V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K

2 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla díky společnému zájmu křesťanů pomoci lidem okolo nás. Hlavním cílem sdružení je prakticky pomoci občanům ohroženým sociálním vyloučením v začleňování do společnosti a informovat společnost o křesťanských hodnotách. Svou činnost rozvíjí sdružení na lokální úrovni, a to v Olomouci a v Prostějově. Žebřík, o. s. je neziskové sdružení občanů, založené podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a je právnickou osobou. Od listopadu 2007 je členem Diakonie Apoštolské církve. Při své činnosti spolupracuje s dalšími sdruženími, církvemi a orgány státní správy a samosprávy. Činnost sdružení je hrazena z členských příspěvků, darů, grantů a dotací. PODĚKOVÁNÍ Touto cestou chceme vyjádřit své poděkování všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují naše aktivity a bez nichž bychom nemohli svou práci dále rozvíjet, jmenovitě: - Diakonii Apoštolské církve - sboru Apoštolské církve v Prostějově a Pavlu Čepovi - sboru Slovo života Olomouc - sboru Slovo života Prostějov - sboru Církve bratrské Prostějov - Unii neziskových organizací Olomouc - panu Mgr. Svozilovi vedoucímu odboru sociálních věcí MÚ Prostějov - paní PhDr. Renátě Köttnerové z odboru sociálních věcí KÚ Olomouc - firmě Lachman Interier Design - paní Janě Veselé - panu Petru Němcovi 2

3 VÝKONNÝ VÝBOR Mgr. Lenka Malíčková předsedkyně sdružení Mgr. Jana Filipiová místopředsedkyně sdružení Mgr. Jana Rozehnalová, Bc. KONTAKTY Žebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, 77900, IČO: , Registrace: Číslo účtu: /2400 ebanka (Žebřík), /0800 Česká spořitelna (Centrum podpory cizinců) Webová prezentace: Telefony: Mgr. Lenka Malíčková Mgr. Jana Rozehnalová Mgr. Jana Filipiová 3

4 HISTORIE Na počátku byl společný zájem křesťanů pomoci lidem okolo nás. Sdružení fungovalo od svého založení v roce 2005 na dobrovolnickém principu, veškeré náklady byly hrazeny z darů a příspěvků členů. Aktivně jsme spolupracovali s místními církvemi a křesťanskými organizacemi v Olomouci a Prostějově. Činnost sdružení spočívala zpočátku především v organizaci volnočasových aktivit pro občany ohrožené sociálním vyloučením, zejména pro mládež se zdravotním postižením, maminky na mateřské dovolené apod. Žebřík, o. s. uskutečnil několik setkání, kterých se zúčastnily dívky se zdravotním postižením z DC 90 (Dětské centrum) Topolany a maminky na mateřské dovolené. Náplní setkání bylo sdílení, kreativní tvorba, hry. Několika těchto aktivit se účastnily i ženy z Ukrajiny, pracující v OP Prostějov. Některé ukrajinské imigrantky pocházely z křesťanského prostředí a začaly navštěvovat prostějovské církve a křesťanské organizace, což významně přispělo k jejich sociální integraci. V Prostějově se těmto imigrantům věnovala zejména Církev bratrská a Apoštolská církev. 4

5 ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2007 Základním cílem sdružení je podpora začleňování osob, které jsou ohroženy sociální vyloučením. To se může dotýkat více lidí, než je na první pohled zřejmé. Občané se zdravotním postižením, maminky na mateřské dovolené, cizinci pracující v naší zemi, rodiče pečující o dítě s vážným postižením Během roku 2007 jsme se věnovali ženám ohroženým sociálním vyloučením. Podpořili jsme vznik a organizaci nového Mateřského centra, které pořádá programy pro maminky na mateřské dovolené. Ve spolupráci s tímto centrem jsme připravili projekt Integrace zdravotně postižených dětí a rodičů. Rodiče s postižením nebo rodiče pečující o dítě s postižením se prakticky sdíleli o své situaci, následovaly přednášky speciálních pedagogů a odborných pracovníků. Navázali jsme kontakty s rodiči pečující o děti s autismem Pro děti s postižením a jejich zdravé sourozence jsme zorganizovali pravidelný týdenní kroužek výtvarné a pohybové terapie. Rodiče měli možnost si odpočinout, popovídat si nebo využili volný čas podle své potřeby. Podpořili jsme také vznikající rodičovskou iniciativu Jdeme autistům naproti Olomouc a pomohli získat prostředky pro vznik zkráceného pracovního úvazku pro vedoucího terapií, maminku dítěte s autismem. Díky zájmu žen z Ukrajiny, které se účastnily našich aktivit, jsme se více zaměřili na tuto dosud opomíjenou skupinu. Mgr. Jana Rozehnalová, členka výboru, využila svých zkušeností s výzkumem pracovní migrace a integrace Ukrajinců na Prostějovsku a připravila projekt pro vznik střediska pro cizince v Prostějově, které bude poskytovat poradenství, informační služby a společenské aktivity. Partnerem projektu je Apoštolská církev Prostějov. Projekt byl velmi pozitivně přijat vedením města Prostějov i krajskou koordinátorkou pro menšiny Olomouckého kraje. Ve prospěch Centra podpory cizinců proběhla v prosinci dobročinná aukce, která měla dobrý ohlas a přinesla finanční příspěvek určený na vybavení počítačové učebny. V roce 2007 proběhla čtyři členská setkání, přijali jsme nové členy a zvolili členy dozorčí rady sdružení, která má vůči sdružení kontrolní charakter. Členy dozorčí rady se stali: ředitel Diakonie Apoštolské církve Petr Bartoš, senior Středomoravské oblasti Apoštolské církve Pavel Čep a Ing. Pavel Rozehnal finanční poradce. V průběhu roku 2007 jsme navázali spolupráci s Diakonií Apoštolské církve a požádali o přijetí za členy této organizace. Diakonie Apoštolské církve je účelové zařízení církve a pro své členy organizuje odborné poradenství, podporu a kontakty s dalšími partnery. V listopadu 2007 jsme se stali členy Diakonie Apoštolské církve, čímž jsme se ocitli ve společnosti úspěšných neziskových organizací např. Teen Challenge, Nehemia nebo Royal Rangers. 5

6 NAŠE PROJEKTY V ROCE 2007 Podpora vzniku Mateřského centra Provázek Olomouc Máme zájem, aby vznikaly aktivity pro maminky a celé rodiny a proto jsme asistovali při vzniku této nové organizace. Mateřské centrum vzniklo jako klubová dobrovolná aktivita maminek na mateřské dovolené pod názvem Domeček a zaštítilo ho občanské sdružení Pro Vás. V lednu 2007 bylo zaregistrováno jako Mateřské centrum s novým jménem Provázek a bylo zapsáno do Sítě mateřských center. Více informací na Magda Mečkovská, koordinátorka MC Provázek Spolupráce se Žebříkem mi pomohla v začátcích. Bylo to pro mě povzbuzení do práce v neziskové oblasti, že i když tu nejsou jistoty, tak kvůli těm lidem stojí za to do toho jít. Tak očekávám i další spolupráci, protože se navzájem můžeme obohacovat, povzbudit se jako vedoucí a rozšířit obzor pro maminky. Integrace zdravotně postižených dětí a rodičů Ve spolupráci s olomouckým Mateřským centrem Provázek se uskutečnily přednášky zdravotně postižených rodičů a dětí. Proběhlo pět setkání s rodiči se zdravotním postižením a s rodiči dětí se zdravotním postižením a s odborníky. Rodiče měli možnost slyšet přednášku speciálního pedagoga a slyšet zkušenosti rodičů, kteří pečují o dítě s postižením nebo kteří sami mají zdravotní postižení, např. zbytky zraku apod. 6

7 Volnočasové aktivity pro děti s PAS v Olomouci - kroužek pro děti s autismem V září 2006 jsme navázali spolupráci se sdružením rodičů pečujících o dětí s autistickým postižením Jdeme autistům naproti Olomouc o. s. Společně jsme zorganizovali projekt Volnočasové aktivity pro děti s PAS v Olomouci, (PAS poruchy autistického spektra). Projekt probíhal v prostorech sdružení Slovo života Olomouc. Se sdružením JAN Olomouc o. s. jsme dále spolupracovali při organizaci přednášek a při fundraisingové činnosti. Autismus je vývojová porucha, děti mají odlišný metabolismus a některé běžné projevy (např. světlo, zvuk, vůně) mohou u nich vyvolat nadměrnou reakci, pláč, křik, neklid apod. Děti zůstávají uzavřené ve svém světě a potřebují celoživotní péči v chráněném prostředí s lidmi, kteří je svým pozitivním přístupem motivují ke komunikaci. Náplní kroužku byla socializace, výtvarné činnosti a pohybové činnosti. Kroužek probíhal 1 x týdně 2 hodiny v prostorách sdružení Slovo života Olomouc za účasti dobrovolníků studující obor speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Průměrně se zúčastnilo 5-7 dětí s autismem a 3 zdravé děti. Celkem proběhlo 36 setkání od října 2006 do června 2007, zúčastnilo se celkem 110 dětí s autismem, 32 zdravých sourozenců a 10 dalších dětí. Speciálně pedagogickou část zajišťovalo sdružení JAN Olomouc o. s. Náklady činnosti byly hrazeny z darů a příspěvků členů sdružení a dobrovolnickou prací. Kroužek byl unikátní tím, že šlo o aktivitu i pro děti s těžkým postižením (nízkofunkční autismus, přidružené mentální nebo smyslové postižení, s epilepsií). Volnočasová aktivita byla otevřená pro celou rodinu, činností se mohl zúčastnit zdravý sourozenec i rodič, to přispívalo k posílení rodičovských kompetencí a sourozeneckých vazeb a činnost sloužila i jako prevence syndromu vyhoření u rodičů. Rodiče zároveň měli i možnost nechat dítě pod dozorem pracovníka a využít volný čas. Kroužek měl také integrační charakter, protože se zúčastňovaly zdravé děti, sourozenci nebo děti členů sdružení. Více informací o sdružení Jdeme autistům naproti najdete na 7

8 Podpora vzniku nových pracovních míst a zkrácených úvazků pro matky s dětmi Naším zájmem je i podpořit nová místa a zkrácené úvazky pro matky s dětmi. Organizaci Jdeme autistům naproti Olomouc, zkratka JAN Olomouc, jsme vypracovali projekt na nadaci NROS v kampani Pomozte dětem! - Kuře pomáhá. Projekt byl úspěšný a sdružení obdrželo finanční prostředky pro vznik nového pracovního místa na 0,75 úvazek pro maminku dítě s autismem. Prostředky z nadace pokryjí náklady na 12 měsíců. Poradenství, asistence Během roku 2007 jsme poskytli několik desítek individuálních intervencí, zejména poradenských nebo asistenčních při jednání na institucích, zejména občanům se zdravotním postižením a rodinám s malými dětmi. Setkání křesťanských pracovníků v sociální oblasti V Olomouckém kraji pracuje v sociální oblasti mnoho křesťanů. Naší snahou je podpořit tyto pracovníky v jejich službě a to duchovně i vzájemným sdílením. 17. února a 10. listopadu 2007 proběhlo Setkání křesťanských pracovníků v sociální oblasti v prostorech církve Slovo života Olomouc. Cílem setkání bylo seznámit se, informovat o činnosti a náplni své práce a vzájemně se povzbudit. Účastníci byli z řad pracovníků ústavů sociální péče, Internet Poradny, sociální pracovnice, zdravotní sestra, studující atd. Setkání mělo u účastníků dobrou odezvu, proto plánujeme i nadále tato setkání organizovat. 8

9 Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Centrum podpory cizinců Navázali jsme na dřívější aktivity s ukrajinskými ženami, na zkušenosti pracovníků Církve bratrské v Prostějově s prací s touto menšinou a vycházeje ze zjištění členky našeho sdružení Mgr. Jany Rozehnalové, která získala při vypracovávání své magisterské diplomové práce, rozpracovali jsme následující projekt. Na Prostějovsku žije v současné době podle údajů Cizinecké policie cca 1250 cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, Ukrajinců je zhruba 500. Mezi nejčastější problémy této komunity patří: nízká informovanost, jazyková bariéra, negativní vztah české společnosti k Ukrajincům a nedostatek cenově dostupného bydlení mimo ubytovny. (Zdroj: ROZEHNALOVÁ, J Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace. Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné na: Náš projekt reaguje na některé tyto bariéry integrace imigrantů. Spočívá ve vytvoření volnočasového střediska pro cizince v Prostějově - Vrahovicích, tedy na místě snadno dostupném z míst, kde mnoho imigrantů bydlí. Centrum bude v provozu tři až šest dní v týdnu (dle míry podpory státní správy) v podvečerních hodinách (a také v neděli dopoledne) a bude cizincům nabízet: - úvodní proškolení v základech práce na PC (6 x 3 hodiny ve skupině max. 8 osob) - asistenci při (následné) samostatné práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, doporučení adekvátních internetových stránek - kurzy českého jazyka (17 x 4 hodiny ve skupině max. 15 osob) - sociálně-právní poradenství a asistenci při jednání s úřady a institucemi - pořádání kulturních a společenských akcí (přednášky, semináře, diskuze, prezentace) - rozvoj zájmové činnosti migrantů (aktivizační volnočasové činnosti se zapojením majoritního obyvatelstva) - seznámení cizinců s křesťanstvím (Kurzy Alfa), nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách (přímo v prostorech Centra) - prostor k setkávání se a vytváření vztahů jak cizinců mezi sebou, tak především mezi cizinci a ostatním obyvatelstvem Vedoucím projektu je Mgr. Jana Rozehnalová. Partnerem projektu je Apoštolská církev Prostějov. Centrum podpory cizinců zahájí svou činnost v lednu Foto: Prostory Centra podpory cizinců před zahájením úprav a vybavováním zařízením 9

10 Dobročinná aukce V předposledním dni roku 2007 uspořádalo Centrum podpory cizinců v Prostějově historicky první dobročinnou aukci ve prospěch vybavení Centra. Pozvání na dražbu jsme rozeslali křesťanům v Prostějově a Olomouci. Byli jsme potěšeni, že mnozí na naši výzvu reagovali a věnovali do aukce zajímavé předměty a někteří si udělali čas a aukce se zúčastnili. Děkujeme všem, kteří se do dražby jakýmkoli způsobem zapojili a těšíme se na 2. dobročinnou aukci, kterou plánujeme na polovinu října 2008! Foto: Nabídka dražených předmětů byla skutečně pestrá Profesionalizace sdružení Žebřík V rámci profesionalizace sdružení jsme zřídili ve spolupráci s Úřadem práce Olomouc společensky účelné pracovní místo, kam nastoupila Mgr. Lenka Malíčková na 0,75 úvazku. Úřad práce poskytl dotaci na částečnou úhradu mzdových nákladů v období od Náplní práce zaměstnance sdružení je koordinace činností sdružení, administrativní úkony, fundraising a sociální práce. Dále byla vypracována vnitřní pravidla komunikace sdružení a finanční stanovy. Pracovníci zodpovědní za finanční toky uzavřeli smlouvy o hmotné zodpovědnosti. Další aktivitou bylo zprovoznění webových stránek - V rámci zkvalitnění činnosti sdružení byl vypracován plán vzdělávání pracovníků. Zaměstnanec sdružení absolvoval kurs Manažer kvality, Finanční řízení neziskové organizace, ICN Praha, seminář pro fundraisery organizovaný nadací Siemens Fond pomoci a Statutárním městem Olomouc. 10

11 HOSPODAŘENÍ Náklady sdružení v roce 2007 tvořily osobní náklady koordinátora sdružení, náklady na tvorbu a provoz webových stránek, provozní náklady kopírování, tisk, poštovné, materiál do kroužků a materiál na úpravu prostor Centra podpory cizinců. Příjmy sdružení v roce 2007 tvořily příspěvky a dary členů sdružení, dary soukromých osob a dotace na úhradu části mzdových nákladů zaměstnance z Úřadu práce. Zvláště děkujeme členům Apoštolské církve za jejich práci při úpravě prostor Centra pro imigranty malování, úklid, zednické práce a za příspěvky na vybavení. Děkujeme také městu Prostějov za zapůjčené židle. Příjmy v roce 2007 Úřad práce ,- Příjmy z členských ,- příspěvků a darů Dary soukromých osob ,- Dar Diakonie 4.500,- Apoštolské církve Výtěžek aukce 4.783,- Dar Apoštolské církve 2.900,- Prostějov Celkem ,- Náklady v roce 2007 Osobní náklady ,- Materiál 500,- Služby 1.480,- Kurzovné 2.636,- Nájem Centrum 3.350,- podpory cizinců Úprava prostor Centra 3.261,- podpory cizinců Celkem ,- PLÁNY NA ROK 2008 V roce 2008 se chceme zaměřit na integraci cizinců v Prostějově, práci při vzniku a provozu Centra podpory cizinců. Jako další aktivitu plánujeme vznik křesťanského dobrovolnického centra. Chceme dále podporovat vznik nových pracovních míst pro matky s dětmi. Jsme otevřeni dalším iniciativám členů a přátel sdružení, kteří se chtějí prakticky zapojit do činnosti sdružení. 11

NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU

NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU VÝROČNÍ ZPRÁVA KDO JSME Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla na základě společného zájmu křesťanů z různých církví v Prostějově a Olomouci

Více

Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov

Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov Naše země zažívá ekonomický růst a díky tomu se stáváme cílovou zemí pro mnoho migrantů. Každoročně se zvyšuje počet cizinců s dlouhodobým

Více

NEMŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT, ALE MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT PRO JEDNOHO ČLOVĚKA.

NEMŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT, ALE MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT PRO JEDNOHO ČLOVĚKA. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 KDO JSME Žebřík, o. s. je neziskové sdruţení občanů, zaloţené a registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdruţování občanů a je právnickou osobou (IČO 27019896). Sdruţení

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom,

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom, Výroční zpráva 2012 Obsah 1. Úvodní slovo............................................ 1 2. Základní informace o sdružení.............................. 2 3. Z historie sdružení........................................

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Mgr.Tomáš Ján Ředitel CSSP

Mgr.Tomáš Ján Ředitel CSSP CSSP je jedním z největších poskytovatelů sociální péče na území hl.m.prahy, a to jak počtem registrovaných sociálních služeb, tak počtem osob, kterým byla služba poskytnuta. V roce 2011 došlo k rozvoji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Slovo úvodem. Kdo je D občanské sdružení. Rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Slovo úvodem. Kdo je D občanské sdružení. Rok 2006 Rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA D občanské sdružení,ještědská 58, Liberec 7, 460 07 http://d-os.net d-os@volny.cz tel.: 485 152 140 Slovo úvodem Ing.Romana Lakomá Výkonná ředitelka Vážení přátelé, spolupracovníci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny Olga Nešporová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Střediska ROSA, ve které bychom Vás rádi informovali o naší činnosti a hospodaření

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK Auticentrum ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 Slovo úvodem Naše organizace vznikla v roce 2010 z iniciativy rodičů dětí s různými

Více