Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR"

Transkript

1 Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1

2 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti 6893,37 Kč. Roční dotace zřizovatele byla schválena Zastupitelstvem města ve výši ,- Kč dne Z toho neinvestiční příspěvek na provoz tis Kč, příspěvek na mzdy tis. Kč. Dotace Krajského úřadu Ústí nad Labem pro rok 2011 činila ,- Kč a byla poskytnuta ke krytí normativních mzdových prostředků. Další dotace byly ve výši: ÚZ pokusné ověřování maturitní zkoušky 5 640,- Kč; Obrat doplňkové činnosti v roce 2011 činil ,30 Kč a hospodářský výsledek byl ve výši ,18 Kč. Největší podíl na doplňkové činnosti mají pronájmy našich nebytových prostor, především auly, stravování cizích strávníků a pořádání slavnostních rautů. Škola v doplňkové činnosti také poskytuje ubytovací služby a pořádá vzdělávací kurzy. Od zabezpečuje škola provoz budovy č. p. 453, kterou má ve správě, a kde probíhají bakalářská studia. Provoz bakalářského studia škola sleduje pod samostatným střediskem v rámci doplňkové činnosti a je financován z pronájmů vysokoškolským zařízením a ze získaných finančních darů, které se zapojují průběžně dle potřeby. Škola je již řadu let zapojena do mezinárodních projektů, které jsou přínosem především pro žáky: - navazování osobních kontaktů a přátelství s žáky navštívených škol; - prohlubování jazykových znalostí; - seznámení se s kulturou a tradicemi jiných zemí. Projekty jsou ale také zdrojem finančních prostředků, díky kterým může škola zajišťovat obnovu vybavení pro lepší a kvalitnější výuku. V roce 2009 byl škole schválen rozsáhlý projekt, který připravila ve spolupráci se Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná. Škola je nositelem tohoto projektu s názvem Ekologická měření v praxi, odborné kompetence žáků. Projekt je zaměřený na pohyb a pobyt v přírodě, a byl zahájen v září roku Během doby realizace proběhne celkem 18 pětidenních pobytů, vždy pro 22 žáků a 1 pedagogický doprovod. Projekt Ekologická měření v praxi, odborné kompetence žáků je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Schola Humanitas v rámci projektu připraví 8 vzdělávacích modulů, vybaví moderními pomůckami multimediální učebnu, obnoví vybavení pro meteorologická měření a pozorování. Během projektu budou mít žáci možnost pracovat s moderními pomůckami, poznat přírodu Krušných hor nebo např. získat vědomosti v nově vznikajícím geoparku na Lesné. V roce 2011 škola profinancovala v rámci projektů finanční prostředky ve výši ,80 Kč. 2

3 K o n t r o l n í č i n n o s t : Během roku 2011 na ekonomickém úseku proběhla kontrola Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 z.č. 320/2001 Sb-. v platném znění. Závěr této kontroly byl bez výhrad. P ř í l o h y : 1. Hospodářský výsledek hlavní činnosti 2. Hlavní činnost roku Doplňková činnost roku Návrh na rozdělení HV roku Čerpání fondů v roce Položkové čerpání rozpočtu v roce Grafické znázornění příjmů v roce Rozvaha příspěvkových organizací k Výkaz zisku a ztráty k Příloha příspěvkových organizací Úč OÚPO 5 02 k

4 HLAVNÍ ČINNOST ROKU 2011 PŘÍJMY příspěvek města (SR) Dar United Energy (UR) celkem zasláno položka popis položky příjmy/výdaje čerpání k Příspěvek od rodičů , Příjmy ze školného , Příspěvek od rodičů - ubytování ,00 Příspěvek na kurz motorové pily a 2111 Křivoklát Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Úroky , Příjmy z úroků ,30 Tržba za stravné ,40 Ostatní samofinancované akce školy ,34 ostatní tržby ,06 zůčtování fondů ,00 Příspěvky KÚ ,00 UZ ,00 Kurzový zisk ,27 Projekty školy ,80 Příspěvky MěÚ ,00 Příspěvky MŠMT ,00 PŘÍJMY CELKEM ,17 4

5 HLAVNÍ ČINNOST ROKU 2011 VÝDAJE položka popis položky příjmy/výdaje Čerpání k Platy zaměstnanců ,00 KÚ platy ,00 KÚ OON ,00 Platy, OON jiný zdroj , Sociální zabezpečení ,50 sociální zabezpečení jiný zdroj,projekty ,51 sociální zabezpečení KÚ , Zdravotní pojištění ,30 Zdravotní pojištění Kú ,00 Zdravotní pojištění - projekty, jiný zdroj , Česká pojišťovna , Ochranné pomůcky , Léky ,00 učební pomůcky KÚ , Předplatné,tisk,učební pomůcky , DHDM - ostatní vybavení školy , DHDM - učební pomůcky , Ost. Materiál - ostatní samof.akce , Ost. Materiál - projekty , Kancelářský materiál , Materiál na drobné opravy , Nádobí do školní jídelny , Obalový materiál ŠJ , Ost.materiál-fotomat.,hry,krmivo , výpočetní technika - tonery , Čistící prostředky ,34 Spotřeba potravin , Stočné , Pára - primer , Plyn , El.energie , Pohonné hmoty , Služby pošt , Telefonní poplatky , pojištění projekty , ostatní náklady Interaktivní tabule r , Pojištění aut , Pojištění majetku , Poplatky bance ,00 5

6 5164 Nájemné-bazén, tělocvična , Školení , kurzy LVVZ, cyklo, vodák , Projektové výdaje , Aula - bezplatné akce , Ostatní nákup služeb služby spojené s výukou , Práce na PC a ostatní technice , ostaní akce , ostatní služby , Vyplacené maturity , Internet připojení , servisní práce , Praní prádla , lékařské prohlídky 3 500, kopírování , BOZP , doprava praxe, exkurze , Odpisy , Odvoz odpadu , Poplatky TV - kabelovka , Revize elektrosp.,hasicí , Oprava a údržba projektové , Oprava a údržba , Programové vybavení , cestovné projekty , Cestovné , Převody do FKSP ,98 zák. soc náklady FKSP - KÚ ,00 zák. soc. n. FKSP - KÚ UZ , , Náhrada nemocenských dávek ,00 Manka a škody 0,00 Neuplatněný odpočet DPH ,62 Technické zhodnocení ,50 Česká pojišťovna KÚ ,00 Zaokrouhlení faktur 41,00 Kurzová ztráta 5 636,12 Ostaní pokuty ,00 tvorba a zaúčtování opravných položek -774,12 ostatní výdaje - reprezentace 7 473,00 VÝDAJE CELKEM ,10 6

7 D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T O D R O K U

8 ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2011 Investiční fond Stav investičního fondu k příděl z odpisů majetku investiční dotace z rozpočtu města (kraje) převod z rezervního fondu investiční dotace z SF z prodeje DHM ostatní zdroje - dary ZDROJE INVESTIČNÍHO FONDU CELKEM pořízení dlouhodobého majetku - dary pořízení dlouhodobého majetku - dary zapojení fondu na pravy odvod do rozpočtu města POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FODNU K Kč ,68 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,88 Kč Rzervní fond Stav rezervního fondu k příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ostatní zdroje - dary ZDROJE REZERVNÍHO FONDU CELKEM použití fondu na provozní náklady převod do investičního fondu ost. Použití fondu POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU CELKEM Stav rezervního fondu k Kč ,00 Kč 5 386,33 Kč ,00 Kč ,33 Kč ,42 Kč ,42 Kč ,99 Kč stav k stav k FKSP Kč ,72 Kč ,23 Kč stav k Stav k Fond odměn Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

9 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HV ROKU 2011 Příjmy: Příspěvek města: ,00 Kč Příspěvek KÚ, MŠMT: UZ ,00 Kč Další příjmy: stravné ,40 Kč příspěvky od rodičů ,00 Kč Další dotace: příspěvky za ubytování ,00 Kč UZ ,00 Kč úroky škola 4 716,98 Kč UZ ,00 Kč dary zúčtování fondů Ostatní samofinancované akce Ostatní tržby školy Úroky projekty kurzový zisk Projekty školy Ujep ,00 Kč ,34 Kč ,06 Kč 477,32 Kč ,27 Kč ,80 Kč ,00 Kč příjmy součet: ,17 Kč příjmy součet: ,00 Kč Příjmy celkem: ,17 Kč Výdaje: Celkem z píspěvku města ,00 Kč Celkem z ÚP Výdaje celkem: ,80 Kč Celkem z EU Celkem z KÚ, MŠMT: ,80 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek: Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Přerozdělení z HČ fond odměn: fond rezervní: 6 893,37 Kč 5 514,69 Kč 1 378,68 Kč Vratka KÚ: Hospodářský výsledek celkem z HČ a DČ k přerozdělení: fond odměn: ,19 Kč fond rezervní 6 844,36 Kč ,55 Kč 9

10 POLOŽKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU HČ V ROCE 2011 Příjmy stav k Příspěvek od rodičů ,00 Příspěvek od rodičů - ubytování ,00 Úroky 5 194,30 Tržba za stravné ,40 Ostatní samofinancované akce školy ,34 ostatní tržby ,06 zůčtování fondů ,00 Příspěvky KÚ ,00 UZ ,00 Kurzový zisk ,27 Projekty školy ,80 Příspěvky MěÚ ,00 Příspěvky MŠMT ,00 CELKEM PŘÍJMY ,17 Výdaje celkem stav k mzdové náklady ,00 odvody ,07 FKSP ,98 potraviny ,62 učební pomůcky ,09 ostatní materiál ,09 spotřeba energií ,69 služby ,30 pojištění majetku, studentů ,62 opravy a údržba ,52 odpisy ,00 ostatní ,12 Výdaje celkem ,80 Výsledek hospodaření 6 893,37 10

11 POLOŽKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU DČ V ROCE 2011 položka popis položky čerpání k stravné , ubytování , nájemné , ostatní tržby - kurzy, energie, ost.popl ,25 ostatní tržby - energie ,36 zapojení fondu - bakalář ,42 Prodej zbytků ŠJ ,51 úroky 132,70 PŘIJMY CELEKM , mzdy ,00 ZP + SP , FKSP 9 665,25 poj. zaměstnanců 3 370, potraviny , materiál , el.energie , primer - teplo ,00 plyn , voda , DHDM , služby (telefony,prádelny, kopír.) ,83 neuplatněný odpočet DPH ,69 poplatky 100,00 opravy a udržování majetku ,50 VÝDAJE CELKEM , ,18 11

12 P Ř Í J M Y H L A V N Í Č I N N O S T

13 V Ý D A J E H L A V N Í Č I N N O S T

14 P Ř Í J M Y D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

15 V Ý D A J E D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

16 P Ř Í J M Y D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

17 V Ý D A J E D O P L Ň K O V Á Č I N N O S T

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 č.j.: 281/A.1.5/2015 Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola Kladno, C. Boudy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více