Federální shromáždění Československé socialistické republiky IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. změnách zákona o sociálním zabezpečení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. změnách zákona o sociálním zabezpečení,"

Transkript

1 Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982 IV. volební období 43 Vládní návrh Zákon ze dne 1982 o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl. I Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto: odst. l písm. a) č. l a 2 zní: 1. zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, 2. ostatní zaměstnání v hornictví vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech, ". Dosavadní č. 2 až 9 se označují jako č. 3 až V 12 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: Jako doba zaměstnáni uvedeného v odstavci l písm. a) č. l se započítává za podmínek stanovených v předchozí větě z náhradních dob jen doba, po kterou měl pracující nárok na nemocenské nebo podporu při ošetřování Clena rodiny; jestliže bylo zaměstnání uvedené v odstavci l písm. a) č. l přerušeno jinými náhradními dobami, započítávají se tyto doby Jako doba zaměstnání uvedeného v odstavci l písm. a) č. 2. "

2 se doplňuje odstavcem 4, který zní: (4) Vláda Československé socialistické republiky nařízením stanoví okruh zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech [odstavec l písm. a) č. 1]. ". 4. V 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Byl-li pracující zaměstnán aspoň 5 let v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l, zjišťuje se průměrný měsíční výdělek z hrubých výdělků za posledních 10 (5) kalendářních roků před rokem, v němž takové zaměstnání pracující naposledy skončil, pokud Je tento výpočet pro něj výhodnější, než výpočet podle předchozích odstavců. ". Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až odst. 2 zní: (2) Na plný starobní důchod má nárok těž pracující, který byl zaměstnán nejméně 25 roků a dosáhl věku aspoň a) 55 let, jestliže byl zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnám uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech a uvedeného věku dosáhl v době trvání zaměstnání, b) 55 let, jestliže byl zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. 2 až 8 a zaměstnání I. pracovní kategorie trvalo při dosažení uvedeného věku, c) 58 let, jestliže byl zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a] č. 9 a 10 a zaměstnání I. pracovní kategorie trvalo při dosažení uvedeného věku. ". 6. V 18 odst. l se na konci ustanovení písm. a) připojují tato slova: nebo nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l anebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech; ". 7. V 18 odst. 2 se na konci věty prvé připojují tato slova: nebo byl-li zaměstnán v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l, jde-li o zvýšení za toto zaměstnání. " zní: 23 (1) Nejvyšší výměra starobního důchodu v pevných částkách činí a) 3000 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a] č. l nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech:

3 3 b/ 2500 Kčs měsíčné, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii, zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod a nesplňuje podmínky stanovené v písm a); c ) 2150 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v II. pracovní kategorii a zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni viníku nároku na důchod nebo byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii a nesplňuje podmínky stanovené v písm. a) nebo b). (2/ Byl-li pracující zaměstnán v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a] č. l po dobu kratší, než je uvedena v odstavci l písm. a), vyměří se starobní důchod nad nejvyšší výměru uvedenou v odstavci l písm. c), jde-li o zvýšení za toto zaměstnání, nejvýše však do částky 2500 Kčs měsíčně. Jde-li o zvýšení uvedené v předchozí větě, platí nejvyšší výměra 2500 Kčs také pro starobní důchod ze zaměstnání III. pracovní kategorie. (3) Částkou převyšující výměry uvedené v odstavci l písm. b) a c) a v odstavci 2 se starobní důchod vyměří, jen pokud jde o zvýšení nároku na starobní důchod za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod. (4) Nejvyšší výměra starobního důchodu včetně zvýšení nároku na starobní důchod za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod činí 3000 Kčs měsíčně. (5) Starobní důchod (plný i poměrný) činí nejméně 400 Kčs měsíčně. (6) Nejvyšší procentní výměra starobního důchodu (odstavce l až 5) činí a) jde-li o výdělky podléhající dani ze mzdy, 90 % průměrného měsíčního výdělku neomezeného podle 14 odst. 5 a sníženého o částku odpovídající dani ze mzdy z takového výdělku poplatníka 5 ) staršího 50 let (ženy starší 45 let), který nevyživuje žádnou osobu nebo vyživuje jen jednu osobu, b) jde-li o výdělky z pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva, 90 % průměrného měsíčního výdělku neomezeného podle 14 odst. 5, c) jde-li o výdělky, z nichž část podléhá dani ze mzdy [písmeno a)] a část této dani nepodléhá [písmeno b)], 90% průměrného měsíčního výdělku zjištěného ze součtu zdaněných i nezdanitelných výdělků a neomezeného podle 14 odst. 5 ". 9. V 28 odst. 2 písm, a) se za slova,, nároku na důchod" vkládají slova nebo jestliže byl pracující zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a / 5 ) l odst. l písm. a) vládního nařízení č. 112/1953 Sb., kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy.

4 4 C. l nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech". 10. V 28 odst. 3 se za slova v I. pracovní kategorii" vkládají slova nebo byl-li pracující zaměstnán v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l, jde-li o zvýšení za toto zaměstnáni", zní: 34 (1) Nejvyšší výměra invalidního důchodu v pevných částkách činí a) 3000 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech, anebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l nebo v přímé souvislosti s ním; b) 2500 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii a zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod, nebo se stal plně Invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. 2 až 10 nebo v přímé souvislosti s ním, avšak nesplňuje v těchto případech podmínky uvedené v písm. a); c) 2150 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků ve II. pracovní kategorii a zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod, nebo byl zaměstnán celkem nejméně 20 roku v I. pracovní kategorii a nesplňuje podmínky stanovené v písm. a) nebo b), anebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání II. nebo III. pracovní kategorie nebo v přímé souvislosti s ním. (2) Byl-li pracující zaměstnán v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l po dobu kratší, než je uvedena v odstavci l písm. a), vyměří se invalidní důchod nad nejvyšší výměru uvedenou v odstavci l písm. c), jde-li o zvýšení za toto zaměstnání, nejvýše však do částky 2500 Kčs měsíčně. Jde-li o zvýšení uvedené v předchozí větě, platí nejvyšší výměra 2500 Kčs měsíčně také pro invalidní důchod ze zaměstnání III pracovní kategorie. (3) Invalidní důchod činí nejméně 400 Kčs měsíčně. (4) Ustanovení 23 odst. 6 o nejvyšší procentní výměře důchodu platí obdobné, jde-li o invalidní důchod pracujícího staršího 20 let. ".

5 6 12 V 42 odst. 3 a 5 se slova 23 odst. 3" nahrazují slovy 23 odst. 6" a slova 34 odst. 3" slovy 34 odst. 4". 13. V 47 odst. l se částka 1800 Kčs nahrazuje částkou 2000 Kčs. 14. V 55 odst. 4 se poslední váta nahrazuje vátou: Je-li to pro účastníka odboje výhodnější, vyměřuje se invalidní (částečný invalidní) důchod z průměrného měsíčního výdělku, stanoveného prováděcími předpisy pro výpočet těchto důchodů občanů konajících službu v ozbrojených silách. ". 15 V 56 odst. 4 se slova 23 odst. 3" nahrazují slovy 23 odst. 6" odst. l písm. a) zní:,, a) jde-li o důchody, na něž se vztahují nejvyšší výměry uvedené v 23 odst. l písm. b] a odst. 2, 34 odst. l písm. b] a odst. 2, 124 odst. l písm. a) a 127 odst. l písm. a) nebo o důchod za výsluhu let výkonného letce, částky 2500 Kčs". 17 V 66 odst. 2 a 4 se za slova účastníka odboje" vkládají tato slova nebo pracujícího, který byl zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech anebo který se stal invalidní následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l nebo v přímé souvislosti s nim". 18. V 77 odst. 2 se slova písm. c)" nahrazují slovy písm. d/" odst. 3 zní:, (3/ Ustanovení 10 odst. 2 písm. a), odst. 3 a 4 platí obdobně. " odst. 2 zní., (2/ Ustanovení 18 odst. l písm; a/ jde- li o výši důchodu ze zaměstnání uvedeného v 12 odst. l písm. a) č. 1, a 18 odst. 2; a 3 platí obdobně. " odst. 3 zní: (3) Ustanoveni 23 odst. l písm. a), odst. 2 a 6 platí i tu. " odst. 2 zní: (2) Ustanovení 28 platí obdobně. " odst. 2 zni: (2) Ustanovení 34 odst. l písm, a) a odst. 2 platí i tu. Ustanovení 23 odst. 6 o nejvyšší procentní výměře důchodu platí obdobně, jde-li o invalidní důchod vojáka z povolání (občana) staršího 20 let. ". 24. V 149 odst. 2 se slova 14 odst. 5" nahrazují slovy 14 odst. 6". 25. V 152 odst. 2 se slova 23 odst. 3" na hrázují slovy 23 odst. 6".

6 6 26. V 152 odst. 4 a 5 se slova 23 odst. l vety druhé" nahrazují slovy 23 odst. 3 a 4". 27. V 154 odst. 2 se slova 23 odst. 3" nahrazují slovy 23 odst. 6". 28. V 168a se slova 14 odst 5" nahrazují slovy 14 odst. 6. ". Čl. II Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, se doplňuje takto: Za 62 se vkládá 62a, který zní: 62a Vláda Československé socialistické republiky může nařízením zvýšit pro některé skupiny pracujících nejvyšší částku čisté denní mzdy, z níž se stanoví nemocenské " Čl. III Zákon č. 88/1968 Sb, o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, a zákonu č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného se doplňuje takto Za 35 se vkládá 35a, který zní 35a Vláda Československé socialistické republiky může nařízením zvýšit pro některé skupiny pracovnic a) nejvyšší částku průměrného čistého výdělku, z něhož se vychází při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství ( 5 odst. 1), b) nejvyšší částku čisté denní mzdy, z níž se stanoví peněžitá pomoc v mateřství. ". ČI. IV (1) Výše plného starobního důchodu pracujících v hornictví, kteří vykonávají zaměstnání uvedené v 12 odst. l písm. a) č. l zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění čl. I tohoto zákona, splní-li podmínky pro nárok

7 7 na tento důchod před l červencem 1982, jsou po vzniku nároku na plný starobní důchod dále nepřetržité zaměstnáni k 30. červnu 1982 a nepobírali starobní důchod ani jeho část, se stanoví podle či. I tohoto zákona. (2) Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které po 31 lednu 1982 nebylo přiznáno, protože by důchod spolu se zvýšením přesáhl částku 1800 Kčs měsíčně nebo které bylo z tohoto důvodu přiznáno v nižší částce, se upraví podle či. I č 13 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné v únoru (3] Invalidní (částečné invalidní) důchody účastníků odboje, jejichž plná (částečná) invalidita vznikla v souvislosti s odbojovou činností 1 ), přiznané před 1. červencem 1982, se upraví podle či. l č. 14 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné v únoru 1982 Čl. V Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl. VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982 M 55 odst. 4 zákona č. 121/1975 Sb. a obdobná ustanovení dříve platných předpisů.

8 s Důvodová zpráva OBECNÁ ČÁST Plnění stále náročnějších úkolů v hornictví je spojeno s překonáváním obtížných těžebních podmínek. To klade vyšší nároky jak na technické vybavení tak na připravenost horníků a vyžaduje řešení otázek pracovního prostředí a jeho vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V souladu se závěry XVI. sjezdu Komunistické strany Československa, vyjádřenými v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje v Československé socialistické republice na léta , které m. j. uložily dále zlepšovat pracovní a životní podmínky horníků, zejména prohloubit péči o bezpečnost práce a uskutečnit další opatření v oblasti zdravotní, mzdové a sociální, se navrhuje provést některé změny v jejich sociálním zabezpečení. Navržená opatření v důchodovém zabezpečení odpovídají náročným a ztíženým pracovním podmínkám horníků v hlubinných dolech, více respektují nutnost zdravotní prevence a současně výrazně posilují sociální jistoty horníků. Týkají se horníků trvale pracujících v podzemí hlubinných dolů bez ohledu na to, který ústřední orgán řídí organizace, v nichž se taková zaměstnání vykonávají. Konkrétní okruh zaměstnání stanoví prováděcí nařízení vlády ČSSR. Těmto pracovníkům se přizná starobní důchod z I. pracovní kategorie, jestliže byli zaměstnáni celkem nejméně 25 let a připadá-li z toho aspoň 15 let, místo dosavadních 20, na zaměstnání v dolech pod zemí, které je zařazeno do I. pracovní kategorie a odůvodňuje nárok na starobní důchod v 55 letech Zmírnění podmínky odpracová ní doby zaměstnání v 1. pracovní kategorii z 20 na 15 let vychází z poznatků, že zkrácení doby zaměstnání pod zemí v hlubinných dolech je nutné z hlediska zdravotního Pro pracovníky v hlubinných uranových dolech stanoví navrhovaná úprava nárok na důchod 7. I. pracovní kategorie za stejných podmínek s tím, že pro získání tohoto nároku stačí odpracování 10 let pod zemí v uranových dolech vzhledem k dalším rizikům práce na těchto pracovištích. Návrhem se dále vypouští podmínka, že pro účely dosažení výhod ze zaměstnání I. pracovní kategorie musí toto zaměstnání trvat až do dne vzniku nároku na důchod. Napříště má vzniknout horníkům nárok na důchod z I. pracovní kategorie při splnění ostatních podmínek bez ohledu na to, kdy došlo k ukončení zaměstnání v této kategorii. Touto úpravou se zabrání tomu, aby horníci ztráceli výhody výpočtu důchodu z I. pracovní kategorie, pokud opustili hornické zaměstnání před vznikem nároku na důchod a pokud nebylo rozhodnuto okresním národním výborem o přerušení zaměstnání v kategorii z vážných důvodů. Navrhuje se zvýšit nejvyšší výměru důchodu ke dni vzniku nároku na důchod z dosavadních 2500 Kčs měsíčně na 3000 Kčs měsíčně. Pro horníky, kteří dosahují vyšších výdělků, to znamená zvýraznění zásluhového principu. Jejich důchod bude zpravidla činit 2820 Kčs. Navrhuje se dále změna konstrukce výpočtu důchodu v některých případech. Pracovníkům, kteří odpracovali v hornictví pod zemí méně než 15 popř. 10 let, má náležet při stanovení výše důchodu zvýšení za toto zaměstnání i nad 20 % průměrného měsíčního výdělku přičítaných k základní výměře a rovněž nad částku 2150 Kčs měsíčně; důchod s tímto zvýšením však nemá přesáhnout částku 2500 Kčs měsíčně. Tím se výrazněji zvýhodňují i ti pracovníci, kteří nezískali celou potřebnou dobu pro vznik nároku na důchod z I. pracovní kategorie. Přitom se stanovením maxima 2500 Kčs v těchto případech má zachovat diferenciace ve výši důchodu mezi horníky, kteří odpracovali plnou potřebnou dobu v podzemí, a těmi, kteří ji neodpracovali. Vzhledem k výši výdělků dosahovaných horníky je vhodně zachovat do budoucna možnost výpočtu důchodu z těchto výdělků, je-li to pro pracovníka výhodnější, než výpočet důchodu z výdělků dosahovaných v rozhodném období před vznikem nároku na důchod. Proto se navrhuje zachovat pracovníkům, kteří odpracovali v hlubinných dolech aspoň 5 let, možnost výpočtu důchodu z výdělku dosahovaných ze zaměstnání v podzemí. Navrhované úpravy se týkají jak horníků,, kterí splní podmínku potřebné doby zaměstnání I. pracovní kategorie po účinnosti navrhovaného zákona, tak horníků, kteří potřebnou dobu již získali, avšak nevznikl jim dosud nárok na starobní důchod. V souladu s 167 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, zůstávají nadále v platnosti mimořádná opatření zakotvená v usneseních vlády o zvýhodnění důchodových nároků pro výkon prací zvlášť škodlivých, pokud nebyla přejata do předkládaného návrhu. Navrhovanou úpravou není dotčeno zvyšování důchodů podle zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb. a č. 7/1982 Sb. Důchody horníků vyměřené podle předkládaného návrhu budou proto podle citovaných zákonných opatření rovněž zvyšovány, a to i nad nově stanovené nejvyšší výměry. Nově se navrhuje upravit i nemocenské pojištění pracovníků v hornictví.

9 9 Dosavadní obecně platná nejvyšší hranici; čisté denní mzdy 120 Kčs, z níž se vypočítávají dávky nemocenského pojištění, působí vzhledem k výši průměrných výdělků, především u horníků, nepříznivě a v době nemoci dochází ke značnému snížení příjmu. Proto se navrhuje zvýšení této hranice na 180 Kčs za den. Návrh zvýšení horní hranice průměrné čisté mzdy pracovníka připadající na pracovní den, rozhodné pro výši nemocenského, se týká pracovníku trvale pracujících pod zemí v hlubinných dolech a v uhelných lomech a na skrývkách až po funkci vedoucího úseku a vedoucího důlního pole. Zvýšená částka čisté denní mzdy se bude vztahovat i na podporu při ošetřování člena rodiny, neboť pro stanovení této dávky platí to, co platí pro stanovení nemocenského. Obdobně se maximální výše výdělku stanoví pro vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a pro peněžitou pomoc v mateřství. Vzhledem k tomu, že je třeba přesně a podrobně vymezit osobní rozsah a stanovit potřebné podrobnosti, navrhuje se úpravu provést tak, že se příslušné zákony doplňují zmocněním pro vládu ČSSR; vládní nařízení pak bude obsahovat konkrétní úpravu i přesné vymezení tohoto rozsahu. Ostatní úpravy obsažené v návrhu zákona vyplývají z uvedených změn něho na ně navazují. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K ČI. I č. 1 Zaměstnání v hornictví pod zemí v hlubinných dolech se rozdělují do dvou skupin. První skupinu tvoří zaměstnání pracujících, kteří mají stálé pracoviště pod zemí v hlubinných dolech. Druhou skupinu tvoří ostatní zaměstnání v hornictví vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech, t. j. zaměstnání vykonávaná jak v podzemí tak i na pracovištích mimo podzemí (jde o práce technicko-správního aparátu); v těchto případech nejde o stálé pracoviště pod zemí. Zvýhodnění důchodových nároků obsažená v dalších ustanoveních budou náležet pracujícím první skupiny, kteří především a po celou dobu zaměstnání pracují za stále náročnějších těžebních podmínek. Ostatním pracujícím pod zemí v hlubinných dolech bude náležet důchod z I. pracovní kategorie za stejných podmínek jako dosud. K čl. I č. 2 Z náhradních dob ( 11 zákona o sociálním zabezpečení) se započítávají jako doby zaměstnání v hornictví se stalým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech pouze doby, po které měl pracující nárok na nemocenské a podporu při ošetřování člena rodiny; nadále však jen za předpokladu, že uvedené zaměstnání bylo přerušeno jen těmito dobami. Ostatní náhradní doby si; za splnění stanovených podmínek budou započítávat jako doby ostatního zaměstnání v hornictví pod zemí v hlubinných dolech [ 12 odst. l písm a] č 2 zákonu o sociálním zabezpečení]. K čl. I č. 3 Okruh zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech bude taxativně vymezen nařízením vlády ČSSR vydaným na základě navrhovaného zmocnění pro vládu v 12 odsl. 4 zákona o sociálním zabezpečení. K čl. I č. 4 Po skončeni hornického zaměstnáni pracující většinou nedosahuje výdělků, které dosahoval při výkonu práce v podzemí hlubinných dolů; důchod je mu potom vypočítáván z nižších výdělků dosahovaných na novém pracovišti, pokud nejde o horníka uvolněného nebo převedeného z důvodů uvedených v 46 odst. l písm. a] až d) zákoníku práce, jemuž lze na žádost vypočítat důchod z průměrného měsíčního výdělku dosaženého před rokem, v němž došlo k převedení nebo uvolnění. Tento princip bude platit, získal-li pracující aspoň 5 let v zaměstnání uvedeném v 12 odst. l písm. a) č. l s tím, že průměrný měsíční výdělek bude určen za 10 (5) kalendářních roku před rokem, v němž pracující naposledy skončil zaměstnání v podzemí hlubinného dolu, jestliže to pro něho bude výhodnější než postup podle jiných ustanovení, klení l/. c v konkrétním případě po užít. K čl. I č. 5 Potřebná doba zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech pro nárok na starobní důchod v 55 letech bude činit 10 let pro horníky uranových dolů a 15 let pro horníky ostatních hlubinných dolů. Výkon takového zaměstnání nemusí trvat ke dni vzniku nároku na starobní důchod. V navrhovaném 16 odst. 2 písm. b) a c) zákona o sociálním zabezpečení se současně zpřesňuje podmínka trvání zaměstnání I. pracovní kategorie k dosažení stanoveného věku. K čl. I č. 6 až 8 Základní výměra plného starobního důchodu pracujícího, který z potřebné doby zaměstnání 25 roků odpracoval nejméně 10 roků v zaměstnání v uranových dolech nebo nejméně 15 roků v ostatních zaměstnáních v hlubinných dolech, bude činit 60% průměrného měsíčního výdělku a nejvyšší výměra v pevných částkách bude v těchto připadeni činit 3000 Kčs na rozdíl od ostatních důchodů 1. pracovní kategorie, kde činí 2500 Kčs. Výhody 'získávají i pracující, kteří odpracovali v podzemí hlubinných dolů dobu kratší než 15 (10) let a je jim proto přiznáván starobní dů-

10 10 chod ze zaměstnání II. nebo III. pracovní kategorie. U těchto důchodů neplatí pro přičítání procentních částek k základní výměře důchodu omezení 20 % průměrného měsíčního výdělku ani nejvyšší výměra stanovená pevnou částkou 2150 Kčs u důchodů II. pracovní kategorie, jde-li o zvýšení za zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm v podzemí hlubinných dolů. Důchod však v těchto případech nesmi činit více než 2500 Kčs měsíčné. Nadále zůstává zachována hranice 3000 Kčs, která je nejvyšší stanovenou hranicí pro všechny druhy důchodů, včetně důchodů zvýšených za další práci po vzniku nároku na důchod. K čl. I č. 9 až 11 Obdobné principy jako u starobního důchodu se uplatňují také u výpočtu invalidního důchodu (částečného invalidního důchodu). Základní výměra invalidního důchodu pracujícího, který byl zaměstnán nejméně 15 roků v hornictví se stálým pracovištěm v podzemí hlubinného dolu nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranovém dole, činí také 60 % průměrného měsíčního výdělku a nejvyšší výměra stanovená pevnou částkou činí 3000 Kčs. Tato výměra platí také při pracovním úrazu utrpěném v uvedeném zaměstnání. Jestliže pracující získal v uvedeném zaměstnání dobu kratší než 15 (10) roků, pak pro zvýšení za toto zaměstnání neplatí omezení 20% průměrného měsíčního výdělku, popř. omezení pevnou částkou 2150 Kčs, jde-li o důchod z II. pracovní kategorie; důchod však nesmí činit více než 2500 Kčs měsíčně. K čl I č. 12 V souvislosti se zvýšením důchodů podle zákonného opatření č. 7/1982 Sb., které jsou jediným zdrojem příjmu u dvojice, na 1500 Kčs měsíčně, může přesáhnout takto upravený důchod spolu se zvýšením pro bezmocnost dosavadní hranici 1800 Kčs měsíčně, takže nelze přiznat zvýšení pro bezmocnost v celém rozsahu. Obdobné problémy vznikají také při zvýšení nejnižších výměr důchodů účastníků odboje. Vzhledem k tomu se navrhuje zvýšit hranici 1800 Kčs měsíčně na 2000 Kčs. K čl. I č 13, 15, 23 až 27 Vzhledem ke změně 14 a 23 zákona o sociálním zabezpečení se upravují odkazy i v dalších ustanoveních. K čl. I č. 14 a 18 V souvislosti se zvyšováním důchodů bylo zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, zrušeno ustanovení 48 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení (fiktivní průměrný měsíční výdělek občanů konajících službu v ozbrojených silách), které platilo vzhledem k odkazu v 56 odst. 4 též pro výpočet invalidního (částečného invalidního) důchodu účastníků odboje. Odkaz na zrušené ustanovení se nahrazuje meritorní úpravou. Současně se zpřesňuje odkaz v 77 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení. K čl. I č. 16 a 17 Nejvyšší výměry důchodů v pevných částkách 3000 Kčs, resp Kčs Se promítají do ustanovení o nejvyšších výměrách úhrnu důchodů při souběhu tak, že příslušná nejvyšší výměra, která platí pro důchod, platí těž pro souběh tohoto důchodu s jakýmkoliv jiným důchodem z důchodového zabezpečení (pojištění). K čl. I č. 19 až 22 Zvýhodnění důchodových nároků některých pracujících v hornictví podle předchozích ustanovení, náleží i v případě, že starobní nebo invalidní důchod je přiznáván z důchodového zabezpečení vojáků 'i povolání (příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy), jestliže voják z povolání nebo občan, který má nárok na důchod jako voják z povolání, získal také dobu zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech. Vzhledem k tomu je třeba doplnit některá ustanovení v části sedmé zákona o sociálním zabezpečení odkazem na příslušná ustanovení upravující nároky a výši důchodů pracujících v podzemí hlubinných dolů. K čl. II a III Návrhy se umožňuje zvýhodnění některých pracujících v hornictví v nemocenském pojištění, a to zvýšením částky čisté denní mzdy, z níž se stanoví nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství a částky výdělku, k níž se nepřihlíží při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Tyto úpravy budou provedeny nařízením vlády ČSSR na základě navrhovaných zmocnění v zákoně č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a v zákoně č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění K čl. IV Pódiu navrhované úpravy se budou vyměřovat starobní důchody pracujících v hornictví přiznávané po 30. červnu Budou to především důchody, na které vznikne nárok po tomto datu, ale také podle přechodného ustanovení důchody, na které vznikl nárok již dříve, pracující důchod ani jeho část nepobíral a byl dále nepřetržitě zaměstnán k 30. červnu 1982.

11 11 Vzhledem k nově stanoveným nejnižším výměrám důchodu, které mohly ovlivnit přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost, se navrhuje, aby od únorové splátky důchodu byly provedeny úpravy zvýšení důchodu pro bezmocnost s přihlédnutím na návrhem nově stanovenou hranici 2000 Kčs. V souladu s přepočtem invalidních (částečných invalidních) důchodů ze stanovených fiktivních výdělků podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., se navrhuje provést i úpravu invalidních (částečných invalidních) důchodů účastníků odboje s přihlédnutím na nově stanovený fiktivní výdělek. K čl. v Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, byl změněn zákonem č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, a podstatně bude změněn předkládaným návrhem. Vzhledem k tomu, že zákon o sociálním zabezpečení se dotýká velmi širokého kruhu občanů i orgánů provádějících sociální zabezpečení, zejména národních výborů, navrhuje se zmocnění pro předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásit ve Sbírce zákonů jeho úplné znění. Finanční dopad Opatření v oblasti důchodového zabezpečeni pracujících v hornictví se týkají 89 tis. pracovníků se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech. Náklady na tato opatření budou v roce 1982 činit 3 mil. Kčs (2, 7 mil. Kčs v ČSR a 0, 3 mil Kčs v SSR); náklady se budou v následujících letech zvyšovat, takže v roce 1985 dosáhnou 25 mil. Kčs (22, 5 mil. Kčs v ČSR a 2, 5 mil. Kčs v SSR). Opatření v nemocenském pojištění se budou týkat 116 tis. pracujících v hornictví (včetně pracovníků v uhelných lomech a na skrývkách). Náklady na nemocenské dávky budou v roce 1982 činit 45, 5 mil. Kčs (40, 5 mil. Kčs v ČSR a 5 mil Kčs v SSR) a v roce mil. Kčs (89 mil. Kčs v ČSR a 10 mil. Kčs v SSR). Zvýšení hranice, kterou důchod spolu se zvýšením pro bezmocnost nesmí přesáhnout, z 1800 Kčs na 2000 Kčs si vyžádá zvýšení nákladů na důchodové zabezpečení o 1, 2 mil. Kčs (0, 6 mil. Kčs v ČSR a 0, 6 mil. Kčs v SSR). Náklad na úpravu průměrného měsíčního výdělku u invalidních důchodů účastníků odboje bude nepatrný. V Praze dne 13. května 1982 Předseda vlády ČSSR: Štrougal v r. Ministr práce a sociálních věcí ČSSR: Štanceľ v. r.

12

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

235/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna 1992. o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

235/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna 1992. o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 235/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o í pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení Změna: 155/1995 Sb. Změna: 189/2006 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Federální shromáždění

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Mgr. Zdenka Alexová L 5 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem. Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO

Mgr. Zdenka Alexová L 5 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem. Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO Mgr. Zdenka Alexová L 5 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO Agenda sociálně zdravotních dávek nebo též sociálních opatření je agenda, která

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995

vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995 vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995 VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. září 1988, kterou se provádí zákon o sociálním

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ.

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ. 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Změna: 329/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959 Platnost od: 1. července 1960 D O H O D A mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení ze dne 2. prosince 1959 President Československé republiky

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení S m l o u v a mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Turecká republika (dále jen smluvní strany), s přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 141/2011-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. ze dne 11. října 2013,

N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. ze dne 11. října 2013, N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 11. října 2013, kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 469. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

33. V 177a odst. 1 se slova " 92 odst. 2, 93 odst. 1, 94 odst. 1," a slova ", 108 odst. 2" zrušují.

33. V 177a odst. 1 se slova  92 odst. 2, 93 odst. 1, 94 odst. 1, a slova , 108 odst. 2 zrušují. Systém ASPI - stav k 14.9.2008 do částky 111/2008 Sb. a 27/2008 Sb.m.s. Obsah a text 109/2006 Sb. - poslední stav textu 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1971. o mateřském příspěvku

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1971. o mateřském příspěvku Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971 I. v. o. 80 Vládní návrh Zákon ze dne 1971 o mateřském příspěvku Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973 II. v. o. 23 Vládní návrh Zákon ze dne 1973 o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o změně zákonů souvisejících

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více