Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky"

Transkript

1 školní vzdělávací program Mechanik elektronických zařízení Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 4 4 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 10 5 Učební plán 13 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Estetické vzdělávání Literatura a kultura Společenskovědní vzdělávání Základy společenských a ekologických věd Matematické vzdělávání Matematika Přírodovědné vzdělávání Fyzika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání Ekonomika Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání Základy elektrotechniky Elektrotechnologie Elektronika Elektrická měření Číslicová technika Informační a síťové technologie Automatizace Technické kreslení Spolupráce se sociálními partnery 164

4 PLACE HERE Mechanik elektronických zařízení Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Datum Platnost Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 3 Název RVP Dosažené vzdělání RVP H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední vzdělání s výučním listem Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 IČ REDIZO Ředitel Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Telefon Fax www Zřizovatel Hlavní město Praha Adresa Praha 1, Mariánské náměstí 2 IČ Telefon www Doplňující údaje datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP Žák je vzděláván tak, aby získal vhodně vyvážené praktické i teoretické odborné vzdělání v elektrotechnice a rozvinul svou osobnost tak, aby byl schopen se uplatnit v práci a životě v moderní, neustále se rozvíjející a měnící se společnosti. Obor je zaměřen na elektronická a související elektrická a další zařízení a jejich praktické aplikace. Absolvent získal počáteční odborné vzdělání pro uplatnění ve výrobě, instalacích, servisu, údržbě, obsluze, provozu a prodeji elektronických a souvisejících elektrických a dalších zařízení. Žák je vychováván k profesionalitě, tedy ke kvalitě, hospodárnosti, bezpečnosti práce a schopnosti se učit a komunikovat se zadavatelem práce a spolupracovat s ostatními členy pracovní skupiny nebo ve firmě. :, Praha 9, Novovysočanská 48/280 Mechanik elektronických zařízení Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru RVP H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Absolvent má počáteční odborné elektrotechnické vzdělání pro uplatnění ve výrobě, servisu, službách a dalších povoláních. Učební doba je zakončena závěrečnou zkouškou. Úroveň vzdělání odpovídá mezinárodní srovnatelné úrovni pro vyšší sekundární vzdělání ISCED 3C. Absolvent získává odbornou způsobilost v elektrotechnice ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb. a dalších předpisů. Kvalifikace, možnosti uplatnění a dalšího vzdělávání absolventa: Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Absolvent má se svou kvalifikací možnost a) přímo vstoupit na trh práce b) pokračovat v nástavbovém studiu a získat vzdělání ukončené maturitní zkouškou na úrovni ISCED 3B nebo 3A c) v rámci celoživotního vzdělávání svou kvalifikaci rozšiřovat či měnit nejrůznější formou dalšího vzdělávání a kurzů na úrovni ISCED 3 a ISCED 4 d) po získání maturity ve vzdělávacím programu na neterciární úrovni ISCED 4, získat přípravné vzdělání pro studium na vysokých školách a školách univerzitního typu s ISCED 5. 3

6 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Kód a název oboru Délka studia v letech: 3 Tradice výuky oborů slaboproudé elektrotechniky na naší škole sahá až do předválečného období. Firma Philips si už tehdy vychovávala své vlastní mladé pracovníky. Později učiliště pokračovalo ve výchově učňů v rámci mateřského podniku Tesla Hloubětín. V roce 1959 dostalo novou budovu v klidné části Novovysočanské ulice, kde sídlí dodnes. Po celou dobu nepřetržitě probíhala výuka zaměřená na elektroniku (postupně obory radiomechanik, frekvenční mechanik, nyní mechanik elektronických zařízení, mechanik elektronik a slaboproudá elektrotechnika). Škola poskytuje vzdělání v oborech s výučním listem i maturitou a nejnověji i vyšší odborné vzdělání. Tato struktura umožňuje zájemcům o získání kvalifikace zvolit si obor a vzdělávací cestu podle svého zájmu, zaměření, náročnosti studia. Díky tomuto širokému spektru úrovní vzdělání mají zájemci o odborné vzdělání možnost volby své vzdělávací cesty výběrem oboru, který jim nejlépe podle jejich představ vyhovuje. Mohou zvolit mezi tříletým oborem s výučním listem, nebo čtyřletým s maturitou. U maturitních oborů si může zvolit obor zaměřený na elektroniku aplikovanou na datové a síťové komunikace, nebo obor zaměřený na elektroniku a elektronická zařízení pro informační a komunikační technologie, kde je součástí výuky i odborný výcvik. Tento obor lze absolvovat i ve dvouletém nástavbovém studiu. V případě úspěšného absolvování učebního oboru s výučním listem mají absolventi možnost přímého uplatnění v pestré nabídce pracovních příležitostí ve výrobě, službách, údržbě, servisu a dalších dělnických profesí, nebo pokračovat ve studiu navazujícího maturitního oboru a složit maturitní zkoušku a tím získat možnost odpovídajícího uplatnění na trhu práce, nebo žádat o přijetí ke studiu na vysoké škole. Neúspěšným žákům oborů s maturitou, kteří přecenili své schopnosti a náročné studium nezvládají, škola již v průběhu studia v případě zájmu umožňuje plynule a bezztrátově přejít na méně náročný obor bez maturity a získat tak vzdělání odpovídající jejich schopnostem a kvalifikaci pro uplatnění v elektrotechnice. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. V dubnu 2008 byly dokončeny práce na realizaci projektu výstavba a vybavení Centra celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT). Tento projekt spočíval v nástavbě dvou pater na části hlavní budovy školy a jednoho patra na budově nových dílen. Celkem tak škola ke stávajícím prostorám získala dalších 10 učeben, velké dělitelné konferenční sály a nejmodernější v současné době dostupné technické a technologické vybavení. Novými prostorami škola disponuje od září roku V hlavní budově školy je internetová kavárna s volným přístupem pro studenty, kde mají možnost se scházet, využívat volného přístupu k internetu pro studium i zábavu. V jedné z vedlejších budov jsou tři vzájemně propojitelné konferenční sály s nejmodernějším technickým vybavením a IA technikou, vč. videokonference, v nichž škola pořádá workshopy pro studenty, prezentace a přednášky sociálních partnerů, kulturní akce. Škola je momentálně zapojena do několika mezinárodních projektů, v nichž jsou angažováni hlavně nadanější žáci. V této činnosti hodláme pokračovat. Tato škola poskytuje ucelené elektrotechnické vzdělání od učebního oboru až po vyšší odborné, disponuje nejmodernější technikou a týmem lidí, který reaguje na změny a do výuky implementuje nejmodernější poznatky z tohoto překotně se rozvíjejícího odvětví. 4

7 Charakteristika školy 5

8 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Kód a název oboru Délka studia v letech: 3 Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení. Na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Na oboru Mechanik elektronických zařízení jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou je zřejmá převažující orientace na výuku s využitím počítače a interaktivních tabulí. Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou, internetem a e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání. V praktických předmětech a cvičeních žáci pracují samostatně pod vedením vyučujícího, který používá výukových metod, jako jsou řešení neproblémových úloh, problémový výklad, demonstračně problémový výklad a samostatná nebo týmová experimentální činnost. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích nebo v učebnách s výpočetní technikou. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, vyhledává další potřebné informace z tabulek, literatury a internetu. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích. Žáci jsou také zapojováni do činností v rámci mezinárodních projektů. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi, ve škole probíhají také workshopy firem v nichž mohou absolventi nalézt uplatnění. Žák se ve stanoveném rozsahu seznamí s praktickými činnostmi a typickými pracemi s nářadím, materiály a součástkami používanými v elektronických, elektrických a souvisejících zařízeních, katalogovými listy, katalogy, ceníky, výrobními a servisními dokumentacemi a s vedením související administrativy, pořizováním záznamů, zápisů a protokolů. Součástí výuky je nácvik dodržování osobní i technologické kázně, organizace a bezpečnosti práce, nácvik zodpovědnosti za své jednání, provedenou práci, vzájemnou komunikaci v pracovní skupině a se zadavatelem práce, simulující jednání se zákazníkem. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Na oboru Mechanik elektronických zařízení je pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o zvolený obor. Žáci budou vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními. Budou umět využívat informačních technologií. c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. 6

9 Charakteristika ŠVP Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (návštěva divadla, kina), soutěže, akce třídních kolektivů atd. d) podmínky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Naše škola je otevřena všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. žákům se zdravotním postižením i žákům se sociálním znevýhodněním. Uvedeným skupinám vycházíme vstříc i během přijímacího řízení ke studiu na naší, pokud jsme na tuto skutečnost ze strany rodičů upozorněni. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd ( 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.). V této organizační formě vzdělávání se snažíme vytvářet výše uvedeným žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb, a to především - individuálním přístupem jednotlivých vyučujících, - vytvářením příznivé společenské atmosféry ve třídě i škole, - kombinacemi speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace, - nabídkou individuálního studijního (vzdělávacího) plánu, - zohledněním druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání, - spoluprací s rodiči či zákonnými zástupci žáka, - spoluprací se středisky výchovné péče, školskými zařízeními a jejich odbornými pracovníky a vlastním výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo plně zajistit bezbariérový přístup do většiny prostor ve škole, je možné ke studiu přijímat žáky na invalidním vozíčku. V současné době navštěvují naši školu žáci s určitým postižením částečnými vadami řeči, také žáci s dlouhodobým onemocněním (diabetes apod.). e) zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných V případě studia žáků mimořádně nadaných jsme připraveni pro jejich výuku takové podmínky, které budou odpovídat jejich nadání a stanovenému stupni vzdělání. Jsme schopni stanovit speciální výukový plán s možností řady individuálních konzultací s vyučujícími případně s některými zaměstnanci našich sociálních partnerů. Koordinovat tuto výuku budeme ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy. Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou tříletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve u na 37 týdnů. Součástí je lyžařský výcvikový kurz, kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem v čtrnáctidenním cyklu, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin). Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP a školním klasifikačním řádem. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy. Realizace BOZP a požární prevence 7

10 Charakteristika ŠVP Všichni žáci při nástupu do u projdou školením o BOZP a požární prevenci. Žáci školy jsou v odborných předmětech seznamováni s pracovištěm a riziky, která se zde vyskytují při práci s nářadím, poučeni o budoucí práci na učebně, bezpečnostními pravidly pro práci na učebně, s pravidly požární ochrany a se zásadami první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Zdůrazňována je také nutnost pracovního oděvu, pořádku na pracovišti i organizace práce a práce s nářadím apod. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání, vyhovění podmínkám přijímacího řízení a vyhovující zdravotní stav. Podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 689/2004. Sb. ze dne ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a Nařízení vlády č.224/2007sb. ze dne 13. srpna 2007 je z hlediska zdravotních požadavků stanoveno, že výše uvedené pozice nemohou vykonávat osoby, které trpí jedním či více z onemocnění: - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování v případě že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činnosti s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona Způsob ukončení vzdělávání Tříleté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) a platných předpisů. Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, z písemné zkolušky. z ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčední o závěrečné zkoušce a výuční list. Zkoušky jsou dle JZZZ. 4.1 Podmínky realizace Areál školy se nachází v klidné části Novovysočanské ulice v Praze 9. V areálu je pětipodlažní hlavní budova a dvě budovy dílen. Škola dále disponuje odloučeným pracovištěm v Praze 10, které leží na pozemku 7000 m2 a sestává se z pěti budov. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá tělocvičnu TJ Sokol Nové Vysočany. Součástí školy je sportovní hřiště s relaxačním prostorem, vybudované v r za finančního přispění EU, státního rozpočtu a MHMP. Ve škole je nově zrekonstruovaná školní jídelna a výdejna stravy. Jídlo je dováženo. Samozřejmostí je objednávání obědů prostřednictvím čipového systému. Studentům jsou k dispozici nápojové a svačinové automaty a kopírka v personálním oddělení. Vybavení školy moderními učebními pomůckami je díky grantové politice školy a využívání mimorozpočtových zdrojů financování na nadprůměrné úrovni. Školní nábytek je povětšinou nový, škola jej pořídila v rámci realizace evropského projektu Centrum CEVELIT, zbývající je postupně obnovován. V hlavní budově školy sídlí sekretariát ředitelky školy a personální oddělení, ředitelna, ekonomické oddělení, místnosti zástupců ředitelky školy pro teoretické a praktické vyučování, internetová kavárna s volným 8

11 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace přístupem pro studenty, knihovna, jazykové laboratoře, kabinety, výdejna stravy a jídelna, bufet, strojní dílny, prostory údržby atd. V budově školy je k dispozici 21 učeben. Ve škole jsou specializované učebny pro výuku odborných elektrotechnických předmětů, tři jazykové učebny, tři specializované učebny výpočetní techniky, dále pak učebna matematiky, dvě plně vybavené elektrolaboratoře. Běžný standard ve vybavenosti učeben je bílá keramická, či interaktivní tabule (10ks) s dataprojektorem a připojení k internetu zajištěné buď pevným připojením (LAN či PLC) nebo wifi. Specializované učebny jsou vybaveny PC, měřícími přístoji, tiskárnami, scanery atd. V hlavní budově se nacházejí tři strojní dílny s vybavením mechanickými přístroji. Areál v Novovysočanské ulici dále disponuje svářečskou dílnou a osmi dílnami vybavenými speciálně pro elektrotechnické vzdělávání. Rovněž tyto místnosti jsou připojeny k vnitřní i venkovní datové síti, k dispozici jsou elektronické katalogy elektrotechnických součástek atd. Pro potřebu vyučujících i pro vzdělávání žáků je zřízena školní knihovna, která je dostupná ve 4. patře hlavní budovy školy. Obsahuje učebnice i další odborné knihy v počtu cca 1500 ks ze všech oborů, které jsou na škole vyučovány. Každý rok jsou pravidelně nakupovány novinky, zejména z odborné literatury. Kromě odborné literatury je k dispozici i knihovna beletrie. Slouží především žákům ke zvyšování jejich kulturního rozhledu a k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Elektronická knihovna má k dispozici několik stovek datových CD nosičů volně šiřitelného vybavení, Amatérského rádia, atd. Žáci mají přístup na školní intranet, kde jsou k dispozici elektronické výukové materiály. V budově jsou 4 servery provozní, aplikační, file server a záložní provozní - funkčně řadič domény. Záložní řadič domény převezme řízení sítě v případě výpadku nebo údržby hlavního serveru. Počítačové vybavení školy je v současné době ustáleno na počtu cca 200 ks, z nichž více než polovina slouží k výuce studentů. K dispozici pro výuku jsou minimálně v 10 učebnách tiskárny, lokální i síťové, laserové i inkoustové, dále plotr velikosti A3. Výuce rovněž slouží scanery, 6 ks rozměru A4, 2 ks rozměru A3. Ve škole je nainstalováno 10 interaktivních tabulí - velkých odolných zobrazovacích ploch reagující na dotyk, propojených s počítačem vybaveným příslušným softwarem a 2 videokonferenční jednotky. Připojení k internetu je zajištěno radiově společností Casablanca, Použitá technologie k připojení SŠSE pracuje v bezdrátovém pásmu 10GHz (volné pásmo) a dovoluje bez změn zařízení poskytnout až 14Mbit/s symetricky - navýšení kapacity je možné provést do 24hodin. V současnosti je rychlost připojení 4Mbit/s a je naprosto dostačující, což dokazuje monitoring společnosti Casablanca. Personální zajištění Pedagogický sbor tvoří v současné době pouze interní zaměstnanci, pro výuku na Vyšší odborné škole od bude škola spolupracovat i se spolupracovníky externími. Ke měl pedagogický sbor celkem 50 zaměstnanců, z nichž plnou aprobaci splňuje 72 %, dále má škola 14 nepedagogických pracovníků. Všichni pracovníci školy, vyučující všech předmětů i ostatní zaměstnanci se sami podle svého zaměření a zájmu dále různou formou vzdělávají. Vyučující, kteří dosud nemají celou předepsanou šíři kvalifikace si vzdělání doplňují dalším studiem při zaměstnání. Ve škole pracuje speciální pedagog, který vykonává funkci výchovného poradce a školního metodika prevence. Ve škole funguje pracovník ve funkci ICT koordinátor s Osvědčením o absolvování studia k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Všichni zaměstnanci jsou podle svého pracovního zařazení ve stanovaných lhůtách pravidelně proškolováni a přezkušováni z předpisů bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany, zajišťování vhodných pracovních a hygienických podmínek mladistvých a také z oborových předpisů a skládají kvalifikační zkoušky způsobilosti pracovníků pro práci s elektrickým zařízením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 9

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk Jazyk a řeč Publicistický styl Německý jazyk Guten Tag Familie und Freunde Essen und Trinken Mein Tag Beruf und Arbeit In einer fremden Stadt Gesundheit In der Stadt unterwegs Literatura a kultura Oficiální, samizdatová a exilová literatura Média Základy společenských a ekologických věd Česká republika, Evropa a svět Člověk a právo Ekonomika Základy tržní ekonomiky Zaměstnanci Podnikání,podnikatel Podnik Peníze,mzdy,daně,pojistné Daňová evidenční povinnost Informační a komunikační technologie Osobní počítač Internet Elektrická měření Měřící metody a chyby měření Úvod - organizace výuky, BOZP a PO Úvod do světa práce Pokryto předmětem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských a ekologických věd Literatura a kultura Ekonomika Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Český jazyk Zvuková stránka jazyka Nauka o slohu Umělecký styl Německý jazyk Gesundheit In der Stadt unterwegs Literatura a kultura Antická literatura Romantimus v evropské a české literatuře Apelativní funkce literatury s přírodní tematikou Základy společenských a ekologických věd Člověk v lidském společenství Fyzika Mechanika Termika Vlnění a optika Fyzika atomu Vesmír Tělesná výchova Atletika Informační a komunikační technologie Osobní počítač Internet Grafika Textový editor Elektrotechnologie Technologie výroby a zpracování Polovodiče Emise a nelineární prvky Izolanty Magnetické materiály Pokryto předmětem Český jazyk Základy společenských a ekologických věd Fyzika Informační a komunikační technologie Elektrotechnologie Automatizace 10

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Člověk a svět práce Integrace do výuky Český jazyk Publicistický styl Administrativní styl Pravopis Rétorika Literatura a kultura Film a filmová zpracování beletrie Základy společenských a ekologických věd Člověk jako občan Člověk a právo Matematika Rovinné útvary Ekonomika Základy tržní ekonomiky Zaměstnanci Podnikání,podnikatel Podnik Peníze,mzdy,daně,pojistné Daňová evidenční povinnost Informační a komunikační technologie Osobní počítač Programové vybavení Internet Grafika Textový editor Tabulkový procesor Program pro tvorbu schémat a plošných spojů Úvod do světa práce Pokryto předmětem Český jazyk Německý jazyk Základy společenských a ekologických věd Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektronika Automatizace Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Český jazyk Nauka o slohu Pravopis Německý jazyk Meine Wohnung Gesundheit Literatura a kultura Kultura v životě člověka Matematika Funkce Úvod do studia literatury Práce s daty Goniometrie Informační a komunikační technologie Osobní počítač Programové vybavení Internet Grafika Textový editor Základy elektrotechniky Elektronika Tabulkový procesor Program pro tvorbu schémat a plošných spojů Základní pojmy Elektrostatické pole Stejnosměrný proud Magnetické pole Elektromagnetická indukce Střídavé proudy Elektrochemie Elektronické obvody Napájecí zdroje- klasické a spínané Zesilovače v analogové technice Operační zesilovače Oscilátory Modulátory a směšovače Detektory a demodulátory Základy impulzní techniky Základy digitálního zpracování signálu Specifické učivo, opakování Vznik a šíření elektromagnetických vln Elektrická měření Elektroakustika Rozhlasový přenosový řetězec Televizní přenosový řetězec Přenosová technika Datové přenosy Pevné mobilní a satelitní sítě, radiolokace a zaměřování Záznam a komprese dat Měřící metody a chyby měření Měřící soustavy analogových měřících přístrojů Měření napětí Měření proudu a výkonu Přístroje pro měření pasivních elektrických součástek Osciloskopy Číslicová technika Přístroje pro měření napětí a proudu Přístroje pro měření pasivních elektrických součástek Přístroje na měření parametrů polovodičových součástek Přístroje pro měření časového intervalu, frekvence Číselné soustavy 11

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Kódování dat Logické proměnné, logické funkce, jejich popis a minimalizace Realizace logických funkcí Analogové a číslicové veličiny Převody mezi číselnými soustavami a aritmetické operace v číselných soustavách Opakování učiva Opakování látky u Klopné obvody Sekvenční logické obvody, popis, vlastnosti Paměti Posuvné registry Čítače Opakování látky Pokryto předmětem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Základy elektrotechniky Elektrická měření Elektronika Elektrotechnologie Číslicová technika Informační a síťové technologie Technické kreslení Automatizace 12

15 Učební plán 5 Učební plán 5 Učební plán Škola Název ŠVP, Praha 9, Novovysočanská 48/280 Mechanik elektronických zařízení Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Učební plán ročníkový RVP H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Povinné předměty Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Český jazyk /2 3,5 Cizí jazyky Literatura a kultura /2 2,5 Základy společenských a ekologických věd Matematika Fyzika Tělesná výchova Ekonomika Informační a komunikační technologie Základy elektrotechniky Elektrotechnologie Elektronika Elektrická měření Číslicová technika Informační a síťové technologie Automatizace Technické kreslení Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán Volitelné předměty Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Přehled využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský výcvik 1 Časová rezerva Závěrečné zkoušky 1 null Celkem:

17 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Kód a název oboru Délka studia v letech: 3 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace , ,5 15 Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 3 96 Český jazyk 3, ,5 15 Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Cizí jazyky Estetické vzdělávání ,5 81 0,5 15 Estetické vzdělávání Literatura a kultura 2,5 81 0,5 15 Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Základy společenských a ekologických věd 3 96 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání Fyzika Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 60 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Odborné vzdělávání Elektrotechnika Základy elektrotechniky Elektrotechnická zařízení Elektrotechnologie Elektronika Elektronika Elektrická měření Elektrická měření Elektronika Číslicová technika Elektrotechnická zařízení Technické kreslení disponibilní Celkem

18 7 7.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk /2 Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně 16

19 7.1.1 Český jazyk účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) Personální a sociální kompetence reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle 2 týdně, P Jazyk a řeč Dotace učebního bloku: 10 orientuje se v soustavě jazyků zařadí jazyk dle rodiny vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny umí rozdělit vývojové fáze jazyka - jazyk a řeč, jazyková komunikace, myšlení a jazyk, - národní jazyk a jeho útvary, čeština a slovanské jazyky, - jazyková kultura, - základní vývojové tendence jazyka má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů orientuje se v soustavě jazyků ODS uvědomí si národnostní specifika Literatura a kultura Literatura nejstarších neevropských kultur 17

20 7.1.1 Český jazyk Zvuková stránka jazyka Dotace učebního bloku: 10 řídí se zásadami správné výslovnosti pozná rozdíl mezi správnou a nesprávnou výslovností - systém českých hlásek - zásady správné výslovnosti, - prostředky souvislé řeči rozumí obsahu textu i jeho částí umí pracovat s textem řídí se zásadami správné výslovnosti ČŽP dokáže hovořit o tématu přírody, ochrany životního prostředí Základy společenských a ekologických věd Problematika ekologie Pravopis Dotace učebního bloku: 14 pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka umí hledat v pravidlech zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky čerpá z internetu, tiskovin a ostatních médií rozumí obsahu textu i jeho částí - pravopis vyplývající ze stavby slova - pravopis vyplývajícíz tvarosloví - velká písmena - interpunkce Grafická stránka jazyka Dotace učebního bloku: 10 vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně umí hovořit k tématu a nepoužívá parazitní výrazy zaznamenává bibliografické údaje zpracuje bibliografické údaje dle zadání používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů zná význam klíčových slov - písmo, jeho vznik, vývoj a druhy - základní principy českého pravopisu vyjmenovaná slova, velká písmena, shoda podnětu s přísudkem 18

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky školní vzdělávací program Elektronik pro informační a síťové technologie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více