VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ARBOR VITAE ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ARBOR VITAE ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ARBOR VITAE ZA ROK 2008 Zprávu vydala: Nadace Arbor Vitae Autor výroční zprávy: Bc. Marie Tomášková

2 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Představení nadace 4 3. Organizační struktura nadace 5 4. Vyhlášené grantové okruhy 6 5. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č. 1 Kulturní venkov 8 6. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č. 2 Menšiny, o kterých nevíme Finanční zpráva za rok

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Krajinami, jež po staletí kvetly ve zracích mých předků, šla duše má vlnami nezrozeného snu, s očima zavřenýma a němá. Za každým jejím krokem valila se černá povodeň noci, jež vypíjela slunce, smývala barvy, zatápěla bohatství duší, drtila poslední slova mých otců němým nárazem vln a zašívala kořeny nynějších bolestí vláhou uhaslých světel. Otokar Březina, Mythus duše. Svítáni na západě, 1896 Opravdu si myslíme, že můžeme zůstat zdraví uvnitř rozbitých rodin a rozbité přírody? Tak by mohla znít věta, která by spojovala dva vyhlášené grantové okruhy. Krajina jako místo, do něhož jsme svými předky nebo svojí volbou zasazeni, místo, kde se odehrává náš život, místo, kde, buď žijeme nebo přežíváme, místo, kde pokud se chceme chovat občansky, vyvíjíme činnost směřující ve prospěch obce, či jak říkal Jan Patočka polis, jemného tkaniva, které propojuje vše v celek. Celek, pokud je budován zevnitř, je silný a fungující, pokud je budován zvenčí na základě pouze předpisů, zákonů jednotlivých občanů, žijících pouze pro sebe, formální a slabý. Rodina, rodina ohrožená, nedostatkem času nutným na její budování, rodina stravující sama sebe organizační činností směřující k tomu, aby vůbec byla rodinou, rodina ztrácející vnitřní intimitu, rodina nemající přirozený základ rodu, tedy mezigenerační solidaritě, rodina, která nemá ani šanci dát své předškolní děti do mateřských školek v místě svého bydliště, přičemž právě místo hraje určující roli, neboť mezi dětmi vznikají kamarádství a citové vazby, která se rozvíjejí dále za hranice školek. Substituce místními mateřskými centry je jednou z možností, jak nahradit selhávající stát v jedné z jeho základních rolí. Nadace Arbor vitae si chce do budoucna udržet okruh Kulturní venkov, neboť zejména v době hospodářské krize je podpora kultury v menších obcích téměř nulová a sami obce, ve svých restriktivních rozpočtech, řeší jiné priority. Stejně tak správní rada Nadace Arbor vitae vyhodnotila ve druhém grantovém okruhu Menšiny, o kterých nevíme, jako nejúčelněji vynaložené prostředky ty, které šly na rozvoj mateřských center a to nejen proto, že v řadě případů není možné dostat dítě přirozenou cestou do mateřské školy, ale i proto, že individuální přístup napomáhá rozvoji zdravé a harmonické osobnosti, které naše společnost potřebuje víc než sůl. Nadace Arbor vitae vynaložila v loňském roce dosud nejvíce prostředků na podporu grantových aktivit, první, nám předvedené výsledky nás utvrzují v tom, že členové správní rady měli šťastnou ruku. V roce 2008 se Nadace Arbor vitae rozhodla na základě finanční rozvahy vyměnit část nadačního jmění, které se díky nízkým úrokovým sazbám spíše ztenčovalo, než nabývalo za nemovitost, zámek Buková u Příbramě. Zachránit historickou stavbu znamená nejen ji citlivě opravit, ale také formulovat takovou funkci, která by vycházela z jejího charakteru a k níž by rekonstrukce směřovala. Zámek Buková spravovaný Nadací Arbor Vitae bude sloužit jako kulturní, rezidenční a školící centrum. Vedle toho bude mít funkci obytnou, vzdělávací a společenskou (koncertní a přednáškový sál). Tato náplň umožní jeho celoroční využití. 3

4 2. PŘEDSTAVENÍ NADACE Založení: prosinec 1992 Hlavní poslání: podpora současného umění, podpora etnických umění, podpora vydávání literatury se vztahem k umění, Pořádání výstav a přehlídek umělecké tvorby. Cíle: organizování výstav podporující etnické umění, podpora uměleckých aktivit etnických skupin obyvatel, do roku 1998 vydávání knih o výtvarném umění, donátorská činnost za účelem podpory uměleckých a společenských aktivit. Programové cíle: Rozdělovat celkové roční výnosy z prostředků svěřených Nadačním Investičním fondem V rámci grantových okruhů neziskovému sektoru. Identifikační údaje nadace: Adresa: Nezabudická 104, Řevnice web: IČ: DIČ: CZ

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE Správní rada Dozorčí rada 5

6 4. VYHLÁŠENÉ GRANTOVÉ OKRUHY Nadace Arbor vitae vyhlásila v roce 2008 tyto okruhy: GRANTOVÝ OKRUH Č. 1 KULTURNÍ VENKOV PODPORA KULTURNÍCH AK CÍ V OBCÍCH DO 500 OBYVATEL Krajiny jsou na prvním místě kulturním jevem, nikoli přírodním; jsou to konstrukty imaginace projektované do dřeva, vody a kamene.. Krajina se nejdříve stává dílem rozumu a teprve až pak potěchou pro smysly. Její scenerie je stejně tak vystavěna z vrstev paměti jako z vrstev kamene. Simon Schama: Krajina a paměť Anachronismem vyvíjejících se názorů na českou kulturní identitu byla od devatenáctého století dlouho v českém prostředí přežívající optimistická představa nepřetržitého pokroku. To, čemu se běžně říká modernismus, podle něhož to, co je nové, je prý vždycky lepší, je to pokrokové. Optimistické přesvědčení o neustálém pokroku Čechům vydrželo až do Mnichova, tento debakl u nás vyvolal dlouhodobý komplex, jehož jsme se dodnes nezbavili. Mezinárodní mocnosti jsou podle tohoto komplexu všemocné a pokusy o diplomatické vyjednávání ve snaze uhájit český zájem jsou vždycky marné. Zdálo se, že v poválečném Československu načas vznikla komunistická verze české totožnosti, založené na ideálech francouzské revoluce Volnost, rovnost, bratrství. Jenže KSČ po roce 1948 svůj společenský kapitál promarnila: nedokázala vládnout na základě konsensu. Vládla prostřednictvím teroru. Ve společnosti i ve svých vlastních řadách hledala a trestala viníky za nedokonalost svého vlastního projektu. V šedesátých letech se komunismus pokusil zhumanizovat především filozof Karel Kosík ústupem od abstrakce ideologie, opět, masarykovsky, ke konkrétnímu prožitku, jenže sovětská invaze r udělala československým intelektuálním experimentům přítrž. V úzkosti normalizačního útlaku zbývalo jen už místo pro Patočkovu solidaritu otřesených a výlučnou, s aristokratismem flirtující, konzervativní ideologii vzdoru. V současnosti jsme přestali věřit v platnost optimistických Velkých příběhů o lidském pokroku. Zavládl chaos, a proto došlo k rozkolísání morálních hodnot. Filosof Erasmus Kohák i v dnešní době postuluje imperativ chovat se odpovědně vůči planetě Zemi. Svět potřebuje kulturu slučitelnou s myšlenkou plurality a kritičnosti. Češi se musí znovu inspirovat z vývoje českého myšlení o národní totožnosti. Český venkov už není místem, kde by byly zakonzervovány přirozené hodnoty, vyklidňuje se a často působí duchovně bezútěšněji než město. Vrátit mu život je samozřejmě úkol pro mnoho generací, ale podle našeho přesvědčení je podpora kulturních aktivit několika jednotlivců tím správným směrem jak mu pomoci k znovunabytí vlastní identity. Proto v roce 2008 vyhlásila Nadace Arbor Vitae: GRANTOVÝ OKRUH č. 1 - Kulturní venkov Podpora kulturních akcí v obcích do 500 obyvatel 6

7 Z grantového okruhu bude podporováno: a) kulturní projekty směřující k uchovávání a rozvíjení tradic českého venkova b) vznik a rozvoj kulturních center naučných expozic, míst vyvíjejících aktivní kulturní činnost v oblasti výtvarného umění, hudby, divadla c) vydávání původní a překladové literatury (z německého jazyka v oblasti Sudet) uchovávající pramenné místní pověsti GRANTOVÝ OKRUH Č. 2 MENŠINY, O KTERÝCH NEVÍME PODPORA ČINNOSTÍ NAPOMÁHAJÍCÍCH NÁVRATU J EDNOTLIVCE DO OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Podle teorie menšina jako sociologický, politologický a kulturně antropologický pojem označuje dobře vymezenou skupinu osob, jež se odlišuje od okolní většinové společnosti a obvykle se i sama jako skupina chápe. Například lidé se zelenýma očima jsou sice v menšině, ale menšinu v tomto sociologickém smyslu netvoří, pokud se o nich nezačne veřejně diskutovat, nezačnou se sdružovat, případně vytvářet nějakou reprezentaci. Status menšiny je ovšem závislý na celku, vůči němuž se jako menšina vymezuje. Významné druhy sociálně-psychologických menšin jsou: etnická menšina, obvykle vymezená jazykem a kulturou; národnostní menšina, úředně uznávaná etnická menšina; náboženská menšina, určená náboženským vyznáním; jazyková menšina, pokud není zároveň i menšinou etnickou. Metaforicky však můžeme hovořit i o dalších menšinách, o kterých teorie či státní aparát neví nebo vědět nechce: zdravotně postižení lidé, vysokoškoláci, matky s dětmi Ti všichni jsou nějak zakotveni v systému státní péče, často se stává, že se o ně starají všichni a nikdo, neboť je má přece na starosti stát a nejsou definováni jako uchopitelná menšina. Tento stav nás vedl k tomu, aby Nadace Arbor vitae vyhlásila jako svůj druhý grantový okruh: GRANTOVÝ OKRUH č. 2 - Menšiny, o kterých nevíme Podpora činností napomáhajících návratu jednotlivce do občanské společnosti Z grantového okruhu bude podporováno: a) aktivity jednotlivců a organizací zaměřujících se na pomoc lidem trpícím, tzv. syndromem vyhoření b) vznik mateřských center v místech, ve kterých není možné přirozenou cestou umístit děti do školek či jeslí c) artterapie a edukační činnost vychovávající k porozumění jednotlivcům žijícím mimo majoritní společnost 7

8 5. PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI GRANTOVÉHO OKRUHU Č. 1 KULTURNÍ VENKOV OBEC KADLÍN ROK NA VSI (JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA) Zachování lidových zvyků a tradic venkova. Prohloubení vazby dětí k místu svého venkovského bydliště. Zvyšování dovednosti a zručnosti dětí při tvorbě zajímavých výrobků při vedení odborně zdatných vedoucích. Zvyšování a prohlubování estetické výchovy. Dát dětem možnost aktivního využití volného času činností, která je plně uspokojí Objevovat krásu z obyčejných věcí, oceňovat a vážit si rukodělně práce. Vést děti k úctě ke kulturnímu dědictví a tradicím. ING. MARKÉTA B LAŽKOVÁ PENZION PŘÍBRAZSKÝ PŘÍBRAZ PATŘÍ DĚTE M Projekt Příbraz patří dětem" vychází loňské zkušenosti, kdy Příbraz vlastními náklady a vlastními silami organizovala každý měsíc různorodé akce pro děti. Tyto akce jako byl Vodnický den, Dopravní den, 1. a 2. prázdninové odpoledne s pohádkou a na konec Šikulova zahrada účastí a reakcemi rodičů potvrdily nečekaný zájem o konané akce. Markéta Blažková chce tímto zahájit určitou tradici a navázat na již vznikající povědomí obyvatel nejen Příbraze, ale i okolních obcí, že v Příbazi se něco dělá pro děti a že to děti baví a zároveň i vzdělávají a formou hry si odnáší i ponaučení. Pravidelností pořádaných akcí dojde i ke zviditelnění mikroregionu. Založením tradice dětských kulturních dní v Příbrazi zvýší i prestiž obce a regionu v oblasti cestovního ruchu. OBEC PRYSK LÉTO S PRYSKEM Uspořádání tradičního pásma kulturních akcí Léto s Pryskem. V rámci projektu budou v průběhu prázdnin pořádány výstavy, koncerty, letní slavnosti a další akce. Tato akce má za cíl postupné utváření tradičních kulturních akcí v obci, rozvoj kulturního a společenského života, provázání aktivit místních občanů a chalupářů. Zapojení Základní školy a Mateřské školy Prysk do dění v obci. STŘEDISKO JEZDECKÉHO SPORTU NEVIDOMÉ A HAND ICAPOVANÉ MLÁDEŽE Č ESKÝ SEDLÁK V KONTEX TU EVROPY Obeznámit mladou generaci s vývojem a dějinami selského stavu, jako nositelem kulturních a hospodářských tradic. Středisko jezdeckého sportu nevidomé a handicapované mládeže si klade za cíl napomoci nevidomým a jinak handicapovaným jezdcům začlenit se do jezdeckého sportu. Některým dětem lépe pomáhá překonávat strach pozitivní motivace. Nechtějí zůstat jen adepty pasivního ježdění či zůstat v roli rekreačních jezdců. Chtějí se učit a dosahovat svých prvních úspěchů. 8

9 C OLLEGIUM BOHEMICUM O. P. S. P Ř E K LAD K N I H Y O T F R I E D A P R E U S S L E R A Překlad knihy Otfrieda Preusslera: Der Engel mit der Pudelmiitze" (Anděl v kulichu) Zpřístupnění německých vánočních pohádek z podhůří Jizerských hor českému publiku. Uchování povědomí o všedním životě v minulosti (řemesla, venkovský život) a křesťanských vánočních tradicích (Ježíšek, Tři králové). Oživení paměti krajiny pohádky jsou situovány do vsí na Liberecku. Prvními čtenáři budou zajisté obyvatelé obcí na Liberecku Hejnice, Kořenov, Dolní Pertoltice, Křižany, kterých se pověsti bezprostředně dotýkají. 9

10 6. PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI GRANTOVÉHO OKRUHU Č. 2 MENŠINY, O KTERÝCH NEVÍME ALIANCE ŽEN S RAKOVIN OU PRSU, O. P. S. INFORMAČNÍ LETÁKY Zajistit tvorbu a distribuci ks informačních letáků do vybraných míst po celé ČR s cílem: umožnit onkologickým pacientům získat informace a kontakty na organizace, které jim mohou poskytnout odbornou pomoc a oporu; u nejširší veřejnosti posílit informovanost o prevenci a léčbě a zároveň u nich budovat objektivní pohled na to, jaký život ženy s rakovinou prsu žijí a s jakými problémy se potýkají. Snižovat prostřednictvím osvěty stigmatizaci těchto žen ve společnosti. JIHOČESKÁ LAMBDA QUEER UMĚNÍ A JE HO PR EZENTACE MAJORITNÍ S POLEČNOSTI. Poskytnout majoritní společnosti impulz k poznávání lesbické, gay, bisexuální a transgender (dále jen LGBT) kultury. Uvedený cil je naplňován v prostředí regionu Jižních Čech, kde právě aktivity spojné s prezentaci queer uměni kladně mění pohled většinové společnosti na LGBT minoritu. Termín queer se zde používá jako stmelující sociopolitický termín pro gaye, lesby, bisexuály, transgender, transsexuály, intersexuály nebo jakékoli další neheterosexuální preference, který pomáhá rozšířit definice sexuální anatomie a identity gender. MATEŘSKÉ CENTRUM (CENTRUM PRO RODINU) BENJAMÍNEK, O. S. S BENJAMÍNKEM PRO ZDRAV Í Eliminovat patologii poruch příjmu potravy předcházením nezdravých stravovacích návyků v rodině, popř. chybné jednání pomoci napravit. Poskytnout základní rady, informace, zároveň odkazy na odborníky v dané problematice. Edukace rodičů na MD (postnatální výživa, pyramida dravé výživy, ) tj. obeznámil budoucí i stávající rodiče se závažnými, mnohdy trvalými fyzickými i psychickými následky v případě, že se některá z poruch v rodině objevuje, v této souvislosti pak s možnou patologií. Poskytnout prostor rodičům, aby sami ochutnali a naučili se připravovat jídla dle zásad zdravého stravování. V začátcích pomoci se sestavováním jídelníčku. Oživit tradici společného stolování. Doporučit vhodnou pohybovou aktivitu. MATEŘSKÉ CENTRUM B OSKOVICE ZÁMECKÉ HEMŽENÍ Mateřské centrum Boskovice pořádá již třetí ročník Zámeckého hemžení. Jedná se o kulturní akci, která je určena především pro děti předškolního věku, jejich rodiče i prarodiče a i pro širokou veřejnost. Jelikož je Zámecké hemžení především pro děti do 6 roků, jsou tomu uzpůsobeny i soutěže například autíčkárna, opičárna, kočárkárna, malý zahradníček, navlékání obřích korálek, různé překážkové dráhy apod. Pro maminky s dětmi, které žijí v Azylovém domě v Boskovicích, dále pro maminky s dětmi z Léčebny pohybových poruch Boskovice a pro děti z Dětského domova Boskovice zajistí Mateřské centrum Boskovice v rámci prevence sociálního vyloučení vstup na celé odpoledne zdarma. 10

11 MUKAŘOVSKO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PR O MUKAŘOV, SRBÍN A ŽER NOVKU MATEŘSKÉ CENTRUM MUKAŘOVSKO ("MCM") ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘ IŠTĚ MC MUKAŘOVSKO Rozšíření dětského hřiště, které bylo vybudováno v roce 2008 na pozemku přiléhajícím k současné herně Mateřského centra Mukařovsko (dále MCM). V první etapě se podařilo nainstalovat herní sestavu, která plně vyhovuje dětem ve věku 4-14 let, pro nejmenší, kteří jsou klienty MCM, však vhodná není. Z tohoto důvodu MCM usiluje o úpravu a rozšíření současné sestavy o další prvky vhodné už pro děti od dvou let. Úprava spočívá v instalaci nové konstrukce dvojhoupačky (ta je momentálně součástí herní sestavy), nahrazení současných houpaček lanem pro šplhání a provazovým žebříkem a doplnění dalších herních prvků vhodných pro nejmenší děti. MATEŘSKÝM CEN TREM PUTTI MC PUTTI A PUTTÍSEK Mateřské centrum PUTTI (italsky andílci) bylo založeno v únoru roku Hlavním motivem bylo, že v Sázavě ani v blízkém okolí do té doby neexistovalo žádné místo, kde by se mohly maminky s dětmi společně scházet a vyhnout se tak obvyklé společenské izolaci, do níž se po odchodu ze zaměstnání na mateřskou dovolenou často dostávaly. Hlídací koutek PUTTÍSEK bude v prostorách bývalé mateřské školy. K dispozici bude rozlehlá zahrada a hřiště s trampolínou. Hlídací koutek bude určen dětem již od dvou let! Rodiče jistě přivítají individuální přístup k dětem - prvky metody Montessori, která se snaží o citlivost a respektující přístup k individualitě každého dítěte a rozvíjení osobnosti, nadání a talentu dětí od nejútlejšího věku. Hlídací koutek bude v provozu také o všech prázdninách a to i pro děti navštěvující ostatní školky, které o prázdninách omezují provoz. MATEŘSKÉ CENTRUM B OSKOVICE KARNEVÁLEK PRO MRŇATA, PŘEDŠKOLÁKY, BATOLATA Mateřské centrum Boskovice bude pořádat v únoru 2009 Karneválek pro mrňata, předškoláky, batolata. Jedná se o akci, která je určena především maminkám s dětmi předškolního a předškolkového věku. Inspirovala ho k tomu skutečnost, že dětské karnevaly většinou navštěvují větší děti a mrňousci nemají šanci se moc mezi ně zapojit. Za soutěže děti obdrží malé ceny, bude vyhodnocena nejlepší maska, která taky získá cenu. V rámci prevence sociálního vyloučení pozve Mateřské centrum Boskovice děti s maminkami z Azylového domu Boskovice, děti s maminkami z Léčebny pohybových poruch Boskovice a děti z Dětského domova Boskovice, kteří budou mít vstup na karneválek zdarma. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUBÍČKO HLAVNĚ NESMÍ B Ý TI N UDA Občanské sdružení Klubíčko se snaží vytvořit podmínky k realizaci aktivit určených dětem a jejich rodičům (karneval pro děti od 2 do 7 let, Martinské slavnosti pro rodiny s dětmi od 1 roku do 12 let). Rodina a volný čas představuje oblast, kde dochází k významnému formování osobnosti člověka, která je neméně důležitá než působení prostřednictvím učení nebo práce. Zvláště důležité 11

12 je v předškolním věku dítěte dobré nasměrování rodinou. Jejich aktivity jsou směrovány k všeobecnému rozvoji dítěte hrou, tvořivostí, hudbou, dobrodružstvím a zážitky společně s rodiči. PORADNA PRO UPRCHLÍKY PILOTNÍ INTEGRAČNÍ KU RZ Projekt Pilotní integrační kurz" je prvním projektem Poradny pro uprchlíky, jehož smyslem je pomoci osobám, kterým byla udělena mezinárodní ochrana na území ČR při jejich úspěšném vstupu integraci - do české majoritní společnosti. Projekt reaguje na potřeby konkrétních osob - azylantů v situaci, kdy jim je udělena mezinárodní ochrana a řeší otázky bydlení, vzdělávání, zaměstnání, orientace v právním řádu ČR, pochopení české kultury a hodnot, stylu života, způsobu fungování státních i soukromých institucí a v neposlední řadě práv a povinností vyplývajících z jejich postavení. Kvalitní a včas získané informace ulehčí i urychlí integraci těchto osob do české společnosti. Zároveň obohatí majoritní českou společnost. PRO RODINU, O.P.S. ANDÍLKOVA ŠKOLIČKA Projekt Andílkova školička" je zaměřen na vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí pro děti ve věkové kategorii od 2,5 do 6 let, ve kterém malé děti mohou aktivně a kvalitně trávit volný čas ve společnosti dalších dětí. V Městské části Prahy 5 bylo v roce 2008 zapsáno do mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 přibližně dětí. Do státem zřizovaných MŠ nemohly být z důvodu nedostatečné kapacity umístěny všechny děti v předškolním věku, a hlavně nebyly umístěny děti, jejichž rodiče jsou na mateřské či rodičovské dovolené a pečují o další mladší dítě. RC Andílek se nachází v Letohrádku Portheimka přímo u stanice metra Anděla přímo u zastávek tramvaje. Je tedy velice dobře dostupné pro rodiče s dětmi žijícími nejen v Městské části Prahy 5, ale také pro rodiče žijící v dalších městských částech. PROJEKT ANTIOCH, O.S. B UĎME SPOLU V RODI NNÉM C ENTRU PALEČEK Prostředí Rodinného centra Paleček, ve kterém bude projekt realizován, je přirozeným prostředím pro integraci rodin cizinců s dětmi. V dnešní době rodina trpí různými mezigeneračními dluhy. Jednotlivé generace rodiny již nežijí tak blízko sebe, jak tomu bylo dříve. K předávání životních hodnot, pozitivních životních návyků a přístupu ke světu, a to jak mezi jednotlivými rodinami, tak mezi rodiči a dětmi, již často nedochází doma, ale právě v rámci komunitního života v rodinných a mateřských centrech. V rodinných a mateřských centrech se setkávají rodiny s dětmi, které trpí sociální izolací v důsledku pobytu rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Rodiny cizinců s dětmi trpí dokonce dvojitou sociální izolací sociální izolací v důsledku pobytu na mateřské dovolené a zároveň sociální izolací v důsledku života v cizí zemi. V rodinných a mateřských centrech se rodiny cizinců setkávají s rodinami majoritní společnosti při společné činnosti, v kurzech a kroužcích a v dětské herně. 12

13 ŠŤAS TNÝ DOMOV OBČ ANSK É SDRUŽENÍ ARTETERAPEUTICKÉ VÝTV ARNÉ DÍLNY PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝC H RODIN A PRO DĚTI S POSTIŽENÍM Občanské sdružení Šťastný domov již třetím rokem pořádá výtvarné arteterapeutické dílny pro děti z pěstounských rodin a pro děti s postižením, za účasti rodičů. Účast je v průměru l5 dětí od 2 do 18 let. Dílen se účastní arteterapeut, dobrovolníci, rodiny s dětmi. Scházejí se jednou měsíčně vždy v sobotu od 8.00 do hodin, o prázdninách tvoří na výtvarném táboře. Základní myšlenkou je setkávání rodičů a dětí v pěstounské péči a dětí s handicapem ve volném čase. Výtvarné dílny využívají výtvarnou činnost jako léčebný prostředek a mají široké využití pro děti s handicapem a s postižením. Pěstounské rodiny spojuje skutečnost, že děti, které přišly do pěstounské rodiny, prošly většinou nějakým traumatickým zážitkem a často byly velmi těžce a dlouhodobě deprimovány, fyzicky i psychicky. V řadě případů se jedná také o děti s různými vývojovými a intelektovými vadami, nebo dokonce s kombinovaným postižením. Nezanedbatelným problémem bývá také příslušnost k jinému etniku a xenofobie okolí. 13

14 7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Grantový okruh č. 1 Kulturní venkov Obec Prysk Collegium Bohemicum o.p.s. Obec Kadlín Středisko jezdeckého sportu pro nevidomé a handicapované mládeže Příbrazský penzion Kč Kč Kč Kč Kč Grantový okruh č. 2 Menšiny, o kterých nevíme Mateřské centrum PUTTI o. s. OS Klubíčko Mateřské centrum Benjamínek o. s. Poradna pro uprchlíky Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Deciózní charita Brno - Oblastní charita Jihlava Pro rodinu, o.p.s. Mateřské centrum Mukařov-sko Projekt Antioch, o. s. Jihočeská Lambda Mateřské centrum Boskovice Mateřské centrum Boskovice Šťastný domov občanské sdružení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem rozděleno: ,- Kč 14

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Seminář Komunální informatorium- aneb rodina a venkov Novosedly nad Nežárkou, 11. 12. 7. 2013 Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR Veřejné knihovny

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 Bc. Jana Nedbalová KHS PK Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 1. Situace aktuálně 2. Podpora ŠPZ na úrovni kraje a obcí 3. Ministudie - má ŠPZ na ZŠ smysl v době uplatňování RVP? VÝCHODISKA: Uznáváme,

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více