Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov"

Transkript

1 Informační a poradenské středisko k podpoře integrace cizinců Prostějov Naše země zažívá ekonomický růst a díky tomu se stáváme cílovou zemí pro mnoho migrantů. Každoročně se zvyšuje počet cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. V olomouckém kraji je podle údajů z roku 2005 téměř 8000 cizinců, na Prostějovsku je to 1250 cizinců. Polovinu z nich tvoří ženy, což je dáno strukturou zaměstnání. Nejčetnější skupinu tvoří Ukrajinci 26%. Zkušenosti jiných zemí s imigrací cizinců ukazují, že je nezbytné se této problematice aktivně věnovat, řešit ji a předcházet problémům, které se v této oblasti vyskytují jako je sociální izolace, vznik migrantských komunit s vlastními pravidly a hodnotami, obchod s lidmi, dlužnictví apod. Naše sdružení připravilo projekt na vznik volnočasového centra pro cizince v Prostějově. Cílem je pomoci imigrantům prakticky formou poradenství, nabídkou vzdělávacích kurzů a skrze společné aktivity podpořit jejich začlenění do společnosti. Velké procento lidí přicházejících z východní Evropy je věřící, proto jim chceme nabídnout Alfa kurzy a možnost navštívit místní církve. Sdružení Žebřík,o.s. křesťanská pomoc je občanské sdružení založené na společném zájmu křesťanů pomoci lidem kolem nás. Sdružení vykonává veřejně prospěšnou činnost. Hlavním cílem sdružení je prakticky pomoci lidem v obtížné sociální situaci, pomoci jim v začleňování a informovat o křesťanských hodnotách, které tvoří základ naší společnosti. Členové sdružení jsou věřící z místních sborů, při své činnosti spolupracujeme s dalšími sdruženími a církvemi. Činnost sdružení je hrazena z příspěvků členů, z darů, dotací a příspěvků státní správy a samosprávy. Sdružení je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb. a bylo registrováno na Ministerstvu vnitra České republiky. Výkonný výbor tvoří zakládající členi sdružení: Předseda: Mgr. Lenka Malíčková Místopředseda: Mgr. Jana Filipiová Revizor sdružení: Mgr. Jana Rozehnalo

2 Úvod Na Prostějovsku žije v současné době podle údajů Cizinecké a pohraniční policie cca 1250 cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Mezi nejpočetněji zastoupené patří Slováci, Ukrajinci, Mongolové a Poláci. Vzhledem k historické a kulturní blízkosti českého a slovenského národa, nemají u nás žijící Slováci problém s integrací. Jiná situace je u dalších uvedených národností. Například Ukrajinců žije na Prostějovsku legálně zhruba 500, z toho přibližně polovina má povolení k trvalému pobytu a druhá polovina získala vízum k dlouhodobému pobytu. Vedoucí projektu Mgr. Jana Rozehnalová se problematice integrace Ukrajinců do české společnosti zevrubně věnovala ve své magisterské diplomové práci v letech 2006/07. (Dostupné na: Na základě výzkumu mezi Ukrajinci žijícími na Prostějovsku byly identifikovány následující hlavní bariéry sociální integrace: celkově nízká informovanost cizinců, jazyková bariéra, negativní vztah Čechů k Ukrajincům a také nedostatek cenově dostupného bydlení mimo ubytovny. Všechny tyto bariéry způsobují izolaci cizinců a jejich sociální vyloučení. S podobnými bariérami integrace se potýkají i další cizinci z Východu. Na některé z těchto bariér chce občanské sdružení Žebřík navrhovaným projektem reagovat s cílem tyto překážky dlouhodobým a systematickým úsilím snižovat. Církev bratrská a Apoštolská církev v Prostějov mají zkušenosti s prací s ukrajinskými ženami pracujícími v OP Prostějov, tak jsme navázali na jejich dřívější aktivity. Klíčové aktivity projektu: Projekt spočívá ve vytvoření střediska pro cizince z Východoevropských zemí žijící na Prostějovsku, a to na místě snadno dostupném z lokalit, kde většina z nich bydlí. Středisko bude v provozu sedm dní v týdnu od 16 do 20 hod. a bude cizincům nabízet následující služby 1) úvodní proškolení v základech práce na PC 2) asistenci při práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, přístupný internet zdarma 3) sociálně-právní poradenství a asistenci při jednání s úřady a institucemi 4) aktivizační volnočasové činnosti 5) seznámení s křesťanskými hodnotami prostřednictvím Kurzů Alfa, nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách (přímo v prostorech střediska) 6) pořádání kulturních a společenských akcí (přednášky, semináře, diskuze, prezentace) 1) úvodní proškolení v základech práce na PC Víme, že pro cizince je zřízeno mnoho kvalitních informačních webů, avšak cizinci z Východu je většinou nevyužívají, protože neovládají práci s počítačem. Také víme, že většina z nich má zájem naučit se využívat moderní informační technologie, avšak od účasti na komerčních kurzech je odrazuje jazyková bariéra, časová a obsahová náročnost kurzů. Rozhodli jsme se proto připravit úvodní proškolení v dovednostech PC těmto cizincům na míru na vhodném místě, ve vhodném čase, za přijatelnou cenu, s jazykově vybaveným lektorem a ukrajinskou asistentkou, v malých skupinách.

3 V průběhu kurzu (i po něm) budou moci účastníci každý den přijít do střediska, kde si budou moci s asistencí procvičit nabyté znalosti a využívat je ke zlepšení své informovanosti. Kurz je koncipovaný jako 5x 4 hodiny ve skupině 8 osob pod vedením odborného pedagoga s jazykovým vybavením a s asistentkou. 2) asistenci při práci s počítačem a při vyhledávání informací na internetu, přístupný internet zdarma Středisko bude vybavené 4 počítači s připojením na internet. Uživatelé budou mít volný přístup na internet a asistent jim poskytne případnou pomoc při orientaci na webových stránkách. 3) sociálně-právní poradenství a asistenci při jednání s úřady a institucemi Poskytování sociálně-právního poradenství vysokoškolsky vzdělanými sociálními pracovnicemi Střediska je další forma podpory informovanosti cizinců a jejich orientace v právním a sociálním systému ČR. Poradenství bude poskytování 1x týdně 4 hodiny, formou osobní konzultace, bude poskytnuta rada, pomoc a intervence. 4) aktivizační volnočasové činnosti Cílem tohoto programu je napomoci procesu sociální integrace formou přirozeného kontaktu při zájmové aktivitě. Náplň činností je zvolena tak, aby se mohl snadno zapojit každý, není nárok na jazykovou znalost nebo dovednosti (kreaktivní aktivity, ruční práce apod.) Při aktivitách se bude klást důraz na aktivizaci uživatelů, zlepšování komunikace v ČJ s českými dobrovolníky, posilování sociálních kompetencí, vytváření a posilování sociálních vazeb. Aktivita je koncipovaná jako volně přístupná - není nutná registrace dopředu, zájemce může kdykoliv přijít a odejít a podílí se finanční částkou 10,- Kč na lekci, probíhá 1x týdně 4 hodiny. 5) seznámení s křesťanskými hodnotami prostřednictvím Kurzů Alfa, nabídka účasti na křesťanských bohoslužbách (přímo v prostorech střediska) Cílem tohoto projektu je informovat cílovou skupinu o křesťanských hodnotách zakotvených v naší společnosti a to takovou formou, která je jim blízká a která zároveň přispívá k jejich integraci. Tento projekt nabízí možnost pro zájemce účastnit se pravidelných přednášek o základních křesťanských hodnotách, zdůrazněn je integrační proces při spolupráci s dobrovolníky. Alfa kurzy Kurzy Alfa vznikly v Londýně, a během 20 let se rozšířily po celém světě. Základ kurzu tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskými hodnotami. Každé setkání začíná společným jídlem (ukrajinská a česká národní jídla), které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Na přednášku navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory. Žádná otázka není pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou.

4 Kurz vede zaškolený člen týmu, další členové (dobrovolníci) se podílejí na přípravě. Celková doba trvání kurzu je 11 týdnů a je zakončeno slavnostní večeří. Kurzy jsou zdarma, předpokládaná účast 12 zájemců. Kurz proběhne 2 x ročně. 6) pořádání kulturních a společenských akcí (přednášky, semináře, diskuze, prezentace) Při výzkumu integrace Ukrajinců na Prostějovsku se zjistilo, že značná část lidí tráví volný čas na ubytovně sledováním televize. Je to dáno jazykovou bariérou a neznalostí (neví kdy a kde jsou společenské akce, kolik to bude stát apod.) a prohlubuje se tím sociální izolace této skupiny. Hlavním cílem je informovat cílovou skupinu o české společnosti, o základních společenských a kulturních hodnotách, rozšířit sociálně kulturní orientaci a prakticky pomoci v integraci formou účasti na společenských a vzdělávacích aktivitách. Tyto aktivity budou volně přístupné. Při zajišťování těchto aktivit budeme spolupracovat především s místními zájmovými a církevními sdruženími. Předpokládáme 1x měsíčně společenskou akci. Realizační tým Mgr. Jana Rozehnalová vedoucí projektu, výkonná ředitelka Střediska Mgr. Jana Rozehnalová absolvovala bakalářské studium na Slezské univerzitě v Karviné a magisterské studim na Masarykově univerzitě v Brně, obor Sociální politika a sociální práce. Od roku 1995 člen Apoštolské církve Prostějov. Problematice integrace Ukrajinců do české společnosti zevrubně věnovala ve své magisterské diplomové práci v letech 2006/07. (Dostupné na: Náplní práce ve Středisku je sociálně právní poradenství, sociální asistence, personální řízení, koncepční činnost, fundraising, organizace a koordinace společenských aktivit. Úvazek 30 hodin týdně, platové zařazení 11/5 podle nařízení vlády o platech v rozpočtové sféře. Mgr. Lenka Malíčková sociální pracovník Mgr. Lenka Malíčková absolvovala magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Sociální práce/pedagogika. Věnuje se oblasti nestátní neziskové organizace. Absolvent vzdělávacího projektu Manažer kvality v sociálních službách. Od roku 1999 člen sdružení Slovo života Olomouc, kde pracovala jako dobrovolník s dětmi a rodinami. Od června 2007 je zaměstnanec sdružení Žebřík. Náplň práce sociálně právní poradenství, tvorba a vedení aktivizačních programů, fundraising, organizace kulturních, společenských, zájmových a náboženských aktivit, zaškolování klientů při práci s internetem, administrativa. Úvazek 30 hod. týdně, platová třída 11/5. Ing. Jiří Burda odborný pedagog Ing. Jiří Burda absolvoval studium, obor radioelektronika. Působí na středoškolský učitel informační techniky, výborná znalost ruštiny a ukrajinštiny. Člen Církve bratrské v Prostějově. Náplň práce odborné školení k obsluze PC a užívání internetu, správce

5 sítě, technická podpora projektu. Dohoda o pracovní činnost 9 hod. týdně. Oleksanda Burdová asistentka Oleksandra Burdová je absolventka střední školy, rodilá Ukrajinka s trvalým pobytem v ČR. Má zkušenosti s prací s ukrajinskými ženami a při integraci. Člen Církve bratrské v Prostějově. Náplň práce: asistence ruskojazyčným skupinám, překlady, koordinace činností. Dohoda o pracovní činnosti cca 11 hod. týdně. Dobrovolnický program Dobrovolnická činnost je výrazem občanské odpovědnosti, je to zároveň příležitost, jak člověk může pozitivně ovlivnit dění okolo sebe. Křesťané mají velkou zkušenost s osobní dobrovolnou činností, protože ta je základ církve. My nabízíme dobrovolníkům možnost účastnit se všech našich aktivit. Kontakt s novými lidmi přináší nové zážitky a příležitosti, je obohacením pro obě strany. Setkání v přátelské atmosféře pomáhá lidem z jiného prostředí v adaptaci a zlepšuje jejich kulturní orientaci. Dobrovolník si může vyzkoušet komunikaci v jiném jazyku, seznámí se s jinými kulturními zvyky, může si vyzkoušet kreativní tvorbu, asistenci při doprovodu na úřad, může se seznámit s praktickým chodem neziskové organizace, může se sdílet se svou vírou a naučit se sloužit a rozvinout své dary. Dobrovolnictví je zisk pro všechny strany. Zájemce nepotřebuje vzdělání, důležitá je především motivace, otevřený neodsuzující přístup a morální hodnoty. Dobrovolnická služba může být krátkodobá (jednorázové akce, během prázdnin) nebo dlouhodobá (pravidelně 1x týdně), záleží na domluvě obou stran. Zájemce obdrží základní informace a vyplní registrační kartu. Každý registrovaný dobrovolník je pojištěn pro případ škody, další práva a povinnosti jsou ustanoveny v konkrétní dobrovolnické smlouvě. Koordinátorem dobrovolníků ve Středisku je Mgr. Lenka Malíčková. Časový harmonogram Duben srpen 2007 členská schůze Žebříku se rozhodla na zkušeností s volnočasovými aktivitami, o které projevily zájem ukrajinské ženy, pracovat s touto cílovou skupinou a pověřila členku Mgr. Janu Rozehnalovou, aby připravila projekt pro oblast integrace. Září říjen 2007 Členská schůze schválila projekt Středisko a zmocnila Mgr. Janu Rozehnalovou činit veškeré právní a administrativní úkony ve prospěch projektu Středisko samostatně. Vedoucí projektu vytvořila realizační tým a pokračovali jsem na projektové činnosti, vytvořili jsme plán PC programů, plán sociálního poradenství a aktivizačních činností. Účastnili jsme se 2 seminářů pro neziskové organizace.

6 Oslovení partnerů Seznámili jsme s naším záměrem br. Pavla Čepa, seniora Apoštolské církve, který nám přislíbil za AC Prostějov modlitební a finanční podporu. Podpořila nás také Diakonie AC, kde jsme podali přihlášku za člena diakonie. Jednání s orgány státní správy a samosprávy Oslovili jsme místostarostu města Prostějov, který vyslovil souhlas s projektem. Náš záměr projedná sociální komise a připraví stanovisko na jednání rady města. Plánujeme zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově. Účastníci komunitního plánování se scházejí 1x měsíčně a podílejí se na vytváření dlouhodobé koncepce pro Prostějov spolu s městským úřadem. Projekt podpořila také krajská koordinátora pro menšiny Olomouckého kraje Mgr. Renáta Kottnerová. Listopad - prosinec 2007 Prostory Město Prostějov nám vyšlo vstříc a předběžně přislíbilo pronajmout prostory v Domě služeb na Vrahovické ulici, blízko OP Prostějov, kde je největší koncentrace cizinců. Oficiální potvrzení bude na radě města Prostory jsou o velikosti cca 55 m2, s vlastním sociálním zařízením. Bude nutné provést úpravu prostor (vymalování, podkládka koberce, instalace svítidel, žaluzií) a vybavení nábytkem (židle, stůl, věšák apod.) a PC technikou. V prosinci začnou v prostorech střediska pravidelné bohoslužby Apoštolské církve Prostějov. Oslovení partnerů Plánujeme vyhlásit veřejnou sbírku určenou na pokrytí nákladů na vznik a počáteční provoz Střediska. Sbírka by měla proběhnout v období prosinec 2007 leden Chceme oslovit také sdružení Slovo života Olomouc a Slovo života Prostějov se žádostí o spolupráci. Oslovení sponzorů Oslovili jsme 5 nejvýznamnějších zaměstnavatelů cizinců v Prostějově a požádali je o finanční spoluúčast a sponzorování zařízení střediska. Prezentace Vytvořili jsme nové internetové stránky Autorem a správcem stránek je Ing. David Marko, AC Filadelfie Frýdek-Místek. Prezentovali jsme projekt Středisko v Mateřském centru Provázek v Olomouci s velmi pozitivními ohlasy. Oslovení cílové skupiny Během prosince bychom chtěli uspořádat předvánoční akci pro ženy cizinky z OP. Leden - březen 2008 Zahájení provozu střediska

7 Středisko by mělo zahájit svůj provoz. Otevřeno bude 3x týdně od 16:00 20:00, v neděli dopoledne zde budou otevřené bohoslužby. Sociální poradenství bude poskytováno 1 x týdně. Zájemci mohou absolvovat první kurz na PC a budou mít volný přístup na internet. Během prvního měsíce proběhnou 4 aktivní odpoledne s kreativní tvorbou, budeme zjišťovat zájem uživatelů o Alfa kurzy. Po konci měsíce proběhne zhodnocení, každý týden pak porada realizačního týmu. Předpokládaná účast 12 zájemců týdně. Pracovníci Střediska se účastní Komunitního plánování sociálních služeb města Prostějova. Středisko vytvoří vlastní propagační materiál informační letáky. Informace jsou zveřejňovány pravidelně na webových stránkách sdružení. Podáme žádosti o finanční podporu na provoz na město Prostějov a na Olomoucký kraj. Duben květen 2008 Probíhá pravidelný provoz Střediska, provozní doba se zvýšila na 7 dnů v týdnu od 16:00 20:00 hod., v neděli probíhají otevřené bohoslužby v prostorech sdružení. Zájemci se mohou účastnit kurzu PC, využívat volný internet, proběhnou aktivizační činnosti a kurz Alfa. Červen září 2008 Během prázdnin je provoz Střediska také zajištěn. Říjen prosinec 2008 Probíhá pravidelný provoz Střediska. Finanční plán Občanské sdružení je nezisková organizace, nemůže podnikat s cílem tvořit zisk, jakýkoliv příjem je povinna převést do organizace. Zdroje financování neziskové organizace jsou v současnosti roztříštěné. Hlavní způsob financování je formou dotace na projekt, který je časově omezený, většinou na 1 rok. Zdroje dotací jsou státní správa skrze ministerstva, samospráva kraje a obce, dále nadace a Evropská unie skrze své fondy,. Další způsoby získávání financí je pořádání charitativních akcí, veřejných sbírek apod. Hledání zdrojů financí se shrnuje pod názvem fundraising a každá nezisková organizace musí mít odborného pracovníka fundraisera, který se této činnosti bude věnovat. Pro organizaci je důležité správně stanovit rozpočet, aby nebyl nadsazený, ani podhodnocený. Se vznikem střediska se pojí počáteční náklady na úpravu prostor a vybavení PC a nábytkem, jinak výrazné investiční náklady nejsou zapotřebí. Hlavní část provozních výdajů v sociální oblasti tvoří mzdy. Při naší činnosti veškerý úspěch záleží na schopnostech a morálních předpokladech zaměstnanců, kteří pracují přímo s lidmi. Náš realizační tým tvoří profesionální pracovníci se zkušenostmi a jsou ohodnoceni v souladu s nařízením vlády o platech v rozpočtové sféře. Výdaje na mzdové náklady chceme pokrýt dotacemi ze státní správy a samosprávy, protože úspěšná integrace menšin a prevence negativních situací je především zájmem státu a města.

8 Vzhledem k tomu, že proces od podání žádosti, přes schválení až po fyzické převod finančních prostředků trvá u státní správy téměř ¾ roku, u evropských fondů dokonce až 1,85 roku, je pro nás nezbytné zajistit podporu partnerů, sponzorů a donorů, aby provoz Střediska byl zabezpečen během prvních dvou let. Oslovili jsme firmy, které zaměstnávají cizince na Prostějovsku s žádostí o dar nebo sponzorování. Požádali jsme také místní církve o duchovní, modlitební a finanční podporu. Děkujeme všem členům a příznivcům, kteří se podílejí svými dary a svou prací. Samospráva kraje, obce Kraje a obce také podporují organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost a samostatně si určují oblast, výši a podmínky podpory. V současnosti probíhá v Prostějově komunitní plánování sociální služeb za účasti města Prostějova a všech organizací vykonávajících veřejně prospěšnou činnost s cílem harmonizovat potřeby obyvatel a účelné využití prostředků města. Státní správa Státní správa podporuje organizace, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblastech, které jsou pro vládu důležité. Podpora je vedena formou dotací, které rozdělují ministerstva na základě podaných žádostí. O přidělení a výši dotace rozhodují odborné komise, které ovšem nejsou povinny sdělovat důvody, proč dotaci nepřiznali. Termíny výzev jsou uveřejněny většinou na podzim, objemy prostředků a oblasti výzev se každý rok trochu liší. Fyzický převod prostředků se děje po 6 9 měsících od schválení žádosti, organizace musí do té doby zabezpečit předběžné financování. Fondy Evropské unie Evropská unie připravila pro roky velký objem prostředků pro rozvoj nových členských zemí, je zájmem celé naší společnosti, aby se tyto prostředky vyčerpaly, protože po ukončení této podpory se Evropská unie zaměří na státy připravující se na vstup a naše země bude čerpat prostředky jen v rámci běžné evropské administrativy. Podání žádosti o dotaci na nějaký evropský fond je značně administrativně náročné, musí se dokládat např. studie proveditelnosti, dopad na životní prostředí apod. Některá kritéria jsou limitující pro malé nebo nově vznikající organizace. Některé krajské úřady proto připravily program, který sdružuje více malých projektů nebo poskytují svého pracovníka, který neziskovým organizacím pomáhá s praktickou realizací žádosti. Délka od vyhlášení výzvy po fyzický převod přiznané dotace činí 1,5 2 roky, je náročné do té doby zajistit předběžné financování projektu, který musí běžet. Nadace V České republice působí několik desítek nadací a fondů, každý je zaměřený na specifickou oblast, např. Nadace Terezy Maxové je určena jen pro děti z dětských domů apod. Nadace mají průběžné uzavírky a poskytují rozdílné objemy prostředků, většinou na jednorázové akce, vybavení. Pro oblast imigrantů je nadací málo, takřka žádné. Finanční partneři Naším záměrem je najít partnery, kteří souhlasí s cíli a hodnotami sdružení a podílí se finančně na provozu Střediska jako donoři nebo sponzoři. Ostatní formy

9 Do budoucna uvažujeme o všech formách fundraisingu veřejná sbírka, charitativní akce, dary, prodej vlastních produktů apod. Rozpočet Počáteční náklady Úpravy prostor: Přepážka ,- Vymalování 5.000,- Pokládka koberce ,- 50 m2 Žaluzie 5.000,- Instalace svítidel 5.000, ,- Vybavení Židle 25 ks ,- Stoly 5 ks ,- Skříňky ,- Věšák 1.000,- police 2.000,- PC stoly 4 ks ,- Kanc. židle ,- Žaluzie 5.000,- Nástěnka 1.000,- Informační tabule 1.000,- Mikrovlnka 2.000,- Varná konvice 1.000,- Odborná literatura 2.000,- Lit. v ukrajinštině 1.000,- Informační, prop. materiál 3.000,- Diakonie AC Fotoaparát 1.000,- AC Prostějov zdarma zapůjčí nádobí pro Alfa kurzy talíře, misky, příbory. Technické vybavení PC 4ks + software ,- Tiskárna, kopírka, skener , ,-

10 Provozní náklady Nájem 2.300,- Služby s nájmem 2.500,- Internet 1.000,- Pojištění objektu Poštovné Kopírování, tisk Mobilní sítě Účetní audit Správa účtu e-banka Vzdělávací semináře Kanc. materiál Jízdné Materiál pro aktivit. činnosti Čisticí a hyg. prostř. Odborná literatura Občerstvení Osobní náklady Mzdy Odvody zaměstnavatele Správce Účetnictví Školení ,- Cestovní náhrady přednášejících , ,-

11 Specifikace programů PC I., vedoucí Ing. Jiří Burda, asistentka Olexandra Burdová Odměna 119,- (61,-)? Týdně 1 kurz Ročně 5 kurzů Přípravné práce 1,5 7,5 37,5 Kurz PC Celkem 5, Materiál (inf. Mat., leták) Mzdové náklady Jiří + Saša pojistné Odhadovaný počet uživatelů = PC II. asistence u internetu (3x týdně) Mgr. Jana Rozehnalová, Mgr. Lenka Malíčková, Olexandra Burdová Týdně Měsíčně Ročně Asistence u internetu 3 x 4 hod Mzdové náklady Saša 192 h. Lenka 13 % Jana 13 % Odhadovaný počet uživatelů , = Sociální poradenství Mgr. Jana Rozehnalová, 1 x týdně 4 hodiny Týdně měsíčně ročně Přípravné práce 2 8 Přímé konzultace 4 16 celkem Literatura 1.000,- Školení 2.000,- Inf. letáky 1.000,- Mzdové náklady 20 % Odhadovaný počet uživatelů

12 Kreativní odpoledne Mgr. Lenka Malíčková, 6 hodin Týdně Měsíčně Ročně = 50 týdnů Přípravné práce 2 hod. 8 hod. 100 hod. Aktivita 4 hod. 16 hod. 200 hod. Celkem 6 hod. 24 hod. 300 hod. Materiál v Kč 300, , ,- Nájemné + služby Osobní náklady 20% Odhadovaný počet uživatelů Společenské aktivity Mgr. Lenka Malíčková, 4 hod. měsíčně Měsíčně Ročně Náklad (cestovné, lektorné, občerstvení) v Kč 300, ,- Čas. dotace + příprava 4 hod. 48 hod. Nájemné, osobní náklady Odhadovaný počet uživatelů Alfa kurzy 4 hod. x 11 týdnů x 2, 13% Týdně 11 týdnů 2 běhy Příprava 1 hod. 11 hod. 22 hod. Zajištění průběhu 3 hod. 33 hod. 66 hod. Celkem 4 hod. 44 hod. 88 hod. Materiál (občerstvení, tiskoviny) 600,- Kč 6.600, ,- Nájemné, mzdové náklady Odhadovaný počet uživatelů Mgr. Lenka Malíčková, 24 hodin týdně, 0,6 úvazek Platová třída 11/5, platový tarif 1, osobní příplatek 25% Týdně Měsíčně Aktivizační činnosti % PC II % Společ. aktivity 1 4 4% Alfa kurzy % Administrativa % Fundraising % Celkem %

NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU

NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU NÁSTROJ K VAŠÍ CESTĚ VZHŮRU VÝROČNÍ ZPRÁVA KDO JSME Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace, která vznikla na základě společného zájmu křesťanů z různých církví v Prostějově a Olomouci

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ 2010 2 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí 3 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR Elektronický

Více

Výroční zpráva o.s. InternetPoradna.cz za rok 2006

Výroční zpráva o.s. InternetPoradna.cz za rok 2006 Výroční zpráva o.s. InternetPoradna.cz za rok 26 Kontakt: o.s. InternetPoradna.cz Palackého 11 779 Olomouc Tel.: 587 46 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz Úvodní slovo. Rok 26 v InternetPoradně

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více