PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s."

Transkript

1 PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity, a.s., IČ , zapsan{ v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Kr{lové, oddíl B, vložka 3023 Pardubice, Sladkovského 767, PSČ Popis z{kladních vlastností spotřebitelského úvěru typ A- varianta půjčky A dle nabídky produktů a smlouvy o půjčce MINI Celkov{ výše spotřebitelského úvěru 3000,- Kč Jedna měsíční spl{tka ve výši 5.000,- Kč - splatn{ ve lhůtě 31 dní ode dne Spl{tky a případně rozdělení spl{tek poskytnutí půjčky. Celkov{ č{stka kter{ je potřeba zaplatit 5.000,- Kč měsíční úrokov{ sazba Roční procentní sazba n{kladů ( RPSN ) N{klady půjčky - A 10% % (úrok + poplatek za vyřízení půjčky a administrativní n{klady) N{klady v případě opožděných plateb Za opomenuté platby V{m bude účtov{na smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč a d{le 500,- Kč za zasl{ní každé výzvy k úhradě dluhu). typ - varianta půjčky B dle nabídky produktů a smlouvy o půjčce MINI Celkov{ výše spotřebitelského úvěru Kč Spl{tky a případně rozdělení spl{tek Jedna měsíční spl{tka ve výši 8.000,- Kč - splatn{ ve lhůtě 31 dní ode dne poskytnutí půjčky. Celkov{ č{stka kter{ je potřeba zaplatit 8.000,- Kč N{klady půjčky - B Úrokov{ sazba 10% Roční procentní sazba n{kladů ( RPSN ) 28042,34 % (úrok + poplatek za vyřízení půjčky a administrativní n{klady) N{klady v případě opožděných plateb Za opomenuté platby V{m bude účtov{na smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč a d{le 500,- Kč za zasl{ní každé výzvy k úhradě dluhu). typ - varianta půjčky C dle nabídky produktů a smlouvy o půjčce MINI Celkov{ výše spotřebitelského úvěru Kč Spl{tky a případně rozdělení spl{tek/při využití Jenda měsíční spl{tka ve výši ,- Kč - splatn{ ve lhůtě 31 dní ode dne všech doplňkových služeb poskytnutí půjčky. Celkov{ č{stka kter{ je potřeba zaplatit 14000,- Kč N{klady spotřebitelského úvěru - C Úrokov{ sazba 10% Roční procentní sazba n{kladů ( RPSN ) 5569,184 % (úrok + poplatek za vyřízení půjčky a administrativní n{klady) N{klady v případě opožděných plateb Za opomenuté platby V{m bude účtov{na smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč a d{le 500,- Kč za zasl{ní každé výzvy k úhradě dluhu). 1

2 Druh půjčky Další údaje týkající se všech typů - variant půjček MINI - A + B + C neúčelov{ Podmínky čerp{ní 5 dnů od písemné ž{dosti převodem na bankovní účet dlužníka Doba trv{ní spotřebitelského úvěru / počet spl{tek Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je v{z{n na dod{ní určitého zboží nebo poskytnutí určité služby Je požadov{no zajištění? Spl{tky vedou k okamžitému umořov{ní jistiny 1 měsíc / 1 spl{tka Ne Ne Ne - spl{tka se považuje nejprve za platbu na úhradu úroků, poté na úhradu jistiny půjčky, poté na n{hradu n{kladů na vym{h{ní dlužné č{stky (včetně výzvy poskytovatele), plnil-li příjemce poskytovateli až po vzniku n{roku poskytovatele na úhradu těchto n{kladů, a nakonec na úhradu úroků z prodlení a ostatních smluvních sankcí, zejména smluvních pokut. Roční procentní sazba n{kladů ( RPSN ) Jedn{ se o celkové roční n{klady výše půjčky vyj{dřené jako roční procento celkové výše půjčky. Předpokladem pro výpočet roční procentní sazby n{kladů je, že půjčka bude trvat po dohodnutou dobu a že věřitel a dlužník splní ř{dně a včas své povinnosti. Pro výpočet RPSN se použije zejména jistina půjčky a úrok, jak jsou uvedeny ve smlouvě o půjčce. Reprezentativní příklad předpokladů použitých pro výpočet RPSN: Vzorov{ půjčka (reprezentativní příklad uv{dějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby RPSN) je poskytov{n ve výši ,- Kč, Poplatek za vyřízení úvěru činí 3.000,- Kč. Prvním dnem čerp{ní úvěru je 10. den kalend{řního měsíce a úvěr je vyčerp{n ihned v plné výši. M{ se za to, že měsíc m{ 30,41666 dní bez ohledu na to, zda se jedn{ o přestupný rok či ne. Půjčka je spl{cena v n{sledujícím měsíci. Výše spl{tky činí ,- Kč ,- Kč poplatek za vyřízení půjčky vč. poplatků spojených s administrací. Výpůjční úrokov{ sazba je 10 % měsíčně, RPSN tedy činí 5569,184 %. Vzorový spl{tkový kalend{ř je uveden v tabulce pod těmito předsmluvními informacemi. Související n{klady všech typů - variant půjček MINI- A + B + C Související n{klady - poplatek za vyřízení půjčky vč. Poplatek za vyřízení půjčky - pro variantu A 1.700,- Kč, pro variantu B 2.500,- n{kladů na administraci půjčky Kč, pro variantu C 3.000,- Kč Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamen{vajících platební transakce a čerp{ní, vyžaduje se uzavření smlouvy o "pojištění půjčky", či jiné doplňkové službě Výše n{kladů na použív{ní zvl{štního platebního prostředku ( např. kreditní karty ) bude-li užit Veškeré případné další n{klady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjedn{v{ spotřebitelský úvěr. Vyžaduje se doložení potvrzené ž{dosti o pouk{z{ní č{sti mzdy k úhradě půjčky od zaměstnavatele Dlužníka Ne Nejsou, splatí-li dlužník půjčku ř{dně a včas 2

3 Doba po kterou je věřitel v{z{n těmito informacemi Podmínky, za nichž lze výše uvedené n{klady související se smlouvou, ve které se sjedn{v{ spotřebitelský úvěr změnit. Tyto informace platí od do jejich odvol{ní, nebo do zveřejnění nového znění na internetové adrese pod z{ložkou PRE - informace MINI Nejsou, nelze změnit Případn{ povinnost zaplatit not{řské poplatky Ne 3. Další důležité pr{vní aspekty Pr{vo na odstoupení od smlouvy, ve které se Ano, a to ve lhůtě 14 kalend{řních dnů od uzavření smlouvy o půjčce sjedn{v{ půjčka Předčasné splacení. M{-li věřitel, v případě předčasného splacení n{rok na n{hradu n{kladů Vyhled{v{ní v datab{zi Pr{vo na n{vrh smlouvy, ve které se sjedn{v{ půjčka Pro případ předčasného splacení půjčky nem{ věřitel pr{vo na n{hradu dalších n{kladů. Ano, v případě, že ž{dost o poskytnutí půjčky bude na z{kladě vyhled{v{ní v datab{zích zamítnuta, m{ Dlužník pr{vo na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhled{v{ní v datab{zi a o údajích o použité datab{zi. Ano V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které se sjedn{v{ půjčka, nebo před n{vrhem na uzavření této smlouvy doba, po kterou je věřitel v{z{n těmito informacemi. Tyto informace platí od do jejich odvol{ní, nebo do zveřejnění nového znění na internetové adrese pod z{ložkou PRE - informace MINI Další důsledky prodlení Kromě výše uvedeného možnost Věřitele požadovat úrok, smluvní pokuty, odstoupit od smlouvy, vym{hat plnění prostřednictvím vym{hací agentury na n{klady Dlužníka, zah{jit proti Dlužníkovi soudní řízení, nařídit exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí na majetek Dlužníka a požadovat po Dlužníkovi s tím spojené n{klady 4. Dodatečné informace 3

4 a) o věřiteli Z{stupce věřitele ve Vašem domovském členském st{tě. CPE Credits od Private Equity a.s., Sladkovského 767, Pardubice Pokud m{ věřitel povinnost z{pisu do rejstříku, z{kladní identifikační údaje o něm. Org{n dozoru IČ , zapsan{ v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Česk{ obchodní inspekce Kr{lové, oddíl B, vložka 3023 b) o smlouvě ve které se sjedn{v{ půjčka Další informace Na bezplatné obdržení n{vrhu na uzavření smlouvy. Případné použití kapit{lu, vytvořeného platbami Dlužníka namísto spl{cení půjčky, nepovede k splacení půjčky. Výkon pr{va na odstoupení od této smlouvy Pr{vo st{tu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjedn{v{ Od smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že Smlouva či VOP neobsahují informace stanovené v příloze č. 3 z{kona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy V{m budou tyto informace věřitelem poskytnuty. Od smlouvy lze odstoupit ř{dným písemným projevem vůle, doručeném věřiteli. Lhůta pro odstoupení je považov{na za zachovanou, je-li odstoupení odesl{no věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty na sídlo společnosti CPE Credits of Private Equity a.s., Pardubice, Sladkovského 767, PSČ V případě neuplatnění pr{va na odstoupení od smlouvy budete smlouvou o půjčce v plném rozsahu v{z{ni. Pr{vní ř{d České republiky Doložka o pr{vu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjedn{v{ půjčka a/ nebo příslušném soudu Doložka o pr{vu rozhodném není. Užív{ní jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce, ve kterém s V{mi také bude komunikov{no v průběhu trv{mí půjčky. 4

5 c) o prostředcích n{pravy Existence mechanismu mimosoudního urovn{ní sporů a prostředků n{pravy a přístup k němu Prostřednictvím finančního arbitra dle z{kona č. 229/2002 Sb., a to na z{kladě podaného n{vrhu. V Pardubicích dne Reprezentativní příklad půjčky: pří měsíční spl{tce ve výši 1.830,- Kč CPE Creidts of Private Equity a.s. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den,

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den, Instrukce Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (ověřenou) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady JAK ZÍSKAT PŮJČKU? JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku Doložit požadované doklady A můžete vyrazit na nákupy... CHYBÍ VÁM HOTOVOST? TŘEBA NA NÁKUPY? JE TO TAK SNADNÉ... Nabízíme Vám hotovostní

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více