Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011"

Transkript

1 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice. Omluven Pozdní příchod: MUDr. Jiří Veselý (18:05 hod.) Hosté: Ing. Milada Kubalíková ředitelka CSSN Broumov, Mgr. Vlasta Šrottová ředitelka Masarykovy ZŠ, pan Vladimír Vondrouš ředitel Hradební ZŠ, pan Jan Školník, MBA Agentura pro rozvoj Broumovska o.s., paní Denisa Koudelková vedoucí souboru Divadlo Broumov, pan Petr Kuchta vedoucí odboru investic a rozvoje, Ing. Aleš Kitler vedoucí odboru školství, Bc. Jana Rousková vedoucí finančního odboru, Bc. Stanislav Krejcar projektový manažer, Ing. Martin Kozohorský, Ing. Miloš Dürr - A&CE Audit, s.r.o. Brno Ověřovatel: pan Kamil Slezák (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 ) Začátek jednání: 13:00 hod. Starosta konstatoval, že jednání je přítomna nadpoloviční většina členů rady města. Poté předložil návrh programu: 1. Procesní analýza Technických služeb Města Broumova 2. CSSN Broumov 3. Školství 4. Spolupráce s APRB o.s. 5. Výběrová řízení 6. Kontrola usnesení 7. Majetkové záležitosti 8. Priority volebního období 9. Různé Návrh programu byl schválen. (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) Průběh jednání a přijatá usnesení 01/20/11 Procesní analýza Technických služeb Města Broumova Předkladatel: Bc. Krejcar manažer projektu RM bere na vědomí varianty řešení optimálního fungování Technických služeb města Broumova, jakožto výstup procesní analýzy společnosti A&CE Audit, s.r.o., Brno vypracovaný v rámci grantového projektu Zvýšení kvality řízení Městského úřadu Broumov, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ / 6

2 02/20/11 CSSN Broumov Předkladatel: ředitelka CSSN Broumov RM bere na vědomí předloženou Výroční zprávu CSSN Broumov za rok 2010, dle RM bere na vědomí plnění cílů obsažených ve Strategickém plánu CSSN Broumov. RM bere na vědomí zprávu o činnosti CSSNB za 1. pololetí 2011 a výsledek proběhlé inspekce kvality poskytování sociálních služeb v domově pro seniory, dle Mimořádná odměna CSSN Broumov RM schvaluje mimořádnou odměnu Ing. Miladě Kubalíkové, ředitelce CSSN Broumov, za výsledky inspekce kvality poskytování sociálních služeb v domově pro seniory, dle 03/20/11 Školství RM podporuje, na základě požadavku ředitelů škol, zřízení místa školního psychologa pro obě broumovské základní školy, a to od RM schvaluje změnu využití části provozních prostředků obou základních škol na pokrytí pracovního úvazku školního psychologa. RM ukládá místostarostovi projednat žádost ZŠ Hradební o řešení situace v parku Alejka a v okolí ZŠ Hradební s Územním odborem PČR Náchod. Termín: /20/11 Spolupráce s APRB o.s. RM bere na vědomí informace pana Jana Školníka, MBA o plánech a projektech APRB o.s. 05/20/11 Výběrová řízení A. Výběr zhotovitele Ulice Hesseliova v Broumově Předkladatel: vedoucí odboru investic a rozvoje RM schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na akci Ulice Hesseliova v Broumově firmu STRABAG a. s., Kladská 1082, Hradec Králové, a to na základě doporučení hodnotící komise. 2 / 6

3 RM ukládá starostovi města jednat s firmou STRABAG a.s., Hradec Králové, o realizaci stavby Ulice Hesseliova v Broumově v I. etapě. Termín: příští RM B. Dodávka propagačního materiálu brožura pohádka Předkladatel: vedoucí organizační složky Kultura a infocentrum RM schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku Dodávka propagačního materiálu brožura pohádka v rámci projektu Vyhlídky bez hranic, reg. č.: PL.3.22/2.2.00/ a seznam oslovených firem, dle RM jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nabídek na zakázku Dodávka propagačního materiálu brožura pohádka ve složení : pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, Bc. Lucie Lesáková, paní Jitka Exnerová DiS., pan Tomáš Cirkl (náhradník). C. Zajištění záručního a pozáručního servisu MKDS Broumov RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zakázku Zajištění servisních prací na MKDS Broumov firmu Elektroservis Broumov, Lubomír Pohl, Hesseliova č.p. 329, Broumov, a to na základě doporučení hodnotící komise. RM schvaluje uzavření servisní smlouvy s firmou Elektroservis Broumov, Lubomír Pohl, Hesseliova č.p. 329, Broumov na zakázku Zajištění servisních prací na MKDS Broumov. D. Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov Předkladatel: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví RM zplnomocňuje místostarostu ve spolupráci s realizačním týmem příslušného projektu ke schválení podmínek výzvy k podávání nabídek do otevřeného zakázkového řízení k veřejné zakázce Města Broumov na realizaci sociálních služeb v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb pro Město Broumov. 06/20/11 Kontrola usnesení Předkladatel: tajemnice MěÚ Příchod: MUDr. Jiří Veselý RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a pro regeneraci památek ze dne / 6

4 07/20/11 Majetkové záležitosti Předkladatel: vedoucí odboru SMM 1. RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stav by plynové přípojky na p.p.č. 591/24 a p.p.č. 599/2 v k.ú. Broumov, mezi Městem Broumov a stavebníkem panem Karlem Žďárským, bytem Náchod, Purkyňova 1504, dle 08/20/11 Priority volebního období RM bere na vědomí pracovní materiál k rozvoji Města Broumov v současném volebním období, dle 09/20/11 Různé a) Spolupráce s Komerční bankou, a.s. RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci s Komerční bankou, a.s. Praha 1, dle b) Cyklobusy Kladským pomezím - dohoda RM schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z provozu cyklobusu v rámci projektu Cyklobusy Kladským pomezím 2011, podporovaného z dílčího programu PRK Královéhradeckého kraje. c) Finanční příspěvek od KHK Broumov Město stromů 2010/2011 Předkladatel: vedoucí odboru životního prostředí RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s KHK o poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč na aktivity v rámci ročního projektu Broumov Město stromů 2010/2011, dle d) Finanční příspěvek ČČK Náchod RM schvaluje finanční příspěvek OS ČČK ve výši 150,-Kč/osobu, v celkové výši 4 200,-Kč, na základě žádosti OS ČČK. 4 / 6

5 e) Okolo Broumova 2011 RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na 1. ročník ½ maratónu horských kol OKOLO BROUMOVA 2011, na základě žádosti SK Broumov o.s. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (pan Arnold Vodochodský) f) Herna bar Broumov žádost o řešení RM bere na vědomí žádost obyvatel bydlících v sousedství herny Herna bar Broumov ve věci rušení nočního klidu. g) Polákovy domy žádost o opravu komunikace RM bere na vědomí žádost obyvatel Polákových domů o opravu spodní části komunikace. RM ukládá odboru investic a rozvoje zařadit opravu spodní části komunikace Polákových domů do priorit města. h) Realizace projektu Tak jako Pat a Mat RM bere na vědomí informaci o výši neuznatelných výdajů za období při realizaci projektu Tak jako Pat a Mat. RM ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat předpoklad neuznatelných výdajů projektu Tak jako Pat a Mat do rozpočtových změn. ch) Divadlo Broumov RM bere na vědomí informaci paní Denisy Koudelkové, vedoucí souboru, o vzniku nového divadelního souboru Divadlo Broumov, začleněného do DDM Ulita Broumov a informaci o připojení se DS Hlavy k Divadlu Broumov. i) Broumovská pouť 2011 RM děkuje členům kulturní komise a pracovníkům organizační složky Kultura a infocentrum za přípravu a průběh Broumovské pouti / 6

6 j) Komise pro zahraniční spolupráci RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční spolupráci ze dne RM schvaluje pracovní cestu na 30. krajanské setkání v Gersthofenu 16. a 17. července 2011 pro 3 osoby. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: Ukončení jednání: 20:20 hod. Termín následujícího jednání RM: středa 20. července 2011 od 13:00 hod. Zapsala: D. Nosková Ověřeno dne:. Ověřovatel: pan Kamil Slezák. Kamil Slezák místostarosta Arnošt Obst člen rady města 6 / 6

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 5 (květen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Martin Ptáček postoupil do celorepublikového kola v Kladně Skvělou zprávu jsme obdrželi od pana učitele ZUŠ pana Štěpána Přibyla. Jeho

Více

ᆷ勇st Brou ov čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇vᆷ勇t ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod: ------

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Fotbalový sportovní den. 10 (říjen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Fotbalový sportovní den. 10 (říjen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 10 (říjen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Fotbalový sportovní den 16. září uspořádal Fan Club Broumov ve spolupráci se Slovanem Broumov Fotbalový sportovní den. Hlavním bodem

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 6 (červen 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 6 (červen 2014) B r o u m o v s k é noviny 6 (červen 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z. Streubel

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014) B r o u m o v s k é noviny 7 (červenec 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z.

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč zpravodaj města Broumova. 6 (červen 2013)

Broumovské noviny. cena 10 Kč zpravodaj města Broumova. 6 (červen 2013) Broumovské noviny broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz 6 (červen 2013) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov,

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. 12 (prosinec 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. 12 (prosinec 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 12 (prosinec 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Dne 29. října byla v olivětínském pivovaru slavnostně otevřena nová část zdejšího Pivovarského muzea. Při přestřižení slavnostní

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. února 2015 v budově Krajského

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více