ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Jednací číslo: 81 T 5/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2015 samosoudkyní JUDr. Ji inou Jal vkovou t a k t o : Obžalovaní 1. Ing. Petr S., rozený S., nar. xxxx v xxx, trv. bytem xxx, ul. xxx, editel a jednatel obchodní společnosti xxx 2. Lukáš V., nar. xxx ve xxx, trv. bytem xxx, t. č. xxx, jednatel spol. xxx j s o u v i n n i, ž e v období od do ve Frýdku-Místku Ing. Petr S. jako editel a prokurista obchodní společnosti xxx., jejímž p edm tem podnikání je mimo jiné reklamní činnost a marketing a jejím 100% vlastníkem je m sto Frýdek-Místek a které byly m stem Frýdek-Místek sv eny reklamních plochy energolávky a mostní konstrukce ve vlastnictví m sta Frýdek-Místek formou nájmu k užívání za účelem dalšího podnájmu anebo umis ování reklam, poté co ke dni dohodou ukončil se společností xxx zastoupené jednatelem Lukášem V. smlouvu o podnájmu č. FM 2010/02 ze dne ř, kterou společnost xxx

2 pokračování - 2 p edm tné reklamní plochy p enechala do podnájmu společnosti xxx a na základ které je tato dále p enechala do podnájmu dalším subjekt m, čímž společnost xxx pozbyla právní titul k pronajímání reklamních ploch ve vlastnictví m sta Frýdek-Místek, nebo smlouvy o podnájmu mezi ní a t etími subjekty byly tímto ukončeny, p esto Lukáš V. zamlčel t mto t etím subjekt m umis ovatel m reklam, že podnájemní smlouvy mezi nimi a společností xxx byly ukončeny z d vodu ukončení smlouvy o podnájmu č. FM2010/02 ze dne ř a společnost xxx nemá již právní titul k fakturaci nájemného, choval se jakoby smlouvy byly nadále v platnosti a nechal vystavovat společností xxx t mto subjekt m faktury a nadále p ijímal nájemné, když společnost xxx za dané období vyfakturovala a p ijala částku nejmén ,60 Kč, konkrétn - od společnosti LIMIT INVEST s.r.o. částku ve výši Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 2ř Ř ve zn ní pozd jšího dodatku č. 2 ze dne na pronájem reklamní plochy o vým e 4,5 m2 na mostním objektu a Frýdek - t ída TGM, - od společnosti Hotel&Caffe Silesia, s.r.o. ve výši ,40 Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne ř.ř.2002 ve zn ní pozd jších dodatk na pronájem reklamní plochy o vým e 7,2 m2 na mostním objektu - nadchod na ulici Hlavní, - od společnosti PIEGON REALITY s.r.o. částku Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne Ř ve zn ní pozd jšího dodatku č. 1 ze dne 2Ř na pronájem reklamní plochy o vým e 7,2 m2 - energolávka na ulici Hlavní, sm r Místek, - od společnosti AgE - reklamní agentura, s.r.o. částku ve výši ,20 Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne ve zn ní pozd jšího dodatku č. 2 ze dne ř a dodatku č. 3 ze dne na pronájem reklamní plochy o vým e 10,8 m2 na mostním objektu - nadchod na ulici Revoluční, - od Radima N. částku ve výši Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 5.ř.2011 na pronájem reklamní plochy o vým e 1Ř,ř m2 na mostním objektu a na ulici Hlavní ze sm ru od Místku do Českého T šína, neoprávn n vybranou částku ve výši ,60 Kč si společnost xxx ponechala pro sebe, společnosti xxx. ničeho nezaplatila, p ičemž Ing. Petr S. o tom, že společnost xxx nadále užívá a pronajímá reklamní plochy t etím subjekt m a inkasuje od nich nájemné, v d l, toto akceptoval a toleroval, v rozporu s 3Ř odst. 1, 2 zákona o obcích a v rozporu s 66 odst. 6 obchodního zákoníku ve spojení s 135 odst. 2 a 1ř4 odst. 5 obchodního zákoníku č. 513/1řř1 Sb. účinného do nejednal jako ádný hospodá a sv ený majetek m sta Frýdek-Místek nevyužíval účeln a hospodárn, ale nechal jej zneužívat, a v rozporu s 3Ř odst. 6 zákona o obcích nechránil majetek m sta p ed neoprávn nými zásahy a porušil svou zákonnou povinnost a nevymáhal po společnosti xxx toto bezd vodné obohacení získané na úkor společnosti xxx čímž Ing. Petr S. a Lukáš V. zp sobili společnosti xxx. škodu ve výši nejmén ,60 Kč ve form ušlého zisku, tedy ve výši, v jaké tento zisk pro sebe neoprávn n získala společnost xxx užíváním majetku m sta Frýdek-Místek, p ičemž Lukáš V. se uvedeného jednání dopustil p esto, že byl zárove členem dozorčí rady obchodní společnosti xxx

3 pokračování - 3 Ing. Petr S. t e d y porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat cizí majetek, a tím jinému zp sobil škodu nikoli malou, Lukáš V. jiného obohatil tím, že zamlčel podstatné skutečnosti a zp sobil tak na cizím majetku v tší škodu, t í m s p á c h a l i Ing. Petr S. p ečin porušení povinnosti p i správ cizího majetku podle 220 odst. 1 trestního zákoníku, Lukáš V. p ečin podvodu podle 20ř odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. obžalovaný Ing. Petr S. a o d s u z u j í s e podle 220 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odn tí svobody v trvání 6 (šesti) m síc. Podle Ř1 odst. 1, Ř2 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmín n odkládá na zkušební dobu v trvání 1 (jednoho) roku. obžalovaný Lukáš V. podle 20ř odst. 3 trestního zákoníku k trestu odn tí svobody v trvání 1 (jednoho) roku. Podle Ř1 odst. 1, Ř2 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmín n odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) let. Podle 22Ř odst. 1 trestního ádu jsou oba obžalovaní povinni zaplatit společn a nerozdíln poškozené společnosti xxx, zastoupené Statutárním m stem Frýdek-Místek, Mgr. Ivanem Ž., na náhrad škody částku ,-Kč. O d v o d n n í : V pr b hu dokazování, jak v p ípravném ízení, tak u hlavního líčení bylo prokázáno, že se obžalovaní dopustili jednání, které je uvedeno ve výroku rozsudku. Obžalovaný Ing. Petr S. v p ípravném ízení využil svého práva a ve v ci nevypovídal. U hlavního líčení obžalovaný uvedl, že od pracuje ve společnosti xxx jako editel společnosti a od vykonával funkci prokuristy v této společnosti. Jako

4 pokračování - 4 editel je zodpov dný za finanční, personální a organizační ízení chodu společnosti, strategický rozvoj společnosti, plánování a pln ní strategických úkol jediného společníka xxx. Jako prokurista byl dále pov en obchodním zastupováním společnosti navenek v či t etím osobám. Rozsah prokury nebyl omezen nad rámec zákona. Hlavním p edm tem podnikání společnosti xxx. je provozování sportovních a relaxačních za ízení, mezi n ž pat í xxx a dále poskytování t lovýchovných služeb v oblasti plavání. Mezi vedlejší podnikatelské aktivity pat í mimo jiné také pronájem ploch za účelem umis ování reklamních za ízení a reklamních poutač. Reklamní plochy se nacházejí uvnit i vn provozoven. Společnost xxx je obchodním partnerem společnosti xxx od samého prvopočátku podnikatelských aktivit p i poskytování reklamních ploch. Obchodní vztahy mezi společnostmi se vyvíjely dob e se vzr stající tendencí, kdy objem zakázek stále rostl. Zlom nastal v letech 2010 a 2011 po ekonomické krizi vyvolané hypoteční krizí na americkém trhu v roce V následujících letech začala celá ada podnikatelských subjekt, domácností, být velmi opatrná, začali šet it, rovn ž i na trhu s reklamními službami se projevila ekonomická krize. Počátkem roku 2011 probíhala jednání o obnovení obchodní smlouvy mezi společností xxx a xxx. Dlouholetý obchodní partner společnost xxx argumentoval, že n které z reklamních ploch nejsou delší dobu obsazeny a i p esto plní, jak bylo ujednáno ve smlouv, jak je doloženo ve spise, sm rem ke společnostmi xxx byl učin n obchodní návrh na uzav ení dodatku, který by poskytl této společnosti na další období 50% slevu z nájmu reklamních ploch. Tento návrh nakonec akceptován nebyl a byly ujednány obchodní podmínky, že xxx uhradí nájem za reklamní plochy za první čtvrtletí v p vodní výši, nájemní smlouva bude ukončena písemnou dohodou, p ičemž p i jednání byly učin ny i ústní dohody, uhrazená platba ve výši ř6.000,-kč bez DPH bude považována za dostatečnou v p ípad, že se neobjeví noví nový nájemci. V p ípad, že spol xxx nalezne nového klienta, bude neprodlen zahájeno jednání o uzav ení nové smlouvy. V p ípad, že spol. xxx., nalezne nového klienta, bude jí v roce 2011 poskytnuto reklamní za ízení, které je ve vlastnictví společnosti xxx pro umíst ní reklamního poutače zdarma. Stávající reklamní za ízení budou ponechána na míst. Jejich odstra ování by vyvolalo nep im en vysoké náklady, zejména pak s ohledem na snahu obou společností o obnovení spolupráce. Musely by se na místo znovu montovat, což by vyvolalo další náklady. Navíc umis ování konstrukce nad silnicí vyžaduje provedení speciálního opat ení uzav ení provozu, vystavení, povolení apod. V každém p ípad zasednou p edstavitelé obou společností znovu k jednacímu stolu na konci roku 2011 a uzav enou novou písemnou nájemní smlouvu, pokud se dohodnou na pokračování spolupráce. P i podání vysv tlení na Krajském odd lení Policie ČR v Ostrav dne , byl dotázán, zda ví o tom, že jsou na plochách pronajatých společností xxx reklamní poutače, odpov d l kladn a doplnil tuto odpov o informaci o neúm rn vysokých nákladech na odstra ování poutač z reklamních za ízení nad komunikacemi. Státním zástupcem byla jeho odpov zam n na tak, aby mohl dovodit, že byl spraven o fakturaci a inkasu finančních prost edk za podnájem reklamních ploch spol. xxx. Společnost xxx je samostatným podnikatelským subjektem podnikajícím částečn v podobném oboru podnikání, jako spol. xxx a tudíž ji lze považovat za konkurenci. O obchodních vztazích spol. xxx nem l žádné pov domí, o dalších fakturacích, nebo o skutečnosti, že xxx uzav ela n jakou další podnájemní smlouvu v období od do se dozv d l až z obžaloby. Navíc byl poučen, že podnájemní vztahy neskončily, ale ve smyslu 676 odst. 2 občanského zákoníku účinného do trvaly. Po zjišt ní, že skutečnost neodpovídá ústní dohod, kterou učinili na počátku roku 2011 s jednatelem společnosti xxx obž. Lukášem V. vyzval ho dopisem k úhrad částky za podnájem reklamních ploch za období od do a spol. xxx tuto výzvu akceptovala, finanční prost edky ve lh t splatnosti vystavené faktury uhradila. Proto je p esv dčen, že jeho postoj v roce 2011 byl vzhledem k situaci správný a je také p esv dčen, že společnost xxx., jednala p i

5 pokračování - 5 p edm tném podnikatelském rozhodování v dobré ví e a v obhajitelném zájmu obchodní společnosti s úmyslem vyjít vst íc obchodnímu partneru a zachovat obchodní vztahy do budoucna. K dotazu obžalovaný uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že platba za první čtvrtletí roku 2011 byla ze strany spol. xxx uhrazena, považovali za efektivní zp sob ešení učinit dohody pouze ústn, písemn uzav eli dohodu pouze o ukončení pronájmu. Obžalovaný rovn ž uvedl, že byla uhrazena částka ,-Kč bez DPH za snížené množství pronajatých ploch, které m la spol. xxx pronajaty od spol. xxx., a tuto platbu akceptovali jako dostatečnou za reklamní poutače, které na plochách visely. Nezaznamenal, že by p ibyly nové poutače, proto nem l d vod spol. xxx kontaktovat. Reklamní poutače, které byly umíst ny, byly podle jeho názoru uhrazeny nájmem za první čtvrtletí. Obžalovaný Lukáš V. v p ípravném ízení k jednání uvedl, že se necítí vinen, protože nikoho nepodvedl, z nikoho peníze nevylákal. Dále využil svého práva a nevypovídal. U hlavního líčení obžalovaný uvedl, že je jednatelem spol. xxx od roku 1řřŘ, zabývají se p evážn reklamní činností, outdoorovou reklamou a jedním z významných klient je do dnešního dne i spol. xxx., která jim poskytuje plochy k dispozici. Vždy ádn platili nájemné, nebyl mezi nimi žádný obchodní problém. Pokud je tvrzeno, že podvedl firmy, které využívaly reklamní za ízení, tak toto jednoznačn odmítá, nikoho nepodvedl, protože nájemní vztah ukončili tak, že společnost xxx., m la čistý výnos ř6.000,- Kč bez DPH. Všechny ostatní p íjmy, které z reklam byly, zahrnovaly náklady, které vynaložili na po ízení za ízení, na kterém reklamy visely, na po ízení PVC desek, grafických návrh apod. Do tohoto byl zaúčtován i provoz firmy, b žné výdaje jako výplaty zam stnanc, odvody, leasingy vozidla, sklad apod. Obžalovaný uvedl, že se domnívá, že kdyby proti spol. xxx stála b žná obchodní společnost, ne společnost, která je vlastn na m stem, tak by zde nestáli. Pokud uhradil spol. xxx., částku 174.5řř,-Kč s DPH, obžalovaný uvedl, že celou v c zvážili, došli k ústní dohod, následn i písemné dohod a rozhodli se tuto částku zaplatit. K dotazu obžalovaný uvedl, že je pravda, že ke dni došlo k ukončení podnájemního vztahu, na základ společné dohody v m síci dubnu, kdy provedli ústní dohodu, protože počítali náklady, které souvisí s montáží, demontáži a ostatních prací, zvolili variantu, jak uvedeno shora. Obžalovaný uvedl, že se musí chovat jako dobrý hospodá, tzn. že když má společnost, která zam stnává 25 lidí, musí n jakým zp sobem zajistit, aby bylo na výplaty, a společnost funguje, proto si zvolí n jakou cestu, která je p ijatelná i v rámci dohody. Není to o tom vybírat si, s kým se bude dohadovat, či handlovat. Nepochybn dohoda s editelstvím silnic a dálnic nebo Údržbou silnic by byla složit jší než se spol. xxx. Společnost xxx nikdy neposkytovala nic zadarmo, stejn tak spol. xxx Z trestné činnosti jsou obžalovaní usv dčováni výpov mi Pavly H., která uvedla, že pracovala ve spol. xxx. od června 2007 do 31.Ř.2013 na pozici marketingový obchodní manažer. Smlouvy o pronájmu reklamních ploch umíst ných na mostních konstrukcích ve vlastnictví M sta Frýdku-Místku vypracovávala ona, shán la klienty, posílala nabídky, jednala se stávajícími klienty. Společnost m la ceníky, v roce 2007 se pohybovala cena za metr čtvereční okolo 4000,-Kč. Pozd ji ceníky nem la. Dále podle vyhlášky vydané M stem Frýdek-Místek v roce 2010 byla cena asi 2000,- Kč, bylo to pouze orientační, smlouvy d lala ona, editel to podepisoval. Rovn ž smlouvu xxx p ipravovala ona, cena byla určena dohodou. Alena P. xxx, že smlouvu uzavíral její společník asi p ed deseti lety, po celou dobu ádn platili, hodnota služby byla uzav ena dohodou, smlouva se každý rok prodlužovala, sazba se navyšovala. pokračování - 6

6 Sv dek Ing. Jan Exxx. uvedl, že smlouva se spol. xxx. byla ukončena , zaplacené částky vycházejí z faktur z výpisu k účtu, které doložil. Jedná se o částky ,-Kč, ,-Kč, 7.44ř,60 Kč, 7.44ř,60 Kč. Kdo je vlastníkem mostních objekt, neví. Sv dek Radim N. uvedl, že m l pronajatou reklamní plochu od spol. xxx Platby vyplývají z faktur, které doložil. Všechny ádn uhradil. O tom, že spol. xxx nem la žádné oprávn ní k tomu, aby reklamní plochy pronajímala, nev d l. Ing. Pavel K., xxx. uvedl, že ve v ci pronájmu reklamních ploch od spol. xxx. jednal s panem V., reklamní plochy byly pronajaty na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 2ř Ř. Každý rok se vypracovával dodatek. Za nájem firma ádn hradila podle vystavených faktur. Že p edm tné reklamní plochy m la spol. xxx pronajaté od spol. xxx. nic neví, ani ho to nezajímalo. Jana D.jako zam stnankyn spol. xxx. uvedla, že v období od do vystavovala faktury na základ pokyn Lukáše V., jednatele spol. O tom, že v období od do nem la spol. xxx právní vztah k reklamním plochám, resp. že k datu byla ukončena na základ vzájemné dohody mezi spol. xxx. a spol. xxx nájemní smlouva, nev d la. Obchodních jednání se nezúčast ovala, proto nemohla v d t, že došlo k takovéto smlouv. Ing. Michaela M., ekonomka spol. xxx, s r. o. uvedla, že v období od do p estala vystavovat faktury obchodní společnosti xxx za pronájem reklamních ploch, pravd podobn z d vodu, že na toto období neexistovala platná obchodní smlouva mezi spol. Nev d la o tom, kdo fakticky užívá či neužívá dané plochy. Obžalovaní jsou mimo výpov di sv dk usv dčováni zejména listinnými d kazy, a to smlouvami o nájmu reklamního za ízení mezi pronajímatelem spol. xxx a nájemci včetn dodatk a faktur týkající se spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a Radim N., výpisy z účtu Raiffrisen bank, smlouvami, které dokumentují pronájem reklamních ploch spol. xxx. Z v jiných obdobích dalším subjekt m, smlouvami a dodatky o pronájmu reklamních ploch, které byly uzav ené mezi Magistrátem Frýdek-Místek a spol. xxx smlouvami o podnájmu reklamních ploch mezi spol. xxx a dalšími subjekty mimo spol. xxx, listinnými materiály k firmám, osobám, výpisy z obchodního rejst íku, p ehledy reklamních ploch, pracovní smlouvou Ing. Petra S. včetn dodatku, usnesením rady M sta Frýdku-Místku č. 3Ř/41/2004, fotodokumentací reklamních ploch, smlouvami o podnájmu reklamních ploch mezi spol. xxx. xxx, fakturami za podnájem reklamních ploch, dodavatel spol. xxx odb ratel spol. xxx Smlouvou o nájmu nemovitostí mezi M stem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a zárove vlastníkem, byly p edm tné reklamní plochy - energolávky a mostní konstrukce pronajaty spol. xxx jako nájemci za účelem vlastního umís ování reklamy nebo dalšího podnájmu pro umíst ní reklam, tedy úplatn. Nájemné, které spol. xx. m la platit M stu Frýdek-Místek, bylo sjednáno v podstat jako symbolické, což nepochybn odráželo skutečnost, že spol. xx. je vlastn ná m stem, šlo o 100,- Kč za mostní objekt či energolávku ročn, od roku 200ř se nájemné zvedlo na 125 až 130,-Kč za objekt. Spol. xxx na základ smluv o podnájmu podnajímala tyto reklamní plochy dalším subjekt m, mezi jinými i spol. xxx. Smlouvy o podnájmu jí oprav ovaly část pokračování - 7

7 reklamních ploch užívat. Pro žalované období je podstatná poslední smlouva o podnájmu FM2010/02 ze dne ř, která byla uzav ena mezi obž. Ing. Petrem S. za spol. xxx a obž. Lukášem V. za spol. xxx na pronájem celkem ř7 metr čtvereční reklamní plochy za cenu 3.ř5Ř,70 Kč za metr čtvereční a rok. Smlouva je založena na čl. 1ř3-194 spisu. Tato smlouva byla ukončena, jak uvedeno, ke dni , dohodou smluvních stran a dohoda je uložena na čl. 1ř5 spisu. Ve spise je založena listina označená návrh dodatku ke smlouv FM2010/02, který m l být účinný od , který byl vypracován spol. xxx. a nese datum Tímto dodatkem m la být snížena na období od do cena nájemného na polovinu. Nicmén k podpisu tohoto dodatku nedošlo, nebo z ejm nebyl spol. xxx akceptován a došlo k ukončení nájmu výše uvedenou dohodou ze dne P estože došlo k ukončení nájmu spol xxx reklamní plochy M sta Frýdku-Místku pronajaté od spol. xxx. pronajímala dalším umís ovatel m reklam, jak vyplývá ze smluv o nájmu reklamního za ízení, a to zejména spol. PIEGON REALITY s.r.o., LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia, s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a fyzické osob Radim N.. N které smlouvy byly uzav eny ješt p ed , tedy v dob, kdy spol. xxx m la platnou smlouvu se spol. xxx a m la tak právní titul k dalšímu pronajímání reklamních ploch. Smlouva s Radimem N. byla ale uzav ena až 5.ř.2011, tedy v dob, kdy spol. xxx právní titul k takovémuto smluvnímu ujednání nem la. Dohodou o ukončení nájemní smlouvy uzav enou dne mezi spol. xxx a spol. xxx, skončily také nájemní smlouvy mezi spol. xxx PIEGON REALITY s.r.o., LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o., nebo zanikne-li nájemní vztah a nájemce tím ztratí postavení nájemce, zaniká automaticky i vztah podnájemní od p vodního nájemního vztahu odvozený, nebo zaniká právní titul. P esto se obž. Lukáš V. k t mto t etím subjekt m choval jako by tomu tak nebylo, jakoby se nic nezm nilo a ačkoliv nem l právní titul, vystavoval faktury na základ jíž neexistujících nájemních vztah. Tím jednoznačn využil omylu t chto subjekt, nebo jim neoznámil zánik smlouvy a platby, které od nich obdržel, jednoznačn vylákal, když se k zákazník m spol. xxx choval tak, jakoby nájemní smlouvy nadále trvaly, ač už tento právní vztah neexistoval. Ze spisového materiálu dále vyplývá, že spol. xxx uzavírala smlouvy i na nepatrn velké reklamní plochy a na ne p íliš velké částky a i tyto částky nebyly pro spol. evidentn bezvýznamné, když byly smlouvy uzavírány. Pokud jde o výpočet škody, bylo vycházeno z toho, že na druhé až čtvrté čtvrtletí roku 2011 neexistoval právní titul pro výb r nájemného ze strany obžalovaného Lukáše V. a pokud jde o výši nájemného, soud vycházel z uzav ených smluv, z toho, že spol. LIMIT INVEST s.r.o., bylo za plochu 4,5 metr čtverečních stanoveno nájemné ,-Kč ročn, což za ř m síc činí ,-Kč bez DPH, tedy ,-Kč s DPH. U spol. Hotel&Caffe Silesia s.r.o. bylo nájemné za 7,2 metr čtverečních reklamní plochy stanoveno částkou 53.Ř56,-Kč ročn bez DPH, což odpovídá dodatkem č. 6 čl. 323, což odpovídá částce 40.3ř2,-Kč za ř m síc bez DPH. DPH pak činí Ř.07Ř,40 Kč, celkov tedy 4Ř.470,40 Kč. U spol. PIEGON REALITY s.r.o. bylo stanoveno nájemné ve výši ,-Kč ročn bez DPH za 33,6 metr čtverečních reklamní plochy a 0,6 metr čtverečních na stožáru ve ejného osv tlení, celkem tedy 34,2 metr čtverečních. Z toho pat í do plochy, za jejíž pronájem jsou obžalovaní stíhání, pouze plocha ve vým e 7,2 metr čtverečních, za 1 metr čtvereční tedy nájemné činilo 14.ř1ř,ŘŘ Kč, za 7,2 metr čtverečních jde o částku ,15Ř Kč za rok. Za ř m síc pak odpovídá částka 7Ř.ř4Ř Kč bez DPH. Po započítání DPH jde o částku ř4.73ř,-kč. U spol. AgE - reklamní agentura, s.r.o. činilo nájemné za 10,Ř metr čtverečních reklamní plochy ve zn ní dodatku č. 2, který je založen na čl. 343 spisu, částku ,-Kč ročn bez DPH. Podle vystavených faktur, které jsou založeny na čl. 34ř až 352 spisu bylo zaplaceno za období od 1.4. do pokračování - 8

8 celkem 5ř.5řř,20 Kč s DPH. Radim N. za období od 5.ř.do zaplatil nájemné ve výši ,-Kč včetn DPH. Celkem tak tedy spol. xxx bez právního titulu vybrala částku ve výši ,60 Kč, kterou si ponechala pro sebe a spol. xxx ničeho nezaplatila. Obž. Ing. Petr S. svým jednáním naplnil skutkovou podstatu p ečinu porušení povinnosti p i správ cizího majetku podle 220 odst. 1 trestního zákoníku, nebo porušil zákonem uloženou povinnost spravovat cizí majetek a zp sobil tak škodu nikoliv malou, tedy škodu, která p esáhla částku ,-Kč, p ičemž škodou se rozumí nejen zmenšení dotčeného opatrovaného nebo spravovaného majetku, ale i nedostatek p ír stku na n m. Skutečnou škodou se rozumí jakékoliv zmenšení hodnoty užitné i sm nné opatrovaného nebo spravovaného majetku, k n muž by nedošlo, pokud by byl majetek spravován nebo opatrován ádn. Škodu lze spat ovat i v tom, že p i dispozici se spravovaným nebo opatrovaným majetkem pachatel v d sledku porušení povinnosti neobdrží za jeho zcizení nebo za zcizení jeho části odpovídající protihodnotu, kterou by jinak bylo možné získat. Vznik škody je v p íčinné souvislosti s porušením povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, je jednou z p íčin, bez níž by škoda nevznikla. P ečin byl spáchán úmysln, p ičemž postačí i úmysl nep ímý, tj. že pachatel ví o tom, že porušuje svou zákonnou nebo smluvn p evzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému zp sobí škodu, p ičemž s následkem je srozum n, p ičemž k porušení povinnosti m že dojít konáním i opominutím a opominutí m že spočívat nap. v tom, že není vymáháno majetkové pln ní od druhé strany, lhostejností k tomu, že majetek je zneužíván jinou osobu, nepožadováním úrok za p jčku apod. Obžalovaný Ing. Petr S. porušil povinnosti ádného hospodá e, p i nakládání s majetkem m sta, které vyplývají z ustanovení 3Ř odst. 1, 2 zákona o obcích, pokud jde o ádnou správu a opatrování majetku a 3Ř odst. 6 zákona o obcích, pokud jde o vymáhání škody či bezd vodného obohacení, kdy toto vymáhání není na úvaze, není to tedy možnost, ale zákonná povinnost. Tato povinnost neplatí jen pro ú edníky a volené zástupce m sta, ale pro všechny, kte í nakládají s majetkem m sta, což se týká i osob jednajících v majetkoprávní oblasti, v právnických osobách m stem z ízených, vlastn ných a ovládaných. Zákon o obcích ve svém 3Ř, pokud jde o jakoukoliv správu majetku m sta, a již jde o m sto samotné, prost ednictvím jeho orgánu, či m stského ú adu, nebo právnické osoby z ízené m stem, se použije i tehdy, pokud zvláštní zákony, které upravují daný typ právnické osoby obdobné ustanovení neobsahuje. Prokurista obchodní společnosti má taktéž povinnosti ádného hospodá e. Podle 66 odst. 6 obchodního zákoníku se ustanovení obchodního zákoníku a zvláštních právních p edpis o odpov dnosti a ručení orgán a člen společnosti vztahuje i na osoby, které na základ dohody, podílu či jiné skutečnosti podstatným zp sobem ovliv ují chování společnosti p esto, že nejsou orgány společnosti, a to bez z etele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Na prokuristu spol. s r.o. se, co do odpov dnosti, hledí stejn, jako na jednatele spol. s r.o. a povinnosti ádného hospodá e tak vyplývají z ust. 135 odst. 2 ve spojení s 1ř4 odst. 5 obchodního zákoníku č. 513/1řř1 Sb. Obž. Petr S. tak m l povinnost ádného hospodá e z t chto ustanovení, nebyl proto oprávn n rozhodnout o tom, že nebude po spol. xxx požadovat nájemné za uvedenou dobu, ale naopak bylo jeho povinností postupovat ve smyslu smlouvy o podnájmu FM2010/02, kde v bod V. je ešeno ukončení smlouvy a v bod V/2. je stanoveno, že v p ípad ukončení podnájemního vztahu je podnájemce povinen odstranit reklamní poutače z pronajaté v ci (mostní konstrukce), a to nejpozd ji ke dni ukončení podnájmu, jinak je nájemce oprávn n reklamní poutače odstranit a uskladnit na náklady podnájemce, pokud si je podnájemce nevyzvedne, do t í dn od doručení sd lení nájemce o tom, že provedl odstran ní poutače. Nebyl oprávn n uzavírat, by ústní, nevýhodné smlouvy pro společnost xxx, kterými umožnil obžalovanému Lukáši V., aby nadále pronajaté v ci pronajímal a získal tak nájemné. Pokud obžalovaný Ing. Petr S.namítal, že podle 676 odst. 2 obč. zákoníku účinného do , došlo k obnovení nájmu na dobu určitou, tak s tímto názorem souhlasit nelze, nebo pokračování - 9

9 m že-li nájem skončit na základ jiného ujednání účastník vztahu než uplynutím sjednané doby nájmu, je z povahy v ci vyloučeno, aby se taková nájemní smlouva mohla obnovovat ve smyslu 676 odst. 2 obč. zákoníku, nebo pokud se účastníci nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou dohodli ohledn skončení nájmu jinak, nájem nekončí uplynutím doby, na niž byl sjednán, nýbrž skončí ve smyslu ujednání účastník, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 26 CD 2689/2012. Pokud jde o obž. Lukáše V., tento naplnil svým jednáním skutkovou podstatu p ečinu podvodu podle 20ř odst. 1, 3 tr. zákoníku, když obž. Lukáš V. využil omylu jiného, a to spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a Radima N., kterým zamlčel skutečnost, že není oprávn n nadále pronajímat reklamní plochy, nadále bylo ze strany shora uvedených placeno nájemné spol. xxx. tímto jednáním došlo k obohacení spol. xxx a poškozeným je spol. xxx., jejíž majetek se nezvýšil, kdy z vybraného nájemného nebylo spol. xxx poskytnuto ničeho. P i úvaze o trestu soud vyhodnotil, že Ing. Petr S. je jednatelem a obchodním editelem společnosti xxx., soudn trestán dosud nebyl. Obžalovaný Lukáš V. je jednatel a jediný společník společnosti xxx, ve spol. xxx, s r. o., je od také členem dozorčí rady. Dále je jednatelem společnosti xxx s.r.o., kde členem dozorčí rady je obž. Ing. Petr S.. Obž. Lukáš V. byl jednou soudn trestán, odsouzení je zahlazeno, takže k n mu p ihlíženo nebylo. Dále soud vyhodnotil skutečnost, že od spáchání trestného činu obou obžalovaných uplynula delší doba, oba obžalovaní po spáchání trestného činu nadále vedou ádný život. Obžalovaný Ing. Petr S. v pr b hu trestního ízení vyzval spol. xxx k zaplacení bezd vodného obohacení ve výši 174.5řř,13 Kč. Po vyhodnocení všech okolností p ípadu i osoby obžalovaného byl obž. Ing. Petru S. uložen trest v dolní polovin trestní sazby, a to trest odn tí svobody v trvání 6 m síc, výkon tohoto trestu byl podmín n odložen na krátkou zkušební dobu v trvání 1 roku, nebo je p edpoklad, že obžalovaný i nadále povede ádný život. U obž. Lukáše V. bylo p ihlédnuto i k tomu, že z v tší části zaplatil na výzvu částku 174.5řř,13 Kč, i on dosud vedl ádný život, trest tedy byl uložen na spodní hranici trestní sazby v trvání 1 roku, výkon trestu s ohledem na všechny okolnosti p ípadu i osobu obžalovaného byl odložen na kratší zkušební dobu v trvání 2 let. Pokud jde o náhradu škody, pošk. společnost xxx., se p ipojila k tr. ízení částkou ,60 Kč a požadovala, aby škodu zaplatili oba obžalovaní společn a nerozdíln, pokud budou oba obžalovaní uznáni vinnými. V pr b hu dokazování spol. xxx uhradila na účet spol. xxx., částku 174.5řř,13 Kč, která odpovídá nájemnému za období od do Pokud by spol. xxx zastoupená obž. Lukášem V. na základ smlouvy o podnájmu č. 2010/02 ze dne p enechávala reklamní plochy do podnájmu dalším společnostem, vzhledem k tomu, že však smlouva FM2010/02 ze dne ř byla ukončena dohodou o ukončení smlouvy o podnájmu ze dne , kdy podnájemní vztah končil dohodou obou smluvních stran ke dni , byly prost edky získané od spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a od Radima N. získány bez náležitého právního titulu, tedy došlo na stran spol. xxx k bezd vodnému obohacení a z tohoto d vodu je povinností vydat veškerou částku, kterou spol. xxx. získala, nebo jí získala, jak uvedeno bez právního d vodu a není proto možné, aby si společnost xxx ponechala částku ř5.40ř,47 Kč, nebo pro získání této částky nemá žádný pokračování - 10

10 právní d vod, tato částka by jim náležela, pokud by nedošlo k ukončení smlouvy FM 2010/02 ke dni Proto bylo rozhodnuto, že jsou oba obžalovaní, kte í se na trestné činnosti podíleli a bez jejichž osobní účasti by k bezd vodnému obohacení nedošlo, povinni zaplatit částku ř5.40ř,-kč, když se jedná o rozdíl mezi částkou ,60 Kč a vrácenou částkou 174.5řř,13 Kč. P o u č e n í : I. Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do Ř dn ode dne doručení stejnopisu tohoto rozsudku prost ednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Ostrav. II. Rozsudek m že odvoláním napadnout a) státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, b) obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho p ímo dotýká, c) zúčastn ná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání v ci, d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody pro nesprávnost výroku o náhrad škody. Osoba oprávn ná napadat rozsudek pro nesprávnost n kterého jeho výroku m že jej napadat také proto, že takový výrok učin n nebyl, jakož i porušení ustanovení o ízení p edcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo zp sobit, že výrok je nesprávný, nebo že chybí. III. V neprosp ch obžalovaného m že rozsudek napadnout odvoláním jen státní zástupce; toliko pokud jde o povinnost k náhrad škody, má toto právo též poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody. Ve prosp ch obžalovaného mohou rozsudek napadanou osoby uvedené v 247 odst. 2 tr. ádu. IV. Odvolání musí být od vodn no tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo ízení, které rozsudku p edcházelo. Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, by i z části, ve prosp ch nebo v neprosp ch obžalovaného. Odvolání lze p ímo op ít o nové skutečnosti a d kazy. Právo podat odvolání nep ísluší tomu, kdo se jej po vyhlášení rozhodnutí vzdal. Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 11. června 2015 JUDr. Ji ina Jal vková samosoudkyn Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, ve v ci podáno odvolání. Ve Frýdku-Místku dne 12.Ř.2015 S. Hyklová

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: 21 T 43/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Radkovskou v hlavním líčení konaném v Praze dne 8. října 2013 Obžalovaný

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í

U s n e s e n í. O d v o d n n í 4To 109/2015-1409 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 80T 1/2012-17777 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostrav rozhodl v hlavním líčení konaném dne 31.3.2015 v senát složeném z p edsedy senátu Mgr. Romana Raaba a p ísedících Karla

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mezi společností PLnet s.r.o., IČ:29213771 (dále jen PLnet)

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze ve veřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2011 projednal odvolání, která podali obžalovaná Mgr. Anna Benešová, roz.

Více

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3. M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.2013 M stskému soudu v Praze ---------------------------- O b ž a l o b a Státní zástupce

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více