Výroční zpráva (podle zákona 248/95 Sb. - o obecně prospěšných společnostech) za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva (podle zákona 248/95 Sb. - o obecně prospěšných společnostech) za rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva (podle zákona 248/95 Sb. - o obecně prospěšných společnostech) za rok 2005 výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření (podle zákona 111/98 Sb. o vysokých školách) za rok 2005 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Schváleno správní radou Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. dne s tím, ţe výroční zpráva bude ve znění uveřejněném na adrese doplněna o výrok auditora k roční účetní závěrce po jeho vyslovení

2 1. Úvod Úplný název soukromé vysoké školy: Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Oficiální zkratka názvu: ZMVŠ Třebíč, o.p.s. Používaná zkratka názvu: ZMVŠ Kraj sídla ZMVŠ: Adresa ZMVŠ: Kraj Vysočina Okruţní 935, Třebíč Dislokovaná pracoviště mimo sídlo: nejsou Telefony: , Fax: není Web: Rektor ZMVŠ: do : doc. RNDr. Václav Sedláček, od : RNDr. Ivo Moll, Zastoupení ZMVŠ v reprezentaci českých vysokých škol: Zastoupení ZMVŠ v mezinárodních profesních organizacích: Zastoupení ZMVŠ v profesních organizacích v rámci ČR: ano účast doc. Sedláček není není Poznámka: Forma zpracování zprávy přednostně respektuje strukturu rámcové osnovy Výroční zprávy o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005 doporučené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Tuto osnovu dodrţuje zejména v číslování tabulek, proto jsou tabulky s některými čísly vynechány, opačně některé tabulky vloţené navíc nejsou číslovány. Předloţený materiál je zpracován tak, aby obsahoval všechny informace poţadované paragrafem 21 zákona 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech po výroční zprávě a paragrafem 21 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách poţadované po výroční zprávě o činnosti a po výroční zprávě o hospodaření. Z těchto poţadavků chybí v materiálu pouze výrok auditora k roční účetní závěrce, který bude neprodleně po vyřčení na základě usnesení Správní rady ZMVŠ ze dne doplněn pouze do elektronické verze zprávy na adrese Materiál lze také povaţovat za inovaci informací poţadovaných po ZMVŠ Akreditační komisí MŠMT ČR rozhodnutím č.j / o personálním zajištění, které byly odeslány na ministerstvo dne pod zn. RK/VS 68/04. 2

3 2. Vzdělávací činnost Tabulka 1 - Studijní programy a počty studijních oborů ZMVŠ Název studijního programu Typ studijního programu, počet studijních oborů a forma studia bakalářský magisterský PF KF PF KF R Aplikované vědy a informatika Celkem studijních programů 1 Celkem studijních oborů ve všech studijních programech 1 Tabulka 2 - Programy celoţivotního vzdělávání (CŢV) uskutečňované ZMVŠ Název programu CŢV Program CŢV uskutečňovaný v rámci akreditovaných studijních programů Délka programu CŢV Aplikované informační technologie ano 6 semestrů Tabulka 3 Ţádný akreditovaný studijní program neuskutečňuje ZMVŠ mimo sídlo ZMVŠ (proto tabulka 3 není uvedena). Tabulka 4 - Změny studijního programu / studijního oboru ZMVŠ studijní program: Aplikované vědy a informatika studijní obor: Aplikované informační technologie Charakteristika změn ve studijním programu /studijním oboru oproti stavu při akreditaci Zařazení některých předmětů bylo v harmonogramu maximálně o jeden akademický rok posunuto (meziroční přesuny výuky byly způsobeny zejména u volitelných předmětů malým počtem zájemců z jednoho ročníku). Nově byly zařazeny volitelné předměty Matematika a Směnka v praxi. Tabulka 5 - Počet studentů ZMVŠ Název studijního programu Celkový počet studentů ve studijním programu bakalářském magisterském PF KF PF KF Aplikované vědy a informatika Celkem

4 Tabulka 6, 7 Zahraniční studenty bakalářského studijního programu ZMVŠ nemá (proto nejsou uvedeny tabulky 6 a 7). Tabulka 8,9 Absolventy ţádného studijního programu ZMVŠ nemá (proto nejsou uvedeny tabulky 8 a 9). Ţádné studijní programy nerealizuje ZMVŠ spolu s vyšší odbornou školou podle 81 zákona o vysokých školách. Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na ZMVŠ nejsou. ZMVŠ vyuţívá kreditní systém typu ECTS. Zahraniční mobilita studentů ZMVŠ ani jejich zapojení do programů mezinárodní spolupráce v oblasti vysokých škol nebyly v roce 2005 realizovány. Stručné informace z uskutečňování vzdělávací činnosti, které ZMVŠ povaţuje za důleţité, na které chce upozornit a které předchozí tabulky nepostihují: Ve školním roce 2005/06 by měla mít ZMVŠ první absolventy bakalářského studijního oboru Aplikované informační technologie studijního programu Aplikované vědy a informatika. Většina studentů 3. ročníku má v úmyslu pokračovat v magisterském studiu na některé z českých vysokých škol, na jejich ţádost byl zařazen volitelný předmět Matematika. 4

5 3. Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (dále nazývaná jen tvůrčí činnost ) Tabulka 10 ZMVŠ jako začínající vysoká škola významnou tvůrčí činnost v současnosti nevykazuje, proto tabulka 10 není uvedena. Tabulka č Odborné akce pořádané soukromou vysokou školou od získání státního souhlasu Název odborné akce III.VĚDECKO PEDAGOGICKÁ KONFERENCE Věda a technika klíč k budoucnosti Evropy Termín konání Účast *) Cíl akce Září /12/0 Konference s vystoupením učitelů, studentů a hostů ZMVŠ *) počet účastníků: celkem / z toho účastníci působící mimo ZMVŠ / z toho zahraniční účastníci. Odborná konference pořádaná vţdy začátkem akademického roku je dosud jedinou pravidelnou odbornou akcí pořádanou ZMVŠ od udělení státního souhlasu. V září roku 2005 proběhl třetí ročník, poprvé vystoupili s odborným referátem i studenti. Byli tři, z nich dva z třetího ročníku Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s., jeden z Vysokého učení technického v Brně. Tabulka č Publikační činnost soukromé vysoké školy od získání státního souhlasu Autor/autoři 1) Vladimír Pata Název publikace Intuitivní skupinové metody řízení jakosti Rok Vydal vydání 2) 2004 Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Typ publikace 3) Učebnice P Miroslav Kureš Normální křivka jako imperativní fenomén 2004 Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Učebnice P 1) Uvádí se jméno a příjmení 2) Pokud publikaci vydala samotná soukromá vysoká škola, uvést VŠ 3) Učebnice P (pro prezenční formu), učebnice K (pro kombinaci prezenční a kombinované formy), článek rec. (článek v recenzovaných časopisech), článek odb. (článek v odborných časopisech s celostátní působností), článek (ostatní články, včetně interních a regionálních vydání), kniha (knižní publikace nebo její část), sborník (přednáška či její anotace zveřejněná ve sborníku z konference, kongresu či jiné odborné akce), propagace (informativní publikace a články o vysoké škole a jejích aktivitách uveřejněné v denním tisku) 5

6 4. Akademičtí pracovníci Tabulka č Věková a kvalifikační struktura akademických pracovníků ZMVŠ Věk Do 29 let let let let let Nad 70 let Akademičtí pracovníci profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Tabulka č Počet pracovníků ZMVŠ (fyzické a přepočtené počty) Počty Fyzické osoby Přepočtení Akademičtí pracovníci profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři ,37 3,00 5,35 3,08 0 Komentář: Způsob přepočtení na celé pracovní úvazky je zaloţen především na výši pedagogického úvazku. Za celý úvazek je u profesora povaţováno 4 hodiny týdně, u docenta 6 hodin týdně, u odborného asistenta 10 hodin týdně a u asistenta 12 hodin týdně, vše včetně přípravy na vlastní výuku, konzultací a běţné organizační práce. U rektora a prorektorů je počítán celý pracovní úvazek při libovolné pedagogické zátěţi. Jeden pracovní úvazek (v souhrnu) odborného asistenta byl věnován akreditacím a jeden úvazek (v souhrnu) asistenta správě sítí a výpočetní techniky. Výkonnost za kaţdý semestr (letní semestr akademického roku 2004/05 a za zimní semestr akademického roku 2005/06 je násobena číslem 0.5 a oba dílčí výsledky jsou u kaţdého učitele sečteny). Není tedy započtena lednová výuka zimního semestru akademického roku 2004/05 a naopak je započtena lednová výuka zimního semestru akademického roku 2005/06. Rozdíl v přepočtených úvazcích plynoucí z této nepřesnosti je zcela zanedbatelný, nezanedbatelný by ovšem byl rozdíl v počtu fyzických osob, tem proto není výše uvedeným způsobem aproximován a odpovídá skutečnosti roku Za vedení bakalářské práce je počítáno 10 % úvazku po celý školní rok třetího ročníku studenta. 6

7 Tabulka č Přehled o počtu vyučujících k Personální zabezpečení celkem prof. doc. ost. Rozsahy úvazků vyučujících do 30% do 50% do 70% 0 1 do 100% 2 5 Personální zabezpečení celkem DrSc. Dr., Ph.D. Rozsahy úvazků vyučujících do 30% 6 4 do 50% do 70% 1 do 100% 6 Ţádné dokončené Ph.D. ani úspěšné habilitační nebo jmenovací řízení u akademických pracovníků ZMVŠ v roce 2005 nebylo. Akademičtí pracovníci, kteří zahájili činnost na ZMVŠ v roce 2005: Jméno, příjmení Tituly Rok narození Procento úvazku Zdeněk Jelínek Ing Miluše Jurošková Ing., Jiří Kulka Doc. PhDr., Karel Mikulášek RNDr., Ph.D Ivo Moll RNDr., Radko Odehnal RNDr Karel Štěpán Ing., ZMVŠ je počtem studentů stále velmi malá škola. Této situaci odpovídají také personální změny. Noví učitelé jsou vybíráni tak, aby byli schopni zajistit více neţ jednu činnost ve stávající situaci ZMVŠ nebo po plánovaném rozvoji třebíčské vysoké školy. akademických pracovníků se připojuje stručné C. V. (jméno, příjmení, tituly, rok narození, předměty, které zabezpečuje, stručný přehled publikační a další tvůrčí činnosti) 7

8 Přehled personálního zajištění jednotlivých předmětů po semestrech Následující tabulky jsou přehledem personálního zajištění výuky v členění - podle akreditačního materiálu - průběţně po semestrech od zahájení výuky (včetně plánované výuky podle zájmu studentů o předměty v letním semestru akademického roku 2005/06) 8

9 1. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Přednášející Zápis sah dity čení v akreditaci 2003/ / /2006 Aplikační programové PhDr. Jiří Leipert, Doc. Mgr. Miroslav Kureš, 4 4 Pov. KZ vybavení Ph.D. Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Ing. Karel Štěpán, Aplikovaná matematika 3 5 Pov. ZK Doc. PhDr. Z. RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. RNDr. Petr Boschek, Doc. RNDr. Jiří Tomáš, Ph.D. Friedman, RNDr. Radko Odehnal Architektura a technické Ing. Ladislav Havlát 4 3 Pov. KZ Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát vybavení počítačů Ing. Karel Štěpán, Informační prostředí a metody Doc. PhDr. Vladimír Doc. PhDr. Vladimír Prof. RNDr. Milan Mišovič, 2 2 Pov. ZK zpracování informací Smetáček, Smetáček, Doc. RNDr. Václav Sedláček, Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Makroekonomika 2 3 Pov. ZK Doc. Ing. Bohumil Doc. Ing. Bohumil Puchýř, Doc. Ing. Bohumil Puchýř, Puchýř, Doc. Ing. Jiří Blaţek, Teoretické základy informatiky 2 3 Pov. ZK Prof. Ing. Lub. Hudec, DrSc. Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Mgr. Martin Nejedlík Doc. RNDr. Václav Sedláček, Úvod do psychologie a Doc. PhDr. Rad. Doc. PhDr. Rad. Havlík, 3 4 Pov. ZK sociologie Havlík, Doc. PhDr. Otto Čačka Doc. PhDr. Jiří Kulka, Všeobecná jazyková příprava 4 3 Pov. Z Mgr. Lenka Veselá Mgr. Rudolf Konečný Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Mgr. Rudolf Konečný Základy práva 2 2 Pov. ZK PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll,

10 2. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /2006 Algoritmizace a programování 4 4 Pov. ZK Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, Aplikační programové vybavení Doc. Ing. Milan Křenek, Doc. Mgr. Miroslav Kureš, 2 2 Pov. ZK II Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. RNDr. Radko Odehnal Architektura a technické vybavení počítačů II 2 3 Pov. KZ RNDr. Pavel Krbec, Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát Fyzikální propedeutika 2 2 Pov. ZK RNDr. Stan. Zelenda Doc. Ing. Milan Křenek, Doc. Ing. Milan Křenek, Doc. Ing. Milan Křenek, Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. I. Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mikroekonomika a nauka o Doc. Ing. Zd. Matějka, Doc. Ing. Bohumil Puchýř, Doc. Ing. Bohumil Puchýř, 2 2 Pov. ZK podniku DrSc. Doc. Ing. Jiří Blaţek, Technické prostředky informační RNDr. František Lustig, 2 2 Pov. KZ technologie RNDr. František Lustig, RNDr. František Lustig, Ing. Karel Štěpán, Úvod do počítačových sítí 2 3 Pov. ZK Ing. Jan Polášek Ing. Miloslav Vejmelka Ing. Miloslav Vejmelka Ing. Miloslav Vejmelka Všeobecná jazyková příprava 4 3 Pov. ZK Mgr. Lenka Veselá Mgr. Rudolf Konečný Mgr. Rudolf Konečný Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Základy matematické statistiky 2 2 Pov. KZ Doc. Ing. Petr Byčkovský, RNDr. Petr Boschek, RNDr. Jiří Tomáš, PhD. RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Základy operačních systémů 2 2 Pov. KZ PhDr. Martin Stejskal RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Základy zpracování PhDr. Vlad. Rambousek, 2 2 Pov. Z elektronických dokumentů Ing. Michal Klouda Ing. Michal Klouda RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Zpracování grafických dat 3 2 Pov. KZ Doc. PaeDr. Jan Slavík, Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Zdeněk Jelínek Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, Matematika 4 0 Vol. Z, ZK, KZ RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, 10

11 3. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /2006 Databázové systémy 2 3 Pov. KZ PhDr. St. Siňor, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Odborná jazyková přípr. II 2 2 Pov. Z Nigel Paul March Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Operační systémy II Windows 2 2 Pov. ZK Ing. Dagmar Polášková Ing. Miloslav Vejmelka Ing. Zdeněk Jelínek Psychologie a sociologie v řízení a personálním managementu 2 2 Pov. vol. ZK PhDr. Václav Souček PhDr. Ludm. Muchová, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Řízení firmy a personalistika 3 2 Pov. ZK Mgr. Petr Hrdina Doc. PhDr. Otto Čačka Doc. PhDr. Jiří Kulka, Sluţby počítačových sítí 2 3 Pov. KZ PhDr. Jan Víšek Mgr. Jan Kohout Ing. Zdeněk Jelínek Strukturované programování 2 3 Pov. ZK Ing. Radek Holý RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Systémy aplikačního software 2 2 Pov. vol. KZ Mgr. Gerhard Vocilka Ing. Karel Šimeček, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, Techniky pro správu a vývoj informačních systémů 2 2 Pov. ZK Mgr. Gerhard Vocilka RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Úvod do pedagogiky a pedagogické psychologie 2 2 Pov. vol. ZK Doc. Ing. František Mošna, PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Základy účetnictví 2 1 Pov. KZ Ing. Helena Hanušová, Ing. Helena Hanušová, RNDr. Radko Odehnal Zpracování obrazu a zvuku 2 1 Pov. KZ Ing. Jan Jára Mgr. Jan Kohout Ing. Karel Štěpán, Odborná praxe průběţná 4 4 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, RNDr. Radko Odehnal Odborná praxe souvislá 1 týde n 4 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, RNDr. Radko Odehnal Automaty a formální jazyky 2 0 Vol. Z Doc. RNDr. Václav Sedláček, *) Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše jeden. *) v akademickém roce 2005/06 nebyl otevřen 11

12 Předmět Roz sah Kre dity Zápis Ukon čení 4. semestr Přednášející v akreditaci Přednášející 2003/04 Přednášející 2004/05 Přednášející 2005/06 Bezpečnost v informačních technologiích 2 2 Pov. vol. ZK Ing. Karel Juliš Ing. Karel Šimeček, Ph.D. *) Edukační technologie 2 2 Pov. PhDr. Ludmila Muchová, ZK PhDr. Vlad. Rambousek, vol. Ph.D. *) Ekonomika a řízení malé firmy 2 2 Pov. RNDr. Ing. Martin Černý, KZ RNDr. Ing. Martin Černý, MBA vol. MBA *) Informační systémy ve společnosti 2 2 Pov. ZK Doc. RNDr. Zd. Lustigová, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Informační technologie v administrativě 2 2 Pov. vol. Z Ing. Jiří Nováček Ing. Jiří Nováček *) Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Manaţerské a sociální dovednosti 2 2 Pov. Doc. Ing. Rudolf Pomazal, KZ Mgr. Petr Hrdina vol. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Objektové programování 2 3 Pov. ZK Ing. Mgr. Martin Popek RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Odborná jazyková příprava 2 2 Pov. Z Nigel Paul March Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Operační systémy III Linux 2 3 Pov. ZK PhDr. Martin Stejskal Mgr. Jan Kohout Ing. Zdeněk Rygl Síťové operační systémy 2 3 Pov. ZK PhDr. Jan Víšek Mgr. Jan Kohout Ing. Zdeněk Jelínek Výukový SW a evaluace SW 2 2 Pov. Prof. RNDr. Milan Mišovič, Z Ing. Irena Fialová, vol. *) Vývoj databázových aplikací 2 2 Pov. ZK PhDr. Stanislav Siňor, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. WWW prezentace a aplikace 2 2 Pov. KZ Mgr. R. Běhoun Ing. Miloslav Vejmelka Ing.Vladimír Horký, Ph.D. Odborná praxe 8 6 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing.Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, Matematika 4 0 Vol. Z, ZK, KZ RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše tři *) předmět neotevřen pro malý zájem 12

13 5. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /06 Didaktika informační výchovy 2 3 Pov. vol. ZK Doc. Ing. František Mošna, *) Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Obchodní právo 2 4 Pov. ZK JUDr. Miroslava Kejdová, Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. JUDr. M. Kejdová, Odborná jazyková příprava 2 2 Pov. ZK Nigel Paul Marsh RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Podnikání v informatice 2 3 Pov. vol. ZK Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Zdeněk Jelínek Řízení projektu 2 3 Pov. ZK RNDr. Miroslava Černochová, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Skriptování 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Karel Juliš Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Údrţba a správa programových systémů 2 2 Pov. KZ Ing. Zdeněk Rygl Ing. Zdeněk Rygl Výukový SW a evaluace SW 2 3 Pov. vol. ZK Ing. Irena Fialová, *) Bakalářská práce 6 6 Pov. Z Vedoucí bakalář. prac. Vedoucí bakalář. prac. Odborná praxe průběţná 8 6 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, RNDr. Radko Odehnal Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše dva. *) předmět neotevřen pro malý zájem 13

14 6. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /06 Autorské systémy 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Bořivoj Brdička *) Globální informační společnost 2 2 Pov. ZK Doc. PhDr. Vladimír Smetáček, Doc. RNDr. Václav Sedláček, Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Manaţerské a sociální dovednosti v edukaci 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Irena Fialová, *) Manaţerské a sociální dovednosti 2 3 Pov. vol. KZ Doc. Ing. Rudolf Pomazal, Doc. PhDr. Jiří Kulka, Podnikání na internetu 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Zdeněk Jelínek Právo pro informatiky 2 2 Pov. ZK Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, JUDr. Radim Polčák Řízení jakosti 2 3 Pov. vol. ZK Dr. Ing. Vladimír Pata *) Správa a monitorování počítačových sítí 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Radek Holý Ing. Zdeněk Rygl Správa databázových systémů 2 3 Pov. vol. KZ PhDr. Stanislav Siňor, Ing. Jiří Nováček Strategické řízení 2 3 Pov. vol. ZK RNDr. Ing. Martin Černý, MBA *) Vývoj klient-server aplikací 2 3 Pov. vol. ZK Doc. RNDr. Zd. Lustigová, Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Marketing 2 0 Vol. Z Doc. Ing. P. Kruliš, *) Reklama a propagace 2 0 Vol. Z Doc. Ing. P. Kruliš, *) Účetnictví II 2 0 Vol. Z Nebylo uvedeno *) Bakalářská práce průběţná 6 9 Pov. Z Vedoucí bakalářské práce Bakalářská práce - souvislá 1 týde 12 Pov. Z Vedoucí bakalářské práce n Odborná praxe průběţná 4 4 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Karel Štěpán, Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, Matematika 4 0 Vol. Z, ZK, KZ RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše tři. *) předmět neotevřen pro malý zájem 14

15 5. Studenti a absolventi Ubytování studentům škola smluvně nezajišťuje, výdej obědů v prostorách školy byl zajištěn pouze do konce letního semestru akademického roku 2004/05, nyní je smluvně zajištěn aţ pro letní semestr školního roku 2005/06. Profesní i osobní poradenství pro studenty i zaměstnance ZMVŠ je zajištěno od konce roku 2005 zřízením Akademického poradenského centra. Školné za semestr v prvním ročníku je 19000,- Kč, ve druhém a třetím ročníku 24000,- Kč. ZMVŠ je společně s Vivat Academia, a.s. zřizovatelem Stipendijního nadačního fondu Západomoravské vysoké školy Třebíč. Ten poskytuje studentům prospěchová a sociální stipendia podle jím vyhlášených pravidel. V roce 2005 byla poskytována prospěchová stipendia podle studijních výsledků následovně: Průměr ECTS A (1.0) B (1.5) C (2.0) Výše stipendia ,- Kč/semestr 7 000,- Kč/semestr 3 000,- Kč/semestr O sociálních stipendiích bylo rozhodováno individuálně. Podmínky pro zahraniční stáţe studentů v roce 2005 vytvořeny nebyly. Studenti v akademických orgánech ZMVŠ v roce 2005 nepůsobili, podněty a stíţnosti ze strany studentů byly řešeny individuálně (počet studentů ZMVŠ zatím individuální řešení umoţňuje). Podmínky přijímacího řízení Řádně vyplněnou přihlášku (nebo elektronickou přihlášku) bylo nutno podat do ; ; 2. 9.; na adresu školy. Součástí přihlášky byla domácí práce (esej) zpracovaná na téma "e-europe: Informační společnost pro všechny." Minimální rozsah práce 60, max. 90 řádek, velikost písma 12, řádkování 1,5. Přílohou přihlášky bylo i potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení Kč 550,-. Maturitní vysvědčení je uchazeč povinen předloţit nejpozději v den přijímací zkoušky. Při zkoušce se hodnotilo celkem 6 disciplín: písemná zkouška z matematickologického myšlení, písemná zkouška z angličtiny, ústní zkouška z logiky oboru, ústní zkouška z informatiky a elektroniky (informatika včetně hodnocení eseje " e-europe: Informační společnost pro všechny" - součást přihlášky ke studiu) hodnocen byl i všeobecný ekonomický přehled. Při písemných zkouškách nebylo povoleno pouţívat ţádné pomůcky, tj. kalkulačky, tabulky, slovníky, mobilní telefony... Kaţdá ze šesti disciplín se hodnotila od 0 do 100 bodů, celkové hodnocení je pak průměr ze šesti dílčích sad. Uchazeč byl přijat s minimálním ziskem 50 bodů. Tři studenti měli povolen individuální studijní plán, dva pracují jako informatici na plný pracovní úvazek a jedna je matka samoţivitelka. Někteří studenti řeší svoje potřeby tak, ţe dávají před individuálním studijním plánem přednost dočasnému přechodu do celoţivotního vzdělávání.

16 Katedra EKONOMIE 6. Organizace a řízení soukromé vysoké školy Struktura Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. k 1. lednu 2006: Katedry Akademické poradenské centrum Vědeckovýzkumné a projektové centrum Knihovnické a informační centrum Studijní oddělení Správa budov STRUKTURA KATEDER Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. Vedoucí katedry Doc. Ing. Jiří Blaţek, INFORMATIKY RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. PŘÍRODNÍCH VĚD PRÁVA SOCIÁLNÍCH VĚD RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Zástupce vedoucího katedry Ing. Zdeněk Jelínek Ing. Zdeněk Rygl RNDr. Radko Odehnal JUDr. Radim Polčák Členové katedry Doc. Ing. Jiří Blaţek, Ing. Michal Blaţek Ing. Zdeněk Jelínek Ing. Miluše Jurošková, RNDr. Ivo Moll, RNDr. Radko Odehnal Ing. Ladislav Havlát Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Zdeněk Jelínek Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Ing. Jiří Nováček RNDr. Radko Odehnal RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Ing. Zdeněk Rygl Doc. RNDr. Václav Sedláček, Ing. Karel Štěpán, Ing. Miloslav Vejmelka Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Ing. Milan Křenek, RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. RNDr. Ivo Moll, RNDr. Radko Odehnal Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. RNDr. Ivo Moll, JUDr. Radim Polčák PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Ing. Miluše Jurošková, Mgr. Ivo Komenda Mgr. Rudolf Konečný PhDr. Mgr. Luděk Kazda, Doc. PhDr. Jiří Kulka, RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. 16

17 Akademické poradenské centrum vedoucí Doc. PhDr. Jiří Kulka, Vědeckovýzkumné a projektové centrum vedoucí Doc. RNDr. Václav Sedláček, Knihovnické a informační centrum je pobočkou Městské knihovny v Třebíči, je umístěno v budově ZMVŠ. Rektorem ZMVŠ je od 1. září 2005 RNDr. Ivo Moll,, kvestorem od Ing. Michal Blaţek. 17

18 7. Vnitřní hodnocení akademické činnosti ZMVŠ ZMVŠ v roce 2005 vnější ani vnitřní systém hodnocení kvality vzdělávání neuplatňovala. Aktualizace dlouhodobého záměru ZMVŠ se zavedením systému hodnocení počítá. Předběţný zájem o studium na ZMVŠ je poměrně značný. Velkou překáţkou je na Třebíčsko poměrně vysoké školné, proto k přijímacím zkouškám přichází jen část zájemců. počty přihlášek, přihlášených, výsledky a vyhodnocení Tabulka č Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole Název studijního programu Počet podaných přihlášek 1) přihlášených 2) k přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Aplikované vědy a informatika Celkem ) Počet všech přihlášek, jeţ ZMVŠ obdrţela. 2) Počet uchazečů, kteří se podrobili přijímacímu řízení. 3) Počet všech ZMVŠ kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj vyjadřuje počet fyzických osob. 5) Počet přijatých uchazečů, kteří se zapsali ke studiu. Údaj vyjadřuje počet fyzických osob. Tabulka č Počet neúspěšných studentů soukromé vysoké školy Název studijního programu Počet neúspěšných studentů ve studijním programu bakalářském magisterském PF KF PF KF Aplikované vědy a informatika Celkem

19 8. Materiální, technické a informační zajištění Nejvýznamnější investiční aktivitou ZMVŠ v roce 2005 je akustická rekonstrukce auly. ZMVŠ má dvě specializované počítačové učebny. Všechny učebny i pracovny, stejně jako Knihovnické a informační centrum, jsou napojeny na internet. V učebnách mají studenti moţnost připojení vlastních notebooků na internet. Knihovnické a informační centrum ZMVŠ je součástí Městské knihovny Třebíč a poskytuje standardní profesionální sluţby. Z multimediálních prostředků jsou ve výuce běţně pouţívány dataprojektory napojené na PC, specializované multimediální učebny ZMVŠ nemá. V roce 2005 bylo rozhodnuto o zavedení e-learningu pod LMS systémem Edoceo. Rozvoj informačního zajištění ZMVŠ posuzovaný podle finančních prostředků vloţených do této oblasti v roce 2005 je zdánlivě nulový. Růst Knihovnického a informačního centra ZMVŠ je dán růstem Městské knihovny v Třebíči (nárust knihovního fondu v budově ZMVŠ za rok 2005 je v ceně cca ,- Kč). Řada firem poskytla škole svůj software zdarma. Pouze hardwarové vybavení ZMVŠ zůstalo v roce 2005 na úrovni roku předchozího. 19

20 9. Hospodaření ZMVŠ v roce 2005 a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu zaloţení obecně prospěšné společnosti ZMVŠ má v obchodním rejstříku zapsány následující obecně prospěšné sluţby: - realizace celoţivotního vzdělávání v regionu - tvorba, realizace a rozvoj regionálních projektů a s tím spojená spolupráce s ostatními subjekty včetně subjektů zahraničních - analytická činnost - vývoj regionálních projektů - organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných - strukturální změny regionální ekonomiky - organizace celoţivotního vzdělávání v regionu - tvorba vhodných podmínek pro usídlení firem a propagace regionu (média, výstavy) - optimalizace součinnosti podnikatelů, obcí a hospodářské komory, agrární komory a sdruţení podnikatelů Z tohoto hlediska lze za jedinou činnost vykonávanou v roce 2005 nad rámec účelu zaloţení obecně prospěšné společnosti povaţovat pronájem volných hodin v tělocvičně. Tento zdroj sloučí k částečnému pokrytí provozních nákladů tělocvičny a nelze jej tedy povaţovat za doplňkovou činnost. Všechny ostatní činnosti, z nichţ výrazně nad ostatními převaţuje vysokoškolská výuka a celoţivotní vzdělávání v oboru Aplikované informační technologie, přesně kopírují účel zaloţení obecně prospěšné společnosti. Samostatným nákladem na správu společnosti je pouze úhrada účetních sluţeb a sluţeb daňového poradenství v celkové výši.. b) roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsaţených c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována Výrok auditora k roční účetní závěrce ZMVŠ bude vysloven v červnu O tento výrok bude doplněno podle rozhodnutí Správní rady ZMVŠ ze dne znění výroční zprávy na adrese d) přehled o peněţních příjmech a výdajích peněţní příjmy: peněţní výdaje: ,21 Kč ,35 Kč e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů viz příloha č. 1 f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 20

21 Společnost doposud ţádné fondy nevytvořila. g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaloţené pro plnění obecně prospěšných sluţeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti i) změny zakládací listiny a sloţení řídicích orgánů, k nimţ došlo v průběhu roku K ţádným změnám zakládací listiny v průběhu roku 2005 nedošlo. Sloţení správní i dozorčí rady zůstalo v roce 2005 beze změny. K jediné významné změně došlo na postech rektora a kvestora ZMVŠ. Dnem ukončil svoji činnost ve funkci rektora doc. RNDr. Václav Sedláček,, od 1. září 2005 se stal rektorem RNDr. Ivo Moll, Dnem ukončila činnost ve funkci kvestora Ing. Darina Sigmundová a od nastoupil jako kvestor Ing. Michal Blaţek. j) další údaje stanovené správní radou Ţádné jiné údaje neţ určené zákony správní rada v roce 2005 pro výroční zprávy nestanovila. 21

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Sekretariát Akreditační komise Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Praha, leden 2005 Dotazník pro hodnocení akreditovaných

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011.

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 2 Získaná hodnocení v oblasti vzdělávacího

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více