ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ"

Transkript

1 ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ Vývoj a fáze Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov.

2 Anotace Tematický celek zaměřený na období českého národního obrození je zpracován do prezentace, která je určena pro více vyučovacích hodin k výkladu dané problematiky. Prezentace seznámí žáky s jednotlivými fázemi, autory a pojmy daného období. Prezentaci je vhodné doplnit kontrolními otázkami. Autor Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Prosinec 2012 Obory Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník Tematická oblast Literární výchova České národní obrození Klíčové pojmy pojem národní obrození, fáze obranná, ofenzivní, vyvrcholení NO Druh učebního materiálu Výklad Cílová skupina Žák Věková skupina let

3 LITERATURA A MYŠLENKY NÁRODNÍHO OBROZENÍ Národní obrozeni = NO = 70. léta 18. stol léta 19. stol. - charakteristika, hl. myšlenky: V 2. pol. 18. století nebyla situace v českých zemích ideální - z hlediska českého jazyka a české literatury se jednalo o stav naprosto kritický a zoufalý - ve všech oblastech života dominovala němčina - čeština se vůbec nepěstovala, ubývalo i knih, které by mohly její další existenci podpořit - češtinou se hovořilo, ale na úrovni společensky i sociálně méněcenné - říkáme-li však čeština, jednalo se ale o zkomolenou a zbědovanou řeč prosáklou" němčinou - je jasné, že za takovéhoto stavu neexistovala žádná pravopisná norma a že čeština byla skutečně odsouzena k zániku

4 Příčiny: vliv vídeňského centralismu a s ním související germanizace - působení části katolické církve - nositelé české kultury buď v období baroka emigrovali, nebo po Bílé hoře zcela zmizeli. Od poloviny 70. let 18. století však dochází k určitému obratu - čím dál více se objevují snahy vydobýt pro češtinu pozice, jaké měla před barokem - a právě tento proces vzestupu českého jazyka a literatury, ale vlastně celého českého novodobého národa, se obecně nazývá národním obrozením (tzv. vzkříšení, nebo probuzení národa - proto např. pojem buditelé). Příčiny: přirozený vývoj - vliv osvícenství (důvěra v rozum, poznání, rovnoprávnost, svobodu..) - rozklad feudalismu (nástup kapitalismu) - tereziánské a josefínské reformy ( zrušení jezuitského řádu, oslabení vlivu církve ve školství, toleranční patent, jímž bylo povoleno svobodné vyznání evangelické, zrušení nevolnictví). Nositelem NO - především česká buržoazie a česká inteligence, které se mohly opřít o venkovský lid (učitele a kněze).

5 rozvíjí se vědecká činnost - tj. jazykověda, ale i historie (připomenout slavnou minulost a posílit národní sebevědomí) - založena je např. Matice česká (1831) = spolek pro podporu rozvoje česky psaného písemnictví rozšiřuje se též činnost vydavatelská - jméno Václava Matěje KRAMERIA je neodmyslitelně svázáno s novinami a nakladatelstvím Česká expedice (lidové zábavné čtení i vzdělávací próza), známé jsou též Krameriovy c. k. vlastenecké noviny. myšlenka slovanské vzájemnosti - tj., že český národ je příslušníkem velké slovanské rodiny - tedy myšlenka příbuznosti všech slovanských národů - básnicky byla vyjádřena v Čelakovského Ohlasu písní ruských" a Kollárově Slávy dceři" = posila národního sebevědomí činnost drobné venkovské inteligence - učitelů a vlasteneckých kněží - šiří vlastenectví a národní uvědomění (viz. např. Raisovi Zapadlí vlastenci") rozvoj divadla - cíl: zajistit pravidelná česká představení, vychovat české herce, vytvořit české hry, působit na národní uvědomování lidu. Divadlo v Kotcích - Stavovské - Vlastenecké = Bouda Rozvíjí se i divadlo loutkové - Matěj Kopecký.

6 Periodizace NO; významné osobnosti, díla: 1. FÁZE NO = OBRANNÁ /70. l. 18.stol. - poč. 19. stol./ Cíl: čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk! Vzorem veleslavínská čeština, zájem o českou kulturu a dějiny. oblast jazykovědy vznikají tzv. obrany - byla vydána BALBÍNOVA Obrana českého jazyka (z r. 1775) a Obrana jazyka od KARLA IGNÁCE THÁMA

7 JOSEF DOBROVSKÝ nejvýznamnější osobnost v oblasti jazykovědy - jedině díky němu a jeho vědeckému dílu byl pozastaven proces úpadku ČJ, byly vytvořeny základy moderní jazykovědy a historiografie. Svými nekompromisně kritickými soudy, které byly ale vždy pečlivě vědecky podloženy, začal bořit falešné legendy a lži = např. jako 1. označil Zelenohorský rukopis za podvrh (viz. dále), dále uváděl na pravou míru stáří mnohých písemných památek, či vyvracel různé historické omyly - byl typem vědce, který nade vše preferoval spolehlivé důkazy a měl schopnost pronikavé a odvážné analýzy. Dobrovský se stal rozhodující autoritou a vůdcem 1. české obrozenecké generace. Dílo :..Zevrubná mluvnice českého jazyka" - psána německy, 1. vědecká mluvnice, návaznost na humanistickou češtinu Kralické bible - ustálil jazykovou normu a navrhl tzv. analogickou opravu pravopisu (platí dodnes). Dalším dílem je 2dílný Německo - český slovník. Z oblasti literární historie Dějiny české řeči a literatury " - psány německy - dějiny jazyka v souvislosti s dějinami literatury - přísně kritický vztah k faktům, oslava českého jazyka doby veleslavínské. Z oblasti slavistiky (vědy o slovanských národech) - Základy jazyka staroslověnského - latinsky 1. vědecká mluvnice staroslověnštiny, jazyka našich prvních literárních památek.

8 JOSEF DOBROVSKÝ

9 oblast historie Gelasius DOBNER - propagátor kritické metody v dějepisectví - zcela např. odsoudil Hájkovu Kroniku českou pro její nespolehlivost (dokonce část této legendární knihy vydal, ale s kritickými připomínkami) František Martin PELCL - dějepisec a 1. profesor českého jazyka na pražské univerzitě - i on zkritizoval Hájkovo dílo - aby naše minulost byla vylíčena po možná nejvěrněji, sám sepsal 3dílnou Novou Kroniku českou ", která měla Hájkovu kroniku nahradit. počátky novočeského básnictví = almanachy (básnické soubory) - vznik jakési 1. novočeské básnické školy (program vlastenecký i formální) VÁCLAV THAM - herec, dramatik, básník, zakladatel divadla Bouda - almanach Básně v řeči vázané" - šlo o původní tvorbu i překlady Thám byl editorem (=sborník sestavil) ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER - sestavil dalších 5 almanachů -1. z nich se jmenuje Sebrání básní a zpěvu " - převaha původní tvorby českých, moravských a slovenských básníků počátky obrozeneckého divadla působivost mluveného slova úkol: zajistit pravidelná česká představeni, vytvořit české hry, vychovat české herce, působit na národní uvědomováni lidu

10 2. FÁZE NO- OFENZIVNÍ TVŮRČÍ /poč. 19. stol. - konec 20. let 19. stol./ Cíl: vypracování a naplnění 1. novodobého českého národně kulturního programu (tedy výbor vlastenecký, estetický internacionální) 1 i t e r a t u r a vědecká - důsledně v ČJ Na poč. 19. stol. nastává v literatuře zlom - 1. fáze NO splnila svůj úkol vybudovat základy novočeské literatury a české vědy - 2. fáze NO se již mohla pokusit o náročnější uměleckou tvorbu - v tomto procesu sehrál největší úlohu:

11 JOSEF JUNGMANN - jenž znamenal pro toto období totéž co Josef Dobrovský pro generaci předchozí, měl neuvěřitelně široký rozsah činnosti. Dílo : Slovník česko - německý" - 5 svazků, ve kterých shromáždil veškerou minulou i současnou slovní zásobu a kromě toho obohatil češtinu o množství slov nově utvořených nebo přejatých (zejm. ze slovanských jazyků) - toto dílo mělo být důkazem, že český jazyk je stejně dokonalý jako němčina - tento slovník byl Jungmannovým celoživotním dílem. Dalším významným dílem je Slovesnost" - jedná se o učebnici literatury pro gymnázia (na nichž byl ČJ nejen vyučovacím jazykem, ale i předmětem) - učebnice obsahovala teorii literatury doplněnou o ukázky textů od Husových dob po soudobou tvorbu. Historie literatury české " - jedná se o 1. přehledné česky psané dějiny české literatury = obraz bohatství české literatury. Další činnost Jungmanna - např. básnická tvorba: 1. česká romance Oldřich a Božena", dále množství překladů ze světové literatury jako důkaz schopnosti češtiny vyjádřit i nejnáročnější myšlenky.

12 JOSEF JUNGMANN

13 PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK - Slovák píšící česky - celoživotním dílem jsou Slovanské starožitnosti"- zabývají se dějinami Slovanů od nejstarších dob = důkaz starobylosti slovanského usídlení. Dále německy psané Dějiny slovanské řeči a literatury ve všech nářečích " - Slovany zde prezentuje jako jeden národ a slovanské jazyky za nářečí = Češi jako součást velkého celku = myšlenka slovanské vzájemnosti. FRANTIŠEK PALACKÝ - jednoznačně největší novodobý historik, politik a spisovatel, žák Dobrovského, přítel Jungmanna a Šafaříka - již za svého života označován otcem národa" - uměl 11 jazyků a měl takřka absolutní paměť. Jako historik vytvořil Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě" - 5 rozsáhlých dílů (německy, později česky) - důsledná příprava, studium archivů..., vyzdvižena je zde doba husitská.

14 literatura umělecká JAN KOLLÁR - Slovák, psal česky - tvůrce myšlenky slovanské vzájemnosti - jeho láska Mína se stala pozdější múzou a hrdinkou jeho tvorby - Básně" - sbírka - elegie, ódy, epigramy, milostná lyrika (Míně) - stala se základem Slávy dcery. Slávy dcera" - Sláva = bohyně Slovanů - Mína splývá s vybájenou dcerou bohyně Slávy, je symbolem budoucího Slovanstva - provází básníka po slovanské pravlasti (= motiv putování viz. Dante, Komenský) - soubor 150 znělek sonetů, které jsou rozděleny do 3 oddílů podle řek (Sály, Labe, Dunaje) - sb. je doplněna předzpěvem = žalozpěv nad smutným osudem Slovanů (kteří jsou utiskování Němci) - ve sbírce se objevují 2 motivy: láska k národu = vlastenecké znělky a láska k Míně = milostné znělky- převládá ale láska k národu, protože si to vyžaduje doba! - tuto sbírku Kollár během života přepracovával a doplňoval (ovšem ne vždy ku prospěchu) později obsahuje 615 znělek, 5 oddílů.

15 FRANTIŠEK LADISLAV ČEL AKOVSKÝ - jeho dílo je ohlasovou poezií = tvorba v duchu lidové slovesností: Ohlas písní ruských - vyjádření slovanské myšlenky - inspirace ruskou lidovou slovesností: ruské byliny - básně jsou většinou epické- hrdinství bohatýrů, oslava spravedlnosti oproti ruským bylinám jsou srozumitelnější, bez archaismů, původní byliny jsou přetvářeny a dokreslovány z nejznámějších hrdinů je to např. Ilja Muromec. Ohlas písní českých " - v úvodu sám Čelakovský charakterizuje odlišnost ruské a české lidové poezie - většina básní je lyrická -chybějí básně hrdinské - mnoho básní je satirických - hl. postavou je český sedlák - k čistě epickým básním patří balada Toman a lesní panna"- v této sbírce Čelakovský zachytil život českého lidu, jeho každodenní radosti i starosti. Mudrosloví národu slovanského v příslovích" je to výsledek Čelakovského více než 30leté sběratelské činnosti = slovanské a české písně a přísloví

16 Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) Večer před svatým Janem mluví sestra s Tomanem: "Kam pojedeš, bratře milý, v této pozdní na noc chvíli na koníčku sedlaném, čistě vyšperkovaném? "Do Podhájí k myslivci musím ke své děvčici; znenadání nemám stání, zas mě čekej o svitání. Dej, sestřičko, dej novou košiličku kmentovou, kamizolku růžovou."

17 Rukopisné padělky Rukopis královédvorsky" - nalezen" r ve Dvoře Králové a označen za památku z konce 13. století a Rukopis zelenohorský " - anonymně zaslán Národnímu muzeu r. 1818, nalezen" na Zelené Hoře u Nepomuku, označen za památku z 10. století. Rukopisy obsahují převážně skladby epické. Spory o Rukopisy trvaly do 80. let 19. stol. dokázána jejich nepravost. Pravděpodobnými autory podvrhů jsou Václav Hanka (knihovník a archivář Českého muzea, jazykovědec, znalec staroslověnštiny a staročeštiny, básník Josef Linda (novinář a spisovatel). Význam: měly dokázat starobylost naší kultury (touha po velkých eposech) a posílit národní sebevědomí (projev vlastenectví). Jsou básnicky cennými díly 1. pol. 19. stol.

18 3. FÁZE NO - VYVRCHOLENÍ NO = doba mezi 2 revolucemi (1830 a 1848) odpor k útisku, absolutismu Spjatost s NO: JOSEF KAJETÁN TYL KAREL JAROMÍR ERBEN - dále: Karel Sabina, Josef Václav Fric... Počátky českého realismu: KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ BOŽENA NĚMCOVÁ Obraz NO v literatuře Dobu našeho NO zachytil ALOIS JIRÁSEK v 5dílném románu F. L. Věk" (též zfilmováno) - dobrušský kupec František Ladislav Věk doufá v lepší budoucnost českého národa i jazyka, je velký vlastenec. V románu se setkáváme s jeho životními osudy, přáteli, postavami tehdejších českých spisovatelů i jejich prací. Dílo vyrůstá přímo z lidových tradic - velice oblíbené.

19 ZDROJE SOCHROVÁ M.: Literatura v kostce. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, ISBN X HÁNOVÁ, E., JEŘÁBKOVÁ, E.: Odmaturuj z literatury. Brno : DIDAKTIS, ISBN

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY

ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY s texty k rozboru Hana Mareńová Olomouc 2008 ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŃTINY s texty k rozboru Recenzenti: doc.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Od národního obrození k obrození vědy In: Martina Bečvářová (author): Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. (Czech). Praha: Matfyzpress, 2008.

Více

Čína: znakové písmo(má 50 000znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta

Čína: znakové písmo(má 50 000znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem Konfuciem 6.století př.n.l.) Persie: Avesta 1. Počátky písemnictví. Nejstarší lit. památky. První lit. památky vznikaly v okolí velkých řek (Eufrat, Tigrid, Nil, Indus, Ganga, Brahmaputra) v době 3000let př.n.l. Mezopotámie: klínové písmo na hliněných

Více

Počátky a rozvoj moderních národních hnutí 1. Dvojí pojetí národa a jeho vztah k moderním dějinám

Počátky a rozvoj moderních národních hnutí 1. Dvojí pojetí národa a jeho vztah k moderním dějinám Počátky a rozvoj moderních národních hnutí 1. Dvojí pojetí národa a jeho vztah k moderním dějinám Již ve starověku jsme se setkali s dvojím vymezením známého a všeobecně respektovaného pojmu národ (viz

Více

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau Preromantismus Evropa 1. Charakteristika období 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau 3. Německý preromantismus Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Ofenzivní jazyková fáze českého národního

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLI - 2004 č. 3 a 4 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLI (2004), číslo 3 a 4 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky

1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky 1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky Charakteristika doby 3.tisíciletí př.n.l. (vznik písma) 5.století n.l.(rozpad římské říše), období starověku Počátky nepsaného umění nalézáme v projevech

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU KLÍČOVÉ POJMY Historia řecky = zkoumání, vědění, později vyprávění o minulých událostech. Historie - reálný proces vývoje lidské společnosti - vědecká disciplína

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF

Více

v Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní

v Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní JIŘÍ SV O BO D A v Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní Zabývat se Masarykovou Českou otázkou znamená vrátit se o sto let zpátky, jak víme, vyšla poprvé roku 1895. Tento návrat nás však nemusí zcela

Více

Úvod dějiny starší české literatury

Úvod dějiny starší české literatury 3 Obsah Úvod 1 Úvod k předmětu dějiny starší české literatury 1.1 Distanční semináře a jejich hlavní teze 1.2 Starší česká literatura témata pracovních a zkušebních okruhů 1.3 Pokus o rozvržení studijní

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Květy: Historie časopisu a digitální edice ročníků 1 3 (1834 1836)

Květy: Historie časopisu a digitální edice ročníků 1 3 (1834 1836) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Květy: Historie časopisu a digitální edice ročníků 1 3 (1834 1836) Diplomová práce (Součástí práce je DVD-ROM) Vypracovala:

Více

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích 6 2.1 Počátky 6 2.2 Národní obrození 11 2.3 Folklor 17 2.4 Shrnutí kapitoly o počátcích

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich:

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich: CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ Jan Werich: - v době první republiky tvořil dvojici s Jiřím Voskovcem v Osvobozeném divadle - po válce hrál např. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař, Baron Prášil, Až přijde kocour,

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více