Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s."

Transkript

1 KOMERCNI BANKAO.S. POBOEKA OSTRAVA-HRABUVKA HORNi /52, PO BOX 35 7oo 30 osrrava-aelskf Les dislo tidtu: Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. Komerdni banka, a. s., se sidlem Na Piikop6 33, Praha 1 (d5le jen KB nebo jen banka), zastoupen6 ieditelem pobodky Ostrava - Hrab&vka panem (pani) lng, Janem SedlSiem klient: osoba N6zev/obchodni jm6no majitele 0dtu Zilkladni 5kola Ostrava-Hrab0vka. Krestova 36 Ny"",t,u:ty,ti7,.9.T?kol,. t", ZS Ostrava-Hrab0vka. Krestova 36 Sidlo majitele 0dtu - prdvnickd osoby Krestova 36/ Ostrava-Hrab0vka N6zev/obchodnl jm6no organizadnl slo2ky podniku / Sidlo organizadnf slozky podniku -) Doklad osv6ddujicl vznik prdvnick6 osoby Ziizov aci I isti na. Statut Doklad osv6ddujfci vznik organizadni slozky podniku leo majitele Udtu leo organiza6ni slozky podniku Statutarnl orgiin majitele [6tu: pfljmeni, jm6no, rodne 6lslo (u cizozemce datum narozeni), druh a 6islo prukazu totoznosti, trvaly pobyt (u cizozemce vdetnd st6tnl piislusnosti) Korpas Zden6k, r.i.501o OP AH, Korejsk622, Ostrava-Piivoz, Vedouci organizadni slozky podniku: piljmeni, jm6no, rodn6*qislo (u cizozemce datum narozeni), trvalli pobyt (u cizozemce vdetn6 statnl piislusnosti, druhu a 6lsla pr0kazu totoznosti) / disto telefonu pro ovdfovani pif kaz0 a sddlovini z0statku na ri6t6: 069/ eislo faxu pro ov6iovdnl pilkaz0 a sddlovdni z0statku na ridt6: uzavirali podle $ 708 a n6sledujicfch ustanoveniobchodniho zdkonlku d. 513/1991 Sb. tuto smlouvu: / Vyplnl majitel [dtu, pokud 0det bude slouzit pro potleby organizadni slo2ky podniku, kterd je zapsdna v obchodnim rejstrlku. Snilouva o zfrzenl e vedenl b62ndho tlctu C /0100 ze dne strene 1 ze 4 Dahnanmsrlebbnv 23 r v* E OS(8Up OOT Za zpracov6ni dokumentu odfovtd5: MIRoSLAVA KAe MARIKOVA :20

2 1. KB klientovi ziidi a povede bdzni ridet v Ki 2. Dohodnuff zp0sob vedeni ridtu: a) majitel fitu bude s prostiedky na fdt6 disponovat pisemnfmi piikazy podepsanyimi podle Podpisov6ho vzoru Pied6v6ni piikazri formou kompatibilnich medii nebo datovou komunikadni siti bude v piipad6 vytvoieni technickfch podminek sjedn6no zvl65tni dohodou. b) pro tento f6et plati: tr n novd piedlozenf samostatnf PodpisovyT vzor c) detnost vyhotovovini zprav o zridtov6ni: po kaid6m pohybu na fdt6 3. Dohodnutf zprisob pied6vini zprav o zridtov6ni a ostatni korespondence: tr pesteu-na-ao+esu= E osobnim odb6rem (po dorudeni postou na misto osob. odb6ru: Ostrava--Hrabrivka V piipad6, 2e zpravy o zridtov6ni piebiran6 osobn6 v bance nebudou opakovan6 odebr6ny, je KB oprsvndna tyto zprlvy zaslat postou na adresu: Krestova Ostrava-Hrab0vka 4' V5echny pisemn6 pfikazy pro vfbdr/pievod pen62nich prostiedk0 a vyidetky v celkov6 c5stce 500 tisic Kd a vice (nebo protihodnota v CM) bude majitel ridtu piedkl6dat (vyjma kompatibitniho m6dia a Seku) urdenemu pracovnikovi banky osobnd nebo prostiednictvim kter6koli zmocn6n6 osoby z Podpisov6ho vzoru anebo prostiednictvim zvl65t zmocndn6 osoby na z6kladd pln6 moci majitele fdtu, piedan6 na samostatn6m formul6ii banky, nebo (iin6) osoby, kter6 se prok62e pobockovou kartou optick6ho klide. Ktenikoliv z vyise uvedenlich piedlozitel0 je povinen se na piedkl6danfch piikazech podepsat pied pracovnikem banky, a to iv piipad6, 2e je jizjednou na piikazech podeps6n. pifkazy piedlozen6 piipadn6 jinfm zpfisobem banka nemusi realizovat. 5' Uzavie-li klient Smlouvu o vydsni bankovni karty optick6ho klide, provede banka pii pouziti t6to karty jednou osobou platebni piikaz i v piipadd, jsou-li v podpisov6m vzoru k rldtu nutn6 podpisy dvou osob. 6' Uzavie-li klient Smlouvu o vyd6nf pobodkov6 karty optick6ho klide, pak banka povazuje jakoukoliv osobu, kter6 piedlo2i tuto kartu, za zmocndnou piedlozit piikaz. Banka provede kontrolu t6to osoby ov6ienim podle prrikazu totoznosti v piipad6, jedn6-li se o d6stku nad ,- Kc a veskere piikazy ovdii banka vzdy podle Podpisov6ho vzoru k ridtu. 7. Bankaje oprdvndna prov6st autorizaci (tel/fax ovdieni) skutedn6ho vystavenf vsech pisemnlfch piikazri pro vlibdr/pievod pen6znich prostiedkfi a vyidetky v celkov6 ddstce 500 tisic Kd a vice (nebo protihodnota v CM) na v1i5e uveden6m telefonnfm/faxov6m dfsle. Pokud se bance nepodaii telefonicky/faxem spojit s klientem na vyfse uveden6m disle, je banka opr6vndna pifkazy neprov6st a2 do doby jejich skutedn6ho ovdieni. Pokud pii uskutednen6 telefonick6 autorizaci nebude vystaveni piikazu piikazcem potvrzeno, je piikazce povinen do dvou pracovnfch dn0 tuto skutednost pisemnd potvrdit a dorudit bance. V piipad6, 2e tak neudini, banka zasle piikaz majiteli ridtu. Soudasnd je banka oprdvnena oznamit org6n0m dinnytm v trestnim iizeni podezieniz trestn6ho dinu podvodu. 8. Klient ma moznost pro ucely autorizace pisemnlich piikazri dohodnout s bankou hesla. Hesla budou sjedn6na na samostatn6m formulsii banky a pouziv6na nejdiive od druheho pracovniho dne ndsledujicfho po dni sddleni hesel klientem (po dni pieddnf vyplndn6ho forrnul6ie). Smlouva o zfrzenl a vedeni bdznhho tttu t ze dne gg7 strana 2 ze 4 Datum larn.osh Sabonv !6 Ver E DSKBUP DOT 02 0t 97 io 36 Za zpracovani doku mentu odpovidd : MlRosLAVAxndunRixovA 02.a1.e7i0:2o

3 9. Banka bude telefonicky sd6lovat na z6klad6 hesla informace o zistatku a pohybech na ridt6: ANo tr I NE 10. Obd smluvni strany se zavazuji dodrzovat Podminky Komerdni banky, a. s., k b6znlfm *dt&m vydan6 KB s ucinnosti od a Parametry Komerdni banky, a. s., k b6znyim fdtrim vydan6 KB s tidinnosti od Majitel fdtu podpisem t6to smlouvy potvrzuje i pievzeti uvedenfch Podminek a Parametr&. 11. Smlouva nabliv6 ridinnosti dnem (vyplni banka) a: n n tr nenahrazuje Z6dnou privodni smlouvu "Komerdni banka, a. s., garantuje tzv mezni lh0ty zpracovdni plateb do a ze zahranidi na 6 pracovnich dni u vy5lfch rihrad a 4 pracovni dny u dosllich rlhrad. V teto lhritd je zahrnuta doba od piijeti piikazu klienta na pobodce do odepssni d6stky z nostro fdtu u fhrad do zahranidi a v piipadd rihrad ze zahranici je to doba, kterd podin6 b62et od okamziku kdy KB mohla s prostiedky disponovat na piislu5n6m udtu u zahranidni banky do doby piips6ni ptatby na 6det klienta, pokud je zn6mo jeho piesn6 bankovni spojeni." "Piilohou t6to smlouvy je inforrnace pro klienta o nutnosti uv6ddni platebnfho titulu di fidelu fhrady u doslyich plateb, pokud tato skutednost neni znlma ze zprsvy zahranidnf banky, dle z6kona d Sb. a piislu5n6ho opatieni k ndmu d Sb." Vznikne-li nepovolenyt debet na b62n6m ildtu klienta, banka ziidi klientovi Idet pohteddvky z nepovolen6ho debetu, jeho2 dislo klientovi pisemn6 sddli. Na tento 0det bude pievedena pohled6vka KB z bdzn6ho rldtu.s tlm, Ze nad6le bude rirodena podle podminek KB k b6znyim fdtfim frokovou sazbou pro nepovolenyi debet. Tento (det bude ziizen na dobu trv{nl debetniho zristatku. V piipadd splacenf debetnfho zfistatku je banka opr6vn6na tento rldet zru5it. Tento udet je zfizen vyihradnd pro ridely zrldtov6ni nepovolenyich debetfi a z tohoto dtivodu neni klient opr6vnen prov6d6t s (dtem jak6koliv platebni operace, s vyijimkou toho, Ze na tento ucet pouk62e finandni prostiedky na 0hradu debetu na bd2n6m (dtu. Za doby trv6ni platnosti b62n6ho ridtu a existence debetu neni klient opr6vn6n fdet rusit. Vedeni uctu nebude zpoplatn6no. Ziizenim tohoto ridtu nejsou dotdena ujednsni ke Smlouv6 o ziizeni a vedeni bdzn6ho ridtu. Da15i podminky: u o"zffittffi5yfift $xor$o' azu rcs7 V Ostrav6 Hrabfivce dne V OSTRAVA.HI?ABUVKA Krestovo t./,'t/i r' /'. f,,,,. ' i1. "r/t. t t', J / razitda podpis 6ajitete (dtu i's'x rl vi dne i '1. 'lc ]!r,1 \ \ r.,\ -- \ t \P i\ I Ing. Jaroslav Tylder,rI razitko a podpis ieditele pobodky Komerdnf banky, a. s., Ostrava - l]rab0vka (im pov6ien6ho pracovnika) V Ostravd-Hrabfivce dne '1997 razltko a podpis osoby, Ker6 (iedn6 ov6iila pravost podpisu majitele 0dtu 1*'nz Kadmaiikov6 Mirosfava podpis pracovnika banky, Keni ov6iil totoznost pfitomneho majitele fdtu Vysvdtlivky: E vybranou variantu oznadte v rdmedku znakem X, ostatnl varianty cel6 proikrtnete. Smlouva o zfrzeni a vedeni b'zndho 1Ctu C Datum!annost gablony?a I I 1996 V r E DSkB!P COT 02 0l 97 l0 36 Za zpracovanl dokumentu cdpovida: /_0100 ze dne MlRosLAVArnevnRfrovA 02.a1.9710:20 strana 3 ze 4

4 Piiloha ke Smlouvd o ziizeni a vedeni b62n6ho idtu Komerdni bankou, a. s. VALenA pani, v52env pane, dovoluji si V6s upozornit na zm6ny prdvnich piedpisri v devizov6 oblasti, kter6 se piimo dotfkaji zahranidniho platebnfho styku. Od je v platnosti novf devizovf zakon d. 219/1995 Sb. a opatieni CNe e. 234t1995 Sb., ktenfm se stanovi postup devizovfch mist pii uskutediov6ni rihrad do a ze zahranidi a vridi cizozemc&m. Tyto piedpisy v podstatn6 miie zm6nily legislativnf z6kladnu pro prov6d6ni plateb do zahranidi a pro piijim5ni plateb ze zahranidi. V $ 7 devizov6ho z6kona isou stanovenv n6sleduiici povinnosti klient0 vridi piislu5n6 bance: - piedkl6dat platn6 devizov6 povolenf pro provedeni rihrady do zahranidf v piipadech, kdy to tento z6kon vyzaduje, - na vy26dani banky piedlo2it doklady, prokazujfci fdel po2adovan6 0hrady, tj. doklady o vzniku zavazku (napi. smlouvu, soudni rozhodnuti o vypoi6d5ni dddictvi apod., nikoliv vsak fakturu), - oznadit ridel do5l6 fihrady ze zahranidi na z6klad6 vyzvy banky. Tvto povinnosti isou blize specifikovanv opatfenim enb d Sb.. kde: - S 1 stanovl, Ze platebni piikaz musi obsahovat k6dov6 oznadeni platebniho titulu a fdel fhrady. U platebnfho piikazu do zahranidi je tedy nutn6 v poli "dtivod platby" tento d&vod slovnd rozepsat (napi. faktura za opravu motoru d. 123, faktura za dodavku zeleniny, apod.) a v doplnujfcich rldajich v poli "platebniho titulu" musi bft doplndno piislu5n6 k6dov6 oznadeni slovnd popsan6ho ridelu fhrady v souladu s opatienim CNB ze dne , ktenim se vyhlasuji platebni tituly pro k6dov6nf finandnich transakci ve vztahu k zahranidf, publikovanfm v d5stce 81/1994 Sb., - S 2 umoziuje bance vr6tit platebni piikaz klientovi zpdt k provedeni opravy pokud tato zjisti, Ze uvedenf platebni titul neni v souladu s 0delem f hrady, - S 5 ukl6d6 bance u rihrad doslyich ze zahranidi v piipadech, kdy zahranidni pl6tce neuvedl fdel uhrady, vyzvat piijemce 0hrady, aby do 20 kalenddinich dnfi ode dne dorudeni vyzvy piedlozil doklady prokazujfci ridel tlhrady nebo sd6lil k6dov6 oznaceni platebniho titulu podle Idelu rihrady s tim, 2e ve5ker6 nsklady spojen6 s vfzvou nese piijemce. Aby zbytedn6 nedoch6zelo ke zvysov5ni Va5ich n6kladi, povazujte laskavd tento dopis za vyzvu k piedloieni dokladri prokazujicich ridel do5l6 f hrady nebo ke sddleni fdelu do5l6 uhrady, pfip. k6dov6ho oznadeni platebniho titulu, a to u vsech fhrad doslfch ze zahranicni ve prospdch Va5eho rldtu, u ktenfch z aviza k t6to f hrad6 nebude patrni fdel f hrady. Doklady piedlozte nebo fdaje sd6lte pobodce Komerdnf banky, kterd vede V65 fdet, do 20 kalend6inich dnfi ode dne piips6ni do5l6 fhrady ve prospdch Va5eho fdtu. Uveden6mu dodatedn6mu piedklsd6ni dokladfi nebo sd6lovdnf fdajir bance mfizete do jist6 miry piedejit tim, 2e poladate sv6ho zahranidniho obchodnfho partnera, aby u fhrad ve prospdch Va5eho (ctu vzdy uvsddl fdel {hrady, piip. V6mi sddlenf k6d platebniho titulu. Soudasn6 V6s v62en6 pani, v62enf pane, ve Va5em vlastnfm zdjmu 25dAm o dodr2ovsni novfch pr6vnfch piedpisri, aby pii komunikaci s pracovniky na5f banky nedoch5zelo ke zbytecnfm probl6m&m a pr&tahim, jel by zdrzovaly a komplikovaly VaSe obchodni i soukrom6 z6le2itosti a mohly by v6st ke snizeni rychlosti n6mi poskytovanfch sluzeb. V t6to souvislosti si V6s tez dovoluji upozornit na povinnost banky, stanovenou $ 8 odst. 5 devizov6ho z6kona, ozn6mit piislu5n6mu devizov6mu org5nu zji5t6n5 poru5eni devizovyich piedpis& nebo podezienf z jejich poru5eni. Ddkuji za pochopenf a t65im se na dalsispoluprdci s V6mi. lng. Jaroslav Tylder podpis ieditele pobocky Komerdnl banky, a. s.,ostrava - HrabUvka fi im pov ieneho pracovnika) Snilouva o zflzenl a vedenl b62ndho ri6fu 6. Dabm!annosb 5ablonv?8 ll 1996 V6r E DSKBUP DOT 02 0r Za zpracovani dokumentu odpovidd: /0100 ze dne 9.2 0!:1997 MIROSLAVAKAdMARIKOVA :20 strana 4 ze 4

5 KOMERCNI BANKAO.S. poboaka Ostrava-H rab0vka Horni 1116/ Ostrava-B6lskf les dislo ridtu t0100 Dodatek 6islo 1 ke Smlouvd o zfizeni a vedenl b6zn6ho udtu v ke Komer6nf bankou,?. s. Komer6ni banka,a.s.,sesidlem: Praha'l,NaPiikop6Sg pso 11407,10O+sStZOS4(d6tejenKBnebobanka), rivnicki osoba (d5le ien klient/maiitel fdtu Obchodni firma* / ndzev** Zlkladni 5 ko la Ostrava-H rabtrvka. Krestova 36 S idlo Krestova 36/1 387, Ostrava-Hrabirvka, PSC o je-li klient zapsdn v obchodnim rejstiiku;..neni-li klient zapsdn v obchodnim rejstiiku se dohodli na tomto dodatku k vfse uveden6 smlouve ze dne jehoz obsahem jsou zm6ny nebo dopln6ni v ustanovenich vfie uveden6 smlouvy: 1. Dispozice s tiroky (kapitalizace, pfevod urokrj na jin;i [det, zmdna cisla fdtu pro pievod I ro k0) 2. Cetnost zasilsni vfpisirl nebo zprisobu pieddvsni vfpisti a jinlich zpr6v 3. Adresy pro zasildni vfpisti a jinlich zpr6v 4. D6lka splatnosti (pouze u kr6tkodobyich automaticky obnovovanlch terminovanfch r1dt0) od data nejbliz5i splatnosti 5. Dispozice s vkladem po splatnosti terminovan6ho [dtu (pievod na [det, vf bdr v hotovosti) 6. Splatnost vkladu (zadfni nebo ukonceni automatick6ho obnovovdnf u kr6tkodobitch termfnovanfch udti) 7. Druh ridtu (kreditnf, kreditn6-debetni)2 8. Druh rilozek (pravideln6, nepravideln6)3 9. Zvyi5enilsniZeni povolen6ho nezajistdneho debetuz 10. NovS doplndnl vi75e uveden6 smlouvy 11. Jine I Pouze pro B62n! 0det, A-konto KB, B-konto, konto Gaudeamus, Podnikatelsk6 konto, OsobnI konto, R-konto. 'Pouze pro A-konto KB, B-konto, konto Gaudeamus, 3 Por=. pro A-konto KB. B-konto. DodabkAislo 1 kesmlouve ozfizenfavedenlbeznehouatuvkc KomerCnlbankou,a.s k 0ctu tisto Oalunlarnnostlabronv Ver F OODKBU OOT

6 Cislo {5e uveden6 zm6ny Nov6zndnl uveden6ho ustanoveni smlouvv platn6 od data nabvti 0cinnosti tohoto dodatku 11 Majitel uctu, jakozto pr6vni n6stupce ZAkladni Skola Ostrava-Hrabovkal Kreslova 36r feo n6zevl(p0vodni obchodni firma majitele 0atu, l0o/re) prohlasuje, Ze na sebe pievzal veskerd preva a zavazky zanikl6 spolednosti. Piipadn6 naroky vdetnd exekucf smdiujicich na p0vodnlho majitele Idtu jdou k tizi nove vznikl6 spolednosti. Majitel (dtu nese vsechny pr6vnf dfisledky vyplyivajici z tohoto prohlsseni, zejm6na odpovednost za piipadnou Skodu. Tento dodatek nablvd udinnosti dnem V Ostravd dne 19.' Zikladni Skola Ostrava-Hrabtivka. Krestova 36 tuf,/w,,,k Mgr. Zden6k Korpas ieditel V Ostravd dne 'l Komerdni banka, a.s. " 7"t""rrdr' O.OO'" Ing. Pavel Ndmdik pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Osobnf f daje zkontroloval(a) dne Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka,il1'f,'/ ;'',i. / 1/1 i /li t ""r""rrr.t ;;r;'; Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka vlaslnorudni podpis zam6stnance KB Dodabk Aislo 1 ke Smlouvrd o ziizenl a vedenl bdzndho letu v ke Komerdnl bankou, a. s. k letu eisto 7711?19? strana 2 ze 2 Datum lannost Sabony 8 r 200r V6r F DOO(AU DOT

7 KOM ERCN I BAN KAO' poboeka Ostrava - Hrab0vka Hornl 1116/ Ostrava - Bdlski les eislo uitu / 0100 Dodatek dislo 2 ke Smlouv6 o zlizeni a vedeni b6zn6ho udtu Komerdnl bankou,?. s. Komerdni banka, a, s., se sfdlem: Praha 1, Na Piikopd ss, pse ,leo (dale jen KB nebo banka) klient: privnicki osoba (d5le jen majitel (dtu) Obchodnl firma/ndzev Zilkladni Skola Ostrava-Hrabtvka, Krestova 36 Sidlo KRESTOVA 36/1387, 7OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA. CZ reo se dohodli na tomto dodatku k uise uveden6 smlouvd ze dne , jehoz obsahem jsou zm6ny nebo dopln6ni v ustanovenich vf5e uveden6 smlouvy: 1. Cetnost zasilsni rnipisri: mdsiin,6. 2. Zprisob pied6v6ni po5tou na adresu sidla firmy. Wpisi: Tento dodatek nabfv6 udinnosti dnem 29 lll 2001 Dodatek ke SmlouvE o zflzenf a vedenf uatu - clslo 1atu /0100 strana 1 ze 2 Oalun uarnnct Sadmy ISS - rsfrrd

8 V Ostravd dne 29 lll 2001 ZAkladni 5 kola Ostrava-H rab &vka, 36,r MGR. ZDENET XONPRS ieditel Krestova V Ostrav6 dne 29 lll 2001 Komerdni banka, a. s. /.' '/ vlastnory'dni podpis Ing. Pavel Ndmdik pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Osobni udaje zkontroloval(a) dne 29 ttt 2001 Jitka Pitronovi pracovnlk obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka I,, ;, / t /l\ utasf norreni poopi" r"rn6"f n"n"" Xe ' 1. 'rl vlastnorudni podpis Jitka Pitronovi pracovnik obchod0 pobodka Ostrava-Hrab0vka Dodatek ke Smlouvd o ziizenl a vedenl 1Afu - Alslo 1Atu /0100 Dallmni'nncrsadfrv rss rsfrr tu strana 2 ze 2

9 I KEr eislo uctu Komercni banka, a.s. se sidlem praha'1. Na piikop6 33 ep 969 PSe lc , zapsane vobchodnim relstiiku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1360 (dalelen,,banka") a r6vnick6 osoba (ddle n,klient' CScnocinr flrrrta', nazev^' Sdo ZAkladni 5 ko la Ostrava -H ra b[rvka, Krestova 36, piis pdvkova Krestova 1387/36, Ostrava'Hrabtivka, CZ C Zap;s v obchodn m rejstiiku ci 1tn6 Usneseni e. fi51124 ze dne ev dencr,/celne splsove znadky. '1e+ Klent zapsan v obchodnim relstiiku. "'neni-li Klient zapsan v obchodnim rejstriku organrzace se dohodli na tomto dodatku ke Smlouv6 o ziizeni a vedeni b62n6ho ridtu v GZK (dale jen.,smlouva"), ktere 1e veden ucet cislo Obsahem tohoto dodatku jsou zmdny nebo dopln6ni v ni2e ustanoven i Smlouvy: B dispozice s uroky (kapitalizace. pievod uroku na jrny ucet. zmena disla Ietu pro pievod uroku), aetnost zasileni vypisu nebo zpusobu piedavdni vypisu a.linych Zasilek, adresy pro zasilirni vypisu a jinych Zasitek, delka doby vkladu, dispozrce s vkladem po splatnosti terminovandho udtu (pievod na udet, vybdr v hotovosti), splatnost vkladu (zadani nebo ukonceni automatick6ho obnovovdni u kr6tkodobych terminovanych uetu), druh LLdtu (kreditni, kreditne-debetni). druh ulo2ek (pravidelne, nepravidelne). zvvseni/snl2eni povolen6ho debetu, nov6 doplndni Smlouvy, zmena zpusobu drsponovani s prostiedky na uctu/vkladu. line Crs o vyse uvedene zmeny Nove zn6ni uvedenel-ro ustanoveni Smlouvy p1atn6 od data nabyti ucinnosti tohoto dodatku 12 Zmkolaamateiska5ko aostrava.hrabivka,krestova36, piisp6vkov6 organizace na z6klad6 uvedenych podprsem tohoto dodatku Klient potvrzuje, 2e se seznamil se zndrim V5eobecnych obchodnich podminek Banky ve zndni Icinnem v den podpisu tohoto dodatku a souhlasi s nimi. elanek XXV ll VSeobecnych obcl.rodnich podminek Banky upravule potiebn6 souhlasy Klienta, ze)mena souhlas se zpracovanim Osobnich udajdr Klient je opr6vndn tyto souhlasy kdykoli pisemn6 odvolat. Tento dodatek nabvv6 platnosti a ucinnosti dnem 11" Komeranr bar.rka. a s. se s d em. Praha 1 Na Piikope 33 cp 969, PSC lc :,:r,:1', r..,ri.,f,:1,:".',.t"'n..,li.r '.ia:: Lt)L H --O:r'. '",,..:1iMri. 1t2

10 I KEr V Ostrave dne Zakladni Skola a mateisk5 Skola Ostrava-Hrabuvka, Krestova 36. piisp6vkova organizace /4 vlast#ruin Jmeno: Fu n kce: fuuo1#rt*,:. 1 Mgr. Zdenek Korpas ieditel V Ostravd dne Komercni banka, a.s. v aslnorucnr Doo0rs Jmeno: Alena Strlckov6 Funkce: Bankovni poradce,, 't, v Komercnr banka. a s. se sid em Pra^a Na Prr<ooe 33 cp 969 PSC 1 14 OZ lc :i,.,:\i til-,rr -r! in LLrL\Lt, ii.'si.;!r:,r'.r.'i{i tarj:l ]M!C NNOJI SAtrLiJfI ) t')

11 KEB pr6vnick6 osoba (dale ien,,klient") Obchodnifirma" I nazev*': Zikladni Skola a mateiski Skola Ostrava-Hrabdrvka. Krestova 36. pifsp6vkov6 organizace Sidlo: KRESTOVA 36t1387, lc OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA, CZ Zdpis v obchodnim rejstiiku 6i jine evidenci USNESENi e. $ilft ZE DNE vcetn6 spisov6 znaeky. -je-li Klient zapsen v obchodnim rejstriku; *"neni-li Klient zaps5n v obchodnim rejstiiku Zaaam timto Komercni banku, a.s. Klienta nebo produktr] Klienta: (dale jen,,banka") o nize uvedenou zm6nu identifikacnich 0dajir tlkajicich se NovS adresa pro vypisy: Novy ndzev obchodnl firmy: Nov6 sidlo spolednosti dle VOR/Misto podnik6ni: Zmdna identifikadnich nebo kontaktnich rldait Klienta Adresa pro vypisy byla smazdna. ZAkladni Skola a mateiskd Skola Ostrava-Hrabfrvka, Krestova 364, piisp6vkovd organizace KRESTOVA 364/1387, 7OO 30 OSTRAVA-HRABUVKA, CZ Komerdni banka, a.s. Adresa zasil6ni ostatnich z6silek:/ Adresa Typ ridtu Cislo 06tu KOMFORT B.U.PRAV.OS.+SOUKR.P V Ostravd dne ZaZAkladni 5kola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabfrvka. Krestova 364, piispevkov6 organizace vlastnoruani Jm6no: Funkce: I L' llr,.,r. r',.,, uicn. uorslava MEcHovA tuatkl_ V Ostrave dne Komerdni banka, a.s. Jm6no: Eva Kleinovd Funkce: bankovni poradce Z6Hodnf ihsta c tnoisiik 6lolo &rst* Hrob0rko, Firesl,ovo 36A pjlroevfod orgonizoco K: Komereni banka, a. s.. se sidlem: Praha 1, Na Piikopd 33 6p. 969, pse , te: ZAPSANAVoBcHoDNIMREJsIRiKUvEDENEMMEsIswMsoUDEMVPRAZE oddlb VLozO 13e I oarum ua NNosrr 3aBLo 111

12 ffi KEr I oodarek{e smlouve l'lh[jr t i 1!a:,it" ciq t l "l'i Komerdni banka, a.s., ', '.NKA. I se sidlem Na Piikop6 33 6p. 969, praharqf$d 114'07 zapsan6 v obchodnim rejstiiku vedend-m-m6stskim soudem v Praze, oddil B, vlozka 1360, tco +S:tZOsa infolinka: l 'tfi lir Zlkladni Skola a mateiski 5kola Ostrava-Hrabrivka, Kres-tova 364,-piisp6vkov6 organizace SidIO: KRESTOVA 364/1387, OSTRAVA-HRABUVKA, PSE 7OO 30, CR teo:zosgtz+g 26pis v obchodnim rejstiiku di jin6 evidenci: USNESENI Zastupitelstva M6stsk6ho obvodu OstravaJih 6. 5gO/13 ze dne Velice si v6zime vaseho z6jmu o produkty Komerdni banky. Za 0delem uspokojeni vasich pi6ni a potieb uzavir6me s v6mi tento dodatek ke smlouvd. Ve smlouv6, na z6klad6 kter6 v6m vedeme 0det uvedenyi ddle v tomto dodatku, sjedndv5me n5sledujici zm6ny: Dodatek pro ridet dislo Ostatni ujedn6ni t0100 Sou65sti balidku sluzeb poskytovanfch k 0etu je produkt Bali6ek 100 transakci, vymezenf v Sazebniku. Do v5m budeme poskytovat bonus ve vf5i 100% z ceny za Balidek 100 transakci dle Sazebniku. Tento bonus v6m budeme piipisovat na 0det vzdy v kalend6inim mdsici ndsledujicim po m6sici, za kten! v6m cenu Balidku 100 transakci budeme 0dtovat. Nedilnou soud6sti smlouvy jsou: I V5eobecn6 obchodni podminky banky (d5le jen,,vop.), r Ozn5meni o prov5d6ni platebniho styku, r Sazebnik (v rozsahu relevantnim k t6to smlouv6). Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, ie: I jsme v6s sezndmili s obsahem a vfznamem dokumentfr, jez jsou nedilnou soud6sti smtouvy, a dalsich dokument&, na kter6 se v nich odkazuje, a vfslovn6 s jejich znenim souhlasite,! jsme v5s upozornili na ustanoveni, kter6 odkazuji na shora uveden6 dokumenty stojici mimo vlastni text smlouvy a jejich vyznam v6m byl dostatedn6 vysv6ilen, r berete na v6domi, Ze nejen smlouva, ale i vsechny vfse uveden6 dokumenty, jsou pro v6s z6vazn6, a 2e nespln6ni povinnosti di podminek uvedenfch v tdchto dokumentech m0ze mit iiejne pravni n6sledky jako nespln6ni povinnosti a podminek vypljrvajicich ze smlouvy. Podpisem tohoto dodatku div6te souhlas s tim, ie jsme opr6vn6ni: r zpracov6vat vase Osobni rjdaje v souladu s dl5nky 3.3 a 28 VOP a to pro udely tam uveden6. V piipade zpracov6ni Osobnich 0dajri dle dl5nku 28.3 VOP uddlujete souhlas nejen n6m, ale i S'G, Clen&m fsxg, OsoOj; ovl6danfm SG a Investidni kapit6lov spole6nosti K-8. Informace o souvisejicich pr5vech vcetnd platnosti, odvolatelnosti a dobrovolnosti souhlasu jsou uvedeny v cldnku 2g vop, ' zapocit6vat sv6 pohled5vky za v5mi v rozsahu a zp0sobem stanovenjrm ve Vop. Na n6s smluvni vztah dle smlouvy se vylucuje uplatn6ni ustanoveni S 17gg a $ 1g00 obeanskeho z6koniku o adheznich smlouvdch. Pojmy s velklim poc6teenim pismenem maji v tomto dodatku vliznam stanovenf v tomto dokumentu, ve smlouv6 nebo v dokumentech, jez jsou nedilnou soud6sti smlouw. Komerdni banka, a. s., se sidlem: Praha 1, Na piikope 33 dp. 969, psc , tco: zafsana v obchoonlm REJSTRIKU vedenem MEsTsKyM soudem v praze, oooil B, vlo2g l360 1/2 ililtiltilil Iililltl lil]l oarum!crnnos' sas!ony 1. 2o1s rss-ckapp:.::3:?:.?::::::

13 DODATEK KE SMLOUVE Dodatek nabfv6 platnosti dnem jeho uzavieni a 0einnosti dnem V Ostrav6 dne Komerdni banka, a.s. Jm6no: Bc. uda, DiS. V Ostravd dne '15 ZAkladni 5kola a mateiski Skola Ostrava- Hrabrivka, Krestova 36A, piisp6vkov6 organizace vlastnorucni podpis : f I \-/,l 4rn'w Jm no: MGR. LADISLAVA MECHOVA Funkce: ieditel t'1,,#:1,1innf fr H,lllif '' ptisptvkova o{ganeacb Komerdni banka, a. s., se sidlem: Praha 1, Na Piikopd 33 6p.969, PSC , tco: apsana v oacaoonlm RErsTiiKU vedenem MesTsKiM souoem v praze oooil B. vlo2s t3oo ililrilr lilillilil[ l[il ]l oatimucrnnosrrsablony I Tss_cMFpEEBoocM 02072o1i rr 32r6

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. 57001 LITOMYŠL, CZ. soudem v Hradci Králové oddíl O,vložka 245

Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. 57001 LITOMYŠL, CZ. soudem v Hradci Králové oddíl O,vložka 245 ~KB Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen "Banka,") a právnická

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax

internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax @ roenred R6mcov6 smlouva o zprostiedkovini K6d partnera:4942 PIN: Smluvni strany: Edenred CZ s.r.o. se sidlem: Na Poiidi t ozols, psd t I o oo, te: 247 45 391, DlC. C2247 45 391 zapsan6 v obchodnim rejstiiku

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Kontokorentní úvěr do výše 20 000 000,- Kč u Komerční banky, a.s. Zpracoval: odbor,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. vyhla5uje. kondni veiejn6 drazby nedobrovoln6 N17512011

DRAZEBNI VYHLASKA. vyhla5uje. kondni veiejn6 drazby nedobrovoln6 N17512011 v f r v DRAZEBNI VYHLASKA N17512011 Draiebnik CZ Waiby a.s., l0: 28701259, Mirove n5m.,3097 t17, 400 nad zapsanf v obchodnim rejstiiku vedenem Krajskf m soudem 9LUsti.Labem, v Usti n.1,, voddile B, ulo2ka2041,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

é ž ř ř ř Í Í Š Á Í Ú ř ě é ý ě ě ž é ý ě ě é ř ř ž ě ř é ě ý ř ě ý ě ě ř ů ý ú ů ě ě ř ů ý ú ů ě ř é ě ě ě ě ě ř é ý ř ý ý ó ý é ý ř ý ý ů ř ě ý ě Á ý ě ě ý Ž Ž é ě ú é ú ů ě ř ú ř ý Íůů ě ů ě ý é ú ž

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Nl15912012. vyhlasuje. '1, Misto, datum a ias zihajeni draiby

Nl15912012. vyhlasuje. '1, Misto, datum a ias zihajeni draiby v DRAZEBNI VYHLASKA, Nl15912012 u v Draiebnik CZ Draiby a.s., E, 28701259, Mirove nbm. 3097 t37, 40 01 Usti nad Labem, zapsanf v obchodnim rejstiiku veden6m Krajskfm soudem vustin.l., voddile B, ulolka2041,

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012 É č Šč Ž úč ď š ěúč Š š ě č ě ó č ř Ž Úč úč ě ě č Ó ř ěž úž É ó ů ň É č č Ó Ž š řš ř ěž úč Úč ě ď ě ň É ř ěž úč úť ě ď Ů č Š ě ň ú ě ú ě ú ě š ř š ř š č č úč Ť ř ě Á Ú č š ě úč č ě šúč ě š š ě č Ó ř č

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více