Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

2 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: Střední škola poskytující vzdělání v oborech s maturitním vysvědčením a výučním listem, součástí školy je i domov mládeţe a školní jídelna. Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Vedení školy: ředitel školy Mgr. František Pospíchal, jeho statutární zástupce (současně zástupce ředitele pro teoretickou výuku) RNDr. Otakar Hofbauer. Adresa pro dálkový přístup: ová adresa Školská rada má své zástupce z řad učitelů, zástupce zřizovatel, zástupce města a zástupce rodičů nezletilých ţáků. Předsedou školské rady je Mgr. Lubomír Veselý, učitel. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Od probíhá výuka dle školních vzdělávacích programů (ŠVP) v těchto oborech: H/ H/ H/ H/ H/ M/ M/01 Kuchař číšník Cukrář Truhlář Řezník uzenář Zahradník Zahradnictví Ekologie a ţivotní prostředí Kromě těchto oborů probíhá výuka podle učebních dokumentů platných před zavedením školních vzdělávacích programů v oborech: H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství H/002 Cukrář výroba H/001 Truhlář H/001 Zahradník H/003 Malíř skla a keramiky M/001 Zahradnictví M/001 Ochrana a tvorba ţivotního prostředí L/524 Podnikání L/502 Potravinářský průmysl E/002 Řeznické a uzenářské práce E/001 Zednické práce E/008 Květinářské práce - květinářské a aranţérské práce E/004 Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví E/001 Kuchařské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce E/003 Cukrářské práce

3 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Školu řídí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeho statutární zástupce (viz bod 1.) Kromě toho má ředitel školy ještě jednoho zástupce pro teoretickou výuku (pro třídy, jejichţ výuka probíhá v budově mimo areál, tj. na nám. T.G.Masaryka 123), dále jednoho zástupce pro praktickou výuku, jednoho zástupce pro výchovu mimo vyučování a jednoho zástupce pro provozní a ekonomický úsek. Na úseku praktického vyučování jsou ještě tři vedoucí učitelé odborného výcviku, školní jídelna má svou vedoucí. 4. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2009/2010 proběhlo celkem šest kol přijímacího řízení. Přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky konali pouze uchazeči o nástavbové studium obor L/524 Podnikání, do ostatních oborů byli ţáci přijati pouze na základě prospěchu v základní škole. Výsledky přijímacího řízení: Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků Cukrář Cukrářské práce Ekologie a ţivotní prostředí Kuchař číšník Kuchařské práce Květinářské práce - květinářské a aranţérské práce Podnikání Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce Řeznické a uzenářské práce Řezník uzenář 9 9 Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví Truhlář 7 7 Zahradnictví Zahradník Zednické práce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků v 2. pololetí: prospěl(a) s vyznamenáním - 22 ţáci prospěl(a) ţáci neprospěl(a) - 34 ţáci. Celkový prospěch žáků u závěrečných zkoušek: prospěl(a) s vyznamenáním - 8 ţáků prospěl(a) - 86 ţáků

4 neprospěl(a) - 8 ţáků. Celkový prospěch žáků u maturitní zkoušky: prospěl(a) s vyznamenáním - 2 ţáci prospěl(a) - 43 ţáci neprospěl(a) 1 ţák. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zajišťují zejména třídní učitelé během třídnických hodin, dále učitelé předmětů občanská nauka a občanská výchova. Tato činnost spadá také do kompetence výchovného poradce. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá jednak zvyšování kvalifikace studiem na vysoké škole, jednak účasti formou na seminářích, školeních apod. Studium na vysoké škole: Dvě učitelky odborného výcviku úspěšně ukončily magisterské studium oboru Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy, další tři učitelky odborného výcviku studují bakalářské studium téhoţ oboru. Semináře a školení: Zúčastňují se v průběhu celého školního roku takřka všichni učitelé, semináře jsou zejména v těchto oblastech: - příprava ke státní maturitě (vedení školy, učitelé českého jazyka a cizích jazyků) - Jihlava - zahradnické obory a ochrana ţivotního prostředí (učitelé odborných předmětů oborů zahradnictví, zahradník, ekologie a ţivotní prostředí) Lednice, Mělník - gastronomické obory (učitelé oboru kuchař číšník, cukrář) Velké Meziříčí, Praha, Vizovice - vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 2 KRAJE (vedení školy, učitelé zapojení do projektu) - patologické jevy (výchovný poradce) Jihlava - nové trendy ve výuce českého jazyka (učitelé českého jazyka) - Brno 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti pořádáním dnů otevřených dveří, účastí na burze středních škol v Jihlavě, Třebíči, Ţďáru nad Sázavou a Pelhřimově. Kromě toho se ţáci zúčastňují oborových soutěţí u nás i v zahraničí, obor kuchař - číšník Pohár ředitele školy Nový Jičín, Štiavnický pohár, Skvrňanský pohár, LAW Kroměříţ, Hanácký pohár Prostějov, Brněnský šejkr, obory květinářské a aranţérské práce, zahradník Soběslavská růţe, Lipová ratolest Jihlava, Třešťský roh hojnosti. Škola sama je pořadatelem floristické soutěţe Třešťský roh hojnosti, kterého se zúčastnilo několik zahradnických škol z České republiky a z Rakouska.

5 Kromě těchto aktivit škola zajišťuje rauty a pohoštění pro různé organizace, převáţně v kraji Vysočina, např. Charitativní ples Oriflame, Klapka Vysočiny, Pietní akt MÚ Třešť. V oblasti zahradnických oborů umoţňuje škola veřejnosti prohlídku arboreta a zimní zahrady, kde probíhají pravidelně přednášky pro veřejnost se zahradnickou tematikou. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/10 neprováděla Česká školní inspekce na naší škole ţádné šetření. 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Organizace hospodařila s příspěvkem ve výši tis. Kč Limitem jí byl stanoven objem mezd ve výši tis. Kč počet pracovníků 123,5 Účelové prostředky obdržela organizace na: - podporu romských ţáků 21 tis. Kč - finanční dotaci ICT 498 tis. Kč - dotaci pro ped. pracovníky UZ tis. Kč - dotaci pro neped. pracovníky UZ tis. Kč - dotaci Hustota a Specifika UZ tis. Kč Limity organizace dodrţela, účelové dotace byly pouţity na daný účel. Hospodářský výsledek Škola skončila hospodářský rok 2009 ziskem ve výši ,59 Kč - z toho hlavní činnost ,91 Kč - hospodářská činnost ,68 Kč Vznik HV v hlavní činnosti v této výši za rok 2009 ovlivnila především - vytvářením rezervy během ledna aţ října 2009 si organizace zabezpečila nejen krytí nákladů v posledních měsících roku, ale i realizaci nákupů zejména učebních pomůcek a školního nábytku Vznik HV v doplňkové činnosti v této výši za rok 2009 ovlivnily především - úspora provozních nákladů, a to především úspora u ostatních sluţeb - pořádání letních akcí - stravování a ubytování (např. Taneční škola Hes, YMCA Ţivá rodina, Hnutí Fokolare ČR) Rada kraje Vysočina svým usnesením ze dne schválila příděly do peněžních fondů, a to následujícím způsobem:

6 ,00 Kč - jako příděl do fondu odměn ,59 Kč - jako příděl do rezervního fondu Příjmy Škola měla v roce 2009 v HČ příjmy celkem tis. Kč stravné od ţáků a zaměstnanců tis. Kč úhrada za ubytování ţáků 944 tis. Kč trţby za produktivní práci ţáků tis. Kč trţby učňovského střediska cukrárna a kavárna 625 tis. Kč ostatní trţby za produktivní práci 246 tis. Kč ostatní příjmy a výnosy hlavní činnosti 395 tis. Kč (pouţití fondů, úroky, nájmy, teoretická výuka) provozní dotace tis. Kč V doplňkové činnosti příjmy celkem tis. Kč trţby za závodní stravování tis. Kč trţby za prodej zboţí ve školní kantýně tis. Kč trţby za ubytování pro jednotlivce i organizace tis. Kč sluţby zajišťování rautů pro objednatele tis. Kč výnosy z pronájmu a ostatní tis. Kč Hospodářská činnost školy spočívá především v prodeji zboţí formou školního bufetu a zajišťování závodního stravování pro smluvní subjekty. Další formou doplňkové činnosti školy je ubytovací činnost v rámci volné kapacity domova mládeţe + stravování a zajišťování rautů k nejrůznějším společenským událostem. Výdaje a) Investiční výdaje za rok 2009 činily 530 tis. Kč Chladící pult do ŠJ 90 tis. Kč Lednice do ŠJ 79 tis. Kč Olepovačka hran pro truhláře 187 tis. Kč Laguna na zásobu vody pro Arboretum 174 tis. Kč Na opravu havarijního stavu kotle byla pouţita částka 189 tis. Kč. b) Neinvestiční výdaje za rok 2009 činily tis. Kč v tom: mzdy a platy hl. činnost tis. Kč OPPP 944 tis. Kč FKSP 26 tis. Kč mzdy a platy hosp. činnost z toho OPPP zákonné odvody hl. činnost 915 tis. Kč 275 tis. Kč tis. Kč

7 hosp. činnost 231 tis. Kč zákonná tvorba FKSP hl. č. hosp. č. výdaje na vodu a energie hl. č. hosp. č. výdaje na učebnice a uč. pomůcky 597 tis. Kč 13 tis. Kč tis. Kč 927 tis. Kč 250 tis. Kč Další náklady hl. č. zahrnují například: náklady na praktickou výuku náklady na opravy telefony, internet praní 395 tis. Kč tis. Kč 415 tis. Kč 150 tis. Kč Kontroly hospodaření V roce 2009 byly v organizaci provedeny následující kontroly: OSSZ Jihlava - provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění bez zjištění závaţných nedostatků ČŠI Jihlava bez zjištění závaţných nedostatků Na základě zákona o finanční kontrole je zavedena vnitřní řídící kontrola toku veřejných financí. Byly stanoveny postupy při schvalování výdajů hrazených z dotačních peněz a podána závěrečná zpráva kontrolnímu oddělení kraje Vysočina o finanční kontrole. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do mezinárodního projektu INTERREG IIIA Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol České republiky a Rakouska, v jehoţ rámci probíhá spolupráce a výměnné pobyty studentů s partnerskou školou v Langenlois. Arboretum slouţí téţ jako výukový prostor pro ţáky školy a je ve vymezenou dobu přístupný veřejnosti. V rámci probíhajícího projektu SROP Zimní zahrada prostor pro praktickou a teoretickou výuku probíhá vyuţití tohoto prostoru pro přednáškovou činnost zahradnického zaměření pro širokou veřejnost a základní školy. 12. Údaje o zapojení školy do dalších vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se zapojila do celostátního projektu UNIV 2 KRAJE, byl utvořen realizační tým v čele s mentorem a metodikem a začal první fáze projektu vypracování dokumentace pro vzdělávání dospělých s názvem Příprava teplých pokrmů.

8 Škola také poskytuje prostory a pracovníky pro rekvalifikační studium oboru kuchař, řezník uzenář a zahradnických oborů. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Byl realizován projekt Upgrade pracovních stanic, který byl dokončen Získané prostředky od vyhlašovatele Kraje Vysočina byly ve výši ,- Kč. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V rámci školy pracuje odborová organizace, která spolupracuje s vedením školy, je sepsána kolektivní smlouva. Některé výrobní závody a jiné organizace spolupracují se školou při zajišťování odborného výcviku, např. Kostelecké uzeniny, a.s., AGRO Tuřany, ekologická základna Chaloupky, Zámecký hotel Třešť a řada restauračních zařízení v kraji Vysočina. V Kosteleckých uzeninách a.s. je zřízen školní závod díky kterému získává jmenovaný soc. partner dotace od Ministerstva zemědělství. S tímto partnerem byly také společně vypracovány podmínky pro udělování stipendií ţákům řeznických oborů. 15. Absolventi evidovaní na úřadech práce Dle vyjádření úřadů práce v kraji Vysočina jsou k evidováni naši absolventi následujících oborů: Cukrář výroba 3 Cukrářské práce 7 Kuchař číšník 2 Kuchařské práce 9 Květinářské a aranţérské práce 6 Pečovatelské práce 3 Podnikání 6 Potravinářský průmysl 5 Zahradnictví 6 Zahradník Základní zásady koncepce rozvoje pro následující 3 roky a) Ekonomická stabilizace školy v míře zajišťující pokrytí všech poţadavků na zajištění kvalitní výuky s pouţitím moderních vzdělávacích metod a učebních pomůcek. Prostředkem k dosaţení tohoto cíle bude především doplňková hospodářská činnost a samozřejmě úspory v oblasti provozních nákladů a dalších výdajů přímo nesouvisejících s výukou. b) Další vzdělávání

9 V průběhu školního roku 2010/2011 zaţádá škola o zařazení do Adresáře autorizovaných osob v kraji Vysočina v níţe uvedených zaměřeních: příprava teplých pokrmů ( H) příprava pokrmů studené kuchyně ( H) příprava pokrmů pro rychlé občerstvení ( E) příprava minutek ( H) výpomoc při přípravě pokrmů ( E) jednoduchá obsluha hostů ( H) sloţitá obsluha hostů ( H) kuchař expedient ( E) V dalších letech rozšířit tuto nabídku o další zaměření v návaznosti na NSK, které souvisí s dalšími vyučovanými obory. (Přestoţe uvedené aktivity nebudou mít přímo významný podíl na ekonomickém chodu školy, je reálný předpoklad, ţe se zvýší povědomí rodičovské veřejnosti o vzdělávací nabídce školy v denním studiu). c) Zvýšení prestiže školy Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji populace a z toho vyplývajícího předpokladu niţšího počtu přijatých ţáků do prvních ročníků, je nutné vyuţít všech moţností, kterými naše škola disponuje, ke zvýšení prestiţe školy a všeobecného povědomí o naší škole. K dosaţení tohoto cíle lze vyuţít např. rozšíření nabídky spolupráce se ZŠ v rámci naplňování jejich ŠVP v oblasti environmentální výchovy, zvýšení účasti ţáků v odborných regionálních a celostátních soutěţích. Dosaţení všech výše uvedených cílů je podmíněno prohloubením vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků a samozřejmě i všech ostatních pracovníků nepedagogických. Mgr. František Pospíchal, v.r. ředitel školy

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, 589 21 Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: střední škola poskytující vzdělání v oborech s maturitním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SOŠ A SOU TŘEŠŤ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA SOŠ A SOU TŘEŠŤ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA SOŠ A SOU TŘEŠŤ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A ADRESA ŠKOLY: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, 589 21 Třešť, K Valše 38 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název, sídlo

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Plzni dne 23. 9. 2014 1 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy... 4 1. Charakteristika školy... 4 1.1. Název školy, adresa... 4 1.2. Kontakty... 4 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2013/2014 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Říjen 014 Obsah I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Přehled

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva. o činnosti příspěvkové organizace za školní rok STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE

Výroční zpráva. o činnosti příspěvkové organizace za školní rok STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE Poděbradská 93; 530 09 Pardubice tel.: 466 798 641 4; fax: 466 798 655 sekretariat@sou-plynarenske.cz; www.sou-plynarenske.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1 O B S A H : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009 I. Charakteristika školy Název školy : Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz Číslo organizace : 7861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Ekonomické a materiální předpoklady školy

Ekonomické a materiální předpoklady školy Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01055/09-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s.r.o. Adresa:

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více