Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky"

Transkript

1 školní vzdělávací program Mechanik elektronických zařízení Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 4 4 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 10 5 Učební plán 13 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Estetické vzdělávání Literatura a kultura Společenskovědní vzdělávání Základy společenských a ekologických věd Matematické vzdělávání Matematika Přírodovědné vzdělávání Fyzika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání Ekonomika Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání Základy elektrotechniky Elektrotechnologie Elektronika Elektrická měření Číslicová technika Informační a síťové technologie Automatizace Technické kreslení Spolupráce se sociálními partnery 164

4 PLACE HERE Mechanik elektronických zařízení Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Datum Platnost Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 3 Název RVP Dosažené vzdělání RVP H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední vzdělání s výučním listem Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 IČ REDIZO Ředitel Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Telefon Fax www Zřizovatel Hlavní město Praha Adresa Praha 1, Mariánské náměstí 2 IČ Telefon www Doplňující údaje datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP Žák je vzděláván tak, aby získal vhodně vyvážené praktické i teoretické odborné vzdělání v elektrotechnice a rozvinul svou osobnost tak, aby byl schopen se uplatnit v práci a životě v moderní, neustále se rozvíjející a měnící se společnosti. Obor je zaměřen na elektronická a související elektrická a další zařízení a jejich praktické aplikace. Absolvent získal počáteční odborné vzdělání pro uplatnění ve výrobě, instalacích, servisu, údržbě, obsluze, provozu a prodeji elektronických a souvisejících elektrických a dalších zařízení. Žák je vychováván k profesionalitě, tedy ke kvalitě, hospodárnosti, bezpečnosti práce a schopnosti se učit a komunikovat se zadavatelem práce a spolupracovat s ostatními členy pracovní skupiny nebo ve firmě. :, Praha 9, Novovysočanská 48/280 Mechanik elektronických zařízení Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru RVP H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Absolvent má počáteční odborné elektrotechnické vzdělání pro uplatnění ve výrobě, servisu, službách a dalších povoláních. Učební doba je zakončena závěrečnou zkouškou. Úroveň vzdělání odpovídá mezinárodní srovnatelné úrovni pro vyšší sekundární vzdělání ISCED 3C. Absolvent získává odbornou způsobilost v elektrotechnice ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb. a dalších předpisů. Kvalifikace, možnosti uplatnění a dalšího vzdělávání absolventa: Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Absolvent má se svou kvalifikací možnost a) přímo vstoupit na trh práce b) pokračovat v nástavbovém studiu a získat vzdělání ukončené maturitní zkouškou na úrovni ISCED 3B nebo 3A c) v rámci celoživotního vzdělávání svou kvalifikaci rozšiřovat či měnit nejrůznější formou dalšího vzdělávání a kurzů na úrovni ISCED 3 a ISCED 4 d) po získání maturity ve vzdělávacím programu na neterciární úrovni ISCED 4, získat přípravné vzdělání pro studium na vysokých školách a školách univerzitního typu s ISCED 5. 3

6 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Kód a název oboru Délka studia v letech: 3 Tradice výuky oborů slaboproudé elektrotechniky na naší škole sahá až do předválečného období. Firma Philips si už tehdy vychovávala své vlastní mladé pracovníky. Později učiliště pokračovalo ve výchově učňů v rámci mateřského podniku Tesla Hloubětín. V roce 1959 dostalo novou budovu v klidné části Novovysočanské ulice, kde sídlí dodnes. Po celou dobu nepřetržitě probíhala výuka zaměřená na elektroniku (postupně obory radiomechanik, frekvenční mechanik, nyní mechanik elektronických zařízení, mechanik elektronik a slaboproudá elektrotechnika). Škola poskytuje vzdělání v oborech s výučním listem i maturitou a nejnověji i vyšší odborné vzdělání. Tato struktura umožňuje zájemcům o získání kvalifikace zvolit si obor a vzdělávací cestu podle svého zájmu, zaměření, náročnosti studia. Díky tomuto širokému spektru úrovní vzdělání mají zájemci o odborné vzdělání možnost volby své vzdělávací cesty výběrem oboru, který jim nejlépe podle jejich představ vyhovuje. Mohou zvolit mezi tříletým oborem s výučním listem, nebo čtyřletým s maturitou. U maturitních oborů si může zvolit obor zaměřený na elektroniku aplikovanou na datové a síťové komunikace, nebo obor zaměřený na elektroniku a elektronická zařízení pro informační a komunikační technologie, kde je součástí výuky i odborný výcvik. Tento obor lze absolvovat i ve dvouletém nástavbovém studiu. V případě úspěšného absolvování učebního oboru s výučním listem mají absolventi možnost přímého uplatnění v pestré nabídce pracovních příležitostí ve výrobě, službách, údržbě, servisu a dalších dělnických profesí, nebo pokračovat ve studiu navazujícího maturitního oboru a složit maturitní zkoušku a tím získat možnost odpovídajícího uplatnění na trhu práce, nebo žádat o přijetí ke studiu na vysoké škole. Neúspěšným žákům oborů s maturitou, kteří přecenili své schopnosti a náročné studium nezvládají, škola již v průběhu studia v případě zájmu umožňuje plynule a bezztrátově přejít na méně náročný obor bez maturity a získat tak vzdělání odpovídající jejich schopnostem a kvalifikaci pro uplatnění v elektrotechnice. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. V dubnu 2008 byly dokončeny práce na realizaci projektu výstavba a vybavení Centra celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT). Tento projekt spočíval v nástavbě dvou pater na části hlavní budovy školy a jednoho patra na budově nových dílen. Celkem tak škola ke stávajícím prostorám získala dalších 10 učeben, velké dělitelné konferenční sály a nejmodernější v současné době dostupné technické a technologické vybavení. Novými prostorami škola disponuje od září roku V hlavní budově školy je internetová kavárna s volným přístupem pro studenty, kde mají možnost se scházet, využívat volného přístupu k internetu pro studium i zábavu. V jedné z vedlejších budov jsou tři vzájemně propojitelné konferenční sály s nejmodernějším technickým vybavením a IA technikou, vč. videokonference, v nichž škola pořádá workshopy pro studenty, prezentace a přednášky sociálních partnerů, kulturní akce. Škola je momentálně zapojena do několika mezinárodních projektů, v nichž jsou angažováni hlavně nadanější žáci. V této činnosti hodláme pokračovat. Tato škola poskytuje ucelené elektrotechnické vzdělání od učebního oboru až po vyšší odborné, disponuje nejmodernější technikou a týmem lidí, který reaguje na změny a do výuky implementuje nejmodernější poznatky z tohoto překotně se rozvíjejícího odvětví. 4

7 Charakteristika školy 5

8 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Kód a název oboru Délka studia v letech: 3 Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení. Na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Na oboru Mechanik elektronických zařízení jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou je zřejmá převažující orientace na výuku s využitím počítače a interaktivních tabulí. Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou, internetem a e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání. V praktických předmětech a cvičeních žáci pracují samostatně pod vedením vyučujícího, který používá výukových metod, jako jsou řešení neproblémových úloh, problémový výklad, demonstračně problémový výklad a samostatná nebo týmová experimentální činnost. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích nebo v učebnách s výpočetní technikou. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, vyhledává další potřebné informace z tabulek, literatury a internetu. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích. Žáci jsou také zapojováni do činností v rámci mezinárodních projektů. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi, ve škole probíhají také workshopy firem v nichž mohou absolventi nalézt uplatnění. Žák se ve stanoveném rozsahu seznamí s praktickými činnostmi a typickými pracemi s nářadím, materiály a součástkami používanými v elektronických, elektrických a souvisejících zařízeních, katalogovými listy, katalogy, ceníky, výrobními a servisními dokumentacemi a s vedením související administrativy, pořizováním záznamů, zápisů a protokolů. Součástí výuky je nácvik dodržování osobní i technologické kázně, organizace a bezpečnosti práce, nácvik zodpovědnosti za své jednání, provedenou práci, vzájemnou komunikaci v pracovní skupině a se zadavatelem práce, simulující jednání se zákazníkem. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Na oboru Mechanik elektronických zařízení je pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o zvolený obor. Žáci budou vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními. Budou umět využívat informačních technologií. c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. 6

9 Charakteristika ŠVP Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (návštěva divadla, kina), soutěže, akce třídních kolektivů atd. d) podmínky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Naše škola je otevřena všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. žákům se zdravotním postižením i žákům se sociálním znevýhodněním. Uvedeným skupinám vycházíme vstříc i během přijímacího řízení ke studiu na naší, pokud jsme na tuto skutečnost ze strany rodičů upozorněni. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd ( 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.). V této organizační formě vzdělávání se snažíme vytvářet výše uvedeným žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb, a to především - individuálním přístupem jednotlivých vyučujících, - vytvářením příznivé společenské atmosféry ve třídě i škole, - kombinacemi speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace, - nabídkou individuálního studijního (vzdělávacího) plánu, - zohledněním druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání, - spoluprací s rodiči či zákonnými zástupci žáka, - spoluprací se středisky výchovné péče, školskými zařízeními a jejich odbornými pracovníky a vlastním výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo plně zajistit bezbariérový přístup do většiny prostor ve škole, je možné ke studiu přijímat žáky na invalidním vozíčku. V současné době navštěvují naši školu žáci s určitým postižením částečnými vadami řeči, také žáci s dlouhodobým onemocněním (diabetes apod.). e) zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných V případě studia žáků mimořádně nadaných jsme připraveni pro jejich výuku takové podmínky, které budou odpovídat jejich nadání a stanovenému stupni vzdělání. Jsme schopni stanovit speciální výukový plán s možností řady individuálních konzultací s vyučujícími případně s některými zaměstnanci našich sociálních partnerů. Koordinovat tuto výuku budeme ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy. Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou tříletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve u na 37 týdnů. Součástí je lyžařský výcvikový kurz, kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem v čtrnáctidenním cyklu, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin). Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP a školním klasifikačním řádem. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy. Realizace BOZP a požární prevence 7

10 Charakteristika ŠVP Všichni žáci při nástupu do u projdou školením o BOZP a požární prevenci. Žáci školy jsou v odborných předmětech seznamováni s pracovištěm a riziky, která se zde vyskytují při práci s nářadím, poučeni o budoucí práci na učebně, bezpečnostními pravidly pro práci na učebně, s pravidly požární ochrany a se zásadami první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Zdůrazňována je také nutnost pracovního oděvu, pořádku na pracovišti i organizace práce a práce s nářadím apod. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání, vyhovění podmínkám přijímacího řízení a vyhovující zdravotní stav. Podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 689/2004. Sb. ze dne ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a Nařízení vlády č.224/2007sb. ze dne 13. srpna 2007 je z hlediska zdravotních požadavků stanoveno, že výše uvedené pozice nemohou vykonávat osoby, které trpí jedním či více z onemocnění: - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování v případě že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činnosti s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona Způsob ukončení vzdělávání Tříleté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) a platných předpisů. Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, z písemné zkolušky. z ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčední o závěrečné zkoušce a výuční list. Zkoušky jsou dle JZZZ. 4.1 Podmínky realizace Areál školy se nachází v klidné části Novovysočanské ulice v Praze 9. V areálu je pětipodlažní hlavní budova a dvě budovy dílen. Škola dále disponuje odloučeným pracovištěm v Praze 10, které leží na pozemku 7000 m2 a sestává se z pěti budov. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá tělocvičnu TJ Sokol Nové Vysočany. Součástí školy je sportovní hřiště s relaxačním prostorem, vybudované v r za finančního přispění EU, státního rozpočtu a MHMP. Ve škole je nově zrekonstruovaná školní jídelna a výdejna stravy. Jídlo je dováženo. Samozřejmostí je objednávání obědů prostřednictvím čipového systému. Studentům jsou k dispozici nápojové a svačinové automaty a kopírka v personálním oddělení. Vybavení školy moderními učebními pomůckami je díky grantové politice školy a využívání mimorozpočtových zdrojů financování na nadprůměrné úrovni. Školní nábytek je povětšinou nový, škola jej pořídila v rámci realizace evropského projektu Centrum CEVELIT, zbývající je postupně obnovován. V hlavní budově školy sídlí sekretariát ředitelky školy a personální oddělení, ředitelna, ekonomické oddělení, místnosti zástupců ředitelky školy pro teoretické a praktické vyučování, internetová kavárna s volným 8

11 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace přístupem pro studenty, knihovna, jazykové laboratoře, kabinety, výdejna stravy a jídelna, bufet, strojní dílny, prostory údržby atd. V budově školy je k dispozici 21 učeben. Ve škole jsou specializované učebny pro výuku odborných elektrotechnických předmětů, tři jazykové učebny, tři specializované učebny výpočetní techniky, dále pak učebna matematiky, dvě plně vybavené elektrolaboratoře. Běžný standard ve vybavenosti učeben je bílá keramická, či interaktivní tabule (10ks) s dataprojektorem a připojení k internetu zajištěné buď pevným připojením (LAN či PLC) nebo wifi. Specializované učebny jsou vybaveny PC, měřícími přístoji, tiskárnami, scanery atd. V hlavní budově se nacházejí tři strojní dílny s vybavením mechanickými přístroji. Areál v Novovysočanské ulici dále disponuje svářečskou dílnou a osmi dílnami vybavenými speciálně pro elektrotechnické vzdělávání. Rovněž tyto místnosti jsou připojeny k vnitřní i venkovní datové síti, k dispozici jsou elektronické katalogy elektrotechnických součástek atd. Pro potřebu vyučujících i pro vzdělávání žáků je zřízena školní knihovna, která je dostupná ve 4. patře hlavní budovy školy. Obsahuje učebnice i další odborné knihy v počtu cca 1500 ks ze všech oborů, které jsou na škole vyučovány. Každý rok jsou pravidelně nakupovány novinky, zejména z odborné literatury. Kromě odborné literatury je k dispozici i knihovna beletrie. Slouží především žákům ke zvyšování jejich kulturního rozhledu a k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Elektronická knihovna má k dispozici několik stovek datových CD nosičů volně šiřitelného vybavení, Amatérského rádia, atd. Žáci mají přístup na školní intranet, kde jsou k dispozici elektronické výukové materiály. V budově jsou 4 servery provozní, aplikační, file server a záložní provozní - funkčně řadič domény. Záložní řadič domény převezme řízení sítě v případě výpadku nebo údržby hlavního serveru. Počítačové vybavení školy je v současné době ustáleno na počtu cca 200 ks, z nichž více než polovina slouží k výuce studentů. K dispozici pro výuku jsou minimálně v 10 učebnách tiskárny, lokální i síťové, laserové i inkoustové, dále plotr velikosti A3. Výuce rovněž slouží scanery, 6 ks rozměru A4, 2 ks rozměru A3. Ve škole je nainstalováno 10 interaktivních tabulí - velkých odolných zobrazovacích ploch reagující na dotyk, propojených s počítačem vybaveným příslušným softwarem a 2 videokonferenční jednotky. Připojení k internetu je zajištěno radiově společností Casablanca, Použitá technologie k připojení SŠSE pracuje v bezdrátovém pásmu 10GHz (volné pásmo) a dovoluje bez změn zařízení poskytnout až 14Mbit/s symetricky - navýšení kapacity je možné provést do 24hodin. V současnosti je rychlost připojení 4Mbit/s a je naprosto dostačující, což dokazuje monitoring společnosti Casablanca. Personální zajištění Pedagogický sbor tvoří v současné době pouze interní zaměstnanci, pro výuku na Vyšší odborné škole od bude škola spolupracovat i se spolupracovníky externími. Ke měl pedagogický sbor celkem 50 zaměstnanců, z nichž plnou aprobaci splňuje 72 %, dále má škola 14 nepedagogických pracovníků. Všichni pracovníci školy, vyučující všech předmětů i ostatní zaměstnanci se sami podle svého zaměření a zájmu dále různou formou vzdělávají. Vyučující, kteří dosud nemají celou předepsanou šíři kvalifikace si vzdělání doplňují dalším studiem při zaměstnání. Ve škole pracuje speciální pedagog, který vykonává funkci výchovného poradce a školního metodika prevence. Ve škole funguje pracovník ve funkci ICT koordinátor s Osvědčením o absolvování studia k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Všichni zaměstnanci jsou podle svého pracovního zařazení ve stanovaných lhůtách pravidelně proškolováni a přezkušováni z předpisů bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany, zajišťování vhodných pracovních a hygienických podmínek mladistvých a také z oborových předpisů a skládají kvalifikační zkoušky způsobilosti pracovníků pro práci s elektrickým zařízením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 9

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk Jazyk a řeč Publicistický styl Německý jazyk Guten Tag Familie und Freunde Essen und Trinken Mein Tag Beruf und Arbeit In einer fremden Stadt Gesundheit In der Stadt unterwegs Literatura a kultura Oficiální, samizdatová a exilová literatura Média Základy společenských a ekologických věd Česká republika, Evropa a svět Člověk a právo Ekonomika Základy tržní ekonomiky Zaměstnanci Podnikání,podnikatel Podnik Peníze,mzdy,daně,pojistné Daňová evidenční povinnost Informační a komunikační technologie Osobní počítač Internet Elektrická měření Měřící metody a chyby měření Úvod - organizace výuky, BOZP a PO Úvod do světa práce Pokryto předmětem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských a ekologických věd Literatura a kultura Ekonomika Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Český jazyk Zvuková stránka jazyka Nauka o slohu Umělecký styl Německý jazyk Gesundheit In der Stadt unterwegs Literatura a kultura Antická literatura Romantimus v evropské a české literatuře Apelativní funkce literatury s přírodní tematikou Základy společenských a ekologických věd Člověk v lidském společenství Fyzika Mechanika Termika Vlnění a optika Fyzika atomu Vesmír Tělesná výchova Atletika Informační a komunikační technologie Osobní počítač Internet Grafika Textový editor Elektrotechnologie Technologie výroby a zpracování Polovodiče Emise a nelineární prvky Izolanty Magnetické materiály Pokryto předmětem Český jazyk Základy společenských a ekologických věd Fyzika Informační a komunikační technologie Elektrotechnologie Automatizace 10

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Člověk a svět práce Integrace do výuky Český jazyk Publicistický styl Administrativní styl Pravopis Rétorika Literatura a kultura Film a filmová zpracování beletrie Základy společenských a ekologických věd Člověk jako občan Člověk a právo Matematika Rovinné útvary Ekonomika Základy tržní ekonomiky Zaměstnanci Podnikání,podnikatel Podnik Peníze,mzdy,daně,pojistné Daňová evidenční povinnost Informační a komunikační technologie Osobní počítač Programové vybavení Internet Grafika Textový editor Tabulkový procesor Program pro tvorbu schémat a plošných spojů Úvod do světa práce Pokryto předmětem Český jazyk Německý jazyk Základy společenských a ekologických věd Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektronika Automatizace Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Český jazyk Nauka o slohu Pravopis Německý jazyk Meine Wohnung Gesundheit Literatura a kultura Kultura v životě člověka Matematika Funkce Úvod do studia literatury Práce s daty Goniometrie Informační a komunikační technologie Osobní počítač Programové vybavení Internet Grafika Textový editor Základy elektrotechniky Elektronika Tabulkový procesor Program pro tvorbu schémat a plošných spojů Základní pojmy Elektrostatické pole Stejnosměrný proud Magnetické pole Elektromagnetická indukce Střídavé proudy Elektrochemie Elektronické obvody Napájecí zdroje- klasické a spínané Zesilovače v analogové technice Operační zesilovače Oscilátory Modulátory a směšovače Detektory a demodulátory Základy impulzní techniky Základy digitálního zpracování signálu Specifické učivo, opakování Vznik a šíření elektromagnetických vln Elektrická měření Elektroakustika Rozhlasový přenosový řetězec Televizní přenosový řetězec Přenosová technika Datové přenosy Pevné mobilní a satelitní sítě, radiolokace a zaměřování Záznam a komprese dat Měřící metody a chyby měření Měřící soustavy analogových měřících přístrojů Měření napětí Měření proudu a výkonu Přístroje pro měření pasivních elektrických součástek Osciloskopy Číslicová technika Přístroje pro měření napětí a proudu Přístroje pro měření pasivních elektrických součástek Přístroje na měření parametrů polovodičových součástek Přístroje pro měření časového intervalu, frekvence Číselné soustavy 11

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Kódování dat Logické proměnné, logické funkce, jejich popis a minimalizace Realizace logických funkcí Analogové a číslicové veličiny Převody mezi číselnými soustavami a aritmetické operace v číselných soustavách Opakování učiva Opakování látky u Klopné obvody Sekvenční logické obvody, popis, vlastnosti Paměti Posuvné registry Čítače Opakování látky Pokryto předmětem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Základy elektrotechniky Elektrická měření Elektronika Elektrotechnologie Číslicová technika Informační a síťové technologie Technické kreslení Automatizace 12

15 Učební plán 5 Učební plán 5 Učební plán Škola Název ŠVP, Praha 9, Novovysočanská 48/280 Mechanik elektronických zařízení Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Učební plán ročníkový RVP H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Povinné předměty Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Český jazyk /2 3,5 Cizí jazyky Literatura a kultura /2 2,5 Základy společenských a ekologických věd Matematika Fyzika Tělesná výchova Ekonomika Informační a komunikační technologie Základy elektrotechniky Elektrotechnologie Elektronika Elektrická měření Číslicová technika Informační a síťové technologie Automatizace Technické kreslení Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán Volitelné předměty Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Přehled využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský výcvik 1 Časová rezerva Závěrečné zkoušky 1 null Celkem:

17 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa Praha 9, Novovysočanská 48/280 Název ŠVP Mechanik elektronických zařízení Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Kód a název oboru Délka studia v letech: 3 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace , ,5 15 Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 3 96 Český jazyk 3, ,5 15 Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Cizí jazyky Estetické vzdělávání ,5 81 0,5 15 Estetické vzdělávání Literatura a kultura 2,5 81 0,5 15 Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Základy společenských a ekologických věd 3 96 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání Fyzika Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 60 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Odborné vzdělávání Elektrotechnika Základy elektrotechniky Elektrotechnická zařízení Elektrotechnologie Elektronika Elektronika Elektrická měření Elektrická měření Elektronika Číslicová technika Elektrotechnická zařízení Technické kreslení disponibilní Celkem

18 7 7.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk /2 Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně 16

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky školní vzdělávací program Elektronik pro informační a síťové technologie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KADEŘNÍK

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KADEŘNÍK Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KADEŘNÍK Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Obsah : 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PRODAVAČ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PRODAVAČ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PRODAVAČ Obor vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

29 54 H/01 Cukrář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

29 54 H/01 Cukrář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 54 H/01 Cukrář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Informační technologie (18-20-M/01

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Technické lyceum (78-42-M/01 Technické

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2009 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojní mechanik 23-51-H/01 Strojní mechanik od 1.9.2009 23-51-H/01 Strojní mechanik 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojní mechanik Zámečník Název školy Adresa Osvoboditelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 36-63-H/01 Průmyslová ekologie Štukatér

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 36-63-H/01 Průmyslová ekologie Štukatér pro obor vzdělání RVP 36-63-H/01 1602M01 Průmyslová Štukatér ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 36-63-H/01 1602M01 Průmyslová Štukatér ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Elektromechanik Kód a název oboru: Zaměření:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Krejčí 31-58-H/01 Krejčí od 1.9.2009 31-58-H/01 Krejčí 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Krejčí Krejčí se zaměřením na dámské oděvy Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Prodavač 66-51-H/01 Prodavač od 1.9.2009 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Prodavač Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO 600170632 Kontakty

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Cukrář

Školní vzdělávací program. Cukrář Školní vzdělávací program Cukrář Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika vzdělávacího programu...5 2.1 Identifikační údaje oboru...5 2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...5 2.3

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor ošetřovatel - ošetřovatelka

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor ošetřovatel - ošetřovatelka nám. Míru, Tišnov, Školní vzdělávací program pro obor ošetřovatel - ošetřovatelka nám. Míru, Tišnov, Školní vzdělávací program pro obor ošetřovatel - ošetřovatelka Identifikační údaje Název instituce:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více