlo k žádným významným změnám (o stupně). 6

27 3.3. HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Indikátory Indikátory kvality ovzduší Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení složité problematiky za účelem podání rychlé a srozumitelné informace o stavu ovzduší ve smyslu platné legislativy. Na základě nových dat byly upraveny původní indikátory pro překračování imisních limitů v oblasti ochrany ovzduší. Oproti původnímu hodnocení bylo hodnoceno období 5 let, a to v období Hodnoceno bylo pouze překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí. Indexace hodnocení: - / -1 / 0 / 1 / (- nejhorší, 0 neutrální, nejlepší) - překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí bez zahrnutí ozonu -1 překročeny dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí bez zahrnutí ozonu 0 překročen jeden imisní limit pro ochranu zdraví lidí s výjimkou ozonu 1 na území obce nejsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví s výjimkou přízemního ozonu na území obce nejsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví obyvatel Tabulka č : Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátorů na území SO ORP Znojmo v období Obec Překročení imisního limitu pro zdraví lidí Výsledné hodnocení PM10 (roční průměr) PM10 (4h průměr) Benzo(a)pyren (roční průměr) Ozon (O3) Další látky (- nejhorší, nejlepší) Bantice Běhařovice Bezkov Bítov Blanné Blížkovice Bojanovice Borotice Boskovštejn Božice Břežany Citonice Ctidružice Čejkovice Černín Dobšice Dyjákovice Dyjákovičky Dyje Grešlové Mýto Havraníky Hevlín Hluboké Mašůvky Hnanice

28 Obec Překročení imisního limitu pro zdraví lidí Výsledné hodnocení PM10 (roční průměr) PM10 (4h průměr) Benzo(a)pyren (roční Ozon (O3) Další látky (- nejhorší, nejlepší) průměr) Hodonice Horní Břečkov Horní Dunajovice Hostim Hrabětice Hrádek Hrušovany nad Jevišovkou Chvalatice Chvalovice Jaroslavice Jevišovice Jiřice u Moravských Budějovic Korolupy Kravsko Krhovice Křepice Křídlůvky Kuchařovice Kyjovice Lančov Lechovice Lesná Litobratřice Lubnice Lukov Mackovice Mašovice Medlice Mikulovice Milíčovice Morašice Němčičky Nový Šaldorf- Sedlešovice Olbramkostel Oleksovice Onšov Oslnovice Pavlice Plaveč

29 Obec Překročení imisního limitu pro zdraví lidí Výsledné hodnocení PM10 (roční průměr) PM10 (4h průměr) Benzo(a)pyren (roční Ozon (O3) Další látky (- nejhorší, nejlepší) průměr) Plenkovice Podhradí nad Dyjí Podmolí Podmyče Práče Pravice Prokopov Prosiměřice Přeskače Rozkoš Rudlice Slatina Slup Stálky Starý Petřín Stošíkovice na Louce Strachotice Střelice Suchohrdly Šafov Šanov Šatov Štítary Šumná Tasovice Těšetice Tvořihráz Uherčice Újezd Únanov Valtrovice Velký Karlov Vevčice Višňové Vítonice Vracovice Vranov nad Dyjí Vranovská Ves Vratěnín Vrbovec Výrovice

30 Obec Překročení imisního limitu pro zdraví lidí Výsledné hodnocení PM10 (roční průměr) PM10 (4h průměr) Benzo(a)pyren (roční Ozon (O3) Další látky (- nejhorší, nejlepší) průměr) Vysočany Zálesí Zblovice Znojmo Želetice Žerotice Žerůtky Zdroj dat: Data ÚAP, ČHMÚ,

31 Obrázek č : Souhrnné hodnocení kvality ovzduší na území SO ORP Znojmo Zdroj: EKOTOXA s.r.o.,

32 3.3.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY V roce 006, 008, 010 a 01 nebyly překročeny hodnoty imisních limitů pro SO, NO, benzen, kadmium, arzen. Dlouhodobě nejsou překračovány imisní limity pro polétavý prach (PM 10 ) S výjimkou Znojma a Dobšic nejsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren PŘÍLEŽITOSTI Využívání nejlepších dostupných technologií v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné uplatňování zásad správné zemědělské praxe v zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů energie. Výsadba ochranné zeleně okolo průmyslových areálů pro zachytávání prašného znečištění. Identifikace a jednoznačná lokalizace starých ekologických zátěží a jejich vhodné využití. SLABÉ STRÁNKY Na velké části území SO ORP byl v roce 01 překročen cílový imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace pro přízemní ozon (AOT40). Dochází k překročení imisních limitů benzo(a)pyren ve Znojmě a Dobšicích. Přes 70 % obcí uvádí mírně znečištěné ovzduší, a to především z vytápění domácností a dopravy. Doprava je v řadě obcí uváděna jako zdroje znečištění ovzduší. Na území obcí se nachází řada lokalit vedených jako stará ekologická zátěž. V řadě obcí je uváděn zápach, a to především ze zemědělské výroby. HROZBY Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisí a imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší a hlukové zátěže ve městech, obcích a v blízkosti významných dopravních komunikací. Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií spalování a spoluspalování komunálního odpadu Problémy k řešení V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší obzvláště citlivě vyhodnocovat vznik nových průmyslových zón a zvážit, zda povolit výstavbu nebo rozšíření kapacity stávajících velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování. Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní a hlukové zátěže obyvatel především tranzitní nákladní dopravou. Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace), především pro obce v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebo s trvale nepříznivými rozptylovými podmínkami. Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně (např. zeleně podél komunikací a na návětrných stranách obcí) za účelem zachycení a snížení prašnosti a působení hlukové zátěže. V rámci stávajících a nově navrhovaných průmyslových areálů vymezit také plochy pro výsadbu ochranné zeleně zelené pásy s cílem omezit prašnost z provozu těchto areálů. V rámci vymezování nových ploch a při řešení jejich budoucího využití vybrat vhodné plochy i s ohledem na pachové znečištění Hlavní změny od aktualizace 01 Změna metodiky hodnocení indikátoru vychází se z metodiky ČHMÚ Aktuální data, nový typ mapek 3

33 3.4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Indikátor Koeficient ekologické stability krajiny byl zvolen jako zástupný indikátor environmentálního pilíře za téma Ochrana přírody a krajiny. Hodnocení KES vychází z rozdělení krajinných typů dle ing. Míchala. Je provedeno vlastní škálou do pěti kategorií. Hodnocení indikátoru KES vlastní klasifikace: - KES pod 0,4 území nestabilní -1 KES 0,4 0,89 území málo stabilní 0 KES 0,9,99 území mírně stabilní 1 KES 3,0 6, území stabilní KES nad 6, území relativně přírodní Tabulka č : Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Znojmo Obec KES Hodnocení Obec KES Hodnocení Obec KES Hodnocení Bantice 0,10 - Kravsko 1,7 0 Slatina 0,58-1 Běhařovice 0,17 - Krhovice 0,37 - Slup 0,4 - Bezkov 0,34 - Křepice 0,46-1 Stálky 0,57-1 Bítov 3,6 1 Křídlůvky 0,15 - Starý Petřín 0,60-1 Blanné 0,04 - Kuchařovice 0,08 - Stošíkovice 0,54-1 na Louce Blížkovice 0,4-1 Kyjovice 0,16 - Strachotice 0,16 - Bojanovice 1,6 0 Lančov 0,9 0 Střelice 1,9 0 Borotice 0,38 - Lechovice 0,34 - Suchohrdly,3 0 Boskovštejn 1,86 0 Lesná 0,14 - Šafov 0,1 - Božice 0,7 - Litobratřice 0,11 - Šanov 0,30 - Břežany 0,18 - Lubnice 0,45-1 Šatov 0,11 - Citonice 0,0 - Lukov 1,18 0 Štítary 0,66-1 Ctidružice 0,7-1 Mackovice 0,08 - Šumná,40 0 Čejkovice 0,09 - Mašovice 0,37 - Tasovice 0,17 - Černín 0,43-1 Medlice 0,10 - Těšetice 0,35 - Dobšice 0,45-1 Mikulovice 0,5-1 Tvořihráz 1,15 0 Dyjákovice 0,3 - Milíčovice 0,15 - Uherčice 0,3 - Dyjákovičky 0,13 - Morašice 0,07 - Újezd 0,54-1 Dyje 0,30 - Němčičky 0,90 0 Únanov 0,09 - Grešlové Mýto 0,44-1 Nový Šaldorf- 0,41-1 Valtrovice 0,1 - Sedlešovice Havraníky 0,81-1 Olbramkostel 0,8-1 Velký 0,10 - Karlov Hevlín 0,11 - Oleksovice 0,31 - Vevčice 0,89-1 Hluboké 1,8 0 Onšov 1,03 0 Višňové 0,44-1 Mašůvky Hnanice,50 0 Oslnovice 1,17 0 Vítonice 0,04 - Hodonice 0,19 - Pavlice 0,87-1 Vracovice 0,18 - Horní Břečkov 1,8 0 Plaveč 1,16 0 Vranov nad 4,86 1 Dyjí Horní 0,4 - Plenkovice 0,3 - Vranovská 0,64-1 Dunajovice Ves Hostim 1,3 0 Podhradí nad Dyjí,45 0 Vratěnín 0,30-33

34 Obec KES Hodnocení Obec KES Hodnocení Obec KES Hodnocení Hrabětice 0,33 - Podmolí 3,66 1 Vrbovec 0,38 - Hrádek 0,16 - Podmyče 0,5 - Výrovice 0,43-1 Hrušovany nad 0,0 - Práče 0,05 - Vysočany 0,60-1 Jevišovkou Chvalatice 1,71 0 Pravice 0,33 - Zálesí 1,40 0 Chvalovice 0,18 - Prokopov 0,11 - Zblovice 1,57 0 Jaroslavice 0,40-1 Prosiměřice 0,06 - Znojmo 0,45-1 Jevišovice 0,15 - Přeskače 0,04 - Želetice 0,05 - Jiřice u 0,3 - Rozkoš,70 0 Žerotice 0,06 - Moravských Budějovic Korolupy 0,81-1 Rudlice 0,3 - Žerůtky 0,14 - Zdroj: Data ÚAP, 014 V SO ORP Znojmo leží celkem 111 obcí. Většina obcí spadá do území ekologicky nestabilního a málo stabilního. Území stabilní (hodnota indikátoru 1, KES 3,0 6,) je jen ve 3 obcích Bítov, Podmolí, Vranov nad Dyjí. Zásluhu na tom má větší zastoupení lesů a vodních ploch než je tomu u ostatních obcí. Území mírně stabilní (hodnota indikátoru 0, KES 0,9,99) je v obcích Bojanovice, Boskovštejn, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Horní Břečkov, Hostim, Chvalatice, Kravsko, Lančov, Lukov, Němčičky, Onšov, Oslnovice, Plaveč, Podhradí nad Dyjí, Rozkoš, Střelice, Suchohrdly, Šumná, Tvořihráz, Zálesí A Zblovice. Mezi obce s nízkým koeficientem ekologické stability patří všechny ostatní obce s hodnotou indikátoru -1 a -. 34

35 Obrázek č : Koeficient ekologické stability na území SO ORP Znojmo v roce 014 Zdroj: EKOTOXA s.r.o

36 3.4.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY V obcích Bítov, Podmolí, Vranov nad Dyjí je území ekologicky stabilní. Velké množství chráněných území zajišťuje ochranu stávajících přírodních hodnot v území. PŘÍLEŽITOSTI Realizace v současnosti nefunkčních prvků systému ekologické stability. SLABÉ STRÁNKY Ekologická stabilita SO ORP Znojmo je nízká KES = 0,45 (většina obcí spadá do území ekologicky nestabilního a málo stabilního). Velice nízká ekologická stabilita u řady obcí, která je dána převážně zemědělským charakterem oblasti. HROZBY Urbanizace volné krajiny. Fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie z MŽP, MZe, MMR a SFŽP pro realizaci krajinotvorných programů a ÚSES. Využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření. Nevhodně nastavená dotační politika, zejména v oblasti zemědělství a energetických zdrojů Problémy k řešení Z hlediska krajinného rázu představuje významné ohrožení propojování sídel a expanze staveb do volné krajiny. V rámci územního plánování zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny. Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a související fragmentace území. V rámci územního plánování respektovat migračně významná území a migrační koridory a v místech střetů s rozvojovými záměry vymezit opatření, která zajistí prostupnost území i do budoucna (podchody, přechody, úpravu mostků...). U záměrů, které zasahují do MZCHÚ nebo ÚSES provést v rámci hodnocení SEA územních plánů zhodnocení možných dopadů a zajistit co nejmenší negativní dopad na dané lokality. Při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření. Zajistit vymezení VKP údolní niva v rámci celého území Hlavní změny od aktualizace 01 Byla aktualizována vrstva chráněných území, jsou zde nové, doplněné lokality, které se nově chrání v rámci MZCHÚ 36

37 3.5. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Indikátory Změna výměry zemědělské půdy v čase (007 Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v jednotlivých obcích v čase. Konkrétně je porovnána výměra mezi lety 007 (31. 1) a 014 (30. 6.). Změna výměry ve sledovaném období v obcích je vyjádřena v % a porovnána se stejným ukazatelem za celý SO ORP. Tabulka č : Nastavení indikátoru PF Oblast Rozloha ZP k (ha) Rozloha ZP k (ha) Úbytek ZP (%) ČR ,69 SO ORP Znojmo ,94 Zdroj: ČSÚ, ČÚZK, 007, 014 Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy: - úbytek půdy nad % -1 úbytek půdy 1,9 0,8 % 0 úbytek půdy 0,7 0,3 % 1 úbytek půdy 0, 0 % zvýšení výměry Z tabulky vyplývá, že k úbytku zemědělské půdy došlo na úrovni celorepublikové i SO ORP. To může být způsobeno jak záborem půdy pro zástavbu, technickou infrastrukturu, tak např. zalesňováním, především některých méně úrodných a svažitých pozemků. V SO ORP Znojmo je relativní úbytek ZPF o 0, % vyšší než je průměr České republiky. Tabulka č. 3.5.: Indikátory změny výměry zemědělské půdy mezi lety 007 a 014 Obec Výměra ZPF v Výměra ZPF v Změna výměry Hodnocení roce 007 (ha) roce 014 (ha) (%) Bantice ,6 0 Běhařovice ,0 Bezkov , Bítov ,6 0 Blanné 7 7-0,1 1 Blížkovice ,0 Bojanovice ,3 Borotice ,7 - Boskovštejn ,0 Božice ,5 - Břežany ,1-1 Citonice ,0 Ctidružice ,1 1 Čejkovice ,8 - Černín ,0 1 Dobšice , -1 Dyjákovice ,8 0 Dyjákovičky ,1 1 Dyje ,4 0 Grešlové Mýto , -1 Havraníky ,1 1 Hevlín ,0-1 37

38 Obec Výměra ZPF v Výměra ZPF v Změna výměry Hodnocení roce 007 (ha) roce 014 (ha) (%) Hluboké Mašůvky ,3 1 Hnanice ,4 Hodonice ,0 - Horní Břečkov ,6 - Horní Dunajovice ,0 Hostim ,1 1 Hrabětice , - Hrádek , -1 Hrušovany nad Jevišovkou , -1 Chvalatice ,1 Chvalovice ,1 1 Jaroslavice ,4-1 Jevišovice ,1 Jiřice u Moravských Budějovic ,3 1 Korolupy ,0 1 Kravsko , 1 Krhovice ,1 1 Křepice ,1 1 Křídlůvky ,5-1 Kuchařovice ,8 0 Kyjovice ,0 1 Lančov 7 7 0,0 1 Lechovice ,0 - Lesná , 1 Litobratřice ,3 - Lubnice ,9 Lukov ,0 Mackovice ,1 Mašovice ,1 Medlice ,3 0 Mikulovice , 1 Milíčovice ,3 0 Morašice ,1 1 Němčičky ,1 Nový Šaldorf-Sedlešovice ,5 0 Olbramkostel ,0 Oleksovice ,7-1 Onšov ,1 1 Oslnovice ,0 Pavlice ,1 1 Plaveč ,5 0 Plenkovice ,1 1 Podhradí nad Dyjí ,4-1 Podmolí ,1 1 Podmyče , - Práče ,1 1 Pravice ,9 - Prokopov ,1 1 Prosiměřice , 1 Přeskače ,3 1 Rozkoš ,4 38

39 Obec Výměra ZPF v Výměra ZPF v Změna výměry Hodnocení roce 007 (ha) roce 014 (ha) (%) Rudlice ,1 1 Slatina ,1 1 Slup ,0 - Stálky ,4-1 Starý Petřín , 1 Stošíkovice na Louce ,6 - Strachotice ,0 Střelice ,0 Suchohrdly ,6-1 Šafov ,5-1 Šanov ,1 - Šatov ,0 1 Štítary ,0 1 Šumná , 1 Tasovice ,9-1 Těšetice ,1 1 Tvořihráz ,1 1 Uherčice ,9-1 Újezd ,1 Únanov ,4 0 Valtrovice ,7 - Velký Karlov ,5 - Vevčice ,0 Višňové ,8-1 Vítonice ,1 1 Vracovice ,0 Vranov nad Dyjí ,6 0 Vranovská Ves ,1 Vratěnín ,1 Vrbovec ,5 - Výrovice , 1 Vysočany ,0 Zálesí ,0 Zblovice ,0 Znojmo ,9-1 Želetice ,1 1 Žerotice ,1 1 Žerůtky ,3 1 SO ORP Znojmo ,9-1 Zdroj: ČSÚ 007, 014 Nejvyšší relativní úbytek ZPF byl zaznamenán v obci Borotice, Božice, Čejkovice, Hodonice, Horní Břečkov, Hraběnce, Lechovice, Litobřetřice, Podmyče, Pravice, Slup, Stošíkovice na Louce, Suchohrdly, Šanov, Valtrovice, Velký Karlov a Vrbovec. V těchto obcích je úbytek vyšší než %. 39

40 Obrázek č : Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy v SO ORP Znojmo. Zdroj: EKOTOXA s.r.o.,

41 3.5.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Vysoký podíl kultury orná půda a speciálních kultur (vinice, ovocné sady). Největší nárůst podílu zemědělské půdy na celkové výměře území mezi lety 01 a 014 (více než 1%) v obcích Božice, Břežany, Hodonice, Horní Břečkov, Lechovice, Oleksovice, Podmyče, Šafov, Tasovice a Valtrovice. SLABÉ STRÁNKY V obcích Borotice, Božice, Čejkovice, Hodonice, Horní Břečkov, Hraběnce, Lechovice, Litobřetřice, Podmyče, Pravice, Slup, Stošíkovice na Louce, Suchohrdly, Šanov, Valtrovice, Velký Karlov a Vrbovec byl úbytek zemědělské půdy za období vyšší než %. Výrazně nerovnoměrné zastoupení lesů v SO ORP Znojmo. V obcích s nízkou lesnatostí ve východní části území se nachází velké množství větrolamů, které mají půdoochrannou funkci. Vysokých podíl lesů na území NP ekologická stabilita na území NP. Nejvíce hodnotná půda 1. a. tř. ochrany se nachází v jihovýchodní části území v obcích Práče, Tasovice, Hodonice, Vrbovec, Mackovice, Dyjákovičky a Hrušovany nad Jevišovkou Obce s nízkým podílem lesa: Bantice, Blanné, Chvalovice, Šafov, Žerotice (méně než 1 %) V obcích Mašovice, Horní Břečkov, Nový Šaldorf- Sedlešovice, Oleksovice, Podhradí nad Dyjí, Suchohrdly došlo k mírnému snížení plochy lesa. Mnoho obcí s nadprůměrným zastoupením lesa: Podmolí, Rozkoš, Vranov nad Dyjí, Šumná, Bítov, Boskovštejn, Bojanovice, Hluboké Mašůvky, Hostim, Kravsko, Suchohrdly, Střelice, Zálesí, Chvaletice, Zblovice, Podhradí nad Dyjí, Horní Břečkov mají podíl lesa nad 50 %. PŘÍLEŽITOSTI Rozvoj ekologického zemědělství zejména v chráněných územích. Zalesňování vhodných pozemků, které již neslouží zemědělské výrobě. Zábory zemědělské půdy. HROZBY Problémy k řešení Půda je jednou ze základních složek životního prostředí ovlivňující celý ekosystém a ochrana půdního fondu proto patří k základním prvkům strategie udržitelného rozvoje. Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou. Snažit se především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a rovněž navracet půdu po rekultivacích zpět do ZPF. Využití pozemků, které jsou vhodné k zalesnění, k zakládání lesa, zejména v obcích s nízkou lesnatostí, popřípadě k zakládání ploch pro rychlerostoucí dřeviny. Při zalesňování důsledně dbát na vhodnou dřevinnou skladbu blízkou přírodě. Systém zalesňování pozemků sladit se systémem ÚSES. 41

42 V jižní a východní části zachovat a obnovovat systém větrolamů a využít obecních cest k zakládání dalších alejí a stromořadí (možnost čerpání dotací na realizaci z různých dotačních programů) Hlavní změny od aktualizace 01 Bez významných změn 4

43 3.6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Indikátory Dopravní obslužnost Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavků na udržitelný rozvoj venkovských regionů. Pokrývají se tím požadavky na mobilitu osob, které nemohou nebo nechtějí vlastnit soukromý osobní automobil, zároveň se tím dává možnost alternativní dopravy vůči environmentálně nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude-li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to zda jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celé období včetně dnů pracovního volna a klidu, bude nuceně narůstat počet automobilů, intenzita dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. Navržený indikátor hodnotí počet spojů, které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den (označeny X) a v sobotu či neděli (označeno +) na trase do příslušné pověřené obce (Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Vranov nad Dyjí), sídla správního obvodu ORP (Znojmo) a krajského města (Brno). Na trase z obce do ORP a do krajského města je uvažováno s možností přestupů, přičemž maximální čekací doba mezi dvěma návaznými spoji byla stanovena na 0 minut včetně event. nuceného pěšího přesunu mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Na trase z obce do pověřené obce jsou uvažována i taková spojení u kterých je v rámci IDS zaveden přímý přestup v jednom bodě s dobou do 10 min. Podrobnější specifikace indikátoru je uvedena v kartě jevu Veřejná doprava. Podrobnější specifikace indikátoru je uvedena v kartě jevu Veřejná doprava. Pravidla hodnotí se každá obec samostatně hodnotí se všechny spoje veřejné dopravy bez ohledu na druh dopravy hodnotí se pouze spoje zastavující v docházkové vzdálenosti (do cca 0 min) od centra obce centrum obce představuje ta část obce, kde se nachází obecní úřad spoje jedoucí v intervalu menším než 15 minut se počítají pouze jako jeden spoj přestup je možný v relacích: 1x pov. obec-krajské město a sídlo ORP krajské město. Dále pak nejvýše x v relaci obec-kraj; max délka trasy nesmí být větší než o 66 % nejkratšího možného spojení max. doba na přestup je 0 min. vč. event. pěšího přesunu mezi zastávkami Tabulka č : Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (spojů / den) Spojení do pov. obce (Znojmo) ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + Bantice Běhařovice Bezkov Blanné Blížkovice Bojanovice Boskovštejn Citonice Ctidružice Čejkovice Černín Dobšice Dyjákovice Dyjákovičky Dyje Grešlové Mýto Havraníky

44 Spojení do pov. obce (Znojmo) ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + Hluboké Mašůvky Hnanice Hodonice Horní Břečkov Horní Dunajovice Hostim Hrádek Chvalovice Jaroslavice Jevišovice Jiřice u Mor.Budějovic Kravsko Krhovice Křepice Křídlůvky Kuchařovice Kyjovice Lechovice Lukov Mašovice Medlice Mikulovice Milíčovice Morašice Němčičky Nový Šaldorf- Sedlešovice Olbramkostel Oleksovice Pavlice Plaveč Plenkovice Podmolí Práče Prokopov Prosiměřice Přeskače Rozkoš Rudlice Slatina Slup Stošíkovice na Louce Strachotice Střelice Suchohrdly Šatov Tasovice Těšetice

45 Spojení do pov. obce (Znojmo) ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + Tvořihráz Újezd Únanov Valtrovice Vevčice Višňové Vítonice Vranovská Ves Vrbovec Výrovice Znojmo Želetice Žerotice Žerůtky Spojení do pov. obce (Hrušovany n/j) ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + Borotice Božice Břežany Hevlín Hrabětice Hrušovany nad Jevišovkou Litobratřice Mackovice Pravice Šanov Velký Karlov Spojení do pov. obce (Vranov nad Dyjí) ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + Bítov Chvalatice Korolupy Lančov Lesná Lubnice Onšov Oslnovice Podhradí nad Dyjí Podmyče Stálky Starý Petřín Šafov Štítary

46 Spojení do pov. obce (Vranov nad Dyjí) ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + Šumná Uherčice Vracovice Vranov nad Dyjí Vratěnín Vysočany Zálesí Zblovice Zdroj: platné jízdní řády ČD a autobusových dopravců, říjen 014 Pozn.: X... běžný pracovní den +... nepracovní dny (nižší z hodnot pro sobotu či neděli) -... nehodnoceno Tabulka č. 3.6.: Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území veřejnou dopravou z do den X méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více pov. obec + méně než a více obec sídlo ORP nebo X méně než, 3 4, 5 6, 7 8 a více krajské město + méně než a více pov. obec nebo sídlo ORP nebo X méně než a více sídlo ORP krajské město + méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více Celkové hodnocení indikátoru na základě průměrné známky: - -1,5 a méně -1-1,49 až -0,5 0-0,49 až 0,49 1 0,5 až 1,49 1,5 a více Tabulka č : Hodnocení dopravní obslužnosti obcí Spojení do pov. obce a ORP krajského Obec (Znojmo) města (Brno) X + X + X + nejhorší průměr Celkem Bantice ,83 1 Běhařovice 1 1 1,83 Bezkov ,00 1 Blanné ,33 1 Blížkovice ,50-1 Bojanovice ,33 1 Boskovštejn ,00 1 Citonice - - 1,33 1 Ctidružice ,67-1 Čejkovice ,50 46

47 Obec Spojení do pov. obce a ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + nejhorší průměr Celkem Černín ,67 1 Dobšice - - 1,33 1 Dyjákovice,00 Dyjákovičky - - 1,33 1 Dyje,00 Grešlové Mýto 1 1 1,83 Havraníky ,17 1 Hluboké Mašůvky ,33 1 Hnanice ,33 1 Hodonice,00 Horní Břečkov ,00 1 Horní Dunajovice ,50 Hostim ,67 Hrádek,00 Chvalovice - - 1,33 1 Jaroslavice,00 Jevišovice,00 Jiřice u Mor Budějovic ,00 1 Kravsko ,17 1 Krhovice ,17 1 Křepice ,67 Křídlůvky ,17 1 Kuchařovice ,00 1 Kyjovice ,17 1 Lechovice,00 Lukov ,00 1 Mašovice ,00 1 Medlice ,50 Mikulovice 1 1 1,83 Milíčovice - - 1,33 1 Morašice ,50 1 Němčičky,00 Nový Šaldorf- Sedlešovice ,33 1 Olbramkostel 0 0 1,67 Oleksovice ,17 1 Pavlice,00 Plaveč,00 Plenkovice ,

48 Obec Spojení do pov. obce a ORP (Znojmo) 48 krajského města (Brno) X + X + X + nejhorší průměr Celkem Podmolí ,00 1 Práče,00 Prokopov ,17 1 Prosiměřice,00 Přeskače ,50 Rozkoš ,00 1 Rudlice,00 Slatina ,17 1 Slup,00 Stošíkovice na Louce ,33 0 Strachotice,00 Střelice ,00 1 Suchohrdly,00 Šatov ,33 1 Tasovice ,17 1 Těšetice,00 Tvořihráz ,17 1 Újezd 1 1 1,83 Únanov,00 Valtrovice ,17 1 Vevčice ,67 1 Višňové 1 1 1,83 Vítonice,00 Vranovská Ves,00 Vrbovec - - 1,33 1 Výrovice ,00 1 Znojmo ,50 Želetice ,50 Žerotice ,17 1 Žerůtky ,33 1 Obec pov. obce (Hrušovany n/j) Spojení do ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + nejhorší průměr celkem Borotice ,33 1 Božice ,67 Břežany ,67 Hevlín,00 Hrabětice 1 1 1,83

49 Obec pov. obce (Hrušovany n/j) Spojení do ORP (Znojmo) krajského města (Brno) X + X + X + nejhorší průměr celkem Hrušovany n/j ,50 Litobratřice,00 Mackovice ,67 Pravice ,67 Šanov 1 1 1,83 Velký Karlov ,00 0 pov. obce (Vranov n/d) Spojení do ORP (Znojmo) krajského města (Brno) Obec X + X + X + nejhorší průměr celkem Bítov ,50-1 Chvalatice ,50-1 Korolupy ,17 0 Lančov ,17 1 Lesná - - 1,33 1 Lubnice ,17 0 Onšov - - 1,33 1 Oslnovice ,50-1 Podhradí nad Dyjí ,33 0 Podmyče ,17 0 Stálky ,17 1 Starý Petřín,00 Šafov ,17 1 Štítary ,17 0 Šumná ,33 0 Uherčice,00 Vracovice - - 1,33 1 Vranov nad Dyjí ,75-1 Vratěnín ,33 1 Vysočany ,17 0 Zálesí ,50-1 Zblovice ,50-49

50 Obrázek č : Hodnocení indikátoru dopravní obslužnost území Zdroj: EKOTOXA s.r.o.,

51 Technická infrastruktura Hodnocení vychází z předpokladu, že by prakticky všechny odpadní vody měly být před vypuštěním do vodotečí vyčištěny, čímž je minimalizován jak dopad na hygienickou situaci v obci, tak i na celkový stav životního prostředí a to nejen v samotné obci, ale všude dál po toku dané vodoteče. Proto je při hodnocení kladen největší důraz na existenci kanalizace s čistírnou odpadních vod. Zásobování pitnou vodu má zatím na většině území ČR indiferentní vliv, byť se již v některých oblastech začíná projevovat nedostatek vody, který se bude v souvislosti s očekávaným oteplováním prohlubovat. Plynofikace obcí přestává být významným ukazatelem kvality vybavení obcí především z důvodu strmého růstu ceny zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách z politicky nestabilních regionů (vč. Ruska). Variantou k plynofikaci pak může být zajištění zásobení obyvatelstva teplem z centrálního zdroje, kde se u menších obcí naskýtá možnost využití spalování obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasa), jež lze obvykle dobře zajistit z regionálních zdrojů. Hodnocení indikátoru technické infrastruktury: obec má kanalizaci s ČOV, plyn i vodovod 1 obec má kanalizaci s ČOV, nemá plyn nebo vodovod 0 obec nemá kanalizaci, ale má alespoň plyn a vodovod -1 obec má jenom vodovod nebo jenom plyn - obec nemá žádnou technickou infrastrukturu Tabulka č : Hodnocení indikátoru technické infrastruktury Obec vodovod plyn / CZT kanalizace ČOV Hodnocení indikátoru Bantice ano ano ano ano Běhařovice ano ano ne ne 0 Bezkov ano ano ne ne 0 Bítov ano ano ne ne 0 Blanné ano ano ne ne 0 Blížkovice ano ano ano ano Bojanovice ano ano ne ne 0 Borotice ano ano ne ne 0 Boskovštejn ano ano ne ne 0 Božice ano ano ano ano Břežany ano ano ano ano Citonice ano ano ano ano Ctidružice ano ano ne ne 0 Čejkovice ano ano ne ne 0 Černín ano ano ne ne 0 Dobšice ano ano ano ano Dyjákovice ano ano ano ano Dyjákovičky ano ano ano ano Dyje ano ano ano ano Grešlové Mýto ano ano ne ne 0 Havraníky ano ano ano ano Hevlín ano ano ano ano Hluboké Mašůvky ano ano ano ano Hnanice ano ano ano ano Hodonice ano ano ano ano Horní Břečkov ano ano ne ne 0 51

52 Obec vodovod plyn / CZT kanalizace ČOV Hodnocení indikátoru Horní Dunajovice ano ano ano ano Hostim ano ano ne ne 0 Hrabětice ano ano ano ano Hrádek ano ano ano ano Hrušovany n/j ano ano ano ano Chvalatice ano ano ne ne 0 Chvalovice ano ano ano ano Jaroslavice ano ano ne ne 0 Jevišovice ano ano ne ne 0 Jiřice u Mor. Budějovic ano ano ne ne 0 Korolupy ne ano ne ne -1 Kravsko ano ano ne ne 0 Krhovice ano ano ano ano Křepice ne ano ne ne -1 Křídlůvky ne ano ne ne -1 Kuchařovice ano ano ano ano Kyjovice ano ano ne ne 0 Lančov ano ne ne ne -1 Lechovice ano ano ano ano Lesná ano ano ano ano Litobratřice ano ano ne ne 0 Lubnice ne ano ne ne -1 Lukov ano ano ne ne 0 Mackovice ano ano ano ano Mašovice ano ano ano ano Medlice ano ano ne ne 0 Mikulovice ano ano ne ne 0 Milíčovice ano ano ne ne 0 Morašice ano ano ne ne 0 Němčičky ano ano ne ne 0 Nový Šaldorf- Sedlešovice ano ano ano ano Olbramkostel ano ano ne ne 0 Oleksovice ano ano ano ano Onšov ano ano ano ano Oslnovice ano ano ne ne 0 Pavlice ano ano ne ne 0 Plaveč ano ano ne ne 0 Plenkovice ano ano ano ano Podhradí nad Dyjí ne ne ne ne - Podmolí ano ano ano ano Podmyče ne ne ne ne - Práče ano ano ano ano 5

53 Obec vodovod plyn / CZT kanalizace ČOV Hodnocení indikátoru Pravice ano ano ne ne 0 Prokopov ano ano ne ne 0 Prosiměřice ano ano ano ano Přeskače ano ano ano ano Rozkoš ano ano ano ano Rudlice ano ano ne ne 0 Slatina ano ano ne ne 0 Slup ano ano ano ano Stálky ne ne ne ne - Starý Petřín ne ne ne ne - Stošíkovice na Louce ano ano ano ano Strachotice ano ano ano ano Střelice ano ano ne ne 0 Suchohrdly ano ano ano ano Šafov ne ne ne ne - Šanov ano ano ano ano Šatov ano ano ano ano Štítary ano ano ano ano Šumná ano ano ano ano Tasovice ano ano ano ano Těšetice ano ano ano ano Tvořihráz ano ano ne ne 0 Uherčice ano ne ne ne -1 Újezd ne ano ne ne -1 Únanov ano ano ano ano Valtrovice ano ano ne ne 0 Velký Karlov ano ano ano ano Vevčice ano ano ne ne 0 Višňové ano ano ano ano Vítonice ano ano ne ne 0 Vracovice ano ano ne ne 0 Vranov nad Dyjí ano ano ano ano Vranovská Ves ano ano ne ne 0 Vratěnín ano ano ano ano Vrbovec ano ano ano ano Výrovice ano ano ne ne 0 Vysočany ne ano ne ne -1 Zálesí ano ano ano ne 1 Zblovice ano ano ne ne 0 Znojmo ano ano ano ano Želetice ano ano ano ano Žerotice ano ano ne ne 0 Žerůtky ano ano ano ano 53

54 Obrázek č. 3.6.: Hodnocení indikátoru vybavenost technickou infrastrukturou Zdroj: EKOTOXA s.r.o.,

55 3.6.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Relativně vysoké pokrytí silniční sítí vzhledem k charakteru osídlení Územím SO ORP Znojmo probíhá dopravní propojení ve směru severozápad-jihovýchod (I/38), jež je součástí tahu E59 sítě evropských silnic s napojením na Rakousko. Relativně nízká intenzita silničního provozu na většině území. Dobré silniční spojení s příhraničním regionem Rakouska, existence řady silničních přechodů. Časté železniční spojení s Vídní díky elektrifikované trati Znojmo Šatov Retz. Probíhající výstavba obchvatu Znojma Vysoký podíl plynofikace obcí SO ORP Znojmo přesahující republikový průměr. Území regionu je vzhledem k vzájemné blízkosti napájecích bodů dostatečně zásobováno elektrickou energií. Využívání alternativních zdrojů energie větrné i solární elektrárny Špatná dostupnost na síť dálnic a rychlostních komunikací. Špatný technický stav stávající silniční sítě, dlouhodobě zanedbaná údržba a opravy Problematický dopravně-bezpečností stav na některých frekventovaných křižovatkách. Nedostatek parkovacích ploch v širším centru města Znojma i v dalších obcích. Periferní poloha západní části území z okolí Vranova nad Dyjí a špatná dostupnost zbytku kraje, včetně Znojma Marginální význam železnice, poloha regionu mimo hlavní železniční tratě a nevhodné směrové a technické parametry tratí V asi desetině obcí stále chybí dobudovat veřejný vodovod Jen necelá polovina obcí je řádně odkanalizována pomocí kanalizace zakončené na ČOV Časté fotovoltaické elektrárny realizované na úkor ZPF PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Zlepšení dostupnosti regionu po silnici modernizací stávajících silnic I. třídy I/38 a I/53 Budování obchvatů obcí v souvislosti s dalším rozvojem automobilismu, snižování znečištění ovzduší a hluku a zvýšení bezpečnosti dopravy - zejména obchvatu Znojma a Lechovic Možnost využití prostředků z fondů EU na spolufinancování infrastruktury. Modernizace a elektrifikace železničních tratí, jež významně zkvalitní dopravní obslužnost území Vybudování nových terminálů IDS, které zvýší atraktivitu veřejné dopravy Další zhoršování technických parametrů silnic II. a III.třídy vlivem odkládání oprav a neřešení špatných směrových a šířkových poměrů Marginalizace regionu v důsledku zpoždění řešení a realizace zkapacitnění silnic I/38 a I/53 Pokračování průtahů při budování obchvatu Znojma. Nárazové zatěžování elektrické rozvodné sítě díky vysokému instalovanému výkonu větrných a fotovoltaických elektráren Úbytek orné půdy a devastace krajiny v důsledku rozšiřování počtu velkých solárních elektráren 55

56 Problémy k řešení Dopravní infrastruktura - homogenizace a přeložky silnice I/38 (dotýká se území obcí: Blanné, Blížkovice, Chvalovice, Citonice, Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Grešlové Mýto, Kravsko, Kuchařovice, Olbramkostel, Pavlice, Vranovská Ves, Znojmo, Žerůtky ) - homogenizace I/53 a přeložka Lechovice (obec Bantice, Borotice, Čejkovice, Dobšice, Dyje, Lechovice, Mackovice, Oleksovice, Práče, Tasovice, Těšetice) - zajistit územní ochranu koridorů pro obchvaty a přeložky tahů krajského významu (obce Onšov, Lesná, Hodonice, Tasovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Znojmo) - zlepšení kvality silnic nižších tříd za účelem snížení nehodovosti a prašnosti (v celém území) - řešit problematiku parkování v oblastech se zástavou městského typu a s vysokým turistickým potenciálem (zejména obce Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Vranov nad Dyjí, Bítov) - vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a krajů (obce Vratěnín, Uherčice, Stálky, Šafov, Podmyče, Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná, Čížov, Lukov, Podmolí, Hnánice, Šatov, Chvalovice, Dyjákovičky, Strachotice, Slup, Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, Hevlín, Mašovice, Znojmo, Dobšice, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou aj.) - vytvořit podmínky pro výhledovou elektrizaci úseku dráhy č. 41 Znojmo Okříšky (obce Znojmo, Mašovice, Cítonice, Žerůtky, Milíčovice, Vracovice, Šumná, Štítary, Ctidružice, Pavlice, Blížkovice) - dobudovat terminály IDS pro přestup mezi vlakem a autobusem (obce Hrušovany nad Jevišovkou, Šumná) Technická infrastruktura - Vytvořit a chránit územní rezervu pro koridory a plochy určené k realizaci plánovaných transformačních stanic (obce Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Chvalovice, Kuchařovice, Suchohrdly, Tasovice, Vrbovec, Znojmo, Milíčovice, Olbramkostel, Žerůtky) - Zajistit vybavení vodovodem pro všechny zbylé obce v řešeném území (obec Podhradí nad Dyjí, Stálky, Šafov, Starý Petřín, Podmyče, Korolupy, Křepice, Křídlůvky, Lubnice, Újezd, a Vysočany), připojením na stávající nebo výstavbou nového skupinového vodovodu. - Zajistit dostatečné čištění odpadních vod v obcích nad 300 obyvatel (obec Žerotice, Ctidružice, Pravice, Tvořihráz, Běhařovice, Valtrovice, Hostim, Borotice, Uherčice, Plaveč, Pavlice, Litobratřice, Olbramkostel, Mikulovice, Jevišovice) - Řešit problémy s kvalitou zdrojů vody u stávajících vodovodů (Běhařovice,Havraníky, Hnanice, Hrádek, Hrušovany n/j, Jiřice, Přeskače, Slatina, Strachotice, Šatov, Tvořihráz, Vrbovec, Zblovice) nebo s jejím dostatkem v zejména letním období (Božice, Hrádek, Hrušovany n/j, Chvalovice (m.č. Hatě),Prosiměřice, Zblovice) Hlavní změny od aktualizace 01 Aktualizace všech textů, tabulek a zejména hodnot indikátorů aktualizovány časové harmonogramy silničních staveb obchvat Znojmo, obchvat Lechovice nová kanalizace a ČOV Božice, Blížkovice, Dyjákovice, Hluboké Masůvky, Hrádek, Lesná, Rozkoš a Višňové nový vodovod Výrovice v dotaznících nebyla uváděna vůbec tepelná čerpadla, příslušný odstavec byl proto vyřazen. 56

57 3.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Indikátory Demografický vývoj Za indikátory jsou zvoleny: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 003 až 013 Krátkodobý vývoj počtu obyvatel v letech 011 až 013 Vývoj počtu obyvatel blížící se stagnaci je hodnocen pozitivně. Stupnice nepostihuje extrémní hodnoty růstu. Hodnocení indikátorů: - dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 003 až 013, r. 003=100 %, - krátkodobý vývoj v letech 011 až 013, r. 011=100 %, - menší než 90 % ,9 % ,9 % ,9 % 101 % a více Tabulka č : Hodnocení indikátorů dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 003 až 013 a krátkodobý vývoj v letech 011 až 013 Změna počtu obyvatel dlouhodobá krátkodobá Obec hodnocení hodnocení abs. % abs. % indikátoru indikátoru Bantice , ,0 1 Běhařovice -7 93, ,7 1 Bezkov -4 98, ,4-1 Bítov -7 95, ,0-1 Blanné , ,9-1 Blížkovice -4 98, ,4 1 Bojanovice ,9-4 97,9 0 Borotice ,3-1 95,1-1 Boskovštejn -4 97, ,0 1 Božice , ,8 0 Břežany , ,7 0 Citonice 95 10, , Ctidružice 6 101,9-3 99,1 1 Čejkovice -4 98, ,4 Černín -4 84, ,1 Dobšice , ,7 0 Dyjákovice 19 10,3 4 10,9 Dyjákovičky 93 11, ,6 Dyje , ,9 Grešlové Mýto 101, ,0 Havraníky 1 103, ,3-1 Hevlín , , 1 Hluboké Mašůvky , ,4 57

58 Obec Změna počtu obyvatel dlouhodobá krátkodobá hodnocení hodnocení abs. % abs. % indikátoru indikátoru Hnanice 5 117, ,6 Hodonice ,0-8 99,6 1 Horní Břečkov -6 97, ,8-1 H. Dunajovice , , 0 Hostim , ,7 Hrabětice , ,8-1 Hrádek ,8-9 99,0 1 Hrušovany n. J , 0 100,0 1 Chvalatice , ,0 Chvalovice , ,6 Jaroslavice - 99, ,5 0 Jevišovice -4 99, ,3 Jiřice u M. B ,9-1 98,5 0 Korolupy , ,5-1 Kravsko ,9-9 98,4 0 Krhovice 3 106, ,6 Křepice -10 9, ,8 1 Křídlůvky 0 109, ,0 Kuchařovice , ,6 1 Kyjovice 8 105, ,1 Lančov , ,8 Lechovice , , Lesná -1 9, ,6-1 Litobratřice - 95, ,9-1 Lubnice -0 76, ,8-1 Lukov 50 13,3-5 98,1 0 Mackovice -4 93, ,9-1 Mašovice 88 11, 13 10,7 Medlice -3 98, ,3 0 Mikulovice 9 104, , 1 Milíčovice -5 97, ,4 Morašice 7 103, ,3 Němčičky -7 9, ,9 0 Nový Šaldorf-S , ,3 Olbramkostel ,3-4 99,3 1 Oleksovice 0 100, ,7 1 Onšov 6 108,5 10,7 Oslnovice , ,7-1 Pavlice -37 9, ,6 1 Plaveč 3 100, ,8 1 Plenkovice ,3-3 99, 1 Podhradí nad D , ,0 Podmolí 6 103,8-7 95,9-1 Podmyče 1 101,0 10,1 Práče 4 103,0 10,8 Pravice 0 100, ,9 Prokopov ,1-4 96,1-1 Prosiměřice , ,6 0 Přeskače 7 106, ,6 58

59 Obec Změna počtu obyvatel dlouhodobá krátkodobá hodnocení hodnocení abs. % abs. % indikátoru indikátoru Rozkoš 4 10,3-6 96,8-1 Rudlice 5 104, ,9 1 Slatina -7 97, ,6 1 Slup ,8 1 10,6 Stálky 3 10, ,9 Starý Petřín , ,5 Stošíkovice na L , 9 103,9 Strachotice , ,4 Střelice , ,3 Suchohrdly , ,8 1 Šafov , ,6 0 Šanov 67 11, ,3 Šatov , ,4 1 Štítary , ,4 0 Šumná 16 10,7-6 99,0 1 Tasovice , ,5 Těšetice , ,3 Tvořihráz , ,4 Uherčice -5 94, -1-99,5 1 Újezd -3 96,5-1 10,5 Únanov ,0 8 10,4 Valtrovice 8 107, ,0 Velký Karlov , ,7 1 Vevčice -5 93, ,3 0 Višňové , ,5 0 Vítonice 5 111, ,6 Vracovice 1 106,3 101,0 Vranov nad Dyjí , ,3 0 Vranovská Ves 5 109,7 100,7 1 Vratěnín 4 101, ,3 1 Vrbovec , 3 100,3 1 Výrovice -7 95, ,8-1 Vysočany , , -1 Zálesí -5 97,3 0-98,9 0 Zblovice 6 113, ,0 Znojmo , , 1 Želetice , ,4-1 Žerotice , , Žerůtky , ,4 SO ORP Znojmo , ,0 1 Zdroj: ČSÚ Databáze demografických údajů za obce, 014; vlastní výpočty Z dlouhodobého pohledu se populace Znojemska zvýšila přibližně o 1 %. Mezi roky 011 a 013 populace Znojemska stagnovala. Analýza přirozeného pohybu ukázala, že i v letech došlo k růstu počtu obyvatel přirozenou měnou. Výše naznačené trendy však neplatí pro každou obec, jejich průběh byl v závislosti na poloze obcí a sociálních, ekonomických a environmentálních faktorech v meziobecním porovnání značně odlišný. Populace dále ubývala v periferních částech SO ORP (především na Vranovsku), zatímco v okolí Znojma vlivem suburbanizace populace rostla. 59

60 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor EKOTOXA s.r.o. Věková struktura obyvatel Jako celkový hodnotící údaj je uveden index stáří vypočtený jako podíl poproduktivní (65+ let) a předproduktivní (0-14 let) složky populace. Pro vyhodnocení vyváženosti pilířů je použit indikátor index stáří v roce 011. Hodnocení indikátoru index stáří : - 1,1 a vyšší -1 1,03 1,09 0 0,97 1,0 1 0,9 0,96 menší než 0,9 Vzdělanostní struktura obyvatel Jako celkový hodnotící údaj je uveden podíl osob s vysokoškolským vzděláním na celkovém počtu obyvatel starších 14 let. Hodnocení indikátoru vzdělanost obyvatel (podíl osob s vysokoškolským vzděláním) : - menší než 4 % ,99 % 0 7 8,99 % ,99 % 11 % a více Tabulka č. 3.7.: Hodnocení indikátorů index stáří a vzdělanost obyvatel (podíl osob s vysokoškolským vzděláním) obec Index stáří (011) Index stáří (013) Podíl osob s VŠ vzděláním (001) Podíl osob s VŠ vzděláním (011) Bantice 0,43 0,50,0-5,3-1 Běhařovice 1,61-1,74-3,0-5,8-1 Bezkov 1,05-1 0,95 1,5-9 1 Bítov,71 -,44-9, 1 13,7 Blanné,00 -,67 -,6-3,9 - Blížkovice 0,9 1 0,99 0 3,9-7, 0 Bojanovice 1,1-1,3 -,9-5,1-1 Borotice 0,48 0,61 0,3-1,1 - Boskovštejn 1,61 -,00-4,0-1 6,6-1 Božice 0,78 0,9 1 4, -1 4,8-1 Břežany 1,14-1,1 -,4-3,6 - Citonice 0,7 0,8 4,3-1 11,7 Ctidružice 1,77-1,83-3,7-5,4-1 Čejkovice 1,08-1 1,33-0,6 -, - Černín,45-1,73-4, Dobšice 0,58 0,73 7, Dyjákovice 0,85 0,99 0 4,7-1 4,7-1 Dyjákovičky 0,93 1 0,9 1 1,9-4,5-1 Dyje 0,84 1,19 -, Grešlové Mýto 1,13-0,84 1,3-5,3-1 Havraníky 0,83 1,6 -,7-3,6 - Hevlín 0,66 0,67 1,8-4,3-1 Hluboké Mašůvky 0,98 0 0,9 1, - 8,4 0 60

61 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor EKOTOXA s.r.o. obec Index stáří (011) Index stáří (013) Podíl osob s VŠ vzděláním (001) Podíl osob s VŠ vzděláním (011) Hnanice 0,38 0,37 1,9-3,7 - Hodonice 0,45 0,5 3, Horní Břečkov 1,6-1,31-5,0-1 10,7 1 Horní Dunajovice 1,8-1,30-3,6-5,5-1 Hostim,93-3,13 -,3-3 - Hrabětice 0,99 0 1,18-1,5 -,5 - Hrádek 0,93 1 1,04-1 1, -,9 - Hrušovany n. J. 0,84 0,97 0 5,1-1 7,3 0 Chvalatice 3,83-3,11-3,4-8,6 0 Chvalovice 0,60 0,59,4-5,5-1 Jaroslavice 0,77 0,79,7-4, -1 Jevišovice 1,3-1,40-4,9-1 10,3 1 Jiřice u M. Budějovic 1,14-1,50-5,8-1 11,3 Korolupy 1,5-1, - 0,6-1,9 - Kravsko 1,06-1 1,09-1 6, -1 8,6 0 Krhovice 0,67 0,67 1, - 1,9 - Křepice,15-1,73-1,8-6,4-1 Křídlůvky 1,50-1,46-1,1 -,4 - Kuchařovice 0,89 0,89 4,8-1 7,5 0 Kyjovice 1,43-1,3-1,7-1,7 - Lančov 0,85 0,76 1,0 -,6 - Lechovice 0,63 0,61 3, Lesná 1,3-1,37-1,7-3,1 - Litobratřice 0,80 0,99 0 1, - 3,3 - Lubnice 1,67 -,9-6,3-1 11,5 Lukov 0,85 1,11-6,3-1 8,5 0 Mackovice 0,83 0,94 1 0,7-1,3 - Mašovice 0,71 0,8 3,0-11,7 Medlice 1,57-1,79-1,3-3,6 - Mikulovice 0,78 0,93 1 4, -1 6,4-1 Milíčovice 1,10-0,97 0 0,6-3,9 - Morašice,43-1,93-0,5-5,6-1 Němčičky,71 -,5-3,7-7,1 0 Nový Šaldorf-Sedlešovice 0,5 0,6 4,1-1 8,8 0 Olbramkostel 0,91 1 0,91 1 3, Oleksovice 0,85 0,93 1 1,6 -,1 - Onšov 1,67-1,63-0,0-1,5 - Oslnovice,80 -,50-6,4-1 13,8 Pavlice 1,00 0 1,00 0 3,4-5,5-1 Plaveč,1 -,67-3,3-5,5-1 Plenkovice 1,00 0 1,0 0, - 6,4-1 Podhradí nad Dyjí 14,00-4,67-6,4-1 8,7 0 Podmolí 1,15-1,39 -,1-5,7-1 Podmyče 0,75 0,9 1 0,0-1,3 - Práče 0,3 0,39 4,8-1 6,6-1 Pravice 0,70 0,7 0,4-3,1 - Prokopov 1,58-1,58-1, -, - Prosiměřice 0,98 0 1,16 -,8-4,9-1 61

62 Indikátor Indikátor Indikátor Indikátor EKOTOXA s.r.o. obec Index stáří (011) Index stáří (013) Podíl osob s VŠ vzděláním (001) Podíl osob s VŠ vzděláním (011) Přeskače 1,33-1,31-3,8-7,4 0 Rozkoš,10 -,19 -,7-6,7-1 Rudlice 1,37-1,3-1,0-1,1 - Slatina 1,55-1,18 -,7 -,7 - Slup 0,85 1,05-1,0-4,5-1 Stálky 1,19-1,13-0,0-1,7 - Starý Petřín 0,88 1,7-1,8-4,3-1 Stošíkovice na Louce 0,43 0,58 0,6-3, - Strachotice 0,60 0,66 1, - 3,4 - Střelice 3,57 -,79-1,3-4,7-1 Suchohrdly 0,73 0,76 6,3-1 11,5 Šafov 0,71 1,05-1,8 -,8 - Šanov 0,77 0,87 3,1-6,1-1 Šatov 0,96 1 1,0 0 3,1-4,8-1 Štítary 0,91 1 1,04-1, - 3,4 - Šumná 1,36-1,38-5,5-1 9,3 1 Tasovice 0,76 0,78 3,4-6,4-1 Těšetice 0,75 0,94 1 3,6-6,5-1 Tvořihráz 1,6-1,45-3, - 3,5 - Uherčice 0,79 0,93 1 3,4-5,5-1 Újezd 4,50-1,33-0,0-3,8 - Únanov 0,87 0,88,8-6, -1 Valtrovice 0,46 0,58 0,0-1, - Velký Karlov 1,05-1 1,13-0,6-1,3 - Vevčice,80-1,75-1,5-4,5-1 Višňové 1,0-1,48-5,0-1 8, 0 Vítonice 0,66 0,71 0,6-1,9 - Vracovice 0,51 0,63 1,9 -,5 - Vranov nad Dyjí 1,36-1,51-6,3-1 8,8 0 Vranovská Ves 0,60 0,91 1 4,9-1 8,1 0 Vratěnín 0,95 1 1,09-1 1, -,4 - Vrbovec 0,56 0,66 4,7-1 5,9-1 Výrovice 0,93 1 1,00 0 3,0-4,8-1 Vysočany,00 -,0-3,9-7,4 0 Zálesí 4,0-4,00-1,4 -,3 - Zblovice,50 -,00-4,1-1,5 - Znojmo 1,19-1,8-9,3 1 1,7 Želetice 1,3-1,66-6,4-1 6,8-1 Žerotice 1,13-1,44 -,1-4,1-1 Žerůtky 1,00 0 0,94 1 5,1-1 10,5 1 Zdroj: ČSÚ Územně analytické podklady za obce, 014; SLDB 011; vlastní výpočty Index stáří populace Znojemska se po poklesu v předchozím období opět výrazně zvýšil, odezněl totiž populační boom v předchozích letech. V porovnání let 001 a 011 se výrazně zlepšily vzdělanostní poměry obcí Znojemska, dochází k dekoncentraci lidského kapitálu z města Znojma do jeho širšího zázemí. Stejně jako v případě vývoje počtu obyvatel, i tyto trendy nebyly v rámci SO ORP rovnoměrné a výrazně se lišily obec od obce. 6

63 Obrázek č : Krátkodobý vývoj počtu obyvatel v letech Zdroj: ČSÚ Databáze demografických údajů za obce, 014; vlastní výpočty 63

64 Obrázek č. 3.7.: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech Zdroj: ČSÚ Databáze demografických údajů za obce, 014; vlastní výpočty 64

65 Obrázek č : Index stáří obyvatel v roce 013 Zdroj: ČSÚ Územně analytické podklady za obce, 014; SLDB 011; vlastní výpočty 65

66 Obrázek č : Podíl osob starších 15 let s vysokoškolským vzděláním v roce 011 Zdroj: ČSÚ - SLDB 011; vlastní výpočty 66

67 3.7.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Růst počtu obyvatel u naprosté většiny obcí, Pokles počtu obyvatel, zejména ve městech zejména příměstských obcí (v okolí Znojma - (Znojmo) a vybraných obcích (malých a špatně Bantice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice, dostupných obcích, zejména v severní a Hodonice, Prosiměřice). severozápadní části SO ORP). Výrazné zlepšení vzdělanostní struktury Pokračující demografické stárnutí populace obyvatelstva. Znojemska, především pak periferních obcí. Dobrá obsazenost kapacit mateřských škol. Zhoršení vzdělanostní struktury obyvatelstva v obcích Zblovice a Šafov. Dlouhodobě příznivá věková struktura obyvatel Slabá vzdělanostní struktura Znojemska většiny obcí. v porovnání s ČR i Jihomoravským krajem. Rozšíření kapacity domu pro seniory U lesíka ve Málo volných míst v mateřských školách. Znojmě. Další zvyšování prostupnosti státní hranice Nevyužitá kapacita základních škol. s Rakouskem jako impuls rozvoje obcí v okrajové příhraniční poloze. Environmentální atraktivita především jižní části Nedostatečná infrastruktura sociálních služeb pro Znojemska (Podyjí, Vranovsko) pro bydlení. seniory. PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Využití obytné atraktivity jako předpokladu růstu Dlouhodobý pokles počtu obyvatel ve Znojmě a počtu obyvatel (rozvoje bydlení a migrace obyvatel málo atraktivních obcích. do většiny obcí). Oproti úrovni ČR a Jihomoravského kraje podíl Dlouhodobé zaostávání ve vzdělanosti obyvatel, obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním roste zejména u menších, z hlediska bydlení rychleji. neatraktivních, obcí. Provázanost územního plánování s komunitním Nadměrné stárnutí obyvatel ve vybraných obcích, plánováním (stárnutí obyvatel). sídlech a lokalitách. Projektové záměry obcí na doplnění sociální Zánik trvalého bydlení v některých malých obcích infrastruktury pro seniory. (Lubnice, Podhradí na Dyji, Chvalatice). 67

68 Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace 01 Kvantitativní a kvalitativní změna sociodemografických poměrů v SO ORP Znojmo mezi lety Mezi roky se populace Znojemska zvýšila o více než 900 osob, což zdánlivě ukazuje na stabilní socioekonomickou situaci v SO ORP Znojmo. Růst počtu obyvatel v posledních letech byl dán především kladným přirozeným přírůstkem, v obcích v okolí Znojma také pozitivním migračním saldem. Celkový růst však již v posledních letech ovlivňován pozitivním přirozeným přírůstkem, protože populační boom silných ročníků ze 70. a počátku 80. let je již u konce. Z tohoto důvou opět došlo k růstu indexu stáří. Z tohoto důvodu tedy dále relativně i absolutně roste počet obyvatel v postproduktivním, proto obce tedy musí připravit komunitní infrastrukturu na takový nárůst obyvatelstva v postproduktivním věku prostřednictvím zajištěním určitého spektra služeb pro lidi v tomto věku. Tento problém je jednoznačně nutné řešit, neboť poptávka po sociálních službách pro seniory v budoucnosti v souvislosti s nastíněným populačním trendem bude i nadále růst. Na druhou stranu populační růst v posledních letech naplnil kapacity mateřských škol tak, že dnes jsou již naplněné. Vzhledem k tomu, že analýza demografického vývoje na úrovni ČR indikuje konec populačního boomu, nebylo by vhodné významně rozšiřovat kapacity mateřských škol. Pakliže by k tomu došlo, je nutné mít zajištěné využití nových (a vzápětí uvolněných) prostor v budoucnu. Současný populační boom za pár let pozitivně ovlivní i obsazenost základních škol, která je v současné době nízká. Aby bylo zabráněno postupnému snižování populace periferních obcí Znojemska, je nutný celý komplex opatření v oblasti ekonomické i sociální, aby byla zvýšena spokojenost obyvatelstva se životem zde. Proto je třeba také posilovat komunitní infrastrukturu za účelem vytvoření příhodných podmínek pro rozvoj občanského a společenského života v obci, a tedy i za účelem přilákání nových obyvatel do obce a udržení stávajících. Celorepublikový trend růstu vzdělanosti se potvrdil i na příkladu Znojemska, nicméně i přes tento pozitivní vývoj je podíl vysokoškoláků na populaci nad 14 let pod průměrnou hodnotou za Jihomoravský kraj či celou Českou republiku. Nejkvalitnější jsou vzdělanostní poměry ve venkovských obcích Oslnovice a Bítov, které tak předstihly dokonce střediskové město Znojmo. Je tak potvrzena dekoncentrační tendence lidského kapitálu z měst na venkov, avšak závislost venkovského obyvatelstva na městě stále přetrvává, což dokazují vysoké dojížďkové proudy do měst. Vzhledem k tomu, že nejprogresivnější typ služeb (služby pro podniky, finančnictví, poradenské služby apod.) se koncentruje do hierarchicky výše postavených středisek než je město Brno, proto je, pro malou velikost tohoto města a jeho podřízenost především Brnu, růst vzdělanosti obyvatelstva pomalejší v porovnání s ostatními městy. Obce se za účelem zajištění těch nejlepších podmínek pro život svého obyvatelstva v letech i nadále snažili vylepšit komunitní infrastrukturu, avšak jejich omezené finanční možnosti nedovolili teoretickou realizaci všech projektů, které by vedly k trvalé udržitelnosti v rámci sociodemografického pilíře. Avšak i tak zde zbývá mnoho problému k řešení. Z dotazníkového šetření vyplývají následující problémy: Bezkov - výstavba sociálních bytů v budově obecního úřadu (přetrvávající problém), Bítov výstavba domu s pečovatelskou službou (přetrvávající problém), Blížkovice výstavba centra sociálních a zdravotních služeb s cca 30 lůžky (přetrvávající problém), Dyjákovice - rekonstrukce mateřské a základní školy, zajištění klubovny pro matky s dětmi, Hrušovany n. J. - výstavba domu s pečovatelskou službou (přetrvávající problém), Chvalovice zajištění chráněných bytů, 68

69 Jevišovice - výstavba domu s pečovatelskou službou (přetrvávající problém), Křidlůvky - výstavba domu s pečovatelskou službou (přetrvávající problém), Morašice - výstavba domu s pečovatelskou službou (přetrvávající problém), Pravice - výstavba mateřské školy (již otevřena), Slatina - zřízení ordinace praktického lékaře v budově obecního úřadu (přetrvávající problém), Stálky - vytvoření chráněného bydlení pro seniory (přetrvávající problém), Vranov nad Dyjí - vybudování domova pro seniory družstevního typu (přetrvávající problém), Vranovská Ves - vybudování rodinné mateřské školy a chráněných bytů pro seniory (přetrvávající problém). Hlavním úkolem obcí v následujících letech by tak mělo být vytvoření co nejlepších podmínek pro život obyvatel všech věkových skupin, především však nejstaršího obyvatelstva, protože připravenost obcí na prudký nárůst této složky obyvatelstva je doposud malá. Rovněž je třeba opatrně zvažovat rozšiřování kapacit mateřských škol, pakliže k tomu dojde, je třeba mít připraven plán na další využití nových prostor poté, co počet dětí v daném věku začne opět významně klesat. Doposud nebyl dostatečné využit potenciál strukturálních fondů pro zabezpečení těchto služeb. Rostoucí vzdělanostní úroveň obyvatelstva bude přinášet nové a snad i inovativní impulzy pro rozvoj Znojemska, což by měly územně plánovací koncepce jednoznačně podporovat. Proto bude třeba zvážit v územním plánu nabídky nových ploch pro bydlení a rekreaci za účelem urychlení tohoto pozitivního vývoje. Na základě analýzy podmínek řešeného území (z hlediska hospodářského, soudržnosti obyvatel území a životního prostředí) a dostupných podkladů (koncepce rozvoje obce, regionu) by měly být formulovány územně plánovací koncepce rozvoje obcí, vytvářející obecné základní rámce pro výstavbu a vyvážený (udržitelný) rozvoj v řešeném území. Tato koncepce by měla respektovat i sociodemografické podmínky obcí a problémy s nimi spojené. Měla by být v rámci komunitního plánování vytvořena koncepce doplnění sociální infrastruktury v jednotlivých obcí, která by koordinovala v zájmu úspory veřejných zdrojů výstavbu nových zařízení sociální péče. Zároveň by měly být optimalizována kapacita mateřských a základních škol s ohledem na krátkodobost zvýšeného počtu dětí v současném období. 69

70 3.8. BYDLENÍ Indikátory Jako indikátory charakterizující udržitelnost bydlení a výstavby byly zvoleny následující: Změna počtu trvale obydlených bytů v letech Průměrný roční počet dokončených bytů na obyvatel První indikátor znázorňuje, jak je území obcí atraktivní z hlediska trvalého bydlení a porovnává situaci mezi posledními dvěma sčítáními v roce 001 a 011. Druhý indikátor vyjadřuje, jak rychle probíhá na daném území bytová výstavba, tj. kolik se postaví za rok nových bytů v přepočtu na obyvatel středního stavu. Indikátor je sledován ve dvou pětiletých obdobích a , protože samotný proces výstavby bytů trvá většinou více než jeden rok. Indikátor nepřímo vyjadřuje jednak atraktivitu dané oblasti z hlediska bydlení, ale nepřímo také životní úroveň a konkurenceschopnost nabídky nového bydlení ve vztahu k poptávce domácností. Změna počtu trvale obydlených bytů v letech Limitem udržitelnosti je zde zvolen nulový přírůstek za dané období. Úbytek trvale obydlených bytů a současný nárůst neobydlených bytů je vnímán jako riziko udržitelného vývoje. Nárůst počtu trvale obydlených bytů charakterizuje jednak atraktivitu dané obce pro trvalé bydlení, ale také postupný růst kvality bydlení (přírůstek je většinou dán novou výstavbou, zvětšuje se velikost obytné plochy na jednoho obyvatele atd.). Hodnocení indikátoru: - 84,9 % a méně -1 85,0 94,9 % 0 95,0 104,9 % 1 105,0 114,9 % 115,0 % a více Tabulka č : Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených bytů v letech Změna počtu obydlených bytů Trvale obydlené byty Obce, SO ORP, kraj, ČR v letech abs. % Hodnocení indikátoru Bantice ,7 Běhařovice ,0-1 Bezkov ,3 0 Bítov ,7-1 Blanné ,1-1 Blížkovice ,3 0 Bojanovice ,7 1 Borotice ,7 0 Boskovštejn ,1-1 Božice , Břežany ,4 0 Citonice ,8 Ctidružice ,7 0 Čejkovice , 0 Černín ,5 1 70

71 Obce, SO ORP, kraj, ČR Trvale obydlené byty Změna počtu obydlených bytů v letech abs. % Hodnocení indikátoru Dobšice ,3 1 Dyjákovice ,3-1 Dyjákovičky ,6 Dyje ,5 1 Grešlové Mýto ,1 0 Havraníky ,9 - Hevlín ,3 1 Hluboké Mašůvky ,0 1 Hnanice ,3 0 Hodonice ,0 Horní Břečkov ,8-1 Horní Dunajovice ,8 0 Hostim , 0 Hrabětice ,5-1 Hrádek ,9 0 Hrušovany n. J ,7 0 Chvalatice ,0-1 Chvalovice ,8 Jaroslavice ,5 0 Jevišovice ,5 1 Jiřice u Mor. Bud ,0-1 Korolupy ,7-1 Kravsko ,0 0 Krhovice ,0 Křepice ,4 - Křídlůvky ,8 0 Kuchařovice ,4 0 Kyjovice ,7 0 Lančov ,9 - Lechovice ,7 0 Lesná ,7 0 Litobratřice ,1-1 Lubnice ,8 - Lukov ,4 Mackovice ,7 0 Mašovice ,3 1 Medlice ,4-1 Mikulovice ,0 1 Milíčovice ,6 1 71

72 Obce, SO ORP, kraj, ČR Trvale obydlené byty Změna počtu obydlených bytů v letech abs. % Hodnocení indikátoru Morašice ,1-1 Němčičky ,6 1 Nový Šaldorf-Sedl ,7 Olbramkostel ,6 0 Oleksovice ,1 0 Onšov ,0 0 Oslnovice ,1 1 Pavlice ,9 0 Plaveč ,3 Plenkovice ,8 1 Podhradí nad Dyjí ,0 0 Podmolí ,0 0 Podmyče ,7 1 Práče ,9-1 Pravice ,1 1 Prokopov ,0 0 Prosiměřice ,8 1 Přeskače ,3 1 Rozkoš ,8-1 Rudlice ,0-1 Slatina , 0 Slup , 1 Stálky ,9 0 Starý Petřín ,0-1 Stošíkovice na Louce ,3 1 Strachotice ,1 0 Střelice , -1 Suchohrdly ,0 Šafov ,4 - Šanov ,1 Šatov ,6 0 Štítary ,3-1 Šumná ,3 1 Tasovice ,4 1 Těšetice , 1 Tvořihráz ,4 0 Uherčice , -1 Újezd ,7 - Únanov , 1 7

73 Obce, SO ORP, kraj, ČR Trvale obydlené byty Změna počtu obydlených bytů v letech abs. % Hodnocení indikátoru Valtrovice ,9 1 Velký Karlov ,1 0 Vevčice ,4-1 Višňové ,7 1 Vítonice ,1 0 Vracovice ,3 1 Vranov nad Dyjí ,5-1 Vranovská Ves ,3 1 Vratěnín ,8 1 Vrbovec ,4 0 Výrovice ,7 0 Vysočany ,0 0 Zálesí ,3-1 Zblovice ,7 - Znojmo ,3 0 Želetice ,0 0 Žerotice ,7 1 Žerůtky ,4 0 SO ORP Znojmo ,1 0 Jihomoravský kraj ,6 0 Česká republika ,7 0 Zdroj: ČSÚ, SLDB 001 a 011, vlastní výpočet Na makroúrovni celé republiky lze stejně jako v případě SO ORP Znojmo pozorovat mírný přírůstek v mezidobí 001 a 011 (1,7 %, resp.,1 %). Krajská úroveň zaznamenala o něco vyšší hodnotu 4,6 %, kterou přesto nemůžeme považovat za indikátor významného růstu. Ve výsledcích se nám poměrně jasné promítnul proces suburbanizace. Zatímco obce v těsné blízkosti Znojma (např. Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hodonice, Suchohrdly a Dobšice) zaznamenaly největší absolutní přírůstek v regionu, správní centrum vykazuje naopak největší úbytek trvale obydlených bytů. Nejzápornější relativní výsledky hovořící o poklesu trvale obydlených bytů až 30 % tvoří většinou odlehlejší obce s nízkou populací (Zblovice, Újezd, Šafov, Lubnice ad.). Nejvyšší relativní přírůstky mají obce nacházející se v okolí města Znojma. Jedná se například o obce Bantice (54,7 %), Nový Šaldorf-Sedlešovice (46,7 %), Lukov (8,4 %), Dyjákovičky (4,6 %) a další. Nejvyšší hodnotu indikátoru dosahuje celkem 1 obci, druhou nejvyšší potom dalších 9. Více než třetina obcí (43) stagnuje nebo přibývá či ubývá pouze mírně. 3 obcí má více než 5% pokles trvale obydlených bytů a 7 obcí dokonce více než 15% pokles. 73

74 Průměrný roční počet dokončených bytů na obyvatel V úvahách založených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu bytů je obecně uvažováno s potřebou nové bytové výstavby v České republice s tempem bytů ročně, tj. intenzitou asi 3 až 4 bytů na obyvatel ročně. Dle této skutečnosti byla nastavena škála pro hodnocení indikátoru. Hodnocení indikátoru: - menší než 0,9-1 1,0 1,9 0.0,9 1 3,0 3,9 4,0 a více Tabulka č. 3.8.: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období Průměrný roční Hodnocení Dokončené byty Roční průměr počet dokončených indikátoru bytů na 1000 obyv. Obec, SO ORP, kraj, ČR Bantice 1,4 0,4 8,5,1 0 Běhařovice 1 1 0, 0, 0,5 0,0 - - Bezkov 6 7 1, 1,4 5,6 5,6 Bítov 5 6 1,0 1, 6,6 8,1 Blanné 1 1 0, 0,,3,4 0 0 Blížkovice 10 7,0 1,4 1,6 1, Bojanovice 0 1 0,0 0, 0,0 1, Borotice 9 9 1,8 1,8 4,3 1,4-1 Boskovštejn 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Božice 1 0,4 4,0 1,6,1-1 0 Břežany 4 3 0,8 0,6 0,9 0,7 - - Citonice 14 9,8 1,8 5,1 4,6 Ctidružice 1 0 0, 0,0 0,6 0,6 - - Čejkovice ,0, 4,7 5,6 Černín 1 4 0, 0,8 1,5 3,1-1 1 Dobšice ,8 3,6 1,9 1, Dyjákovice ,,8 3,9 4,1 1 Dyjákovičky 9 6 5,8 5, 11,8 11,0 Dyje ,6 3,0 8,7 8,6 Grešlové Mýto 5 0,4 1,0,0 3,9 0 1 Havraníky 1 4 0, 0,8 0,6 1, - -1 Hevlín ,6,6 3,3,8 1 0 Hluboké Mašůvky 8 7 5,6 5,4 7,3 6,3 Hnanice 6 9 1, 1,8 3,7 4, 1 Hodonice ,4 3,0,9,1 0 0 Horní Břečkov 5 5 1,0 1,0 3,6,9 1 0 Horní Dunajovice 7 3 1,4 0,6, 1,

75 Obec, SO ORP, kraj, ČR Dokončené byty Roční průměr Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyv Hodnocení indikátoru Hostim 6 1, 0,4,9 1,4 0-1 Hrabětice 4 5 0,8 1,0 0,9 1, Hrádek 13 9,6 1,8,8 3,0 0 1 Hrušovany n. J ,0 8,,1,0 0 0 Chvalatice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Chvalovice ,8 4,6 7,6 8,5 Jaroslavice 1 9 4, 1,8 3,3 1,3 1-1 Jevišovice , 3,6 3,7 3,7 1 1 Jiřice u Mor. Bud ,0 0,0 0,0 0,0 - - Korolupy 0 1 0,0 0, 0,0 1, Kravsko 6 7 1, 1,4, 3,0 0 1 Krhovice 13 15,6 3,0 5, 5,9 Křepice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Křídlůvky 7 3 1,4 0,6 6,1 4,3 Kuchařovice ,4 3,0 3,6 3,8 1 1 Kyjovice 1 0 0, 0,0 1,4 1, Lančov 0 4 0,0 0,8 0,0 1, Lechovice ,,6 7,1 7, Lesná 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Litobratřice 1 4 0, 0,8 0,4 1, - -1 Lubnice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Lukov 1 0,4 0, 1,5 0,8-1 - Mackovice 3 5 0,6 1,0 1,6,1-1 0 Mašovice 1 8 4, 5,6 9,0 11,4 Medlice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Mikulovice 3 3 0,6 0,6 1,0 1, Milíčovice 0,4 0,4 1,9,9-1 0 Morašice 0 1 0,0 0, 0,0 0,0 - - Němčičky 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Nový Šaldorf-Sedl ,4 18, 14,4 1,3 Olbramkostel 6 5 1, 1,0, 1,9 0-1 Oleksovice 11 5, 1,0 3, 3,8 1 1 Onšov 0 1 0,0 0, 0,0,7-0 Oslnovice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Pavlice 13 11,6, 5,5 5,5 Plaveč ,4,0 3, 5,0 1 Plenkovice 5 3 1,0 0,6,8,8 0 0 Podhradí nad Dyjí 4 4 0,8 0,8 17,5 16,4 75

76 Obec, SO ORP, kraj, ČR Dokončené byty Roční průměr Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyv Hodnocení indikátoru Podmolí 0 0,0 0,4 0,0 0,0 - - Podmyče 3 1 0,6 0, 6,3,1 0 Práče 7 6 1,4 1, 1,7 1, Pravice 4 6 0,8 1,,5,5 0 0 Prokopov 1 1 0, 0, 1,8 1, Prosiměřice , 3,0 5,3 3,7 1 Přeskače 1 1 0, 0, 1,9 1, Rozkoš 1 1 0, 0, 1,1 1, Rudlice 1 1 0, 0, 1,9 1, Slatina 0 1 0,0 0, 0,0 0,8 - - Slup 10 13,0,6 4,4 5,7 Stálky 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Starý Petřín 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Stošíkovice na Louce 8 9 1,6 1,8 7,5 7,9 Strachotice ,4 3,0 3,3 3,1 1 1 Střelice 0 0,0 0,4 0,0,5-0 Suchohrdly ,0 4, 5,9 3,9 1 Šafov 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Šanov ,6 0,0 14,6 17,3 Šatov , 3,4 5,3 3,1 1 Štítary 3 0,4 0,6 0,6 0,9 - - Šumná 9 9 1,8 1,8 3,0,9 1 0 Tasovice , 8,4 7,1 6,7 Těšetice 4 7 4,8 5,4 9,3 10,0 Tvořihráz 3 4 0,6 0,8 1,6 1, Uherčice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Újezd 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Únanov ,0 6,4 5, 5,6 Valtrovice 13 5,6 1,0 6,5 4,5 Velký Karlov 10 0,0 0,0 4,5 1,8-1 Vevčice 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Višňové ,8 5,0 3,4 3,6 1 1 Vítonice 1 1 0, 0, 0,8 0,0 - - Vracovice 8 3 1,6 0,6 8, 4,0 Vranov nad Dyjí 6 6 1, 1, 1,4 1, Vranovská Ves 0 0,4 0,0 1,5 0,7-1 - Vratěnín 7 5 1,4 1,0 4,7,7 0 Vrbovec 1 0 4, 4,0 3,7 4,3 1 76

77 Obec, SO ORP, kraj, ČR Dokončené byty Roční průměr Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyv Hodnocení indikátoru Výrovice 1 0,4 0,,3,4 0 0 Vysočany 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Zálesí 0,4 0,4,3 1,1 0-1 Zblovice 0 1 0,0 0, 0,0 4, - Znojmo ,6 61, 3,,6 1 0 Želetice 8 6 1,6 1, 5,7 5,7 Žerotice 11 7, 1,4 7,1 4,9 Žerůtky 3 8 0,6 1,6,4 3, 0 1 SO ORP Znojmo ,8 59,8 3,6 3,3 1 1 Jihomoravský kraj , 4055, 4,1 3,7 1 Česká republika , ,6 3,5 3,3 1 1 Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (, vlastní výpočet Region SO ORP Znojmo můžeme celkově považovat za růstový s ekonomicky konkurenceschopnými domácnostmi a pro bydlení převážně atraktivní. Počet dokončených bytů na obyvatel v první sledovaném období převyšuje celorepublikový průměr a v druhém sledovaném období ( ) se s ním shoduje. Ještě o něco lepší výsledek vykazuje celý Jihomoravský kraj, kde jsou vysoké hodnoty značně ovlivněny rostoucí brněnskou aglomerací. V jednotlivých obcích se bytová výstavba, resp. dokončování bytů, významně liší. Na jedné straně nejvyšší přírůstek dosahující více než 30 dokončených bytů na obyvatel za rok pozorujeme v obcích nacházející se v zázemích měst Znojmo (Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdly, Šatov, Tasovice a Únavov) a Hrušovany nad Jeviškovou (Šanov). Na straně druhé se nachází celkem 16 obcí s nulovým ročním přírůstkem v období Obcí, které zaznamenávaly přírůstek pěti bytů a více, bylo 58 v období a 56 v období (v obou případech více než polovina). Skoro další polovina obcí, konkrétně 53 v období a 55 v období , zaznamenala žádný nebo zanedbatelný přírůstek. Výsledky se ve většině případů shodují se sídelní typologií obcí a můžeme je rozdělit podle sídel městských, příměstských a venkovských. 77

78 Obrázek č : Změna počtu trvale obydlených bytů v letech Zdroj: ČSÚ, SLDB 001 a 011, vlastní výpočet 78

79 Obrázek č. 3.8.: Dokončené byty v letech Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (, vlastní výpočet 79

80 3.8.. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Rostoucí počet trvale obydlených domů a bytů v zázemí Znojma a Hrušovan nad Jevišovkou atraktivní území pro trvalé bydlení Relativně nízký podíl neobydlených domů (Vracovice, Hevlín, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Chvalovice, Šanov) Vysoký průměrný roční počet dokončených bytů na obyvatel (Hrušovany nad Jevišovkou, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdly, Šanov, Šatov, Tasovice, Únavov, Znojmo) Vysoký počet bytů v soukromém vlastnictví dokládající silný ekonomický potenciál populace (např. Dobšice, Hodonice, Hevlín, Šanov, Šatova) Využití neobydlených bytů k rekreaci (Podhradí nad Dyjí, Zblovice, Chvalatice) Kvalitní rekreační prostředí a dobře zachovaný venkovský ráz, místní tradice a folklór PŘÍLEŽITOSTI Využití evropských i národních dotačních programů pro zlepšení kvality bytového fondu a technické infrastruktury obcí Aktivizace místních autorit (veřejná, podnikatelská i nezisková sféra) a zvýšení iniciativy občanů Úprava územního plánu pro rozvoj ekonomických aktivit a vymezení ploch pro výstavbu nových bytů v územně plánovací dokumentaci obcí Možnosti polyfunkčního využití objektů k bydlení a podnikání Větší využití neobydlených domů pro rekreační účely Větší propagace kulturních a volnočasových atraktivit SLABÉ STRÁNKY Nulový či velmi nízký počet dokončených bytů (pomalý přírůstek), především u malých sídel s venkovským charakterem Neuspokojivý stav technické infrastruktury (ČOV, kanalizace, pitná voda) je častým problémem rozvoje bydlení obcí s malým rozpočtem Odlehlejší obce s nízkou populací zaznamenávají výrazný pokles trvale obydlených bytů (Zblovice, Újezd, Šafov, Lubnice) Majetková nevyrovnanost obcí obce nevlastní dostatek pozemků, které by mohly sloužit k rozvoji nového bydlení Zvýšený podíl domů postavených před druhou světovou válkou na celkovém počtu domů Prostorová a časová nerovnoměrnost nové bytové výstavby HROZBY Stárnutí či chátrání domovního a bytového fondu Klesající poptávka a nízká ekonomická konkurenceschopnost pro výstavbu nových bytů Zpomalení rozvoje regionu jako následek upadající výstavby nových bytů v rurálních oblastech Nekontrolovaná výstavba (urban sprawl) na plochách, které nejsou vymezeny územním plánem Snižující se podpora státních orgánů na rozvoj bydlení Odliv obyvatelstva v produktivním věku 80

81 Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace 01 Kvantitativní a kvalitativní změny bydlení v SO ORP Znojmo mezi lety Vzhledem k neexistenci lepších komparativních dat pro hodnocení bydlení, než jsou výsledky SLDB 001 a 011, v rámci aktualizace bylo z hlediska prostorové statistiky možno sledovat změny zejména u indikátoru počet dokončených bytů, který se každoročně eviduje (k dispozici jsou nová data za rok 01 a 013). Dále byly využity odpovědi z dotazníkového šetření za jednotlivé obce. Nová data za rok 01 a 013 vykazují celkový nárůst dokončených bytů oproti roku 011, a to o 4 % v roce 01 a 15 % v roce 013. Tento nárůst byl způsoben přírůstkem v obcích v zázemí Znojma, které paradoxně ve sledovaných dvou letech vykazuje propad. Po provedené aktualizaci se celkem 16 obcí správního obvodu Znojmo stále vyznačuje nulovou intenzitou bytové výstavby. V dalších 38 obcích je intenzita bytové výstavby podprůměrná. Příčiny nižší bytové výstavby zřejmě souvisí s nízkou atraktivitou bydlení způsobenou odlehlou dopravní polohou, malou velikostí a vybaveností těchto sídel, omezenými pracovními příležitostmi (venkovská sídla) či menší nabídkou pozemků připravených pro výstavbu. Současný životní trend ve znamení suburbanizace, který můžeme zaznamenávat zejména během posledních 10 let, způsobuje stěhování lidí z měst do příměstských obcí. Velký vliv má také postupné stárnutí populace, jež se projevuje v rozdílném přístupu k bydlení, ale také ve zvyšujících se nárocích na kvalitu bydlení a související infrastruktury. Na tento vývoj je potřeba reagovat a zaměřit se tak na přípravu lokalit pro novou bytovou výstavbu a paralelně renovovat současný bytový fond, který z důvodu stáří často nesplňuje obecné požadavky na kvalitní a moderní bydlení. Nové rozvojové plochy pro bydlení a podnikání by měly být navrhovány citlivě s ohledem na ochranu nezastavěného území, dostupnost dopravní a technické infrastruktury a s ohledem na obecné požadavky na výstavbu. Je potřeba respektovat venkovskou a regionálně obvyklou zástavbu příslušnými regulativy, limity a ve vybraných případech by mělo být povinností zpracovat územní studie. Prioritou obcí by mělo být aktivní provádění pozemkové politiky, vyřešení vlastnických vztahů vzhledem k plochám pro rozvoj bydlení, zlepšování nabídky technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení, zlepšení podmínek bydlení na sídlištích a zajištění přiměřených podmínek bydlení pro všechny. K výstavbě nových bytů by měly být brány v potaz především nevyhovující byty, nebytové prostory a objekty nebo brownfields. Kvalitně připravené pozemky pro individuální bydlení a nabídka bytů za přijatelné ceny může pomoci ke stabilizaci současných a přilákání nových obyvatel, a tím i ke zvýšení příjmů obcí. Na rozvoj bydlení můžou obce využívat státních programů a měly by využívat především možnosti čerpání z evropských fondů. Rozvoj bydlení je třeba rámci celého správního obvodu usměrňovat rovnoměrněji než tomu bylo doposud. 81

82 3.9. REKREACE Indikátory Přírodní předpoklady rekreace Hodnocení přírodních předpokladů rekreace vychází z předešlého třístupňové hodnocení jednotlivých obcí nakolik jednotlivé podmínky ovlivňují lokalizační předpoklady rekreace. Bodové hodnocení přiřazuje výroku ano body, částečně 1 bod a ne 0 bodů. Kvantifikováno je 5 znaků, z nichž je vypočten součet, maximum je 10 bodů. Hodnocení indikátoru přírodní předpoklady rekreace : - součet je 0-1 součet je 1 0 součet je 1 součet je 3 až 4 součet je 5 a větší Tabulka č : Hodnocení indikátoru přírodní předpoklady rekreace Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru 8 Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru Bantice 0 - Nový Šaldorf- Sedleš. 8 Běhařovice 0 - Olbramkostel 4 1 Bezkov 0 Oleksovice 4 1 Bítov 6 Onšov 4 1 Blanné 0 - Oslnovice 4 1 Blížkovice 4 1 Pavlice 0 Bojanovice 4 1 Plaveč 0 Borotice 0 - Plenkovice 0 Boskovštejn 6 Podhradí nad Dyjí 6 Božice 0 Podmolí 6 Břežany 0 - Podmyče 0 Citonice 0 Práče 0 - Ctidružice 0 - Pravice 0 - Čejkovice 0 - Prokopov 0 - Černín 0 Prosiměřice 0 - Dobšice 0 Přeskače 0 - Dyjákovice 0 Rozkoš 0 Dyjákovičky 0 - Rudlice 0 Dyje 0 Slatina 0 Grešlové Mýto 0 Slup 0 Havraníky 8 Stálky 0 Hevlín 0 Starý Petřín 4 1 Hluboké Mašůvky 4 1 Stošíkovice na L. 0 - Hnanice 8 Strachotice 0 Hodonice 0 - Střelice 4 1 Horní Břečkov 10 Suchohrdly 0 - Horní Dunajovice 4 1 Šafov 0 Hostim 4 1 Šanov 0 -

83 Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru Hrabětice 0 Šatov 0 - Hrádek 0 Štítary 4 1 Hrušovany nad Jevišovkou 0 Šumná 0 Chvalatice 6 Tasovice 0 Chvalovice 0 - Těšetice 0 - Jaroslavice 4 1 Tvořihráz 0 - Jevišovice 6 Uherčice 6 Jiřice u Mor. Budějovic 0 - Újezd 0 Korolupy 0 Únanov 0 - Kravsko 0 Valtrovice 0 - Krhovice 0 Velký Karlov 0 - Křepice 0 Vevčice 0 - Křídlůvky 0 Višňové 0 Kuchařovice 0 - Vítonice 0 - Kyjovice 0 Vracovice 0 - Lančov 6 Vranov nad Dyjí 10 Lechovice 0 - Vranovská Ves 0 Lesná 0 Vratěnín 4 1 Litobratřice 0 Vrbovec 0 Lubnice 0 Výrovice 4 1 Lukov 8 Vysočany 4 1 Mackovice 0 - Zálesí 0 Mašovice 6 Zblovice 4 1 Medlice 0 - Znojmo 10 Mikulovice 4 1 Želetice 0 - Milíčovice 0 - Žerotice 0 - Morašice 0 - Žerůtky 0 - Němčičky 0 Zdroj: vlastní výpočty 83

84 Obrázek č : Přírodní předpoklady rekreace obcí SO ORP Znojmo Zdroj: vlastní výpočty, Ekotoxa

85 Vzhledem k charakteru přírodních podmínek, které jsou v čase poměrně stálé, nedošlo v rámci tohoto indikátoru vzhledem k roku 01 ke změně. Žádné nové přírodní prvky nevznikly, avšak ani nezanikly nedůslednou činností člověka. Hodnocení přírodních předpokladů rekreace potvrzuje jejich značnou územní diferenciaci v rámci SO ORP Znojmo. Jako nejlepší jsou vyhodnoceny přírodní předpoklady v okolí Znojma a Vranova nad Dyjí. U Znojma se jedná překvapivě i o samotné město a mnohé obce v okolí (Havraníky, Hnanice) na okraji NP Podyjí. Na druhé straně nejnižší přírodní předpoklady rekreace vykazují obce na východě a částečně i severu SO ORP Znojmo, v rovinatém území u hranic s Rakouskem. Neznamená to, že tyto obce nemají z hlediska rozvoje rekreace žádný místní či regionální potenciál, i samotná zemědělská krajina může v některých případech představovat velmi blízkou atraktivitu přírodním předpokladům, obzvláště když tato zemědělská krajina je příhodná pro pěstování vína a následně i vinařskou turistiku. Infrastrukturní předpoklady rekreace Pro hodnocení bylo uplatněno třístupňové hodnocení jednotlivých obcí nakolik jednotlivé realizační předpoklady rekreace jsou významné. Body byly rozděleny jednotlivým obcím následujícím způsobem: regionálně body, místně 1 bod a chybí 0 bodů. Kvantifikováno bylo 5 znaků, z nichž byl vypočten součet, maximum dosažených bodů činí 10. Hodnocení indikátoru infrastrukturní předpoklady rekreace : - součet je 0-1 součet je 1 0 součet je 1 součet je 3 až 4 součet je 5 a větší Tabulka č. 3.9.: Hodnocení indikátoru infrastrukturní předpoklady rekreace Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru 85 Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru Bantice 3 1 N. Šaldorf-Sedleš. 1-1 Běhařovice 0 Olbramkostel 0 Bezkov 1-1 Oleksovice 0 Bítov 7 Onšov 0 Blanné 0 - Oslnovice 1-1 Blížkovice 1-1 Pavlice 3 1 Bojanovice 1-1 Plaveč 4 1 Borotice 0 Plenkovice 1-1 Boskovštejn 3 1 Podhradí nad Dyjí 4 1 Božice 4 1 Podmolí 0 Břežany 4 1 Podmyče 0 Citonice 0 Práče 1-1 Ctidružice 0 - Pravice 1-1 Čejkovice 0 Prokopov 0 - Černín 0 Prosiměřice 0 Dobšice 3 1 Přeskače 0 Dyjákovice 4 1 Rozkoš 1-1 Dyjákovičky 3 1 Rudlice 4 1 Dyje 3 1 Slatina 0 Grešlové Mýto 3 1 Slup 4 1 Havraníky 3 1 Stálky 0

86 Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru Obec Celkový počet bodů Hodnocení indikátoru Hevlín 3 1 Starý Petřín 0 Hluboké Mašůvky 5 Stošíkovice na L. 1-1 Hnanice 4 1 Strachotice 3 1 Hodonice 1-1 Střelice 3 1 Horní Břečkov 4 1 Suchohrdly 0 Horní Dunajovice 4 1 Šafov 0 Hostim 4 1 Šanov 3 1 Hrabětice 3 1 Šatov 4 1 Hrádek 4 1 Štítary 3 1 Hrušovany nad J. 4 1 Šumná 4 1 Chvalatice 0 Tasovice 3 1 Chvalovice 5 Těšetice 3 1 Jaroslavice 4 1 Tvořihráz 3 1 Jevišovice 5 Uherčice 4 1 Jiřice u Mor. Budějovic 5 Újezd 1-1 Korolupy 1-1 Únanov 0 Kravsko 0 Valtrovice 1-1 Krhovice 1-1 Velký Karlov 1-1 Křepice 0 Vevčice 0 Křídlůvky 0 Višňové 3 1 Kuchařovice 3 1 Vítonice 1-1 Kyjovice 0 Vracovice 0 Lančov 0 Vranov nad Dyjí 7 Lechovice 3 1 Vranovská Ves 0 Lesná 4 1 Vratěnín 4 1 Litobratřice 1-1 Vrbovec 4 1 Lubnice 0 Výrovice 0 Lukov 3 1 Vysočany 0 Mackovice 1-1 Zálesí 0 Mašovice 0 Zblovice 1-1 Medlice 1-1 Znojmo 9 Mikulovice 0 Želetice 4 1 Milíčovice 1-1 Žerotice 3 1 Morašice 1-1 Žerůtky 0 Němčičky 4 1 Zdroj: vlastní výpočty 86

87 Obrázek č. 3.9.: Infrastrukturní předpoklady rekreace Zdroj: vlastní výpočty, Ekotoxa

88 Ani v rámci tohoto indikátoru nedošlo ke změnám oproti roku 01, které by zasáhly do tohoto hodnocení. Výrazné rekreační centrum (republikového významu) s ohledem na infrastrukturní předpoklady rekreace představuje město Znojmo. Město v sobě integruje řadu funkcí a vytváří silné středisko cestovního ruchu. Silné vazby města působí i na sousedící vinařské obce, které rozvíjejí svou rekreační infrastrukturu. Zejména u hranic s Rakouskem existují předpoklady dalšího posílení rekreační infrastruktury. Chybějící a malý rozsah rekreační infrastruktury je zaznamenán u řady obcí SO ORP Znojmo, a to mnohdy i v případech, že mají k dispozici lokalizační předpoklady rekreace. I přes nové vyznačení cyklostezek a turistických tras je zde třeba plně podpořit racionální záměry rozvoje rekreační infrastruktury (s pozitivními dopady na hospodářské podmínky území), a to zejména na Hrušovansku a Jevišovicku. Turistické a rekreační zatížení území Indikátor postihuje kapacity hromadných ubytovacích zařízení i objektů individuální rekreace. Počet lůžek ve všech individuálních a hromadných ubytovacích zařízeních používaných pro rekreaci a turismus je pak přepočten na jednotku plochy dané obce. Indikátor tak udává míru zatížení území rekreací a turismem a může tak naznačovat potenciální ohrožení území rekreací či turismem. Na indikátor je však možné nahlížet i z ekonomického pilíře udržitelnosti tedy čím více turistických a rekreačních lůžek v území, tím vyšší přínos pro ekonomiku dané obce. U následujícího indikátoru však bylo zvoleno hodnocení vzhledem k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Hodnocení indikátoru turistické a rekreační zatížení území : - 50,0 a více zcela dominantní -1 35,0-49,9 velmi významné 0 0,0 34,9 - významné 1 10,0 19,9 - rozvojové do 9,9 - malé Tabulka č : Hodnocení indikátoru turisticko-rekreační zatížení Obec Počet lůžek v OIR a HUZ Rozloha území obce v km Turistickorekreační zatížení Hodnocení indikátoru Bantice 1 3,76 3 Běhařovice , Bezkov 60 5, Bítov 36 6, Blanné 30, Blížkovice 16 0, Bojanovice 94 11,4 8 Borotice 40 1,06 3 Boskovštejn 196 7,6 6 0 Božice 146 9,87 5 Břežany 54 16,39 3 Citonice 8, Ctidružice 84 1,68 7 Čejkovice 96 9, 10 1 Černín 138 9, Dobšice 70 4, Dyjákovice 16 19,3 8 Dyjákovičky Dyje 606 4, Grešlové Mýto 60,

89 Obec Počet lůžek v OIR a HUZ Rozloha území obce v km Turistickorekreační zatížení Hodnocení indikátoru Havraníky 174 9, 19 1 Hevlín 86 6,94 3 Hluboké Mašůvky 313 1, Hnanice 50 7, Hodonice 70 8,71 8 Horní Břečkov 137 1,11 6 Horní Dunajovice , Hostim Hrabětice 96 16,04 6 Hrádek 8 1,69 4 Hrušovany nad J. 10 5,3 4 Chvalatice , Chvalovice 359 8, Jaroslavice ,78 9 Jevišovice 135 7, Jiřice u M. Budějovic 40 3, Korolupy ,46 7 Kravsko 84 8, Krhovice 10 8, Křepice 138 7, Křídlůvky 4 7,87 5 Kuchařovice 114 7, Kyjovice 36 6,48 6 Lančov 36 15, Lechovice 31 5, Lesná 88 3, Litobratřice 16 19,89 6 Lubnice 116 7, Lukov ,9 1 1 Mackovice 86 11,8 7 Mašovice 10 11, Medlice 13 6, Mikulovice ,8 1 1 Milíčovice 78 6, Morašice 60 5, Němčičky 735 8, N. Šaldorf-Sedlešovice 66 4, Olbramkostel , Oleksovice 15 18,3 8 Onšov 564 5, Oslnovice 068 6, Pavlice , Plaveč , Plenkovice 78 4, Podhradí nad Dyjí , Podmolí ,8 1 1 Podmyče 118 5,

90 Obec Počet lůžek v OIR a HUZ Rozloha území obce v km Turistickorekreační zatížení Hodnocení indikátoru Práče 38 7,41 5 Pravice 6 9,9 3 Prokopov 34, Prosiměřice 4 6,46 4 Přeskače 60 4,9 1 1 Rozkoš 180 1, Rudlice 1 3, Slatina 150 8, Slup 96 15,73 6 Stálky 10 1, Starý Petřín 98 18, Stošíkovice na Louce 91 6, Strachotice 96 0,48 5 Střelice 376 1, Suchohrdly 56 13,68 4 Šafov 158 9, Šanov 75 0,35 4 Šatov , Štítary 30 4, Šumná , Tasovice 47 15, Těšetice 78 7, Tvořihráz , Uherčice 06 1, Újezd 08 5, Únanov 30 1, Valtrovice 60 7,74 8 Velký Karlov 6 13,49 0 Vevčice 7 5,9 1 1 Višňové , 0 0 Vítonice 4 5,81 7 Vracovice 1 6,0 Vranov nad Dyjí 40 13, Vranovská Ves 60 4, Vratěnín 54 14,73 4 Vrbovec 56 19,67 3 Výrovice 76 4, Vysočany 308 7,6 4-1 Zálesí 13 7, Zblovice 184 4, Znojmo , Želetice 90 6, Žerotice 96 5, Žerůtky 36, SO ORP Znojmo , Zdroj: vlastní výpočty 90

91 Oproti minulé aktualizaci došlo k několika změnám v hodnocení turisticko-rekreačního zatížení, avšak to může být kromě vzniku nových HUZ způsobeno také nedokonalou evidencí kapacit ubytovacích zařízení, která působí potíže při hodnocení rekreačních kapacit území. Z hodnocení výše vyplývá, že u 15 obcí je turistické a rekreační zatížení obcí zcela dominantní. U deseti z nich (v pořadí od nejvyššího zatížení Bítov, Oslnovice, Vranov nad Dyjí, Podhradí nad Dyjí, Jevišovice, Lančov, Výrovice, Dyje, Chvalatice a Onšov) dokonce zatížení přesahuje hodnotu sta lůžek na 1 km, což je zatížení zcela extrémní a ohrožující environmentální udržitelnost území. Tyto obce jsou zpravidla lokalizovány kolem Vranovské přehrady, jejíž scénická atraktivita způsobila vysokou míru zatížení rekreací a turismem. Ubytovací zátěž území zde dosahuje extrémních hodnot v rámci ČR dosahovaných v Krkonoších, v okolí Prahy a částečně i v Beskydech, kde činí i více než 150 lůžek na km. Výstavba nových kapacit ubytovacích zařízení v tomto území by proto měla být pečlivě zvažována. Posuzování lokalizace těchto kapacit je záležitostí komplexního hodnocení dopadů v rámci podmínek všech tří hlavních pilířů (tj. dopady hospodářské, urbanistické-soudržnosti obyvatel území až po ekologické) na úrovni územních plánů obcí. 91

92 Obrázek č : Turistické a rekreační zatížení území (průměrný počet lůžek v OIR a HUZ na 1 km ) Zdroj: vlastní výpočty, Ekotoxa 014 9

93 3.9.. SWOT analýza pro územní plánování SILNÉ STRÁNKY Příznivé lokalizační rekreační předpoklady SO ORP Znojmo v centrální a západní části území. Celostátně významná střediska letní rekreace u vody v okolí Vranovské přehrady. U většiny obcí SO ORP Znojmo možnosti dalšího rozvoje individuální rekreace (kromě obcí s hodnotou ukazatele turistického a rekreačního zatížení nad 100). Předpoklady a navazující rozvoj nových forem cestovního ruchu a rekreace opírající se o vinařství, cykloturistiku a agroturistiku. Využití uvolněných kapacit trvalého bydlení k rekreačním účelům i u méně atraktivních obcí. Zlepšení kvality ubytovacích zařízení. Čerpání dotací z evropských fondů (Program rozvoje venkova, Regionální operační program) na podporu investičních projektů cestovního ruchu. PŘÍLEŽITOSTI Dokončení silnice R 5 (resp. A 5 na rakouské straně) podpoří dostupnost Znojemska pro rakouské i české turisty. SLABÉ STRÁNKY Omezené přírodní rekreační předpoklady obcí ve východní části SO ORP Znojmo, zejména na Hrušovansku. Nadměrná koncentrace ubytovacích kapacit v okolí Vranovské přehrady (obce s hodnotou ukazatele turistického a rekreačního zatížení nad 100). Přetrvávající nedostatečná kvalita ubytovacích kapacit v celém správním obvodu. Nadměrná ochrana využívání přírodních předpokladů rekreace (NP Podyjí) s nepříznivými dopady na hospodářský rozvoj obcí zasahujících do NP. Nedostatečný kapitál místních obyvatel pro uskutečnění podnikatelských záměrů v cestovním ruchu. HROZBY Blízkost významného rekreačního střediska na rakouské straně Laa an der Thaya může být konkurencí pro turismus na Znojemsku Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace 01 Kvantitativní a kvalitativní změna rekreace v SO ORP Znojmo mezi lety Mezi roky 01 a 014 nedošlo k výrazným změnám v intenzitě cestovního ruchu na Znojemsku. Charakter přírodního prostředí se výrazně nezměnil, rovněž infrastrukturní předpoklady zůstaly přibližně stejné. Celková turistická atraktivita tak zůstává víceméně stejná, tedy na úrovni, která může přinést Znojemsku relativně vysoké příjmy z cestovního ruchu. Ten je a pravděpodobně i bude postaven na přírodních (především Vranovská přehrada, NP Podyjí) a historických předpokladech Znojemska (historické město Znojmo, velké množství zámků a hradů, historicky cenné vinné sklepy), a také na gastronomické (vinařské) turistice. V oblasti Vranovské přehrady se však zdá, že její ekonomický potenciál je naplněn, vzhledem k vysokým ubytovacím kapacitám, které ohrožují environmentální udržitelnost této části Znojemska. Zde však není vhodné zanevřít na rozvoj cestovního ruchu, nýbrž je nutné usilovat o zkvalitnění služeb pro turisty (tedy podpořit rekonstrukci stávajících ubytovacích zařízení, než další budování nových). V tomto pohledu již významně pomohl ROP Jihovýchod, který výrazně podpořil zlepšení kvality služeb pro turisty. 93

94 Určitý potenciál pro cestovní ruch spočívá i v krajině mimo jádrové oblasti cestovního ruchu tedy v severní části Znojemska (Hrušovansko a Jevišovicko). Základním předpokladem pro další rozvoj rekreace a zvýšení kvality a kvantity nabízených služeb zde je však nutná aktivizace místního obyvatelstva. Jen za tohoto předpokladu dojde k využití turistického a rekreačního potenciálu v této části SO ORP. Místní úřady by pak měly místnímu obyvatelstvu vycházet vstříc v podobě již zvýšené propagace území, podpory rekonstrukce ubytovacích kapacit, výstavby cyklostezek a jiné základní infrastruktury pro cestovní ruch. Při rozvíjení potenciálu cestovního ruchu je nutné využívat místní zdroje tedy stavět na lokální identitě lokální potraviny, významní rodáci, kulturní akce apod. Kapacity pro rozvoj turismu zde ještě existují, proto není třeba se obávat překročení limitů ekologické udržitelnosti. Možné strategické rozvojové záměry pro SO ORP Znojmo: Podporovat vznik a dotvoření komplexních moderních středisek cestovního ruchu, přinášející významné hospodářské efekty i omezující nepříznivé ekologické dopady na území (zkvalitnění ubytovacích zařízení kolem Vranovské přehrady). Posílit realizační předpoklady rekreace na Hrušovansku a Jevišovicku. Vytvářet podmínky pro rozvoj regionální spolupráce a příhraniční spolupráce obcí v oblasti rekreace, zejména zlepšení dopravního propojení, prostupnosti území (doplnění cyklostezek, naučných stezek, posílení přeshraničních vazeb). Aktualizovat posouzení přiměřenosti zátěže území rekreací, zejména v nejzatíženějších obcích (okolí Vranovské přehrady). 94

95 3.10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Indikátory Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici data o volných pracovních místech, byla upravena konstrukce a škála pro indikátor pracovní příležitosti. Nyní je tento indikátor hodnocen pouze na základě dotazníkového průzkumu, vychází tedy ze subjektivního názoru představitelů obcí. Pokud starostové uvedli, že je v obci nedostatek pracovních příležitostí, získala obec - body, v opačném případě + body. Zároveň jsme indikátory rozšířili o míru podnikatelské aktivity. V některých obcích dochází k rozporu mezi statistickými daty a názory představitelů obcí. V následujících obcích je hodně vysoký podíl nezaměstnaných osob (10 % a více), ale přitom není pociťován nedostatek pracovních míst: Bojanovice, Havraníky, Hnanice, Hostim, Křepice, Milíčovice, N. Šaldorf-Sedlešovice, Onšov, Podhradí n. Dyjí, Šanov, Újezd, Únanov, Vevčice, Vranovská Ves. V obci Lubnice došlo k opačnému případu nezaměstnanost je pouze 6,8 %, ale v dotazníkovém šetření bylo upozorněno na nedostatek pracovních míst. Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost na obyvatele: - méně než 6 tis. Kč -1 6,0 6,99 tis. Kč 0 7,0 7,99 tis. Kč 1 8,0 8,99 tis. Kč 9 tis. Kč a více Hodnocení indikátoru podíl nezaměstnaných osob: - 10 % a více -1 8,0 9,99 % 0 7,0 7,99 % 1 6,0 6,99 % méně než 6,0 % Hodnocení indikátoru pracovní příležitosti: - nedostatek prac. příležitostí -1 není přiřazena 0 není přiřazena 1 není přiřazena dostatek prac. příležitostí Hodnocení míry podnikatelské aktivity: - méně než 140, ,0 159, ,0 179, ,0 199,9 00 a více Tabulka č : Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost, podíl nezaměstnaných osob, pracovní příležitosti a míra podnikatelské aktivity Daňová Podíl Nedostatek Míra výtěžnost na Název obce HI nezam. osob HI pracovních HI podnikatelské HI 1 obyv (%) příležitostí aktivity 013 (tis. Kč) Bantice 9,65 7, ,5 1 Běhařovice 9,95 11,3 - x - 160,7 0 95

96 Název obce Daňová výtěžnost na 1 obyv. 01 (tis. Kč) HI Podíl nezam. osob 013 (%) HI Nedostatek pracovních příležitostí HI Míra podnikatelské aktivity 013 Bezkov 9,39 8,5-1 0,9 Bítov 17,44 9,6-1 x - 193,1 1 Blanné 10,95 10, - x - 15, Blížkovice 9,05 1,1 - x - 185,0 1 Bojanovice 1,03 13,6-167,5 0 Borotice 11,09 14,1 - x - 135,1 - Boskovštejn 10,59 8, ,8-1 Božice 9,78 13, - x - 15,3-1 Břežany 8,54 1 8,9-1 x - 143, -1 Citonice 8,76 1 1, - x - 149,6-1 Ctidružice 9,83 13,8 - x - 18,4 1 Čejkovice 11,34 16,6 - x - 16,0 Černín 13,18 13,6 - x - 188,0 1 Dobšice 7,50 0 9,3-1 x - 03, Dyjákovice 9,44 17,9 - x - 147,4-1 Dyjákovičky 1,48 11,6 - x - 161,5 0 Dyje 8,7 1 9,6-1 x - 141,9-1 Grešlové Mýto 7,17 0 0, - x - 18,0 Havraníky 9,47 1,5-173,5 0 Hevlín 15,7 14,4 - x - 113,9 - Hluboké Mašůvky 8,0 1 8,7-1 x - 185, 1 Hnanice 9,58 1,1-170,5 0 Hodonice 9,0 10,6 - x - 144,8-1 Horní Břečkov 1,17 15,0 - x - 6,0 Horní Dunajovice 8,60 1 9,6-1 x - 194,5 1 Hostim 10,87 10,7-154,0-1 Hrabětice 9,11 13,3 - x - 158,7-1 Hrádek 9,9 15,3 - x - 167, 0 Hrušovany n. Jeviš. 9,89 10,6 - x - 178,0 0 Chvalatice 17,45 16,4 - x - 07,5 Chvalovice 19,50 9,1-1 x - 187,6 1 Jaroslavice 8, ,7 - x - 153,0-1 Jevišovice 11,0 9,9-1 x - 147,7-1 Jiřice u M. Budějovic 11,64 5,4 57,6 Korolupy 16,03 11,7 - x - 178,6 0 Kravsko 7, ,3 - x - 189,6 1 Krhovice 8, ,3 - x - 171,4 0 Křepice 1,30 1, - 145, -1 Křídlůvky 9,80 13,0 - x - 187, 1 Kuchařovice 7,84 0 9,8-1 x - 00,6 Kyjovice 11,09 8, ,8 - Lančov 13,8 3,8 - x - 193,3 1 HI 96

97 Název obce Daňová výtěžnost na 1 obyv. 01 (tis. Kč) HI Podíl nezam. osob 013 (%) HI Nedostatek pracovních příležitostí HI Míra podnikatelské aktivity 013 Lechovice 8,78 1 8,6-1 x - 11, Lesná 8, ,1 - x - 174,4 0 Litobratřice 11,4 15,3 - x - 143,7-1 Lubnice 17,78 6,8 1 x - 15,0 - Lukov 10,86 1, - x - 07,5 Mackovice 10,34 15,9 - x - 199,4 1 Mašovice 9,89 13,6 - x - 147,1-1 Medlice 10,67 13,4 - x - 189,9 1 Mikulovice 9,69 11,3 - x - 165,9 0 Milíčovice 10,5 11,0-144, -1 Morašice 9,09 14,3 - x - 151,9-1 Němčičky 11,33 10,9 - x - 11,4 - N. Šaldorf-Sedlešovice 7, , - 0,8 Olbramkostel 8, ,1 - x - 144,5-1 Oleksovice 10,0 14,1 - x - 197,4 1 Onšov 17,43 1,7-07,8 Oslnovice 16,15 9,3-1 x - 100,0 - Pavlice 9,30 13,4 - x - 167,7 0 Plaveč 8,49 1 9,1-1 x - 14,9-1 Plenkovice 7,7 0 9,3-1 x - 161,6 0 Podhradí nad Dyjí 6,60 0,0-07,5 Podmolí 11,71 10,0 - x - 166,7 0 Podmyče 16,59 16, - x - 14,9-1 Práče 9,13 1,3 - x - 171,5 0 Pravice 9,30,4 - x - 155,3-1 Prokopov 9,35,9 - x - 11, - Prosiměřice 7,99 0 9,8-1 x - 185,9 1 Přeskače 19,49 16,5 - x - 194,7 1 Rozkoš 10,54 1,4 - x - 144,4-1 Rudlice 9,70 3,1 - x - 05,4 Slatina 9,18 18,7 - x - 131,5 - Slup 11,0 13,1 - x - 19,0 - Stálky 1,64 8,4 - x - 173,1 0 Starý Petřín 14,53 8,3-1 x - 4,6 Stošíkovice na Louce 10,85 15,3 - x - 151,3-1 Strachotice 9,30 15,9 - x - 137,1 - Střelice 11,56 9,7-1 x - 141, -1 Suchohrdly 8,8 1 6, ,1 1 Šafov 1,19 16, - x - 197,5 1 Šanov 8, ,7-14,1-1 Šatov 9,09 10,8 - x - 164,0 0 Štítary 11,50 17,3 - x - 177,4 0 HI 97

98 Název obce Daňová výtěžnost na 1 obyv. 01 (tis. Kč) HI Podíl nezam. osob 013 (%) HI Nedostatek pracovních příležitostí HI Míra podnikatelské aktivity 013 Šumná 9,59 14,4 - x - 161,5 0 Tasovice 8,7 1 11,6 - x - 164,9 0 Těšetice 9,1 8,5-1 x - 195,8 1 Tvořihráz 9, ,5 - x - 14,8 Uherčice 10,3 0,8 - x - 15,7-1 Újezd 1,06 4,1-68,3 Únanov 0,09 1,8-183,9 1 Valtrovice 8, ,4 - x - 109,8 - Velký Karlov 9,50 14,6 - x - 143,8-1 Vevčice 1,65 18,9-180,6 1 Višňové 8,66 1 9,5-1 x - 161,8 0 Vítonice 9,84 1,8 - x - 6, Vracovice 9,30 19,7 - x - 18,1 - Vranov nad Dyjí 9,66 1,0 - x - 53,3 Vranovská Ves 8, ,9-180, 1 Vratěnín 13,06 19,3 - x - 193, 1 Vrbovec 9,74 1,3 - x - 159,5-1 Výrovice 9,84 7,6 0 00,0 Vysočany 13,54 16,9 - x - 178,9 0 Zálesí 9,79 0,8 - x - 15,5 Zblovice 13,36 1,5 - x - 60,0 Znojmo 1,17 11,7 - x - 193,8 1 Želetice 10,53 1,1 - x - 173,4 0 Žerotice 8,99 1 1,3-13,9 - Žerůtky 7,98 0 7, ,9 1 Pozn.: HI = hodnocení indikátoru Zdroj: ČSÚ, Centrální systém účetních informací státu, dotazníkový průzkum 014 HI 98

99 Obrázek č : Indikátor daňová výtěžnost na obyvatele v roce 01 Zdroj: Centrální systém účetních informací státu, EKOTOXA s.r.o. 99

100 Obrázek č : Indikátor podíl nezaměstnaných osob v roce 013 Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o. 100

101 Obrázek č : Indikátor pracovní příležitosti v roce 014 Zdroj: dotazníkový průzkum 014, EKOTOXA s.r.o. 101

102 Obrázek č : Indikátor míra podnikatelské aktivity v roce 013 Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o. 10

103 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Vysoká daňová výtěžnost 11,49 tis. Kč na obyvatele (nejvyšší v obcích Chvalovice (19,5), Podhradí n. D. (6,6 tis.), Únanov (0,09) a Přeskače (19,49)). Nárůst ekonomických subjektů. Rozvinutý cestovní ruch (dobré přírodní předpoklady NP Podyjí, vinařství). Příznivé předpoklady pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních forem zemědělství. PŘÍLEŽITOSTI Technická připravenost pozemků a nabídka prostorů k podnikání. Zkvalitnění dopravní dostupnosti - rekonstrukce a modernizace dopravní sítě. Využití brownfields k podnikatelským účelům. SLABÉ STRÁNKY Vysoký podíl nezaměstnaných osob (nejvyšší v obcích Stálky (8,4 %), Újezd (4,1 %), Lančov (3,8 %), Rudlice (3,1 %), Prokopov (,9 %), Pravice (,4 %)). Vysoký podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50 let (nejvyšší v obcích Podhradí n. D., Chvalatice, Střelice, Onšov, Plaveč, Tvořihráz, Starý Petřín, Němčičky, Hostim). Vyšší dlouhodobá nezaměstnanost (nejvyšší v obcích Ctidružice, Šafov, Žerůtky, Horní Břečkov, Vranovská Ves, Rudlice, Chvalatice, Uherčice). Velmi nízká míra podnikatelské aktivity v některých obcích (nejnižší v obcích Oslnovice, Valtrovice, Němčičky, Hevlín, Kyjovice, Prokopov, Lubnice, Vracovice a Slup). Vysoký počet brownfields. Nedostatek pracovních příležitostí ve většině obcí. Nedostatek dostupných pozemků pro výstavbu v mnoha obcích. HROZBY Omezení vyplývající z existence ochranných podmínek NP Podyjí. Nevýhodné podmínky pro podnikání (vyhlášky, špatná komunikace, drahý nájem prostorů, ) Migrace vzdělaných lidí mimo region za prací a výhodnějšími životními podmínkami. Nedostatečný rozpočet obcí.

104 Problémy k řešení - Nedostatek dostupných pozemků pro výstavbu (vlastní soukromé osoby, chybějící ÚP, popř. jiné omezení) - Nedostatek pracovních příležitostí - Existence brownfields, které by mohly být využity k podnikatelským účelům Zelené podbarvení (popř. zelený text) v tabulce jsou problémy z roku 01, které již byly odstraněny. Z tabulky jsme je záměrně nevypouštěli, aby bylo vidět, kolik problémů bylo vyřešeno (nebo již nevnímáno jako problém, případně opomenuto). Červené podbarvení (popř. červený text) v tabulce jsou nové problémy. Ostatní problémy jsou přetrvávající z roku 01 nebo dřívější, které zatím nebyly vyřešeny. Tabulka č : Problémy k řešení Obec Nedostatek dostupných pozemků Nedostatek pracovních příležitostí Brownfields Bantice x x Běhařovice x x Ratišovice zámek, kravín, bejčník Bezkov x objekt bydlení Bítov x bývalá škola Blanné x Blížkovice x kino, areál fary Bojanovice Borotice x x Boskovštejn Božice x bývalý statek v centru obce a bývalý areál ZD Donava areál bývalého ZD, hospodářské budovy u nádraží (využit částečně) Břežany x bývalý areál družstva Citonice x x mlýn Ctidružice x cihelna a vodojem Čejkovice x x Černín x x bývalý lihovar Dobšice x x areál bývalého dřevotvaru Dyjákovice x x bývalý areál ZD, zámeček a skleníky Dyjákovičky x x objekt bývalé vojenské roty v Hatích Dyje x bývalý statek v centru obce a jeden objekt bydlení Grešlové Mýto x x Havraníky x Hevlín x stará vojenská rota, část zemědělského areálu Hluboké Mašůvky x x Hnanice x Hodonice x x Horní Břečkov x Horní Dunajovice x Hostim x Hrabětice x x areál bývalé roty 104

105 Obec Nedostatek dostupných pozemků Nedostatek pracovních příležitostí Brownfields Hrádek x Hrušovany n. Jevišovkou x x zámek, koupaliště, skleníky a mlýn Chvalatice x Chvalovice x stodola Jaroslavice x bývalý mlýn, zámek Jevišovice x x Jiřice u M. Budějovic x areál bývalého ZD Korolupy x x Kravsko x x Krhovice x x Křepice x x Křídlůvky x část areálu bývalé keramické továrny severně od obce areál bývalého ZD severozápadně od obce, areál bývalého provozu ROTOKOVU Kuchařovice x Kyjovice bývalá cihelna Lančov x Luitgardin dvůr Lechovice x Lesná x x bývalé ředitelství statku Litobratřice x Lubnice x Lukov x Mackovice x bývalý areál ZD Mašovice x část areálu bývalé vojenské střelnice Medlice x x Mikulovice x Milíčovice x opuštěný rodinný dům Morašice x areál bývalého ZD Němčičky x x objekt bývalého statku (využit částečně) N. Šaldorf-Sedlešovice x x Olbramkostel x x Oleksovice x x bývalý statek na jihovýchodním okraji obce Onšov x Oslnovice x Pavlice x x Plaveč x x areál bývalého ZD jižně od obce Plenkovice x x Podhradí nad Dyjí x x Podmolí x x Podmyče x Práče x Pravice x bývalý statek a zámeček, vepříny Prokopov x 105

106 Obec Nedostatek dostupných pozemků Nedostatek pracovních příležitostí Brownfields Prosiměřice x x Přeskače x x bývalá drůbežárna Rozkoš x Rudlice x Slatina x x opuštěné stodoly Slup x památkově chráněný objekt bydlení (v současné době vyhořený) a památkově chráněný objekt rybárny ve vlastnictví technického muzea Brno Stálky x objekt bývalé roty Starý Petřín x x Stošíkovice na Louce x Strachotice x bývalé letiště a stará škola Střelice x x Suchohrdly x Šafov x bývalá rota Pohraniční stráže Šanov x Šatov x x brownfield Štítary x bývalý areál ZD za obcí směrem na Zálesí Šumná x x plocha po pile u nádraží Tasovice x Těšetice x x areál bývalého hospodářského dvora za kostelem Tvořihráz x Uherčice x areál bývalé pily, budova bývalé výrobny obuvi, areál bývalého ZD Újezd x x Únanov x x bývalý statek (z části již využit) Valtrovice x Velký Karlov x bývalý areál ZD chov krokodýlů Vevčice x x Višňové x bývalý zemědělský dvůr Vítonice x Vracovice x stodola Vranov nad Dyjí x x Vranovská Ves x x statek a zámeček část bývalého hospodářského areálu za kočárovnou zámku, areál bývalého státního statku za zámkem, bývalá keramická manufaktura (poté výrobna Tesly) v centru obce, budovy bývalého dětského tábora na konci Junáckého údolí, bývalý rekreační areál na Ptačím vrchu, bývalý hotel Dyje Vratěnín x areál bývalého ZD, areál bývalé roty, bývalá zemědělská stavba při západním okraji obce, bývalá škola v obci, bývalá celnice Vrbovec x Výrovice x x areál bývalého zemědělského areálu 106

107 Obec Nedostatek dostupných pozemků Nedostatek pracovních příležitostí Brownfields Vysočany x areál bývalého družstva Zálesí x Zblovice x bývalá lesovna u statku Vranč Znojmo části Derflice, Konice, Hradiště, Kasárna, město, Louka, Popice x Konice kulturní dům, město, Louka - stará průmyslová zóna za nádražím, klášter Louka, pivovar Znojmo-Hrad, Kapucínský klášter, bývalý TIP klub na náměstí TGM Želetice x x Žerotice x x bývalý areál opravárenství Žerůtky x x Zdroj: Dotazníkový průzkum, 014, Hlavní změny od aktualizace 01 Počínaje lednem 013 se přechází se na nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob, který je s původním ukazatelem Průměrná roční míra nezaměstnanosti nesrovnatelný. Údaje pro tento nový ukazatel na úroveň obcí jsou pouze z roku 013. Je vypuštěna původní časová řada a pro názornost, jak se nový indikátor vyvíjel, je zařazena alespoň časová řada za okresy, která je zveřejněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Byla vypuštěna tabulka o počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, jelikož nejsou k dispozici novější data, než uvedená v předchozí zprávě 01. Z důvodu těchto změn a vypuštění některých informací, bylo téma rozšířeno o podnikatelskou aktivitu, která byla zahrnuta i do indikátorů. Další změna se týká indikátoru pracovní příležitosti, jehož konstrukce i škála byly upraveny. Nyní je tento indikátor hodnocen pouze na základě dotazníkového průzkumu. 107

108 4. VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 4.1. VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů;. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů; 3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. Autoři rozboru udržitelného rozvoje území pro vlastní vyhodnocení kvality území použili metody stanovení indikátorů, které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech (v rámci zákonem stanovených témat). Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání vrcholu ledovce, vybrání těch hlavních oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území (dle doporučené metodiky MMR z 05/010 klíčové faktory). Následující tabulka ukazuje, jak byla témata (resp. indikátory daných témat) rozdělena do jednotlivých pilířů za účelem vyhodnocení jejich vyváženosti. Témata, která není možné jednoznačně zařadit do jednoho pilíře, jsou zahrnuta ve více pilířích. Tabulka č : Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř horninové prostředí a geologie vodní režim hygiena životního prostředí ochrana přírody a krajiny ZPF a PUPFL Zdroj: Metodika MMR, 010 hospodářské podmínky veřejná dopravní a technická infrastruktura bydlení rekreace veřejná dopravní a technická infrastruktura sociodemografické podmínky bydlení rekreace Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů bylo využito 5-bodového systému, kdy každý indikátor pro dané území obce obdržel buď záporný bod ( nebo 1) (hodnocený jev/proces je negativní), 0 bodů (neutrální) nebo kladný bod (1 nebo ) (pozitivní). Sečtením všech bodů za všechny indikátory daného pilíře v hodnocené oblasti byl získán součet, jenž však ještě nereprezentuje sílu a stav daného pilíře, neboť v každém pilíři je v principu možno pro vyhodnocení použít různého počtu indikátorů. Aby bylo možné správně posoudit vyváženost pilířů, bylo nutné nejprve eliminovat rozdíly v počtu použitých indikátorů v jednotlivých pilířích, a to pomocí přepočtového koeficientu. Každému pilíři byla nejprve určena hodnota 100 bodů, které byly použity jako základní hodnota pro výpočet daného koeficientu. Poté byl stanoven maximální počet bodů, který může daný pilíř získat. Přepočtový koeficient pro každý pilíř byl následně vytvořen vydělením 100 bodů, stanovených jako základní hodnota pro výpočet koeficientu, maximálním počtem bodů, které může daný pilíř získat. Tímto přístupem se autoři přiklonili k takovému hodnocení, kdy váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné. A váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný celkový počet indikátorů. Autoři tímto způsobem neupřednostnili žádný pilíř jako důležitější než další dva pilíře udržitelného rozvoje. Vynásobením přepočtového koeficientu a součtu bodů dosažených v jednotlivých pilířích vznikla bodová hodnota, kterou již bylo možné použít pro posouzení vyváženosti pilířů v jednotlivých obcích. Na základě kladného nebo záporného znaménka u této bodové hodnoty byly obce zařazeny do jedné z osmi skupin (viz následující tabulka). U neutrálního hodnocení pilíře (0 bodů) byla obec ohodnocena subjektivně. 108

109 Tabulka č. 4.1.: Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů Zařazení obce do skupiny Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř a b c a b c Zdroj: Metodika MMR, 010 Pozn.: + pozitivní hodnocení, - negativní hodnocení Zvlášť se vyhodnotily jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje a dále se rozlišily jednotlivé obce podle celkového bodového zisku za všechny tři pilíře od nejhůře hodnoceného území s největšími problémy a nedostatky po území nejlépe hodnocené. Ve všech pilířích se podařilo nashromáždit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit patřičný požadovaný počet indikátorů, jejichž váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. Vlastní vyváženost jednotlivých pilířů může být dána vyrovnaným počtem získaných bodů v jednotlivých pilířích (jako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslech). 109

110 Tabulka č : Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Znojmo Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Zařazení Obec Celkem ENV EKO SOC ENV EKO SOC obce Bantice ,0 50,0 45,0 145,0 1 Běhařovice ,3 -,7-35,0-4,4 3 a Bezkov ,3 36,4 5,0 119,7 1 Bítov 3 1 5,0 9,1 5,0 39,1 1 Blanné ,3-13,6-45,0-0,3 3 a Blížkovice ,7 +0,0 5,0 46,7 1 Bojanovice ,3,7 10,0 66,1 1 Borotice 3-4 5,0-18, 10,0 16,8 b Boskovštejn ,3 13,6-10,0 6,0 a Božice ,7 7,3 55,0 98,9 1 Břežany ,3 +0,0-10,0-18,3 3 b Citonice ,7 13,6 65,0 10,3 1 Ctidružice ,0-7,3-30,0-7,3 3 a Čejkovice ,3 13,6-5,0 4,0 a Černín ,3 13,6-5,0 17,0 a Dobšice ,0 4,5 35,0 64,5 1 Dyjákovice ,3,7 45,0 76,1 1 Dyjákovičky ,3 7,3 50,0 110,6 1 Dyje ,0 13,6 5,0 38,6 c Grešlové Mýto 3 7 5,0 9,1 35,0 69,1 1 Havraníky ,3 7,3 10,0 8,9 c Hevlín ,0 18, 55,0 98, 1 Hluboké Mašůvky ,7 36,4 60,0 113,0 1 Hnanice ,7 45,5 50,0 16,1 1 Hodonice 3 8 5,0 9,1 40,0 74,1 1 Horní Břečkov ,7,7 0,0 59,4 1 Horní Dunajovice ,3 18, 5,0 56,5 1 Hostim ,0 7,3 +0,0 77,3 1 Hrabětice 0 16,7 9,1 +0,0 5,8 1 Hrádek ,0 7,3 35,0 87,3 1 Hrušovany nad Jevišovkou ,3,7 45,0 34,4 c Chvalatice ,7-18, -40,0 8,5 3 a Chvalovice ,3 7,3 45,0 130,6 1 Jaroslavice ,3 4,5 35,0 6, c Jevišovice ,7 18, 30,0 31,5 c Jiřice u Mor. Budějovic ,7 31,8 5,0 78,5 1 Korolupy ,0-18, -40,0-33, 3 a Kravsko ,3 +0,0 0,0 78,3 1 Krhovice ,3 18, 45,0 11,5 1 Křepice ,3-4,5-30,0-6, 3 a Křídlůvky 0 3-0,0 13,6 10,0 3,6 c Kuchařovice ,0 13,6 40,0 78,6 1 Kyjovice ,0 13,6-0,0 38,6 a Lančov ,3-18, -0,0-4,8 3 a Lechovice ,0 18, 35,0 53, 1 110

111 Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Celkem Zařazení obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC Lesná ,3-4,5-15,0-11, 3 a Litobratřice ,0-9,1-10,0 5,9 3 a Lubnice ,0 -,7-30,0 -,7 3 a Lukov ,3,7 5,0 106,1 1 Mackovice ,3 9,1 5,0 7,4 1 Mašovice ,7 7,3 75,0 143,9 1 Medlice ,3-18, -35,0-19,8 3 a Mikulovice ,0 9,1 30,0 89,1 1 Milíčovice 3 1-5,0 4,5-10,0 19,5 a Morašice ,0-31,8-5,0-6,8 3 a Němčičky ,7-18, -15,0 8,5 3 a Nový Šaldorf-Sedlešovice ,3 50,0 65,0 13,3 1 Olbramkostel ,0-13,6 15,0 51,4 b Oleksovice ,3 7,3 35,0 95,6 1 Onšov ,3 7,3 +0,0 85,6 1 Oslnovice ,0-31,8-30,0 13, 3 a Pavlice ,0 18, 0,0 63, 1 Plaveč ,3,7 30,0 61,1 1 Plenkovice ,3 4,5 5,0 6,9 1 Podhradí nad Dyjí ,0,7-0,0 47,7 a Podmolí ,7 9,1 15,0 90,8 1 Podmyče ,7-18, -0,0-1,5 3 a Práče ,3-4,5 0,0 3,8 b Pravice ,3-4,5 15,0,1 3 c Prokopov ,7-31,8-5,0-15, 3 a Prosiměřice ,0 18, 5,0 68, 1 Přeskače ,7 9,1 15,0 65,8 1 Rozkoš ,7-9,1-0,0 57,6 3 a Rudlice ,3 4,5-5,0 3,9 a Slatina ,3-18, -0,0-9,8 3 a Slup ,3 7,3 50,0 68,9 c Stálky ,0-18, -0,0-38, 3 a Starý Petřín ,0-13,6-40,0-8,6 3 a Stošíkovice na Louce ,7 +0,0 5,0 66,7 1 Strachotice ,3 18, 50,0 16,5 1 Střelice ,7 +0,0 5,0 46,7 1 Suchohrdly ,0 54,5 65,0 169,5 1 Šafov ,0 -,7-40,0-6,7 4 Šanov ,7 40,9 60,0 117,6 1 Šatov ,0 4,5 5,0 9,5 c Štítary ,3-13,6-5,0-5,3 3 a Šumná ,3 13,6 30,0 10,0 1 Tasovice ,0,7 55,0 77,7 c Těšetice ,0 31,8 45,0 16,8 1 Tvořihráz ,0-4,5-10,0 10,5 3 a Uherčice ,7-4,5 5,0 17,1 b Újezd ,3-4,5-50,0-1, 3 a 111

112 Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Celkem Zařazení obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC Únanov ,3 36,4 40,0 109,7 1 Valtrovice ,3-9,1 5,0 7,6 3 c Velký Karlov ,0-13,6-10,0 1,4 3 a Vevčice ,7-0,0-35,0 6,7 3 a Višňové ,3,7 0,0 51,1 1 Vítonice ,0-4,5 5,0 50,5 b Vracovice ,0 +0,0 30,0 80,0 1 Vranov nad Dyjí 3 1-5,0 4,5-10,0 19,5 a Vranovská Ves ,0 4,5 10,0 64,5 1 Vratěnín ,3 31,8 35,0 15, 1 Vrbovec ,0,7 55,0 5,7 c Výrovice ,7 7,3-10,0 58,9 a Vysočany ,0 -,7-35,0-3,7 3 a Zálesí ,3-4,5-5,0 53,8 3 a Zblovice ,3-13,6-5,0-5,3 3 a Znojmo ,3 31,8 35,0 58,5 c Želetice ,0 18, 10,0 78, 1 Žerotice ,0 13,6 15,0 53,6 1 Žerůtky ,7 7,3 0,0 88,9 1 Přepočtový koeficient 8,3 4,5 5,0 SO ORP Znojmo 3300,0 913,6 180,0 Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř Za každý pilíř mohla každá obec získat body v rozmezí -100 až +100, v součtu všech tří pilířů tedy v rozmezí od -300 až +300 bodů. 11

113 Vyhodnocení environmentálního pilíře V environmentálním pilíři získaly obce bodové ohodnocení v rozpětí od -33,3 po 83,3 bodů. Z posuzovaných 111 obcí dosáhlo 94 obcí kladné hodnocení, 7 obcí je hodnoceno neutrálně a 10 obcí získalo záporné hodnocení. Nejlépe jsou hodnoceny obce Zálesí (83,3 bodů) a Oslnovice (75 bodů). Další místa obsadily obce Rozkoš, Podmolí, Chvalatice, Hnanice (shodně 66,7 bodů), Vratěnín, Šumná, Strachotice, Onšov, Mackovice, Lukov, Krhovice, Kravsko, Chvalovice, Boskovštejn, Blanné a Bezkov (shodně 58,3 bodů). Dalších 13 obcí získalo 50 bodů, 1 obcí 41,7 bodů, 14 obcí 33,3 bodů, 1 obcí 5 bodů a 16 obcí do 0-ti bodů. Nejhůře jsou hodnoceny obce Hrušovany n. J. a Jaroslavice (shodně -33,3 bodů), Vrbovec (-5 bodů) a Jevišovice (-16,7 bodů). Za nimi s -8,3 body následují Břežany, Havraníky, Pravice, Slup, Valtrovice a Znojmo. Jak ukazuje následující tabulka, celkové hodnocení environmentálního pilíře velmi snižuje nízký koeficient ekologické stability. Krajina 86 obcí je považována za málo stabilní nebo nestabilní (ve které jsou porušeny přírodní struktury) a v žádné obci není KES větší než 6, - území relativně přírodní. Tento indikátor získal v celkovém součtu za všechny obce správního obvodu -143 bodů. Všechny ostatní indikátory obdržely v celkovém součtu kladný výsledek. Poměrně malý bodový zisk získala ještě změna výměry zemědělské půdy (v 16-ti obcích došlo k více než % úbytku zemědělské půdy mezi lety Na druhou stranu je velmi pozitivně hodnocena kvalita ovzduší (žádná obec nezískala záporné body) a indikátor z oblasti geologie, jelikož pouze v 17 obcích se v zastavěném/zastavitelném území nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující omezení nebo potenciální riziko pro rozvoj obce. Tabulka č : Přehled hodnocení indikátorů environmentálního pilíře Počet obcí s bodovým hodnocením Téma Indikátor Celkový počet bodů* 1 Podíl poddolovaných a sesuvných území Plocha sklonité orné půdy Stav pitné vody Kvalita ovzduší Koeficient ekologické stability Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 007 a Pozn.: *Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí přepočtového koeficientu, jelikož váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou použity až v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. Neutrální hodnocení získalo 7 obcí (viz následující tabulka). Pro zařazení těchto obcí do některé ze skupin dle MMR jsme využili pomocný indikátor % zaplavené plochy při Q 100 v zastavěném území z celkové plochy zastavěného území. Obce Lechovice, Stálky a Šafov se vyznačují zanedbatelnou nebo nulovou zaplavenou plochou zasahující do zastavěného území, proto jsme je ohodnotili pozitivně. U ostatních obcí jsme se přiklonili k zápornému hodnocení. Obec Záplavové území (%) Celkové hodnocení Dyje 9,5 - Křídlůvky 13,47 - Lechovice 1,9 + Stálky - + Šafov - + Šatov 6,0 - Tasovice 9,53-113

114 Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje environmentální pilíř Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 014

115 4.1.. Vyhodnocení ekonomického pilíře Vlastní rozpětí bodových hodnocení ekonomického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od -31,8 po 54,5 bodů. 69 obcí se umístilo v kladných číslech, 7 obcí je hodnoceno neutrálně a zbývajících 35 obcí je hodnoceno záporně. Nejlepšího výsledku dosáhly Suchohrdly (54,5 bodů) následované obcemi N. Šaldorf-Sedlešovice, Bantice (shodně 50 bodů), Hnanice (45,5 bodů) a Šanov (40,9 bodů). Nad 30 bodů získaly ještě obce Únanov, Hluboké Mašůvky, Bezkov, Znojmo, Vratěnín, Těšetice a Jiřice u M. B. Na posledních místech se umístily Morašice, Oslnovice a Prokopov (shodně -31,8 bodů). Další příčky obsadily Ctidružice (-7,3), Běhařovice, Lubnice, Šafov a Vysočany (shodně -,7). Zbývajících 7 záporně hodnocených obcí získalo -18, bodů a méně. Nejhůře hodnocenými ekonomickými indikátory jsou podíl nezaměstnaných osob a nedostatek pracovních příležitostí. V 84 obcích přesahuje nezaměstnanost 10% hranici a v 88 obcích bylo pomocí dotazníkového průzkumu zjištěno, že je nedostatečná nabídka pracovních příležitostí. Výrazně lepší hodnocení, přesto stále záporné, získaly přírodní předpoklady rekreace a dokončené byty/1000 obyvatel/rok. V 50-ti obcích nedosahuje intenzita bytové výstavby ani hodnoty byty/1000 obyvatel ročně, za ideální intenzitu výstavby jsou přitom považovány 3-4 byty/1000 obyvatel ročně. Na druhou stranu je výborně hodnocena daňová výtěžnost, která ve 103 obcích převyšuje 8 tis. Kč/obyv. a dopravní obslužnost veřejnou dopravou do pověřených obcí, ORP Znojma a krajského města Brna. Tabulka č : Přehled hodnocení indikátorů ekonomického pilíře Počet obcí s bodovým hodnocením Celkový Téma Indikátor počet bodů* 6 Hodnocení dopravní obslužnosti Technická infrastruktura Změna počtu TOB v letech Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení Daňová výtěžnost na 1 obyvatele Podíl nezaměstnaných osob Nedostatek pracovních příležitostí Míra podnikatelské aktivity Pozn.: *Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí přepočtového koeficientu, jelikož váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou použity až v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. Neutrální hodnocení získalo 7 obcí (viz následující tabulka). Aby bylo možné zařadit tyto obce do některé ze skupin dle MMR, využili jsme pomocný indikátor dlouhodobá nezaměstnanost. V žádné obci kromě Vevčic není dlouhodobá nezaměstnanost vyšší než 5 %, proto jsme se u nich přiklonili k pozitivnímu hodnocení.

116 Název obce Počet uchazečů - celkem Počet uchazečů - evidence nad 4 měsíců Dlouhodobá nezaměstnanost (%) Celkové hodnocení Blížkovice Břežany ,8 + Kravsko ,4 + Stošíkovice na Louce 7 7,4 + Střelice Vevčice Vracovice ,

117 Obrázek č. 4.1.: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje ekonomický pilíř Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 014

118 Vyhodnocení sociodemografického pilíře Jelikož se dle požadavku MMR zařazují témata 6, 8 a 9 do ekonomického pilíře (navíc zahrnuje téma 10) i sociodemografického pilíře (navíc zahrnuje téma 7) za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů, je i hodnocení těchto pilířů obdobné. Zároveň tabulka uvedená níže se z velké části překrývá s tabulku v ekonomickém pilíři. Vlastní rozpětí bodových hodnocení sociodemografického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od -50 po 75 bodů. 69 obcí je ohodnoceno kladně, 35 záporně a 7 obcí získalo neutrální hodnocení. Nejlepšího výsledku dosáhly Mašovice (75 bodů), Suchohrdly, N. Šaldorf-Sedlešovice, Citonice (shodně 65 bodů), Šanov a Hluboké Mašůvky (shodně 60 bodů). Více než 50 bodů získaly ještě Vrbovec, Tasovice, Hevlín, Božice, Strachotice, Slup, Hnanice a Dyjákovičky. Poslední příčky obsadily Újezd (-50 bodů), Blanné (-45 bodů), Chvalatice, Korolupy, Starý Petřín a Šafov (shodně -40). S -35 body následují Běhařovice, Medlice, Vevčice a Vysočany. Záporně hodnocenými indikátory v sociodemografickém pilíři jsou podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (-100 bodů), index stáří (-47 bodů), přírodní předpoklady rekreace (-4 bodů) a dokončené byty/1000 obyvatel/rok (-3 body). V 8 obcích zaujímají vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé na celkovém počtu obyvatel starších 14 let méně než 7 % a v přibližně polovině obcí správního obvodu je předproduktivní složka obyvatelstva menší než obyvatelé starší 64 let. Stárnutí obyvatelstva je však bohužel celorepublikovým trendem. Sociodemografický pilíř výrazně posílily zejména indikátory dopravní obslužnost veřejnou dopravou, změna počtu obyvatel mezi lety (v 64 obcích vzrostl počet obyvatel) a vybavenost technickou infrastrukturou (53 obcí má kanalizaci s ČOV, plyn i vodovod). Tabulka č : Přehled hodnocení indikátorů sociodemografického pilíře Počet obcí s bodovým Téma Indikátor hodnocením Celkový počet bodů* 6 Hodnocení dopravní obslužnosti Technická infrastruktura Změna počtu obyvatel mezi lety Podíl obyvatel s VŠ vzděláním Index stáří Změna počtu TOB v letech Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení Pozn.: *Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí přepočtového koeficientu, jelikož váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou použity až v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou.

119 Neutrální hodnocení získalo 7 obcí. Jelikož bylo potřeba přiklonit se k pozitivnímu nebo negativnímu hodnocení kvůli zařazení obcí do skupiny dle MMR, sledovali jsme možnosti vzdělávání a nabídku služeb pro seniory. Obcím, ve kterých se nenachází škola ani zařízení pro seniory, jsme udělili negativní hodnocení. Obec Mateřské školy Základní školy Domovy se zvláštním režimem Celkové hodnocení Hostim Hrabětice Kyjovice Onšov Podhradí nad Dyjí Podmyče Rozkoš

120 Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje sociodemografický pilíř Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 014

121 Celkové hodnocení obcí Sečtením dosažených přepočtených bodů v jednotlivých pilířích (viz tabulka níže) lze vyhodnotit celkové umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP Znojmo. Každá obec mohla získat bodové ohodnocení v rozmezí od -300 až po +300 bodů. V nejhorším případě je v SO ORP Znojmo dosaženo záporného hodnocení -6,7 bodů, v nejlepším případě 169,5 bodů (v roce 01 bylo rozpětí -73 až 158,9 bodů). 1 obcí ze 111 získalo v celkovém hodnocení záporné body, zbývajících 90 obcí je hodnoceno kladně. Nejvyššího hodnocení za všechny tři pilíře dosáhly Suchohrdly (169,5 bodů), Hnanice (16,1), Bantice (145) a Mašovice (143,9). Následují obce Chvalovice, Těšetice, Strachotice, Vratěnín, N. Šaldorf- Sedlešovice, Krhovice a Citonice s více než 10 body. Nejnižší celkový počet bodů získaly Šafov (-6,7 bodů), Stálky (-38,), Korolupy (-33,), Vysočany (-3,7), Slatina (-9,8) a Starý Petřín (-8,6). 54 obcí je ve všech třech pilířích hodnoceno pozitivně (zařazení obce do skupiny 1), 5 obcí má kladné hodnocení ve dvou pilířích (skupina ), dalších 31 obcí dosáhlo kladného výsledku pouze v jednom pilíři (skupina 3) a 1 obec je ve všech pilířích hodnoceny negativně (skupina 4). Z tabulkového přehledu s bodovým ziskem obcí je rovněž patrné, že přestože jsou některé obce zařazeny do lepší skupiny (na základě metodiky MMR), dle celkového počtu bodů jsou umístěny na horším místě. Tabulka č : Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích dle celkové hodnoty Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Zařazení Obec Celkem ENV EKO SOC ENV EKO SOC obce Šafov ,0 -,7-40,0-6,7 4 Stálky ,0-18, -0,0-38, 3 a Korolupy ,0-18, -40,0-33, 3 a Vysočany ,0 -,7-35,0-3,7 3 a Slatina ,3-18, -0,0-9,8 3 a Starý Petřín ,0-13,6-40,0-8,6 3 a Křepice ,3-4,5-30,0-6, 3 a Běhařovice ,3 -,7-35,0-4,4 3 a Újezd ,3-4,5-50,0-1, 3 a Medlice ,3-18, -35,0-19,8 3 a Břežany ,3 0,0-10,0-18,3 3 b Prokopov ,7-31,8-5,0-15, 3 a Lesná ,3-4,5-15,0-11, 3 a Ctidružice ,0-7,3-30,0-7,3 3 a Morašice ,0-31,8-5,0-6,8 3 a Štítary ,3-13,6-5,0-5,3 3 a Zblovice ,3-13,6-5,0-5,3 3 a Lančov ,3-18, -0,0-4,8 3 a Lubnice ,0 -,7-30,0 -,7 3 a Podmyče ,7-18, 0,0-1,5 3 a Blanné ,3-13,6-45,0-0,3 3 a Velký Karlov ,0-13,6-10,0 1,4 3 a Pravice ,3-4,5 15,0,1 3 c Litobratřice ,0-9,1-10,0 5,9 3 a Jaroslavice ,3 4,5 35,0 6, c Vevčice ,7 0,0-35,0 6,7 3 a Valtrovice ,3-9,1 5,0 7,6 3 c Chvalatice ,7-18, -40,0 8,5 3 a Němčičky ,7-18, -15,0 8,5 3 a Šatov ,0 4,5 5,0 9,5 c

122 Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Celkem Zařazení obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC Tvořihráz ,0-4,5-10,0 10,5 3 a Oslnovice ,0-31,8-30,0 13, 3 a Borotice 3-4 5,0-18, 10,0 16,8 b Černín ,3 13,6-5,0 17,0 a Uherčice ,7-4,5 5,0 17,1 b Milíčovice 3 1-5,0 4,5-10,0 19,5 a Vranov nad Dyjí 3 1-5,0 4,5-10,0 19,5 a Křídlůvky 0 3 0,0 13,6 10,0 3,6 c Práče ,3-4,5 0,0 3,8 b Hrabětice 0 16,7 9,1 0,0 5,8 1 Havraníky ,3 7,3 10,0 8,9 c Jevišovice ,7 18, 30,0 31,5 c Rudlice ,3 4,5-5,0 3,9 a Hrušovany nad Jevišovkou ,3,7 45,0 34,4 c Dyje ,0 13,6 5,0 38,6 c Kyjovice ,0 13,6 0,0 38,6 a Bítov 3 1 5,0 9,1 5,0 39,1 1 Čejkovice ,3 13,6-5,0 4,0 a Blížkovice ,7 0,0 5,0 46,7 1 Střelice ,7 0,0 5,0 46,7 1 Podhradí nad Dyjí ,0,7 0,0 47,7 a Vítonice ,0-4,5 5,0 50,5 b Višňové ,3,7 0,0 51,1 1 Olbramkostel ,0-13,6 15,0 51,4 b Vrbovec ,0,7 55,0 5,7 c Lechovice ,0 18, 35,0 53, 1 Žerotice ,0 13,6 15,0 53,6 1 Zálesí ,3-4,5-5,0 53,8 3 a Horní Dunajovice ,3 18, 5,0 56,5 1 Rozkoš ,7-9,1 0,0 57,6 3 a Znojmo ,3 31,8 35,0 58,5 c Výrovice ,7 7,3-10,0 58,9 a Horní Břečkov ,7,7 0,0 59,4 1 Plaveč ,3,7 30,0 61,1 1 Boskovštejn ,3 13,6-10,0 6,0 a Plenkovice ,3 4,5 5,0 6,9 1 Pavlice ,0 18, 0,0 63, 1 Dobšice ,0 4,5 35,0 64,5 1 Vranovská Ves ,0 4,5 10,0 64,5 1 Přeskače ,7 9,1 15,0 65,8 1 Bojanovice ,3,7 10,0 66,1 1 Stošíkovice na Louce ,7 0,0 5,0 66,7 1 Prosiměřice ,0 18, 5,0 68, 1 Slup ,3 7,3 50,0 68,9 c Grešlové Mýto 3 7 5,0 9,1 35,0 69,1 1 Mackovice ,3 9,1 5,0 7,4 1 Hodonice 3 8 5,0 9,1 40,0 74,1 1 1

123 Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Celkem Zařazení obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC Dyjákovice ,3,7 45,0 76,1 1 Hostim ,0 7,3 0,0 77,3 1 Tasovice ,0,7 55,0 77,7 c Želetice ,0 18, 10,0 78, 1 Kravsko ,3 0,0 0,0 78,3 1 Jiřice u Mor. Budějovic ,7 31,8 5,0 78,5 1 Kuchařovice ,0 13,6 40,0 78,6 1 Vracovice ,0 0,0 30,0 80,0 1 Onšov ,3 7,3 0,0 85,6 1 Hrádek ,0 7,3 35,0 87,3 1 Žerůtky ,7 7,3 0,0 88,9 1 Mikulovice ,0 9,1 30,0 89,1 1 Podmolí ,7 9,1 15,0 90,8 1 Oleksovice ,3 7,3 35,0 95,6 1 Hevlín ,0 18, 55,0 98, 1 Božice ,7 7,3 55,0 98,9 1 Šumná ,3 13,6 30,0 10,0 1 Lukov ,3,7 5,0 106,1 1 Únanov ,3 36,4 40,0 109,7 1 Dyjákovičky ,3 7,3 50,0 110,6 1 Hluboké Mašůvky ,7 36,4 60,0 113,0 1 Šanov ,7 40,9 60,0 117,6 1 Bezkov ,3 36,4 5,0 119,7 1 Citonice ,7 13,6 65,0 10,3 1 Krhovice ,3 18, 45,0 11,5 1 Nový Šaldorf-Sedlešovice ,3 50,0 65,0 13,3 1 Vratěnín ,3 31,8 35,0 15, 1 Strachotice ,3 18, 50,0 16,5 1 Těšetice ,0 31,8 45,0 16,8 1 Chvalovice ,3 7,3 45,0 130,6 1 Mašovice ,7 7,3 75,0 143,9 1 Bantice ,0 50,0 45,0 145,0 1 Hnanice ,7 45,5 50,0 16,1 1 Suchohrdly ,0 54,5 65,0 169,5 1 Přepočtový koeficient 8,3 4,5 5,0 SO ORP Znojmo 3300,0 913,6 180,0 Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 13

124 počet získaných bodů v rámci jednoho pilíře EKOTOXA s.r.o Vyváženost pilířů Všechny tři pilíře získaly kladné hodnocení. Za celý SO ORP Znojmo se jako nejslabší, při daném způsobu hodnocení, jeví pilíř ekonomický (913,6 bodů). Uprostřed hodnocení se nachází sociodemografický pilíř (180 bodů). Nejlepšího bodového výsledku v tomto hodnocení dosáhl pilíř environmentální (3300 bodů). Zvoleným způsobem hodnocení udržitelnosti je možné celkově konstatovat, že pilíře nejsou v rovnováze. V počtech získaných bodů za každý pilíř je vzhledem k maximálnímu/minimální možnému počtu dosažených bodů výrazný rozdíl. Ekonomický a sociodemografický pilíř jsou si v počtu získaných bodů velmi blízké, sociodemografický pilíř získal o 366,4 bodů více, což ze škály 00 bodů (x11100) představuje pouze 1,7 %. Pokud porovnáme environmentální pilíř s ekonomickým, činí rozdíl 386,4 bodů, což z celkové škály představuje 10,7 %. Výrazný náskok environmentálního pilíře před ostatními názorně ukazuje taky porovnání vzhledem k maximu, kdy např. ekonomický pilíř dosáhl pouze 8, % možného maximálního počtu bodů, zatímco environmentální pilíř 9,7 %. V roce 01 byly pilíře mnohem vyrovnanější. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším pilířem byl tehdy 1151,4 bodů, nyní je 386,4 bodů, což je více než x tolik. Nicméně je třeba znovu připomenout, že uvedeného hodnocení dosáhly pilíře při dané volbě indikátorů, která nepostihuje všechny oblasti jednotlivých pilířů a při dané škále hodnocení indikátorů. Níže je graficky znázorněn rozdíl mezi pilíři a pro srovnání i zjednodušený graf pilířů z roku 01. Na obrázku jde vidět zlepšení environmentálního a ekonomického pilíře, zatímco sociodemografický pilíř si pohoršil. V případě environmentálním pilíře se jedná o zlepšení 145 bodů, v ekonomického pilíři představuje zlepšení 178,6 bodů a v sociodemografickém pilíři je posun dolů o 606,4 body. Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje SO ORP Znojmo Graf z ,0 735,0 1886,4 MAX ENV EKO SOC , ,6 180,0 0 maximum environmentální pilíř ekonomický pilíř sociodemografický pilíř Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 014 Pozn.: Obrázek znázorňuje pouze maximum získaných bodů v rámci jednoho pilíře (11100 bodů). Je zřejmé, že minimum je bodů.

125 sociodemografikcý ekonomický environmentální Bantice Běhařovice Bezkov Bítov Blanné Blížkovice Bojanovice Borotice Boskovštejn Božice Břežany Citonice Ctidružice Čejkovice Černín Dobšice Dyjákovice Dyjákovičky Dyje Pilíř Téma Grešlové Mýto Havraníky Hevlín Hluboké Mašůvky Hnanice Hodonice Horní Břečkov Horní Dunajovice Hostim Hrabětice Hrádek Hrušovany nad Jevišovkou Chvalatice Chvalovice Jaroslavice Jevišovice Jiřice u Mor. Budějovic Korolupy EKOTOXA s.r.o. Tabulka č : Přehled a hodnocení použitých indikátorů pro vyhodnocení vyváženosti pilířů Indikátor 1 Podíl poddolovaných a sesuvných území Plocha sklonité orné půdy Stav pitné vody Kvalita ovzduší Koeficient ekologické stability Změna výměry zem. půdy mezi lety 007 a ENV celkem Hodnocení dopravní obslužnosti Změna počtu TOB v letech Technická infrastruktura Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení Daňová výtěžnost na 1 obyvatele Podíl nezaměstnaných osob Nedostatek pracovních příležitostí Míra podnikatelské aktivity EKO celkem Hodnocení dopravní obslužnosti Technická infrastruktura Změna počtu obyvatel mezi lety Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Index stáří Změna počtu TOB v letech Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení SOC celkem

126 sociodemografikcý ekonomický environmentální Kravsko Krhovice Křepice Křídlůvky Kuchařovice Kyjovice Lančov Lechovice Lesná Litobratřice Lubnice Lukov Mackovice Mašovice Medlice Mikulovice Milíčovice Morašice Němčičky Pilíř Téma Nový Šaldorf-Sedlešovice Olbramkostel Oleksovice Onšov Oslnovice Pavlice Plaveč Plenkovice Podhradí nad Dyjí Podmolí Podmyče Práče Pravice Prokopov Prosiměřice Přeskače Rozkoš Rudlice EKOTOXA s.r.o. Indikátor 1 Podíl poddolovaných a sesuvných území Plocha sklonité orné půdy Stav pitné vody Kvalita ovzduší Koeficient ekologické stability Změna výměry zem. půdy mezi lety 007 a ENV celkem Hodnocení dopravní obslužnosti Změna počtu TOB v letech Technická infrastruktura Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení Daňová výtěžnost na 1 obyvatele Podíl nezaměstnaných osob Nedostatek pracovních příležitostí Míra podnikatelské aktivity EKO celkem Hodnocení dopravní obslužnosti Technická infrastruktura Změna počtu obyvatel mezi lety Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Index stáří Změna počtu TOB v letech Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení SOC celkem

127 sociodemografikcý ekonomický environmentální Slatina Slup Stálky Pilíř Téma Starý Petřín Stošíkovice na Louce Strachotice Střelice Suchohrdly Šafov Šanov Šatov Štítary Šumná Tasovice Těšetice Tvořihráz Uherčice Újezd Únanov Valtrovice Velký Karlov Vevčice Višňové Vítonice Vracovice Vranov nad Dyjí Vranovská Ves Vratěnín Vrbovec Výrovice Vysočany Zálesí Zblovice Znojmo Želetice Žerotice Žerůtky EKOTOXA s.r.o. Indikátor 1 Podíl poddolovaných a sesuvných území Plocha sklonité orné půdy Stav pitné vody Kvalita ovzduší Koeficient ekologické stability Změna výměry zem. půdy mezi lety 007 a ENV celkem Hodnocení dopravní obslužnosti Změna počtu TOB v letech Technická infrastruktura Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení Daňová výtěžnost na 1 obyvatele Podíl nezaměstnaných osob Nedostatek pracovních příležitostí Míra podnikatelské aktivity EKO celkem Hodnocení dopravní obslužnosti Technická infrastruktura Změna počtu obyvatel mezi lety Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Index stáří Změna počtu TOB v letech Dokončené byty/1000 obyvatel/rok ( ) Přírodní předpoklady rekreace Infrastrukturní předpoklady rekreace Turisticko-rekreační zatížení SOC celkem Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 17

128 Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje celkové hodnocení Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování,

129 Poznámka: Následně je uvedeno vyjádření pořizovatele ve věci hodnocení všech obcí SO ORP Znojmo ve všech třech pilířích. Celkem byla úprava zařazení obce provedena u 31 obcí SO ORP Znojmo (v kladném i záporném smyslu), což je necelá 1/3 všech obcí SO ORP Znojmo. Tzn., že více než cca /3 hodnocených obcí z celkového počtu 110 bylo i podle reálných znalostí obcí naší metodou zařazeno v souladu s těmito zalostmi a zkušenostmi Celkové hodnocení obcí dle úsudku pořizovatele Po zpracování tohoto oficiálního a konečného výstupu hodnocení obcí zpracovatelem byla pořizovateli ÚAP dána možnost vstoupit do tohoto procesu hodnocení vyváženosti k využití jeho znalostí území a zařazení obcí do kladné nebo záporné části všech tří pilířů udržitelnosti. Pořizovatel ÚAP se k vyhodnocení vyjádřil následovně: Pro hodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje byla zvolena metoda indikátorů, která je však závislá na volbě indikátorů a zvoleném způsobu jejich hodnocení. Nastavené indikátory nemohou postihnout všechny aspekty, které mají vliv na stav hodnoceného území. Proto pořizovatel s využitím podrobné znalosti území zkorigoval vyhodnocení v případech, které dle jeho úsudku zcela neodpovídají reálnému stavu, hodnocení některých pilířů. Východní a jihovýchodní část ORP Znojmo tvoří agrární krajina s intenzivně obhospodařovanými polnostmi s nedostatkem krajinné zeleně včetně lesů, které se v této části území vyskytují pouze sporadicky. Proto pořizovatel snížil hodnotu environmentálního pilíře u obcí Šanov, Hrabětice, Hevlín, Hrádek, Dyjákovice, Božice, Strachotice, Chvalovice, Prosiměřice a Lechovice. Stejně je možné charakterizovat území obce Bezkov, i když se nacházejí východně od Znojma, poblíž Národního parku Podyjí. Možnosti rozvoje obcí, jejichž území leží v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, v ekonomické oblasti jsou omezeny nastavenými přísnými podmínkami ochranného pásma NP Podyjí, které uplatňuje Správa NP Podyjí. Proto pořizovatel vzhledem k tomu, že z vlastních průzkumů zná skutečný stav v území, snížil u obcí Podmolí, Horní Břečkov Čížov, Onšov hodnotu ekonomického pilíře. Znalost reálného ekonomického postavení obcí, které pořizovatel zjistil při rozhovorech s představiteli obcí, využil i v dalších případech a došel k závěru, že hodnocení ekonomického pilíře obcí Bítov, Blížkovice, Dyjákovice, Grešlové Mýto, Kravsko, Krhovice, Plaveč, Plenkovice, Podhradí nad Dyjí, Rudlice, Šumná, Střelice a Vranovská Ves podle indikátorů neodpovídá skutečnému stavu a proto jeho hodnocení snížil. Pořizovatel snížil hodnocení sociodemografického pilíře obcí Hostim, Jiřice u Moravských Budějovic, Onšov, a Střelice. Vedla ho k tomu potřeba přiblížit hodnocení uvedených obcí v oblasti sociodemografické s obcemi podobného charakteru. S ohledem ke znalosti území zjištěné terénními průzkumy a rozhovory se zástupci obcí bylo zvýšeno v obci Němčičky hodnocení sociodemografického pilíře. Na území obce Velký Karlov bylo hodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje upraveno tak, že pilířům ekonomickému a sociodemografickému byla přiřazena kladná hodnota, pilíř environmentální byl ohodnocen záporně. EKOTOXA OPAVA, s.r.o. Strana 19/67

130 udržitelného rozvoje území SO ORP Znojmo aktualizace Rozbor Tabulka č : Úprava zařazení obcí dle úsudku pořizovatele Přepočtená bodová Počet dosažených bodů Obec hodnota ENV EKO SOC ENV EKO SOC Celkem Zařazení obce Úprava Šafov ,0 -,7-40,0-6,7 4 Stálky ,0-18, -0,0-38, 3 a Korolupy ,0-18, -40,0-33, 3 a Vysočany ,0 -,7-35,0-3,7 3 a Slatina ,3-18, -0,0-9,8 3 a Starý Petřín ,0-13,6-40,0-8,6 3 a Křepice ,3-4,5-30,0-6, 3 a Běhařovice ,3 -,7-35,0-4,4 3 a Újezd ,3-4,5-50,0-1, 3 a Medlice ,3-18, -35,0-19,8 3 a Břežany ,3 0,0-10,0-18,3 3 b Prokopov ,7-31,8-5,0-15, 3 a Lesná ,3-4,5-15,0-11, 3 a Ctidružice ,0-7,3-30,0-7,3 3 a Morašice ,0-31,8-5,0-6,8 3 a Štítary ,3-13,6-5,0-5,3 3 a Zblovice ,3-13,6-5,0-5,3 3 a Lančov ,3-18, -0,0-4,8 3 a Lubnice ,0 -,7-30,0 -,7 3 a Podmyče ,7-18, 0,0-1,5 3 a Blanné ,3-13,6-45,0-0,3 3 a Velký Karlov ,0-13,6-10,0 1,4 3 a c Pravice ,3-4,5 15,0,1 3 c Litobratřice ,0-9,1-10,0 5,9 3 a Jaroslavice ,3 4,5 35,0 6, c Vevčice ,7 0,0-35,0 6,7 3 a Valtrovice ,3-9,1 5,0 7,6 3 c Chvalatice ,7-18, -40,0 8,5 3 a Němčičky ,7-18, -15,0 8,5 3 a a Šatov ,0 4,5 5,0 9,5 c Tvořihráz ,0-4,5-10,0 10,5 3 a Oslnovice ,0-31,8-30,0 13, 3 a Borotice 3-4 5,0-18, 10,0 16,8 b Černín ,3 13,6-5,0 17,0 a Uherčice ,7-4,5 5,0 17,1 b Milíčovice 3 1-5,0 4,5-10,0 19,5 a Vranov nad Dyjí 3 1-5,0 4,5-10,0 19,5 a Křídlůvky 0 3 0,0 13,6 10,0 3,6 c Práče ,3-4,5 0,0 3,8 b Hrabětice 0 16,7 9,1 0,0 5,8 1 c Havraníky ,3 7,3 10,0 8,9 c Jevišovice ,7 18, 30,0 31,5 c Rudlice ,3 4,5-5,0 3,9 a 3a Hrušovany nad Jevišovkou ,3,7 45,0 34,4 c 130

131 udržitelného rozvoje území SO ORP Znojmo aktualizace Rozbor Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota ENV EKO SOC ENV EKO SOC Celkem Zařazení obce Úprava Dyje ,0 13,6 5,0 38,6 c Kyjovice ,0 13,6 0,0 38,6 a Bítov 3 1 5,0 9,1 5,0 39,1 1 b Čejkovice ,3 13,6-5,0 4,0 a Blížkovice ,7 0,0 5,0 46,7 1 b Střelice ,7 0,0 5,0 46,7 1 3a Podhradí nad Dyjí ,0,7 0,0 47,7 a 3a Vítonice ,0-4,5 5,0 50,5 b Višňové ,3,7 0,0 51,1 1 Olbramkostel ,0-13,6 15,0 51,4 b Vrbovec ,0,7 55,0 5,7 c Lechovice ,0 18, 35,0 53, 1 c Žerotice ,0 13,6 15,0 53,6 1 c Zálesí ,3-4,5-5,0 53,8 3 a Horní Dunajovice ,3 18, 5,0 56,5 1 Rozkoš ,7-9,1 0,0 57,6 3 a Znojmo ,3 31,8 35,0 58,5 c Výrovice ,7 7,3-10,0 58,9 a Horní Břečkov ,7,7 0,0 59,4 1 c Plaveč ,3,7 30,0 61,1 1 b Boskovštejn ,3 13,6-10,0 6,0 a Plenkovice ,3 4,5 5,0 6,9 1 b Pavlice ,0 18, 0,0 63, 1 Dobšice ,0 4,5 35,0 64,5 1 Vranovská Ves ,0 4,5 10,0 64,5 1 b Přeskače ,7 9,1 15,0 65,8 1 Bojanovice ,3,7 10,0 66,1 1 Stošíkovice na Louce ,7 0,0 5,0 66,7 1 Prosiměřice ,0 18, 5,0 68, 1 c Slup ,3 7,3 50,0 68,9 c Grešlové Mýto 3 7 5,0 9,1 35,0 69,1 1 b Mackovice ,3 9,1 5,0 7,4 1 Hodonice 3 8 5,0 9,1 40,0 74,1 1 Dyjákovice ,3,7 45,0 76,1 1 3c Hostim ,0 7,3 0,0 77,3 1 a Tasovice ,0,7 55,0 77,7 c Želetice ,0 18, 10,0 78, 1 Kravsko ,3 0,0 0,0 78,3 1 b Jiřice u Mor. a Budějovic ,7 31,8 5,0 78,5 1 Kuchařovice ,0 13,6 40,0 78,6 1 Vracovice ,0 0,0 30,0 80,0 1 b Onšov ,3 7,3 0,0 85,6 1 3a Hrádek ,0 7,3 35,0 87,3 1 c Žerůtky ,7 7,3 0,0 88,

132 udržitelného rozvoje území SO ORP Znojmo aktualizace Rozbor Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota ENV EKO SOC ENV EKO SOC Celkem Zařazení obce Úprava Mikulovice ,0 9,1 30,0 89,1 1 Podmolí ,7 9,1 15,0 90,8 1 c Oleksovice ,3 7,3 35,0 95,6 1 Hevlín ,0 18, 55,0 98, 1 c Božice ,7 7,3 55,0 98,9 1 c Šumná ,3 13,6 30,0 10,0 1 b Lukov ,3,7 5,0 106,1 1 Únanov ,3 36,4 40,0 109,7 1 Dyjákovičky ,3 7,3 50,0 110,6 1 Hluboké Mašůvky ,7 36,4 60,0 113,0 1 Šanov ,7 40,9 60,0 117,6 1 c Bezkov ,3 36,4 5,0 119,7 1 c Citonice ,7 13,6 65,0 10,3 1 Krhovice ,3 18, 45,0 11,5 1 b Nový Šaldorf- Sedlešovice ,3 50,0 65,0 13,3 1 Vratěnín ,3 31,8 35,0 15, 1 Strachotice ,3 18, 50,0 16,5 1 c Těšetice ,0 31,8 45,0 16,8 1 Chvalovice ,3 7,3 45,0 130,6 1 c Mašovice ,7 7,3 75,0 143,9 1 Bantice ,0 50,0 45,0 145,0 1 Hnanice ,7 45,5 50,0 16,1 1 Suchohrdly ,0 54,5 65,0 169,5 1 Přepočtový koeficient 8,3 4,5 5,0 SO ORP Znojmo 3300, 0 913,6 180, 0 Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 13

133 Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dle úsudku pořizovatele Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 014 EKOTOXA OPAVA, s.r.o. Strana 133/67

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 2019, byl zpracován v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 2019, byl zpracován v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 2019, byl zpracován v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00045, který je financován

Více

Průvodce sociálních služeb

Průvodce sociálních služeb Průvodce sociálních služeb Tento průvodce vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb Znojemska a projektu,,střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska reg.č. CZ.1.04/3.1.03/45.00142,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, byl zpracován v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí LOKALITY AKUMULACE POVRCHOVÝCH VOD ÚZEMNÍ REZERVA -- -- -- LAR 1 - LAPV Lokalita akumulace povrchových vod Březník Ketkovice Regionální biocentrum

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

PŘÍLOHA K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP LANŠKROUN. Karty jevu (procesu)

PŘÍLOHA K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP LANŠKROUN. Karty jevu (procesu) Projekt Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Lanškroun byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY A.4.1 Ovzduší Mezi nejvýznamnější problémy znečištění ovzduší v Jihomoravském

Více

Cyklistické putování po vinicích a ostatních krásách Znojma a okolí sobota 1. sobota 8. září 2012

Cyklistické putování po vinicích a ostatních krásách Znojma a okolí sobota 1. sobota 8. září 2012 Cyklistické putování po vinicích a ostatních krásách Znojma a okolí sobota 1. sobota 8. září 2012 Předběžné propozice Ubytování: penzion Morava, Hakenova 16, Znojmo. K dispozici máme 6 dvoulůžkových a

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více