ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Jednací číslo: 81 T 5/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2015 samosoudkyní JUDr. Ji inou Jal vkovou t a k t o : Obžalovaní 1. Ing. Petr S., rozený S., nar. xxxx v xxx, trv. bytem xxx, ul. xxx, editel a jednatel obchodní společnosti xxx 2. Lukáš V., nar. xxx ve xxx, trv. bytem xxx, t. č. xxx, jednatel spol. xxx j s o u v i n n i, ž e v období od do ve Frýdku-Místku Ing. Petr S. jako editel a prokurista obchodní společnosti xxx., jejímž p edm tem podnikání je mimo jiné reklamní činnost a marketing a jejím 100% vlastníkem je m sto Frýdek-Místek a které byly m stem Frýdek-Místek sv eny reklamních plochy energolávky a mostní konstrukce ve vlastnictví m sta Frýdek-Místek formou nájmu k užívání za účelem dalšího podnájmu anebo umis ování reklam, poté co ke dni dohodou ukončil se společností xxx zastoupené jednatelem Lukášem V. smlouvu o podnájmu č. FM 2010/02 ze dne ř, kterou společnost xxx

2 pokračování - 2 p edm tné reklamní plochy p enechala do podnájmu společnosti xxx a na základ které je tato dále p enechala do podnájmu dalším subjekt m, čímž společnost xxx pozbyla právní titul k pronajímání reklamních ploch ve vlastnictví m sta Frýdek-Místek, nebo smlouvy o podnájmu mezi ní a t etími subjekty byly tímto ukončeny, p esto Lukáš V. zamlčel t mto t etím subjekt m umis ovatel m reklam, že podnájemní smlouvy mezi nimi a společností xxx byly ukončeny z d vodu ukončení smlouvy o podnájmu č. FM2010/02 ze dne ř a společnost xxx nemá již právní titul k fakturaci nájemného, choval se jakoby smlouvy byly nadále v platnosti a nechal vystavovat společností xxx t mto subjekt m faktury a nadále p ijímal nájemné, když společnost xxx za dané období vyfakturovala a p ijala částku nejmén ,60 Kč, konkrétn - od společnosti LIMIT INVEST s.r.o. částku ve výši Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 2ř Ř ve zn ní pozd jšího dodatku č. 2 ze dne na pronájem reklamní plochy o vým e 4,5 m2 na mostním objektu a Frýdek - t ída TGM, - od společnosti Hotel&Caffe Silesia, s.r.o. ve výši ,40 Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne ř.ř.2002 ve zn ní pozd jších dodatk na pronájem reklamní plochy o vým e 7,2 m2 na mostním objektu - nadchod na ulici Hlavní, - od společnosti PIEGON REALITY s.r.o. částku Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne Ř ve zn ní pozd jšího dodatku č. 1 ze dne 2Ř na pronájem reklamní plochy o vým e 7,2 m2 - energolávka na ulici Hlavní, sm r Místek, - od společnosti AgE - reklamní agentura, s.r.o. částku ve výši ,20 Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne ve zn ní pozd jšího dodatku č. 2 ze dne ř a dodatku č. 3 ze dne na pronájem reklamní plochy o vým e 10,8 m2 na mostním objektu - nadchod na ulici Revoluční, - od Radima N. částku ve výši Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 5.ř.2011 na pronájem reklamní plochy o vým e 1Ř,ř m2 na mostním objektu a na ulici Hlavní ze sm ru od Místku do Českého T šína, neoprávn n vybranou částku ve výši ,60 Kč si společnost xxx ponechala pro sebe, společnosti xxx. ničeho nezaplatila, p ičemž Ing. Petr S. o tom, že společnost xxx nadále užívá a pronajímá reklamní plochy t etím subjekt m a inkasuje od nich nájemné, v d l, toto akceptoval a toleroval, v rozporu s 3Ř odst. 1, 2 zákona o obcích a v rozporu s 66 odst. 6 obchodního zákoníku ve spojení s 135 odst. 2 a 1ř4 odst. 5 obchodního zákoníku č. 513/1řř1 Sb. účinného do nejednal jako ádný hospodá a sv ený majetek m sta Frýdek-Místek nevyužíval účeln a hospodárn, ale nechal jej zneužívat, a v rozporu s 3Ř odst. 6 zákona o obcích nechránil majetek m sta p ed neoprávn nými zásahy a porušil svou zákonnou povinnost a nevymáhal po společnosti xxx toto bezd vodné obohacení získané na úkor společnosti xxx čímž Ing. Petr S. a Lukáš V. zp sobili společnosti xxx. škodu ve výši nejmén ,60 Kč ve form ušlého zisku, tedy ve výši, v jaké tento zisk pro sebe neoprávn n získala společnost xxx užíváním majetku m sta Frýdek-Místek, p ičemž Lukáš V. se uvedeného jednání dopustil p esto, že byl zárove členem dozorčí rady obchodní společnosti xxx

3 pokračování - 3 Ing. Petr S. t e d y porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat cizí majetek, a tím jinému zp sobil škodu nikoli malou, Lukáš V. jiného obohatil tím, že zamlčel podstatné skutečnosti a zp sobil tak na cizím majetku v tší škodu, t í m s p á c h a l i Ing. Petr S. p ečin porušení povinnosti p i správ cizího majetku podle 220 odst. 1 trestního zákoníku, Lukáš V. p ečin podvodu podle 20ř odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. obžalovaný Ing. Petr S. a o d s u z u j í s e podle 220 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odn tí svobody v trvání 6 (šesti) m síc. Podle Ř1 odst. 1, Ř2 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmín n odkládá na zkušební dobu v trvání 1 (jednoho) roku. obžalovaný Lukáš V. podle 20ř odst. 3 trestního zákoníku k trestu odn tí svobody v trvání 1 (jednoho) roku. Podle Ř1 odst. 1, Ř2 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmín n odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) let. Podle 22Ř odst. 1 trestního ádu jsou oba obžalovaní povinni zaplatit společn a nerozdíln poškozené společnosti xxx, zastoupené Statutárním m stem Frýdek-Místek, Mgr. Ivanem Ž., na náhrad škody částku ,-Kč. O d v o d n n í : V pr b hu dokazování, jak v p ípravném ízení, tak u hlavního líčení bylo prokázáno, že se obžalovaní dopustili jednání, které je uvedeno ve výroku rozsudku. Obžalovaný Ing. Petr S. v p ípravném ízení využil svého práva a ve v ci nevypovídal. U hlavního líčení obžalovaný uvedl, že od pracuje ve společnosti xxx jako editel společnosti a od vykonával funkci prokuristy v této společnosti. Jako

4 pokračování - 4 editel je zodpov dný za finanční, personální a organizační ízení chodu společnosti, strategický rozvoj společnosti, plánování a pln ní strategických úkol jediného společníka xxx. Jako prokurista byl dále pov en obchodním zastupováním společnosti navenek v či t etím osobám. Rozsah prokury nebyl omezen nad rámec zákona. Hlavním p edm tem podnikání společnosti xxx. je provozování sportovních a relaxačních za ízení, mezi n ž pat í xxx a dále poskytování t lovýchovných služeb v oblasti plavání. Mezi vedlejší podnikatelské aktivity pat í mimo jiné také pronájem ploch za účelem umis ování reklamních za ízení a reklamních poutač. Reklamní plochy se nacházejí uvnit i vn provozoven. Společnost xxx je obchodním partnerem společnosti xxx od samého prvopočátku podnikatelských aktivit p i poskytování reklamních ploch. Obchodní vztahy mezi společnostmi se vyvíjely dob e se vzr stající tendencí, kdy objem zakázek stále rostl. Zlom nastal v letech 2010 a 2011 po ekonomické krizi vyvolané hypoteční krizí na americkém trhu v roce V následujících letech začala celá ada podnikatelských subjekt, domácností, být velmi opatrná, začali šet it, rovn ž i na trhu s reklamními službami se projevila ekonomická krize. Počátkem roku 2011 probíhala jednání o obnovení obchodní smlouvy mezi společností xxx a xxx. Dlouholetý obchodní partner společnost xxx argumentoval, že n které z reklamních ploch nejsou delší dobu obsazeny a i p esto plní, jak bylo ujednáno ve smlouv, jak je doloženo ve spise, sm rem ke společnostmi xxx byl učin n obchodní návrh na uzav ení dodatku, který by poskytl této společnosti na další období 50% slevu z nájmu reklamních ploch. Tento návrh nakonec akceptován nebyl a byly ujednány obchodní podmínky, že xxx uhradí nájem za reklamní plochy za první čtvrtletí v p vodní výši, nájemní smlouva bude ukončena písemnou dohodou, p ičemž p i jednání byly učin ny i ústní dohody, uhrazená platba ve výši ř6.000,-kč bez DPH bude považována za dostatečnou v p ípad, že se neobjeví noví nový nájemci. V p ípad, že spol xxx nalezne nového klienta, bude neprodlen zahájeno jednání o uzav ení nové smlouvy. V p ípad, že spol. xxx., nalezne nového klienta, bude jí v roce 2011 poskytnuto reklamní za ízení, které je ve vlastnictví společnosti xxx pro umíst ní reklamního poutače zdarma. Stávající reklamní za ízení budou ponechána na míst. Jejich odstra ování by vyvolalo nep im en vysoké náklady, zejména pak s ohledem na snahu obou společností o obnovení spolupráce. Musely by se na místo znovu montovat, což by vyvolalo další náklady. Navíc umis ování konstrukce nad silnicí vyžaduje provedení speciálního opat ení uzav ení provozu, vystavení, povolení apod. V každém p ípad zasednou p edstavitelé obou společností znovu k jednacímu stolu na konci roku 2011 a uzav enou novou písemnou nájemní smlouvu, pokud se dohodnou na pokračování spolupráce. P i podání vysv tlení na Krajském odd lení Policie ČR v Ostrav dne , byl dotázán, zda ví o tom, že jsou na plochách pronajatých společností xxx reklamní poutače, odpov d l kladn a doplnil tuto odpov o informaci o neúm rn vysokých nákladech na odstra ování poutač z reklamních za ízení nad komunikacemi. Státním zástupcem byla jeho odpov zam n na tak, aby mohl dovodit, že byl spraven o fakturaci a inkasu finančních prost edk za podnájem reklamních ploch spol. xxx. Společnost xxx je samostatným podnikatelským subjektem podnikajícím částečn v podobném oboru podnikání, jako spol. xxx a tudíž ji lze považovat za konkurenci. O obchodních vztazích spol. xxx nem l žádné pov domí, o dalších fakturacích, nebo o skutečnosti, že xxx uzav ela n jakou další podnájemní smlouvu v období od do se dozv d l až z obžaloby. Navíc byl poučen, že podnájemní vztahy neskončily, ale ve smyslu 676 odst. 2 občanského zákoníku účinného do trvaly. Po zjišt ní, že skutečnost neodpovídá ústní dohod, kterou učinili na počátku roku 2011 s jednatelem společnosti xxx obž. Lukášem V. vyzval ho dopisem k úhrad částky za podnájem reklamních ploch za období od do a spol. xxx tuto výzvu akceptovala, finanční prost edky ve lh t splatnosti vystavené faktury uhradila. Proto je p esv dčen, že jeho postoj v roce 2011 byl vzhledem k situaci správný a je také p esv dčen, že společnost xxx., jednala p i

5 pokračování - 5 p edm tném podnikatelském rozhodování v dobré ví e a v obhajitelném zájmu obchodní společnosti s úmyslem vyjít vst íc obchodnímu partneru a zachovat obchodní vztahy do budoucna. K dotazu obžalovaný uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že platba za první čtvrtletí roku 2011 byla ze strany spol. xxx uhrazena, považovali za efektivní zp sob ešení učinit dohody pouze ústn, písemn uzav eli dohodu pouze o ukončení pronájmu. Obžalovaný rovn ž uvedl, že byla uhrazena částka ,-Kč bez DPH za snížené množství pronajatých ploch, které m la spol. xxx pronajaty od spol. xxx., a tuto platbu akceptovali jako dostatečnou za reklamní poutače, které na plochách visely. Nezaznamenal, že by p ibyly nové poutače, proto nem l d vod spol. xxx kontaktovat. Reklamní poutače, které byly umíst ny, byly podle jeho názoru uhrazeny nájmem za první čtvrtletí. Obžalovaný Lukáš V. v p ípravném ízení k jednání uvedl, že se necítí vinen, protože nikoho nepodvedl, z nikoho peníze nevylákal. Dále využil svého práva a nevypovídal. U hlavního líčení obžalovaný uvedl, že je jednatelem spol. xxx od roku 1řřŘ, zabývají se p evážn reklamní činností, outdoorovou reklamou a jedním z významných klient je do dnešního dne i spol. xxx., která jim poskytuje plochy k dispozici. Vždy ádn platili nájemné, nebyl mezi nimi žádný obchodní problém. Pokud je tvrzeno, že podvedl firmy, které využívaly reklamní za ízení, tak toto jednoznačn odmítá, nikoho nepodvedl, protože nájemní vztah ukončili tak, že společnost xxx., m la čistý výnos ř6.000,- Kč bez DPH. Všechny ostatní p íjmy, které z reklam byly, zahrnovaly náklady, které vynaložili na po ízení za ízení, na kterém reklamy visely, na po ízení PVC desek, grafických návrh apod. Do tohoto byl zaúčtován i provoz firmy, b žné výdaje jako výplaty zam stnanc, odvody, leasingy vozidla, sklad apod. Obžalovaný uvedl, že se domnívá, že kdyby proti spol. xxx stála b žná obchodní společnost, ne společnost, která je vlastn na m stem, tak by zde nestáli. Pokud uhradil spol. xxx., částku 174.5řř,-Kč s DPH, obžalovaný uvedl, že celou v c zvážili, došli k ústní dohod, následn i písemné dohod a rozhodli se tuto částku zaplatit. K dotazu obžalovaný uvedl, že je pravda, že ke dni došlo k ukončení podnájemního vztahu, na základ společné dohody v m síci dubnu, kdy provedli ústní dohodu, protože počítali náklady, které souvisí s montáží, demontáži a ostatních prací, zvolili variantu, jak uvedeno shora. Obžalovaný uvedl, že se musí chovat jako dobrý hospodá, tzn. že když má společnost, která zam stnává 25 lidí, musí n jakým zp sobem zajistit, aby bylo na výplaty, a společnost funguje, proto si zvolí n jakou cestu, která je p ijatelná i v rámci dohody. Není to o tom vybírat si, s kým se bude dohadovat, či handlovat. Nepochybn dohoda s editelstvím silnic a dálnic nebo Údržbou silnic by byla složit jší než se spol. xxx. Společnost xxx nikdy neposkytovala nic zadarmo, stejn tak spol. xxx Z trestné činnosti jsou obžalovaní usv dčováni výpov mi Pavly H., která uvedla, že pracovala ve spol. xxx. od června 2007 do 31.Ř.2013 na pozici marketingový obchodní manažer. Smlouvy o pronájmu reklamních ploch umíst ných na mostních konstrukcích ve vlastnictví M sta Frýdku-Místku vypracovávala ona, shán la klienty, posílala nabídky, jednala se stávajícími klienty. Společnost m la ceníky, v roce 2007 se pohybovala cena za metr čtvereční okolo 4000,-Kč. Pozd ji ceníky nem la. Dále podle vyhlášky vydané M stem Frýdek-Místek v roce 2010 byla cena asi 2000,- Kč, bylo to pouze orientační, smlouvy d lala ona, editel to podepisoval. Rovn ž smlouvu xxx p ipravovala ona, cena byla určena dohodou. Alena P. xxx, že smlouvu uzavíral její společník asi p ed deseti lety, po celou dobu ádn platili, hodnota služby byla uzav ena dohodou, smlouva se každý rok prodlužovala, sazba se navyšovala. pokračování - 6

6 Sv dek Ing. Jan Exxx. uvedl, že smlouva se spol. xxx. byla ukončena , zaplacené částky vycházejí z faktur z výpisu k účtu, které doložil. Jedná se o částky ,-Kč, ,-Kč, 7.44ř,60 Kč, 7.44ř,60 Kč. Kdo je vlastníkem mostních objekt, neví. Sv dek Radim N. uvedl, že m l pronajatou reklamní plochu od spol. xxx Platby vyplývají z faktur, které doložil. Všechny ádn uhradil. O tom, že spol. xxx nem la žádné oprávn ní k tomu, aby reklamní plochy pronajímala, nev d l. Ing. Pavel K., xxx. uvedl, že ve v ci pronájmu reklamních ploch od spol. xxx. jednal s panem V., reklamní plochy byly pronajaty na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 2ř Ř. Každý rok se vypracovával dodatek. Za nájem firma ádn hradila podle vystavených faktur. Že p edm tné reklamní plochy m la spol. xxx pronajaté od spol. xxx. nic neví, ani ho to nezajímalo. Jana D.jako zam stnankyn spol. xxx. uvedla, že v období od do vystavovala faktury na základ pokyn Lukáše V., jednatele spol. O tom, že v období od do nem la spol. xxx právní vztah k reklamním plochám, resp. že k datu byla ukončena na základ vzájemné dohody mezi spol. xxx. a spol. xxx nájemní smlouva, nev d la. Obchodních jednání se nezúčast ovala, proto nemohla v d t, že došlo k takovéto smlouv. Ing. Michaela M., ekonomka spol. xxx, s r. o. uvedla, že v období od do p estala vystavovat faktury obchodní společnosti xxx za pronájem reklamních ploch, pravd podobn z d vodu, že na toto období neexistovala platná obchodní smlouva mezi spol. Nev d la o tom, kdo fakticky užívá či neužívá dané plochy. Obžalovaní jsou mimo výpov di sv dk usv dčováni zejména listinnými d kazy, a to smlouvami o nájmu reklamního za ízení mezi pronajímatelem spol. xxx a nájemci včetn dodatk a faktur týkající se spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a Radim N., výpisy z účtu Raiffrisen bank, smlouvami, které dokumentují pronájem reklamních ploch spol. xxx. Z v jiných obdobích dalším subjekt m, smlouvami a dodatky o pronájmu reklamních ploch, které byly uzav ené mezi Magistrátem Frýdek-Místek a spol. xxx smlouvami o podnájmu reklamních ploch mezi spol. xxx a dalšími subjekty mimo spol. xxx, listinnými materiály k firmám, osobám, výpisy z obchodního rejst íku, p ehledy reklamních ploch, pracovní smlouvou Ing. Petra S. včetn dodatku, usnesením rady M sta Frýdku-Místku č. 3Ř/41/2004, fotodokumentací reklamních ploch, smlouvami o podnájmu reklamních ploch mezi spol. xxx. xxx, fakturami za podnájem reklamních ploch, dodavatel spol. xxx odb ratel spol. xxx Smlouvou o nájmu nemovitostí mezi M stem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a zárove vlastníkem, byly p edm tné reklamní plochy - energolávky a mostní konstrukce pronajaty spol. xxx jako nájemci za účelem vlastního umís ování reklamy nebo dalšího podnájmu pro umíst ní reklam, tedy úplatn. Nájemné, které spol. xx. m la platit M stu Frýdek-Místek, bylo sjednáno v podstat jako symbolické, což nepochybn odráželo skutečnost, že spol. xx. je vlastn ná m stem, šlo o 100,- Kč za mostní objekt či energolávku ročn, od roku 200ř se nájemné zvedlo na 125 až 130,-Kč za objekt. Spol. xxx na základ smluv o podnájmu podnajímala tyto reklamní plochy dalším subjekt m, mezi jinými i spol. xxx. Smlouvy o podnájmu jí oprav ovaly část pokračování - 7

7 reklamních ploch užívat. Pro žalované období je podstatná poslední smlouva o podnájmu FM2010/02 ze dne ř, která byla uzav ena mezi obž. Ing. Petrem S. za spol. xxx a obž. Lukášem V. za spol. xxx na pronájem celkem ř7 metr čtvereční reklamní plochy za cenu 3.ř5Ř,70 Kč za metr čtvereční a rok. Smlouva je založena na čl. 1ř3-194 spisu. Tato smlouva byla ukončena, jak uvedeno, ke dni , dohodou smluvních stran a dohoda je uložena na čl. 1ř5 spisu. Ve spise je založena listina označená návrh dodatku ke smlouv FM2010/02, který m l být účinný od , který byl vypracován spol. xxx. a nese datum Tímto dodatkem m la být snížena na období od do cena nájemného na polovinu. Nicmén k podpisu tohoto dodatku nedošlo, nebo z ejm nebyl spol. xxx akceptován a došlo k ukončení nájmu výše uvedenou dohodou ze dne P estože došlo k ukončení nájmu spol xxx reklamní plochy M sta Frýdku-Místku pronajaté od spol. xxx. pronajímala dalším umís ovatel m reklam, jak vyplývá ze smluv o nájmu reklamního za ízení, a to zejména spol. PIEGON REALITY s.r.o., LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia, s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a fyzické osob Radim N.. N které smlouvy byly uzav eny ješt p ed , tedy v dob, kdy spol. xxx m la platnou smlouvu se spol. xxx a m la tak právní titul k dalšímu pronajímání reklamních ploch. Smlouva s Radimem N. byla ale uzav ena až 5.ř.2011, tedy v dob, kdy spol. xxx právní titul k takovémuto smluvnímu ujednání nem la. Dohodou o ukončení nájemní smlouvy uzav enou dne mezi spol. xxx a spol. xxx, skončily také nájemní smlouvy mezi spol. xxx PIEGON REALITY s.r.o., LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o., nebo zanikne-li nájemní vztah a nájemce tím ztratí postavení nájemce, zaniká automaticky i vztah podnájemní od p vodního nájemního vztahu odvozený, nebo zaniká právní titul. P esto se obž. Lukáš V. k t mto t etím subjekt m choval jako by tomu tak nebylo, jakoby se nic nezm nilo a ačkoliv nem l právní titul, vystavoval faktury na základ jíž neexistujících nájemních vztah. Tím jednoznačn využil omylu t chto subjekt, nebo jim neoznámil zánik smlouvy a platby, které od nich obdržel, jednoznačn vylákal, když se k zákazník m spol. xxx choval tak, jakoby nájemní smlouvy nadále trvaly, ač už tento právní vztah neexistoval. Ze spisového materiálu dále vyplývá, že spol. xxx uzavírala smlouvy i na nepatrn velké reklamní plochy a na ne p íliš velké částky a i tyto částky nebyly pro spol. evidentn bezvýznamné, když byly smlouvy uzavírány. Pokud jde o výpočet škody, bylo vycházeno z toho, že na druhé až čtvrté čtvrtletí roku 2011 neexistoval právní titul pro výb r nájemného ze strany obžalovaného Lukáše V. a pokud jde o výši nájemného, soud vycházel z uzav ených smluv, z toho, že spol. LIMIT INVEST s.r.o., bylo za plochu 4,5 metr čtverečních stanoveno nájemné ,-Kč ročn, což za ř m síc činí ,-Kč bez DPH, tedy ,-Kč s DPH. U spol. Hotel&Caffe Silesia s.r.o. bylo nájemné za 7,2 metr čtverečních reklamní plochy stanoveno částkou 53.Ř56,-Kč ročn bez DPH, což odpovídá dodatkem č. 6 čl. 323, což odpovídá částce 40.3ř2,-Kč za ř m síc bez DPH. DPH pak činí Ř.07Ř,40 Kč, celkov tedy 4Ř.470,40 Kč. U spol. PIEGON REALITY s.r.o. bylo stanoveno nájemné ve výši ,-Kč ročn bez DPH za 33,6 metr čtverečních reklamní plochy a 0,6 metr čtverečních na stožáru ve ejného osv tlení, celkem tedy 34,2 metr čtverečních. Z toho pat í do plochy, za jejíž pronájem jsou obžalovaní stíhání, pouze plocha ve vým e 7,2 metr čtverečních, za 1 metr čtvereční tedy nájemné činilo 14.ř1ř,ŘŘ Kč, za 7,2 metr čtverečních jde o částku ,15Ř Kč za rok. Za ř m síc pak odpovídá částka 7Ř.ř4Ř Kč bez DPH. Po započítání DPH jde o částku ř4.73ř,-kč. U spol. AgE - reklamní agentura, s.r.o. činilo nájemné za 10,Ř metr čtverečních reklamní plochy ve zn ní dodatku č. 2, který je založen na čl. 343 spisu, částku ,-Kč ročn bez DPH. Podle vystavených faktur, které jsou založeny na čl. 34ř až 352 spisu bylo zaplaceno za období od 1.4. do pokračování - 8

8 celkem 5ř.5řř,20 Kč s DPH. Radim N. za období od 5.ř.do zaplatil nájemné ve výši ,-Kč včetn DPH. Celkem tak tedy spol. xxx bez právního titulu vybrala částku ve výši ,60 Kč, kterou si ponechala pro sebe a spol. xxx ničeho nezaplatila. Obž. Ing. Petr S. svým jednáním naplnil skutkovou podstatu p ečinu porušení povinnosti p i správ cizího majetku podle 220 odst. 1 trestního zákoníku, nebo porušil zákonem uloženou povinnost spravovat cizí majetek a zp sobil tak škodu nikoliv malou, tedy škodu, která p esáhla částku ,-Kč, p ičemž škodou se rozumí nejen zmenšení dotčeného opatrovaného nebo spravovaného majetku, ale i nedostatek p ír stku na n m. Skutečnou škodou se rozumí jakékoliv zmenšení hodnoty užitné i sm nné opatrovaného nebo spravovaného majetku, k n muž by nedošlo, pokud by byl majetek spravován nebo opatrován ádn. Škodu lze spat ovat i v tom, že p i dispozici se spravovaným nebo opatrovaným majetkem pachatel v d sledku porušení povinnosti neobdrží za jeho zcizení nebo za zcizení jeho části odpovídající protihodnotu, kterou by jinak bylo možné získat. Vznik škody je v p íčinné souvislosti s porušením povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, je jednou z p íčin, bez níž by škoda nevznikla. P ečin byl spáchán úmysln, p ičemž postačí i úmysl nep ímý, tj. že pachatel ví o tom, že porušuje svou zákonnou nebo smluvn p evzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému zp sobí škodu, p ičemž s následkem je srozum n, p ičemž k porušení povinnosti m že dojít konáním i opominutím a opominutí m že spočívat nap. v tom, že není vymáháno majetkové pln ní od druhé strany, lhostejností k tomu, že majetek je zneužíván jinou osobu, nepožadováním úrok za p jčku apod. Obžalovaný Ing. Petr S. porušil povinnosti ádného hospodá e, p i nakládání s majetkem m sta, které vyplývají z ustanovení 3Ř odst. 1, 2 zákona o obcích, pokud jde o ádnou správu a opatrování majetku a 3Ř odst. 6 zákona o obcích, pokud jde o vymáhání škody či bezd vodného obohacení, kdy toto vymáhání není na úvaze, není to tedy možnost, ale zákonná povinnost. Tato povinnost neplatí jen pro ú edníky a volené zástupce m sta, ale pro všechny, kte í nakládají s majetkem m sta, což se týká i osob jednajících v majetkoprávní oblasti, v právnických osobách m stem z ízených, vlastn ných a ovládaných. Zákon o obcích ve svém 3Ř, pokud jde o jakoukoliv správu majetku m sta, a již jde o m sto samotné, prost ednictvím jeho orgánu, či m stského ú adu, nebo právnické osoby z ízené m stem, se použije i tehdy, pokud zvláštní zákony, které upravují daný typ právnické osoby obdobné ustanovení neobsahuje. Prokurista obchodní společnosti má taktéž povinnosti ádného hospodá e. Podle 66 odst. 6 obchodního zákoníku se ustanovení obchodního zákoníku a zvláštních právních p edpis o odpov dnosti a ručení orgán a člen společnosti vztahuje i na osoby, které na základ dohody, podílu či jiné skutečnosti podstatným zp sobem ovliv ují chování společnosti p esto, že nejsou orgány společnosti, a to bez z etele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Na prokuristu spol. s r.o. se, co do odpov dnosti, hledí stejn, jako na jednatele spol. s r.o. a povinnosti ádného hospodá e tak vyplývají z ust. 135 odst. 2 ve spojení s 1ř4 odst. 5 obchodního zákoníku č. 513/1řř1 Sb. Obž. Petr S. tak m l povinnost ádného hospodá e z t chto ustanovení, nebyl proto oprávn n rozhodnout o tom, že nebude po spol. xxx požadovat nájemné za uvedenou dobu, ale naopak bylo jeho povinností postupovat ve smyslu smlouvy o podnájmu FM2010/02, kde v bod V. je ešeno ukončení smlouvy a v bod V/2. je stanoveno, že v p ípad ukončení podnájemního vztahu je podnájemce povinen odstranit reklamní poutače z pronajaté v ci (mostní konstrukce), a to nejpozd ji ke dni ukončení podnájmu, jinak je nájemce oprávn n reklamní poutače odstranit a uskladnit na náklady podnájemce, pokud si je podnájemce nevyzvedne, do t í dn od doručení sd lení nájemce o tom, že provedl odstran ní poutače. Nebyl oprávn n uzavírat, by ústní, nevýhodné smlouvy pro společnost xxx, kterými umožnil obžalovanému Lukáši V., aby nadále pronajaté v ci pronajímal a získal tak nájemné. Pokud obžalovaný Ing. Petr S.namítal, že podle 676 odst. 2 obč. zákoníku účinného do , došlo k obnovení nájmu na dobu určitou, tak s tímto názorem souhlasit nelze, nebo pokračování - 9

9 m že-li nájem skončit na základ jiného ujednání účastník vztahu než uplynutím sjednané doby nájmu, je z povahy v ci vyloučeno, aby se taková nájemní smlouva mohla obnovovat ve smyslu 676 odst. 2 obč. zákoníku, nebo pokud se účastníci nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou dohodli ohledn skončení nájmu jinak, nájem nekončí uplynutím doby, na niž byl sjednán, nýbrž skončí ve smyslu ujednání účastník, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 26 CD 2689/2012. Pokud jde o obž. Lukáše V., tento naplnil svým jednáním skutkovou podstatu p ečinu podvodu podle 20ř odst. 1, 3 tr. zákoníku, když obž. Lukáš V. využil omylu jiného, a to spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a Radima N., kterým zamlčel skutečnost, že není oprávn n nadále pronajímat reklamní plochy, nadále bylo ze strany shora uvedených placeno nájemné spol. xxx. tímto jednáním došlo k obohacení spol. xxx a poškozeným je spol. xxx., jejíž majetek se nezvýšil, kdy z vybraného nájemného nebylo spol. xxx poskytnuto ničeho. P i úvaze o trestu soud vyhodnotil, že Ing. Petr S. je jednatelem a obchodním editelem společnosti xxx., soudn trestán dosud nebyl. Obžalovaný Lukáš V. je jednatel a jediný společník společnosti xxx, ve spol. xxx, s r. o., je od také členem dozorčí rady. Dále je jednatelem společnosti xxx s.r.o., kde členem dozorčí rady je obž. Ing. Petr S.. Obž. Lukáš V. byl jednou soudn trestán, odsouzení je zahlazeno, takže k n mu p ihlíženo nebylo. Dále soud vyhodnotil skutečnost, že od spáchání trestného činu obou obžalovaných uplynula delší doba, oba obžalovaní po spáchání trestného činu nadále vedou ádný život. Obžalovaný Ing. Petr S. v pr b hu trestního ízení vyzval spol. xxx k zaplacení bezd vodného obohacení ve výši 174.5řř,13 Kč. Po vyhodnocení všech okolností p ípadu i osoby obžalovaného byl obž. Ing. Petru S. uložen trest v dolní polovin trestní sazby, a to trest odn tí svobody v trvání 6 m síc, výkon tohoto trestu byl podmín n odložen na krátkou zkušební dobu v trvání 1 roku, nebo je p edpoklad, že obžalovaný i nadále povede ádný život. U obž. Lukáše V. bylo p ihlédnuto i k tomu, že z v tší části zaplatil na výzvu částku 174.5řř,13 Kč, i on dosud vedl ádný život, trest tedy byl uložen na spodní hranici trestní sazby v trvání 1 roku, výkon trestu s ohledem na všechny okolnosti p ípadu i osobu obžalovaného byl odložen na kratší zkušební dobu v trvání 2 let. Pokud jde o náhradu škody, pošk. společnost xxx., se p ipojila k tr. ízení částkou ,60 Kč a požadovala, aby škodu zaplatili oba obžalovaní společn a nerozdíln, pokud budou oba obžalovaní uznáni vinnými. V pr b hu dokazování spol. xxx uhradila na účet spol. xxx., částku 174.5řř,13 Kč, která odpovídá nájemnému za období od do Pokud by spol. xxx zastoupená obž. Lukášem V. na základ smlouvy o podnájmu č. 2010/02 ze dne p enechávala reklamní plochy do podnájmu dalším společnostem, vzhledem k tomu, že však smlouva FM2010/02 ze dne ř byla ukončena dohodou o ukončení smlouvy o podnájmu ze dne , kdy podnájemní vztah končil dohodou obou smluvních stran ke dni , byly prost edky získané od spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a od Radima N. získány bez náležitého právního titulu, tedy došlo na stran spol. xxx k bezd vodnému obohacení a z tohoto d vodu je povinností vydat veškerou částku, kterou spol. xxx. získala, nebo jí získala, jak uvedeno bez právního d vodu a není proto možné, aby si společnost xxx ponechala částku ř5.40ř,47 Kč, nebo pro získání této částky nemá žádný pokračování - 10

10 právní d vod, tato částka by jim náležela, pokud by nedošlo k ukončení smlouvy FM 2010/02 ke dni Proto bylo rozhodnuto, že jsou oba obžalovaní, kte í se na trestné činnosti podíleli a bez jejichž osobní účasti by k bezd vodnému obohacení nedošlo, povinni zaplatit částku ř5.40ř,-kč, když se jedná o rozdíl mezi částkou ,60 Kč a vrácenou částkou 174.5řř,13 Kč. P o u č e n í : I. Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do Ř dn ode dne doručení stejnopisu tohoto rozsudku prost ednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Ostrav. II. Rozsudek m že odvoláním napadnout a) státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, b) obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho p ímo dotýká, c) zúčastn ná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání v ci, d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody pro nesprávnost výroku o náhrad škody. Osoba oprávn ná napadat rozsudek pro nesprávnost n kterého jeho výroku m že jej napadat také proto, že takový výrok učin n nebyl, jakož i porušení ustanovení o ízení p edcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo zp sobit, že výrok je nesprávný, nebo že chybí. III. V neprosp ch obžalovaného m že rozsudek napadnout odvoláním jen státní zástupce; toliko pokud jde o povinnost k náhrad škody, má toto právo též poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody. Ve prosp ch obžalovaného mohou rozsudek napadanou osoby uvedené v 247 odst. 2 tr. ádu. IV. Odvolání musí být od vodn no tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo ízení, které rozsudku p edcházelo. Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, by i z části, ve prosp ch nebo v neprosp ch obžalovaného. Odvolání lze p ímo op ít o nové skutečnosti a d kazy. Právo podat odvolání nep ísluší tomu, kdo se jej po vyhlášení rozhodnutí vzdal. Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 11. června 2015 JUDr. Ji ina Jal vková samosoudkyn Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, ve v ci podáno odvolání. Ve Frýdku-Místku dne 12.Ř.2015 S. Hyklová

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 149/2006-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 1 Dodavatel (prodávající): Zaps.

Více

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud: Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line portálu Laury Janáčkové umístěného na webovém rozhraní www.laurajanackova.cz od naší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin Štefek....,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2007-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

S M L O U V A O D Í L O. Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zejména podle 536 a následujících. I. Smluvní strany

S M L O U V A O D Í L O. Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zejména podle 536 a následujících. I. Smluvní strany S M L O U V A O D Í L O číslo smlouvy zhotovitele: 030126M0198 číslo smlouvy objednatele: 12/2012 SPP: 1847.2206900VKL Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zejména podle 536 a následujících.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,586 Ol Jihlava č. j.: 02828-3/2014-ERU V Jihlavě dne 19. března 2014 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obecné S těmito obchodními podmínkami se kupující seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel Zám r uzav ení Dodatku. 2 ke Smlouv nájemní ze dne 31. 5. 2011 ve zn ní dodatku. 1 ze dne 29. 6. 2012 M sto Tel, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍ LÉKÁRNY MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU

REKLAMAČNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍ LÉKÁRNY MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU REKLAMAČNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍ LÉKÁRNY MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU Prodávající: Masarykův onkologický ústav Ústavní lékárna IČ 00209805 se sídlem Ţlutý kopec 7, 656 53 Brno I. Úvodní ustanovení Tento reklamační

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 9/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Promlčení a prekluze v obchodním právu. Pojem promlčení a prekluze. 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.

Promlčení a prekluze v obchodním právu. Pojem promlčení a prekluze. 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny. Promlčení a prekluze v obchodním právu 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem promlčení a prekluze Promlčení Právo nezaniká, ale oslabuje se stává se naturální obligací

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Dobrý den, S pozdravem

Dobrý den, S pozdravem Dobrý den, na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám v příloze zasílám požadované kopie materiálu z 25. zasedání zastupitelstva města ze dne 5.9.2013,

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 33 398/2005-603/III. vyř. Na základě odvolání (rozkladu) podaného dne 2. 8. 2005, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 47-1/2011. dražba dobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 47-1/2011. dražba dobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 47-1/2011 dražba dobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro obchodní styk s obchodními partnery podnikateli

Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro obchodní styk s obchodními partnery podnikateli VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o. (dále jen NRC CZ), se sídlem Praha 5, Pekařská 12, IČO 45 24 21 43 Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro obchodní styk

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: Číslo smlouvy dodavatele č. 2: Číslo smlouvy dodavatele č. 3: Článek 1 Smluvní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

Usnesení. D r a ž e b n í v y h l á š k u

Usnesení. D r a ž e b n í v y h l á š k u Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Sady 193, 377 01 Jindřichův Hradec, soudní exekutor Mgr. Marek Jenerál tel/fax.: 384 389 656,www.exejh.cz, e-mail: info@exejh.cz Bankovní spojení č.ú.: 47570/7940 WSPK,

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více