VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ARBOR VITAE ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ARBOR VITAE ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ARBOR VITAE ZA ROK 2008 Zprávu vydala: Nadace Arbor Vitae Autor výroční zprávy: Bc. Marie Tomášková

2 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Představení nadace 4 3. Organizační struktura nadace 5 4. Vyhlášené grantové okruhy 6 5. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č. 1 Kulturní venkov 8 6. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č. 2 Menšiny, o kterých nevíme Finanční zpráva za rok

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Krajinami, jež po staletí kvetly ve zracích mých předků, šla duše má vlnami nezrozeného snu, s očima zavřenýma a němá. Za každým jejím krokem valila se černá povodeň noci, jež vypíjela slunce, smývala barvy, zatápěla bohatství duší, drtila poslední slova mých otců němým nárazem vln a zašívala kořeny nynějších bolestí vláhou uhaslých světel. Otokar Březina, Mythus duše. Svítáni na západě, 1896 Opravdu si myslíme, že můžeme zůstat zdraví uvnitř rozbitých rodin a rozbité přírody? Tak by mohla znít věta, která by spojovala dva vyhlášené grantové okruhy. Krajina jako místo, do něhož jsme svými předky nebo svojí volbou zasazeni, místo, kde se odehrává náš život, místo, kde, buď žijeme nebo přežíváme, místo, kde pokud se chceme chovat občansky, vyvíjíme činnost směřující ve prospěch obce, či jak říkal Jan Patočka polis, jemného tkaniva, které propojuje vše v celek. Celek, pokud je budován zevnitř, je silný a fungující, pokud je budován zvenčí na základě pouze předpisů, zákonů jednotlivých občanů, žijících pouze pro sebe, formální a slabý. Rodina, rodina ohrožená, nedostatkem času nutným na její budování, rodina stravující sama sebe organizační činností směřující k tomu, aby vůbec byla rodinou, rodina ztrácející vnitřní intimitu, rodina nemající přirozený základ rodu, tedy mezigenerační solidaritě, rodina, která nemá ani šanci dát své předškolní děti do mateřských školek v místě svého bydliště, přičemž právě místo hraje určující roli, neboť mezi dětmi vznikají kamarádství a citové vazby, která se rozvíjejí dále za hranice školek. Substituce místními mateřskými centry je jednou z možností, jak nahradit selhávající stát v jedné z jeho základních rolí. Nadace Arbor vitae si chce do budoucna udržet okruh Kulturní venkov, neboť zejména v době hospodářské krize je podpora kultury v menších obcích téměř nulová a sami obce, ve svých restriktivních rozpočtech, řeší jiné priority. Stejně tak správní rada Nadace Arbor vitae vyhodnotila ve druhém grantovém okruhu Menšiny, o kterých nevíme, jako nejúčelněji vynaložené prostředky ty, které šly na rozvoj mateřských center a to nejen proto, že v řadě případů není možné dostat dítě přirozenou cestou do mateřské školy, ale i proto, že individuální přístup napomáhá rozvoji zdravé a harmonické osobnosti, které naše společnost potřebuje víc než sůl. Nadace Arbor vitae vynaložila v loňském roce dosud nejvíce prostředků na podporu grantových aktivit, první, nám předvedené výsledky nás utvrzují v tom, že členové správní rady měli šťastnou ruku. V roce 2008 se Nadace Arbor vitae rozhodla na základě finanční rozvahy vyměnit část nadačního jmění, které se díky nízkým úrokovým sazbám spíše ztenčovalo, než nabývalo za nemovitost, zámek Buková u Příbramě. Zachránit historickou stavbu znamená nejen ji citlivě opravit, ale také formulovat takovou funkci, která by vycházela z jejího charakteru a k níž by rekonstrukce směřovala. Zámek Buková spravovaný Nadací Arbor Vitae bude sloužit jako kulturní, rezidenční a školící centrum. Vedle toho bude mít funkci obytnou, vzdělávací a společenskou (koncertní a přednáškový sál). Tato náplň umožní jeho celoroční využití. 3

4 2. PŘEDSTAVENÍ NADACE Založení: prosinec 1992 Hlavní poslání: podpora současného umění, podpora etnických umění, podpora vydávání literatury se vztahem k umění, Pořádání výstav a přehlídek umělecké tvorby. Cíle: organizování výstav podporující etnické umění, podpora uměleckých aktivit etnických skupin obyvatel, do roku 1998 vydávání knih o výtvarném umění, donátorská činnost za účelem podpory uměleckých a společenských aktivit. Programové cíle: Rozdělovat celkové roční výnosy z prostředků svěřených Nadačním Investičním fondem V rámci grantových okruhů neziskovému sektoru. Identifikační údaje nadace: Adresa: Nezabudická 104, Řevnice web: IČ: DIČ: CZ

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE Správní rada Dozorčí rada 5

6 4. VYHLÁŠENÉ GRANTOVÉ OKRUHY Nadace Arbor vitae vyhlásila v roce 2008 tyto okruhy: GRANTOVÝ OKRUH Č. 1 KULTURNÍ VENKOV PODPORA KULTURNÍCH AK CÍ V OBCÍCH DO 500 OBYVATEL Krajiny jsou na prvním místě kulturním jevem, nikoli přírodním; jsou to konstrukty imaginace projektované do dřeva, vody a kamene.. Krajina se nejdříve stává dílem rozumu a teprve až pak potěchou pro smysly. Její scenerie je stejně tak vystavěna z vrstev paměti jako z vrstev kamene. Simon Schama: Krajina a paměť Anachronismem vyvíjejících se názorů na českou kulturní identitu byla od devatenáctého století dlouho v českém prostředí přežívající optimistická představa nepřetržitého pokroku. To, čemu se běžně říká modernismus, podle něhož to, co je nové, je prý vždycky lepší, je to pokrokové. Optimistické přesvědčení o neustálém pokroku Čechům vydrželo až do Mnichova, tento debakl u nás vyvolal dlouhodobý komplex, jehož jsme se dodnes nezbavili. Mezinárodní mocnosti jsou podle tohoto komplexu všemocné a pokusy o diplomatické vyjednávání ve snaze uhájit český zájem jsou vždycky marné. Zdálo se, že v poválečném Československu načas vznikla komunistická verze české totožnosti, založené na ideálech francouzské revoluce Volnost, rovnost, bratrství. Jenže KSČ po roce 1948 svůj společenský kapitál promarnila: nedokázala vládnout na základě konsensu. Vládla prostřednictvím teroru. Ve společnosti i ve svých vlastních řadách hledala a trestala viníky za nedokonalost svého vlastního projektu. V šedesátých letech se komunismus pokusil zhumanizovat především filozof Karel Kosík ústupem od abstrakce ideologie, opět, masarykovsky, ke konkrétnímu prožitku, jenže sovětská invaze r udělala československým intelektuálním experimentům přítrž. V úzkosti normalizačního útlaku zbývalo jen už místo pro Patočkovu solidaritu otřesených a výlučnou, s aristokratismem flirtující, konzervativní ideologii vzdoru. V současnosti jsme přestali věřit v platnost optimistických Velkých příběhů o lidském pokroku. Zavládl chaos, a proto došlo k rozkolísání morálních hodnot. Filosof Erasmus Kohák i v dnešní době postuluje imperativ chovat se odpovědně vůči planetě Zemi. Svět potřebuje kulturu slučitelnou s myšlenkou plurality a kritičnosti. Češi se musí znovu inspirovat z vývoje českého myšlení o národní totožnosti. Český venkov už není místem, kde by byly zakonzervovány přirozené hodnoty, vyklidňuje se a často působí duchovně bezútěšněji než město. Vrátit mu život je samozřejmě úkol pro mnoho generací, ale podle našeho přesvědčení je podpora kulturních aktivit několika jednotlivců tím správným směrem jak mu pomoci k znovunabytí vlastní identity. Proto v roce 2008 vyhlásila Nadace Arbor Vitae: GRANTOVÝ OKRUH č. 1 - Kulturní venkov Podpora kulturních akcí v obcích do 500 obyvatel 6

7 Z grantového okruhu bude podporováno: a) kulturní projekty směřující k uchovávání a rozvíjení tradic českého venkova b) vznik a rozvoj kulturních center naučných expozic, míst vyvíjejících aktivní kulturní činnost v oblasti výtvarného umění, hudby, divadla c) vydávání původní a překladové literatury (z německého jazyka v oblasti Sudet) uchovávající pramenné místní pověsti GRANTOVÝ OKRUH Č. 2 MENŠINY, O KTERÝCH NEVÍME PODPORA ČINNOSTÍ NAPOMÁHAJÍCÍCH NÁVRATU J EDNOTLIVCE DO OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Podle teorie menšina jako sociologický, politologický a kulturně antropologický pojem označuje dobře vymezenou skupinu osob, jež se odlišuje od okolní většinové společnosti a obvykle se i sama jako skupina chápe. Například lidé se zelenýma očima jsou sice v menšině, ale menšinu v tomto sociologickém smyslu netvoří, pokud se o nich nezačne veřejně diskutovat, nezačnou se sdružovat, případně vytvářet nějakou reprezentaci. Status menšiny je ovšem závislý na celku, vůči němuž se jako menšina vymezuje. Významné druhy sociálně-psychologických menšin jsou: etnická menšina, obvykle vymezená jazykem a kulturou; národnostní menšina, úředně uznávaná etnická menšina; náboženská menšina, určená náboženským vyznáním; jazyková menšina, pokud není zároveň i menšinou etnickou. Metaforicky však můžeme hovořit i o dalších menšinách, o kterých teorie či státní aparát neví nebo vědět nechce: zdravotně postižení lidé, vysokoškoláci, matky s dětmi Ti všichni jsou nějak zakotveni v systému státní péče, často se stává, že se o ně starají všichni a nikdo, neboť je má přece na starosti stát a nejsou definováni jako uchopitelná menšina. Tento stav nás vedl k tomu, aby Nadace Arbor vitae vyhlásila jako svůj druhý grantový okruh: GRANTOVÝ OKRUH č. 2 - Menšiny, o kterých nevíme Podpora činností napomáhajících návratu jednotlivce do občanské společnosti Z grantového okruhu bude podporováno: a) aktivity jednotlivců a organizací zaměřujících se na pomoc lidem trpícím, tzv. syndromem vyhoření b) vznik mateřských center v místech, ve kterých není možné přirozenou cestou umístit děti do školek či jeslí c) artterapie a edukační činnost vychovávající k porozumění jednotlivcům žijícím mimo majoritní společnost 7

8 5. PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI GRANTOVÉHO OKRUHU Č. 1 KULTURNÍ VENKOV OBEC KADLÍN ROK NA VSI (JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA) Zachování lidových zvyků a tradic venkova. Prohloubení vazby dětí k místu svého venkovského bydliště. Zvyšování dovednosti a zručnosti dětí při tvorbě zajímavých výrobků při vedení odborně zdatných vedoucích. Zvyšování a prohlubování estetické výchovy. Dát dětem možnost aktivního využití volného času činností, která je plně uspokojí Objevovat krásu z obyčejných věcí, oceňovat a vážit si rukodělně práce. Vést děti k úctě ke kulturnímu dědictví a tradicím. ING. MARKÉTA B LAŽKOVÁ PENZION PŘÍBRAZSKÝ PŘÍBRAZ PATŘÍ DĚTE M Projekt Příbraz patří dětem" vychází loňské zkušenosti, kdy Příbraz vlastními náklady a vlastními silami organizovala každý měsíc různorodé akce pro děti. Tyto akce jako byl Vodnický den, Dopravní den, 1. a 2. prázdninové odpoledne s pohádkou a na konec Šikulova zahrada účastí a reakcemi rodičů potvrdily nečekaný zájem o konané akce. Markéta Blažková chce tímto zahájit určitou tradici a navázat na již vznikající povědomí obyvatel nejen Příbraze, ale i okolních obcí, že v Příbazi se něco dělá pro děti a že to děti baví a zároveň i vzdělávají a formou hry si odnáší i ponaučení. Pravidelností pořádaných akcí dojde i ke zviditelnění mikroregionu. Založením tradice dětských kulturních dní v Příbrazi zvýší i prestiž obce a regionu v oblasti cestovního ruchu. OBEC PRYSK LÉTO S PRYSKEM Uspořádání tradičního pásma kulturních akcí Léto s Pryskem. V rámci projektu budou v průběhu prázdnin pořádány výstavy, koncerty, letní slavnosti a další akce. Tato akce má za cíl postupné utváření tradičních kulturních akcí v obci, rozvoj kulturního a společenského života, provázání aktivit místních občanů a chalupářů. Zapojení Základní školy a Mateřské školy Prysk do dění v obci. STŘEDISKO JEZDECKÉHO SPORTU NEVIDOMÉ A HAND ICAPOVANÉ MLÁDEŽE Č ESKÝ SEDLÁK V KONTEX TU EVROPY Obeznámit mladou generaci s vývojem a dějinami selského stavu, jako nositelem kulturních a hospodářských tradic. Středisko jezdeckého sportu nevidomé a handicapované mládeže si klade za cíl napomoci nevidomým a jinak handicapovaným jezdcům začlenit se do jezdeckého sportu. Některým dětem lépe pomáhá překonávat strach pozitivní motivace. Nechtějí zůstat jen adepty pasivního ježdění či zůstat v roli rekreačních jezdců. Chtějí se učit a dosahovat svých prvních úspěchů. 8

9 C OLLEGIUM BOHEMICUM O. P. S. P Ř E K LAD K N I H Y O T F R I E D A P R E U S S L E R A Překlad knihy Otfrieda Preusslera: Der Engel mit der Pudelmiitze" (Anděl v kulichu) Zpřístupnění německých vánočních pohádek z podhůří Jizerských hor českému publiku. Uchování povědomí o všedním životě v minulosti (řemesla, venkovský život) a křesťanských vánočních tradicích (Ježíšek, Tři králové). Oživení paměti krajiny pohádky jsou situovány do vsí na Liberecku. Prvními čtenáři budou zajisté obyvatelé obcí na Liberecku Hejnice, Kořenov, Dolní Pertoltice, Křižany, kterých se pověsti bezprostředně dotýkají. 9

10 6. PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI GRANTOVÉHO OKRUHU Č. 2 MENŠINY, O KTERÝCH NEVÍME ALIANCE ŽEN S RAKOVIN OU PRSU, O. P. S. INFORMAČNÍ LETÁKY Zajistit tvorbu a distribuci ks informačních letáků do vybraných míst po celé ČR s cílem: umožnit onkologickým pacientům získat informace a kontakty na organizace, které jim mohou poskytnout odbornou pomoc a oporu; u nejširší veřejnosti posílit informovanost o prevenci a léčbě a zároveň u nich budovat objektivní pohled na to, jaký život ženy s rakovinou prsu žijí a s jakými problémy se potýkají. Snižovat prostřednictvím osvěty stigmatizaci těchto žen ve společnosti. JIHOČESKÁ LAMBDA QUEER UMĚNÍ A JE HO PR EZENTACE MAJORITNÍ S POLEČNOSTI. Poskytnout majoritní společnosti impulz k poznávání lesbické, gay, bisexuální a transgender (dále jen LGBT) kultury. Uvedený cil je naplňován v prostředí regionu Jižních Čech, kde právě aktivity spojné s prezentaci queer uměni kladně mění pohled většinové společnosti na LGBT minoritu. Termín queer se zde používá jako stmelující sociopolitický termín pro gaye, lesby, bisexuály, transgender, transsexuály, intersexuály nebo jakékoli další neheterosexuální preference, který pomáhá rozšířit definice sexuální anatomie a identity gender. MATEŘSKÉ CENTRUM (CENTRUM PRO RODINU) BENJAMÍNEK, O. S. S BENJAMÍNKEM PRO ZDRAV Í Eliminovat patologii poruch příjmu potravy předcházením nezdravých stravovacích návyků v rodině, popř. chybné jednání pomoci napravit. Poskytnout základní rady, informace, zároveň odkazy na odborníky v dané problematice. Edukace rodičů na MD (postnatální výživa, pyramida dravé výživy, ) tj. obeznámil budoucí i stávající rodiče se závažnými, mnohdy trvalými fyzickými i psychickými následky v případě, že se některá z poruch v rodině objevuje, v této souvislosti pak s možnou patologií. Poskytnout prostor rodičům, aby sami ochutnali a naučili se připravovat jídla dle zásad zdravého stravování. V začátcích pomoci se sestavováním jídelníčku. Oživit tradici společného stolování. Doporučit vhodnou pohybovou aktivitu. MATEŘSKÉ CENTRUM B OSKOVICE ZÁMECKÉ HEMŽENÍ Mateřské centrum Boskovice pořádá již třetí ročník Zámeckého hemžení. Jedná se o kulturní akci, která je určena především pro děti předškolního věku, jejich rodiče i prarodiče a i pro širokou veřejnost. Jelikož je Zámecké hemžení především pro děti do 6 roků, jsou tomu uzpůsobeny i soutěže například autíčkárna, opičárna, kočárkárna, malý zahradníček, navlékání obřích korálek, různé překážkové dráhy apod. Pro maminky s dětmi, které žijí v Azylovém domě v Boskovicích, dále pro maminky s dětmi z Léčebny pohybových poruch Boskovice a pro děti z Dětského domova Boskovice zajistí Mateřské centrum Boskovice v rámci prevence sociálního vyloučení vstup na celé odpoledne zdarma. 10

11 MUKAŘOVSKO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PR O MUKAŘOV, SRBÍN A ŽER NOVKU MATEŘSKÉ CENTRUM MUKAŘOVSKO ("MCM") ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘ IŠTĚ MC MUKAŘOVSKO Rozšíření dětského hřiště, které bylo vybudováno v roce 2008 na pozemku přiléhajícím k současné herně Mateřského centra Mukařovsko (dále MCM). V první etapě se podařilo nainstalovat herní sestavu, která plně vyhovuje dětem ve věku 4-14 let, pro nejmenší, kteří jsou klienty MCM, však vhodná není. Z tohoto důvodu MCM usiluje o úpravu a rozšíření současné sestavy o další prvky vhodné už pro děti od dvou let. Úprava spočívá v instalaci nové konstrukce dvojhoupačky (ta je momentálně součástí herní sestavy), nahrazení současných houpaček lanem pro šplhání a provazovým žebříkem a doplnění dalších herních prvků vhodných pro nejmenší děti. MATEŘSKÝM CEN TREM PUTTI MC PUTTI A PUTTÍSEK Mateřské centrum PUTTI (italsky andílci) bylo založeno v únoru roku Hlavním motivem bylo, že v Sázavě ani v blízkém okolí do té doby neexistovalo žádné místo, kde by se mohly maminky s dětmi společně scházet a vyhnout se tak obvyklé společenské izolaci, do níž se po odchodu ze zaměstnání na mateřskou dovolenou často dostávaly. Hlídací koutek PUTTÍSEK bude v prostorách bývalé mateřské školy. K dispozici bude rozlehlá zahrada a hřiště s trampolínou. Hlídací koutek bude určen dětem již od dvou let! Rodiče jistě přivítají individuální přístup k dětem - prvky metody Montessori, která se snaží o citlivost a respektující přístup k individualitě každého dítěte a rozvíjení osobnosti, nadání a talentu dětí od nejútlejšího věku. Hlídací koutek bude v provozu také o všech prázdninách a to i pro děti navštěvující ostatní školky, které o prázdninách omezují provoz. MATEŘSKÉ CENTRUM B OSKOVICE KARNEVÁLEK PRO MRŇATA, PŘEDŠKOLÁKY, BATOLATA Mateřské centrum Boskovice bude pořádat v únoru 2009 Karneválek pro mrňata, předškoláky, batolata. Jedná se o akci, která je určena především maminkám s dětmi předškolního a předškolkového věku. Inspirovala ho k tomu skutečnost, že dětské karnevaly většinou navštěvují větší děti a mrňousci nemají šanci se moc mezi ně zapojit. Za soutěže děti obdrží malé ceny, bude vyhodnocena nejlepší maska, která taky získá cenu. V rámci prevence sociálního vyloučení pozve Mateřské centrum Boskovice děti s maminkami z Azylového domu Boskovice, děti s maminkami z Léčebny pohybových poruch Boskovice a děti z Dětského domova Boskovice, kteří budou mít vstup na karneválek zdarma. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUBÍČKO HLAVNĚ NESMÍ B Ý TI N UDA Občanské sdružení Klubíčko se snaží vytvořit podmínky k realizaci aktivit určených dětem a jejich rodičům (karneval pro děti od 2 do 7 let, Martinské slavnosti pro rodiny s dětmi od 1 roku do 12 let). Rodina a volný čas představuje oblast, kde dochází k významnému formování osobnosti člověka, která je neméně důležitá než působení prostřednictvím učení nebo práce. Zvláště důležité 11

12 je v předškolním věku dítěte dobré nasměrování rodinou. Jejich aktivity jsou směrovány k všeobecnému rozvoji dítěte hrou, tvořivostí, hudbou, dobrodružstvím a zážitky společně s rodiči. PORADNA PRO UPRCHLÍKY PILOTNÍ INTEGRAČNÍ KU RZ Projekt Pilotní integrační kurz" je prvním projektem Poradny pro uprchlíky, jehož smyslem je pomoci osobám, kterým byla udělena mezinárodní ochrana na území ČR při jejich úspěšném vstupu integraci - do české majoritní společnosti. Projekt reaguje na potřeby konkrétních osob - azylantů v situaci, kdy jim je udělena mezinárodní ochrana a řeší otázky bydlení, vzdělávání, zaměstnání, orientace v právním řádu ČR, pochopení české kultury a hodnot, stylu života, způsobu fungování státních i soukromých institucí a v neposlední řadě práv a povinností vyplývajících z jejich postavení. Kvalitní a včas získané informace ulehčí i urychlí integraci těchto osob do české společnosti. Zároveň obohatí majoritní českou společnost. PRO RODINU, O.P.S. ANDÍLKOVA ŠKOLIČKA Projekt Andílkova školička" je zaměřen na vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí pro děti ve věkové kategorii od 2,5 do 6 let, ve kterém malé děti mohou aktivně a kvalitně trávit volný čas ve společnosti dalších dětí. V Městské části Prahy 5 bylo v roce 2008 zapsáno do mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 přibližně dětí. Do státem zřizovaných MŠ nemohly být z důvodu nedostatečné kapacity umístěny všechny děti v předškolním věku, a hlavně nebyly umístěny děti, jejichž rodiče jsou na mateřské či rodičovské dovolené a pečují o další mladší dítě. RC Andílek se nachází v Letohrádku Portheimka přímo u stanice metra Anděla přímo u zastávek tramvaje. Je tedy velice dobře dostupné pro rodiče s dětmi žijícími nejen v Městské části Prahy 5, ale také pro rodiče žijící v dalších městských částech. PROJEKT ANTIOCH, O.S. B UĎME SPOLU V RODI NNÉM C ENTRU PALEČEK Prostředí Rodinného centra Paleček, ve kterém bude projekt realizován, je přirozeným prostředím pro integraci rodin cizinců s dětmi. V dnešní době rodina trpí různými mezigeneračními dluhy. Jednotlivé generace rodiny již nežijí tak blízko sebe, jak tomu bylo dříve. K předávání životních hodnot, pozitivních životních návyků a přístupu ke světu, a to jak mezi jednotlivými rodinami, tak mezi rodiči a dětmi, již často nedochází doma, ale právě v rámci komunitního života v rodinných a mateřských centrech. V rodinných a mateřských centrech se setkávají rodiny s dětmi, které trpí sociální izolací v důsledku pobytu rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Rodiny cizinců s dětmi trpí dokonce dvojitou sociální izolací sociální izolací v důsledku pobytu na mateřské dovolené a zároveň sociální izolací v důsledku života v cizí zemi. V rodinných a mateřských centrech se rodiny cizinců setkávají s rodinami majoritní společnosti při společné činnosti, v kurzech a kroužcích a v dětské herně. 12

13 ŠŤAS TNÝ DOMOV OBČ ANSK É SDRUŽENÍ ARTETERAPEUTICKÉ VÝTV ARNÉ DÍLNY PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝC H RODIN A PRO DĚTI S POSTIŽENÍM Občanské sdružení Šťastný domov již třetím rokem pořádá výtvarné arteterapeutické dílny pro děti z pěstounských rodin a pro děti s postižením, za účasti rodičů. Účast je v průměru l5 dětí od 2 do 18 let. Dílen se účastní arteterapeut, dobrovolníci, rodiny s dětmi. Scházejí se jednou měsíčně vždy v sobotu od 8.00 do hodin, o prázdninách tvoří na výtvarném táboře. Základní myšlenkou je setkávání rodičů a dětí v pěstounské péči a dětí s handicapem ve volném čase. Výtvarné dílny využívají výtvarnou činnost jako léčebný prostředek a mají široké využití pro děti s handicapem a s postižením. Pěstounské rodiny spojuje skutečnost, že děti, které přišly do pěstounské rodiny, prošly většinou nějakým traumatickým zážitkem a často byly velmi těžce a dlouhodobě deprimovány, fyzicky i psychicky. V řadě případů se jedná také o děti s různými vývojovými a intelektovými vadami, nebo dokonce s kombinovaným postižením. Nezanedbatelným problémem bývá také příslušnost k jinému etniku a xenofobie okolí. 13

14 7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Grantový okruh č. 1 Kulturní venkov Obec Prysk Collegium Bohemicum o.p.s. Obec Kadlín Středisko jezdeckého sportu pro nevidomé a handicapované mládeže Příbrazský penzion Kč Kč Kč Kč Kč Grantový okruh č. 2 Menšiny, o kterých nevíme Mateřské centrum PUTTI o. s. OS Klubíčko Mateřské centrum Benjamínek o. s. Poradna pro uprchlíky Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Deciózní charita Brno - Oblastní charita Jihlava Pro rodinu, o.p.s. Mateřské centrum Mukařov-sko Projekt Antioch, o. s. Jihočeská Lambda Mateřské centrum Boskovice Mateřské centrum Boskovice Šťastný domov občanské sdružení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem rozděleno: ,- Kč 14

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením a poruchami komunikace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1. září 2013 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č. Souhrnné údaje k projektům v oblasti práce s dětmi a mládeží - volnočasových aktivit Označení programu Název programu Počet projektů 15SMR01 Celkový rozpočet projektů v Požadovaná dotace v Alokace schválená

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny Olga Nešporová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 21 Karty potřeb

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVOST PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVOST PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVOST PRO ŽIVOT Motto: Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Hrát si a učit se, proč ne?

Hrát si a učit se, proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více