Nebudeš zlořečit Bohu ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu. (2M 22,27.) Máme před sebou velmi zajímavý verš Knihy Zákona.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebudeš zlořečit Bohu ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu. (2M 22,27.) Máme před sebou velmi zajímavý verš Knihy Zákona."

Transkript

1 Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. (2M 22,20-23.) Vernon McGee mluví nad tímto veršem o Boží policejní ochraně bližního. Hospodin skutečně nezapomíná na ty, kdo jsou v tísni, kdo se dostávají do bezvýchodných situací. Zajímavé je zdůvodnění příkazu ochrany hostů: neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Je dobře nezapomínat na všechnu Boží pomoc, které jsme byli svědky. Je dobře být vděčný a z vděčnosti žít. Vdovy a sirotci byli v oné staré době nejzranitelnější skupinou obyvatelstva, lidé bez ochrany a bez možnosti sami se o sebe postarat. Dnes bývají děti a vdovy zajištěny poněkud lépe, ale i mezi námi jsou takoví lidé, kteří potřebují pomoc druhých. Nejen materiální, někdy může jít spíše o dobré slovo a projevený zájem. Mluvili jste někdy s bezdomovci? Vím, nemusí to být snadné, někteří jsou i velmi problematickými postavami, ale kolik je mezi nimi skutečně nešťastných opuštěných lidí. Otázka sirotků také není až tak neaktuální. Znám několik rodin, kterési vzaly ke svým vlastním dětem ještě jedno (nebo i více) dalších. Sirotků, nebo dětí opuštěných. Že to není tak jednoduché? Že to nemůže udělat každý? Jistě, není to jednoduché a skutečně to není pro každého. Jen vidím, že západní křesťané jsou této formě pomoci bližnímu přece jenom trochu otevřenější, než my. A to je škoda, protože hlavním problémem v tomto případě nebývají peníze, ale ochota vzdávat se svého soukromí a sloužit potřebným. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. (2M 22,24-26.) Problém půjčování je velmi praktickým problémem našeho všedního života. Ne všichni, kdo si něco vypůjčí, také všechno vrátí. Nejednou je vrácená věc všelijak poškozená. Jde-li o půjčku peněz, mohli bychom je mít v bance, kde by narůstal úrok. Když je půjčíme druhému člověku, o tento výnos přicházíme. Zdálo by se proto velmi logické, že půjčka bližnímu také nějaký úrok přinese. Pán Bůh říká: Ne. V textu Zákona se mluví o soukmenovci, o jiném Izraelci. Vztah k ostatním národům tady zatím není řešen. Ale v rámci Izraele už má být místo pro milosrdenství. Proč? Protože i Hospodin je milostivý. Tady nacházíme už hluboko ve starozákonní době kořeny novozákonního poselství, které završuje příkaz Pána Ježíše Krista: Čiňte dobře, půjčujte a nic neočekávejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. (Lk 6,35.) Nebudeš zlořečit Bohu ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu. (2M 22,27.) Máme před sebou velmi zajímavý verš Knihy Zákona. Pán Bůh

2 spojuje zlořečení Hospodinu s proklínáním představitele lidu. Jak tu může být jedním dechem vyjádřena ochrana Božího jména a ochrana lidského vůdce? Tento princip ovšem nacházíme na více místech biblického textu. Už Mojžíš slyší o svém vztahu k Áronovi: On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. (2M 4,16.) Být druhému člověku Bohem - není to pohanství? Není, Pán Bůh to tak přikazuje. Mojžíš je Božím reprezentantem. Nejde tu o žádnou nadměrnou úctu k člověku jako takovému, vztahem k Mojžíšovi byl vyjadřován vztah k samému Pánu Bohu. To samozřejmě neplatí jenom pro Mojžíše. Kdokoliv zvěstuje Boží slovo, stojí na místě Kristově (2K 5,20.). Obzvláště to platí pro ty, kdo jsou zvěstováním Božího slova a vedením církve přímo pověřeni. Proto apoštol Pavel píše: Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. (1Tm 5,19.) Kdo stojí v Boží službě, stojí pod zvláštní Boží ochranou, protože nese i větší odpovědnost za svěřenou církev. Je Božím reprezentantem a ochrana jeho osobnosti souvisí s úctou vůči samému Pánu Bohu. Neopozdíš se s dávkami z hojnosti svých úrod a vylisované šťávy svých hroznů a oliv. Dáš mi prvorozeného ze svých synů. Se svým skotem a bravem naložíš tak, že zůstane sedm dní u matky, osmého dne jej dáš mně. (2M 22,28-29.) Příkaz včasného odvádění předepsaných dávek Hospodinu je odrazem vědomí, že všechna půda v Izraeli patří Pánu Bohu. Lidu byla pouze propůjčena. I současný člověk přijímá všechno od Pána Boha. Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? (1K 4,7.), píše apoštol Pavel do Korintu. V této souvislosti se před námi, kdo patříme k Božímu lidu, objevuje otázka naší spoluodpovědnosti za ekonomiku církve. Máme ji na paměti? Nebo si ekonomické potřeby církve vůbec nepřipouštíme? Nemyslím teď na žádné hromadění majetku, jen na potřeby křesťanské služby chudým, nemocným, potřebným. Církev žije na světě, ještě není v nebi. Na druhou stranu, i ochota dát může být výrazem našeho vztahu k Pánu Bohu. Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst, hodíte je psovi. (2M 22,30.) Poslední verš 22. kapitoly se nám může zdát úplně samozřejmý. Nikdo by přece za normálních okolností nejedl zvíře, které bylo kdesi na poli rozsápáno. Ani v Izrael nebylo v žádném případě zvykem pojídat nalezená mrtvá zvířata. Klíčovým slovem tohoto verše je ono na poli, které ukazuje na pohanské rituální praktiky. I tento příkaz Knihy Zákona představuje ochranu proti pohanským zvykům, jako byly například rituály předoasijského kultu ctitelů boha Tamúze. Boží lid se nesměl znečišťovat pohanským myšlením ani jednáním. Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat. (2M 23,1-3.)

3 Pomluvy, to je veliký problém lidstva. Především v menších společenstvích se pomluvy často šíří jako lavina. Že se to věřících lidí netýká? Omyl. Možná více, než ostatních. Jak často vyslovíme o druhém něco, co není tak úplně pravda. Možná se to stane v prosbě o přímluvnou modlitbu za někoho třetího, ale i to může být vlastně šíření falešné pověsti, pokud to není spolehlivě ověřená pravda. Vždycky je lepší řešit všechny problémy přímo s člověkem, kterého se bezprostředně týkají. Cokoliv děláme na něčími zády, je vždycky nebezpečné. Falešná pověst někdy vznikne nevědomky, neúmyslně, někdy je ale důsledkem promyšleného plánu. Nejčastěji se to děje ve vztahu k menšině, k těm, kteří jsou slabší. Ale většina ještě vůbec nemusí mít automaticky pravdu! Demokratický princip, který se přiklání k názoru většiny, vůbec není ideální. Je jen východiskem z nouze, protože člověk lepší postup správy společnosti nezná. V Božím království, v církvi, ovšem demokratické metody příliš mnoho místa nemají. O dobru a zlu rozhoduje Pán Bůh, ne názor většiny. S tím souvisí i požadavek spravedlnosti vůči chudému provinilci. Ani soucit ještě není důvodem pro zkreslení pravdy. Staří Římané znázorňovali spravedlnost jako ženu s váhami, mečem a zavázanýma očima. Meč znázorňoval hrozbu potrestání provinilých, váhy objektivní zvažování viny a zavázané oči nestrannost. I Pán Bůh nenávidí, když se při posuzování druhým bere ohled na osobu. Je třeba měřit všem stejným metrem. Otázka většiny se dotýká lidské svobody. Náš učitel mluví o rozhovoru s jistým mladým mužem, který byl oblečen podle způsobu tehdejší americké mládeže. Když se ho Vernon McGee ptal po důvodu stylu jeho oděvu, odpověděl, že touží po svobodě a že tuto svou touhu vyjadřuje i způsobem svého oblékání. Z dalšího rozhovoru ale vyplynulo, že vlastním důvodem, který ho k takovému oblékání vede, je spíše obava z nepřijetí většinou, obava z odlišnosti. Mladí lidé často cítí potřebu splynout se svými vrstevníky. Tady ale narážíme na rozpor. Zřejmě tu vůbec nejde o svobodu, jak se onen mladík domníval. Jde tu pouze o strach z názoru většiny. Člověk, který patří Pánu Ježíši, se nemusí bát být jiný. Jeho život má cenu pro jeho Boha, proto se nemusí bát lidského odmítnutí. Nyní spolu s naším učitelem přeskočíme až k 10. verši 23. kapitoly. V něm a v následujících verších je napsáno: Po šest let budeš osévat svou zemi a sklízet z ní úrodu. Sedmého roku ji necháš ležet ladem. Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu, a co zbude, spase polní zvěř. Tak naložíš i se svou vinicí a se svým olivovím. Po šest dnů budeš konat svou práci, ale sedmého dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyně i host. (2M 23,10-12.) Pán Bůh dal Izraeli rytmus času, dělený po sedmi dnech, sedmi letech a padesáti letech (50. rok je rokem následujícím po sedmi sedmiletích). Jedná se tu vlastně o rozvinutí čtvrtého příkazu Desatera. V tomto rytmu má probíhat život Božího lidu v Zaslíbené zemi. Je dobře si všimnout, že Pán Bůh ve svém příkazu odpočinku

4 pamatuje nejen na lidi, ale i na hospodářská zvířata a na zemi. Církev na přírodu, na ostatní stvoření většinou zapomíná. Možná tady někde leží kořeny současného příklonu mnoha především mladých lidí k pohanským kultům, které naopak přírodu zbožšťují. Kdyby křesťané vždycky zachovali biblickou rovnováhu, možná by k těmto úletům nedocházelo tak často. Problematice sedmého dne a roku a padesátého léta milosti se mnohem podrobněji věnuje 3. kniha Mojžíšova. Teď bychom si snad mohli jen připomenout, že v současné době žije člověk v příliš rychlém tempu. Boží rytmus života bývá příliš snadno opomíjen. Jestli se někdo i snaží nepracovat sedmého dne, pak bychom asi těžko hledali člověka, který využívá dobrodiní Božích let odpočinku. Možná se tu církev o něco ochuzuje. Na všechno, co jsem vám řekl, budete bedlivě dbát. Jméno jiného boha nebudete připomínat; ať je není slyšet z tvých úst. (2M 23,13.) Znovu se zde opakuje požadavek poslušnosti a varování před cizími kulty. Boží zákony jsou člověku k dobrému, vždycky to je problematické, když se člověk snaží jít cestou svévole. Pokud by ale někdo dodržoval příkazy knihy Zákona bez toho, aby to dělal kvůli Hospodinu, byl by na špatné cestě. Mám teď na mysli lidi, kteří říkají: Biblické principy se nám líbí, jsou rozumné, ale v křesťanského Boha nevěříme. Proč bychom se k Bohu nemohli dostat jinými cestami, pomocí meditací, cvičení, sebezdokonalování? Taková úvaha ovšem popírá biblické principy v jejich nejvlastnějších kořenech. To, co je na Božím Zákoně nejcennější, je právě upozornění na vztah k Pánu Bohu, hledání pokoje se Stvořitelem. Bez toho se z Božího Zákona stává jen metodika života, která se nám sice může zdát dobrá, ale je jen jednou z mnohých dobrých metod. Navíc, pokud člověk nemá vyřešenu otázku svého vztahu k Pánu Bohu, chybí jeho životu podstatný rozměr. Může žít zdánlivě sebelépe, není to mnoho platné. Třeba i vysoká kvalita jeho života je jen zdáním, které vyplývá z pozemské perspektivy pohledu. Teprve při pohledu shora, z perspektivy věčnosti, je možno zhodnotit skutečnou cenu lidských činů i pohnutek. Jak by mohlo být možné mluvit o dobrém životě, pokud se obrací zády k Boží lásce? Příkaz bedlivého dbaní před nás znovu staví otázku, co všechno z Božího Zákona musí současný křesťan dodržovat. Očividně ne všechno. Neznám žádného věřícího člověka, který by při narození prvního syna obětoval zvířecí oběť. Bylo by to ostatně nemožné, protože už nestojí jeruzalémský chrám, i nekřesťanské, protože obětí Pána Ježíše Krista skončily jakékoliv zvířecí oběti. Zákon byl v tomto smyslu už naplněn. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří (Ř 10,4.), píše apoštol Pavel. Proč tedy ještě o Zákonu mluvíme? Ze dvou důvodů. Abychom si uvědomili, jakou má Pán Bůh o lidském životě představu, na čem mu záleží a co se mu líbí, a pak proto, abychom si uvědomili vlastní slabost a hřích. Tyto dva důvody vedou i současného křesťana k bedlivému přemýšlení o Božím Zákonu.

5 Přemýšlení o Zákon je ale vždycky jen prvním krokem. Epištola Galatským k tomu říká: Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. (Ga 3,24-26.) Kdykoliv přemýšlíme o Božím Zákonu, díváme se na začátek cesty, na jejímž konci stojí Pán Ježíš. Ježíš ukřižovaný, zmrtvýchvstalý, Ježíš zvoucí a nabízející milost záchrany. To je perspektiva, kterou bych chtěl na tomto místě znovu podtrhnout.

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem V dnešní relaci Světem Bible chceme otevřít text základního textu Božího Zákona, slova Desatera. Vernon McGee hned na začátku upozorňuje, že se Desatero skládá ze dvou základních částí. První z nich se

Více

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus 3 2. kniha Mojžíšova - Exodus NÁZEV: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שׁ מוֹת, šemot ( jména ), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

všemu vede modloslužba. Je skutečně jako rakovina. Když se v těle objeví rakovinný nádor, je třeba jej vyříznout. Bez milosti.

všemu vede modloslužba. Je skutečně jako rakovina. Když se v těle objeví rakovinný nádor, je třeba jej vyříznout. Bez milosti. Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si jí vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky, zpívejte mu žalmy, přemýšlejte o všech jeho činech, označte se jeho svatým jménem, ať se

Více

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.)

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.) 1 Některé základní otázky křesťanství studia pro skupinky Tato studia jsou určeny pro diskusi ve skupinkách, zároveň vyžadují od těch, kdo se jimi budou zabývat určitou míru přípravy. Studia jsou prokládána

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

9. neděle v mezidobí

9. neděle v mezidobí 9. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 25,16.18 Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! Popatři na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! Uvedení do

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 království 7 Cesty duchovního formování 15 Židovství Ježíše z Nazareta 28 Omluva redakce 35 Biblický model duchovního vedení 35 Martin Luther Napsali

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou Dříve, než se podíváme na téma zaslíbené země, podívejme se na slovo věčný či trvalý, navěky či provždy. Je naprosto zřejmé, že kenaanská země je Abrahamovi a jeho potomstvu slíbena do věčného vlastnictví.

Více

LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST

LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST BOŽÍ LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST KORNELIUS NOVAK Kornelius Novak Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost První české vydání VINICE CHEB, o. s., 2013 Přeloženo z německého

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Petr Vlček. Model místní církve

Petr Vlček. Model místní církve Petr Vlček Model místní církve Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme

Více