Představení projektu Střední škola pro členy kolegia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení projektu Střední škola pro členy kolegia"

Transkript

1 Představení projektu Střední škola pro členy kolegia (Práce na celistvém vzdělání v Jinonicích) Cíl Hlavní body Vývoj Aktuální témata Cíl Vybudování celistvého waldorfského vzdělávacího cyklu vycházejíc z pedagogiky R. Steinera. Hlavní body 1. Založení SŠ jako možnost celistvého vzdělávání pro žáky ZŠW Jinonice. Pro fungování SŠ hledáme prostory, které umožní společné soužití žáků a učitelů ZŠ a SŠ (prostory v bezprostřední blízkosti). 2. Cílem je střední škola, která bude naplňovat výchovně vzdělávací potřeby co možná největšího počtu žáků naší školy, z tohoto důvodu usilujeme o zřízení nejen w lycea, ale i dalších oborů (řemeslné, sociální aj.), které nabízí SŠ např. v Příbrami. 3. Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj člověka ( naše výchova směřuje ke svobodě, zdraví a osobnostnímu rozvoji žáka.) 4. Učitel neustále pracuje na rozvoji vlastností své osobnosti, k čemuž mu slouží antroposofie a jeho veškerá práce ve škole (pedagogická i práce v organismu školy) vychází z antroposofické antropologie ( vývojové psychologie dítěte) a antroposofie. Vývoj r vznik projektové skupiny Nová škola, pod záštitou spolku rodičů šk. rok vznikají opět v rámci Spolku rodičů kruhy ( z této skupiny se podle svých zájmů jednotliví členové rozdělují do úžeji specializovaných kruhů; např. kruh Stavba, Finance, 10M, PR, MŠ, 12 leté vzdělávání aj.). Kruh 12 leté vzdělávání (později Celistvé waldorfské vzdělávání ) začal svou práci ve složení (P. Seleši, P. Veselá (Kratochvílová), J. Petrů, J. Bežuch, D. Petrová, I. Smolka (ředitel Wald. lycea v Praze), R. Riško (ředitel Příbramské ZŠ a SŠ) a 3 učitelé z Příbrami. šk. rok Kruh 12-leté vzdělávání. Kruh stále pracuje (pokus o navázání spolupráce Národním ústavem odborného vzdělávání a

2 MŠMT, komunikujeme ohledně možné nové eventuality modulární RVP Jednotná škola, analyzujeme kompetence absolventů, atd.). Členy kruhu se stávají M. Semerád a P. Šimek. Na práci kruhu se dále nepodílí I. Smolka (osobně je pro něj tento projekt nerealizovatelný). Jako zástupce W lycea se následně jednou dostavila H. Giteva. Pro časovou a ekonomickou náročnost přestávají dojíždět R. Riško a další učitele z Příbrami. (s R. Riškem komunikujeme a sdílíme problémy i v dalších letech). na kruh přestávají docházet J. Petrů, J. Bežuch a M. Semerád. šk. rok Kruh Celistvé waldorfské vzdělávání Do kruhu dále přistupují noví učitelé (K. Stupková, E. Vejražková, H. Selešiová) a rodiče (žáků naší školy (L. Kratěnová, L. Šnobl, M. Suchánková). Hledáme další možné cesty, zkoumá se model WŠ Groebenzell. Březen 2012 Kolegium opět jasně vyjádřilo podporu vzniku SŠ při naší škole při společném rozhovoru ohledně stěhování na Žvahov. Ke konci šk. roku se přestali práce v kruhu účastnit K. Stupková, E. Vejražková, L. Kratěnová a L. Šnobl. šk. rok Kruh Celistvé waldorfské vzdělávání pracuje s konkrétnějším prostorovým zadáním (souvisí s možným stěhováním na Žvahov a diskuzí v kolegiu viz dále). Září 2012 Do kruhu vstupují rodiče z kruhu Žvahov (Douděra, Bergerová, Limpouchová). na konferenci informuje Petra Veselá (Kratochvílová) o novém kruhu MŠ (kde mluvčí je D. Petrová) a novém mluvčím kruhu SŠ (Petra Veselá). 10. října 2012 Rozhovor ohledně SŠ se závěry (zápis z konference): Chceme plně organizovanou školu s jedním ročníkem. Pedagogická koncepce školy musí růst z jiného zdroje. Ti kdo se cítí na to, že by rádi vyučovali na středním stupni by se měli scházet, pracovat duchovně na přípravě školy. Kdo z nás cítí střední školu jako svůj impulz, ten by měl začít organizovat středoškolské kolegium Listopad 2012 konference, na které se učitelé jednotlivě a osobně vyjadřují k tomu, jak se chtějí angažovat na vzniku SŠ. Jediná Hana Drastichová nabízí pomoc a práci při vzniku SŠ a dále začíná v kruhu pracovat i Štěpán Rys a oba následně vstupují do kruhu. P. Šimek chce společně pracovat na koncepci jednotné školy (lyceum a učňovské obory). Skupina si rozděluje práci v jednotlivých oblastech (zřizovatel legislativa, finanční rozpočet, vzdělávání pro učitele, stavební a prostorová připravenost, ŠVP, personální obsazení, další podpora). Kruhy SŠ i MŠ informují Valnou hromadu Spolku. šk. rok Kruh Celistvé waldorfské vzdělávání pokračuje na své práci na svých prvních setkáních v září (18.9. a 27.9.) a členové se rozhodují, že je nutné již aktivně jednat a zúročit informace z přípravných let.

3 27.9. Skupina se rozhodla (v pátek!), že tuto neděli (29.9.) se uskuteční slavnostní setkání kruhu v Michaelském čase členové kruhu slovně vyjádřili svou podporu při zakládání střední školy (položení základního kamene společenství stávajících členů, jehož cílem je vybudovat celistvý waldorfský vzdělávací cyklus vycházejíc z pedagogiky Rudolfa Steinera). Na schůzce v následujícím týdnu se skupina rozhodla, že s ohledem na výše uvedené cíle bude toto společenství iniciativou spolupracující jak se ZŠ, tak se Spolkem bylo na konferenci oznámeno (viz zápis): Kruh SŠ pomyslně položil základní kámen budoucí střední waldorfské školy, připravuje právní rámec pro založení střední školy, na financování aktivit kruhu byl zřízen fond. Kruh zahajuje budoucí vzdělávání přednáškou Ueliho Seilera na téma Vývoj mladého člověka v období dospívání s důrazem na měsíční uzel, která se uskuteční Na této ani na dvou dalších konferencích nebyly k tématu vzneseny žádné dotazy. Z tohoto je patrné, že informace v materiálu J.Friedlové o tom, že oznámení informací nebylo z iniciativy skupiny, je mylné. Oznámení naopak proběhlo z iniciativy skupiny, i když pokud jde o pomyslné položení základního kamene, až poté, což bylo také později reflektováno skupinou jako chybné. Pokud však jde o další zmíněné aktivity, skupina je na konferenci předem oznámila proběhla první vzdělávací akce přednáška Ueliho Seilera na téma Vývoj mladého člověka v období dospívání s důrazem na měsíční uzel. Ueli Seiler jako dlouholetý ředitel a vedoucí semináře pro praktikanty waldorfské školy v Ins přislíbil mentorskou a přednáškovou pomoc. Akce byla předem ohlášena na konferenci a rodičům školy otevření tématu na konferenci takovou formou, která znesnadňuje otevřenou komunikaci. po projednávání tématu se, na návrh Martiny L., kruh rozhodl navštívit společně konferenci, seznámit kolegium se svými cíli a odpovědět na otázky a navázat spolupráci Představení členů kruhu a projektu kolegiu ZWŠ. během listopadu a prosince práce se urychleně pracuje na právní formě a zakládací listině obecně prospěšné společnosti, věc spěchá, návrh na registraci je nutné podat do konce roku, pak to již nebude pro o.p.s. možné (nový občasný zákoník již od roku 2014 zakládání nových o.p.s. neumožňuje, dále se budou podobné vznikající organizace jmenovat zapsaný ústav a budou se řídit jinými pravidly). V prosinci byl návrh podán, nyní se čeká na vyjádření soudu hostem setkání je Rosťa Riško, zakladatel a dlouholetý ředitel waldorfské základní a střední školy v Příbrami, nyní hybatel projektu v Českém Krumlově (aktivity od mateřské školy, přes ZŠ, SŠ, VŠ, terapeutika, dílny, statek a mnohé jiné až po domov důchodců ). Rosťa přislíbil pomoc při realizaci projektu a předat všechny své zkušenosti. Nabídl návštěvu školy v Příbrami. 21. ledna byla společnost o.p.s.svobodná škola Rudolfa Steinera zapsána do rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze (na návrh vkladu ze dne ). Přesné informace viz přiložený Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze. 10. února zakladatelé navštívili waldorfskou školu Příbram, kde jsme vedle hospitací ve

4 třídách středního stupně měli i rozhovor s učiteli, kteří tvořili ŠVP Příbramského lycea a dvou oborů. Dalším tématem bylo také sdílení zkušeností z oblasti provozu (finanční, sestavování rozvrhu, personální i pedagogické). 20. března byla založena webová stránka společnosti Střední škola Rudolfa Steinera o.p.s. Během března skupina zpracovávala podklady pro výběr oborů. Členové kolegia byli na dvou po sobě jdoucích konferencích pozváni, aby se setkání nad výběrem oborů zúčastnili. (Kritéria výběru byla tématická návaznost na waldorfskou ZŠ, umístění uchazečů na trhu práce, výskyt středních škol jednotlivých směrů na území Prahy.) Během měsíce dubna i května skupina Střední škola řešila téma možného personálního obsazení jednotlivých předmětů, pronájmu prostor v blízkosti ZŠ, dotazník pro žáky 9. tříd i jiných škol event. jejich rodiče a jiné. 13. června zástupci o.p.s. představili projekt Střední školy na Radě AWŠ a požádali o propůjčení ochranné známky Rudolf Steiner a waldorf obecně prospěšné společnosti Svobodná škola Rudolfa Steinera. Žádost byla Radou AWŠ schválena. 27. června 4 zakladatelé o.p.s. představili svůj projekt žákům 8. třídy (třídní učitel Štěpán Rys je jedním ze zakladatelů) s velmi zásadní otázkou: Kolik z přítomných žáků by mohlo uvažovat o pokračování na této střední škole?. Jejich odpověď byla důležitá pro to, zda li vůbec podnikat kroky k zahájení , což by znamenalo vyvinout značné úsilí v přípravě projektu (m.j. podat žádost na zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení na Magistrát hl.m.prahy, kdy řádný termín je do 30. září). 28. června se konala schůzka zakladatelů, která na základě rozhovoru s žáky 8. třídy dohodla zahájit kroky k podání žádosti v tomto roce, aby, pokud se podaří zajistit všechny potřebné podmínky (pedagogické, personální, prostorové, finanční), bylo možné školu otevřít již ve šk. roce 2015/2016 (pro 8. třídu, třídní učitel Štěpán Rys). Během práce na finančním zabezpečení provozu a sestavení výuky bylo zjištěno, že souběh odborné SŠ a lycea v jedné třídě je v tuto chvíli pro nás nerealizovatelný (nelze převzít model z Příbrami, kde je souběh učňovských oborů a lycea), především z provozních a finančních důvodů. Bylo tedy rozhodnuto, že pro začátek fungování školy bude nabízen pouze pro obor Kombinované lyceum a práce na projektu školy s různými obory budou pokračovat. Dlouhodobý záměr jedné třídy s oborem lyceum a s obory středoškolskými stále platí, ale je nutné najít pro něj funkční model a bude se realizovat jako další etapa. 3. září proběhlo pracovní setkání zakladatelů, které se zabývalo kolegiem navrženými variantami dalšího možného postupu. Jednomyslně byla zvolena varianta pro spolupráci. Během měsíce srpna a září probíhala práce na žádost na zápis do rejstříku škol s tím, že pokud bude schválena a pokud se během dalšího období podaří zajistit dosud nevyřešené kvalitní personální, prostorové a další podmínky, školu plánujeme otevřít k Vopačném případě bude zahájení provozu školy posunuto na další období. Na konci září byla žádost připravena pro podání, protože se však dosud nesešla skupina kolegia k tématu střední školy, která by doporučila další způsob spolupráce ZŠ a budoucí SŠ, bylo dohodnuto žádost nepodávat a nejprve pracovat na otázkách spolupráce se ZŠ.

5 Aktuální témata Během projednávání tématu SŠ v konferenci a v práci skupiny kolegia padlo několik důležitých témat, jejichž aktuální stav shrnujeme: Realizace zastoupení kolegia a spolku v orgánech o.p.s. Jde o nutnou podmínku nyní uvažované varianty. Zastoupení kolegia hledat konkrétní právní formulaci pojmu kolegium do listin o.p.s., fakticky způsob volby ponechat na kolegiu, zastoupení spolku spolek rodičů je právní subjekt, není tedy třeba hledat právní definici, kontaktovat spolek rodičů, zda li má zájem, způsob volby ponechat na spolku. Kolegium SŠ Jeho vznik je nutnou podmínkou pro zahájení provozu, v průběhu šk.roku 2013/14 se pracovalo na personálních návrzích (nápady, kdo a co by mohl učit), je potřeba v tomto pokračovat a komunikovat s navrženými (zda li mají zájem), dále je potřeba učinit konkrétní kroky ke vzniku kolegia, iniciovat jej prostor konkrétním zájemcům je otevřen. Z kruhu zakladetelů o vstupu do budoucího kolegia uvažují pouze Hanka D., Pavel S., Štěpán R. a Daniela P. Způsob kooperace Plán pro kooperaci pro nejbližší období vznik odborné skupiny (jak ze skupiny SŠ, tak ze členů kolegia ZŠ) pro řešení zásadních témat projektu. Témata střední školy jsou uvnitř o.p.s. nyní řešeny odbornými kruhy (nyní finanční a oborový zaměření školy), které jsou otevřené je možné se trvale zapojit do jejich práce. Do budoucna mohou vznikat další odborné skupiny (opět otevřené i členům kolegia ZŠ pro trvalou práci). Důležitá rozhodnutí jsou nyní řešena společně. Po vzniku kolegia SŠ bude kolegium řešit všechny podstatné otázky, k účasti v kolegiu SŠ je možné se přihlásit. Termín zahájení provozu školy Zahájení provozu je možné po splnění základních podmínek: pedagogické zabezpečení zpracování ŠVP, personální, prostorové a ekonomické zajištění projektu, podpora kolegia ZŠ, schválená žádost o zařazení do rejstříku škol. Nejbližší možný termín je , v případě, že se nepodaří zajistit výše uvedené podmínky, termín se posune o dobu potřebnou dobu (může být i několik let). Způsob informovanosti Pravidelně informovat na konferencích kolegia ZŠ, případně podle požadavku kolegia ZŠ, veřejně jsou dostupné informace na webu (www.svobodnaskola.cz), web bude v nejbližší době aktualizován a doplněn o základní listiny a informace z roku 2014, dále bude průběžně aktualizován o novinky v projektu. Zapojení rodičů

6 Oslovit zástupce ve VR, aby do tříd pronesli možnost pro rodiče zapojit do práce kruhu SŠ v rámci spolku a hledat všechny, kteří mohou pomoci s tímto projektem. Tento kruh může hledat i podporu budoucích rodičů SŠ. Bude zjištěn zájem rodičů a žáků o případné studium na SŠ. Kde škola bude Cílem je prostor co nejblíže ZŠ, ideálně přímo v areálu školy (perspektivně), zatím byly osloveny některé okolní subjekty školní povahy, ale reálné vhodné prostory zatím nejsou, prostory se nadále hledají.

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Waldorfské základní školy Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. o.p.s. školní rok 2012/2013 Zpracoval: Jan Strejcovský ředitel o.p.s. Schváleno pedagogickou radou dne: 29.8.2013 Schváleno

Více

Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice

Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice verze 2 Obsah: - Proč toto téma a co je cílem? - Hodnocení na ZŠW - výňatek ze školního řádu ZŠW - Přihláška na SŠ - Dotazník pro rodiče

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník

Více

Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF)

Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF) Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF) Zpracováno ve školním roce 2007/2008 Úvod: Představení školy Střední odborná škola a střední odborné učiliště Weilova 4, Praha 10 navazuje

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 I. Charakteristika chovu včel v České republice V roce 2012 chovalo 48 132 chovatelů 540 705 včelstev, z toho 46 877 členů ČSV 528 123 včelstev. Počet

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 První verze Školní rok 2011/2012 Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 Předkladatel: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy V období od

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a MgA. Bc. Olga Králová, zástupkyně ředitele školy Evaluační zpráva vznikala

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více