Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007."

Transkript

1 Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Pozdní příchod: Hosté: p. Hornych, jednatel TH s.r.o. Broumov, Bc. Rousková, vedoucí finančního odboru, p. Vozáb, vedoucí SMM Ověřovatel: pan Uzel (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) Začátek jednání: hod. Starostka konstatovala, že jednání jsou přítomni všichni členové rady města. Dotázala se na připomínky k minulému zápisu bez výhrad. Poté předložila návrh programu: 1. Závěrečný účet města za rok Hospodaření města k Majetkové záležitosti 4. Výběrová řízení 5. Kontrola usnesení 6. Různé Návrh programu byl schválen (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) Průběh jednání a přijatá usnesení 01/12/07 Závěrečný účet Města Broumov za rok 2006 Předkladatel: vedoucí finančního odboru RM doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Města Broumov za rok 2006, a to bez výhrad. Hospodaření příspěvkových organizací Města Broumov k RM doporučuje ZM schválit výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006, konkrétně: 1. Základní škola Broumov, Hradební ul. 218, okr. Náchod v zlepšený hospodářský výsledek 4.427,57 Kč 1 / 8

2 2. Masarykova základní škola Broumov, Komenského ,22 Kč 3. Mateřská škola Broumov, Příčná 227, Broumov ,12 Kč 4. Dům dětí a mládeže ULITA Broumov, okr. Náchod ,93 Kč 5. Základní umělecká škola, V Kopečku 89, Broumov 116,10 Kč 6. Centrum sociálních služeb NADĚJE Broumov ,69 Kč 7. Technické služby Města Broumova hlavní činnost v zhoršený HV ,67 Kč 8. Technické služby Města Broumova hospodářská činnost ,91 Kč RM doporučuje ZM schválit převody zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací do jejich rezervních fondů. RM doporučuje ZM schválit pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti Technických služeb Města Broumov, a to z prostředků rezervního fondu. 02/12/07 Hospodaření města k Předkladatel: vedoucí finančního odboru RM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Broumov za 1 2/ /12/07 Majetkové záležitosti Předkladatel: vedoucí odboru SMM Výběr dodavatele energetických auditů veřejných budov Města Broumova RM schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele energetických auditů veřejných budov Města Broumova, jímž bude na základě nejvýhodnější nabídky Ing. David Knill, Nádražní 209, Police nad Metují. 2 / 8

3 Smlouva o podnájmu části pozemku kynologie RM schvaluje návrh smlouvy o podnájmu na část p.p.č.922/1 v k.ú.velkáves u Broumova mezi Městem Broumov jako nájemcem a panem Janem Kašparem, bytem Br.I./Pod strání 5, jako podnájemcem, pro účely kynologického cvičiště. Zpoplatnění věcného břemene RM ukládá majetkové komisi vyjádřit se k návrhu na zpoplatnění věcných břemen zřizovaných městem jako majitelem nemovitostí. Termín: do Pasportizace vybraných budov Města Broumova RM bere na vědomí zprávu SMM o ukončení pasportizace vybraných budov města a ukládá SMM převést pasportizaci vybraných budov města do elektronické podoby. Termín: Dodatek k nájemní smlouvě restaurace Střelnice Předkladatel: vedoucí SMM v součinnosti s právníkem města RM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru panu Zdeňku Vackovi, bytem Broumov, Boženy Němcové 159, vzhledem k doplacení dlužného nájemného v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 3 ze dne RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se Zdeňkem Vackem, (restaurace Střelnice), kterým se stanovuje měsíční povinnost platit nájemné, se splatností do 25. dne v měsíci. Pronájem posilovny RM schvaluje přechod práv a závazků vyplývajících z nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v Broumově, ČSA sportovní hala, využívaným jako posilovna, a to z dosavadního nájemce p. Moniky Házové, bytem Broumov, Pionýrská 368, na p. Miroslava Knopa, bytem Křinice čp. 254, a to na základě prodeje vybavení posilovny mezi stávajícím a budoucím nájemcem nebytového prostoru. 3 / 8

4 Dopis p. Petra Staňka radě města firma MANTRA RM bere na vědomí dopis pana Petra Staňka, bytem Broumov, Generála Svobody 16, ze dne , ve věci výpovědi firmě MANTRA s.r.o. a ukládá SMM do jednání zastupitelstva města připravit odpověď. Nabídka na odkoupení nemovitostí měšťanský pivovar RM bere na vědomí nabídku firmy REALSANT s.r.o. ve věci odkoupení bývalého měšťanského pivovaru a ukládá starostce projednat s firmou usnesení zastupitelstva města ve věci záměru prodeje. Termín: příští RM Záměr prodeje (ul. Vančurova, pozemky za jehlanem) RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p. č. 578/5, 578/13, 578/23 a část p. č. 600 stavební o výměře přibližně 34 m2, vše k. ú. Broumov. 04/12/07 Výběrová řízení Ulice PFB projektová dokumentace RM ukládá starostce uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace ul. PFB Broumov, s firmou OHGS s.r.o. Ústí n.o. za předpokladu, že projektová dokumentace bude zpracována do stupně provedení stavby. RM ukládá místostarostovi projednat napojení kanalizace dešťové vody ulice PFB na ulici V Kopečku. Termín: příští RM Hřiště Křinické sídliště změna povrchu RM ukládá místostarostovi uzavřít smlouvu na dodávku a montáž umělého trávníku pro hřiště na Křinickém sídlišti s firmou FUNNY SPORT s.r.o., Kvítkova 3643, Zlín. 4 / 8

5 Nákup osobního vozidla pro MP RM schvaluje firmu AC BOOM s.r.o., Seifertova 1165, Dvůr Králové jako vítěze výběrového řízení na nákup osobního motorového vozidla pro Městskou policii Broumov. RM ukládá místostarostovi uzavřít leasingovou smlouvu na nákup osobního motorového vozidla Citroen Berlingo pro Městskou policii Broumov. Nákup osobního vozidla pro oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) odboru sociálních věcí a zdravotnictví Předkladatel: tajemnice RM schvaluje firmu AUTOSTYL s.r.o.trutnov, pobočka Broumov jako vítěze výběrového řízení na nákup osobního motorového vozidla pro OSPOD odboru sociálních věcí a zdravotnictví z prostředků státního rozpočtu, na základě výsledku výběrového řízení. RM ukládá starostce uzavřít leasingovou smlouvu na nákup osobního motorového vozidla Škoda Fabia pro OSPOD odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Nákup parkovacího automatu na Mírové náměstí RM schvaluje nákup parkovacího automatu, který bude umístěn na Mírovém náměstí, z prostředků Technických služeb Města Broumova, dle předlohy. Mariánský sloup Mírové náměstí Broumov RM ukládá místostarostovi uzavřít smlouvu na opravu Mariánského sloupu od Jana Brokofa na Mírovém náměstí v Broumově v rozsahu dle předlohy s p. Antonínem Wagnerem, sochařem a restaurátorem z Dvora Králové n.l., Tyršova / 8

6 Intenzifikace ČOV - konzultant RM schvaluje návrh výběrové komise ( pro výběr projektového manažera projektu Intenzifikace ČOV v Broumově ) přizvat k jednáním komise konzultanta bez hlasovacího práva, ing. Zdeňka Koubu. Vedoucí strážník Městské policie Broumov Pan Slezák sdělil, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování o vedoucím strážníkovi městské policie mohl znamenat pro něj samotného výhodu. RM schvaluje důvod pro vyloučení člena rady, pana Kamila Slezáka z projednávání a rozhodování o vedoucím strážníkovi městské policie. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 RM odvolává k pana Františka Hornycha z funkce vedoucího strážníka Městské policie Broumov. RM jmenuje pana Kamila Slezáka vedoucím strážníkem Městské policie Broumov s účinností od Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 RM schvaluje odměnu panu Františku Hornychovi za výkon funkce vedoucího strážníka městské policie, dle předlohy. 05/12/07 Kontrola usnesení Předkladatel: tajemnice RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 06/12/07 Různé a) ZŠ Masarykova a ZUŠ RM bere na vědomí zprávu starostky o průběžném výsledku přijímacího řízení do 1. tříd základních škol v Broumově. RM ukládá vedoucímu odboru školství aktualizovat ve spolupráci s řediteli základních škol koncepci školství v Broumově a předložit ji k projednání v RM a ZM. Termín: / 8

7 RM ukládá starostce projednat s ředitelem ZUŠ přemístění části výuky ZUŠ do budovy ZŠ Masarykova ve Velké Vsi, Lidické ul., a to od Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 Termín: b) Návštěva prezidenta republiky v Broumově RM bere na vědomí zprávu starostky o organizačním zajištění návštěvy prezidenta republiky s manželkou v Broumově dne dle předlohy. RM schvaluje dar města Nadaci Lívie a Václava Klausových ve výši ,- Kč. c) Konference Silniční dostupnost Broumovska RM bere na vědomí zprávu starostky o přípravě konference Silniční dostupnost Broumovska dne RM ukládá dopravní komisi předložit RM návrhy řešení silniční dostupnosti Broumovska. Termín: d) Cyklostezka do Otovic RM schvaluje spolupráci s obcí Otovice na přípravě podkladů pro vybudování cyklostezky mezi Broumovem - Olivětínem a hraničním přechodem Otovice. RM ukládá starostce připravit do RM další postup v přípravě podkladů pro vybudování cyklostezky. Termín: příští RM e) Dopis SDH Broumov radě města RM ukládá starostce projednat se členy výjezdové jednotky SDH Broumov dopis ze dne Termín: / 8

8 f) Program regenerace MPZ a MPR na rok 2007 RM doporučuje ZM rozdělení finančních prostředků ve výši ,- Kč z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2007 a rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Města Broumov v celkové výši ,- Kč, dle předlohy. g) Rekonstrukce vysokého napětí park Alejka RM souhlasí s rekonstrukcí části kabelového vedení vysokého napětí mezi TS č. 298 Střelnice a stávajícím stožárem č.18 na p.p.č. 929/1. Při rekonstrukci dalšího úseku vysokého napětí přes park alejka RM navrhuje umístit kabelové vedení v zemi nebo hledat náhradní řešení z důvodu připravované rekonstrukce parku. Ukončení jednání: hod. Termín následujícího jednání RM: středa od hod. Zapsala: D. Nosková Ověřeno dne:. Ověřovatel: pan Uzel. Bc. Lubomír Franc místostarosta JUDr. Libuše Růčková starostka 8 / 8

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více