ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Jednací číslo: 81 T 5/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2015 samosoudkyní JUDr. Ji inou Jal vkovou t a k t o : Obžalovaní 1. Ing. Petr S., rozený S., nar. xxxx v xxx, trv. bytem xxx, ul. xxx, editel a jednatel obchodní společnosti xxx 2. Lukáš V., nar. xxx ve xxx, trv. bytem xxx, t. č. xxx, jednatel spol. xxx j s o u v i n n i, ž e v období od do ve Frýdku-Místku Ing. Petr S. jako editel a prokurista obchodní společnosti xxx., jejímž p edm tem podnikání je mimo jiné reklamní činnost a marketing a jejím 100% vlastníkem je m sto Frýdek-Místek a které byly m stem Frýdek-Místek sv eny reklamních plochy energolávky a mostní konstrukce ve vlastnictví m sta Frýdek-Místek formou nájmu k užívání za účelem dalšího podnájmu anebo umis ování reklam, poté co ke dni dohodou ukončil se společností xxx zastoupené jednatelem Lukášem V. smlouvu o podnájmu č. FM 2010/02 ze dne ř, kterou společnost xxx

2 pokračování - 2 p edm tné reklamní plochy p enechala do podnájmu společnosti xxx a na základ které je tato dále p enechala do podnájmu dalším subjekt m, čímž společnost xxx pozbyla právní titul k pronajímání reklamních ploch ve vlastnictví m sta Frýdek-Místek, nebo smlouvy o podnájmu mezi ní a t etími subjekty byly tímto ukončeny, p esto Lukáš V. zamlčel t mto t etím subjekt m umis ovatel m reklam, že podnájemní smlouvy mezi nimi a společností xxx byly ukončeny z d vodu ukončení smlouvy o podnájmu č. FM2010/02 ze dne ř a společnost xxx nemá již právní titul k fakturaci nájemného, choval se jakoby smlouvy byly nadále v platnosti a nechal vystavovat společností xxx t mto subjekt m faktury a nadále p ijímal nájemné, když společnost xxx za dané období vyfakturovala a p ijala částku nejmén ,60 Kč, konkrétn - od společnosti LIMIT INVEST s.r.o. částku ve výši Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 2ř Ř ve zn ní pozd jšího dodatku č. 2 ze dne na pronájem reklamní plochy o vým e 4,5 m2 na mostním objektu a Frýdek - t ída TGM, - od společnosti Hotel&Caffe Silesia, s.r.o. ve výši ,40 Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne ř.ř.2002 ve zn ní pozd jších dodatk na pronájem reklamní plochy o vým e 7,2 m2 na mostním objektu - nadchod na ulici Hlavní, - od společnosti PIEGON REALITY s.r.o. částku Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne Ř ve zn ní pozd jšího dodatku č. 1 ze dne 2Ř na pronájem reklamní plochy o vým e 7,2 m2 - energolávka na ulici Hlavní, sm r Místek, - od společnosti AgE - reklamní agentura, s.r.o. částku ve výši ,20 Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne ve zn ní pozd jšího dodatku č. 2 ze dne ř a dodatku č. 3 ze dne na pronájem reklamní plochy o vým e 10,8 m2 na mostním objektu - nadchod na ulici Revoluční, - od Radima N. částku ve výši Kč včetn DPH na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 5.ř.2011 na pronájem reklamní plochy o vým e 1Ř,ř m2 na mostním objektu a na ulici Hlavní ze sm ru od Místku do Českého T šína, neoprávn n vybranou částku ve výši ,60 Kč si společnost xxx ponechala pro sebe, společnosti xxx. ničeho nezaplatila, p ičemž Ing. Petr S. o tom, že společnost xxx nadále užívá a pronajímá reklamní plochy t etím subjekt m a inkasuje od nich nájemné, v d l, toto akceptoval a toleroval, v rozporu s 3Ř odst. 1, 2 zákona o obcích a v rozporu s 66 odst. 6 obchodního zákoníku ve spojení s 135 odst. 2 a 1ř4 odst. 5 obchodního zákoníku č. 513/1řř1 Sb. účinného do nejednal jako ádný hospodá a sv ený majetek m sta Frýdek-Místek nevyužíval účeln a hospodárn, ale nechal jej zneužívat, a v rozporu s 3Ř odst. 6 zákona o obcích nechránil majetek m sta p ed neoprávn nými zásahy a porušil svou zákonnou povinnost a nevymáhal po společnosti xxx toto bezd vodné obohacení získané na úkor společnosti xxx čímž Ing. Petr S. a Lukáš V. zp sobili společnosti xxx. škodu ve výši nejmén ,60 Kč ve form ušlého zisku, tedy ve výši, v jaké tento zisk pro sebe neoprávn n získala společnost xxx užíváním majetku m sta Frýdek-Místek, p ičemž Lukáš V. se uvedeného jednání dopustil p esto, že byl zárove členem dozorčí rady obchodní společnosti xxx

3 pokračování - 3 Ing. Petr S. t e d y porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat cizí majetek, a tím jinému zp sobil škodu nikoli malou, Lukáš V. jiného obohatil tím, že zamlčel podstatné skutečnosti a zp sobil tak na cizím majetku v tší škodu, t í m s p á c h a l i Ing. Petr S. p ečin porušení povinnosti p i správ cizího majetku podle 220 odst. 1 trestního zákoníku, Lukáš V. p ečin podvodu podle 20ř odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. obžalovaný Ing. Petr S. a o d s u z u j í s e podle 220 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odn tí svobody v trvání 6 (šesti) m síc. Podle Ř1 odst. 1, Ř2 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmín n odkládá na zkušební dobu v trvání 1 (jednoho) roku. obžalovaný Lukáš V. podle 20ř odst. 3 trestního zákoníku k trestu odn tí svobody v trvání 1 (jednoho) roku. Podle Ř1 odst. 1, Ř2 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmín n odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) let. Podle 22Ř odst. 1 trestního ádu jsou oba obžalovaní povinni zaplatit společn a nerozdíln poškozené společnosti xxx, zastoupené Statutárním m stem Frýdek-Místek, Mgr. Ivanem Ž., na náhrad škody částku ,-Kč. O d v o d n n í : V pr b hu dokazování, jak v p ípravném ízení, tak u hlavního líčení bylo prokázáno, že se obžalovaní dopustili jednání, které je uvedeno ve výroku rozsudku. Obžalovaný Ing. Petr S. v p ípravném ízení využil svého práva a ve v ci nevypovídal. U hlavního líčení obžalovaný uvedl, že od pracuje ve společnosti xxx jako editel společnosti a od vykonával funkci prokuristy v této společnosti. Jako

4 pokračování - 4 editel je zodpov dný za finanční, personální a organizační ízení chodu společnosti, strategický rozvoj společnosti, plánování a pln ní strategických úkol jediného společníka xxx. Jako prokurista byl dále pov en obchodním zastupováním společnosti navenek v či t etím osobám. Rozsah prokury nebyl omezen nad rámec zákona. Hlavním p edm tem podnikání společnosti xxx. je provozování sportovních a relaxačních za ízení, mezi n ž pat í xxx a dále poskytování t lovýchovných služeb v oblasti plavání. Mezi vedlejší podnikatelské aktivity pat í mimo jiné také pronájem ploch za účelem umis ování reklamních za ízení a reklamních poutač. Reklamní plochy se nacházejí uvnit i vn provozoven. Společnost xxx je obchodním partnerem společnosti xxx od samého prvopočátku podnikatelských aktivit p i poskytování reklamních ploch. Obchodní vztahy mezi společnostmi se vyvíjely dob e se vzr stající tendencí, kdy objem zakázek stále rostl. Zlom nastal v letech 2010 a 2011 po ekonomické krizi vyvolané hypoteční krizí na americkém trhu v roce V následujících letech začala celá ada podnikatelských subjekt, domácností, být velmi opatrná, začali šet it, rovn ž i na trhu s reklamními službami se projevila ekonomická krize. Počátkem roku 2011 probíhala jednání o obnovení obchodní smlouvy mezi společností xxx a xxx. Dlouholetý obchodní partner společnost xxx argumentoval, že n které z reklamních ploch nejsou delší dobu obsazeny a i p esto plní, jak bylo ujednáno ve smlouv, jak je doloženo ve spise, sm rem ke společnostmi xxx byl učin n obchodní návrh na uzav ení dodatku, který by poskytl této společnosti na další období 50% slevu z nájmu reklamních ploch. Tento návrh nakonec akceptován nebyl a byly ujednány obchodní podmínky, že xxx uhradí nájem za reklamní plochy za první čtvrtletí v p vodní výši, nájemní smlouva bude ukončena písemnou dohodou, p ičemž p i jednání byly učin ny i ústní dohody, uhrazená platba ve výši ř6.000,-kč bez DPH bude považována za dostatečnou v p ípad, že se neobjeví noví nový nájemci. V p ípad, že spol xxx nalezne nového klienta, bude neprodlen zahájeno jednání o uzav ení nové smlouvy. V p ípad, že spol. xxx., nalezne nového klienta, bude jí v roce 2011 poskytnuto reklamní za ízení, které je ve vlastnictví společnosti xxx pro umíst ní reklamního poutače zdarma. Stávající reklamní za ízení budou ponechána na míst. Jejich odstra ování by vyvolalo nep im en vysoké náklady, zejména pak s ohledem na snahu obou společností o obnovení spolupráce. Musely by se na místo znovu montovat, což by vyvolalo další náklady. Navíc umis ování konstrukce nad silnicí vyžaduje provedení speciálního opat ení uzav ení provozu, vystavení, povolení apod. V každém p ípad zasednou p edstavitelé obou společností znovu k jednacímu stolu na konci roku 2011 a uzav enou novou písemnou nájemní smlouvu, pokud se dohodnou na pokračování spolupráce. P i podání vysv tlení na Krajském odd lení Policie ČR v Ostrav dne , byl dotázán, zda ví o tom, že jsou na plochách pronajatých společností xxx reklamní poutače, odpov d l kladn a doplnil tuto odpov o informaci o neúm rn vysokých nákladech na odstra ování poutač z reklamních za ízení nad komunikacemi. Státním zástupcem byla jeho odpov zam n na tak, aby mohl dovodit, že byl spraven o fakturaci a inkasu finančních prost edk za podnájem reklamních ploch spol. xxx. Společnost xxx je samostatným podnikatelským subjektem podnikajícím částečn v podobném oboru podnikání, jako spol. xxx a tudíž ji lze považovat za konkurenci. O obchodních vztazích spol. xxx nem l žádné pov domí, o dalších fakturacích, nebo o skutečnosti, že xxx uzav ela n jakou další podnájemní smlouvu v období od do se dozv d l až z obžaloby. Navíc byl poučen, že podnájemní vztahy neskončily, ale ve smyslu 676 odst. 2 občanského zákoníku účinného do trvaly. Po zjišt ní, že skutečnost neodpovídá ústní dohod, kterou učinili na počátku roku 2011 s jednatelem společnosti xxx obž. Lukášem V. vyzval ho dopisem k úhrad částky za podnájem reklamních ploch za období od do a spol. xxx tuto výzvu akceptovala, finanční prost edky ve lh t splatnosti vystavené faktury uhradila. Proto je p esv dčen, že jeho postoj v roce 2011 byl vzhledem k situaci správný a je také p esv dčen, že společnost xxx., jednala p i

5 pokračování - 5 p edm tném podnikatelském rozhodování v dobré ví e a v obhajitelném zájmu obchodní společnosti s úmyslem vyjít vst íc obchodnímu partneru a zachovat obchodní vztahy do budoucna. K dotazu obžalovaný uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že platba za první čtvrtletí roku 2011 byla ze strany spol. xxx uhrazena, považovali za efektivní zp sob ešení učinit dohody pouze ústn, písemn uzav eli dohodu pouze o ukončení pronájmu. Obžalovaný rovn ž uvedl, že byla uhrazena částka ,-Kč bez DPH za snížené množství pronajatých ploch, které m la spol. xxx pronajaty od spol. xxx., a tuto platbu akceptovali jako dostatečnou za reklamní poutače, které na plochách visely. Nezaznamenal, že by p ibyly nové poutače, proto nem l d vod spol. xxx kontaktovat. Reklamní poutače, které byly umíst ny, byly podle jeho názoru uhrazeny nájmem za první čtvrtletí. Obžalovaný Lukáš V. v p ípravném ízení k jednání uvedl, že se necítí vinen, protože nikoho nepodvedl, z nikoho peníze nevylákal. Dále využil svého práva a nevypovídal. U hlavního líčení obžalovaný uvedl, že je jednatelem spol. xxx od roku 1řřŘ, zabývají se p evážn reklamní činností, outdoorovou reklamou a jedním z významných klient je do dnešního dne i spol. xxx., která jim poskytuje plochy k dispozici. Vždy ádn platili nájemné, nebyl mezi nimi žádný obchodní problém. Pokud je tvrzeno, že podvedl firmy, které využívaly reklamní za ízení, tak toto jednoznačn odmítá, nikoho nepodvedl, protože nájemní vztah ukončili tak, že společnost xxx., m la čistý výnos ř6.000,- Kč bez DPH. Všechny ostatní p íjmy, které z reklam byly, zahrnovaly náklady, které vynaložili na po ízení za ízení, na kterém reklamy visely, na po ízení PVC desek, grafických návrh apod. Do tohoto byl zaúčtován i provoz firmy, b žné výdaje jako výplaty zam stnanc, odvody, leasingy vozidla, sklad apod. Obžalovaný uvedl, že se domnívá, že kdyby proti spol. xxx stála b žná obchodní společnost, ne společnost, která je vlastn na m stem, tak by zde nestáli. Pokud uhradil spol. xxx., částku 174.5řř,-Kč s DPH, obžalovaný uvedl, že celou v c zvážili, došli k ústní dohod, následn i písemné dohod a rozhodli se tuto částku zaplatit. K dotazu obžalovaný uvedl, že je pravda, že ke dni došlo k ukončení podnájemního vztahu, na základ společné dohody v m síci dubnu, kdy provedli ústní dohodu, protože počítali náklady, které souvisí s montáží, demontáži a ostatních prací, zvolili variantu, jak uvedeno shora. Obžalovaný uvedl, že se musí chovat jako dobrý hospodá, tzn. že když má společnost, která zam stnává 25 lidí, musí n jakým zp sobem zajistit, aby bylo na výplaty, a společnost funguje, proto si zvolí n jakou cestu, která je p ijatelná i v rámci dohody. Není to o tom vybírat si, s kým se bude dohadovat, či handlovat. Nepochybn dohoda s editelstvím silnic a dálnic nebo Údržbou silnic by byla složit jší než se spol. xxx. Společnost xxx nikdy neposkytovala nic zadarmo, stejn tak spol. xxx Z trestné činnosti jsou obžalovaní usv dčováni výpov mi Pavly H., která uvedla, že pracovala ve spol. xxx. od června 2007 do 31.Ř.2013 na pozici marketingový obchodní manažer. Smlouvy o pronájmu reklamních ploch umíst ných na mostních konstrukcích ve vlastnictví M sta Frýdku-Místku vypracovávala ona, shán la klienty, posílala nabídky, jednala se stávajícími klienty. Společnost m la ceníky, v roce 2007 se pohybovala cena za metr čtvereční okolo 4000,-Kč. Pozd ji ceníky nem la. Dále podle vyhlášky vydané M stem Frýdek-Místek v roce 2010 byla cena asi 2000,- Kč, bylo to pouze orientační, smlouvy d lala ona, editel to podepisoval. Rovn ž smlouvu xxx p ipravovala ona, cena byla určena dohodou. Alena P. xxx, že smlouvu uzavíral její společník asi p ed deseti lety, po celou dobu ádn platili, hodnota služby byla uzav ena dohodou, smlouva se každý rok prodlužovala, sazba se navyšovala. pokračování - 6

6 Sv dek Ing. Jan Exxx. uvedl, že smlouva se spol. xxx. byla ukončena , zaplacené částky vycházejí z faktur z výpisu k účtu, které doložil. Jedná se o částky ,-Kč, ,-Kč, 7.44ř,60 Kč, 7.44ř,60 Kč. Kdo je vlastníkem mostních objekt, neví. Sv dek Radim N. uvedl, že m l pronajatou reklamní plochu od spol. xxx Platby vyplývají z faktur, které doložil. Všechny ádn uhradil. O tom, že spol. xxx nem la žádné oprávn ní k tomu, aby reklamní plochy pronajímala, nev d l. Ing. Pavel K., xxx. uvedl, že ve v ci pronájmu reklamních ploch od spol. xxx. jednal s panem V., reklamní plochy byly pronajaty na základ smlouvy o nájmu reklamního za ízení ze dne 2ř Ř. Každý rok se vypracovával dodatek. Za nájem firma ádn hradila podle vystavených faktur. Že p edm tné reklamní plochy m la spol. xxx pronajaté od spol. xxx. nic neví, ani ho to nezajímalo. Jana D.jako zam stnankyn spol. xxx. uvedla, že v období od do vystavovala faktury na základ pokyn Lukáše V., jednatele spol. O tom, že v období od do nem la spol. xxx právní vztah k reklamním plochám, resp. že k datu byla ukončena na základ vzájemné dohody mezi spol. xxx. a spol. xxx nájemní smlouva, nev d la. Obchodních jednání se nezúčast ovala, proto nemohla v d t, že došlo k takovéto smlouv. Ing. Michaela M., ekonomka spol. xxx, s r. o. uvedla, že v období od do p estala vystavovat faktury obchodní společnosti xxx za pronájem reklamních ploch, pravd podobn z d vodu, že na toto období neexistovala platná obchodní smlouva mezi spol. Nev d la o tom, kdo fakticky užívá či neužívá dané plochy. Obžalovaní jsou mimo výpov di sv dk usv dčováni zejména listinnými d kazy, a to smlouvami o nájmu reklamního za ízení mezi pronajímatelem spol. xxx a nájemci včetn dodatk a faktur týkající se spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a Radim N., výpisy z účtu Raiffrisen bank, smlouvami, které dokumentují pronájem reklamních ploch spol. xxx. Z v jiných obdobích dalším subjekt m, smlouvami a dodatky o pronájmu reklamních ploch, které byly uzav ené mezi Magistrátem Frýdek-Místek a spol. xxx smlouvami o podnájmu reklamních ploch mezi spol. xxx a dalšími subjekty mimo spol. xxx, listinnými materiály k firmám, osobám, výpisy z obchodního rejst íku, p ehledy reklamních ploch, pracovní smlouvou Ing. Petra S. včetn dodatku, usnesením rady M sta Frýdku-Místku č. 3Ř/41/2004, fotodokumentací reklamních ploch, smlouvami o podnájmu reklamních ploch mezi spol. xxx. xxx, fakturami za podnájem reklamních ploch, dodavatel spol. xxx odb ratel spol. xxx Smlouvou o nájmu nemovitostí mezi M stem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a zárove vlastníkem, byly p edm tné reklamní plochy - energolávky a mostní konstrukce pronajaty spol. xxx jako nájemci za účelem vlastního umís ování reklamy nebo dalšího podnájmu pro umíst ní reklam, tedy úplatn. Nájemné, které spol. xx. m la platit M stu Frýdek-Místek, bylo sjednáno v podstat jako symbolické, což nepochybn odráželo skutečnost, že spol. xx. je vlastn ná m stem, šlo o 100,- Kč za mostní objekt či energolávku ročn, od roku 200ř se nájemné zvedlo na 125 až 130,-Kč za objekt. Spol. xxx na základ smluv o podnájmu podnajímala tyto reklamní plochy dalším subjekt m, mezi jinými i spol. xxx. Smlouvy o podnájmu jí oprav ovaly část pokračování - 7

7 reklamních ploch užívat. Pro žalované období je podstatná poslední smlouva o podnájmu FM2010/02 ze dne ř, která byla uzav ena mezi obž. Ing. Petrem S. za spol. xxx a obž. Lukášem V. za spol. xxx na pronájem celkem ř7 metr čtvereční reklamní plochy za cenu 3.ř5Ř,70 Kč za metr čtvereční a rok. Smlouva je založena na čl. 1ř3-194 spisu. Tato smlouva byla ukončena, jak uvedeno, ke dni , dohodou smluvních stran a dohoda je uložena na čl. 1ř5 spisu. Ve spise je založena listina označená návrh dodatku ke smlouv FM2010/02, který m l být účinný od , který byl vypracován spol. xxx. a nese datum Tímto dodatkem m la být snížena na období od do cena nájemného na polovinu. Nicmén k podpisu tohoto dodatku nedošlo, nebo z ejm nebyl spol. xxx akceptován a došlo k ukončení nájmu výše uvedenou dohodou ze dne P estože došlo k ukončení nájmu spol xxx reklamní plochy M sta Frýdku-Místku pronajaté od spol. xxx. pronajímala dalším umís ovatel m reklam, jak vyplývá ze smluv o nájmu reklamního za ízení, a to zejména spol. PIEGON REALITY s.r.o., LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia, s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a fyzické osob Radim N.. N které smlouvy byly uzav eny ješt p ed , tedy v dob, kdy spol. xxx m la platnou smlouvu se spol. xxx a m la tak právní titul k dalšímu pronajímání reklamních ploch. Smlouva s Radimem N. byla ale uzav ena až 5.ř.2011, tedy v dob, kdy spol. xxx právní titul k takovémuto smluvnímu ujednání nem la. Dohodou o ukončení nájemní smlouvy uzav enou dne mezi spol. xxx a spol. xxx, skončily také nájemní smlouvy mezi spol. xxx PIEGON REALITY s.r.o., LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o., nebo zanikne-li nájemní vztah a nájemce tím ztratí postavení nájemce, zaniká automaticky i vztah podnájemní od p vodního nájemního vztahu odvozený, nebo zaniká právní titul. P esto se obž. Lukáš V. k t mto t etím subjekt m choval jako by tomu tak nebylo, jakoby se nic nezm nilo a ačkoliv nem l právní titul, vystavoval faktury na základ jíž neexistujících nájemních vztah. Tím jednoznačn využil omylu t chto subjekt, nebo jim neoznámil zánik smlouvy a platby, které od nich obdržel, jednoznačn vylákal, když se k zákazník m spol. xxx choval tak, jakoby nájemní smlouvy nadále trvaly, ač už tento právní vztah neexistoval. Ze spisového materiálu dále vyplývá, že spol. xxx uzavírala smlouvy i na nepatrn velké reklamní plochy a na ne p íliš velké částky a i tyto částky nebyly pro spol. evidentn bezvýznamné, když byly smlouvy uzavírány. Pokud jde o výpočet škody, bylo vycházeno z toho, že na druhé až čtvrté čtvrtletí roku 2011 neexistoval právní titul pro výb r nájemného ze strany obžalovaného Lukáše V. a pokud jde o výši nájemného, soud vycházel z uzav ených smluv, z toho, že spol. LIMIT INVEST s.r.o., bylo za plochu 4,5 metr čtverečních stanoveno nájemné ,-Kč ročn, což za ř m síc činí ,-Kč bez DPH, tedy ,-Kč s DPH. U spol. Hotel&Caffe Silesia s.r.o. bylo nájemné za 7,2 metr čtverečních reklamní plochy stanoveno částkou 53.Ř56,-Kč ročn bez DPH, což odpovídá dodatkem č. 6 čl. 323, což odpovídá částce 40.3ř2,-Kč za ř m síc bez DPH. DPH pak činí Ř.07Ř,40 Kč, celkov tedy 4Ř.470,40 Kč. U spol. PIEGON REALITY s.r.o. bylo stanoveno nájemné ve výši ,-Kč ročn bez DPH za 33,6 metr čtverečních reklamní plochy a 0,6 metr čtverečních na stožáru ve ejného osv tlení, celkem tedy 34,2 metr čtverečních. Z toho pat í do plochy, za jejíž pronájem jsou obžalovaní stíhání, pouze plocha ve vým e 7,2 metr čtverečních, za 1 metr čtvereční tedy nájemné činilo 14.ř1ř,ŘŘ Kč, za 7,2 metr čtverečních jde o částku ,15Ř Kč za rok. Za ř m síc pak odpovídá částka 7Ř.ř4Ř Kč bez DPH. Po započítání DPH jde o částku ř4.73ř,-kč. U spol. AgE - reklamní agentura, s.r.o. činilo nájemné za 10,Ř metr čtverečních reklamní plochy ve zn ní dodatku č. 2, který je založen na čl. 343 spisu, částku ,-Kč ročn bez DPH. Podle vystavených faktur, které jsou založeny na čl. 34ř až 352 spisu bylo zaplaceno za období od 1.4. do pokračování - 8

8 celkem 5ř.5řř,20 Kč s DPH. Radim N. za období od 5.ř.do zaplatil nájemné ve výši ,-Kč včetn DPH. Celkem tak tedy spol. xxx bez právního titulu vybrala částku ve výši ,60 Kč, kterou si ponechala pro sebe a spol. xxx ničeho nezaplatila. Obž. Ing. Petr S. svým jednáním naplnil skutkovou podstatu p ečinu porušení povinnosti p i správ cizího majetku podle 220 odst. 1 trestního zákoníku, nebo porušil zákonem uloženou povinnost spravovat cizí majetek a zp sobil tak škodu nikoliv malou, tedy škodu, která p esáhla částku ,-Kč, p ičemž škodou se rozumí nejen zmenšení dotčeného opatrovaného nebo spravovaného majetku, ale i nedostatek p ír stku na n m. Skutečnou škodou se rozumí jakékoliv zmenšení hodnoty užitné i sm nné opatrovaného nebo spravovaného majetku, k n muž by nedošlo, pokud by byl majetek spravován nebo opatrován ádn. Škodu lze spat ovat i v tom, že p i dispozici se spravovaným nebo opatrovaným majetkem pachatel v d sledku porušení povinnosti neobdrží za jeho zcizení nebo za zcizení jeho části odpovídající protihodnotu, kterou by jinak bylo možné získat. Vznik škody je v p íčinné souvislosti s porušením povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, je jednou z p íčin, bez níž by škoda nevznikla. P ečin byl spáchán úmysln, p ičemž postačí i úmysl nep ímý, tj. že pachatel ví o tom, že porušuje svou zákonnou nebo smluvn p evzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému zp sobí škodu, p ičemž s následkem je srozum n, p ičemž k porušení povinnosti m že dojít konáním i opominutím a opominutí m že spočívat nap. v tom, že není vymáháno majetkové pln ní od druhé strany, lhostejností k tomu, že majetek je zneužíván jinou osobu, nepožadováním úrok za p jčku apod. Obžalovaný Ing. Petr S. porušil povinnosti ádného hospodá e, p i nakládání s majetkem m sta, které vyplývají z ustanovení 3Ř odst. 1, 2 zákona o obcích, pokud jde o ádnou správu a opatrování majetku a 3Ř odst. 6 zákona o obcích, pokud jde o vymáhání škody či bezd vodného obohacení, kdy toto vymáhání není na úvaze, není to tedy možnost, ale zákonná povinnost. Tato povinnost neplatí jen pro ú edníky a volené zástupce m sta, ale pro všechny, kte í nakládají s majetkem m sta, což se týká i osob jednajících v majetkoprávní oblasti, v právnických osobách m stem z ízených, vlastn ných a ovládaných. Zákon o obcích ve svém 3Ř, pokud jde o jakoukoliv správu majetku m sta, a již jde o m sto samotné, prost ednictvím jeho orgánu, či m stského ú adu, nebo právnické osoby z ízené m stem, se použije i tehdy, pokud zvláštní zákony, které upravují daný typ právnické osoby obdobné ustanovení neobsahuje. Prokurista obchodní společnosti má taktéž povinnosti ádného hospodá e. Podle 66 odst. 6 obchodního zákoníku se ustanovení obchodního zákoníku a zvláštních právních p edpis o odpov dnosti a ručení orgán a člen společnosti vztahuje i na osoby, které na základ dohody, podílu či jiné skutečnosti podstatným zp sobem ovliv ují chování společnosti p esto, že nejsou orgány společnosti, a to bez z etele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Na prokuristu spol. s r.o. se, co do odpov dnosti, hledí stejn, jako na jednatele spol. s r.o. a povinnosti ádného hospodá e tak vyplývají z ust. 135 odst. 2 ve spojení s 1ř4 odst. 5 obchodního zákoníku č. 513/1řř1 Sb. Obž. Petr S. tak m l povinnost ádného hospodá e z t chto ustanovení, nebyl proto oprávn n rozhodnout o tom, že nebude po spol. xxx požadovat nájemné za uvedenou dobu, ale naopak bylo jeho povinností postupovat ve smyslu smlouvy o podnájmu FM2010/02, kde v bod V. je ešeno ukončení smlouvy a v bod V/2. je stanoveno, že v p ípad ukončení podnájemního vztahu je podnájemce povinen odstranit reklamní poutače z pronajaté v ci (mostní konstrukce), a to nejpozd ji ke dni ukončení podnájmu, jinak je nájemce oprávn n reklamní poutače odstranit a uskladnit na náklady podnájemce, pokud si je podnájemce nevyzvedne, do t í dn od doručení sd lení nájemce o tom, že provedl odstran ní poutače. Nebyl oprávn n uzavírat, by ústní, nevýhodné smlouvy pro společnost xxx, kterými umožnil obžalovanému Lukáši V., aby nadále pronajaté v ci pronajímal a získal tak nájemné. Pokud obžalovaný Ing. Petr S.namítal, že podle 676 odst. 2 obč. zákoníku účinného do , došlo k obnovení nájmu na dobu určitou, tak s tímto názorem souhlasit nelze, nebo pokračování - 9

9 m že-li nájem skončit na základ jiného ujednání účastník vztahu než uplynutím sjednané doby nájmu, je z povahy v ci vyloučeno, aby se taková nájemní smlouva mohla obnovovat ve smyslu 676 odst. 2 obč. zákoníku, nebo pokud se účastníci nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou dohodli ohledn skončení nájmu jinak, nájem nekončí uplynutím doby, na niž byl sjednán, nýbrž skončí ve smyslu ujednání účastník, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 26 CD 2689/2012. Pokud jde o obž. Lukáše V., tento naplnil svým jednáním skutkovou podstatu p ečinu podvodu podle 20ř odst. 1, 3 tr. zákoníku, když obž. Lukáš V. využil omylu jiného, a to spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a Radima N., kterým zamlčel skutečnost, že není oprávn n nadále pronajímat reklamní plochy, nadále bylo ze strany shora uvedených placeno nájemné spol. xxx. tímto jednáním došlo k obohacení spol. xxx a poškozeným je spol. xxx., jejíž majetek se nezvýšil, kdy z vybraného nájemného nebylo spol. xxx poskytnuto ničeho. P i úvaze o trestu soud vyhodnotil, že Ing. Petr S. je jednatelem a obchodním editelem společnosti xxx., soudn trestán dosud nebyl. Obžalovaný Lukáš V. je jednatel a jediný společník společnosti xxx, ve spol. xxx, s r. o., je od také členem dozorčí rady. Dále je jednatelem společnosti xxx s.r.o., kde členem dozorčí rady je obž. Ing. Petr S.. Obž. Lukáš V. byl jednou soudn trestán, odsouzení je zahlazeno, takže k n mu p ihlíženo nebylo. Dále soud vyhodnotil skutečnost, že od spáchání trestného činu obou obžalovaných uplynula delší doba, oba obžalovaní po spáchání trestného činu nadále vedou ádný život. Obžalovaný Ing. Petr S. v pr b hu trestního ízení vyzval spol. xxx k zaplacení bezd vodného obohacení ve výši 174.5řř,13 Kč. Po vyhodnocení všech okolností p ípadu i osoby obžalovaného byl obž. Ing. Petru S. uložen trest v dolní polovin trestní sazby, a to trest odn tí svobody v trvání 6 m síc, výkon tohoto trestu byl podmín n odložen na krátkou zkušební dobu v trvání 1 roku, nebo je p edpoklad, že obžalovaný i nadále povede ádný život. U obž. Lukáše V. bylo p ihlédnuto i k tomu, že z v tší části zaplatil na výzvu částku 174.5řř,13 Kč, i on dosud vedl ádný život, trest tedy byl uložen na spodní hranici trestní sazby v trvání 1 roku, výkon trestu s ohledem na všechny okolnosti p ípadu i osobu obžalovaného byl odložen na kratší zkušební dobu v trvání 2 let. Pokud jde o náhradu škody, pošk. společnost xxx., se p ipojila k tr. ízení částkou ,60 Kč a požadovala, aby škodu zaplatili oba obžalovaní společn a nerozdíln, pokud budou oba obžalovaní uznáni vinnými. V pr b hu dokazování spol. xxx uhradila na účet spol. xxx., částku 174.5řř,13 Kč, která odpovídá nájemnému za období od do Pokud by spol. xxx zastoupená obž. Lukášem V. na základ smlouvy o podnájmu č. 2010/02 ze dne p enechávala reklamní plochy do podnájmu dalším společnostem, vzhledem k tomu, že však smlouva FM2010/02 ze dne ř byla ukončena dohodou o ukončení smlouvy o podnájmu ze dne , kdy podnájemní vztah končil dohodou obou smluvních stran ke dni , byly prost edky získané od spol. LIMIT INVEST s.r.o., Hotel&Caffe Silesia s.r.o., PIEGON REALITY s.r.o., AgE - reklamní agentura, s.r.o. a od Radima N. získány bez náležitého právního titulu, tedy došlo na stran spol. xxx k bezd vodnému obohacení a z tohoto d vodu je povinností vydat veškerou částku, kterou spol. xxx. získala, nebo jí získala, jak uvedeno bez právního d vodu a není proto možné, aby si společnost xxx ponechala částku ř5.40ř,47 Kč, nebo pro získání této částky nemá žádný pokračování - 10

10 právní d vod, tato částka by jim náležela, pokud by nedošlo k ukončení smlouvy FM 2010/02 ke dni Proto bylo rozhodnuto, že jsou oba obžalovaní, kte í se na trestné činnosti podíleli a bez jejichž osobní účasti by k bezd vodnému obohacení nedošlo, povinni zaplatit částku ř5.40ř,-kč, když se jedná o rozdíl mezi částkou ,60 Kč a vrácenou částkou 174.5řř,13 Kč. P o u č e n í : I. Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do Ř dn ode dne doručení stejnopisu tohoto rozsudku prost ednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Ostrav. II. Rozsudek m že odvoláním napadnout a) státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, b) obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho p ímo dotýká, c) zúčastn ná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání v ci, d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody pro nesprávnost výroku o náhrad škody. Osoba oprávn ná napadat rozsudek pro nesprávnost n kterého jeho výroku m že jej napadat také proto, že takový výrok učin n nebyl, jakož i porušení ustanovení o ízení p edcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo zp sobit, že výrok je nesprávný, nebo že chybí. III. V neprosp ch obžalovaného m že rozsudek napadnout odvoláním jen státní zástupce; toliko pokud jde o povinnost k náhrad škody, má toto právo též poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody. Ve prosp ch obžalovaného mohou rozsudek napadanou osoby uvedené v 247 odst. 2 tr. ádu. IV. Odvolání musí být od vodn no tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo ízení, které rozsudku p edcházelo. Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, by i z části, ve prosp ch nebo v neprosp ch obžalovaného. Odvolání lze p ímo op ít o nové skutečnosti a d kazy. Právo podat odvolání nep ísluší tomu, kdo se jej po vyhlášení rozhodnutí vzdal. Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 11. června 2015 JUDr. Ji ina Jal vková samosoudkyn Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, ve v ci podáno odvolání. Ve Frýdku-Místku dne 12.Ř.2015 S. Hyklová

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost.

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost. 4To 276/2014-781 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 2. zá í 2014 o stížnosti obžalovaného Ing. M. V., nar. 25. 9. 1960, proti usnesení Okresního soudu

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563,

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563, Smlouva o nájmu části pozemku TATO SMLOUVA O NÁJMU ČÁSTI POZEMKU (dále jen Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 1.1 Nájemce Obchodní firma: Zastoupená: News Outdoor s.r.o. Mgr.Darkem Šmerdou

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013

Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013 Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013 1. Základní údaje Obchodní jméno: Themis, a.s. Sídlo: Rožnov p.r., 1. máje 2633 IO: 00578142 DI: CZ699000153 Datum zápisu do OR: 19. prosince 1990 Registrace

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 147/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3. M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.2013 M stskému soudu v Praze ---------------------------- O b ž a l o b a Státní zástupce

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více