Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s."

Transkript

1 KOMERCNI BANKAO.S. POBOEKA OSTRAVA-HRABUVKA HORNi /52, PO BOX 35 7oo 30 osrrava-aelskf Les dislo tidtu: Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. Komerdni banka, a. s., se sidlem Na Piikop6 33, Praha 1 (d5le jen KB nebo jen banka), zastoupen6 ieditelem pobodky Ostrava - Hrab&vka panem (pani) lng, Janem SedlSiem klient: osoba N6zev/obchodni jm6no majitele 0dtu Zilkladni 5kola Ostrava-Hrab0vka. Krestova 36 Ny"",t,u:ty,ti7,.9.T?kol,. t", ZS Ostrava-Hrab0vka. Krestova 36 Sidlo majitele 0dtu - prdvnickd osoby Krestova 36/ Ostrava-Hrab0vka N6zev/obchodnl jm6no organizadnl slo2ky podniku / Sidlo organizadnf slozky podniku -) Doklad osv6ddujicl vznik prdvnick6 osoby Ziizov aci I isti na. Statut Doklad osv6ddujfci vznik organizadni slozky podniku leo majitele Udtu leo organiza6ni slozky podniku Statutarnl orgiin majitele [6tu: pfljmeni, jm6no, rodne 6lslo (u cizozemce datum narozeni), druh a 6islo prukazu totoznosti, trvaly pobyt (u cizozemce vdetnd st6tnl piislusnosti) Korpas Zden6k, r.i.501o OP AH, Korejsk622, Ostrava-Piivoz, Vedouci organizadni slozky podniku: piljmeni, jm6no, rodn6*qislo (u cizozemce datum narozeni), trvalli pobyt (u cizozemce vdetn6 statnl piislusnosti, druhu a 6lsla pr0kazu totoznosti) / disto telefonu pro ovdfovani pif kaz0 a sddlovini z0statku na ri6t6: 069/ eislo faxu pro ov6iovdnl pilkaz0 a sddlovdni z0statku na ridt6: uzavirali podle $ 708 a n6sledujicfch ustanoveniobchodniho zdkonlku d. 513/1991 Sb. tuto smlouvu: / Vyplnl majitel [dtu, pokud 0det bude slouzit pro potleby organizadni slo2ky podniku, kterd je zapsdna v obchodnim rejstrlku. Snilouva o zfrzenl e vedenl b62ndho tlctu C /0100 ze dne strene 1 ze 4 Dahnanmsrlebbnv 23 r v* E OS(8Up OOT Za zpracov6ni dokumentu odfovtd5: MIRoSLAVA KAe MARIKOVA :20

2 1. KB klientovi ziidi a povede bdzni ridet v Ki 2. Dohodnuff zp0sob vedeni ridtu: a) majitel fitu bude s prostiedky na fdt6 disponovat pisemnfmi piikazy podepsanyimi podle Podpisov6ho vzoru Pied6v6ni piikazri formou kompatibilnich medii nebo datovou komunikadni siti bude v piipad6 vytvoieni technickfch podminek sjedn6no zvl65tni dohodou. b) pro tento f6et plati: tr n novd piedlozenf samostatnf PodpisovyT vzor c) detnost vyhotovovini zprav o zridtov6ni: po kaid6m pohybu na fdt6 3. Dohodnutf zprisob pied6vini zprav o zridtov6ni a ostatni korespondence: tr pesteu-na-ao+esu= E osobnim odb6rem (po dorudeni postou na misto osob. odb6ru: Ostrava--Hrabrivka V piipad6, 2e zpravy o zridtov6ni piebiran6 osobn6 v bance nebudou opakovan6 odebr6ny, je KB oprsvndna tyto zprlvy zaslat postou na adresu: Krestova Ostrava-Hrab0vka 4' V5echny pisemn6 pfikazy pro vfbdr/pievod pen62nich prostiedk0 a vyidetky v celkov6 c5stce 500 tisic Kd a vice (nebo protihodnota v CM) bude majitel ridtu piedkl6dat (vyjma kompatibitniho m6dia a Seku) urdenemu pracovnikovi banky osobnd nebo prostiednictvim kter6koli zmocn6n6 osoby z Podpisov6ho vzoru anebo prostiednictvim zvl65t zmocndn6 osoby na z6kladd pln6 moci majitele fdtu, piedan6 na samostatn6m formul6ii banky, nebo (iin6) osoby, kter6 se prok62e pobockovou kartou optick6ho klide. Ktenikoliv z vyise uvedenlich piedlozitel0 je povinen se na piedkl6danfch piikazech podepsat pied pracovnikem banky, a to iv piipad6, 2e je jizjednou na piikazech podeps6n. pifkazy piedlozen6 piipadn6 jinfm zpfisobem banka nemusi realizovat. 5' Uzavie-li klient Smlouvu o vydsni bankovni karty optick6ho klide, provede banka pii pouziti t6to karty jednou osobou platebni piikaz i v piipadd, jsou-li v podpisov6m vzoru k rldtu nutn6 podpisy dvou osob. 6' Uzavie-li klient Smlouvu o vyd6nf pobodkov6 karty optick6ho klide, pak banka povazuje jakoukoliv osobu, kter6 piedlo2i tuto kartu, za zmocndnou piedlozit piikaz. Banka provede kontrolu t6to osoby ov6ienim podle prrikazu totoznosti v piipad6, jedn6-li se o d6stku nad ,- Kc a veskere piikazy ovdii banka vzdy podle Podpisov6ho vzoru k ridtu. 7. Bankaje oprdvndna prov6st autorizaci (tel/fax ovdieni) skutedn6ho vystavenf vsech pisemnlfch piikazri pro vlibdr/pievod pen6znich prostiedkfi a vyidetky v celkov6 ddstce 500 tisic Kd a vice (nebo protihodnota v CM) na v1i5e uveden6m telefonnfm/faxov6m dfsle. Pokud se bance nepodaii telefonicky/faxem spojit s klientem na vyfse uveden6m disle, je banka opr6vndna pifkazy neprov6st a2 do doby jejich skutedn6ho ovdieni. Pokud pii uskutednen6 telefonick6 autorizaci nebude vystaveni piikazu piikazcem potvrzeno, je piikazce povinen do dvou pracovnfch dn0 tuto skutednost pisemnd potvrdit a dorudit bance. V piipad6, 2e tak neudini, banka zasle piikaz majiteli ridtu. Soudasnd je banka oprdvnena oznamit org6n0m dinnytm v trestnim iizeni podezieniz trestn6ho dinu podvodu. 8. Klient ma moznost pro ucely autorizace pisemnlich piikazri dohodnout s bankou hesla. Hesla budou sjedn6na na samostatn6m formulsii banky a pouziv6na nejdiive od druheho pracovniho dne ndsledujicfho po dni sddleni hesel klientem (po dni pieddnf vyplndn6ho forrnul6ie). Smlouva o zfrzenl a vedeni bdznhho tttu t ze dne gg7 strana 2 ze 4 Datum larn.osh Sabonv !6 Ver E DSKBUP DOT 02 0t 97 io 36 Za zpracovani doku mentu odpovidd : MlRosLAVAxndunRixovA 02.a1.e7i0:2o

3 9. Banka bude telefonicky sd6lovat na z6klad6 hesla informace o zistatku a pohybech na ridt6: ANo tr I NE 10. Obd smluvni strany se zavazuji dodrzovat Podminky Komerdni banky, a. s., k b6znlfm *dt&m vydan6 KB s ucinnosti od a Parametry Komerdni banky, a. s., k b6znyim fdtrim vydan6 KB s tidinnosti od Majitel fdtu podpisem t6to smlouvy potvrzuje i pievzeti uvedenfch Podminek a Parametr&. 11. Smlouva nabliv6 ridinnosti dnem (vyplni banka) a: n n tr nenahrazuje Z6dnou privodni smlouvu "Komerdni banka, a. s., garantuje tzv mezni lh0ty zpracovdni plateb do a ze zahranidi na 6 pracovnich dni u vy5lfch rihrad a 4 pracovni dny u dosllich rlhrad. V teto lhritd je zahrnuta doba od piijeti piikazu klienta na pobodce do odepssni d6stky z nostro fdtu u fhrad do zahranidi a v piipadd rihrad ze zahranici je to doba, kterd podin6 b62et od okamziku kdy KB mohla s prostiedky disponovat na piislu5n6m udtu u zahranidni banky do doby piips6ni ptatby na 6det klienta, pokud je zn6mo jeho piesn6 bankovni spojeni." "Piilohou t6to smlouvy je inforrnace pro klienta o nutnosti uv6ddni platebnfho titulu di fidelu fhrady u doslyich plateb, pokud tato skutednost neni znlma ze zprsvy zahranidnf banky, dle z6kona d Sb. a piislu5n6ho opatieni k ndmu d Sb." Vznikne-li nepovolenyt debet na b62n6m ildtu klienta, banka ziidi klientovi Idet pohteddvky z nepovolen6ho debetu, jeho2 dislo klientovi pisemn6 sddli. Na tento 0det bude pievedena pohled6vka KB z bdzn6ho rldtu.s tlm, Ze nad6le bude rirodena podle podminek KB k b6znyim fdtfim frokovou sazbou pro nepovolenyi debet. Tento (det bude ziizen na dobu trv{nl debetniho zristatku. V piipadd splacenf debetnfho zfistatku je banka opr6vn6na tento rldet zru5it. Tento udet je zfizen vyihradnd pro ridely zrldtov6ni nepovolenyich debetfi a z tohoto dtivodu neni klient opr6vnen prov6d6t s (dtem jak6koliv platebni operace, s vyijimkou toho, Ze na tento ucet pouk62e finandni prostiedky na 0hradu debetu na bd2n6m (dtu. Za doby trv6ni platnosti b62n6ho ridtu a existence debetu neni klient opr6vn6n fdet rusit. Vedeni uctu nebude zpoplatn6no. Ziizenim tohoto ridtu nejsou dotdena ujednsni ke Smlouv6 o ziizeni a vedeni bdzn6ho ridtu. Da15i podminky: u o"zffittffi5yfift $xor$o' azu rcs7 V Ostrav6 Hrabfivce dne V OSTRAVA.HI?ABUVKA Krestovo t./,'t/i r' /'. f,,,,. ' i1. "r/t. t t', J / razitda podpis 6ajitete (dtu i's'x rl vi dne i '1. 'lc ]!r,1 \ \ r.,\ -- \ t \P i\ I Ing. Jaroslav Tylder,rI razitko a podpis ieditele pobodky Komerdnf banky, a. s., Ostrava - l]rab0vka (im pov6ien6ho pracovnika) V Ostravd-Hrabfivce dne '1997 razltko a podpis osoby, Ker6 (iedn6 ov6iila pravost podpisu majitele 0dtu 1*'nz Kadmaiikov6 Mirosfava podpis pracovnika banky, Keni ov6iil totoznost pfitomneho majitele fdtu Vysvdtlivky: E vybranou variantu oznadte v rdmedku znakem X, ostatnl varianty cel6 proikrtnete. Smlouva o zfrzeni a vedeni b'zndho 1Ctu C Datum!annost gablony?a I I 1996 V r E DSkB!P COT 02 0l 97 l0 36 Za zpracovanl dokumentu cdpovida: /_0100 ze dne MlRosLAVArnevnRfrovA 02.a1.9710:20 strana 3 ze 4

4 Piiloha ke Smlouvd o ziizeni a vedeni b62n6ho idtu Komerdni bankou, a. s. VALenA pani, v52env pane, dovoluji si V6s upozornit na zm6ny prdvnich piedpisri v devizov6 oblasti, kter6 se piimo dotfkaji zahranidniho platebnfho styku. Od je v platnosti novf devizovf zakon d. 219/1995 Sb. a opatieni CNe e. 234t1995 Sb., ktenfm se stanovi postup devizovfch mist pii uskutediov6ni rihrad do a ze zahranidi a vridi cizozemc&m. Tyto piedpisy v podstatn6 miie zm6nily legislativnf z6kladnu pro prov6d6ni plateb do zahranidi a pro piijim5ni plateb ze zahranidi. V $ 7 devizov6ho z6kona isou stanovenv n6sleduiici povinnosti klient0 vridi piislu5n6 bance: - piedkl6dat platn6 devizov6 povolenf pro provedeni rihrady do zahranidf v piipadech, kdy to tento z6kon vyzaduje, - na vy26dani banky piedlo2it doklady, prokazujfci fdel po2adovan6 0hrady, tj. doklady o vzniku zavazku (napi. smlouvu, soudni rozhodnuti o vypoi6d5ni dddictvi apod., nikoliv vsak fakturu), - oznadit ridel do5l6 fihrady ze zahranidi na z6klad6 vyzvy banky. Tvto povinnosti isou blize specifikovanv opatfenim enb d Sb.. kde: - S 1 stanovl, Ze platebni piikaz musi obsahovat k6dov6 oznadeni platebniho titulu a fdel fhrady. U platebnfho piikazu do zahranidi je tedy nutn6 v poli "dtivod platby" tento d&vod slovnd rozepsat (napi. faktura za opravu motoru d. 123, faktura za dodavku zeleniny, apod.) a v doplnujfcich rldajich v poli "platebniho titulu" musi bft doplndno piislu5n6 k6dov6 oznadeni slovnd popsan6ho ridelu fhrady v souladu s opatienim CNB ze dne , ktenim se vyhlasuji platebni tituly pro k6dov6nf finandnich transakci ve vztahu k zahranidf, publikovanfm v d5stce 81/1994 Sb., - S 2 umoziuje bance vr6tit platebni piikaz klientovi zpdt k provedeni opravy pokud tato zjisti, Ze uvedenf platebni titul neni v souladu s 0delem f hrady, - S 5 ukl6d6 bance u rihrad doslyich ze zahranidi v piipadech, kdy zahranidni pl6tce neuvedl fdel uhrady, vyzvat piijemce 0hrady, aby do 20 kalenddinich dnfi ode dne dorudeni vyzvy piedlozil doklady prokazujfci ridel tlhrady nebo sd6lil k6dov6 oznaceni platebniho titulu podle Idelu rihrady s tim, 2e ve5ker6 nsklady spojen6 s vfzvou nese piijemce. Aby zbytedn6 nedoch6zelo ke zvysov5ni Va5ich n6kladi, povazujte laskavd tento dopis za vyzvu k piedloieni dokladri prokazujicich ridel do5l6 f hrady nebo ke sddleni fdelu do5l6 uhrady, pfip. k6dov6ho oznadeni platebniho titulu, a to u vsech fhrad doslfch ze zahranicni ve prospdch Va5eho rldtu, u ktenfch z aviza k t6to f hrad6 nebude patrni fdel f hrady. Doklady piedlozte nebo fdaje sd6lte pobodce Komerdnf banky, kterd vede V65 fdet, do 20 kalend6inich dnfi ode dne piips6ni do5l6 fhrady ve prospdch Va5eho fdtu. Uveden6mu dodatedn6mu piedklsd6ni dokladfi nebo sd6lovdnf fdajir bance mfizete do jist6 miry piedejit tim, 2e poladate sv6ho zahranidniho obchodnfho partnera, aby u fhrad ve prospdch Va5eho (ctu vzdy uvsddl fdel {hrady, piip. V6mi sddlenf k6d platebniho titulu. Soudasn6 V6s v62en6 pani, v62enf pane, ve Va5em vlastnfm zdjmu 25dAm o dodr2ovsni novfch pr6vnfch piedpisri, aby pii komunikaci s pracovniky na5f banky nedoch5zelo ke zbytecnfm probl6m&m a pr&tahim, jel by zdrzovaly a komplikovaly VaSe obchodni i soukrom6 z6le2itosti a mohly by v6st ke snizeni rychlosti n6mi poskytovanfch sluzeb. V t6to souvislosti si V6s tez dovoluji upozornit na povinnost banky, stanovenou $ 8 odst. 5 devizov6ho z6kona, ozn6mit piislu5n6mu devizov6mu org5nu zji5t6n5 poru5eni devizovyich piedpis& nebo podezienf z jejich poru5eni. Ddkuji za pochopenf a t65im se na dalsispoluprdci s V6mi. lng. Jaroslav Tylder podpis ieditele pobocky Komerdnl banky, a. s.,ostrava - HrabUvka fi im pov ieneho pracovnika) Snilouva o zflzenl a vedenl b62ndho ri6fu 6. Dabm!annosb 5ablonv?8 ll 1996 V6r E DSKBUP DOT 02 0r Za zpracovani dokumentu odpovidd: /0100 ze dne 9.2 0!:1997 MIROSLAVAKAdMARIKOVA :20 strana 4 ze 4

5 KOMERCNI BANKAO.S. poboaka Ostrava-H rab0vka Horni 1116/ Ostrava-B6lskf les dislo ridtu t0100 Dodatek 6islo 1 ke Smlouvd o zfizeni a vedenl b6zn6ho udtu v ke Komer6nf bankou,?. s. Komer6ni banka,a.s.,sesidlem: Praha'l,NaPiikop6Sg pso 11407,10O+sStZOS4(d6tejenKBnebobanka), rivnicki osoba (d5le ien klient/maiitel fdtu Obchodni firma* / ndzev** Zlkladni 5 ko la Ostrava-H rabtrvka. Krestova 36 S idlo Krestova 36/1 387, Ostrava-Hrabirvka, PSC o je-li klient zapsdn v obchodnim rejstiiku;..neni-li klient zapsdn v obchodnim rejstiiku se dohodli na tomto dodatku k vfse uveden6 smlouve ze dne jehoz obsahem jsou zm6ny nebo dopln6ni v ustanovenich vfie uveden6 smlouvy: 1. Dispozice s tiroky (kapitalizace, pfevod urokrj na jin;i [det, zmdna cisla fdtu pro pievod I ro k0) 2. Cetnost zasilsni vfpisirl nebo zprisobu pieddvsni vfpisti a jinlich zpr6v 3. Adresy pro zasildni vfpisti a jinlich zpr6v 4. D6lka splatnosti (pouze u kr6tkodobyich automaticky obnovovanlch terminovanfch r1dt0) od data nejbliz5i splatnosti 5. Dispozice s vkladem po splatnosti terminovan6ho [dtu (pievod na [det, vf bdr v hotovosti) 6. Splatnost vkladu (zadfni nebo ukonceni automatick6ho obnovovdnf u kr6tkodobitch termfnovanfch udti) 7. Druh ridtu (kreditnf, kreditn6-debetni)2 8. Druh rilozek (pravideln6, nepravideln6)3 9. Zvyi5enilsniZeni povolen6ho nezajistdneho debetuz 10. NovS doplndnl vi75e uveden6 smlouvy 11. Jine I Pouze pro B62n! 0det, A-konto KB, B-konto, konto Gaudeamus, Podnikatelsk6 konto, OsobnI konto, R-konto. 'Pouze pro A-konto KB, B-konto, konto Gaudeamus, 3 Por=. pro A-konto KB. B-konto. DodabkAislo 1 kesmlouve ozfizenfavedenlbeznehouatuvkc KomerCnlbankou,a.s k 0ctu tisto Oalunlarnnostlabronv Ver F OODKBU OOT

6 Cislo {5e uveden6 zm6ny Nov6zndnl uveden6ho ustanoveni smlouvv platn6 od data nabvti 0cinnosti tohoto dodatku 11 Majitel uctu, jakozto pr6vni n6stupce ZAkladni Skola Ostrava-Hrabovkal Kreslova 36r feo n6zevl(p0vodni obchodni firma majitele 0atu, l0o/re) prohlasuje, Ze na sebe pievzal veskerd preva a zavazky zanikl6 spolednosti. Piipadn6 naroky vdetnd exekucf smdiujicich na p0vodnlho majitele Idtu jdou k tizi nove vznikl6 spolednosti. Majitel (dtu nese vsechny pr6vnf dfisledky vyplyivajici z tohoto prohlsseni, zejm6na odpovednost za piipadnou Skodu. Tento dodatek nablvd udinnosti dnem V Ostravd dne 19.' Zikladni Skola Ostrava-Hrabtivka. Krestova 36 tuf,/w,,,k Mgr. Zden6k Korpas ieditel V Ostravd dne 'l Komerdni banka, a.s. " 7"t""rrdr' O.OO'" Ing. Pavel Ndmdik pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Osobnf f daje zkontroloval(a) dne Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka,il1'f,'/ ;'',i. / 1/1 i /li t ""r""rrr.t ;;r;'; Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka vlaslnorudni podpis zam6stnance KB Dodabk Aislo 1 ke Smlouvrd o ziizenl a vedenl bdzndho letu v ke Komerdnl bankou, a. s. k letu eisto 7711?19? strana 2 ze 2 Datum lannost Sabony 8 r 200r V6r F DOO(AU DOT

7 KOM ERCN I BAN KAO' poboeka Ostrava - Hrab0vka Hornl 1116/ Ostrava - Bdlski les eislo uitu / 0100 Dodatek dislo 2 ke Smlouv6 o zlizeni a vedeni b6zn6ho udtu Komerdnl bankou,?. s. Komerdni banka, a, s., se sfdlem: Praha 1, Na Piikopd ss, pse ,leo (dale jen KB nebo banka) klient: privnicki osoba (d5le jen majitel (dtu) Obchodnl firma/ndzev Zilkladni Skola Ostrava-Hrabtvka, Krestova 36 Sidlo KRESTOVA 36/1387, 7OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA. CZ reo se dohodli na tomto dodatku k uise uveden6 smlouvd ze dne , jehoz obsahem jsou zm6ny nebo dopln6ni v ustanovenich vf5e uveden6 smlouvy: 1. Cetnost zasilsni rnipisri: mdsiin,6. 2. Zprisob pied6v6ni po5tou na adresu sidla firmy. Wpisi: Tento dodatek nabfv6 udinnosti dnem 29 lll 2001 Dodatek ke SmlouvE o zflzenf a vedenf uatu - clslo 1atu /0100 strana 1 ze 2 Oalun uarnnct Sadmy ISS - rsfrrd

8 V Ostravd dne 29 lll 2001 ZAkladni 5 kola Ostrava-H rab &vka, 36,r MGR. ZDENET XONPRS ieditel Krestova V Ostrav6 dne 29 lll 2001 Komerdni banka, a. s. /.' '/ vlastnory'dni podpis Ing. Pavel Ndmdik pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Osobni udaje zkontroloval(a) dne 29 ttt 2001 Jitka Pitronovi pracovnlk obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka I,, ;, / t /l\ utasf norreni poopi" r"rn6"f n"n"" Xe ' 1. 'rl vlastnorudni podpis Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Dodatek ke Smlouvd o ziizenl a vedenl 1Afu - Alslo 1Atu /0100 Dallmni'nncrsadfrv rss rsfrr tu strana 2 ze 2

9 I KEr eislo uctu Komercni banka, a.s. se sidlem praha'1. Na piikop6 33 ep 969 PSe lc , zapsane vobchodnim relstiiku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1360 (dalelen,,banka") a r6vnick6 osoba (ddle n,klient' CScnocinr flrrrta', nazev^' Sdo ZAkladni 5 ko la Ostrava -H ra b[rvka, Krestova 36, piis pdvkova Krestova 1387/36, Ostrava'Hrabtivka, CZ C Zap;s v obchodn m rejstiiku ci 1tn6 Usneseni e. fi51124 ze dne ev dencr,/celne splsove znadky. '1e+ Klent zapsan v obchodnim relstiiku. "'neni-li Klient zapsan v obchodnim rejstriku organrzace se dohodli na tomto dodatku ke Smlouv6 o ziizeni a vedeni b62n6ho ridtu v GZK (dale jen.,smlouva"), ktere 1e veden ucet cislo Obsahem tohoto dodatku jsou zmdny nebo dopln6ni v ni2e ustanoven i Smlouvy: B dispozice s uroky (kapitalizace. pievod uroku na jrny ucet. zmena disla Ietu pro pievod uroku), aetnost zasileni vypisu nebo zpusobu piedavdni vypisu a.linych Zasilek, adresy pro zasilirni vypisu a jinych Zasitek, delka doby vkladu, dispozrce s vkladem po splatnosti terminovandho udtu (pievod na udet, vybdr v hotovosti), splatnost vkladu (zadani nebo ukonceni automatick6ho obnovovdni u kr6tkodobych terminovanych uetu), druh LLdtu (kreditni, kreditne-debetni). druh ulo2ek (pravidelne, nepravidelne). zvvseni/snl2eni povolen6ho debetu, nov6 doplndni Smlouvy, zmena zpusobu drsponovani s prostiedky na uctu/vkladu. line Crs o vyse uvedene zmeny Nove zn6ni uvedenel-ro ustanoveni Smlouvy p1atn6 od data nabyti ucinnosti tohoto dodatku 12 Zmkolaamateiska5ko aostrava.hrabivka,krestova36, piisp6vkov6 organizace na z6klad6 uvedenych podprsem tohoto dodatku Klient potvrzuje, 2e se seznamil se zndrim V5eobecnych obchodnich podminek Banky ve zndni Icinnem v den podpisu tohoto dodatku a souhlasi s nimi. elanek XXV ll VSeobecnych obcl.rodnich podminek Banky upravule potiebn6 souhlasy Klienta, ze)mena souhlas se zpracovanim Osobnich udajdr Klient je opr6vndn tyto souhlasy kdykoli pisemn6 odvolat. Tento dodatek nabvv6 platnosti a ucinnosti dnem 11" Komeranr bar.rka. a s. se s d em. Praha 1 Na Piikope 33 cp 969, PSC lc :,:r,:1', r..,ri.,f,:1,:".',.t"'n..,li.r '.ia:: Lt)L H --O:r'. '",,..:1iMri. 1t2

10 I KEr V Ostrave dne Zakladni Skola a mateisk5 Skola Ostrava-Hrabuvka, Krestova 36. piisp6vkova organizace /4 vlast#ruin Jmeno: Fu n kce: fuuo1#rt*,:. 1 Mgr. Zdenek Korpas ieditel V Ostravd dne Komercni banka, a.s. v aslnorucnr Doo0rs Jmeno: Alena Strlckov6 Funkce: Bankovni poradce,, 't, v Komercnr banka. a s. se sid em Pra^a Na Prr<ooe 33 cp 969 PSC 1 14 OZ lc :i,.,:\i til-,rr -r! in LLrL\Lt, ii.'si.;!r:,r'.r.'i{i tarj:l ]M!C NNOJI SAtrLiJfI ) t')

11 KEB pr6vnick6 osoba (dale ien,,klient") Obchodnifirma" I nazev*': Zikladni Skola a mateiski Skola Ostrava-Hrabdrvka. Krestova 36. pifsp6vkov6 organizace Sidlo: KRESTOVA 36t1387, lc OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA, CZ Zdpis v obchodnim rejstiiku 6i jine evidenci USNESENi e. $ilft ZE DNE vcetn6 spisov6 znaeky. -je-li Klient zapsen v obchodnim rejstriku; *"neni-li Klient zaps5n v obchodnim rejstiiku Zaaam timto Komercni banku, a.s. Klienta nebo produktr] Klienta: (dale jen,,banka") o nize uvedenou zm6nu identifikacnich 0dajir tlkajicich se NovS adresa pro vypisy: Novy ndzev obchodnl firmy: Nov6 sidlo spolednosti dle VOR/Misto podnik6ni: Zmdna identifikadnich nebo kontaktnich rldait Klienta Adresa pro vypisy byla smazdna. ZAkladni Skola a mateiskd Skola Ostrava-Hrabfrvka, Krestova 364, piisp6vkovd organizace KRESTOVA 364/1387, 7OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA, CZ Komerdni banka, a.s. Adresa zasil6ni ostatnich z6silek:/ Adresa Typ ridtu Cislo 06tu KOMFORT B.U.PRAV.OS.+SOUKR.P V Ostravd dne ZaZAkladni 5kola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabfrvka. Krestova 364, piispevkov6 organizace vlastnoruani Jm6no: Funkce: I L' llr,.,r. r',.,, uicn. uorslava MEcHovA tuatkl_ V Ostrave dne Komerdni banka, a.s. Jm6no: Eva Kleinovd Funkce: bankovni poradce Z6Hodnf ihsta c tnoisiik 6lolo &rst* Hrob0rko, Firesl,ovo 36A pjlroevfod orgonizoco K: Komereni banka, a. s.. se sidlem: Praha 1, Na Piikopd 33 6p. 969, pse , te: ZAPSANAVoBcHoDNIMREJsIRiKUvEDENEMMEsIswMsoUDEMVPRAZE oddlb VLozO 13e I oarum ua NNosrr 3aBLo 111

12 ffi KEr I oodarek{e smlouve l'lh[jr t i 1!a:,it" ciq t l "l'i Komerdni banka, a.s., ', '.NKA. I se sidlem Na Piikop6 33 6p. 969, praharqf$d 114'07 zapsan6 v obchodnim rejstiiku vedend-m-m6stskim soudem v Praze, oddil B, vlozka 1360, tco +S:tZOsa infolinka: l 'tfi lir Zlkladni Skola a mateiski 5kola Ostrava-Hrabrivka, Kres-tova 364,-piisp6vkov6 organizace SidIO: KRESTOVA 364/1387, OSTRAVA-HRABUVKA, PSE 7OO 30, CR teo:zosgtz+g 26pis v obchodnim rejstiiku di jin6 evidenci: USNESENI Zastupitelstva M6stsk6ho obvodu OstravaJih 6. 5gO/13 ze dne Velice si v6zime vaseho z6jmu o produkty Komerdni banky. Za 0delem uspokojeni vasich pi6ni a potieb uzavir6me s v6mi tento dodatek ke smlouvd. Ve smlouv6, na z6klad6 kter6 v6m vedeme 0det uvedenyi ddle v tomto dodatku, sjedndv5me n5sledujici zm6ny: Dodatek pro ridet dislo Ostatni ujedn6ni t0100 Sou65sti balidku sluzeb poskytovanfch k 0etu je produkt Bali6ek 100 transakci, vymezenf v Sazebniku. Do v5m budeme poskytovat bonus ve vf5i 100% z ceny za Balidek 100 transakci dle Sazebniku. Tento bonus v6m budeme piipisovat na 0det vzdy v kalend6inim mdsici ndsledujicim po m6sici, za kten! v6m cenu Balidku 100 transakci budeme 0dtovat. Nedilnou soud6sti smlouvy jsou: I V5eobecn6 obchodni podminky banky (d5le jen,,vop.), r Ozn5meni o prov5d6ni platebniho styku, r Sazebnik (v rozsahu relevantnim k t6to smlouv6). Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, ie: I jsme v6s sezndmili s obsahem a vfznamem dokumentfr, jez jsou nedilnou soud6sti smtouvy, a dalsich dokument&, na kter6 se v nich odkazuje, a vfslovn6 s jejich znenim souhlasite,! jsme v5s upozornili na ustanoveni, kter6 odkazuji na shora uveden6 dokumenty stojici mimo vlastni text smlouvy a jejich vyznam v6m byl dostatedn6 vysv6ilen, r berete na v6domi, Ze nejen smlouva, ale i vsechny vfse uveden6 dokumenty, jsou pro v6s z6vazn6, a 2e nespln6ni povinnosti di podminek uvedenfch v tdchto dokumentech m0ze mit iiejne pravni n6sledky jako nespln6ni povinnosti a podminek vypljrvajicich ze smlouvy. Podpisem tohoto dodatku div6te souhlas s tim, ie jsme opr6vn6ni: r zpracov6vat vase Osobni rjdaje v souladu s dl5nky 3.3 a 28 VOP a to pro udely tam uveden6. V piipade zpracov6ni Osobnich 0dajri dle dl5nku 28.3 VOP uddlujete souhlas nejen n6m, ale i S'G, Clen&m fsxg, OsoOj; ovl6danfm SG a Investidni kapit6lov spole6nosti K-8. Informace o souvisejicich pr5vech vcetnd platnosti, odvolatelnosti a dobrovolnosti souhlasu jsou uvedeny v cldnku 2g vop, ' zapocit6vat sv6 pohled5vky za v5mi v rozsahu a zp0sobem stanovenjrm ve Vop. Na n6s smluvni vztah dle smlouvy se vylucuje uplatn6ni ustanoveni S 17gg a $ 1g00 obeanskeho z6koniku o adheznich smlouvdch. Pojmy s velklim poc6teenim pismenem maji v tomto dodatku vliznam stanovenf v tomto dokumentu, ve smlouv6 nebo v dokumentech, jez jsou nedilnou soud6sti smlouw. Komerdni banka, a. s., se sidlem: Praha 1, Na piikope 33 dp. 969, psc , tco: zafsana v obchoonlm REJSTRIKU vedenem MEsTsKyM soudem v praze, oooil B, vlo2g l360 1/2 ililtiltilil Iililltl lil]l oarum!crnnos' sas!ony 1. 2o1s rss-ckapp:.::3:?:.?::::::

13 DODATEK KE SMLOUVE Dodatek nabfv6 platnosti dnem jeho uzavieni a 0einnosti dnem V Ostrav6 dne Komerdni banka, a.s. Jm6no: Bc. uda, DiS. V Ostravd dne '15 ZAkladni 5kola a mateiski Skola Ostrava- Hrabrivka, Krestova 36A, piisp6vkov6 organizace vlastnorucni podpis : f I \-/,l 4rn'w Jm no: MGR. LADISLAVA MECHOVA Funkce: ieditel t'1,,#:1,1innf fr H,lllif '' ptisptvkova o{ganeacb Komerdni banka, a. s., se sidlem: Praha 1, Na Piikopd 33 6p.969, PSC , tco: apsana v oacaoonlm RErsTiiKU vedenem MesTsKiM souoem v praze oooil B. vlo2s t3oo ililrilr lilillilil[ l[il ]l oatimucrnnosrrsablony I Tss_cMFpEEBoocM 02072o1i rr 32r6

Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. 57001 LITOMYŠL, CZ. soudem v Hradci Králové oddíl O,vložka 245

Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. 57001 LITOMYŠL, CZ. soudem v Hradci Králové oddíl O,vložka 245 ~KB Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen "Banka,") a právnická

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. je obchodní spoleènost se sídlem v Praze 10, U Vršovického høbitova 554,

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii 028 EX 151105-122 Soudni exekutor, JUDr. Mark6ta HavlikovA, Exekutorsk! (iad Praha 3, se sidlem Korunni 127, 130 00 Praha 3, pov6iend provedenim exekuce na z6klad6 usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 4

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s. stanovují základní pravidla, která jsou uplatňována pro obchodní vztahy mezi PPF bankou a.s. a

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady SERVIS CLIMAX a.s. K rukim statut{rnfto ieditele Jasenice 1253 755 01 Vsetin VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady Yirteny pane statutarni iediteli, pozvdnkou na mimoi6dnou

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o.

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. SMLOUVA O D1LO uzavfene nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi tdmito smluvnimi stranami: M6sto Kosmonosy a Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. Stavba: Z{mek, Podz6meck6 1,

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 Číslo smlouvy: z1 Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

Vážená paní, Vážený pane,

Vážená paní, Vážený pane, Vážená paní, Vážený pane, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o produkty Komerční banky. Neustále se snažíme naše služby zlepšovat a pevně věříme, že i tyto novinky přispějí ke zvýšení Vaší spokojenosti.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015 M6stskf df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E. 53t2015 11. 11. 201.5 Zodpovidrl Termin rrlneni Nov6 usneseni iislo Soln6no Kontrolni termin Podpisy zdstupce starosty I lx*ffi',- t\j'(h/ffi : \_fr.s

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 440/2015/OF NÁZEV: Úvěr Relax centrum ANOTACE: Návrh snížení úrokové sazby úvěru přijatého v roce 2011 ve výši

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

POJISTNA SMLOUVA E. 273031 6646. PodftekpojiSt6ni: 04.05.2015 Konec poji5tdni: 04.05.2010. Pojistitel: Pojistnik: Pojistn6 obdobi: 1 rok

POJISTNA SMLOUVA E. 273031 6646. PodftekpojiSt6ni: 04.05.2015 Konec poji5tdni: 04.05.2010. Pojistitel: Pojistnik: Pojistn6 obdobi: 1 rok POJISTNA SMLOUVA E. 273031 6646 Pojistitel: UNIQA poji5t'ovna, a.s. Evropskd 136 16012 Praha 6 Zapsanl v obchodnim rejstilku veden6m u Mdstsk6ho soudu v Praze, oddil B, vloaka2012. (ako pojistitel) Pojistnik:

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo.

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo. lnstitut postgradus[niho vzd6lsvdnf ve zdravotnictvf Smlouva o dilo l. Smluvni strany: I nstitut postgrad u6ln lho vzd6ldv5 n i ve zd ravotnictvi le. 000 23 841 zastoupenf: MUDr. Antonlnem Malinou, ieditelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp SM 0800000185 KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLUVA Č. 91632l46JKp uzavřená podle ust. * 588 až 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem celíkova 672, PSC 149 41, Praha 4 zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000 Sb. C. j: 326/2010-N

VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000 Sb. C. j: 326/2010-N EURODRAZSy.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 18200 Praha 8 IC: 25023217, zapsanó: MS v Praze, oddít B, vloèka 11911 Tel.: 800900190, e-mail: info@eurodrazby.cz DRAZEBNI t v VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO TOP RETAIL PEOPLE for best customer service - Smlouva o dodsvce,,personiilniho auditu pro obecni uiad Pierov nad Labem,, Smluvni strany: Instituce: Adresa: Zastoupenyi: Obecni riiad Pierov nad Labem Pierov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

š ž ř é é ž é é ž ž ž š š é ž é ž ž ž ř Š é úř ř ř ž ž š Č ř é ž ý ď ď Č ž ů é Č ř š ý ř ř Š ň ř ý š ý ř ř ž ř ž ř ž é é úř ý š ú ř Ů ř ř ý ů ř ř ž ř ž ý ů ř ž ý Ů ř ř ý ř é ú ř é ř ř ý ý š ž ž ř ý žš

Více

ista 6eski republika s.r.o.

ista 6eski republika s.r.o. SUlilfrNovlW 19 ':.1J $ ild a Smlouva o dilo a o odeditaci a roz06tovaci sluib6 dle $ 2586 a n6sl. zakona 6.8912012 Sb., ob6anskf zdkonfk v platn6m zn6ni 6. OSM 0312014 M6sto Sluknov Adresa: Zastoupeno:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více