ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

2 I. Údaje o škole... 1 I. Údaje o škole... 4 Management školy... 4 II. Změny v síti škol... 6 III. Charakteristika školy... 6 III. Charakteristika školy... 7 Pracoviště Chelčického... 7 Pracoviště Ţerotínova... 9 IV. Vzdělávací program školy IV. Vzdělávací program školy Zhodnocení ŠVP IV. Údaje o pracovnících školy VI. Věková struktura pedagogických pracovníků VI. Věková struktura pedagogických pracovníků VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Odborný růst výchovného poradce IV. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyková výbava vyučujících Výuka cizích jazyků Práce předmětové komise VIII. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení ) Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 17 IX. Ohodnocení školní druţiny X. Poradenské sluţby Zpráva o výchovném poradenství a prevenci neţádoucích jevů 2011/ Oblast individuální péče o ţáky Oblast prevence rizikových jevů Oblast profesionální orientace Realizovaný program: D, 7.B, 8.A Utvořme si svou třídu XI. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Školská rada XII. Rozvojové a mezinárodní programy XIII. Zkušenosti s péčí o nadané děti XIV. Přípravné třídy XV. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin XVI. Environmentální výchova XVI. Environmentální výchova XVII. Multikulturní výchova XVIII. Prevence rizikového chování XVIII. Prevence rizikového chování XIX. Ţáci z jiných MČ a krajů XX. Cizí státní příslušníci XXI. Odchody ţáků na střední školy XXII. Školní stravování XXII. Dokončení rekonstrukce školy XXIII. Výstava Ţiţkov XX Mimořádné úspěchy našich dětí Mimořádné úspěchy našich dětí Antifetfest

3 Amos tour Království na Ţerotínce Komentář k hospodaření ZŠ Chelčického ve roce Hlavní činnost Doplňková činnost Komentář k hospodaření ZŠ Chelčického ve 2. čtvrtletí Hlavní činnost Doplňková činnost

4 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne ) Sídlo školy: Praha 3, Chelčického 43/2614 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor IZO škola IZO MŠ IZO druţina IZO ŠJ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb : I. Chelčického 43/2614, Praha 3 II. Ţerotínova 36/1100, Praha 3 tel.: fax: tel. ŠJ tel. Ţerotínova ředitel zást. Ředitele hospodářka školní jídelna Ţerotínova web (aktuální mail na ředitele školy) htpp://www.zschelcickeho.cz Zřizovatel: Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/ Praha 3 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 3. října

5 Management školy Ředitel školy: PhDr. Pavel Ostap Zástupce ředitele: Mgr. Ladislav Čáp, statutární zástupce - záleţitosti výuky I. stupně - zajištění detašovaného pracoviště - školní vzdělávací program - statistické ukazatele Zástupce ředitele Mgr. Daniela Uhrová - záleţitosti výuky II. stupně - personální zajištění chodu školy Vedoucí učitelka školní druţiny Bc. Marie Valentová Vedoucí učitelka mateřské školy Pavla Ladrová Výchovná poradkyně pro volbu povolání Mgr. Alena Křepelová Výchovná poradkyně pro rizikové jevy Mgr. Alena Křepelová Hospodářka školy (sekretariát, podatelna): Ivana Vopěnková Školnice Vladimíra Klečarová Vedoucí ŠJ Scarlette Toclová 5

6 II. Změny v síti škol V období od školního roku nedošlo k ţádné změně v síti škol. Obrázek Pohled na hlavní vstup budovy po rekonstrukci zakončené v roce 6

7 III. Charakteristika školy Vzdělávání a další školské sluţby jsou poskytovány na dvou pracovištích, v Chelčického ulici a v Ţerotínově ulici. Pracoviště Chelčického ZŠ a MŠ Chelčického je efektivní základní škola, která dává učení smysl, neboť učí pro ţivot. Nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí se zrekonstruovanými prostory školy. Stále více se profiluje jako škola zaměřená na finanční gramotnost svých ţáků. Účastní se soutěţí za měřených na tuto oblast vzdělávání a zahrnuje jí do vyučovaných předmětů. Škola je zaměřena nejen na běţnou školní populaci, zvláštní zřetel je brán na ţáky s vývojovými poruchami učení, ale vychází vstříc i potřebám nadaných dětí. Právě jim je poskytován individuální přístup pro jejich maximální rozvoj. Do budoucna se plánuje více pozornosti věnovat právě těmto ţákům vhodnou nabídkou volitelných předmětů jako je mediální výchova, ekonomika domácnosti, konverzace v jazyce. Dobrou tradicí školy je práce s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU). Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají ţáci s SPU moţnost chodit do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V šestém ročníku jsou tito ţáci integrováni do běţných tříd případně jsou mikrotřídy zachovány i na II. stupni. Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální učební plány. Samozřejmou součástí školy je školní druţina, jejíţ provoz je zajištěn od 6.30 do V rámci druţiny působí řada zájmových krouţků, např. angličtina, keramika, výtvarné techniky, flétna, kytara, keramika, vybíjená, florbal, šachy, moderní tanec, plavání, dramatický krouţek, počítače. 7

8 V tomto školním roce byly rekonstruovány prostory školní druţiny: Výuka probíhá ve 30 učebnách a dále v odborných pracovnách fyziky, chemie, školní dílně, počítačů, keramické dílně, keramické učebně a učebně s interaktivní tabulí. Tělesné výchově slouţí dvě prostorné tělocvičny a v dopoledních hodinách sportovní areál před budovou školy. V rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory MČ Prahy 3 byl v roce 2002 přestavěn školní dvůr na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. K rekreační i výchovné činnosti lze vyuţít i přírodní areál Kříţek, pod kterým je školní budova umístěna. Ve školním roce 2011/2012 byla vybudována nová počítačová pracovna na hlavní budově, takţe škola má s pracovnou na Ţerotínce dvě moderní a plně funkčí pracovny. 8

9 Pracoviště Ţerotínova V budově je umístěno pět tříd ročníku. Od září 2010 je v provozu i vlastní mateřská škola, která má celkem kapacitu 75 dětí. Výuka a činnosti probíhají ve třech třídách (sluníčka, berušky, motýlci). V roce byla 5.C přesunuta na hlavní budovy a sloučena se třídou 5.B, jelikoţ ve třídách byl velmi nízký počet dětí a zachování tří paralelních tříd bylo z ekonomického hlediska neudrţitelné. Sloučení proběhlo bez sebemenších problémů, třídy se sţily velmi rychle a školní rok uplynul pohodovou prací v přátelské atmosféře. Ve škole vládne domácí atmosféra, která je dotvářena příjemným přístupem pedagogů. Po absolvování ţáci pokračují ve vzdělávání v budově Chelčického. Ţáci z budovy Ţerotínova se účastní i společných akcí pořádaných na budově v Chelčického (muzejní den, zahájení školního roku a jiné projekty). Kromě pěti učeben výuka probíhá v pracovně počítačů, učebně s interaktivní tabulí, hudebně. V budově je tělocvična, děti mohou pro tělovýchovnou i druţinovou činnost vyuţívat hřiště ve vnitrobloku. I zde je samozřejmostí školní druţina a řada krouţků, například keramika, sportovní krouţky, dramatický krouţek, zdravotní krouţek a vaření. V obou budovách jsou školní kuchyně, které zabezpečují stravování ţáků, pracovníků školy či cizím strávníkům. 9

10 IV. Vzdělávací program školy Základním cílem vzdělávacího programu školy Cesty je poskytnout kaţdému ţákovi vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Má jej vybavit základními znalostmi a dovednostmi, vyzvednout jeho přednosti a nadání. Upevní jeho osobní předpoklady pro začlenění do reálného ţivota, klade důraz na spolupráci s druhými a vhodnou motivací posiluje osobnost ţáka. To vše v souladu s obecně uznávanými ţivotními a mravními hodnotami. Zásady a cíle vzdělávání vycházejí z 2 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), z 44 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), z RVP pro ZV a ze ŠVP Cesty. vzdělávací program počet tříd počet ţáků 1 základní škola 0 0 ŠVP Cesty Zhodnocení ŠVP Hodnocení výsledků školního vzdělávacího programu je předčasné, neboť výstupy jsou hodnotitelné aţ po několika letech. Nicméně průběh loňského školního roku v příslušných ročnících nenasvědčoval tomu, ţe by mělo docházet k podstatným změnám oproti předcházejícímu vzdělávacímu programu. Školní vzdělávací program Cesty nám umoţnil výuku anglického jazyka jiţ od prvního ročníku. Umoţnil téţ úpravu a redukci učiva některých předmětů tak, aby se navzájem nepřekrývalo. Do všech vzdělávacích oborů byla zařazena průřezová témata. Do výuky byl formou volitelného předmětu nabídnut předmět mediální výchova. Průběh vzdělávání a soulad výuky s cíli vzdělávání je průběţně kontrolován v oblasti naplňování učebních dokumentů (hospitace, zprávy předmětových komisí atd.). Na naší škole se snaţíme o efektivní metody a postupy při výuce, organizaci práce ve třídě i ve škole. Všichni vyučující se při plánování a přípravě vyučování snaţí, aby vyučovací hodina měla jasné a vhodné výukové cíle, jimţ odpovídá obsah, metody, forma a struktura vyučovací hodiny. Ve vyučovacích hodinách jsou maximálně vyuţívány nejrůznější učební pomůcky. Při realizaci vyučovací jednotky sledujeme, zda ţáci mají zájem o výuku, zda zadávané úkoly působí motivačně, odpovídají individuálním zvláštnostem ţáků a dávají jim dostatečnou moţnost seberealizace. Ve větší míře se při výuce vyuţívají metody skupinového a kooperativního vyučování. 1 Počet ţáků k 30.září

11 Činnost hodnocení vykonává učitel ve škole průběţně po celý školní rok. Zaměstnanci školy k 30. VI Pracovníci Fyzické osoby přepočtení pracovníci pedagogičtí nepedagogičtí 28 20,65 celkem 73 62,65 Hodnocení ţáků upravují příslušné právní normy. Detailnější rozpracování obsahuje klasifikační řád, který je součástí vnitřního řádu školy. Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům předávány především prostřednictvím ţákovských kníţek, dále na třídních schůzkách nebo při individuální konzultaci. IV. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci celkem Ped.prac. s odbornou kvalifikací Ped.pracovníci bez odborné kvalifikace Počet pedagogických pracovníků fyzické osoby K

12 VI. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně neţ let let let 61 a více z toho důchodci počet z toho ţen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k byl 41,5 let. 12

13 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků D o p l n ě n í v y s o k o š k o l s k é h o v z d ě l á n í Zúčastnění Druh studia vzdělávací instituce Délka 2 Vysoká škola J.A.Komenského, spec. pedagogika, magisterské Celoroční studium (úspěšně zakončeno) 1 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta obor učitelství pro první Celoročně stupeň 1 Technická univerzita Liberec Ekonomická fakulta (podniková přerušeno ekonomika) K u r z y a d a l š í r o z š i ř o v á n í p e d a g o g i c k é o d b o r n o s t i 1 Firemní kultura pro pracovníky škol a školských zařízení - Etiketa -30 hodin a image, komunikační dovednosti 1 Základy finanční gramotnosti pro život 8 h 1 Lidská práva vzdělávací program Jeden svět na školách 8 1 Jak zapojit do výuky cizince bez znalosti českého jazyka 8 1 Jak vyučovat finanční gramotnost (KFP) 8 Odborný růst výchovného poradce - Sebezkušenostní výcvik (Komplexní výcvik preventistů I). zajišťováno organizací Ţivot bez závislosti (Občasnké sdruţení vzdělávání má příslušnou akreditaci a certifikaci) - Pravidelné setkávání metodiků (ŠMP) a výchovných poradců - výjezdové setkání ŠMP - práce v Komisi sociálně právní ochrany dětí při MČP3 13

14 IV. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyková výbava vyučujících Výuka cizích jazyků Ročník Hodinová dotace předmětu cizí jazyk (AJ) Volitelný předmět Práce předmětové komise Členové předmětové komise se scházeli na pravidelných schůzkách. Další schůzky se pak konaly vţdy podle aktuální potřeby. Průběţně probíhala kontrola časových plánů a sledovalo se jejich dodrţování. Probíhaly neformální vzájemné hospitace v hodinách. Tematické plány, které byly vypracovány na začátku školního roku, byly pro všechny skupiny stejné, neboť úroveň paralelních tříd, případně skupin, je v podstatě srovnatelná. Jedinou výjimkou tvoří skupina ţáků devátého ročníku paní učitelky Truefittové, která uzpůsobila plán i uţívané učebnice individuálním potřebám ţáků se specifickými poruchami. Úvodní schůzka, která se konala ještě před začátkem školního roku, se zaměřila především na systém práce, sjednocení pouţívaných pomůcek, dohodou o tvorbě tematických plánů a hodnocení ţáků se SPU. Zároveň proběhla konzultace ohledně výuky ţáků prvního ročníku a pouţívaných učebních pomůcek. V kaţdém čtvrtletí probíhalo srovnávání jednotlivých ročníků, případně skupin, z hlediska dostatečných a nedostatečných ţáků. V průběhu školního roku proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém a německém jazyce pro sedmý aţ devátý ročník. Výsledky a podrobnosti soutěţe jsou zaznamenány v sešitě předmětové komise pro cizí jazyky. V průběhu roku byly pouţívány doplňující pomůcky reálie anglicky mluvících zemí na videokazetách a nahrávky rodilých mluvčích. 2 Od sedmé třídy je dětem nabízena výuka i druhého cizího jazyku. Podle zájmu (nejméně 6-ti dětí) se realizuje výuka předmětu. V deváté třídě je pravidelně nabídnut i volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. 3 V letošním školním roce 2011 / 2012 se z důvodu nezájmu volitelný cizí jazyk neotevřel. 4 Volitelný předmět byl naplněn tak, aby se děti mohly rozhodnout, zda se budou učit stávající anglický jazyk formou konverzace nebo zda budou pokračovat ve výuce druhého jazyka, coţ byl německý jazyk. V tomto roce volitelný předmět německý jazyk otevřen nebyl z důvodu nezájmu. 14

15 Ţáci z devátého ročníku pro své rozšiřování znalostí a uplatňování vědomostí v praxi natočili videopohlednici v anglickém jazyce v rámci soutěţe Videopohlednice z mého města. Počítá se, ţe se v této aktivitě bude pokračovat i v dalších letech. V příštím školním roce by měla být výuka v jednotlivých třídách opět sjednocená, avšak s výjimkou skupiny ţáků třídy 6.D. Pro ţáky prvního aţ devátého ročníku s vyuţitím učebnic Angličtina pro základní školy M. Zahálkové pro ročník a Angličtina pro nejmenší a Angličtina pro malé školáky od téţe autorky pro 1. a 2. ročník. Nově se přikupuje obnovené vydání učebnic v návaznosti na loňské nové vydání 7. ročníku, tedy učebnice pro ročník osmý. Všichni členové předmětové komise byli seznámeni se závěrečnou zprávou a lze říci, ţe plán naší činnosti pro tento školní rok byl splněn. Závěr: Plán předmětové komise byl splněn 15

16 VIII. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/ 2013 Vývoj počtu zapsaných dětí Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet dětí 2009 / 2010 Počet dětí 2010/ Počet dětí 2011/ Přijetí dětí na pracovištích 2010 / 2011 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Chelčického ul Ţerotínova ul

17 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 7 soukromá gymnázia 2 církevní gymnázia 0 ze sedmého ročníku b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato : obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední gymnázia celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato : gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední akademie školy školy školy odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo přijato : z devátých ročníků z niţších ročníků 6 3 1) Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku 23 3

18 IX. Ohodnocení školní družiny počet oddělení počet ţáků Školní druţina budova Ţerotínova 3 71 Školní druţina - budova Chelčického Školní klub 0 0 Celkem Školní druţina pracovala pod vedením Marie Valentové podle plánu, který byl navrţen na počátku školního roku 2011/2012 Zahájení školní druţiny v novém prostoru Jiţ tradičně byl školní rok 2011/2012 zahájen uvítacím dnem pro děti a rodiče. Tentokráte však byl začátek roku spojený i s otevřením nových druţin na hlavní budově a na přilehlé terase. Další program se ohrál na dvoře, kde byl pro děti přichystán skákací hrad a minimotorky. Nechybělo ani občerstvení pro děti a rodiče.

19 Hodnocení druţiny na hlavní budově v Chelčického ulici 2011/2012 V září jsme přivítali do nově zrekonstruované druţiny celkem 146 dětí. Čekalo je zde nové prostředí plné krásných hraček a her. Školní druţina v letošním roce nabídla ţákům celkem 17 zájmových krouţků, ze kterých se jich 11 otevřelo. Ty navštěvovalo celkem 137 dětí. Druţina také pořádala pro děti tyto akce : - vítání prvňáčků se skákacím hradem a občerstvením - dětský den plný her a soutěţí s klaunem Mirečkem - vánoční besídku spojenou s jarmarkem dětských výrobků - velikonoční jarmark - sběr papíru - vţdy jednu středu v měsíci byla narozeninová oslava dětí narozených v daném měsíci se spoustou her, soutěţí a tancem - výtvarnou soutěţ tématicky zaměřenou na vánoce a velikonoce pořádanou společností InterSpar - sportovní soutěţe McDonald s Cup a florbalový turnaj druţin Prahy 3, kde jsme vybojovali 1. místo mladší ţáci a 2. místo ţáci starší - procvičovali jsme matematickou hru Superfarmář od firmy Press-Pygmalion s.r.o. která nám věnovala různé hry pro vítěze - ţáci 4. a 5. ročníků se střídali v návštěvě mateřské školy Sauerova, kde dětem v odpoledních hodinách předčítali pohádky - zúčastnili jsme se besedy se včelařem MVDr. Miloslavem Peroutkou CSc. na téma Bez medu to nejde - získali jsme první herecké zkušenosti s filmovým hercem Ottou Tesařem - dvakrát nás navštívilo divadélko Hračka s naučným programem pro děti - také kino Aero nám nabízelo řadu hezkých filmů a pohádek, v kině IMAX jsme shlédli 3D pohádku Šmoulové - na vycházky jsme se vydali do blízkého okolí naší školy, poznávali jsme vrch Vítkov, Parukářka a Ţidovské pece, ale dívali jsme se i z výšky Ţiţkovského vysílače a Petřínské rozhledny - v Jindřišské věţi jsme si prohlédli výstavu betlémů, dále jsme navštívili výstavu GIGANTŮ, výstavu panenek a hraček v Rytířské ulici a Vojenské muzeum na Vítkově - absolvovali jsme autobusové výlety do Leteckého muzea ve Kbelých, výrobny svíček v Šestajovicích, prošli se stezkou kocoura Mikeše v Hrusicích a zkoušeli své dovednosti ve středověké vesničce BOTANICUS - v zimních měsících jsme navštěvovali solnou jeskyni na Letné - na závěr školního roku jsme uspořádali výlet parníkem po Vltavě, který nám uhradila škola Celkem se všech akcí a výletů zúčastnilo 1061 dětí. 19

20 DRUŢINOVÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 NA ŢEROTÍNCE 3x kino Auta (47 dětí), Tintinova dobrodruţství (42 dětí), Happy Feet(25 dětí) 4x diskotéka 185 dětí Výtvarné dílny: ( 170 dětí) Fimo šperky (22 dětí) Vánoční korálkování (18 dětí) Pečeme cukroví (43 dětí) Pečeme perníkové chaloupky (11 dětí) Valentýnské dárečky (30 dětí) Velikonoční květináčky (46 dětí) Výlet do Šestajovické svíčkárny (40 dětí) Návštěva městské knihovny (42 dětí) Sobotní akce: Vázání adventních věnců s rodiči a dětmi ( ) Vánoční jarmark (71 dětí) Vánoční besídka (62 dětí) Muzeum čokolády (47 dětí) Náprstkovo muzeum (20 dětí) Nová trojka: Čtení spisovatelky a Novinářky Barbary Nesvadbové z její dětské knihy GARPÍŠKOVINY aneb Bibi a čtyři kočky v rámci projektu Celé Česko čte dětem.(45 dětí) Karneval (56 dětí) Solná jeskyně (45 dětí) Výlet do Hrusic - Velikonoce s kocourem Mikešem (21 dětí) Dinopark (15 dětí) Představení: Kouzlení s bublinami (55 dětí) Divadlo: Jak se hraje Otesánek (39 dětí) Den dětí ve spolupráci s OS Ţerotínka (140 dětí z toho 69 dětí ŠD) Výlet do středověké vesničky Botanicus (7 dětí) Ţerotínská slavnost (69 dětí) Výlet do Teplicko adršpašských skal (47 dětí) Do druţiny chodilo 71 dětí Také dětem z dětského domova ve Stránčicích jsme přispěli hmotnou pomocí ve formě hraček, oblečení a dětské kosmetiky. Přes všechny tyto aktivity našim ţákům zbylo ještě hodně energie na účasti v různých sportovních akcích (McDonald s cup, volejbal, florbal). Připravili jsme také sportovní dopoledne pro mateřské školy z Prahy 3. Nechybí ani výtvarné, hudební, recitační či vědomostní soutěţe (Vánoce 20

21 a Velikonoce v InterSparu, malujeme pro Billu, Amos). Kaţdý měsíc se pořádá narozeninová oslava ţáků, při které si děti osvojují pravidla slušného chování. Druţina Ţerotínova pro své děti přichystala návštěvu kina, výstav a divadélko. Konaly se narozeninové párty, karneval, diskotéky a Ţerotínská slavnost. Výtvarné dílny nabízely vánoční korálkování, pečení cukroví, výrobu Valentýnských srdíček a Velikonočních květináčů. Velký zájem byl o sobotní akci pro rodiče s dětmi vázání adventních věnců. Nechyběl ani vánoční jarmark s besídkou. Své zdraví si posílily děti v solné jeskyni. Oslavily den dětí a závěr školního roku ukončily výletem do Dinoparku v Plzni. Akcí se v průběhu roku zúčastnilo celkem 516 dětí. 21

22 X. Poradenské služby Zpráva o výchovném poradenství a prevenci neţádoucích jevů 2011/2012 Ve školní roce pokračovala úspěšná spolupráce s PPP pro Prahu 3(PhDr. Široňová, Mgr. Klíma) s OSPOD MČ Praha 3, Ţivotem bez závislosti, o.s., Preventivní skupinou Městské policie Praha a ÚP, nper. Holubem a projektem Řemeslo ţije. Výchovná poradkyně pokračovala ve svém sebevzdělávání jednak účastí na seminářích VP a preventistů pro Prahu 3, účastní na výjezdu ŠMP pro Prahu 3, Absolvovala kurz Základy krizové intervence ve škole, seminář Medikace náctiletých a dále pokračovala v pětiletém sebezkušenostním výcviku KVP II (financováno z grantu). Výchovná poradkyně i nadále pracovala v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí Městské části Praha 3. Pokračovali jsme v aktualizaci a vylepšení informačního koutku u kabinetu VP(plakáty, informace o akcích, informace k volbě povolání, nabídky letáků a broţur pro ţáky), i letos byla k dispozici schránka důvěry. Na druhém stupni proběhla opakovaně akce Muzejní den organizovaná PhDr. Ostapem a Den Země organizovaný Mgr. Jiráskem. Pokračujeme rovněţ v projektu Adopce na dálku. I nadále jsme sponzory zvířat v ZOO. Naše škola získala v grantovém řízení Hl. města Prahy na prevenci sociálně patologických jevů částku 12000Kč. V dotačním řízení MŠMT jsme obdrţeli na realizaci MPP částku Kč Oblast individuální péče o ţáky VP byla metodicky nápomocna TU při vypracovávání individuálních plánů pro ţáky s SPU. Tuto oblast má plně v kompetenci zástupce ředitele Čáp. V tomto školním roce byla VP přizvána k řešení 10 případů záškoláctví. Individuálně se věnovala 33 ţákům. 25 případů našich ţáků bylo konzultováno s kurátory nebo sociálními pracovnicemi ( výchovné problémy, podezření na zneuţívání 2x, 3x zanedbání rodičovské péče, 4 ţáci docházeli do SVP, 2 ţáci absolvovali diagnostický pobyt. Škola podala dvě trestní oznámení. Bylo svoláno 5 výchovných komisí. Oblast prevence rizikových jevů Stěţením byla opět prevence ŢBZ, která tentokrát proběhla od třetích tříd. Ve všech třídách za přítomnosti TU. V rámci zjištění z konce minulého školního roku jsme uskutečnili další rozšíření programu. 5. třídy(sloučení, přesun) se stmelovaly v programu Naše třída, 6. B (přechod na 2. stupeň) absolvovala kompenzační program spojený se spaním ve škole, kvůli změně TU proběhl podobný program v 7.B, zde byl zaměřen především na naslouchání a udrţení kázně, další třídou, která absolvovala podobný program byla 8.A(problematická kázeň, počátky šikany). Veškeré tyto programy byly hrazeny z grantu MŠMT, který se podařilo získat(73 000Kč). Tradičně dalším pilířem prevence byla spolupráce s Městskou policií. A por. Holubem z Policie ČR.. Programy MěPo 1.třídy Petr sám doma třídy bezpečné chování 5. třídy Bezpečí v elektronickém světě, Drogy I 6. třídy -bezpečí v elektronickém světě, Šikana 7. třídy Kriminalita dětí a mládeţe 8. třídy -Autorská práva, Jak se nestát obětí trestného činu, Drogy II 9. třída Domácí násilí 22

23 . Policie ČR Sešit plný průšvihů (6. třídy) Ajaxův zápisník (2. a 3. třídy) Programy ŢBZ: vţdy v komunitním kruhu, formou řízené besedy a pomocí psychologických her a technik Preventivní programy Ţivota bez závislosti 3. třídy Nikotin mě neláká 2 hodiny 4. třídy 4 hodiny Bavím se i bez alkoholu, vhodná náplň volného času 5. třídy 10 hodin Není hra jako hra, Naše třída 6. třídy 6 hodin Jsem jaký jsem 7. třídy 6 hodin Nenechám se vyprovokovat,umím říci ne 8. třídy 6 hodin Co smím, nesmím a musím 9. třída 6 hodin Kdo jsem, kam jdu, co chci 6.D, 7.B, 8.A Utvořme si svou třídu (spojeno se spaním ve škole) Další akce: - Antifetfest ţáci se zúčastnili tohoto celopraţského projektu, postoupili do celopraţskéhokola - Lívancový běh nová tradice(kaţdou první sobotu v měsíci(viz WEB) - Děti byly o neţádoucích jevech informovány na nástěnce u kabinetu VP, kde měly k dispozici i odnositelné materiály a broţury, půjčovaly si knihy(my děti ze stanice ZOO, Anorexie, ). Prevence neţádoucích jevů je také součástí běţné výuky, tak, jak je uvedeno v MPP Jako podklad pro aktualizaci MPP byla obvodním metodikem v roce 2008 zadána a vyhodnocena anketa mezi ţáky 2. stupně. Z tohoto dotazníku vyplývá, ţe klima ve třídách je uspokojivé. Co se týče uţívání alkoholu, tak od 7. tříd jej v podstatě uţil kaţdý ţák a bohuţel jeho uţívání ve většině případů nepovaţují děti za rizikové. Někdy kouřilo od 7. Třídy 90% ţáků, pravidelně jich kouří přibliţně 1/5, bohuţel ţáci pocházejí z 80% z kuřáckého prostředí. Příliš mnoho času tráví děti ve volném čase u počítače, mnozí z nich aţ 3 hodiny denně, coţ je podle odborníků kritická doba ke vzniku závislosti. Je třeba zlepšit u dětí informovanost o způsobech přenosu HIV. Dalším podkladem jsou zprávy ŢBZ a rovněţ poslední anketa (šikana) z roku V roce 2012 bylo organizací NEO CZ, o. s. zadáno dotazníkové šetření, které mapovalo vliv rodinného prostředí a trávení volného času na chování a prospěch dětí. Z výsledků vyplývá, ţe zásadní problémy mají ţáci ve svých rodinách, zatímco ke škole projevují spíše důvěru. Dětská skupina osobnostního růstu Ve spolupráci s Mgr. Pavlem Klímou z PPP pro Prahu 3 a 9 se nám podařilo navázat na práci Růstové skupiny. Ve druhém pololetí 23

24 Oblast profesionální orientace 1)Základní informace o harmonogramu činnosti pro 9. Roč. a víceletá G(5.r., 7.r) byly poskytnuty pro rodiče na úvodních třídních schůzkách, na internetových stránkách školy 2)Informace o studijních moţnostech, distribuce propagačních materiálů pravidelné informace ze SŠ, G, SOU celé 1. pololetí letáky, broţury k VP, informace v hodinách ČSP. Sledování dní otevřených dveří na G, SOŠ, SOU, návštěvy náborových pracovníků. 3) ţáci 9. třídy navštívili IPS ÚP 4) ţáci 9. třídy se zúčastnili výstavy Schola Pragensis 5) Nabídka všetření ţáků 8. tříd s cílem zjistit schopnosti pro správný směr volby (humanitní, přírodovědný, technický). Vyšetření je dobrovolné a týká se především ţáků o studium na G a SOŠ. 24

25 Realizovaný program: květen přijímací řízení na střední školy další kola 2. a 3. třídy AJAX pokračování Pokračování programů MěPo duben přijímací řízení na střední školy 2. a 3. třídy AJAX pokračování Den Země Programy MěPo březen 1.třídy Petr sám doma třídy bezpečné chování 5. třídy Bezpečí v elektronickém světě, Drogy I 6. třídy -bezpečí v elektronickém světě, Šikana 7. třídy Kriminalita dětí a mládeţe 8. třídy -Autorská práva, Jak se nestát obětí trestného činu, Drogy II 9. třída Domácí násilí Sešit plný průšvihů pokračování 2. a 3. třídy AJAX pokračování Planeta Země Nový Zéland Tonda Obal třídíme Dny bruslení únor lyţařský kurz 6. třídy Sešit plný průšvihů (Policie ČR) školní turnaj ve florbalu leden 2. a 3. třídy celoroční preventivní program Policie ČR rozdáváme přihlášky na střední školy prosinec třídy- exkurze do ČNB stupeň návštěva Planetária listopad Návštěva ÚP 9. třída přihlášky na umělecké školy říjen Sportovní dopoledne pro MŠ Planeta Země Čína Pokračují programy Ţivota bez závislostí září Policie ČR trestní odpovědnost 8. třídy Muzejní den Začínají preventivní programy Ţivota bez závislosti 3. třídy Nikotin mě neláká 2 hodiny 4. třídy 4 hodiny Bavím se i bez alkoholu, vhodná náplň volného času 5. třídy 10 hodin Není hra jako hra, Naše třída 6. třídy 6 hodin Jsem jaký jsem 7. třídy 6 hodin Nenechám se vyprovokovat,umím říci ne 8. třídy 6 hodin Co smím, nesmím a musím 9. třída 6 hodin Kdo jsem, kam jdu, co chci 6.D, 7.B, 8.A Utvořme si svou třídu 25

26 XI. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Pracovníci školy se setkávají s rodiči jednak na třídních schůzkách konaných s třídní učitelkou a ostatními vyučujícími po jednotlivých ročnících, jednak na konzultačních setkáních, kdy se jedná o rozhovor pedagoga a rodiče. Nejčastější formou spolupráce jsou ale schůzky po vzájemné domluvě, ať uţ iniciativa vychází z jedné či z druhé strany, a zejména rodiče nejmladších ţáků vyuţívají moţnosti rozhovoru s třídní učitelkou bezprostředně před nebo po vyučování. Rodiče se dle svých moţností aktivně zapojili do školou pořádaných projektových dní, pomáhají mladším dětem s přípravou, zúčastnili se jako diváci, navštívili Den otevřených dveří a spolu se svými dětmi se zapojují do třídních aktivit. Specifickou formu má spolupráce s rodiči individuálně integrovaných ţáků, která je uţší a intenzivnější. Při škole působí Rada rodičů, která má devět členů; šest zastupuje pracoviště Chelčického, tři pak pracoviště Ţerotínova. Kromě toho ještě existuje Sdruţení rodičů (dříve SRPŠ). Se školou spolupracuje i o.s. Ţerotínka, které napomáhá pořádání akcí pro děti z odloučeného pracoviště. Královská korunovace. Vánoční jarmark a vítání prvňáčků jsou nejvýznamnější akce sdruţení Ţerotínka, kterými se zapojuje do ţivota školy. Příznivě ovlivňuje klima a efektivně řídí spolupráci veřejnosti a školy. 26

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 29/21 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle posledního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Zuzana Kronďáková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Praha, říjen 2010 OBSAH Správní obvod... 3 Zřizovatel... 3 Zásadní změny v síti škol... 3 Charakteristika základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 sídlo školy: Klausova 2450, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ OD 1.9. 2013 DO 30.6.2014 1 Základní

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více