Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s."

Transkript

1 KOMERCNI BANKAO.S. POBOEKA OSTRAVA-HRABUVKA HORNi /52, PO BOX 35 7oo 30 osrrava-aelskf Les dislo tidtu: Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. Komerdni banka, a. s., se sidlem Na Piikop6 33, Praha 1 (d5le jen KB nebo jen banka), zastoupen6 ieditelem pobodky Ostrava - Hrab&vka panem (pani) lng, Janem SedlSiem klient: osoba N6zev/obchodni jm6no majitele 0dtu Zilkladni 5kola Ostrava-Hrab0vka. Krestova 36 Ny"",t,u:ty,ti7,.9.T?kol,. t", ZS Ostrava-Hrab0vka. Krestova 36 Sidlo majitele 0dtu - prdvnickd osoby Krestova 36/ Ostrava-Hrab0vka N6zev/obchodnl jm6no organizadnl slo2ky podniku / Sidlo organizadnf slozky podniku -) Doklad osv6ddujicl vznik prdvnick6 osoby Ziizov aci I isti na. Statut Doklad osv6ddujfci vznik organizadni slozky podniku leo majitele Udtu leo organiza6ni slozky podniku Statutarnl orgiin majitele [6tu: pfljmeni, jm6no, rodne 6lslo (u cizozemce datum narozeni), druh a 6islo prukazu totoznosti, trvaly pobyt (u cizozemce vdetnd st6tnl piislusnosti) Korpas Zden6k, r.i.501o OP AH, Korejsk622, Ostrava-Piivoz, Vedouci organizadni slozky podniku: piljmeni, jm6no, rodn6*qislo (u cizozemce datum narozeni), trvalli pobyt (u cizozemce vdetn6 statnl piislusnosti, druhu a 6lsla pr0kazu totoznosti) / disto telefonu pro ovdfovani pif kaz0 a sddlovini z0statku na ri6t6: 069/ eislo faxu pro ov6iovdnl pilkaz0 a sddlovdni z0statku na ridt6: uzavirali podle $ 708 a n6sledujicfch ustanoveniobchodniho zdkonlku d. 513/1991 Sb. tuto smlouvu: / Vyplnl majitel [dtu, pokud 0det bude slouzit pro potleby organizadni slo2ky podniku, kterd je zapsdna v obchodnim rejstrlku. Snilouva o zfrzenl e vedenl b62ndho tlctu C /0100 ze dne strene 1 ze 4 Dahnanmsrlebbnv 23 r v* E OS(8Up OOT Za zpracov6ni dokumentu odfovtd5: MIRoSLAVA KAe MARIKOVA :20

2 1. KB klientovi ziidi a povede bdzni ridet v Ki 2. Dohodnuff zp0sob vedeni ridtu: a) majitel fitu bude s prostiedky na fdt6 disponovat pisemnfmi piikazy podepsanyimi podle Podpisov6ho vzoru Pied6v6ni piikazri formou kompatibilnich medii nebo datovou komunikadni siti bude v piipad6 vytvoieni technickfch podminek sjedn6no zvl65tni dohodou. b) pro tento f6et plati: tr n novd piedlozenf samostatnf PodpisovyT vzor c) detnost vyhotovovini zprav o zridtov6ni: po kaid6m pohybu na fdt6 3. Dohodnutf zprisob pied6vini zprav o zridtov6ni a ostatni korespondence: tr pesteu-na-ao+esu= E osobnim odb6rem (po dorudeni postou na misto osob. odb6ru: Ostrava--Hrabrivka V piipad6, 2e zpravy o zridtov6ni piebiran6 osobn6 v bance nebudou opakovan6 odebr6ny, je KB oprsvndna tyto zprlvy zaslat postou na adresu: Krestova Ostrava-Hrab0vka 4' V5echny pisemn6 pfikazy pro vfbdr/pievod pen62nich prostiedk0 a vyidetky v celkov6 c5stce 500 tisic Kd a vice (nebo protihodnota v CM) bude majitel ridtu piedkl6dat (vyjma kompatibitniho m6dia a Seku) urdenemu pracovnikovi banky osobnd nebo prostiednictvim kter6koli zmocn6n6 osoby z Podpisov6ho vzoru anebo prostiednictvim zvl65t zmocndn6 osoby na z6kladd pln6 moci majitele fdtu, piedan6 na samostatn6m formul6ii banky, nebo (iin6) osoby, kter6 se prok62e pobockovou kartou optick6ho klide. Ktenikoliv z vyise uvedenlich piedlozitel0 je povinen se na piedkl6danfch piikazech podepsat pied pracovnikem banky, a to iv piipad6, 2e je jizjednou na piikazech podeps6n. pifkazy piedlozen6 piipadn6 jinfm zpfisobem banka nemusi realizovat. 5' Uzavie-li klient Smlouvu o vydsni bankovni karty optick6ho klide, provede banka pii pouziti t6to karty jednou osobou platebni piikaz i v piipadd, jsou-li v podpisov6m vzoru k rldtu nutn6 podpisy dvou osob. 6' Uzavie-li klient Smlouvu o vyd6nf pobodkov6 karty optick6ho klide, pak banka povazuje jakoukoliv osobu, kter6 piedlo2i tuto kartu, za zmocndnou piedlozit piikaz. Banka provede kontrolu t6to osoby ov6ienim podle prrikazu totoznosti v piipad6, jedn6-li se o d6stku nad ,- Kc a veskere piikazy ovdii banka vzdy podle Podpisov6ho vzoru k ridtu. 7. Bankaje oprdvndna prov6st autorizaci (tel/fax ovdieni) skutedn6ho vystavenf vsech pisemnlfch piikazri pro vlibdr/pievod pen6znich prostiedkfi a vyidetky v celkov6 ddstce 500 tisic Kd a vice (nebo protihodnota v CM) na v1i5e uveden6m telefonnfm/faxov6m dfsle. Pokud se bance nepodaii telefonicky/faxem spojit s klientem na vyfse uveden6m disle, je banka opr6vndna pifkazy neprov6st a2 do doby jejich skutedn6ho ovdieni. Pokud pii uskutednen6 telefonick6 autorizaci nebude vystaveni piikazu piikazcem potvrzeno, je piikazce povinen do dvou pracovnfch dn0 tuto skutednost pisemnd potvrdit a dorudit bance. V piipad6, 2e tak neudini, banka zasle piikaz majiteli ridtu. Soudasnd je banka oprdvnena oznamit org6n0m dinnytm v trestnim iizeni podezieniz trestn6ho dinu podvodu. 8. Klient ma moznost pro ucely autorizace pisemnlich piikazri dohodnout s bankou hesla. Hesla budou sjedn6na na samostatn6m formulsii banky a pouziv6na nejdiive od druheho pracovniho dne ndsledujicfho po dni sddleni hesel klientem (po dni pieddnf vyplndn6ho forrnul6ie). Smlouva o zfrzenl a vedeni bdznhho tttu t ze dne gg7 strana 2 ze 4 Datum larn.osh Sabonv !6 Ver E DSKBUP DOT 02 0t 97 io 36 Za zpracovani doku mentu odpovidd : MlRosLAVAxndunRixovA 02.a1.e7i0:2o

3 9. Banka bude telefonicky sd6lovat na z6klad6 hesla informace o zistatku a pohybech na ridt6: ANo tr I NE 10. Obd smluvni strany se zavazuji dodrzovat Podminky Komerdni banky, a. s., k b6znlfm *dt&m vydan6 KB s ucinnosti od a Parametry Komerdni banky, a. s., k b6znyim fdtrim vydan6 KB s tidinnosti od Majitel fdtu podpisem t6to smlouvy potvrzuje i pievzeti uvedenfch Podminek a Parametr&. 11. Smlouva nabliv6 ridinnosti dnem (vyplni banka) a: n n tr nenahrazuje Z6dnou privodni smlouvu "Komerdni banka, a. s., garantuje tzv mezni lh0ty zpracovdni plateb do a ze zahranidi na 6 pracovnich dni u vy5lfch rihrad a 4 pracovni dny u dosllich rlhrad. V teto lhritd je zahrnuta doba od piijeti piikazu klienta na pobodce do odepssni d6stky z nostro fdtu u fhrad do zahranidi a v piipadd rihrad ze zahranici je to doba, kterd podin6 b62et od okamziku kdy KB mohla s prostiedky disponovat na piislu5n6m udtu u zahranidni banky do doby piips6ni ptatby na 6det klienta, pokud je zn6mo jeho piesn6 bankovni spojeni." "Piilohou t6to smlouvy je inforrnace pro klienta o nutnosti uv6ddni platebnfho titulu di fidelu fhrady u doslyich plateb, pokud tato skutednost neni znlma ze zprsvy zahranidnf banky, dle z6kona d Sb. a piislu5n6ho opatieni k ndmu d Sb." Vznikne-li nepovolenyt debet na b62n6m ildtu klienta, banka ziidi klientovi Idet pohteddvky z nepovolen6ho debetu, jeho2 dislo klientovi pisemn6 sddli. Na tento 0det bude pievedena pohled6vka KB z bdzn6ho rldtu.s tlm, Ze nad6le bude rirodena podle podminek KB k b6znyim fdtfim frokovou sazbou pro nepovolenyi debet. Tento (det bude ziizen na dobu trv{nl debetniho zristatku. V piipadd splacenf debetnfho zfistatku je banka opr6vn6na tento rldet zru5it. Tento udet je zfizen vyihradnd pro ridely zrldtov6ni nepovolenyich debetfi a z tohoto dtivodu neni klient opr6vnen prov6d6t s (dtem jak6koliv platebni operace, s vyijimkou toho, Ze na tento ucet pouk62e finandni prostiedky na 0hradu debetu na bd2n6m (dtu. Za doby trv6ni platnosti b62n6ho ridtu a existence debetu neni klient opr6vn6n fdet rusit. Vedeni uctu nebude zpoplatn6no. Ziizenim tohoto ridtu nejsou dotdena ujednsni ke Smlouv6 o ziizeni a vedeni bdzn6ho ridtu. Da15i podminky: u o"zffittffi5yfift $xor$o' azu rcs7 V Ostrav6 Hrabfivce dne V OSTRAVA.HI?ABUVKA Krestovo t./,'t/i r' /'. f,,,,. ' i1. "r/t. t t', J / razitda podpis 6ajitete (dtu i's'x rl vi dne i '1. 'lc ]!r,1 \ \ r.,\ -- \ t \P i\ I Ing. Jaroslav Tylder,rI razitko a podpis ieditele pobodky Komerdnf banky, a. s., Ostrava - l]rab0vka (im pov6ien6ho pracovnika) V Ostravd-Hrabfivce dne '1997 razltko a podpis osoby, Ker6 (iedn6 ov6iila pravost podpisu majitele 0dtu 1*'nz Kadmaiikov6 Mirosfava podpis pracovnika banky, Keni ov6iil totoznost pfitomneho majitele fdtu Vysvdtlivky: E vybranou variantu oznadte v rdmedku znakem X, ostatnl varianty cel6 proikrtnete. Smlouva o zfrzeni a vedeni b'zndho 1Ctu C Datum!annost gablony?a I I 1996 V r E DSkB!P COT 02 0l 97 l0 36 Za zpracovanl dokumentu cdpovida: /_0100 ze dne MlRosLAVArnevnRfrovA 02.a1.9710:20 strana 3 ze 4

4 Piiloha ke Smlouvd o ziizeni a vedeni b62n6ho idtu Komerdni bankou, a. s. VALenA pani, v52env pane, dovoluji si V6s upozornit na zm6ny prdvnich piedpisri v devizov6 oblasti, kter6 se piimo dotfkaji zahranidniho platebnfho styku. Od je v platnosti novf devizovf zakon d. 219/1995 Sb. a opatieni CNe e. 234t1995 Sb., ktenfm se stanovi postup devizovfch mist pii uskutediov6ni rihrad do a ze zahranidi a vridi cizozemc&m. Tyto piedpisy v podstatn6 miie zm6nily legislativnf z6kladnu pro prov6d6ni plateb do zahranidi a pro piijim5ni plateb ze zahranidi. V $ 7 devizov6ho z6kona isou stanovenv n6sleduiici povinnosti klient0 vridi piislu5n6 bance: - piedkl6dat platn6 devizov6 povolenf pro provedeni rihrady do zahranidf v piipadech, kdy to tento z6kon vyzaduje, - na vy26dani banky piedlo2it doklady, prokazujfci fdel po2adovan6 0hrady, tj. doklady o vzniku zavazku (napi. smlouvu, soudni rozhodnuti o vypoi6d5ni dddictvi apod., nikoliv vsak fakturu), - oznadit ridel do5l6 fihrady ze zahranidi na z6klad6 vyzvy banky. Tvto povinnosti isou blize specifikovanv opatfenim enb d Sb.. kde: - S 1 stanovl, Ze platebni piikaz musi obsahovat k6dov6 oznadeni platebniho titulu a fdel fhrady. U platebnfho piikazu do zahranidi je tedy nutn6 v poli "dtivod platby" tento d&vod slovnd rozepsat (napi. faktura za opravu motoru d. 123, faktura za dodavku zeleniny, apod.) a v doplnujfcich rldajich v poli "platebniho titulu" musi bft doplndno piislu5n6 k6dov6 oznadeni slovnd popsan6ho ridelu fhrady v souladu s opatienim CNB ze dne , ktenim se vyhlasuji platebni tituly pro k6dov6nf finandnich transakci ve vztahu k zahranidf, publikovanfm v d5stce 81/1994 Sb., - S 2 umoziuje bance vr6tit platebni piikaz klientovi zpdt k provedeni opravy pokud tato zjisti, Ze uvedenf platebni titul neni v souladu s 0delem f hrady, - S 5 ukl6d6 bance u rihrad doslyich ze zahranidi v piipadech, kdy zahranidni pl6tce neuvedl fdel uhrady, vyzvat piijemce 0hrady, aby do 20 kalenddinich dnfi ode dne dorudeni vyzvy piedlozil doklady prokazujfci ridel tlhrady nebo sd6lil k6dov6 oznaceni platebniho titulu podle Idelu rihrady s tim, 2e ve5ker6 nsklady spojen6 s vfzvou nese piijemce. Aby zbytedn6 nedoch6zelo ke zvysov5ni Va5ich n6kladi, povazujte laskavd tento dopis za vyzvu k piedloieni dokladri prokazujicich ridel do5l6 f hrady nebo ke sddleni fdelu do5l6 uhrady, pfip. k6dov6ho oznadeni platebniho titulu, a to u vsech fhrad doslfch ze zahranicni ve prospdch Va5eho rldtu, u ktenfch z aviza k t6to f hrad6 nebude patrni fdel f hrady. Doklady piedlozte nebo fdaje sd6lte pobodce Komerdnf banky, kterd vede V65 fdet, do 20 kalend6inich dnfi ode dne piips6ni do5l6 fhrady ve prospdch Va5eho fdtu. Uveden6mu dodatedn6mu piedklsd6ni dokladfi nebo sd6lovdnf fdajir bance mfizete do jist6 miry piedejit tim, 2e poladate sv6ho zahranidniho obchodnfho partnera, aby u fhrad ve prospdch Va5eho (ctu vzdy uvsddl fdel {hrady, piip. V6mi sddlenf k6d platebniho titulu. Soudasn6 V6s v62en6 pani, v62enf pane, ve Va5em vlastnfm zdjmu 25dAm o dodr2ovsni novfch pr6vnfch piedpisri, aby pii komunikaci s pracovniky na5f banky nedoch5zelo ke zbytecnfm probl6m&m a pr&tahim, jel by zdrzovaly a komplikovaly VaSe obchodni i soukrom6 z6le2itosti a mohly by v6st ke snizeni rychlosti n6mi poskytovanfch sluzeb. V t6to souvislosti si V6s tez dovoluji upozornit na povinnost banky, stanovenou $ 8 odst. 5 devizov6ho z6kona, ozn6mit piislu5n6mu devizov6mu org5nu zji5t6n5 poru5eni devizovyich piedpis& nebo podezienf z jejich poru5eni. Ddkuji za pochopenf a t65im se na dalsispoluprdci s V6mi. lng. Jaroslav Tylder podpis ieditele pobocky Komerdnl banky, a. s.,ostrava - HrabUvka fi im pov ieneho pracovnika) Snilouva o zflzenl a vedenl b62ndho ri6fu 6. Dabm!annosb 5ablonv?8 ll 1996 V6r E DSKBUP DOT 02 0r Za zpracovani dokumentu odpovidd: /0100 ze dne 9.2 0!:1997 MIROSLAVAKAdMARIKOVA :20 strana 4 ze 4

5 KOMERCNI BANKAO.S. poboaka Ostrava-H rab0vka Horni 1116/ Ostrava-B6lskf les dislo ridtu t0100 Dodatek 6islo 1 ke Smlouvd o zfizeni a vedenl b6zn6ho udtu v ke Komer6nf bankou,?. s. Komer6ni banka,a.s.,sesidlem: Praha'l,NaPiikop6Sg pso 11407,10O+sStZOS4(d6tejenKBnebobanka), rivnicki osoba (d5le ien klient/maiitel fdtu Obchodni firma* / ndzev** Zlkladni 5 ko la Ostrava-H rabtrvka. Krestova 36 S idlo Krestova 36/1 387, Ostrava-Hrabirvka, PSC o je-li klient zapsdn v obchodnim rejstiiku;..neni-li klient zapsdn v obchodnim rejstiiku se dohodli na tomto dodatku k vfse uveden6 smlouve ze dne jehoz obsahem jsou zm6ny nebo dopln6ni v ustanovenich vfie uveden6 smlouvy: 1. Dispozice s tiroky (kapitalizace, pfevod urokrj na jin;i [det, zmdna cisla fdtu pro pievod I ro k0) 2. Cetnost zasilsni vfpisirl nebo zprisobu pieddvsni vfpisti a jinlich zpr6v 3. Adresy pro zasildni vfpisti a jinlich zpr6v 4. D6lka splatnosti (pouze u kr6tkodobyich automaticky obnovovanlch terminovanfch r1dt0) od data nejbliz5i splatnosti 5. Dispozice s vkladem po splatnosti terminovan6ho [dtu (pievod na [det, vf bdr v hotovosti) 6. Splatnost vkladu (zadfni nebo ukonceni automatick6ho obnovovdnf u kr6tkodobitch termfnovanfch udti) 7. Druh ridtu (kreditnf, kreditn6-debetni)2 8. Druh rilozek (pravideln6, nepravideln6)3 9. Zvyi5enilsniZeni povolen6ho nezajistdneho debetuz 10. NovS doplndnl vi75e uveden6 smlouvy 11. Jine I Pouze pro B62n! 0det, A-konto KB, B-konto, konto Gaudeamus, Podnikatelsk6 konto, OsobnI konto, R-konto. 'Pouze pro A-konto KB, B-konto, konto Gaudeamus, 3 Por=. pro A-konto KB. B-konto. DodabkAislo 1 kesmlouve ozfizenfavedenlbeznehouatuvkc KomerCnlbankou,a.s k 0ctu tisto Oalunlarnnostlabronv Ver F OODKBU OOT

6 Cislo {5e uveden6 zm6ny Nov6zndnl uveden6ho ustanoveni smlouvv platn6 od data nabvti 0cinnosti tohoto dodatku 11 Majitel uctu, jakozto pr6vni n6stupce ZAkladni Skola Ostrava-Hrabovkal Kreslova 36r feo n6zevl(p0vodni obchodni firma majitele 0atu, l0o/re) prohlasuje, Ze na sebe pievzal veskerd preva a zavazky zanikl6 spolednosti. Piipadn6 naroky vdetnd exekucf smdiujicich na p0vodnlho majitele Idtu jdou k tizi nove vznikl6 spolednosti. Majitel (dtu nese vsechny pr6vnf dfisledky vyplyivajici z tohoto prohlsseni, zejm6na odpovednost za piipadnou Skodu. Tento dodatek nablvd udinnosti dnem V Ostravd dne 19.' Zikladni Skola Ostrava-Hrabtivka. Krestova 36 tuf,/w,,,k Mgr. Zden6k Korpas ieditel V Ostravd dne 'l Komerdni banka, a.s. " 7"t""rrdr' O.OO'" Ing. Pavel Ndmdik pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Osobnf f daje zkontroloval(a) dne Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka,il1'f,'/ ;'',i. / 1/1 i /li t ""r""rrr.t ;;r;'; Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka vlaslnorudni podpis zam6stnance KB Dodabk Aislo 1 ke Smlouvrd o ziizenl a vedenl bdzndho letu v ke Komerdnl bankou, a. s. k letu eisto 7711?19? strana 2 ze 2 Datum lannost Sabony 8 r 200r V6r F DOO(AU DOT

7 KOM ERCN I BAN KAO' poboeka Ostrava - Hrab0vka Hornl 1116/ Ostrava - Bdlski les eislo uitu / 0100 Dodatek dislo 2 ke Smlouv6 o zlizeni a vedeni b6zn6ho udtu Komerdnl bankou,?. s. Komerdni banka, a, s., se sfdlem: Praha 1, Na Piikopd ss, pse ,leo (dale jen KB nebo banka) klient: privnicki osoba (d5le jen majitel (dtu) Obchodnl firma/ndzev Zilkladni Skola Ostrava-Hrabtvka, Krestova 36 Sidlo KRESTOVA 36/1387, 7OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA. CZ reo se dohodli na tomto dodatku k uise uveden6 smlouvd ze dne , jehoz obsahem jsou zm6ny nebo dopln6ni v ustanovenich vf5e uveden6 smlouvy: 1. Cetnost zasilsni rnipisri: mdsiin,6. 2. Zprisob pied6v6ni po5tou na adresu sidla firmy. Wpisi: Tento dodatek nabfv6 udinnosti dnem 29 lll 2001 Dodatek ke SmlouvE o zflzenf a vedenf uatu - clslo 1atu /0100 strana 1 ze 2 Oalun uarnnct Sadmy ISS - rsfrrd

8 V Ostravd dne 29 lll 2001 ZAkladni 5 kola Ostrava-H rab &vka, 36,r MGR. ZDENET XONPRS ieditel Krestova V Ostrav6 dne 29 lll 2001 Komerdni banka, a. s. /.' '/ vlastnory'dni podpis Ing. Pavel Ndmdik pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Osobni udaje zkontroloval(a) dne 29 ttt 2001 Jitka Pitronovi pracovnlk obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka I,, ;, / t /l\ utasf norreni poopi" r"rn6"f n"n"" Xe ' 1. 'rl vlastnorudni podpis Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Dodatek ke Smlouvd o ziizenl a vedenl 1Afu - Alslo 1Atu /0100 Dallmni'nncrsadfrv rss rsfrr tu strana 2 ze 2

9 I KEr eislo uctu Komercni banka, a.s. se sidlem praha'1. Na piikop6 33 ep 969 PSe lc , zapsane vobchodnim relstiiku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1360 (dalelen,,banka") a r6vnick6 osoba (ddle n,klient' CScnocinr flrrrta', nazev^' Sdo ZAkladni 5 ko la Ostrava -H ra b[rvka, Krestova 36, piis pdvkova Krestova 1387/36, Ostrava'Hrabtivka, CZ C Zap;s v obchodn m rejstiiku ci 1tn6 Usneseni e. fi51124 ze dne ev dencr,/celne splsove znadky. '1e+ Klent zapsan v obchodnim relstiiku. "'neni-li Klient zapsan v obchodnim rejstriku organrzace se dohodli na tomto dodatku ke Smlouv6 o ziizeni a vedeni b62n6ho ridtu v GZK (dale jen.,smlouva"), ktere 1e veden ucet cislo Obsahem tohoto dodatku jsou zmdny nebo dopln6ni v ni2e ustanoven i Smlouvy: B dispozice s uroky (kapitalizace. pievod uroku na jrny ucet. zmena disla Ietu pro pievod uroku), aetnost zasileni vypisu nebo zpusobu piedavdni vypisu a.linych Zasilek, adresy pro zasilirni vypisu a jinych Zasitek, delka doby vkladu, dispozrce s vkladem po splatnosti terminovandho udtu (pievod na udet, vybdr v hotovosti), splatnost vkladu (zadani nebo ukonceni automatick6ho obnovovdni u kr6tkodobych terminovanych uetu), druh LLdtu (kreditni, kreditne-debetni). druh ulo2ek (pravidelne, nepravidelne). zvvseni/snl2eni povolen6ho debetu, nov6 doplndni Smlouvy, zmena zpusobu drsponovani s prostiedky na uctu/vkladu. line Crs o vyse uvedene zmeny Nove zn6ni uvedenel-ro ustanoveni Smlouvy p1atn6 od data nabyti ucinnosti tohoto dodatku 12 Zmkolaamateiska5ko aostrava.hrabivka,krestova36, piisp6vkov6 organizace na z6klad6 uvedenych podprsem tohoto dodatku Klient potvrzuje, 2e se seznamil se zndrim V5eobecnych obchodnich podminek Banky ve zndni Icinnem v den podpisu tohoto dodatku a souhlasi s nimi. elanek XXV ll VSeobecnych obcl.rodnich podminek Banky upravule potiebn6 souhlasy Klienta, ze)mena souhlas se zpracovanim Osobnich udajdr Klient je opr6vndn tyto souhlasy kdykoli pisemn6 odvolat. Tento dodatek nabvv6 platnosti a ucinnosti dnem 11" Komeranr bar.rka. a s. se s d em. Praha 1 Na Piikope 33 cp 969, PSC lc :,:r,:1', r..,ri.,f,:1,:".',.t"'n..,li.r '.ia:: Lt)L H --O:r'. '",,..:1iMri. 1t2

10 I KEr V Ostrave dne Zakladni Skola a mateisk5 Skola Ostrava-Hrabuvka, Krestova 36. piisp6vkova organizace /4 vlast#ruin Jmeno: Fu n kce: fuuo1#rt*,:. 1 Mgr. Zdenek Korpas ieditel V Ostravd dne Komercni banka, a.s. v aslnorucnr Doo0rs Jmeno: Alena Strlckov6 Funkce: Bankovni poradce,, 't, v Komercnr banka. a s. se sid em Pra^a Na Prr<ooe 33 cp 969 PSC 1 14 OZ lc :i,.,:\i til-,rr -r! in LLrL\Lt, ii.'si.;!r:,r'.r.'i{i tarj:l ]M!C NNOJI SAtrLiJfI ) t')

11 KEB pr6vnick6 osoba (dale ien,,klient") Obchodnifirma" I nazev*': Zikladni Skola a mateiski Skola Ostrava-Hrabdrvka. Krestova 36. pifsp6vkov6 organizace Sidlo: KRESTOVA 36t1387, lc OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA, CZ Zdpis v obchodnim rejstiiku 6i jine evidenci USNESENi e. $ilft ZE DNE vcetn6 spisov6 znaeky. -je-li Klient zapsen v obchodnim rejstriku; *"neni-li Klient zaps5n v obchodnim rejstiiku Zaaam timto Komercni banku, a.s. Klienta nebo produktr] Klienta: (dale jen,,banka") o nize uvedenou zm6nu identifikacnich 0dajir tlkajicich se NovS adresa pro vypisy: Novy ndzev obchodnl firmy: Nov6 sidlo spolednosti dle VOR/Misto podnik6ni: Zmdna identifikadnich nebo kontaktnich rldait Klienta Adresa pro vypisy byla smazdna. ZAkladni Skola a mateiskd Skola Ostrava-Hrabfrvka, Krestova 364, piisp6vkovd organizace KRESTOVA 364/1387, 7OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA, CZ Komerdni banka, a.s. Adresa zasil6ni ostatnich z6silek:/ Adresa Typ ridtu Cislo 06tu KOMFORT B.U.PRAV.OS.+SOUKR.P V Ostravd dne ZaZAkladni 5kola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabfrvka. Krestova 364, piispevkov6 organizace vlastnoruani Jm6no: Funkce: I L' llr,.,r. r',.,, uicn. uorslava MEcHovA tuatkl_ V Ostrave dne Komerdni banka, a.s. Jm6no: Eva Kleinovd Funkce: bankovni poradce Z6Hodnf ihsta c tnoisiik 6lolo &rst* Hrob0rko, Firesl,ovo 36A pjlroevfod orgonizoco K: Komereni banka, a. s.. se sidlem: Praha 1, Na Piikopd 33 6p. 969, pse , te: ZAPSANAVoBcHoDNIMREJsIRiKUvEDENEMMEsIswMsoUDEMVPRAZE oddlb VLozO 13e I oarum ua NNosrr 3aBLo 111

12 ffi KEr I oodarek{e smlouve l'lh[jr t i 1!a:,it" ciq t l "l'i Komerdni banka, a.s., ', '.NKA. I se sidlem Na Piikop6 33 6p. 969, praharqf$d 114'07 zapsan6 v obchodnim rejstiiku vedend-m-m6stskim soudem v Praze, oddil B, vlozka 1360, tco +S:tZOsa infolinka: l 'tfi lir Zlkladni Skola a mateiski 5kola Ostrava-Hrabrivka, Kres-tova 364,-piisp6vkov6 organizace SidIO: KRESTOVA 364/1387, OSTRAVA-HRABUVKA, PSE 7OO 30, CR teo:zosgtz+g 26pis v obchodnim rejstiiku di jin6 evidenci: USNESENI Zastupitelstva M6stsk6ho obvodu OstravaJih 6. 5gO/13 ze dne Velice si v6zime vaseho z6jmu o produkty Komerdni banky. Za 0delem uspokojeni vasich pi6ni a potieb uzavir6me s v6mi tento dodatek ke smlouvd. Ve smlouv6, na z6klad6 kter6 v6m vedeme 0det uvedenyi ddle v tomto dodatku, sjedndv5me n5sledujici zm6ny: Dodatek pro ridet dislo Ostatni ujedn6ni t0100 Sou65sti balidku sluzeb poskytovanfch k 0etu je produkt Bali6ek 100 transakci, vymezenf v Sazebniku. Do v5m budeme poskytovat bonus ve vf5i 100% z ceny za Balidek 100 transakci dle Sazebniku. Tento bonus v6m budeme piipisovat na 0det vzdy v kalend6inim mdsici ndsledujicim po m6sici, za kten! v6m cenu Balidku 100 transakci budeme 0dtovat. Nedilnou soud6sti smlouvy jsou: I V5eobecn6 obchodni podminky banky (d5le jen,,vop.), r Ozn5meni o prov5d6ni platebniho styku, r Sazebnik (v rozsahu relevantnim k t6to smlouv6). Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, ie: I jsme v6s sezndmili s obsahem a vfznamem dokumentfr, jez jsou nedilnou soud6sti smtouvy, a dalsich dokument&, na kter6 se v nich odkazuje, a vfslovn6 s jejich znenim souhlasite,! jsme v5s upozornili na ustanoveni, kter6 odkazuji na shora uveden6 dokumenty stojici mimo vlastni text smlouvy a jejich vyznam v6m byl dostatedn6 vysv6ilen, r berete na v6domi, Ze nejen smlouva, ale i vsechny vfse uveden6 dokumenty, jsou pro v6s z6vazn6, a 2e nespln6ni povinnosti di podminek uvedenfch v tdchto dokumentech m0ze mit iiejne pravni n6sledky jako nespln6ni povinnosti a podminek vypljrvajicich ze smlouvy. Podpisem tohoto dodatku div6te souhlas s tim, ie jsme opr6vn6ni: r zpracov6vat vase Osobni rjdaje v souladu s dl5nky 3.3 a 28 VOP a to pro udely tam uveden6. V piipade zpracov6ni Osobnich 0dajri dle dl5nku 28.3 VOP uddlujete souhlas nejen n6m, ale i S'G, Clen&m fsxg, OsoOj; ovl6danfm SG a Investidni kapit6lov spole6nosti K-8. Informace o souvisejicich pr5vech vcetnd platnosti, odvolatelnosti a dobrovolnosti souhlasu jsou uvedeny v cldnku 2g vop, ' zapocit6vat sv6 pohled5vky za v5mi v rozsahu a zp0sobem stanovenjrm ve Vop. Na n6s smluvni vztah dle smlouvy se vylucuje uplatn6ni ustanoveni S 17gg a $ 1g00 obeanskeho z6koniku o adheznich smlouvdch. Pojmy s velklim poc6teenim pismenem maji v tomto dodatku vliznam stanovenf v tomto dokumentu, ve smlouv6 nebo v dokumentech, jez jsou nedilnou soud6sti smlouw. Komerdni banka, a. s., se sidlem: Praha 1, Na piikope 33 dp. 969, psc , tco: zafsana v obchoonlm REJSTRIKU vedenem MEsTsKyM soudem v praze, oooil B, vlo2g l360 1/2 ililtiltilil Iililltl lil]l oarum!crnnos' sas!ony 1. 2o1s rss-ckapp:.::3:?:.?::::::

13 DODATEK KE SMLOUVE Dodatek nabfv6 platnosti dnem jeho uzavieni a 0einnosti dnem V Ostrav6 dne Komerdni banka, a.s. Jm6no: Bc. uda, DiS. V Ostravd dne '15 ZAkladni 5kola a mateiski Skola Ostrava- Hrabrivka, Krestova 36A, piisp6vkov6 organizace vlastnorucni podpis : f I \-/,l 4rn'w Jm no: MGR. LADISLAVA MECHOVA Funkce: ieditel t'1,,#:1,1innf fr H,lllif '' ptisptvkova o{ganeacb Komerdni banka, a. s., se sidlem: Praha 1, Na Piikopd 33 6p.969, PSC , tco: apsana v oacaoonlm RErsTiiKU vedenem MesTsKiM souoem v praze oooil B. vlo2s t3oo ililrilr lilillilil[ l[il ]l oatimucrnnosrrsablony I Tss_cMFpEEBoocM 02072o1i rr 32r6

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax

internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax @ roenred R6mcov6 smlouva o zprostiedkovini K6d partnera:4942 PIN: Smluvni strany: Edenred CZ s.r.o. se sidlem: Na Poiidi t ozols, psd t I o oo, te: 247 45 391, DlC. C2247 45 391 zapsan6 v obchodnim rejstiiku

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba)

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba) t v DRAZEBNI VYHLASKA iislo: DD 9/2010 Obchodni spolednost CZDraLby a.s., Ii 28701259,se sidlem v Usti nad Labem. Mirovd nim.3097137, PSC 400 0.1, zapsand v obchodnim rejstiiku veden6m Krajsklim soudem

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje,

1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje, Software602 a,s. tc: 630 78 236 C263078236 otc: Smlouva o dilo a licendni smlouva sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21 zastoupene Ing. Janem Petrem, mistopiedsedou pfedstavenstva, a Ing. Pavlem

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.

\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'ill. -a t - - - - - '. j I irr! :al i,\,1 tr!,.r"-!tift\ir'rr.lialiril.riil.!lllir':' i\:r.' 't ':,'tlil tji :!:i:'l.rl:,!!' OF Itrl n I rfd 9ao htgfffi N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.ffi, v'jzkumu

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

OHL Central Europe. a.s. OHL. Central Europe

OHL Central Europe. a.s. OHL. Central Europe OHL Central Europe. a.s. OHL Central Europe vynocrui zpnava 2013 OBSAH I l. Z6kladni idaie Obchodnijm6no : OHL Central Europe, a.s. lc : 2642034'l Datum zalozeni : 20. prosince 2000 Sidlo : Praha 3, Olsanska

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa.

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa. .' KS 99007275594 regístrační Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen.banka") a číslo Obec / Krai (dále jen.klient")

Více

obchodní podmínky pro osobní účet

obchodní podmínky pro osobní účet obchodní podmínky pro osobní účet Obchodní podmínky pro osobní účet (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více