I I I. strana prvni NZ 650t201r N S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis"

Transkript

1 strana prvni NZ 650t201r N S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct ( ) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v Bm6, Jezuitsk6 13, kam se dostavila ridastnice, jejiz totoznostjsem zjistil z jejiho platndho uiedniho prtkazu: T I I I I 4_ pani Ing. Kamila Florovi,nan23.8.l97l, bytem Habrovany 118, PSi 6S301r kter6 prohl6sila, Le je zcela zprisobil6 k pr6vnim rikonrim, neni jedinfm spolednikem ve vice nez dvou obchodnich spolednostech s rudenim omezenlim, a udinila tuto ZAKLADATELSKOU LISTINU spoleinosti s ruienim omezenlim ALNIUM s.r.o. se sidlem v Habrovanech d.p. I18, PSC: 6830l piijat6 podle $ 105 a n6sl. z6kona d. 513/1992 Sb., obchodniho z6koniku Ing. Kamilou Florovou bytem Habrovany 118, PSC nar" jedinjm spolednikem (d6le jen, jedinlf spolednik") L Obchodni firma a sidlo spoleinosti Jedinj spolednik rozhodl o zaloieni spolednosti s rudenim omezenjm (d61e jen spolednost) pod obchodni firmo ALNIUM s.r,o" Sidlem spolednosti j sou Habrovany.

2 :-fara druh6 i PiedmEtem dinnosti spolednosti je : - sprsva vlastniho maj etku il. Piedmdt podnikrini (iinnosti) l. Spoiednost je opr6vndna prov6ddt vsechna obchodni opatieni, kter6 slouzi k realizaci jejich eilu stejnd tak je opr6vndna zisk vat podily nebo zcela pievzit jin6 podniky se stejnim "ebo podobnym piedmdtem dinaosti, ddle k jejich obchodnimu vedeni, n6jmu, pron6jmu a z:srupovdni. -:. Spolednost je opr6vndna v souladu s pr6vnimi piedpisy platnlim v CR zakliidat a rusit iceiind spolednosti, fili6lky, organizadni slozky, agentury, zastoupeni, provozovny a dal3i oreanizadni jednorky, a to jak na fzemi CR. tak i v zahraniei. 1. Spolednost ie zakl6d6na na dobu neurditou. IIL Doba trv6ni spoleinosti 2. Pnd obchodnt rok zalind dnem z6pisu do obchodniho rejstiiku akondi t6hoz roku. DalSi obchodni rokyjsou totoznd s roky kalendiiinimi w. Zf kladni kapitf l spoleinosti ". Zdkladni kapit6l spolednosti dini ,- Kd (slovy: dv6stdtisickorun desklich) aje i oien pen6zitim vkladem jedin6ho spolednika L Obchodni podil jedindho spolednika dini 100 % -:. \ljad jedhdho spolednika bude splacen v plnd vf5i pied podanim n6vrhu na zripis :-:!.leenosti do obchodniho rejstiiku, ato na ridet banky se sidlem v ieskd republice : Spl:iycem v'kladu je jedin! spolednfk. -' Z-,-J-ieni a snileni zitkladniho kapitrilu je mozn6 za podminek stanoven;ich v obchodnim ;- i r-rrnrf(u. v. Ore{ny spoleinosti - \-aha homada, jejiz prisobnost vykonriv6 jedinli spolednik -.rei.dalele

3 strana tfeti!a, 2. Nejvyssim organem spolednosti je valn6 hromada, jejiz piisobnost rykon6v6 v souladu s $ 132 obchodniho zdkoniku jedin;i spolednik. 3. Valn6 hromade pifslusi rozhodovat o ot6zk6ch uvedenfch v obchodnim zdkoniku, jakoz i o vsech dalsich ot6zk6ch spolednosti, pokud nepienesla rozhodovrini na jednatele spolednosti, zejmdna o : a) stanoveni obchodni politiky spolednosti, schvalov6ni podnikatelskdho pldnu a rozpodtu spolednosti; b) kontrola a schvalovdni qirodni zpr6vy obchodniho vedeni, rczvahy, urdeni distdho zisku a o jeho pouziti; c) tvorb6 rezerv a o jejich pouziti; d) zmdn6ch zakladatelsk6 listiny; e) ziizov ni a ruseni dceiinjch spolednosti, frli6lek, obchodnich zastoupeni a dalsich obdobnjch organizadnich jednotekbez pri\mi subjektivity v tuzemsku i v zahranidi; --- f) nabjvani a pozbyvini podihi v jin;ich obchodnich spolednostech (obchodnich podihi nebo akcii); g) nablfvrini a pozb!'vdni aktiv a podnikri jinlich obchodnich spolednosti; h) nablfuani, zcizovini a zatdiovini nemovitosti; i) sloudeni di splynuti j) zrubeni spolednosti spolednosti s ostatnimi spolednostmi k) jmenovani a odvol6v6ni jednatele spolednosti l) stanoveni rikohi a vli5e odmdny jednatele; m) kontrola plndni irkohi jednatele; n) jmenov6ni a odvol6v6ni auditort. VI. Jednatel6 snoleinosti 1. Statutdmim org6nem spolednosti je jeden nebo vice jednatehi. Jednatel6 jednaji za spolednost samostatne. Podepisov6ni za spolednost se ddje tak, ze k vyti5tdn6 nebo napsan6 obchodni firm6 spolednosti piipoji jednatel sv&j podpis. 2. Prvnim jednatelem spolednosti byla jmenovrina: Ing. Kamila Florov6, r.d. ' , b1'tem Habrovany 118, PSC 68301

4 strana dtvft6 3. Jednateld rozhoduji o v5ech z lelitostech spolednosti, pokud nejsou z6konern nebo zakladatelskou listinou ryhrazeny do prisobnosti valnd hromady. 4. Do pravomoci a povinnosti jednatehi patii zejmlna : a) pii zaji5t ov6ni obchodnich ziielitosti spolednosti postupovat s odbomou pddi a db6t na to, aby zijmy spolednosti byly co nejl6pe chran6ny b) piedlozit jedin6mu spolednikovi nejpozddji do dvou mdsicfi od ukondenf hospodriiskdho roku podnikatelskf p16n, rozpodet a finandni a investidni pliin pro pii5ti rok; c) piedlozit jedin6mu spoledniku vlrodni zprdtu, rozvahu, vlkaz ziskis a rtr6t a jind relevantni finandni informace a n6vrh na rozddleni zisku, 6' d) dodrzovat pokyny jedin6ho spolednika, e) zajistit i6dn6 vedenirdetnictvi a evidence, f) vypracov6vat mdsidni zprdvy o stavu spolednosti a piedkl6dat j e jedin6m spolednikovi --- g) pod6vat Zaloby a ndvrhy ah jlt z\jmy spolednosti v iizenich pied soudy a j infmi org6ny, a to az do miry procesniho rizika pisemne urtend jedinlim spolednikeml h) se souhlasem jedin6ho spolednika rozhodovat o piij eti a poskytnuti ptjdek, fvdrri a pievzeti ruieni, i) se souhlasem jedindho spolednika rozhodovat o z6sad6ch obchodni politiky spolednosti j) se souhlasem jedin6ho spolednika rozhodovat o uddleni prokury a obchodni pln6 moci k) se souhlasem jedindho spolednika rozhodovat o uzavieni smluv Pro jednatele plati zlkazkonkruence v rozsahu zakotven6m do $ 136 obchodniho zrikonlku VII. DaISi nrdva a povinnosti spoleinika a iednatehi 1. Spolednik je povinen podle sv;fch schopnosti piispivat k dinnosti a rozvoji spolednosti, chranit jeji dobr6 jm6no a starat se o rozmnozeni jejiho majetku. 2. Spolednik mri pr6vo na vyddni stejnopisu rodni ridetni zdvdrky, jakoi: t nahlilet da obchodnich knih a ridetnich dfikladrl. 3. Spolednik ajednatel6 se zavazlli zachovdvat mldenlivost o viech skutednostech, kter6 by mohly b).t v nekal6 sou.tlli znetlity proti spolednosti. Poru5eni z(kazt t6to povinnosti se poklitdd za ziwaind poru5eni povinnosti spolednikajednatele

5 strana p^ta Pievod obchodniho podilu l. Obchodni podil je moznopiev6st na tieti osoby. 2. Obchodnf podil se dbdi. VIII. IX" 6... Zruleni a zrinik spoleinosti 1. Soolednost zanik6 dnem vfmazu z obchodniho reistiiku 2. Z6niku spolednosti piedch6zi jeji zru5eni s likvidaci nebo bez likvidace, piechazi-li jeji Jmenl na pravnlno nastupce. 3. Spolednost se zru5uje z drivodt stanovenlich v obchodnim zrikonfku. 4. Nepie3loJicel6 jmdni spolednosti na priivniho n6stupce, provede se likvidace podle z(i<ona" 5. Pii zrusenf spolednosti s likvidaci m6 spolednik narok na podil na likvidadnim ziistatku. Tento podil se urduje pomdrem obchodnich podil& Ueast sooleinika ve sooleinosti zanikd: -.' fmrtim nebo zdnikem pr6vnickd osoby s likvidaci - pievodem obchodniho - zru5enim ridasti spolednika soudem - ryloudenim spolednika podle $ 149 obchodniho ziikoniku X. Rezervni fond Spolednost vfi ii rezewni fond z dist6ho zisku dle i6dn6 ridetni rzdvdrky za rok, v ndmz poprvd zisk vytvoii, ve vf5i nejm6nd l0o/o z i,ist6ho zisku, avsak ne vice nez 5 %:o z hodnoty z6kladniho kapit6lu. Tento fond se rodnd dopliuje o nejm6nd 5 Vo z dist5ho zisku az do dosazeni nejm6nd 10Vo zikadniho kapit6lu, pokud valn6 hromada nerozhodne o ry55i d6stce.

6 StraE iestri xi. Zivdreinf ustanoveni l- V ptrpadd, Ze ndkter6 ustanovenf t6to zakladatelsk6 listiny je a nebo bude neplatn6, nebude rim postiiena platnost ostatnich ustanoveni iistiny, spolednik se zavazuje namisto ustanoveni piijmout takovd ustanoveni, kter6 je nejblize hospoddisk6mu ridelu liedmdtrdho ustanoveni. L Oaimeni spolednosti spolednikrim se uskutediuji, pokud zikon nebo zakladatelsk6 listina nestanwi jinak, doporudenyfm dopisem na posledni spolednosti zn6mou adresu spolednika. 3- Pokud neni v tdto listind stanoveno jinak, plati "ustaaoveni obchodniho zrikoniku a dalsich ieskfch obecne zivaznfch pr6rmich piedpisri Ve5kse zmeny a dopliky tdto iistiny musf blit dindny v souladu s touto zakladatelskou listinou a se zlkonem. o tom fuil tento notriisk! zhpis sepsrin, rldastnici piedten, ji v cel6m rozsahu schvdlen a spolu se nmou, not6iem, vlastnorudnd podepsrin. Ing. Kamila Florov6, v.r. L.S. Mgr. Pavel Bemard, v.r. not6i ovdruji' ze tento stejnopis, vyhotovenf dnes a urdenf paai Ing. Kamile Florov6, se doslovne shoduje s notiiisklm zdpisem, sepsanfm mnou Mgr. pavlem Bernardem, notdiem se sldlem v BmE a ulozenfm v md Sbirce not6isklfch zdpisfi pod NZ 650/201 l. V BrnE dne druhdho z6ii roku dva tisice jeden6ct ( ). i

7

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba)

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba) t v DRAZEBNI VYHLASKA iislo: DD 9/2010 Obchodni spolednost CZDraLby a.s., Ii 28701259,se sidlem v Usti nad Labem. Mirovd nim.3097137, PSC 400 0.1, zapsand v obchodnim rejstiiku veden6m Krajsklim soudem

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

Vyrocn i zpr6va za rok 20 1

Vyrocn i zpr6va za rok 20 1 ::^r,d]:t.9:i 9111g"13344, 15800 praha s kancetai Jiraskova.t5te, 25t 01 Rraany ICO:49241184, DIC. C249241184, OR tvs praha, oddit B, vtozka 209b Vyrocn i zpr6va za rok 20 1 1. Zaloieni spoletnosti 3V

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

AXO. STAVBY. rozestavdny objekt na pozemku parc. (,.I331I2 a 14617. I pozemekparc.d. 146lI0 o vymdie 221m2 - jinriplocha, ostatni plocha

AXO. STAVBY. rozestavdny objekt na pozemku parc. (,.I331I2 a 14617. I pozemekparc.d. 146lI0 o vymdie 221m2 - jinriplocha, ostatni plocha AXO DD/43/2013 DraZebni whlf5ka o konfni drazby dobrovoln6 dle zftkona d. 2612000 Sb. 1. DraZebnik: NAXOS Brno a.s. se sidlem: Brno, Udolni 567133,PSe 602 00 lc:292 I3I 77,DIe: C229213177 spolednost zapsdnav

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Strana jedna NZ 248/2014 STEJNOPIS

Strana jedna NZ 248/2014 STEJNOPIS Strana jedna NZ 248/2014 STEJNOPIS NOT ARSKY ZAP IS sepsany dne 21.5.2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrnact)jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notifske

Více

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014 zaprs whorortnu I 5. 4. 2 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/214 zastupitelstva obcepierov nad Labem konan6ho dne 9.4.214 Datum, das: 9. dubna 214, od 18:45 hod do 22:34hod Misto kon6ni: Skolni jidelna,fiitomni:

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

OHL Central Europe. a.s. OHL. Central Europe

OHL Central Europe. a.s. OHL. Central Europe OHL Central Europe. a.s. OHL Central Europe vynocrui zpnava 2013 OBSAH I l. Z6kladni idaie Obchodnijm6no : OHL Central Europe, a.s. lc : 2642034'l Datum zalozeni : 20. prosince 2000 Sidlo : Praha 3, Olsanska

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI. M6sto SEDLdANY I, VSEOBECNE. . Zdvdre6n6. 'm Er:{! ZPR,AVA

NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI. M6sto SEDLdANY I, VSEOBECNE. . Zdvdre6n6. 'm Er:{! ZPR,AVA 'm Er:{! F,' ZPR,AVA.::!l:-.. ' njiil i NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI Podle zaikona d. 93/ piedpise, auditors auditoni desk6 re piezkoumdvdni ve zn6ni pozd6jsich )09., o auditorech

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

STEJNOPIS. Stanovy akciove spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s.

STEJNOPIS. Stanovy akciove spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s. Stranajedna NZ 249/2014 STEJNOPIS NOT A:RsKY zap IS sepsany dne 21.5.2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrnact) jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notarske

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více