JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA. Petr Neček MIKROPORTY. Využití mikroportů pro divadelní účely.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA. Petr Neček MIKROPORTY. Využití mikroportů pro divadelní účely."

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Petr Neček MIKROPORTY Využití mikroportů pro divadelní účely Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: BcA. Jan Škubal Brno 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Mikroporty vypracoval samostatně pod vedením BcA. Jana Škubala a uvedl v seznamu literatury všechny použité zdroje. V Brně, Vlastnoruční podpis autora 2

3 Poděkování Rád bych poděkoval BcA. Janu Škubalovi, doc. Mgr. Janu Kolegarovi a celému vedení divadelní fakulty JAMU za nesmírnou trpělivost při mém studiu. Dále Mgr. Radomíru Kosovi a kolegům z brněnského studia České Televize za odborné rady a konzultace, kterými přispěli k dokončení této bakalářské práce. 3

4 ANOTACE TÉMA : Využití mikroportů pro divadelní účely NÁZEV : Mikroporty VYPRACOVAL : Petr Neček DATUM : STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA : Předmětem této bakalářské práce je analyzovat požadavky a podmínky pro vhodný výběr a použití mikroportové soupravy pro divadelní účely. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se věnuje popisu samotného zvuku, jeho vzniku a chování v prostoru. Druhá část se věnuje popisu jednotlivých částí mikroportové soupravy, jejich funkci a jednotlivým parametrům zařízení. Třetí část popisuje využití mikroportů pro divadelní účely a možná úskalí při samotném výběru mikroportové soupravy. KLÍČOVÁ SLOVA : Zvuk, divadlo, bezdrátový mikrofonní systém, vysílač, přijímač, mikrofon, akustika prostoru, využití mikroportu, výběr mikroportu. 4

5 ANOTATION THEME : The Wireless microphone systems for use in the theatrical Enviroment TITLE : The Microports - The Wireless microphone systems ELABORATED BY : Petr Neček DATE : 2nd January 2012 SHORT SUMMARY : The main thesis of the bachelor work called The Microports - The Wireless microphone systems for use in the theatrical enviroment is to analyze condition and parametres for using and the best way of the selection wireless microphone systems in the theatre purpose. The work is thematically divided into three main parts. First part is about general description of problematic of the sound, how the sound behaves in acoustic environment. Second part is about wireless microphone systems, describes particular components of the wireless microphone system and their parametres. Last part of the work describes professional using of the wireless microphone systems for theatrical purposes. KEY WORDS : Sound, theatre, wireless microphone systems, transmitter, receiver, microphone, acoustic environment, the use of Microports, choice of Microports. 5

6 OSNOVA...6 ÚVOD ZVUK Vysvětlení pojmu zvuk 9 Dynamický rozsah....9 Výška a barva tónu.10 Intenzita a hlasitost zvuku..10 Chování zvuku v prostoru MIKROPORTOVÁ SOUPRAVA Obecný popis mikroportové soupravy Princip bezdrátového přenosu Podrobný popis mikroportové soupravy Mikrofony Princip přeměny akustické energie na elektroakustický signál Dynamický mikrofonní systém Kapacitní mikrofonní systém Používané elektroakustické měniče z hlediska konstrukce Ruční bezdrátový mikrofon Příklad ručního bezdrátového mikrofonu...21 Příslušenství k ručnímu bezdrátovému mikrofonu...23 Hlavový mikrofon Příklad hlavového mikrofonu Klopový mikrofon Příklad klopového mikrofonu Mechanismy uchycení a protivětrné ochrany.27 Snímač

7 Vysílače..30 Ruční bezdrátový mikrofon Bodypack transmitter.33 Příklad vysílače bodypack transmitter...35 Plug-on transmitter Příklad vysílače plug-on transmitter Přijímače Příslušenství k přijímači Příklad všesměrové antény Příklad směrové antény Příklad zesilovače signálu Příklad slučovače signálu Příklad anténního distributoru..47 Příklad vícekanálové soustavy přijímačů Obecné využití mikroportu VYUŽITÍ MIKROPORTU PRO DIVADELNÍ ÚČELY Umístění jednotlivých komponentů mikroportové soupravy...51 Příklad umístění jednotlivých komponentů mikroportové soupravy Využití mikroportu pro jednotlivé divadelní žánry Výběr mikroportové soupravy Chyby a jejich řešení ZÁVĚR RESUME. 63 POUŽITÁ LITERATURA Seznam použité literatury a pramenů...64 Internetové zdroje.65 Seznam použitých obrázků...67 Seznam použitých tabulek

8 ÚVOD Pro ozvučení divadel slouží celá škála zvukové techniky ke snímání, zpracování a reprodukci zvuku, která dohromady tvoří elektroakustický řetězec. Jedním z faktorů kvalitního ozvučení je výběr jednotlivých komponentů a jejich následné vhodné využití. Práce se zvukem je velmi komplexní obor obsahující celou řadu podoborů, kde je potřeba mnohem víc, než jen znalost samotné techniky. V případě hostování divadelního souboru může dojít k úplné změně akustických podmínek (vlastností sálu apod.), a právě v tomto případě je nutné znát možnosti zvukového zařízení. V této bakalářské práci se budu zabývat bezdrátovým mikrofonním systémem a jeho využitím pro divadelní účely. Vhledem k absenci ucelených podkladů o mikroportech, jsem čerpal zejména z vlastní praxe mikrofonisty brněnského studia České Televize a katalogů výrobců bezdrátových mikrofonních systémů Sennheiser a AKG používaných v televizním studiu a mnoha divadlech. Součástí hledání efektivního použití mikroportů byly konzultace s mistry zvuku brněnských divadel a televizního studia České Televize. Pro správné použití jakékoliv zvukové techniky je nezbytný přehled o zvuku jako fyzikální veličině. Sebelepší technika nenahradí absenci komplexních znalostí o zvuku, které jsou stejně důležité jako samotná znalost zařízení. Účelem zjištění jsou komplexní informace o využití bezdrátového mikrofonního systému pro divadelní účely. Každá situace si žádá individuální přístup pro řešení kontaktního snímání zvuku. Proto je nezbytné vybírat na základě konkrétních požadavků vhodné typy jednotlivých komponentů mikroportové soupravy. 8

9 1. ZVUK 1.1. Vysvětlení pojmu zvuk 1 Zvuk můžeme stručně charakterizovat jako mechanické vlnění v nosném prostředí. Nachází-li se vlnění v kmitočtovém pásmu od 20Hz do 20KHz, pak mluvíme o slyšitelném zvuku. Pod hranící 20Hz mluvíme o tzv. infrazvuku, který můžeme vnímat jako vibrace. Nad hranicí 20kHz se nachází oblast ultrazvuku (lidským sluchem neslyšitelný). Princip šíření zvuku spočívá v předávání energie mezi jednotlivými částicemi prostředí. Obecně platí pravidlo, že každých deset let věku člověka se snižuje horní hranice jeho slyšení o 1kHz. Člověk se zdravým sluchem (obě uši jsou v pořádku) je schopen určit směr zdroje zvuku, a to na základě rozdílu fáze a zpoždění přijímaného zvuku mezi levým a pravým uchem. Zvuk se šíří od zdroje všesměrově a s rostoucí vzdáleností klesá jeho intenzita se čtvercem vzdálenosti (viz. kapitola Hlasitost a intenzita zvuku). Rychlost zvuku je závislá na teplotě a hustotě prostředí. V normálním prostředí je rychlost zvuku přibližně 340 metrů za vteřinu. Čím je teplota a hustota prostředí vyšší, tím je rychlost šíření zvuku vyšší. Například u šíření zvuku ve vzduchu platí že, čím vyšší je nadmořská výška, tím nižší je hustota vzduchu, čímž dochází ke zpomalení rychlosti šíření zvuku. Dynamický rozsah Dynamický rozsah znamená vnímání rozdílu mezi nejnižší a nejvyšší hladinou akustického tlaku. Ucho je nejcitlivější v kmitočtovém pásmu 2-4kHz a dokáže pracovat v dynamickém rozsahu až kolem 130dB. Uprostřed slyšitelného kmitočtového pásma je dynamický rozsah vyšší, než na jeho 1 Václav Vlachý - Praxe zvukové techniky - ISBN / EAN / , Technická literatura Ben 2002, Kapitola 1. 3 Zvuk a lidský sluch, str. 18 Čerpáno z: Dostupné: Čerpáno z Dostupné: 9

10 okrajích. Hodnota 0dB je prahem slyšitelnosti, zatímco pro dosažení prahu bolestivosti je potřeba vytvořit akustický tlak až kolem 130dB. Výška a barva tónu Výška tónu je dána jeho základním kmitočtem. Barvu tónu určují harmonické kmitočty a jejich vzájemný poměr k základnímu kmitočtu. Základní tón pro hudební akustiku má kmitočet 440Hz. V technické praxi se pro měřící účely používá referenční tón 2 1kHz. Výsledná barva zvuku je dána součtem amplitud základních harmonických kmitočtů a pomáhá nám rozlišit např. jednotlivé hudební nástroje hrající tón se stejnou výškou. Intenzita a hlasitost zvuku 3 Intenzita zvuku je definována podílem výkonu zvukového vlnění a plochy, kterou vlnění prochází (udává se v jednotkách W/m 2 ). Zvuk se od zdroje šíří všesměrově a s rostoucí vzdáleností klesá jeho intenzita se čtvercem vzdálenosti. Intenzita zvuku je přímo úměrná energii kmitání, které zvukové vlnění v daném bodě vzbuzuje. Tato energie je dána závislostí na druhé mocnině amplitudy výchylky a druhé mocnině frekvence. Intenzita zvuku klesá s rostoucí vzdáleností od zdroje zvuku s druhou mocninou této vzdálenosti. Při dvojnásobné vzdálenosti od zdroje zvuku od původní pozice způsobí úbytek na intenzitě zvuku na čtvrtinu původní hodnoty, čemuž odpovídá snížení hlasitosti o hodnotu 6dB. K vyjádření hlasitosti zvuku slouží poměrná jednotka B ( Bel ), která má logaritmický průběh. Jedná se o velkou jednotku, proto se v praxi používá jednotka nižší - db ( decibel ). 2 Referenční tón 1 khz se využívá například u televizní zvukové techniky jako referenční tón pro dodržení úrovně hlasitosti nebo k identifikaci kanálu pro vícekanálový zvuk. 3 Čerpáno z: Dostupné: Čerpáno z: Dostupné: vlneni/3_4_hlasitost_a_intenzita_zvuku.pdf Václav Vlachý - Praxe zvukové techniky - ISBN / EAN / , Technická literatura Ben 2002, Kapitola 1. 3 Zvuk a lidský sluch, str

11 V praxi to znamená, že pokud jsme vzdáleni od zdroje zvuku například jeden metr a hladina intenzity zvuku je v tom místě 85dB, pak ve vzdálenosti dvou metrů dochází k poklesu hlasitosti o 6dB, tedy na 79 db. Při vzdálenosti čtyř metrů (dvojnásobek dvou metrů) dochází opět k poklesu o 6dB a hladina intenzity zvuku je rovna 73 db. Tabulka č. 1: Vyjádření hlasitosti pro některé běžné zvuky Hlasitost [db] Práh slyšitelnosti 0 Tikot hodin 30 Šeptání ve vzdálenosti 10 cm 50 Saxofon ve vzdálenosti 40 cm 90 Hlasitý zpěv ve vzdálenosti 15 cm 100 Konga ve vzdálenosti 3 cm 110 Hlasitý výkřik přímo před ústy (práh bolestivosti) 130 Velký buben ve vzdálenosti 3 cm 140 Zdroj: Václav Vlachý - Praxe zvukové techniky Kapitola 1. 4 Citlivost mikrofonu, str. 20 Chování zvuku v prostoru 4 Zvuk mění svou charakteristiku na základě prostředí, ve kterém se šíří. Obecně dochází v reálném prostředí k odrazům a útlumům. Reakce probíhají v závislosti zejména na typu materiálu a rozměrech překážky. Obor, který se zabývá vznikem zvuku, jeho šířením až po samotné vnímání lidským sluchem se nazývá akustika. Ta má celou řadu podoborů, jako například hudební akustika, stavební akustika, prostorová akustika, fyziologická akustika, psychoakustika 5 apod. 4 Čerpáno z: Dostupné: 5 hudební akustika zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů stavební akustika zvukové jevy a souvislosti v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách prostorová akustika šíření zvuku v obecném prostoru fyziologická akustika vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímání v uchu psychoakustika vnímání zvuku v mozku elektroakustika se zabývá záznamem, reprodukcí a šířením zvuku s využitím el. proudu 11

12 Obr. č. 1: Reakce zvukové vlny na překážku Zdroj: Dostupné: Pokud dojde ke střetu zvukové vlny s překážkou, pak dochází k odražení, pohlcení a prostoupení zvukové vlny (viz. obr č.1). Odražená vlna se k místu příjmu zvuku šíří se zpožděním díky odrazům od překážek v prostoru. Díky těmto odrazům musí zvuková vlna urazit větší vzdálenost za větší časový interval. V místě poslechu pak dochází ke skládání odražených vln s vlnami, které nebyly vystaveny překážkám. Tím dochází k celkové změně charakteru přijímaného zvuku. Pro odraz zvukové vlny platí, že úhel dopadu je roven úhlu odrazu. Odrazy zvukových vln v prostoru jsou velmi důležité, protože způsobují dozvuk, který zásadně ovlivňuje výsledný poslech. Díky nedokonalým odrazům dochází k pohlcení části energie (pohlcená energie se změní na tepelnou energii) a z části prostupuje překážkou, což má za následek slábnutí odrážené zvukové vlny. Je-li překážka vzdálena od pozice zdroje zvuku, která slouží zároveň i jako pozice pro příjem zvuku tak daleko, že by zvuková vlna musela urazit nejméně 17 metrů tam a 17 metrů zpět, pak dochází při rychlosti zvuku 340m/s k jevu zvanému ozvěna. Součtem vzdáleností tam i zpět dostaneme hodnotu 34m. Čas, za který zvuková vlna urazí 34 metrů, je při rychlosti zvuku 340m/s roven jedné desetině vteřiny, což je zpoždění, které je lidských sluch schopen rozpoznat. Časový posun odražených vln vytváří efekt dozvuku, který vyplňuje prostor zvukem. Tohoto jevu využívá zejména obor stavební akustiky. 12

13 Stavba hudebních sálů, divadel, nahrávacích, televizních nebo rozhlasových studií se neobejde bez akustické úpravy. Další reakcí na překážku může být lom zvuku, ke kterému dochází v případě, kdy velikost překážky v poslechovém prostoru je shodná s délkou nebo mocninou délky zvukové vlny. 2. MIKROPORTOVÁ SOUPRAVA 6 Název Mikroport vznikl spojením slov microphone a portable, volně přeloženo jako přenosný mikrofon. Jedná se o první mikrofon jehož vedení je realizováno bezdrátově (pomocí radiových vln). S řešením bezdrátového mikrofonu jako první přichází firma Sennheiser roku Premiéra mikroportu se uskutečnila v zábavném pořadu německé televize ARD. V minulosti byly mikroporty konstruovány jako ruční mikrofony se samostatným vysílačem (viz. obr. č. 2. Sennheiser SK 1001). Postupem času začali výrobci s miniaturizací mikrofonu a produkcí závěsné konstrukce na lidské tělo, která umožnila uživateli volnost rukou. Mikrofony používané pro tyto konstrukce jsou známé jako lavalier (jedná se o verzi mikrofonu, která se dá považovat za předchůdce dnešního klopového mikrofonu, používaného např. moderátory televizních zpráv). Od roku 1957 prošly mikroporty značným vývojem a miniaturizací. Ruční mikrofony byly rozšířeny o mikrofony s rozměry jednotek až desítek milimetrů. Vysílače jsou několikanásobně menší s možností integrace do rukojeti ručního mikrofonu. Mikroport si tak okamžitě získává oblibu a z televize se šíří dál do rozhlasu, divadla a hudebních show. Bezdrátové mikrofony přinesly nevídanou volnost například pro herce, hudební interprety nebo moderátory. 6 Čerpáno z: Čerpáno z: Čerpáno z: Dostupné: Dostupné: Dostupné: Manuál k obsluze AKG systému WMS 4000 SR 4000, PT 4000, HT 4000 Katalogy techniky pro bezdrátový přenos firmy Sennheiser z roku

14 Obr. č. 2: První model mikroportu Sennheiser SK 1001 z r.1957 Zdroj: Dostupné: Obecný popis mikroportové soupravy Obecně řečeno se mikroportová souprava skládá z vysílače s elektroakustickým měničem a přijímače. Používané elektroakustické měniče lze obecně rozdělit na základě konstrukce. Prvním typem je ruční bezdrátový mikrofon, který má vysílač s anténou integrovaný v těle. Druhým typem a velmi častou variantou elektroakustického měniče pro divadelní účely je hlavový mikrofon. Třetím typem je klopový mikrofon. Vysílač je elektronické zařízení v odolném obalu kompaktních rozměrů, které slouží k vysílání radiového signálu. Obecně se dají rozdělit vysílače podle konstrukce a použití. K příjmu radiového signálu slouží přijímače, které můžeme obecně rozdělit podle konstrukce. Pole působnosti bezdrátového mikrofonního systému je v poslední době velmi široké. Díky použití mikroportu docílíme neustálé kontroly nad kontaktním snímání zvuku, který neruší estetickou povahu. Právě možnost snadného maskování dělá mikroport atraktivním zejména pro film, televizi a divadlo. 14

15 2.2. Princip bezdrátového přenosu signálu 7 Ať už jsme v divadle nebo sledujeme televizi, vidíme herce jak pohybuje ústy a slyšíme co z nich vychází. Málokoho by napadlo jak dlouhou cestu musí zvuk urazit od jeho hlasivek k našim uším. Vše začíná kontaktním snímání zvuku pomocí vhodného typu mikrofonu. Elektrický signál putuje z mikrofonu do předzesilovače, odtud pak do vysílacích obvodů mikroportu, kde na principu frekvenční modulace je převeden na signál s konstantní amplitudou, měnící svou frekvenci v rytmu změny amplitudy modulovaného signálu. Tento signál je vyzářen jako elektromagnetické vlnění vysílací částí mikroportu (anténou) v oblasti frekvenčního spektra UHF nebo VHF 8. Radiový signál zachycený přijímačem je zpětně demodulován elektronickými obvody na elektrický signál, který je zesílen na požadovanou hodnotu a odeslán na výstupní konektor. Obr. č. 3: Princip bezdrátového přenosu signálu Zdroj: Vlastní obrázek 7 Čerpáno: Dostupné: Čerpánoj: Dostupné: 8 VHF - Velmi krátké vlny jsou používány především pro přenos rozhlasového a radiového signálu. VHF se využívalo před UHF. - Kmitočty o frekvencích MHz. UHF - Ultra krátké vlny jsou používány pro televizní kanály a radiokomunikační služby např. WI-FI, mobilní telefony apod. - Kmitočty o frekvencích 0,3-3 GHz. UHF se využívá nyní kvůli vyššímu dosahu. 15

16 2.3. Podrobný popis mikroportové soupravy Ať už se jedná o jakýkoliv typ snímání zvuku, cesta elektrického signálu vždy začíná od mikrofonu. V případě použití bezdrátového mikrofonního systému pokračuje elektrický signál dál do vysílače odkud je odeslán radiovými vlnami do přijímače Mikrofony 9 Mikrofony slouží k přeměně akustické energie na elektrickou veličinu, odtud pochází výraz elektroakustický měnič. Práce a využití mikrofonů má svá specifika. Mikrofony se liší jednak svým využitím, ale i samotnou konstrukcí a principem, na kterém fungují. Každý mikrofon má své vlastnosti a obecně lze mikrofony rozdělit na základě několika kritérií a parametrů. Použití: Zpěv, řeč, hudební nástroje, profesionální snímání zvuku (např. televizní). Specifické vlastnosti a parametry mikrofonu: Citlivost, frekvenční charakteristika, impedance, směrová prostorová charakteristika. Princip přeměny akustické energie na elektrický signál: Mikrofonních principů pro přeměnu akustické energie na elektrický signál je celá řada. Velmi častou variantou používanou pro divadelní účely jsou dynamické a kapacitní mikrofonní systémy. Další možností jsou např. elektretové, páskové, piezoelektrické, nebo uhlíkové mikrofonní systémy. Konstrukce: Ruční mikrofon, hlavový mikrofon, klopový mikrofon, nástrojový mikrofon a další (např. úzce směrový mikrofon nebo snímač). Citlivost mikrofonu je dána poměrem výstupního napětí mikrofonu a akustickém tlaku, jenž napětí vybudilo. Udává se v jednotkách V/Pa. Běžné studiové mikrofony disponují citlivostí 1-10mV/Pa. 9 Václav Vlachý - Praxe zvukové techniky - ISBN / EAN / , Technická literatura Ben 2002, Kapitola 1.4 Citlivost mikrofonu, str. 20, kapitola 1. 8 Typy mikrofonních systémů, str. 31 a 39 16

17 Frekvenční charakteristika je citlivost mikrofonu na jednotlivé kmitočty zvukového spektra. Graficky je vyjádřena na dvou osách. Na vodorovné ose je vyznačeno kmitočtové spektrum a na svislé ose úroveň výstupního signálu. Impedance mikrofonu je důležitá, protože se vyrábějí dva druhy mikrofonů Vysokoimpedanční mikrofony dávají silnější signál, ale jsou náchylnější na elektromagnetická rušení na vedení. Nepotřebují složité předzesilovače a využití nachází spíše v komerční sféře. Naproti tomu nízkoimpedanční mikrofony jsou využívány profesionály. Předpokládá se nutnost použití předzesilovacích prvků, protože u tohoto typu mikrofonu se nejedná o výkonové přizpůsobení, ale o přenos maximálního napětí. Směrová prostorová charakteristika udává citlivost mikrofonu pro určitý úhel dopadu zdroje zvuku na mikrofon. Konstruktéři mikrofonů záměrně produkují mikrofony s různou směrovou prostorovou charakteristikou. Některé mikrofony mají možnost přepnutí směrové prostorové charakteristiky dle aktuálních požadavků. Obr. č. 4: Polární diagram - typy směrové prostorové charakteristiky Zdroj: Dostupné: Všesměrová (kulová) Citlivost mikrofonu je na všechny strany stejná. Ledvinová (kardioidní) Mikrofon snímá zvuk před sebou a potlačuje zvuk za sebou. Výhoda je v potlačení zpětné vazby. Hyperkardioidní jedná se o protaženou verzi kardioidního mikrofonu, ale s více směrovou charakteristikou. 17

18 Osmičková Využívá se například při natáčení pěveckých duetů nebo v rozhlase. Má stejnou citlivost na akustický tlak přicházející na mikrofonní vložku zepředu i zezadu. Úzce směrová Používá se zejména v televizi a u filmu, kdy jde o separaci požadovaného zvuku od okolních ruchů Princip přeměny akustické energie na elektroakustický signál Dynamický mikrofonní systém Konstrukce dynamického mikrofonu je tvořena lehkou kruhovou membránou vyrobenou z plastické hmoty, která je mechanicky spojena s cívkou, která je umístěna v určeném prostoru - mezikruží permanentního magnetu. Zvukové vlny dopadající na membránu ji rozkmitají. Současně s membránou kmitá i cívka, v níž se pohybem v magnetickém poli permanentního magnetu indukuje elektrické napětí, jehož průběh odpovídá průběhu akustického tlaku dopadajícího na membránu. Jedním z parametrů mikrofonu, který ovlivňuje jeho kvalitu je velikost a hmotnost membrány. Nevýhodou velké a hmotné membrány je její mechanická setrvačnost, což má za následek neschopnost reagovat na rychlé změny akustického tlaku u vyšších kmitočtů a tím dochází k poklesu na horním okraji přenášeného frekvenčního pásma. Schopnost reakce membrány na změny akustického tlaku úzce souvisí s hmotností cívky a vlastnostmi magnetického pole. Pohyb cívky v silnějším magnetickém poli indukuje vyšší napětí a proto lze použít cívku s nižším počtem závitů a tím i nižší hmotností. Cívka s nižším počtem závitů je schopna indukovat požadované napětí stejně tak, jako cívka s vyšším počtem závitů ve slabším magnetickém poli. Moderní dynamické mikrofony využívají magnet z neodymia 10. Mezi hlavní výhody dynamických mikrofonů patří nízké náklady na výrobu, mechanická odolnost, vlastnost snášet vysoký akustický tlak a nepotřebují napájení. Hlavní nevýhodou je nízká úroveň signálu. Dynamické mikrofony se vyrábějí ve všech směrových prostorových charakteristikách, ale nejčastěji se setkáme s kardioidním systémem. 10 Neodymový magnet je směsí neodymu, železa a boru. Jedná se o nejsilnějším typ magnetu s vynikajícími magnetickými vlastnostmi a nejvyšší vnitřní energií. 18

19 Obr. č. 5: Schéma zapojení dynamického mikrofonu Zdroj: Dostupné: Kapacitní mikrofonní systém Kapacitní mikrofonní systém vychází z podstaty kondenzátoru 11 (proto jsou slangově označovány jako kondenzátorové mikrofony). Systém je tvořen dvěma elektrodami, jednou pevnou a druhou, kterou tvoří membrána z lehkého a pružného materiálu s napařenou kovovou vrstvou (např. zlato). Akustický tlak dopadající na membránu mění její polohu a tím vyvolává změnu kapacity systému. Při zapojení do stejnosměrného elektrického obvodu vzniká na sériově zařazeném rezistoru průchodem proudu střídavé napětí, jehož průběh odpovídá průběhu akustického tlaku dopadajícího na membránu. Kapacitní mikrofony vyžadují zapojení předzesilovače s vysokou impedancí. Ve srovnání s dynamickými mikrofony jsou mnohem náročnější na konstrukci a jejich pořizovací cena může být vyšší než u dynamických mikrofonů. Mezi výhody patří jejich citlivost a věrohodnější snímání zvuku díky tenké plastické membráně, která má mnohem nižší hmotnost a tím i setrvačnost. Kapacitní mikrofon tak může snímat mnohem vyšší kmitočty, než je tomu u dynamických 11 Kondenzátor je elektronická součástka používaná v el. obvodech pro dočasné uchování náboje. Základní vlastností kondenzátoru je elektrická kapacita. 19

20 mikrofonů. Jednou z nevýhod kapacitních mikrofonů může být jejich citlivost a choulostivost ve vlhkém prostředí. Obr. č. 6: Schéma zapojení kapacitního mikrofonu Zdroj: Dostupné: 20

21 Používané elektroakustické měniče z hlediska konstrukce Ruční bezdrátový mikrofon Ruční bezdrátový mikrofon (slangově zvaný Handka - odvozeno z angličtiny) byl prvním typem mikroportu. Z hlediska konstrukce je určený do ruky. Zjednodušeně se skládá z rukojeti (tělo mikrofonu) a mikrofonní hlavy. Od klasického ručního mikrofonu se liší zejména vnitřní části těla. Ta obsahuje podpůrné obvody a integrovaný vysílač 12 s anténou. Ruční bezdrátový mikrofon se používá pro mluvené slovo i zpěv. Proto je velmi oblíbenou variantou vokálního mikrofonu. Vhodný je však i na různé typy besed, show a moderací. Základním příslušenstvím je protivětrná ochrana a výměnné barevné označení, které slouží ke snadné orientaci mezi jednotlivými mikrofony tam, kde se jich používá současně více. V případě hudebních vystoupení doplňuje ruční bezdrátový mikrofon držák na mikrofon a stativ. Vlastnosti a parametry mikrofonní hlavy vychází z kapitoly Mikrofony. Ruční bezdrátový mikrofon je napájen převážně z tužkových nebo 9V baterií. Příklad ručního bezdrátového mikrofonu 13 Ruční bezdrátový mikrofon AKG HT 400 s možností výměny mikrofonní hlavy je primárně určený na řeč a zpěv. Jedná se o mikrofon s ledvinovou směrovou prostorovou charakteristikou a kapacitním mikrofonním systémem. Hojně využíván na koncertech, v televizní tvorbě, na besedách apod. Parametry elektroakustického měniče jsou dány vlastnostmi použité mikrofonní hlavy. 12 Popis vysílače ručního bezdrátového mikrofonu vychází z kapitoly Vysílače 13 Čerpáno: Dostupné: 21

22 Obr. č. 7: Ruční bezdrátový mikrofon AKG HT 400 Zdroj: Dostupné: Obr. č. 8: Mikrofonní hlavy k tělu ručního mikrofonu AKG HT 400 Zdroj: Dostupné: 22

23 Příslušenství k ručnímu bezdrátovému mikrofonu Obr. č. 9: Protivětrná ochrana AKG W 3004 Zdroj: Dostupné: Obr. č. 10: Držák mikrofonu AKG SA 63 Zdroj: Dostupné: 23

24 Hlavový mikrofon Hlavový mikrofon (slangově zvaný náhlavní mikrofon, nebo Headset - převzato z angličtiny) je mikrofon uchycený pomocí tzv. brýlové konstrukce. Konstrukce je umístěna na hlavu obdobně jako brýle. Existují varianty uchycení na obě uši i varianty pro uchycení na jedno ucho. Starší řady hlavových mikrofonů byly nepohodlné masivní konstrukce s minimální možností změny velikosti obroučky (slangově mostu), nebo možnosti směrovat mikrofon. Díky vývoji jsou novější řady konstruovány s ohledem na individuální nastavení jednotlivých součástí brýlové konstrukce. Možnost regulace velikosti obroučky tak zvyšuje možnost využití a zajišťuje přesnější polohu mikrofonu vůči zdroji zvuku. Masivní konstrukce je nahrazena decentní a samotné kabelové vedení mikrofonu v rámci brýlové konstrukce je vyráběno tak, aby vydrželo vysoký nápor při mechanickém ohýbání. Další alternativou je možná výměna brýlové konstrukce. S mikrofonem je dodáváno několik velikostí obrouček. Hlavové mikrofony jsou nejvíce využívány v zábavných televizních pořadech a divadle (nejvíce v muzikálech). Jejich nesporná výhoda je umístění mikrofonu řádově v jednotkách až desítkách milimetrů od zdroje zvuku, což vede k potlačení okolního ruchu vůči snímanému zvuku. Příklad hlavového mikrofonu 14 Hlavový mikrofon typu DPA 4065 je vhodný jak na mluvené slovo, tak na zpěv. Nachází využití hlavně v divadelní a televizní tvorbě. Většina dnešních hlavových mikrofonů obsahuje originální řešení problému s potem a vlhkem. 14 Čerpáno z: Dostupné: 24

25 Obr. č. 11: Hlavový mikrofon DPA 4065 Zdroj: Dostupné: Konstrukce: Kapacitní mikrofonní systém Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz Impedance: 30-40Ohm Citlivost: 6mV/Pa Dynamický rozsah: 97dB Směrová prostorová charakteristika: Všesměrová Klopový mikrofon Klopový mikrofon je známý především z televizních obrazovek. Oblek moderátora večerních zpráv nenápadně doplňuje miniaturní mikrofon připevněný na klopu saka. Jedná se o klopový mikrofon. Jeho využití je ovšem mnohem širší. V kombinaci s vhodným příslušenstvím je hojně využíván na filmovou, televizní a divadelní tvorbu. Klopové mikrofony jsou často všívány do oděvů, paruk a jiných přikrývek hlavy. Dochází tak ke kontaktnímu snímání zvuku, aniž by utrpěla estetická povaha. Zejména při televizním záznamu divadelních inscenací jsou využívány klopové mikrofony ke kontaktnímu snímání zvuku. Jednou z dalších výhod je řešení situací, kdy dochází k mnoha změnám kostýmu během krátkého časového intervalu. Všitím klopového mikrofonu do všech kostýmů používaných na scéně během představení minimalizujeme možnost absence mikrofonu, nebo jeho špatné umístění. Pro výběr správného typu 25

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series Sony UWP- nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou za přijatelnou cenu a přitom bez interferencí Díky velké poptávce

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA. Petr Neček MIKROPORTY. Využití mikroportů pro divadelní účely.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA. Petr Neček MIKROPORTY. Využití mikroportů pro divadelní účely. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Petr Neček MIKROPORTY Využití mikroportů pro divadelní účely Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: BcA. Jan Škubal Brno 2011 Prohlašuji,

Více

Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně

Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně PEF MZLU v Brně 4. května 2010 Úvod Pro zpracování audiosignálu na počítači potřebujeme vedle programového vybavení i vybavení technické. Pomocí počítače a periferií můžeme zvuk do počítače nahrát, zpracovat

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

Přenosový kanál dvojbrany

Přenosový kanál dvojbrany STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Přenosový kanál dvojbrany PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

ÚVOD... 1 POPIS OBSLUŽNÝCH ČÁSTÍ... 1 OBSLUHA RADIOSTANICE... 3 VOLBA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TABULKA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE...

ÚVOD... 1 POPIS OBSLUŽNÝCH ČÁSTÍ... 1 OBSLUHA RADIOSTANICE... 3 VOLBA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TABULKA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... OBSAH ÚVOD... 1 POPIS OBSLUŽNÝCH ČÁSTÍ... 1 OBSLUHA RADIOSTANICE... 3 VOLBA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TABULKA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 ÚVOD ALAN 42 MULTI je mnohostranná a výkonná ruční

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY TECHNICKÁ DATA

DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY TECHNICKÁ DATA DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY intercom, zvonek kovový venkovní box bezdrátové spojení s vnitřním sluchátkem spojení s venkovním mikrofonem (bateriové napájení) možnost ovládání

Více

SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností:

SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností: SOUNDMAN R Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon Vyráběno a distribuováno společností: -2- Binaurální stereo mikrofonní sluchátka OKM, zahrnující omnidirekční stereo elektretový kondenzorový mikrofon

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Audiologie 2014. Týden komunikace osob se sluchovým postižením

Audiologie 2014. Týden komunikace osob se sluchovým postižením Audiologie 2014 Týden komunikace osob se sluchovým postižením Vítejte na přednášce BRÝLE PRO VAŠE UŠI Audiologické kompenzační pomůcky Přednáší: Michal Otruba Hana Loukotová Sennheiser & Panter historie

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

ELEKTRONICKÉ MODULY. Souprava přepínání videosignálů. Princip zapojení:

ELEKTRONICKÉ MODULY. Souprava přepínání videosignálů. Princip zapojení: Souprava přepínání videosignálů. Vyprojektovaný systém kamerového dohledu, kde byl DVR umístěn mimo dosah ostrahy objektu a přístup ostrahy do tohoto systému se předpokládal prostřednictvím datové sítě

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti...

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... Mgr. Petr Jelínek Ing. Michal Bílek Ing. Karel Johanovský Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... O co se vlastně jedná? dotykové obrazovky (displeje) jsou vstupní i výstupní zařízení dvě nesporné

Více

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém Diskuzní systém Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena - delegáta () nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 520RB), který má prioritní pravomoci

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5120 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

MBC 800, 900 bezdrátový mikrofon

MBC 800, 900 bezdrátový mikrofon MBC 800, 900 bezdrátový mikrofon Stránka č. 1 Úvodem: Předností nových bezdrátových systémů MBC je velmi kvalitní přenos snímaného signálu, k čemuž dopomáhá kvalitní dynamická vložka, velice dobře propracovaný

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_27_měření DVB-T s

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál. Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění

F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál. Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento produkt pracuje na bázi bezdrátového přenosu

Více

Stakohome Network s.r.o., tel.: +420 226 517 522, +420 776 780 373, stakohome@stakohome.cz www.inteligentni-byt.cz, www.stakohome.

Stakohome Network s.r.o., tel.: +420 226 517 522, +420 776 780 373, stakohome@stakohome.cz www.inteligentni-byt.cz, www.stakohome. LR4G 6 PRVKŮ SYSTÉM 2 PANELŮ LR3G TŘÍPASMOVÝ PANEL LR8G DVOUPÁSMOVÝ PANEL Jako vlajková loď řady reproduktorů Stealth Acoustics je LR4g prvním neviditelným reproduktorem, který se začleňuje do designu

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Detektor signálů iprotect 1210

Detektor signálů iprotect 1210 Detektor signálů iprotect 1210 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Detekce radiových a

Více

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o.

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor OBSAH 1) Akustika co to znamená 2) Materiály a jejich

Více

TECHNOLOGIE PRESTIGE LINE

TECHNOLOGIE PRESTIGE LINE SÉRIE Z DIODOVÉ HODINY Nabídka platná od 01.01.2012 A8LED je oficiální distributor panelů technologie LED (používané LED diody se super-jasnou svítivosti, s velkým úhlem svíceni). Zařízení ze série Z nabízíme

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 Návod k obsluze Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 12. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu. Může být

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 Panasonic KX-TG1611FXW/FXH/FXC/FXR/FXF Cenově výhodný digitální bezdrátový telefon s jednořádkový displejem, CLIP, podsvícený displej, telefonní seznam na 50 jmen, rychlá volba, budík, omezení volání,

Více

Popis. Technické vlastnosti

Popis. Technické vlastnosti Anténa Breti Navy je všesměrová anténa vysoké kvality vyvinutá speciálně pro plachetnice nebo motorová plavidla, malých rozměrů, o průměru a výšky 400 mm, pro přijímání signálů digitální, pozemni televize

Více

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY Důležitá bezpečnostní opatření CZE Toto zařízení generuje a používá radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno

Více

Záznam a reprodukce zvuku

Záznam a reprodukce zvuku Záznam a reprodukce zvuku 1 Jiří Sehnal Zpracoval: Ing. Záznam a reprodukce zvuku 1. Akustika a základní pojmy z akustiky 2. Elektroakustické měniče - mikrofony - reproduktory 3. Záznam zvuku - mechanický

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Mikrofony Lewitt série MTP

Mikrofony Lewitt série MTP Mikrofony Lewitt série MTP (MTP 240 DM/DMs, MTP 340 CM/CMs, MTP 440 DM, MTP 540 DM/DMs, MTP 840 DM, MTP 940 CM) Uživatelský manuál Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy LEWITT. V tomto uživatelském

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Polohovací zařízení. Počítačová myš Polohovací zařízení Polohovací zařízení jsou vstupní periferie, jejichž úkolem je umožnit snadnější ovládání programů a programových součástí operačního systému. Jedná se především o pohyb kurzoru po pracovní

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS 1) 100V ÚSTŘEDNY PA-1240-5-zónová mixážní ústředna s výkonem 340WMAX, 240WRMS - každou zónu lze zap/vyp a regulovat hlasitost - gong, siréna a externí signál jsou automaticky ztlumeny při hlášení - ústředna

Více

2 Konstrukce houslového nástroje

2 Konstrukce houslového nástroje Kořenov, 2012 PYTHAGOREJSKÉ LADĚNÍ Jan Hadrava, Jan Sixta, Martin Mirbauer Konzultant: Roman Cach 1 Úvod Púvodním cílem projektu bylo zkonstruovat jednostrunný hudební nástroj podobný houslím, na kterém

Více

Série 905 pozemní hlavní stanice STA / TKR NÁVOD K INSTALACI

Série 905 pozemní hlavní stanice STA / TKR NÁVOD K INSTALACI Hlavní stanice STA ALCAD sestává z kanálových konvertorů C0, zesilovačů řady ZG nebo ZP a příslušenství. Představuje ideální řešení hlavní stanice společné televizní antény nebo malého kabelového rozvodu.

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15

Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15 Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15 Návod k obsluze 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 15. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_30_měření DVB-T s

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Surrounding sound system

Surrounding sound system Surrounding sound system Instalační manuál REJSTŘÍK 1. Instrukce před zapojením 2. Předinstalační schéma montáže do zdi 3. Předinstalační schéma montáže na povrch 4. Schéma necentrálního zapojení 5. Schéma

Více