FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví"

Transkript

1 FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali vybraná dělnická zaměstnání stavební výroby za dlouholetý výkon jejich práce. Výše přídavku, který náleží k důchodům z důchodového zabezpečení uvedeným v zásadách 2 a 3, činí 200 Kčs měsíčně. Účelem dávky je ocenit dlouhodobou věrnost náročnému zaměstnání ve stavebnictví, a tím působit ke stabilizaci pracovníků, Výsluhový přídavek se bude poskytovat k důchodům, nahrazujícim výdělek. Jeho výše je stanovena stejné jako je tomu u příspěvku poskytovaného organizacemi ve vybraných profesích v resortech federálního ministerstva dopravy, federálního ministerstva těžkého strojírciiství, federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu a federálního ministerstva všeobecného strojírenství. Zásada č. 2 Výsluhový přídavek se poskytuje poživatelům starobních důchodů, jestliže do doby přiznání důchodci odpracovali alespoň 10 roků ve vybraných, dělnických zaměstnáních stavební výroby ve stavebních organizacích řízených ministerstvy stavebnictví ČSR a SSR (dále jen "organizace a toto zaměstnání trvalo ke dni přihnání důchodu. Podmínka trvání výkonu vybraného dělnického zaměstnání ke dni přiznání důchodu nemusí být splněna, jsou-li pro to vážné důvody (zdravotní, organizační apod. ).

2 - 2 - Přídavek se bude poskytovat především těm pracovníkům vybraných, profesí v resortech ministerstev stavebnictví republik, kteří odpracují v těchto profesích celkom nejméně. 10 roku a odejdou z nich do důchodu (tzv. první odchod do starobního důchodu). Odejde li pracující, který získal potřebnou dobu do důchodu z jiné organizace, byt i např. jako zedník, přídavek náležet nebude. Délka potřebné doby pro nárok na přídavek by měla, působit motivačně k setrvání ve stavební organizaci. Prováděcí předpisy stanoví důvody, kdy se nebude vyžadovat splnění podmínky, aby zaměstnání trvalo při přiznání důchodu. Zásada č. 3 Výsluhový přídavek se poskytuje rovněž poživatelům plného invalidního důchodu za podmínky, že jejich plná invalidita vznikla v důsledku pracovního úrazu, který utrpěli při výkonu některého z vybraných, dělnických zaměstnání stavební výroby (zásada č. 2), popřípadě jestliže je plná invalidita důsledkem nemoci z povolání, která vznikla v důsledku výkonu uvedeného zaměstnání, za podmínek stanovených v 27 zákona /1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a zaměstnání ve vybraných profesích vykonávali aspoň 10 roků. Přídavek bude poskytován rovněž poživatelům invalidního důchodu přiznaného pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, které vznikly výkonem preferovaného zaměstnání. I zde se bude vyžadovat, aby práce v preferovaném zaměstnání trvala aspoň 10 roků. Zásada č. 4 Výsluhový přídavek se poskytuje na žádost, ve které oprávněný uvede všechny potřebné údaje pro jeho přiznání.

3 - 3 - Výsluhový přídavek přizná organizace, u které je oprávněný. zaměstnán při přiznání starobního důchodu, nebo u níž došlo k pracovnímu úrazu nebo ke vzniku nemoci z povolání, jde-li o invalidní důchod. Organizace je povinna vyřídit žádost do 30 dnů po jejím doručení. Organizace je povinna doručit do vlastních rukou žadateli písemné, oznámení o tom, zda mu byl výsluhový přídavek přiznán či nikoliv. Nebyl-li výsluhový přídavek přiznán nebo organizace do 30 dnů jeho žádost nevyřídila, může se oprávněný obrátit na soud, který o věci rozhodne. O přiznání výsluhového přídavku bude žádat pracovník u organizace, z níž odchází do starobního důchodu (která s ním zpravidla sepisuje žádost o důchod a dostává opis rozhodnutí), popřípadě u níž došlo k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, které vedly k invalidito pracovníka. Toto řešení by molo organizace motivovat mj. i k prevenci pracovním úrazům a nemocem z povolání. Spory o výsluhový přídavek budou řešit soudy v občanskoprávním řízení. Zásada č. 5 Výsluhový přídavek vyplácí organizace v kalendářních měsících, za které náleží. Úprava výplaty přídavku je shodná s výplatou obdobného příspěvku vypláceného v působnosti výše uvedených federálních ministerstev. Zásada č. 6 Jednotlivé splátky výsluhového přídavku budou promlčeny

4 l po uplynutí doby jednoho roku od splatnosti. Nárok na přídavek se však nepromlčuje. Do ciziny se výsluhový přídavek nevyplácí. Úprava promlčení splátek a nepromlčitelnosti nároku na výsluhový přídavek je řešcna shodně jako je tomu u důchodů, k nimž se přídavek bude poskytovat. Do ciziny se přídavek vyplácet nebude. Zásada č. 7 Výsluhový přídavek vyplácí organizace uvedená v zásadě č. 4 z finančních nákladů. Jestliže organizace zanikne, přechází povinnost vyplácet výsluhový přídavek na jejího právního nástupce, popř. na stát. Výsluhový přídavek bude vyplácet organizace, která rozhodla o jeho přiznání z finančních nákladů. Zároveň se upravuje způsob poskytování výsluhového přídavku, dojde-li k zániku organizace, která přídavek přiznala. Zásada č. 8 Poživatel invalidního důchodu, kterému je vyplácen výsluhový přídavek, je povinen oznámit organizaci zánik nároku na tento důchod. V případě, že tuto povinnost nesplní a zaviní přeplatek, je povinen neoprávněně vyplacenou částku přídavku vrátit. Jde o zásadu platnou pro důchody, k nimž bude příspěvek poskytován, která zabrání neoprávněnému poskytování přídavku způsobenému opomenutím povinnosti jeho poživatele oznámit změnu v rozhodných skutečnostech.

5 - 5 - Zásada č. 9 Tvrdosti, které by se vyskytly při prováděni zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví, může odstraňovat ministerstvo práce a sociálních věcí republiky po projednání s ministerstvem stavebnictví republiky a příslušným odborovým orgánem. Při odstraňování tvrdostí zákona půjde o posuzování jednotlivých případů, kdy bude třeba zjišťovat konkrétní okolnosti, jenž budou rozhodné pro použití tohoto způsobu řešení. Je proto vhodné svěřit toto rozhodování do působnosti ministerstev práce a sociálních věcí republik, které budou postupovat při tomto rozhodování ve spolupráci s ministerstvy stavebnictví republik a příslušnými odborovými orgány. Zásada č. 10 Přesný okruh zaměstnání, při jejichž výkonu se výsluhový přídavek ve stavebnictví poskytuje, vymezí federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů. Přitom stanoví též podrobnosti k provedení zákonné úpravy poskytování vysluhováno přídavku, zejména pokud jde o jeho poskytování v některých výjimečných případech, o vymezení vážných důvodů, kdy se pro nárok na přídavek nevyžaduje urvání zaměstnání, o úpravu sledování a vykazování jednotlivých dob výkonu preferovaných zaměstnání, o náležitosti žádosti apod. Prováděcím předpisem bude především vymezen okruh jednotlivých zvýhodněných dělnických zaměstnání stavební výroby a otázky, související zejména s řešením některých případů (např. poživatel invalidního důchodu

6 - 6 - s výsluhovým přídavkem se pozdě" ji stane poživatelem starobního důchodu) a se sledováním a vykazováním jednotlivých preferovaných profesí organizacemi. Touto úpravou bude zajištěno odpovědné posouzení rozsahu zvýhodňovaných profesí i možnost pružnějšího řešení některých dílčích otázek. Zásada č. 11 Výsluhový přídavek náleží, jestliže důchod bude přiznán po dni účinnosti navrhovaného zákona. Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava má plnit stabilizační cíle, bude se přídavek poskytovat k nově přiznávaným starobním a invalidním důchodům, obdobně jako je tomu u příspěvků poskytovaných k témuž účelu v jiných resortech. Zásada č. 12 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července Po projednání a schválení zásad navrhované úpravy bude předloženo paragrafované znění zákona. Vzhledem k úkolu stanovenému usnesením vlády ČSSR č. 203/1984 se navrhuje účinnost navrhované úpravy k 1. červenci V Praze dno 31 ledna 1983 Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

7 Politickoekonomický rozbor k zásadám zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Předsednictvo vlády Československé socialistické republiky přijalo usnesením č. 203 ze dne 25. října 1984 opatřeni k zabezpečeni stabilizace pracovníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstev stavebnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Jde o soubor opatřeni, která ve svých důsledcích přispějí k zabezpečení růstu výkonnosti, kvality a efektivnosti práce ve stavebnictví. K uskutečnění těchto záměrů přispěje prohloubení hmotné zainteresovanosti pracovníků ve stavebnictví i sociální opatření přijatá v jejich prospěch. Schválená opatření budou rovněž působit k dosaženi obratu v nepříznivém vývoji na úseku pracovních sil, kde v posledních letech pokračuje nežádoucí úbytek pracovníků, především pak dělníků na stavebních pracích vybraných profesí (zednici, tesaři, betonáři, železáři, pomocní stavební dělníci), kteří přecházejí na tytéž práce do nestavebních organizací. Důvodem přitom jsou zejména velmi obtížné pracovní podmínky ve stavebnictví, jako je náročnost na fyzickou námahu, vystavení povětrnostním vlivům, navíc pak stále častější přesuny na vzdálené stavby a do oblasti soustředěné výstavby, a s tím spojené dlouhodobé odloučení pracovníků od jejich rodin. Vedle pracovněprávních a mzdových opatření, která se projeví příznivě bezprostředně v době pracovní aktivity pracovníků, obsahují schválená opatření také některá zlepšení v sociální oblasti. Kromě zvýhodnění v bytové výstavbě a v závodním stravování jde zejména o přiznání pevně stanovené finanční částky 200 Kčs výluhového přídavku dělníkům vybraných profesí k jejich důchodu za podmínky, že konali celkem aspoň 10 roků vybraná dělnická zaměstnání a do důchodu odcházejí ze stavební organizace v působnosti ministerstev stavebnictví republik. Jde o dávku,

8 - 2 - jejímž účelem je zajistit stabilizaci především starších, a tedy i neskušenejších pracovníků tak, aby svými odbornými znalostmi a dlouholetou praxí pomáhali zajistit zvládnutí náročných úkolů ve stavebnictví. Vzhledem ke stanoveným podmínkám jde o zvláštní sociální dávku, která není zahrnuta do systému dávek důchodového zabezpečení pracujících, i když se bude vyplácet k těmto dávkám (k důchodu starobnímu a invalidnímu). Specifický charakter výsluhového přídavku ve stavebnictví vyplývá nejen z účelu dávky (stabilizace pracovníků), ale také z podmínek jejího financování (vyplácet bude přídavek stavební organizace ze svých prostředků) a řízení. Nejde ani o mzdovou dávku, neboť nesouvisí s odměňováním za práci, nýbrž nárok na ni vznikne teprve po skončení práce, která se pro její přiznání zohledňuje, při přiznání nároku na důchod. Z uvedeného zvláštního charakteru výsluhového přídavku ve stavebnictví vyplývá i řešení jednotlivých právních otázek souvisejících s jeho zavedením. Vzhledem k tomu, že jde o novou nárokovou (obligátorní) sociální dávku pracujících, je třeba k jejímu zavedení zákona Federálního shromáždění, a to s ohledem na článek 22 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, podle kterého patři do působnosti Československé socialistické republiky stanovení jednotných zásad v oblasti práce, mezd a sociální politiky. Tyto zásady budou, pokud jde o výsluhový přídavek ve stavebnictví, stanoveny navrhovaným zákonem. Pokud jde o finanční dopad navrhované právní úpravy, počítá se, že ročně by byl výsluhový přídavek přiznáván asi l 200 dělníkům v resortu ministerstva stavebnictví ČSR a l 000 dělníkům v resortu ministerstva stavebnictví SSR. V prvním roce účinnosti navrhované úpravy by činily finanční náklady v České socialistické republice 1, 4 mil. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 1, 2 mil. Kčs;

9 - 3 - výhledem k průměrnému věku mužů pobírajících důchod by maximální roční náklad na toto opatření postupně při plném uplatnění zákona činil v České socialistické republice 40, 3 mil. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 33, 6 mil. Kčs ročně. Výsluhový přídavek ve stavebnictví přitom bude hrazen z finančních nákladů organizací úsporou ostatních položek nákladů s tím, že nebude z tohoto důvodu požadována úprava státního plánu.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973 II. v. o. 23 Vládní návrh Zákon ze dne 1973 o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1971. o mateřském příspěvku

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1971. o mateřském příspěvku Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971 I. v. o. 80 Vládní návrh Zákon ze dne 1971 o mateřském příspěvku Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 100/1988 ve znění 29/2007 Zákon o sociálním zabezpečení Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soňa Tkadlčíková 2008/ 09 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1977. III. volební období. Vládní návrh. Zákon

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1977. III. volební období. Vládní návrh. Zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1977 III. volební období 11 Vládní návrh Zákon ze dne června 1977 o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy.

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 100/1988 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 1988 o sociálním zabezpečení Změna: 110/1990 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 231/1990 Sb. Změna: 1/1991 Sb. Změna: 46/1991 Sb. Změna: 246/1991 Sb. Změna: 306/1991 Sb.

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Hana Řezníčková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 110/1990 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 1/1991 Sb., č. 46/1991 Sb., č. 306/1991 Sb., č. 482/1991 Sb., č.

Více

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv DŮCHODY Autoři: JUDr. Otakar Motejl, Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Mgr. Jitka Šalomounová, Mgr. Pavel Kantořík, Mgr. Kateřina Pavlíčková Sborník stanovisek veřejného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 296/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

o sociálním zabezpečení

o sociálním zabezpečení ZÁKON č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více