na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725cc 1. Přesná ídentifíkace žadatele: právnická osoba - název

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725cc 1. Přesná ídentifíkace žadatele: právnická osoba - název"

Transkript

1 žádost o finanční přísnévěk z rozpočtu MC Brno-Zidcnice na rok 2014 UnC Brno-Zidcnice Doručeno: B2ID 02610/14 Místo pi ii.*v.i druh: na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725cc 1. Přesná ídentifíkace žadatele: právnická osoba - název Společně, o.p.s. fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případné Obecně prospěšná společnost zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Mendlovo nám. la, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ , CZ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspévku /0300, ČSOB webové stránky žadatele 2. Název projektu: Senior Point 3. Tématický okruh projektu: Sociální činnost, poradenství a poskytování informací seniorům 4. Termín konání: Místo konání: Společenské centrum Karas, Vymazalova 22, Bmo- Židenice 6. Osoba odpovědná za projekt*: Ing. Jakub Carda, Mendlovo nám. la, , (jméno, adresa, telefon, ) Ing. Lukáš Vaculík, Mendlovo nám. la, Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel j)říspěvek od Statutárního města Brna, IMČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde jim vyškolená obsluha poskytuje zdarma informace z oblasti bezpečnosti, prevence, sociální oblasti, volnočasových aktivit. Nedílnou součástí je také možnost registrace do projektu Senior pas, včetně posktytnutí seznamu poskytovatelů. Cca lidí za rok Senioři, osoby starší 55 let MČ Brno-ŽIDENICE, Senior Point, 2013, , Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou ,- vlastní zdroje, dotace JmK stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ ,- V souladu sc zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno. městská ěást Bmo-Židcnice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančnich příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do 28.Z2()I I ^j^^'^[jj^í'^''''^^/"^ adresu ínfo(íř;zidenice.bmo.cz. 'L- V--i^ /Mendlovo namasti la // y3rn^4 ^ V Brně, dne Z 7? 2D1^ razítko a podpis oprávněné osoby u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

2 w Předpokládaný rozpočet projektu Senior Point Zideníce v roce 2014 Personální náklady ,- Práce vyškoleného pracovníka na pobočce v Židenicích. komunikace s místními organizacemi Telefonní poplatky 7.200,- Náklady na služební telefon, komunikace s organizacemi Cestovné 3.000,- Doprava na pobočku do Židenic, návoz materiálů apod. Mediální propagace, tištěné materiály ,- Prezentace v médiích, tvorba a tisk informačních letáků, propagace na webu, prezentace v rámci festivalů Provoz informační linky ,- Provoz kontaktní informační linky Právní a finanční poradna, zajištění odborné spolupráce s partnery ,- Zajištění a realizace přednášek, zajištění fungování bezplatné právní a fmanční poradny Celkem za rok ,- Projekt Senior Point Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst. Primární cílovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). Projekt Senior Point si klade za cíl zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě informací a tak jim usnadnit komunikaci s úřady a institucemi. Rozsah nabízených služeb základní sociální poradenství informace z oblasti bezpečnosti a prevence informace z oblasti volnočasových aktivit kompletní služby projektu Senior pas (registrace/změna údajů, katalog poskytovatelů) bezplatná právní online oradna (na objednání - telefonicky, osobně) přednášky ve spolupráci s odbornými partnery projektu (cca 4x ročně) informace z oblasti bytové problematiky informace z oblasti zdravotnictví bezplatný přístup na internet drobné občerstvení bezbariérové toalety Odborní partneři projektu Ke spolupráci na projektu zveme partnery, kteří již nabízejí své služby a produkty seniorům a tak vytváříme jednotné místo, kde mohou senioři nalézt vše potřebné pro aktivní využití volného času. V současné době jsou do projektu zapojeni následující instituce a organizace: Rada seniorů České republiky Oblastní charita Břeclav, Blansko a Tišnov Sdružení obrany spotřebitelů-asociace Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Centrum pro rodinu a sociální péči Brno Státní zdravotní ústav Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Městská policie Brno

3 Finanční úřad Brno I Příkop BRNO-STŘED Čj.: 79309/12/ Vyřizuje: Polednová Markéta Telefon: linka: Fax: č.dveří: V Brně dne Elektronicky podepsáno Mgr. Bc. Ladislava Macurová vedoucí oddělení registračního a evidence daní Daňový subjekt: Společně, o.p.s. Mendlovo náměstí la BRNO-STŘED, STARÉ BRNO BRNO 3 DIČ: CZ Potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisovém materiálu podle ust. 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle citovaného ustanovení vydává shora uvedený správce daně na žádost daňového subjektu toto potvrzení o registraci k daním a o její účinnosti: Registrace k daním právnické osoby: s účinností od: Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. a fun pož Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z přidané hodnoty zdaňovací období: čtvrtletní duben 2007 / '<7 Otisk -i ^ / 2: úředníé) ^ razítk? \ w ^00 Mgr. Bc. ve registrač va na( ^ělen: evk

4 POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU CSOB československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5; ic: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen "ČSOB") zastoupená: Martinem Hrdlíkem, klientským pracovníkem, Jiřím Hanákem, klientským poradcem pobočka: Brno - Výstaviště, Výstaviště, Pavilon E, Brno, Společně, o.p.s. MENDLOVO NÁMĚSTÍ 907/1 A, BRNO - STARÉ BRNO, 60300, CZ IČ: Vážený kliente, na Vaši žádost Československá obchodní banka, a. s. potvrzuje, že Váš účet číslo /0300 s názvem Společně, o.p.s. je veden ode dne Potvrzení se vydává Krajský úřad na žádost majitele účtu zastoupeného: jméno, příjmení, titul: Ing. Jakub Carda doklad totožnosti druh: OP číslo: vydal stát (orgán): Brno platnost: VBmčdne in Hrdlík, Jiří Haná c<,.<^ Českosiovfénská obchodní banka, a. s. Československá obchodní banlca, a.s strana 1 z 1 6«tkotlov«n«ké obchodní bank*.. s. Radlicků 333/ Praha 5; ic; zapsané v obcfíodniin rejílhku vedením Méstským soudem v Praze, oddd B: XXXVI. vtoika 46

5 Plná moc Já, níže podepsaný, Ing. Jan Kulhavý, narozen , bytem Mučednická 28, Brno , ředitel Společně, o.p.s. tímto zplnomocňuji pana Ing. Jakuba Cardu, narozeného , bytem Vídeňská 13, Brno k právním úkonům, zavazujícím Společně, o.p.s. (dále jen společnost") do výše peněžitého plnění až Kč, k přijímání a vystavování faktur, dobropisů a vrubopisů společnosti a ktomu, aby v plném rozsahu zastupoval společnost a bez jakýchkoliv omezení činil veškeré právní ijkony při jednání před soudy, orgány státní správy a samosprávy ve správních i soudních řízeních. Toto zmocnění uděluji na dobu jednoho roku. Podpis ředitele Společně, O.p.s. Mftndlovo «ndlovo nájněstí lěstí la / E no rno /,^^269 /'4^ii7. DIČ :"tz2b9^6307 Ing. Jan Kulhavý Tuto plnou moc přijímám Podpis zmocněnce Ing. Jakub Carda Brno,

6 Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 266 Datum zápisu: 11. srpna 2005 Spisová značka: Název: O 266 vedená u Krajského soudu v Brně Společně, o.p.s. Sídlo: Brno, Mendlovo náměstí la, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Druh obecně prospěšných služeb: Doplňková činnost: Správní rada: Obecně prospěšná společnost Podpora, výchova vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí podpora rodiny a seniorů a poskytování potřebných služeb Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí. Pořádání odborných kurzů školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona předseda správní rady: Ing. Jakub Carda, dat. nar. 3. září 1984 Brno, Vídeňská 13, PSČ den vzniku funkce: 14. dubna 2011 člen: Mgr. Jiří Putna, dat. nar. 18. září 1984 Brno, Luční 54, PSČ den vzniku funkce: 14. dubna 2011 člen: JUDr. Vladimír Hajčman, dat. nar. 27. září 1941 Brno, Podlomní 10, PSČ den vzniku funkce: 14. dubna 2011 Způsob jednání správní rady: Jménem správní rady jedná navenek každý člen správní rady samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí člen správní rady svůj podpis. Statutární orgán - Ing. Jan Kulhavý, dat. nar. 22. března 1977 ředitel: Ústí nad Orlicí, Nová 1337, PSČ Dozorčí rada: Den vzniku funkce: IS.dubna 2011 předseda dozorčí rady: Ing. František Sejpka, dat. nar. 19. října 1966 Brno, Elplova 26, PSČ den vzniku funkce: 14. dubna 2011 Výpis vyhotoven: :37:12 1/2

7 oddíl O, vložka 266 člen: Ing. Lukáš Vaculík, dat. nar. 31. března 1984 Prušánky, Dlouhá 313, PSČ den vzniku funkce: 14. dubna 2011 člen: Mgr. Bc. Kateřina Podivínská, dat. nar. 30. května 1984 Hovorany 455, PSČ den vzniku funkce: 14. dubna 2011 Zakladatel: J.H.COM, s.r.o. Brno, Kopretinová 798/7, PSČ Identifikační číslo: Sun Drive Communications s.r.o., Brno, Haraštova 370/22, PSČ Identifikační číslo: Číslo výpisu: R5194/2013 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Krajský soud v Brně Výpis osvobozen od soudních poplatků Vyhotovil: Ludmila Ambrůzová Výpis vyhotoven: :37:12 2/2

8 v Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UřIC Brno-Zidenice Doručeno: B2ID 02675/14 l i s t y :! druh: bc05es53725d1b pr ilohy 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název SPONDEA, o.p.s. fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně Obecně prospěšná společnost zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Sýpka 25, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ , CZ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /6800 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu 3. Tématický okruh projektu: Ambulantní sociální služba krizová pomoc, sociální a psychologické poradenství 4. Termín konání: 1.I.20I Místo konání: Brno, Sýpka 25, Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) PhDr. Dagmar Ulehlová, Sýpka 25, Brno, , 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: v 9. Žadatel obdržel j)říspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětoě) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ Krizová pomoc pro děti, které se dostaly ne vlastaí vinou do situace, kterou vnímají jako krizovou či pro ně ohrožující a nedokážou ji sami bez pomoci zvládnout. Podpora celým rodinám uvedených dětí. Celkový počet klientů Počet židenických dětí - 25 Děti a mládež do 18 let věku - bližší popis viz. následující strana žádosti Útočiště pro ohrožené děti, rok 2013, výše příspěvku: 5 000,- Kč; datum doložení vyúčtování: Celkový rozpočet projektu: ,- Kč ,- MPSV ČR ,- MMB ,- Jihomoravský kraj ,- Nadace Pomozte dětem ,- vlastní zdroje organizace Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix elektroqicky na adresu info(^zidenice.bmo.cz. // V Brně, dne '^ 25" razítko a pc pisoprávněg^^ř^j Brno, Sýpka 25 tei^+fax: * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele. o.p.s.

9 Detailní rozpočet projektu: nákladová položka plánované náklady na rok 2013 požadovaná dotace MČ Židenice 1. osobní náklady Kč OKČ 1.1. pracovní smlouvy Kč OKč 1.2. dohody o pracovní činnosti Kč OKč 1.3. dohody o provedení práce OKč OKČ 2. provozní náklady Kč Kč 2.1. dlouhodobý majetek Kč Kč 2.2. potraviny Kč OKč 2.3. kancelářské potřeby Kč Kč 2.4. pohonné hmoty Kč OKČ 2.5. jiné spotřebované nákupy Kč Kč 2.6. služby Kč OKČ energie (elektřina, plyn, vodné stočné, ostatní) Kč Kč telefony, internet, poštovné, ostatní spoje Kč Kč nájemné Kč Kč právní a ekonomické služby Kč Kč jiné Kč OKČ CELKEM Kč Kč POPIS PROJEKTU: Projekt řeší problematiku dětí, které se dostaly ne vlastní vinou do situace, kterou vnímají jako krizovou či pro ně ohrožující a nedokážou ji sami bez pomoci zvládnout. Touto situací může být neutěšená situace v rodině dítěte (rozvodová problematika, domácí násilí), týrání, zneužívání, problémy ve škole, ve vztazích s vrstevníky. Dítě hledá útočiště jinde než v rodině, a často volí neadekvátní způsoby řešení (útěky, sebepoškozování), může selhat ve škole, v komunikaci a ve vztazích s okolím i v rodině, může se seberealizovat v závadových partách, zneužívat léky, hodlovat drogám, může dojít k poruchám příjmu potravy. Výchozí situací pro realizaci projektu je tedy stav beznaděje, krize, ztráta motivace, nechuť žít, ztráta sebedůvěry konkrétního dítěte. Práce s dítětem tváří v tvář je nejvhodnější z hlediska účinnosti a účelnosti změny v oblasti jeho psychiky. Děti potřebují cítit v náročných životních situacích pocit bezpečí, vědět, že je někdo chápe, chce jim pomoci a je na jejich straně. Péče o tyto děti a dospívající je prováděna klinickým psychologem a poradenským psychologem,dále sociální pracovnicí. Projekt komplexně řeší situace dětí nacházejících se v obtížné životní situaci, a to způsobem, který umožňuje využít nabízené služby bez problémů s překonáváním vzdálenosti na cestě za odborníkem nebo bez čekacích lhůt. Projekt reaguje na potřebu dětí najít pro ně v danou chvíli bezpečný prostor a naslouchajícího odborníka, se kterým by sdíleli svůj aktuální a pro ně akutní a neřešitelný problém. Dílčími cíli tedy je: 1. okamžitá pomoc a ochrana dítěte v tíživé životní situaci zajištěním jeho psychického i fyzického pocitu bezpečí, zabezpečení základních životních potřeb dítěte, 2. náprava vztahů mezi dítětem a rodiči, dítětem a sourozenci prostřednictvím práce s celou ohroženou rodinou; prostřednictvím dlouhodobé či rodinné terapie.

10 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02728/14 lis«v:l prilohy bc05es53725d58 1. Přesná identífíkace žadatele: právnická osoba - název Tělocvičná jednota SOKOL Bmo-Židenice fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně Občanské sdružení zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Gajdošova 18-22, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0800 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Lepší bydlení pro sociálně slabé 3. Tématický okruh projektu: Pomoc sociálně slabým občanům 4. Termín konání: Leden - prosinec Místo konání: Brno, Gajdošova 22 - ubytovna 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Věra Drápalová, Ochoz u Brna 173, tel: vera.drapalova seznam.cz Výměna zastaralého zařízení v ubytovně pro sociálně slabé a nezaměstnané Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel j)říspévek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpěmě) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC 10/10 Muži bez domova V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněni, dávám souhlas, aby Statutární město Brno. městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na LJřad MČ Bmo-Zidenice do ajjl-dektronicky na adresu j^^^^^^^0> V Brně, dne razítko a podp * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě.. žadatele (např. u obč. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské sc jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele. áynčna jednat za aěí v kopii); pokud

11 'LEPŠÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ Tělocvičná jednota SOKOL Brno Židenice provozuje v jedné ze svých oddělených budov ubytovnu mužů. Ubytovna je řádně registrována, MČ Bmo-Židenice odvádíme poplatky s ubytovací kapacity. V ubytovně je ubytováno 8-10 mužů, převážně důchodců a osob bez stálého zaměstnám'. Někteří z nich mají trvalé bydliště hlášeno na adrese Husova 5, jim' přišli o bydlem' a na trvalé adrese nemohou bydlet. Nezbývá jim tedy nic než ubytovna, případně bydlem' pod širým nebem. V naší ubytovně je striktně respektován ubytovací řád, požadujeme dodržovám' hygieny, pořádku na pokojích a také dodržování nočního klidu. Na oplátku se snažíme našim ubytovaným vytvořit pocit domova, staráme se opravidelný úklid, zajišťujeme praní ložního prádla a ručníků. K dispozici je kuchyiika, kde si mohou ubytovaní ohřát jídlo, uvařit kávu či čaj a umýt nádobí. Cena za jednu noc v ubytovně činí 130,-Kč. Jsme v okolí bezkonkurenčně nejlevnější mezi standartními ubytovnami. V této ceně je zahrnut nocleh, čisté ložní prádlo a ručm'ky, teplo, vodné a stočné, elektřina. Pokud nám to dovolí finanční situace, snažíme se udržovat prostředí ubytovny. Letos jsme vyměnili stará okna za nová plastová, neboť bydlení do rušné Gajdošovy ulice doprovází negativm' jevy jako je hlučnost a prašnot. Tomu jsme výměnou oken zabránili. Pravidelně provádíme výmalbu celé ubytovny. Dezinfekce dle hygienických předpisů je samozřejmostí. Loni proběhla v ubytovně kontrola z Krajské hygienické stanice s výborným výsledkem - bez závad. Rádi bychom v ubytovně provedli výměnu zastaralého zařízem'. Jedná se především o pořízení nových lůžek, matrací, přikrývek, polštářů a povlečení.veškeré toto vybavem' jsme v roce 2009, kdy jsme si ubytovnu vzali do své správy, pořídili z darů našich členů. Vyhlásili jsme sbírku pro potřebné a získali byť použité, ale přesto použitelné věci pro začátek. Tyto však nyní dosluhují a finanční prostředky na pořízení nových věcí nemáme. Také rekonstrukce kuchyně je žádoucí. Jednou z možností by bylo zvýšit cenu za ubytovám'. K tomuto kroku bychom neradi dospěli právě s ohledem na nemajemost ubytovaných. Proto žádáme Městskou část Bmo-Židenice o finanční příspěvek v sociální oblasti. Rozpočet: 10 lůžek Kč 10 matrací ,00Kč lophkrývek 6 000,00Kč 10 polštářů 4 000,00Kč 10 povlečení 3 500,00Kč Kuchyiiská linka 3,2m Dřez, baterie, odpad 4 500,00 Obklad za kuchyňskou linkou 3 500,00 Výměna sporáku 7 000,00 Výměna plynového průtokového ohřívače vody 8 400,00 Výměna PVC v kuchyni 4 500,00 Celkem Příspěvek,o který žádáme MČ: Spoluúčast jednoty ,00 Kč ,00Kč (pořízem' lůžek, matrací, lůžkovin) ,00Kč (renovace kuchyně)

12 v Žádost o finanční příspevěk z rozpočtu Brno-Zídenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu I. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název řyidcká osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narozem' (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele 2. Název projektu: UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02677/14 l i s t y :! druh ; bc05es53725d1d pr ilohy /Z IC 3c lo /v / bt> ho 3. Tématický okruh projektu: 4. Termín konání: 5. Místo konání: 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti / 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v IVIČ Bmo-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: o/c7>7 Q6P l<lt - ISG Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtovámo: (2 roky zpěmě) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 1 / v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znční, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobni údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tfeba domčit Ix v listinné podobé na Úřad MČ Bmo-Zidenice do a Ix elekut)nicky na adresu V Brně, dne ^^.^.^-./^ S ^.. razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se větsinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

13 Občanské sdružení Židenické Dvory" má vizi bezkonfliktního spolužití více generací a ras pospolu. Příkladem každého z nás chceme přispívat k ochraně ovzduší pro dnešní generace, ale i pro ty budoucí. Působením na mladistvé již od raného věku, a tak předcházet kriminálnímu jednání. Prevence kriminality u nepřizpůsobivých občanů. Příkladnou snahou začlenění romských spoluobčanů.

14 v Stanovy občanského sdružení **Zidenícké Dvory, o.s." v Cl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Občanské sdružení "Zidenické Dvory, o.s." (dále jen sdružení") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovám' občanů, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Sídlo sdružení: Markéty Kuncové 3693/1A, Brno ČI. 2 Charakter sdružení a předmět činnosti 2.1 Sdružení je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružením občanů na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou. ČI. 3 Základní cíle sdružení 3.1 Cílem sdružení je pomoc a podpora občanům obývajícím obecm' byty Základními cíli sdružem'jsou zejména: > snížem' nájmu obecmch bytů v závislosti na zhoršeném životním prostředí v > bezpečnost občanů sousedících s ubytovnou Markéty Kuncové 2 > ochrana životmho prostředí > občanská vybavenost > spolupráce s dalšími subjekty s obdobnou činností. Cl. 4 Členství ve sdružení 4.1 Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružem' a jsou ochotny se podílet na jejich plnění. 4.2 O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada sdružení. 4.3 Členství vzniká dnem rozhodnutí Rady sdružení o přijetí Člena. 4.4 Členství zaniká: > vystoupením člena písemným oznámením Radě, > úmrtím člena, > zrušením členství na základě rozhodnutí Členské schůze, > zánikem sdružení. Židenické Eh^orv. o.s. rlnc-. J.Q. JLIQ pod ^ h j..fé//:.^f?5:.?,fó/lj,.7./i \i Qikimu 1/7

15 Cl. 13 Závěrečná ustanovení 13.1 Sdružení může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organi^ční á jednací řád/ sdružení. \ 4S 13.2 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právmmi předpisy Sdružem' má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. Brno dne Přípravný výbor: Simona Janů Dagmar Kislingerová Ludmila Kalová OVÉftoVACf DOLOŽKA PRO LEGALIZAa,, Podle ovéfov-aci knihy ÚMÍ." míju Brní. Bmo-Židcnicc jí/ vlastnoruené podepsal* - un^^oďpstiirelinč za vbsmi* jménaa. pfijmení. ilaium a mitic nam/eni /adaldc, y -^^^ adresa misia m-akrhi' -.+v!u' - adresa mísu pobyiu na)ižcini Ceskí rrpoblijcy^ adresa bydliiií míithi v/tmx Ceski rcpublikv* dnih a 4. dokladu, na /ákladř kicrchitbyly zjifiíny osobni údaje, uvedené v léto ovčřovaci doložce Uana Skácelová iméno a phjmcni o\-čhijiči osoby, která l^ůizačttmtmjh Otisk ú/edniho nuidu a podpi» ovíftijici osoby 'Nehodici se astníle mtftovací DOLOŽKA PRO LEGALIZAa Podle ovífovbci knihv ÚMČ nrffta Brna. Brao-Židcnice pofadovi e. legali; vlastnor^iťní fijdcpsar - utjw^^op'* n» lisiini za vlastni* / OVtftOVACl DOLOŽKA PRO LEGAUZAa Podia ovdfevsci knihy LMČ mfsla Brna. Brno-ŽMenicc jméno/: >'a. phjmeni daiiim a mislo naroxení ^ádalclc adrcu mwj maiérki pom-m* - adresa misia pobstu na úzřrni České republiky* adresa bydlistí niimii ÚT/íin Ccskč.-cpuhliky* pofadově. legalizace vlaimoniťne podepsal* - u^^iál podpis na lisiinč za vlastni* jméno^a. pfijmernsium a mfsib nam/eni Padalele y aňjste A)kladu. na /aklaa! kuáhwbyu < iftteny osobni údaje, uvedené v líto ovčřovaci doki/cc V BmO dne Duria Skácelová Jmcnt* a phimcni uvc-řujici osoby, kieiá legalizaci provďk Otisk iitednibo razidu a poti NS ovřňiiici osoby *Nefaodici se Skrtočte dresa mina lnel«(>o <i.hin;^. aďrcw mísu poby-ni naiilieiiri Cericérepubliky* dresa bydlutč mirrmi á/cni(yi.iic republiky* ^ druh ať. dokladu, na /Iklaďílieiřfwfc^ly zjijicny osow údaje, uvedené v létě' ovéfovaci dolotcc V Brní dne 12 Dana Skácelová Jnvinu a phjnivni m'ířujici usuby, kicrá Icgaližaci provedla Otisk úíednibo tazilka a podpis ovtfujici osoby 'Nehodici se SkrtDčte Židenické Dvoiy, o.s 5/7

16 Zápis ze schůze občanského sdružení Židenické Dvory" konané dne za přítomnosti členů Simona Janů Dagmar Kislingerová Tereza Novotná Jiří Novotný lbod / projednání činnosti Židenické Dvory"o.s. - petice 2 bod / přijetí nových členů Tereza Novotná, bytem Pahrbek 6, Brno 18 Jiří Novotný, bytem Pahrbek 6, Brno 18 3bod / volba rady občanského sdružení 4bod zvolen Rada občanského sdružení Židenické Dvory" předseda sdružení Simona Janů Markéty Kuncové la, Brno 15 Místopředseda Tereza Novotná Pahrbek 6, Brno 18 Zapisovatel Dagmar Kislingerová Markéty Kuncové la, Brno 15 5bod / návrh na kontaktování IQ Roma - terénní pracovníci v Brně Židenicích 6bod / shrnutí schůze, diskuse

17 Simona Janů Tereza Novotná Předseda sdružení Židenické Dvory" o.s. místopředseda sdružení Židenické Dvory Brno V Bmč dne: Monika Zálcslut JnWno, phjmcní ovéfujfcf osoby. kl«4 tegal./^ci p,ov.dir Otískúfednfhon«í,k.apo<,p«..v«ujte,osoby -NehodicTscUnníu;\

s.r.o. Mojžíšova 2901/17 612 00 Brno viz druhá strana 30.000,-Kč

s.r.o. Mojžíšova 2901/17 612 00 Brno viz druhá strana 30.000,-Kč i^oruceno; 28 02 B2ID 02699/Í4 Il8*v:1 7r\iň Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725d39

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013 ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb květen 2014 OBSAH: Úvodní

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2015 Městský úřad v Masarykově ulici hlavní budova. Odbory stavební,

Více

Dotační program Rodina

Dotační program Rodina Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 18/2015 Dotační program Rodina Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 28186869 Americká 22, Praha 2, 12000 tel. (+420) 222922240 fax. (+420) 222524198 1 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s. Rok narození

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2010-2011

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2010-2011 Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2010-2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ VIZE Učinit Prahu 10 klidným, bezpečným

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více