Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov"

Transkript

1 Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov Naše země zažívá ekonomický růst a díky tomu se stáváme cílovou zemí pro mnoho migrantů. Každoročně se zvyšuje počet cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. V olomouckém kraji je podle údajů z roku 2005 téměř 8000 cizinců, na Prostějovsku je to 1250 cizinců. Polovinu z nich tvoří ženy, což je dáno strukturou zaměstnání. Nejčetnější skupinu tvoří Ukrajinci 26%. Zkušenosti jiných zemí s imigrací cizinců ukazují, že je nezbytné se této problematice aktivně věnovat, řešit ji a předcházet problémům, které se v této oblasti vyskytují jako je sociální izolace, vznik migrantských komunit s vlastními pravidly a hodnotami, obchod s lidmi, dlužnictví apod. Naše sdružení připravilo projekt na vznik volnočasového centra pro cizince v Prostějově. Cílem je pomoci imigrantům prakticky formou poradenství, nabídkou vzdělávacích kurzů a skrze společné aktivity podpořit jejich začlenění do společnosti. Velké procento lidí přicházejících z východní Evropy je věřící, proto jim chceme nabídnout Alfa kurzy a možnost navštívit místní církve. Sdružení Žebřík,o.s. křesťanská pomoc je občanské sdružení založené na společném zájmu křesťanů pomoci lidem kolem nás. Sdružení vykonává veřejně prospěšnou činnost. Hlavním cílem sdružení je prakticky pomoci lidem v obtížné sociální situaci, pomoci jim v začleňování a informovat o křesťanských hodnotách, které tvoří základ naší společnosti. Členové sdružení jsou věřící z místních sborů, při své činnosti spolupracujeme s dalšími sdruženími a církvemi. Činnost sdružení je hrazena z příspěvků členů, z darů, dotací a příspěvků státní správy a samosprávy. Sdružení je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb. a bylo registrováno na Ministerstvu vnitra České republiky. Výkonný výbor tvoří zakládající členi sdružení: Předseda: Mgr. Lenka Malíčková Místopředseda: Mgr. Jana Filipiová Revizor sdružení: Mgr. Jana Rozehnalo

2 Úvod Na Prostějovsku žije v současné době podle údajů Cizinecké a pohraniční policie cca 1250 cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Mezi nejpočetněji zastoupené patří Slováci, Ukrajinci, Mongolové a Poláci. Vzhledem k historické a kulturní blízkosti českého a slovenského národa, nemají u nás žijící Slováci problém s integrací. Jiná situace je u dalších uvedených národností. Například Ukrajinců žije na Prostějovsku legálně zhruba 500, z toho přibližně polovina má povolení k trvalému pobytu a druhá polovina získala vízum k dlouhodobému pobytu. Vedoucí projektu Mgr. Jana Rozehnalová se problematice integrace Ukrajinců do české společnosti zevrubně věnovala ve své magisterské diplomové práci v letech 2006/07. (Dostupné na: Na základě výzkumu mezi Ukrajinci žijícími na Prostějovsku byly identifikovány následující hlavní bariéry sociální integrace: celkově nízká informovanost cizinců, jazyková bariéra, negativní vztah Čechů k Ukrajincům a také nedostatek cenově dostupného bydlení mimo ubytovny. Všechny tyto bariéry způsobují izolaci cizinců a jejich sociální vyloučení. S podobnými bariérami integrace se potýkají i další cizinci z Východu. Na některé z těchto bariér chce občanské sdružení Žebřík navrhovaným projektem reagovat s cílem tyto překážky dlouhodobým a systematickým úsilím snižovat. Církev bratrská a Apoštolská církev v Prostějov mají zkušenosti s prací s ukrajinskými ženami pracujícími v OP Prostějov, tak jsme navázali na jejich dřívější aktivity. Klíčové aktivity projektu: Projekt spočívá ve vytvoření střediska pro cizince z Východoevropských zemí žijící na Prostějovsku, a to na místě snadno dostupném z lokalit, kde většina z nich bydlí. Středisko bude v provozu sedm dní v týdnu od 16 do 20 hod. a bude cizincům nabízet následující služby 1) úvodní proškolení v základech práce na PC 2) asistenci při práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, přístupný internet zdarma 3) sociálně-právní poradenství a asistenci při jednání s úřady a institucemi 4) aktivizační volnočasové činnosti 5) seznámení s křesťanskými hodnotami prostřednictvím Kurzů Alfa, nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách (přímo v prostorech střediska) 6) pořádání kulturních a společenských akcí (přednášky, semináře, diskuze, prezentace) 1) úvodní proškolení v základech práce na PC Víme, že pro cizince je zřízeno mnoho kvalitních informačních webů, avšak cizinci z Východu je většinou nevyužívají, protože neovládají práci s počítačem. Také víme, že většina z nich má zájem naučit se využívat moderní informační technologie, avšak od účasti na komerčních kurzech je odrazuje jazyková bariéra, časová a obsahová náročnost kurzů. Rozhodli jsme se proto připravit úvodní proškolení v dovednostech PC těmto cizincům na míru na vhodném místě, ve vhodném čase, za přijatelnou cenu, s jazykově vybaveným lektorem a ukrajinskou asistentkou, v malých skupinách.

3 V průběhu kurzu (i po něm) budou moci účastníci každý den přijít do střediska, kde si budou moci s asistencí procvičit nabyté znalosti a využívat je ke zlepšení své informovanosti. Kurz je koncipovaný jako 5x 4 hodiny ve skupině 8 osob pod vedením odborného pedagoga s jazykovým vybavením a s asistentkou. 2) asistenci při práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, přístupný internet zdarma Středisko bude vybavené 4 počítači s připojením na internet. Uživatelé budou mít volný přístup na internet a asistent jim poskytne případnou pomoc při orientaci na webových stránkách. 3) sociálně-právní poradenství a asistenci při jednání s úřady a institucemi Poskytování sociálně-právního poradenství vysokoškolsky vzdělanými sociálními pracovnicemi Střediska je další forma podpory informovanosti cizinců a jejich orientace v právním a sociálním systému ČR. Poradenství bude poskytování 1x týdně 4 hodiny, formou osobní konzultace, bude poskytnuta rada, pomoc a intervence. 4) aktivizační volnočasové činnosti Cílem tohoto programu je napomoci procesu sociální integrace formou přirozeného kontaktu při zájmové aktivitě. Náplň činností je zvolena tak, aby se mohl snadno zapojit každý, není nárok na jazykovou znalost nebo dovednosti (kreaktivní aktivity, ruční práce apod.) Při aktivitách se bude klást důraz na aktivizaci uživatelů, zlepšování komunikace v ČJ s českými dobrovolníky, posilování sociálních kompetencí, vytváření a posilování sociálních vazeb. Aktivita je koncipovaná jako volně přístupná - není nutná registrace dopředu, zájemce může kdykoliv přijít a odejít a podílí se finanční částkou 10,- Kč na lekci, probíhá 1x týdně 4 hodiny. 5) seznámení s křesťanskými hodnotami prostřednictvím Kurzů Alfa, nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách (přímo v prostorech střediska) Cílem tohoto projektu je informovat cílovou skupinu o křesťanských hodnotách zakotvených v naší společnosti a to takovou formou, která je jim blízká a která zároveň přispívá k jejich integraci. Tento projekt nabízí možnost pro zájemce účastnit se pravidelných přednášek o základních křesťanských hodnotách, zdůrazněn je integrační proces při spolupráci s dobrovolníky. Alfa kurzy Kurzy Alfa vznikly v Londýně, a během 20 let se rozšířily po celém světě. Základ kurzu tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskými hodnotami. Každé setkání začíná společným jídlem (ukrajinská a česká národní jídla), které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Na přednášku navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory. Žádná otázka není pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou.

4 Kurz vede zaškolený člen týmu, další členové (dobrovolníci) se podílejí na přípravě. Celková doba trvání kurzu je 11 týdnů a je zakončeno slavnostní večeří. Kurzy jsou zdarma, předpokládaná účast 12 zájemců. Kurz proběhne 2 x ročně. 6) pořádání kulturních a společenských akcí (přednášky, semináře, diskuze, prezentace) Při výzkumu integrace Ukrajinců na Prostějovsku se zjistilo, že značná část lidí tráví volný čas na ubytovně sledováním televize. Je to dáno jazykovou bariérou a neznalostí (neví kdy a kde jsou společenské akce, kolik to bude stát apod.) a prohlubuje se tím sociální izolace této skupiny. Hlavním cílem je informovat cílovou skupinu o české společnosti, o základních společenských a kulturních hodnotách, rozšířit sociálně kulturní orientaci a prakticky pomoci v integraci formou účasti na společenských a vzdělávacích aktivitách. Tyto aktivity budou volně přístupné. Při zajišťování těchto aktivit budeme spolupracovat především s místními zájmovými a církevními sdruženími. Předpokládáme 1x měsíčně společenskou akci. Realizační tým Mgr. Jana Rozehnalová vedoucí projektu, výkonná ředitelka Střediska Mgr. Jana Rozehnalová absolvovala bakalářské studium na Slezské univerzitě v Karviné a magisterské studim na Masarykově univerzitě v Brně, obor Sociální politika a sociální práce. Od roku 1995 člen Apoštolské církve Prostějov. Problematice integrace Ukrajinců do české společnosti zevrubně věnovala ve své magisterské diplomové práci v letech 2006/07. (Dostupné na: Náplní práce ve Středisku je sociálně právní poradenství, sociální asistence, personální řízení, koncepční činnost, fundraising, organizace a koordinace společenských aktivit. Úvazek 30 hodin týdně, platové zařazení 11/5 podle nařízení vlády o platech v rozpočtové sféře. Mgr. Lenka Malíčková sociální pracovník Mgr. Lenka Malíčková absolvovala magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Sociální práce/pedagogika. Věnuje se oblasti nestátní neziskové organizace. Absolvent vzdělávacího projektu Manažer kvality v sociálních službách. Od roku 1999 člen sdružení Slovo života Olomouc, kde pracovala jako dobrovolník s dětmi a rodinami. Od června 2007 je zaměstnanec sdružení Žebřík. Náplň práce sociálně právní poradenství, tvorba a vedení aktivizačních programů, fundraising, organizace kulturních, společenských, zájmových a náboženských aktivit, zaškolování klientů při práci s internetem, administrativa. Úvazek 30 hod. týdně, platová třída 11/5. Ing. Jiří Burda odborný pedagog Ing. Jiří Burda absolvoval studium, obor radioelektronika. Působí na středoškolský učitel informační techniky, výborná znalost ruštiny a ukrajinštiny. Člen Církve bratrské v Prostějově. Náplň práce odborné školení k obsluze PC a užívání internetu, správce

5 sítě, technická podpora projektu. Dohoda o pracovní činnost 9 hod. týdně. Oleksanda Burdová asistentka Oleksandra Burdová je absolventka střední školy, rodilá Ukrajinka s trvalým pobytem v ČR. Má zkušenosti s prací s ukrajinskými ženami a při integraci. Člen Církve bratrské v Prostějově. Náplň práce: asistence ruskojazyčným skupinám, překlady, koordinace činností. Dohoda o pracovní činnosti cca 11 hod. týdně. Dobrovolnický program Dobrovolnická činnost je výrazem občanské odpovědnosti, je to zároveň příležitost, jak člověk může pozitivně ovlivnit dění okolo sebe. Křesťané mají velkou zkušenost s osobní dobrovolnou činností, protože ta je základ církve. My nabízíme dobrovolníkům možnost účastnit se všech našich aktivit. Kontakt s novými lidmi přináší nové zážitky a příležitosti, je obohacením pro obě strany. Setkání v přátelské atmosféře pomáhá lidem z jiného prostředí v adaptaci a zlepšuje jejich kulturní orientaci. Dobrovolník si může vyzkoušet komunikaci v jiném jazyku, seznámí se s jinými kulturními zvyky, může si vyzkoušet kreativní tvorbu, asistenci při doprovodu na úřad, může se seznámit s praktickým chodem neziskové organizace, může se sdílet se svou vírou a naučit se sloužit a rozvinout své dary. Dobrovolnictví je zisk pro všechny strany. Zájemce nepotřebuje vzdělání, důležitá je především motivace, otevřený neodsuzující přístup a morální hodnoty. Dobrovolnická služba může být krátkodobá (jednorázové akce, během prázdnin) nebo dlouhodobá (pravidelně 1x týdně), záleží na domluvě obou stran. Zájemce obdrží základní informace a vyplní registrační kartu. Každý registrovaný dobrovolník je pojištěn pro případ škody, další práva a povinnosti jsou ustanoveny v konkrétní dobrovolnické smlouvě. Koordinátorem dobrovolníků ve Středisku je Mgr. Lenka Malíčková. Časový harmonogram Duben srpen 2007 členská schůze Žebříku se rozhodla na zkušeností s volnočasovými aktivitami, o které projevily zájem ukrajinské ženy, pracovat s touto cílovou skupinou a pověřila členku Mgr. Janu Rozehnalovou, aby připravila projekt pro oblast integrace. Září říjen 2007 Členská schůze schválila projekt Středisko a zmocnila Mgr. Janu Rozehnalovou činit veškeré právní a administrativní úkony ve prospěch projektu Středisko samostatně. Vedoucí projektu vytvořila realizační tým a pokračovali jsem na projektové činnosti, vytvořili jsme plán PC programů, plán sociálního poradenství a aktivizačních činností. Účastnili jsme se 2 seminářů pro neziskové organizace.

6 Oslovení partnerů Seznámili jsme s naším záměrem br. Pavla Čepa, seniora Apoštolské církve, který nám přislíbil za AC Prostějov modlitební a finanční podporu. Podpořila nás také Diakonie AC, kde jsme podali přihlášku za člena diakonie. Jednání s orgány státní správy a samosprávy Oslovili jsme místostarostu města Prostějov, který vyslovil souhlas s projektem. Náš záměr projedná sociální komise a připraví stanovisko na jednání rady města. Plánujeme zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově. Účastníci komunitního plánování se scházejí 1x měsíčně a podílejí se na vytváření dlouhodobé koncepce pro Prostějov spolu s městským úřadem. Projekt podpořila také krajská koordinátora pro menšiny Olomouckého kraje Mgr. Renáta Kottnerová. Listopad - prosinec 2007 Prostory Město Prostějov nám vyšlo vstříc a předběžně přislíbilo pronajmout prostory v Domě služeb na Vrahovické ulici, blízko OP Prostějov, kde je největší koncentrace cizinců. Oficiální potvrzení bude na radě města Prostory jsou o velikosti cca 55 m2, s vlastním sociálním zařízením. Bude nutné provést úpravu prostor (vymalování, podkládka koberce, instalace svítidel, žaluzií) a vybavení nábytkem (židle, stůl, věšák apod.) a PC technikou. V prosinci začnou v prostorech střediska pravidelné bohoslužby Apoštolské církve Prostějov. Oslovení partnerů Plánujeme vyhlásit veřejnou sbírku určenou na pokrytí nákladů na vznik a počáteční provoz Střediska. Sbírka by měla proběhnout v období prosinec 2007 leden Chceme oslovit také sdružení Slovo života Olomouc a Slovo života Prostějov se žádostí o spolupráci. Oslovení sponzorů Oslovili jsme 5 nejvýznamnějších zaměstnavatelů cizinců v Prostějově a požádali je o finanční spoluúčast a sponzorování zařízení střediska. Prezentace Vytvořili jsme nové internetové stránky Autorem a správcem stránek je Ing. David Marko, AC Filadelfie Frýdek-Místek. Prezentovali jsme projekt Středisko v Mateřském centru Provázek v Olomouci s velmi pozitivními ohlasy. Oslovení cílové skupiny Během prosince bychom chtěli uspořádat předvánoční akci pro ženy cizinky z OP. Leden - březen 2008 Zahájení provozu střediska

7 Středisko by mělo zahájit svůj provoz. Otevřeno bude 3x týdně od 16:00 20:00, v neděli dopoledne zde budou otevřené bohoslužby. Sociální poradenství bude poskytováno 1 x týdně. Zájemci mohou absolvovat první kurz na PC a budou mít volný přístup na internet. Během prvního měsíce proběhnou 4 aktivní odpoledne s kreativní tvorbou, budeme zjišťovat zájem uživatelů o Alfa kurzy. Po konci měsíce proběhne zhodnocení, každý týden pak porada realizačního týmu. Předpokládaná účast 12 zájemců týdně. Pracovníci Střediska se účastní Komunitního plánování sociálních služeb města Prostějova. Středisko vytvoří vlastní propagační materiál informační letáky. Informace jsou zveřejňovány pravidelně na webových stránkách sdružení. Podáme žádosti o finanční podporu na provoz na město Prostějov a na Olomoucký kraj. Duben květen 2008 Probíhá pravidelný provoz Střediska, provozní doba se zvýšila na 7 dnů v týdnu od 16:00 20:00 hod., v neděli probíhají otevřené bohoslužby v prostorech sdružení. Zájemci se mohou účastnit kurzu PC, využívat volný internet, proběhnou aktivizační činnosti a kurz Alfa. Červen září 2008 Během prázdnin je provoz Střediska také zajištěn. Říjen prosinec 2008 Probíhá pravidelný provoz Střediska. Finanční plán Občanské sdružení je nezisková organizace, nemůže podnikat s cílem tvořit zisk, jakýkoliv příjem je povinna převést do organizace. Zdroje financování neziskové organizace jsou v současnosti roztříštěné. Hlavní způsob financování je formou dotace na projekt, který je časově omezený, většinou na 1 rok. Zdroje dotací jsou státní správa skrze ministerstva, samospráva kraje a obce, dále nadace a Evropská unie skrze své fondy,. Další způsoby získávání financí je pořádání charitativních akcí, veřejných sbírek apod. Hledání zdrojů financí se shrnuje pod názvem fundraising a každá nezisková organizace musí mít odborného pracovníka fundraisera, který se této činnosti bude věnovat. Pro organizaci je důležité správně stanovit rozpočet, aby nebyl nadsazený, ani podhodnocený. Se vznikem střediska se pojí počáteční náklady na úpravu prostor a vybavení PC a nábytkem, jinak výrazné investiční náklady nejsou zapotřebí. Hlavní část provozních výdajů v sociální oblasti tvoří mzdy. Při naší činnosti veškerý úspěch záleží na schopnostech a morálních předpokladech zaměstnanců, kteří pracují přímo s lidmi. Náš realizační tým tvoří profesionální pracovníci se zkušenostmi a jsou ohodnoceni v souladu s nařízením vlády o platech v rozpočtové sféře. Výdaje na mzdové náklady chceme pokrýt dotacemi ze státní správy a samosprávy, protože úspěšná integrace menšin a prevence negativních situací je především zájmem státu a města.

8 Vzhledem k tomu, že proces od podání žádosti, přes schválení až po fyzické převod finančních prostředků trvá u státní správy téměř ¾ roku, u evropských fondů dokonce až 1,85 roku, je pro nás nezbytné zajistit podporu partnerů, sponzorů a donorů, aby provoz Střediska byl zabezpečen během prvních dvou let. Oslovili jsme firmy, které zaměstnávají cizince na Prostějovsku s žádostí o dar nebo sponzorování. Požádali jsme také místní církve o duchovní, modlitební a finanční podporu. Děkujeme všem členům a příznivcům, kteří se podílejí svými dary a svou prací. Samospráva kraje, obce Kraje a obce také podporují organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost a samostatně si určují oblast, výši a podmínky podpory. V současnosti probíhá v Prostějově komunitní plánování sociální služeb za účasti města Prostějova a všech organizací vykonávajících veřejně prospěšnou činnost s cílem harmonizovat potřeby obyvatel a účelné využití prostředků města. Státní správa Státní správa podporuje organizace, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblastech, které jsou pro vládu důležité. Podpora je vedena formou dotací, které rozdělují ministerstva na základě podaných žádostí. O přidělení a výši dotace rozhodují odborné komise, které ovšem nejsou povinny sdělovat důvody, proč dotaci nepřiznali. Termíny výzev jsou uveřejněny většinou na podzim, objemy prostředků a oblasti výzev se každý rok trochu liší. Fyzický převod prostředků se děje po 6 9 měsících od schválení žádosti, organizace musí do té doby zabezpečit předběžné financování. Fondy Evropské unie Evropská unie připravila pro roky velký objem prostředků pro rozvoj nových členských zemí, je zájmem celé naší společnosti, aby se tyto prostředky vyčerpaly, protože po ukončení této podpory se Evropská unie zaměří na státy připravující se na vstup a naše země bude čerpat prostředky jen v rámci běžné evropské administrativy. Podání žádosti o dotaci na nějaký evropský fond je značně administrativně náročné, musí se dokládat např. studie proveditelnosti, dopad na životní prostředí apod. Některá kritéria jsou limitující pro malé nebo nově vznikající organizace. Některé krajské úřady proto připravily program, který sdružuje více malých projektů nebo poskytují svého pracovníka, který neziskovým organizacím pomáhá s praktickou realizací žádosti. Délka od vyhlášení výzvy po fyzický převod přiznané dotace činí 1,5 2 roky, je náročné do té doby zajistit předběžné financování projektu, který musí běžet. Nadace V České republice působí několik desítek nadací a fondů, každý je zaměřený na specifickou oblast, např. Nadace Terezy Maxové je určena jen pro děti z dětských domů apod. Nadace mají průběžné uzavírky a poskytují rozdílné objemy prostředků, většinou na jednorázové akce, vybavení. Pro oblast imigrantů je nadací málo, takřka žádné. Finanční partneři Naším záměrem je najít partnery, kteří souhlasí s cíli a hodnotami sdružení a podílí se finančně na provozu Střediska jako donoři nebo sponzoři. Ostatní formy

9 Do budoucna uvažujeme o všech formách fundraisingu veřejná sbírka, charitativní akce, dary, prodej vlastních produktů apod. Rozpočet Počáteční náklady Úpravy prostor: Přepážka ,- Vymalování 5.000,- Pokládka koberce ,- 50 m2 Žaluzie 5.000,- Instalace svítidel 5.000, ,- Vybavení Židle 25 ks ,- Stoly 5 ks ,- Skříňky ,- Věšák 1.000,- police 2.000,- PC stoly 4 ks ,- Kanc. židle ,- Žaluzie 5.000,- Nástěnka 1.000,- Informační tabule 1.000,- Mikrovlnka 2.000,- Varná konvice 1.000,- Odborná literatura 2.000,- Lit. v ukrajinštině 1.000,- Informační, prop. materiál 3.000,- Diakonie AC Fotoaparát 1.000,- AC Prostějov zdarma zapůjčí nádobí pro Alfa kurzy talíře, misky, příbory. Technické vybavení PC 4ks + software ,- Tiskárna, kopírka, skener , ,-

10 Provozní náklady Nájem 2.300,- Služby s nájmem 2.500,- Internet 1.000,- Pojištění objektu Poštovné Kopírování, tisk Mobilní sítě Účetní audit Správa účtu e-banka Vzdělávací semináře Kanc. materiál Jízdné Materiál pro aktivit. činnosti Čisticí a hyg. prostř. Odborná literatura Občerstvení Osobní náklady Mzdy Odvody zaměstnavatele Správce Účetnictví Školení ,- Cestovní náhrady přednášejících , ,-

11 Specifikace programů PC I., vedoucí Ing. Jiří Burda, asistentka Olexandra Burdová Odměna 119,- (61,-)? Týdně 1 kurz Ročně 5 kurzů Přípravné práce 1,5 7,5 37,5 Kurz PC Celkem 5, Materiál (inf. Mat., leták) Mzdové náklady Jiří + Saša pojistné Odhadovaný počet uživatelů = PC II. asistence u internetu (3x týdně) Mgr. Jana Rozehnalová, Mgr. Lenka Malíčková, Olexandra Burdová Týdně Měsíčně Ročně Asistence u internetu 3 x 4 hod Mzdové náklady Saša 192 h. Lenka 13 % Jana 13 % Odhadovaný počet uživatelů , = Sociální poradenství Mgr. Jana Rozehnalová, 1 x týdně 4 hodiny Týdně měsíčně ročně Přípravné práce 2 8 Přímé konzultace 4 16 celkem Literatura 1.000,- Školení 2.000,- Inf. letáky 1.000,- Mzdové náklady 20 % Odhadovaný počet uživatelů

12 Kreativní odpoledne Mgr. Lenka Malíčková, 6 hodin Týdně Měsíčně Ročně = 50 týdnů Přípravné práce 2 hod. 8 hod. 100 hod. Aktivita 4 hod. 16 hod. 200 hod. Celkem 6 hod. 24 hod. 300 hod. Materiál v Kč 300, , ,- Nájemné + služby Osobní náklady 20% Odhadovaný počet uživatelů Společenské aktivity Mgr. Lenka Malíčková, 4 hod. měsíčně Měsíčně Ročně Náklad (cestovné, lektorné, občerstvení) v Kč 300, ,- Čas. dotace + příprava 4 hod. 48 hod. Nájemné, osobní náklady Odhadovaný počet uživatelů Alfa kurzy 4 hod. x 11 týdnů x 2, 13% Týdně 11 týdnů 2 běhy Příprava 1 hod. 11 hod. 22 hod. Zajištění průběhu 3 hod. 33 hod. 66 hod. Celkem 4 hod. 44 hod. 88 hod. Materiál (občerstvení, tiskoviny) 600,- Kč 6.600, ,- Nájemné, mzdové náklady Odhadovaný počet uživatelů Mgr. Lenka Malíčková, 24 hodin týdně, 0,6 úvazek Platová třída 11/5, platový tarif 1, osobní příplatek 25% Týdně Měsíčně Aktivizační činnosti % PC II % Společ. aktivity 1 4 4% Alfa kurzy % Administrativa % Fundraising % Celkem %

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K 2 0 0 7 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory INTEGRACE ROMSKÝCH KOMUNIT

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory INTEGRACE ROMSKÝCH KOMUNIT OLOMOUCKÝ KRAJ Specifikace oblasti podpory INTEGRACE ROMSKÝCH KOMUNIT Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Kontakt: Jeremenkova 40b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory INTEGRACE ROMSKÝCH KOMUNIT. Jeremenkova 40 b, OLOMOUC sekretariát odboru tel.

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory INTEGRACE ROMSKÝCH KOMUNIT. Jeremenkova 40 b, OLOMOUC sekretariát odboru tel. OLOMOUCKÝ KRAJ Specifikace oblasti podpory INTEGRACE ROMSKÝCH KOMUNIT Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Schváleno: Rozsah působnosti: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Výzva na podporu propagace záchranných programů Podmínky pro příjemce podpory

Výzva na podporu propagace záchranných programů Podmínky pro příjemce podpory Výzva na podporu propagace záchranných programů Podmínky pro příjemce podpory Výzva je součástí projektu Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice, který byl finančně podpořen

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 datum přijetí: registrační číslo: Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách program I. Identifikační údaje

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji Vítáme vás na informačním semináři projektu ESF Záruky pro mladé v Jihočeském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 Záruky pro mladé v Jihočeském kraji registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 5/8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 1.4.2015 Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015 Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KDO JSME PODĚKOVÁNÍ. - Městu Prostějov

KDO JSME PODĚKOVÁNÍ. - Městu Prostějov KDO JSME Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla na základě společného zájmu křesťanů z různých církví pomoci lidem okolo nás. Hlavním cílem sdružení je prakticky

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více