Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl"

Transkript

1 OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO spolecnosti Zepris s.r.o., registracni eislo C N6zev zadavatele ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami2T, Praha s rucenlm omezen Osoba opr5vn6n6 jednat za zadavatele ve v6ci zak5 Ing. Alexander Str5da Kontaktn i telefon '187 Toto zaddvaci fizeni je realizovdno na z1klad6 pravidel Operadniho programu Praha - Adaptabilita. Postu p tohoto ilzen i nen i stanoven piimo zdkonem c Sb., o veiejnych zakazklch, ve zn6n i pozd6j5ich piedpisi. 1t8

2 Operacni program Praha - Adaptabilita spolufinancuje Evropskyi soci6lni fond Praha & EU: Investuieme do vasi budoucnosti 2t8

3 Piedm6tem zakazky je pro5koleni klicovyich pracovnikfr spolednosti Zepris s.r.o. na vedouclch pozicich v mekklich dovednostech. Pro5koleny budou 4 cllov6 skupiny - Stavbyvedouci, Stiedni management, TOP management a mistii. Pro kazdou cilovou skupinu prob6hnou vzd6ldvaci kurzy samostatn6. Dodavatel navrhne koncepci vzd6l6vacich kurzfl, metodiku v!uky, n6vrh obsahu a n6vaznosti jednotlivfch semin6i0 dle temat navrzenltch Zadavatelem (viz nile). D5le dodavatel zajisti podkladov6 materi6ly, vzd6l6vaci materidly, pom0cky pro ucastniky kurzu a vyhodnocenivzd6ldvacich kurz& pomocizp6tn6 vazby, a to jak ze strany 0castnikfr vzd6l5vaciho kurzu, tak ze strany externlho lektora. Obsah a rozsah kurzu. 1. Stavbyvedouci - manazersk6 dovednosti Rozsah kurzu: 3x 2 dny (1 den = 6 vyucovacichodin) Podet ucastnik[l: 10 Podet skuoin: 1 Pocet Skolicich dni: 6 Obsah kurzu: - stavbyvedouci a jeho role ve spolecnosti - (izent a plsnovani vlastniho casu - vedenia motivace podiizenfch - ie5eni konfliktnich situaci 2. Obchodni dovednosti pro stiedni management Rozsah kurzu: 3x 2 dny (1 den = 6 vyudovacichodin) Pocet fdastnik0: 25 Pocet skupin.2 Pocet Skolicich dni: 12 Obsah kurzu: - analyza potieb zdkazntka a jedn6ni s rfiznfmi typy lidi - efektivni vyjedn6v5nl a argumentace - prezentacni dovednosti - techniky uzavieni obchodu - analyza trhu a akvizice klientfi 3. TOP Management - rozvoj dovednosti Rozsah kurzu: 8x 2 dny (1 den = 6 vyudovacichodin) Podet ucastnikir. 8 Podet skuoin:1 Pocet Skolicich dni. 16 Obsah kurzu: - osobnost a role manazera - timemanagement - identifikace komunikadnich styl0 - jednani s r0znfmi lidmi - manazerskd prezentace - budov5ni a vedeni t;imu - manazer koudem svvch lidi - hodnoceni lidi - piiprava iizenizm6ny - strategie osobniho rozvoje 4. Mistii- manazersk6 dovednosti Rozsah kurzu: 3x 2 dny (1 den = 6 vyudovacichodin) Praha & EU: Investuieme do va5i budoucnosti 3/8

4 Pocet 0castnikir: 10 Pocet skuoin: 1 Pocet Skolicich dni: 6 Obsah kurzu: - pozice mistra v pracovnlm kolektivu i ve spolednosti - n6roky kladen6 na mistry - cesty osobnostnlho rozvoje - individu6lni doporuceni - role linioveho pracovnlka ve spolednosti - zteklady pracovnlho pr6va - komunikacnl dovednosti a ie5eni konfliktfi - vedenitfmu - motivace lidl ucovaci hodina = 45 minut Misto olndni zakazk Kv6ten leden 201'1 Sidlo Zadavatele: Mezi Vodami Praha 4 Povinn6 souc5sti nabidkv: 1. ldentifikace dodavatele (Ndzev, sidlo, le ) 2. Doklady prokazujici kvalifikacni piedpoklady 3. Piedm6t nabidky (tj. konkretni nabidka dodavatele na pln6ni zakazky) 4. Nabidkovd cena PoZadavky na zpracov6ni popisu piedm6tu nabldkv (ti. oopis nabizen6ho zbozicisluzby aj.): Uchazec dolozi sylaby v5ech kurz0, kter6 jsou piedmdtem pln6ni. Hodnotl se 1. ndvrh obsahu a strukturv kurzft, Operacni program Praha - Adaptabilita spolufinancuje Evropsk! soci6lnifond. Praha & EU. Investujeme do va5i budoucnosti 4t8

5 Uchazec uvede jednotkovou cenu za jeden den Skolenia celkovou cenu v Kc bez DPH. Hodnocena bude celkov6 nabidkovd cena bez DPH. NepiipouSt6ji se variantni nabidky ceny. Vzor polozkov6ho rozpoctu: Jednotkov5 cena Celkovi cena N6zev pln6ni Pocet dni bez DPH vdetn6 DPH bez DPH vietn6 DPH 3ena piedpokl6dandho poctu <urzu Stavbyvedouci - manazersk6 dovednosti 6 Cena piedpoklddan6ho podtu kurzfi Obchod ni dovednosti pro stiedni management tz Cena piedpokl6dan6ho podtu kurz0 TOP Management - rozvoj dovednosti 16 Cena piedpokl5dan6ho poctu kurz0 Mistii - manazersk6 dovednosti o selkova CENA )OSKYTOVANEHO PLNENi Lh0ta pro pod6ni nabidk :00 hod Misto pro poddni nabid Sidlo Zadavatele: Mezi Vodami Praha 4 Zpfrsob piedlozeni nabidky Nabidky je mozn6 zadavateli piedkl6dat pouze v plsemn6 formd v i6dn6 uzavien6 ob5lce oznacen6 ndzvem zakhzky a ndpisem,,neotevlrat", na niz je uvedena kontaktni adresa dodavatele. Jazyk zpracovdn i nabidk Vymezenl pozadavku Zdkladnt kvalifikacni piedpoklady v rozsahu, jak je stanovuje z6kon c Sb., o veiejnych zakazkttch, ve zn6ni pozd6j5ich piedpist, ustanovenim $ 53. Operadni program Praha - Adaptabilita spolufinancuje Evropskf soci6lni fond Praha & EU: Investujeme do va5i budoucnosti 5/8

6 Zpftsob prokaz(tni Splndn i z6klad n ich kvalifikacn ich piedpoklad0 prokazuje dodavatel splndni pozadavku piedlozenim cestn6ho prohlaseni dodavatele. Cestn6 prohl6seni musi dodavatelem b17t piedlozeno v origin6le di v 0iedn6 ov6ien6 kopii a nesmi bft k poslednimu dni, ke kter6mu m6 bft prokdz5no spln6ni kvalifikace, starsi 90 kalend6inich dnfi. eestn6 prohld5eni musi bft podepsdno osobou opr6vn6nou jednat jm6nem ciza dodavatele, je-li doklad podeps6n zmocn6ncem, dolozi dodavatel origin6l nebo 0iedn6 ov6ienou kopii plne moci, kter6 byla zmocndnci pro tento piipad ud6lena. c.2 Vymezeni pozadavku Profesnl kvalifikacni piedpoklady v rozsahu, jak je stanovuje z6kon d Sb., o veiejn'fch zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0, ustanovenim $ 54 pism. a) a b). Zp0sob prokazlni Dodavatel dokldd6 origin5l di 0iedne ovdienou kopii vfpisu z spln6ni pozadavku obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m dodavatel zapsdn, ci vf pisu z jine dodavatelem obdobn6 evidence, pokud je v ni dodavatel zaps5n, kterf neni k poslednimu dni, ke kter6mu ma blt prokdz6no spln6ni kvalifikace, star5i 90 kalenddinich dnfl. D5le dodavatel dokl6d6 doklad o opr5vn6nl k podnikani podle zvls5tnich pr6vnich piedpisir v rozsahu odpovidajicim piedm6tu zaklzky, zejm6na doklad prokazuj ic i piisl u5n6 2ivnostenskd oprdvn 6n i di licenci; timto dokladem m&2e blit original ci 0iedn6 ovdiend kopie vfpisu ze Zivnostensk6ho rejstiiku nebo 0iedn6 ovdiend kopie Zivnostensk6ho listu. c.3 Vymezenl pozadavku Technick6 kvalifikacni piedpoklady, jak je stanovuje zakon c Sb., o veiejnych zakazkttch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0, ustanovenim $ 56 odst. 2 pism. a) zlkona. Zprltsob prok(tzani Dodavatel piedlozi seznam vfznamnfch sluzeb jiz poskytnutytch splndni pozadavku dodavatelem v ooslednlch 3 letech. dodavatelem Seznam vvznamnvch sluzeb je dodavatel povinen piedlozit v ndsledujici struktuie: - nazev,lc a sidlo objednatele, - kontaktnlosoba objednatele s uvedenim telefonu nebo u, - nazev vlznamn6 sluzby - popis poskytovanlch slu2eb, celkovyi rozsah pln6ni (ve finandnim vyjadieni v Kd), - doba a misto realizace sluzeb Dodavatel sphiuje technickyt kvalifikadni piedpoklad, pokud v poslednich 3 letech realizoval vlznamn6 sluzby (resp. alespon 5 vlznamnlch sluzeb) obdobn6ho charakteru v rozsahu minimdln6 '1 mil. Kc bez DPH za kazdou takovou sluzbu. Minimdln6 2 sluzby musi blt realizov6ny v oblasti stavebnictvi, minimdlnd 1 sluzba musi byit realizov6na v ramci projektu dotovan6ho z ESF. Zadavatel v souvislosti s prokazov6nim technickfch kvalifikacnich piedpokladu stanovl, 2e za sluzby obdobneho charakteru se povazuji sluzby se zam6ienim na vzdel6vdni m6kkfch dovednosti. c.4 Vymezeni pozadavku Technick6 kvalifikacni piedpoklady, jak je stanovuje zakon a Sb., o veiejnych zakdzkitch, ve zneni pozddj5ich piedpist, ustanovenim S 56 odst. 4 zfkona. Operacni program Praha - Adaptabilita spolufinancuje Evropskyi soci6lni fond. Praha & EU: Investuieme do va5i budoucnosti 6 / 8

7 Zpfisob prokazlni splndni pozadavku dodavatelem I Uchazei splni tento kvalifikacni piedpoklad, pokud splni alespon jednu lz ni2e uvedenych podminek: I al Uchazec piedlozi doklad o akreditaci MSMT ke v5em kurzr}m, kter6 jsou piedmetem pln6ni tbto zakazky. b) Uchazec piedlozi certifikiit syst6mu iizenijakosti dle norem iady ISO 9001 vydan! podle cesklch technick5ich norem akreditovanou osobou. Nabidky, kter6 budou piedlozeny ve lh0t6 pro pod6ni nabidek, budou ripln6 a v souladu s touto vfzvou budou hodnoceny dle nize uvedenlch krit6rii: 1. nabidkov6 cena s vdhou 30 % 2. kvalita nabizenlch sluzeb s v6hou 70 % Metoda hodnoceni nabidek dle kriteria c. 1 Pro hodnoceni ceny bude nejvfhodndj5i nabidkou ta, kter5 nabldne pro dan6 krit6rium nejniz5i cenu bez DPH za oouziti vzorce nejvfhodn6jsi nabidka tzn. nejnizsi cena (hodnota) 100 x x vdha vyjsdien6 v procentu cena (hodnota) hodnocen6 nabidky Metoda hodnoceni nabidek dle kriteria c. 2 Hodnoceny budou ndvrh obsahu a struktury kurz0 (specifikace cilfi jednotlivfch kurzfl, navrhovandr struktura jednotlivlich kurz0, navrhovan5 obsahov6 n6pli dodanfch podklad0 souvisejicich s jednotliv5imi kurzy) a metodika vfuky (navrhovan6 vlstupy jednotlivyich kurz0, forma/metodika pr6ce v r6mci jednotlivyich kurz&). Nabidky budou seiazeny dle jejich kvality od nejlepsi po nejhor5i. K vyhodnoceni bude pouzit n6slednf vzorec: poiadi nabidky - 1 ( x 100 )x viha vyjidieni v procentu po6et hodnocenfch nabidek Body za jednotlivd krit6ria se sedtou a vitdznou nabidkou bude ta nabidka, kter6 zisk6 celkovd ivv55i oodet bod[l. Form6lni pozadavky na zpracovdni nabidky (napi. pod6ni nabidky na elektronickem6diu apod.) Nabidka bude piedlozena v desk6m jazyce v jednom pevne sv6zan6m ti5t6nem celku a v elektronick6 oodobd na CD. Dodavatel bude archivovat dokumenty, kter6 souvisi s touto zakazkou oo dobu 10 let. Operacnf program Praha - Adaptabilita spolufrnancuje Evropsk! soci6lni fond. Praha & EU: Investuieme do va5i budoucnostr 7t8

8 lng. Alexander Str6dal Operafni program Praha - Adaplabilita spolufinancuje Evropsky socialni fond. Praha & [U: Investujeme do vasi budoucnosti 8/8

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více