Výroční zpráva (podle zákona 248/95 Sb. - o obecně prospěšných společnostech) za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva (podle zákona 248/95 Sb. - o obecně prospěšných společnostech) za rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva (podle zákona 248/95 Sb. - o obecně prospěšných společnostech) za rok 2005 výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření (podle zákona 111/98 Sb. o vysokých školách) za rok 2005 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Schváleno správní radou Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. dne s tím, ţe výroční zpráva bude ve znění uveřejněném na adrese doplněna o výrok auditora k roční účetní závěrce po jeho vyslovení

2 1. Úvod Úplný název soukromé vysoké školy: Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Oficiální zkratka názvu: ZMVŠ Třebíč, o.p.s. Používaná zkratka názvu: ZMVŠ Kraj sídla ZMVŠ: Adresa ZMVŠ: Kraj Vysočina Okruţní 935, Třebíč Dislokovaná pracoviště mimo sídlo: nejsou Telefony: , Fax: není Web: Rektor ZMVŠ: do : doc. RNDr. Václav Sedláček, od : RNDr. Ivo Moll, Zastoupení ZMVŠ v reprezentaci českých vysokých škol: Zastoupení ZMVŠ v mezinárodních profesních organizacích: Zastoupení ZMVŠ v profesních organizacích v rámci ČR: ano účast doc. Sedláček není není Poznámka: Forma zpracování zprávy přednostně respektuje strukturu rámcové osnovy Výroční zprávy o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005 doporučené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Tuto osnovu dodrţuje zejména v číslování tabulek, proto jsou tabulky s některými čísly vynechány, opačně některé tabulky vloţené navíc nejsou číslovány. Předloţený materiál je zpracován tak, aby obsahoval všechny informace poţadované paragrafem 21 zákona 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech po výroční zprávě a paragrafem 21 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách poţadované po výroční zprávě o činnosti a po výroční zprávě o hospodaření. Z těchto poţadavků chybí v materiálu pouze výrok auditora k roční účetní závěrce, který bude neprodleně po vyřčení na základě usnesení Správní rady ZMVŠ ze dne doplněn pouze do elektronické verze zprávy na adrese Materiál lze také povaţovat za inovaci informací poţadovaných po ZMVŠ Akreditační komisí MŠMT ČR rozhodnutím č.j / o personálním zajištění, které byly odeslány na ministerstvo dne pod zn. RK/VS 68/04. 2

3 2. Vzdělávací činnost Tabulka 1 - Studijní programy a počty studijních oborů ZMVŠ Název studijního programu Typ studijního programu, počet studijních oborů a forma studia bakalářský magisterský PF KF PF KF R Aplikované vědy a informatika Celkem studijních programů 1 Celkem studijních oborů ve všech studijních programech 1 Tabulka 2 - Programy celoţivotního vzdělávání (CŢV) uskutečňované ZMVŠ Název programu CŢV Program CŢV uskutečňovaný v rámci akreditovaných studijních programů Délka programu CŢV Aplikované informační technologie ano 6 semestrů Tabulka 3 Ţádný akreditovaný studijní program neuskutečňuje ZMVŠ mimo sídlo ZMVŠ (proto tabulka 3 není uvedena). Tabulka 4 - Změny studijního programu / studijního oboru ZMVŠ studijní program: Aplikované vědy a informatika studijní obor: Aplikované informační technologie Charakteristika změn ve studijním programu /studijním oboru oproti stavu při akreditaci Zařazení některých předmětů bylo v harmonogramu maximálně o jeden akademický rok posunuto (meziroční přesuny výuky byly způsobeny zejména u volitelných předmětů malým počtem zájemců z jednoho ročníku). Nově byly zařazeny volitelné předměty Matematika a Směnka v praxi. Tabulka 5 - Počet studentů ZMVŠ Název studijního programu Celkový počet studentů ve studijním programu bakalářském magisterském PF KF PF KF Aplikované vědy a informatika Celkem

4 Tabulka 6, 7 Zahraniční studenty bakalářského studijního programu ZMVŠ nemá (proto nejsou uvedeny tabulky 6 a 7). Tabulka 8,9 Absolventy ţádného studijního programu ZMVŠ nemá (proto nejsou uvedeny tabulky 8 a 9). Ţádné studijní programy nerealizuje ZMVŠ spolu s vyšší odbornou školou podle 81 zákona o vysokých školách. Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na ZMVŠ nejsou. ZMVŠ vyuţívá kreditní systém typu ECTS. Zahraniční mobilita studentů ZMVŠ ani jejich zapojení do programů mezinárodní spolupráce v oblasti vysokých škol nebyly v roce 2005 realizovány. Stručné informace z uskutečňování vzdělávací činnosti, které ZMVŠ povaţuje za důleţité, na které chce upozornit a které předchozí tabulky nepostihují: Ve školním roce 2005/06 by měla mít ZMVŠ první absolventy bakalářského studijního oboru Aplikované informační technologie studijního programu Aplikované vědy a informatika. Většina studentů 3. ročníku má v úmyslu pokračovat v magisterském studiu na některé z českých vysokých škol, na jejich ţádost byl zařazen volitelný předmět Matematika. 4

5 3. Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (dále nazývaná jen tvůrčí činnost ) Tabulka 10 ZMVŠ jako začínající vysoká škola významnou tvůrčí činnost v současnosti nevykazuje, proto tabulka 10 není uvedena. Tabulka č Odborné akce pořádané soukromou vysokou školou od získání státního souhlasu Název odborné akce III.VĚDECKO PEDAGOGICKÁ KONFERENCE Věda a technika klíč k budoucnosti Evropy Termín konání Účast *) Cíl akce Září /12/0 Konference s vystoupením učitelů, studentů a hostů ZMVŠ *) počet účastníků: celkem / z toho účastníci působící mimo ZMVŠ / z toho zahraniční účastníci. Odborná konference pořádaná vţdy začátkem akademického roku je dosud jedinou pravidelnou odbornou akcí pořádanou ZMVŠ od udělení státního souhlasu. V září roku 2005 proběhl třetí ročník, poprvé vystoupili s odborným referátem i studenti. Byli tři, z nich dva z třetího ročníku Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s., jeden z Vysokého učení technického v Brně. Tabulka č Publikační činnost soukromé vysoké školy od získání státního souhlasu Autor/autoři 1) Vladimír Pata Název publikace Intuitivní skupinové metody řízení jakosti Rok Vydal vydání 2) 2004 Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Typ publikace 3) Učebnice P Miroslav Kureš Normální křivka jako imperativní fenomén 2004 Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Učebnice P 1) Uvádí se jméno a příjmení 2) Pokud publikaci vydala samotná soukromá vysoká škola, uvést VŠ 3) Učebnice P (pro prezenční formu), učebnice K (pro kombinaci prezenční a kombinované formy), článek rec. (článek v recenzovaných časopisech), článek odb. (článek v odborných časopisech s celostátní působností), článek (ostatní články, včetně interních a regionálních vydání), kniha (knižní publikace nebo její část), sborník (přednáška či její anotace zveřejněná ve sborníku z konference, kongresu či jiné odborné akce), propagace (informativní publikace a články o vysoké škole a jejích aktivitách uveřejněné v denním tisku) 5

6 4. Akademičtí pracovníci Tabulka č Věková a kvalifikační struktura akademických pracovníků ZMVŠ Věk Do 29 let let let let let Nad 70 let Akademičtí pracovníci profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Tabulka č Počet pracovníků ZMVŠ (fyzické a přepočtené počty) Počty Fyzické osoby Přepočtení Akademičtí pracovníci profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři ,37 3,00 5,35 3,08 0 Komentář: Způsob přepočtení na celé pracovní úvazky je zaloţen především na výši pedagogického úvazku. Za celý úvazek je u profesora povaţováno 4 hodiny týdně, u docenta 6 hodin týdně, u odborného asistenta 10 hodin týdně a u asistenta 12 hodin týdně, vše včetně přípravy na vlastní výuku, konzultací a běţné organizační práce. U rektora a prorektorů je počítán celý pracovní úvazek při libovolné pedagogické zátěţi. Jeden pracovní úvazek (v souhrnu) odborného asistenta byl věnován akreditacím a jeden úvazek (v souhrnu) asistenta správě sítí a výpočetní techniky. Výkonnost za kaţdý semestr (letní semestr akademického roku 2004/05 a za zimní semestr akademického roku 2005/06 je násobena číslem 0.5 a oba dílčí výsledky jsou u kaţdého učitele sečteny). Není tedy započtena lednová výuka zimního semestru akademického roku 2004/05 a naopak je započtena lednová výuka zimního semestru akademického roku 2005/06. Rozdíl v přepočtených úvazcích plynoucí z této nepřesnosti je zcela zanedbatelný, nezanedbatelný by ovšem byl rozdíl v počtu fyzických osob, tem proto není výše uvedeným způsobem aproximován a odpovídá skutečnosti roku Za vedení bakalářské práce je počítáno 10 % úvazku po celý školní rok třetího ročníku studenta. 6

7 Tabulka č Přehled o počtu vyučujících k Personální zabezpečení celkem prof. doc. ost. Rozsahy úvazků vyučujících do 30% do 50% do 70% 0 1 do 100% 2 5 Personální zabezpečení celkem DrSc. Dr., Ph.D. Rozsahy úvazků vyučujících do 30% 6 4 do 50% do 70% 1 do 100% 6 Ţádné dokončené Ph.D. ani úspěšné habilitační nebo jmenovací řízení u akademických pracovníků ZMVŠ v roce 2005 nebylo. Akademičtí pracovníci, kteří zahájili činnost na ZMVŠ v roce 2005: Jméno, příjmení Tituly Rok narození Procento úvazku Zdeněk Jelínek Ing Miluše Jurošková Ing., Jiří Kulka Doc. PhDr., Karel Mikulášek RNDr., Ph.D Ivo Moll RNDr., Radko Odehnal RNDr Karel Štěpán Ing., ZMVŠ je počtem studentů stále velmi malá škola. Této situaci odpovídají také personální změny. Noví učitelé jsou vybíráni tak, aby byli schopni zajistit více neţ jednu činnost ve stávající situaci ZMVŠ nebo po plánovaném rozvoji třebíčské vysoké školy. akademických pracovníků se připojuje stručné C. V. (jméno, příjmení, tituly, rok narození, předměty, které zabezpečuje, stručný přehled publikační a další tvůrčí činnosti) 7

8 Přehled personálního zajištění jednotlivých předmětů po semestrech Následující tabulky jsou přehledem personálního zajištění výuky v členění - podle akreditačního materiálu - průběţně po semestrech od zahájení výuky (včetně plánované výuky podle zájmu studentů o předměty v letním semestru akademického roku 2005/06) 8

9 1. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Přednášející Zápis sah dity čení v akreditaci 2003/ / /2006 Aplikační programové PhDr. Jiří Leipert, Doc. Mgr. Miroslav Kureš, 4 4 Pov. KZ vybavení Ph.D. Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Ing. Karel Štěpán, Aplikovaná matematika 3 5 Pov. ZK Doc. PhDr. Z. RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. RNDr. Petr Boschek, Doc. RNDr. Jiří Tomáš, Ph.D. Friedman, RNDr. Radko Odehnal Architektura a technické Ing. Ladislav Havlát 4 3 Pov. KZ Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát vybavení počítačů Ing. Karel Štěpán, Informační prostředí a metody Doc. PhDr. Vladimír Doc. PhDr. Vladimír Prof. RNDr. Milan Mišovič, 2 2 Pov. ZK zpracování informací Smetáček, Smetáček, Doc. RNDr. Václav Sedláček, Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Makroekonomika 2 3 Pov. ZK Doc. Ing. Bohumil Doc. Ing. Bohumil Puchýř, Doc. Ing. Bohumil Puchýř, Puchýř, Doc. Ing. Jiří Blaţek, Teoretické základy informatiky 2 3 Pov. ZK Prof. Ing. Lub. Hudec, DrSc. Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Mgr. Martin Nejedlík Doc. RNDr. Václav Sedláček, Úvod do psychologie a Doc. PhDr. Rad. Doc. PhDr. Rad. Havlík, 3 4 Pov. ZK sociologie Havlík, Doc. PhDr. Otto Čačka Doc. PhDr. Jiří Kulka, Všeobecná jazyková příprava 4 3 Pov. Z Mgr. Lenka Veselá Mgr. Rudolf Konečný Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Mgr. Rudolf Konečný Základy práva 2 2 Pov. ZK PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll,

10 2. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /2006 Algoritmizace a programování 4 4 Pov. ZK Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, Aplikační programové vybavení Doc. Ing. Milan Křenek, Doc. Mgr. Miroslav Kureš, 2 2 Pov. ZK II Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. RNDr. Radko Odehnal Architektura a technické vybavení počítačů II 2 3 Pov. KZ RNDr. Pavel Krbec, Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát Ing. Ladislav Havlát Fyzikální propedeutika 2 2 Pov. ZK RNDr. Stan. Zelenda Doc. Ing. Milan Křenek, Doc. Ing. Milan Křenek, Doc. Ing. Milan Křenek, Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. I. Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mikroekonomika a nauka o Doc. Ing. Zd. Matějka, Doc. Ing. Bohumil Puchýř, Doc. Ing. Bohumil Puchýř, 2 2 Pov. ZK podniku DrSc. Doc. Ing. Jiří Blaţek, Technické prostředky informační RNDr. František Lustig, 2 2 Pov. KZ technologie RNDr. František Lustig, RNDr. František Lustig, Ing. Karel Štěpán, Úvod do počítačových sítí 2 3 Pov. ZK Ing. Jan Polášek Ing. Miloslav Vejmelka Ing. Miloslav Vejmelka Ing. Miloslav Vejmelka Všeobecná jazyková příprava 4 3 Pov. ZK Mgr. Lenka Veselá Mgr. Rudolf Konečný Mgr. Rudolf Konečný Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Základy matematické statistiky 2 2 Pov. KZ Doc. Ing. Petr Byčkovský, RNDr. Petr Boschek, RNDr. Jiří Tomáš, PhD. RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Základy operačních systémů 2 2 Pov. KZ PhDr. Martin Stejskal RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Základy zpracování PhDr. Vlad. Rambousek, 2 2 Pov. Z elektronických dokumentů Ing. Michal Klouda Ing. Michal Klouda RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Zpracování grafických dat 3 2 Pov. KZ Doc. PaeDr. Jan Slavík, Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Zdeněk Jelínek Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, Matematika 4 0 Vol. Z, ZK, KZ RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, 10

11 3. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /2006 Databázové systémy 2 3 Pov. KZ PhDr. St. Siňor, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Odborná jazyková přípr. II 2 2 Pov. Z Nigel Paul March Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Operační systémy II Windows 2 2 Pov. ZK Ing. Dagmar Polášková Ing. Miloslav Vejmelka Ing. Zdeněk Jelínek Psychologie a sociologie v řízení a personálním managementu 2 2 Pov. vol. ZK PhDr. Václav Souček PhDr. Ludm. Muchová, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Řízení firmy a personalistika 3 2 Pov. ZK Mgr. Petr Hrdina Doc. PhDr. Otto Čačka Doc. PhDr. Jiří Kulka, Sluţby počítačových sítí 2 3 Pov. KZ PhDr. Jan Víšek Mgr. Jan Kohout Ing. Zdeněk Jelínek Strukturované programování 2 3 Pov. ZK Ing. Radek Holý RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Systémy aplikačního software 2 2 Pov. vol. KZ Mgr. Gerhard Vocilka Ing. Karel Šimeček, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, Techniky pro správu a vývoj informačních systémů 2 2 Pov. ZK Mgr. Gerhard Vocilka RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Úvod do pedagogiky a pedagogické psychologie 2 2 Pov. vol. ZK Doc. Ing. František Mošna, PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Základy účetnictví 2 1 Pov. KZ Ing. Helena Hanušová, Ing. Helena Hanušová, RNDr. Radko Odehnal Zpracování obrazu a zvuku 2 1 Pov. KZ Ing. Jan Jára Mgr. Jan Kohout Ing. Karel Štěpán, Odborná praxe průběţná 4 4 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, RNDr. Radko Odehnal Odborná praxe souvislá 1 týde n 4 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, RNDr. Radko Odehnal Automaty a formální jazyky 2 0 Vol. Z Doc. RNDr. Václav Sedláček, *) Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše jeden. *) v akademickém roce 2005/06 nebyl otevřen 11

12 Předmět Roz sah Kre dity Zápis Ukon čení 4. semestr Přednášející v akreditaci Přednášející 2003/04 Přednášející 2004/05 Přednášející 2005/06 Bezpečnost v informačních technologiích 2 2 Pov. vol. ZK Ing. Karel Juliš Ing. Karel Šimeček, Ph.D. *) Edukační technologie 2 2 Pov. PhDr. Ludmila Muchová, ZK PhDr. Vlad. Rambousek, vol. Ph.D. *) Ekonomika a řízení malé firmy 2 2 Pov. RNDr. Ing. Martin Černý, KZ RNDr. Ing. Martin Černý, MBA vol. MBA *) Informační systémy ve společnosti 2 2 Pov. ZK Doc. RNDr. Zd. Lustigová, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Informační technologie v administrativě 2 2 Pov. vol. Z Ing. Jiří Nováček Ing. Jiří Nováček *) Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Manaţerské a sociální dovednosti 2 2 Pov. Doc. Ing. Rudolf Pomazal, KZ Mgr. Petr Hrdina vol. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Objektové programování 2 3 Pov. ZK Ing. Mgr. Martin Popek RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Odborná jazyková příprava 2 2 Pov. Z Nigel Paul March Mgr. Rudolf Konečný RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Operační systémy III Linux 2 3 Pov. ZK PhDr. Martin Stejskal Mgr. Jan Kohout Ing. Zdeněk Rygl Síťové operační systémy 2 3 Pov. ZK PhDr. Jan Víšek Mgr. Jan Kohout Ing. Zdeněk Jelínek Výukový SW a evaluace SW 2 2 Pov. Prof. RNDr. Milan Mišovič, Z Ing. Irena Fialová, vol. *) Vývoj databázových aplikací 2 2 Pov. ZK PhDr. Stanislav Siňor, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. WWW prezentace a aplikace 2 2 Pov. KZ Mgr. R. Běhoun Ing. Miloslav Vejmelka Ing.Vladimír Horký, Ph.D. Odborná praxe 8 6 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing.Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, Matematika 4 0 Vol. Z, ZK, KZ RNDr. Ivo Moll, RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše tři *) předmět neotevřen pro malý zájem 12

13 5. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /06 Didaktika informační výchovy 2 3 Pov. vol. ZK Doc. Ing. František Mošna, *) Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Obchodní právo 2 4 Pov. ZK JUDr. Miroslava Kejdová, Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. JUDr. M. Kejdová, Odborná jazyková příprava 2 2 Pov. ZK Nigel Paul Marsh RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Podnikání v informatice 2 3 Pov. vol. ZK Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Zdeněk Jelínek Řízení projektu 2 3 Pov. ZK RNDr. Miroslava Černochová, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Skriptování 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Karel Juliš Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Údrţba a správa programových systémů 2 2 Pov. KZ Ing. Zdeněk Rygl Ing. Zdeněk Rygl Výukový SW a evaluace SW 2 3 Pov. vol. ZK Ing. Irena Fialová, *) Bakalářská práce 6 6 Pov. Z Vedoucí bakalář. prac. Vedoucí bakalář. prac. Odborná praxe průběţná 8 6 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Karel Štěpán, RNDr. Radko Odehnal Eliptické křivky a kryptografie 2 0 Vol. Z Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše dva. *) předmět neotevřen pro malý zájem 13

14 6. semestr Předmět Roz Kre Ukon Přednášející Přednášející Přednášející Zápis Přednášející v akreditaci sah dity čení 2003/ / /06 Autorské systémy 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Bořivoj Brdička *) Globální informační společnost 2 2 Pov. ZK Doc. PhDr. Vladimír Smetáček, Doc. RNDr. Václav Sedláček, Kondiční tělesná výchova 2 1 Pov. Z Mgr. Ivo Komenda Mgr. Ivo Komenda Manaţerské a sociální dovednosti v edukaci 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Irena Fialová, *) Manaţerské a sociální dovednosti 2 3 Pov. vol. KZ Doc. Ing. Rudolf Pomazal, Doc. PhDr. Jiří Kulka, Podnikání na internetu 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Ing. Zdeněk Jelínek Právo pro informatiky 2 2 Pov. ZK Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, JUDr. Radim Polčák Řízení jakosti 2 3 Pov. vol. ZK Dr. Ing. Vladimír Pata *) Správa a monitorování počítačových sítí 2 3 Pov. vol. KZ Ing. Radek Holý Ing. Zdeněk Rygl Správa databázových systémů 2 3 Pov. vol. KZ PhDr. Stanislav Siňor, Ing. Jiří Nováček Strategické řízení 2 3 Pov. vol. ZK RNDr. Ing. Martin Černý, MBA *) Vývoj klient-server aplikací 2 3 Pov. vol. ZK Doc. RNDr. Zd. Lustigová, Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Marketing 2 0 Vol. Z Doc. Ing. P. Kruliš, *) Reklama a propagace 2 0 Vol. Z Doc. Ing. P. Kruliš, *) Účetnictví II 2 0 Vol. Z Nebylo uvedeno *) Bakalářská práce průběţná 6 9 Pov. Z Vedoucí bakalářské práce Bakalářská práce - souvislá 1 týde 12 Pov. Z Vedoucí bakalářské práce n Odborná praxe průběţná 4 4 Pov. Z Ing. Jiří Křivan Ing. Karel Štěpán, Směnka v praxi 2 0 Vol. Z RNDr. Ivo Moll, Matematika 4 0 Vol. Z, ZK, KZ RNDr. Ivo Moll, Z povinně volitelných předmětů si student zapíše tři. *) předmět neotevřen pro malý zájem 14

15 5. Studenti a absolventi Ubytování studentům škola smluvně nezajišťuje, výdej obědů v prostorách školy byl zajištěn pouze do konce letního semestru akademického roku 2004/05, nyní je smluvně zajištěn aţ pro letní semestr školního roku 2005/06. Profesní i osobní poradenství pro studenty i zaměstnance ZMVŠ je zajištěno od konce roku 2005 zřízením Akademického poradenského centra. Školné za semestr v prvním ročníku je 19000,- Kč, ve druhém a třetím ročníku 24000,- Kč. ZMVŠ je společně s Vivat Academia, a.s. zřizovatelem Stipendijního nadačního fondu Západomoravské vysoké školy Třebíč. Ten poskytuje studentům prospěchová a sociální stipendia podle jím vyhlášených pravidel. V roce 2005 byla poskytována prospěchová stipendia podle studijních výsledků následovně: Průměr ECTS A (1.0) B (1.5) C (2.0) Výše stipendia ,- Kč/semestr 7 000,- Kč/semestr 3 000,- Kč/semestr O sociálních stipendiích bylo rozhodováno individuálně. Podmínky pro zahraniční stáţe studentů v roce 2005 vytvořeny nebyly. Studenti v akademických orgánech ZMVŠ v roce 2005 nepůsobili, podněty a stíţnosti ze strany studentů byly řešeny individuálně (počet studentů ZMVŠ zatím individuální řešení umoţňuje). Podmínky přijímacího řízení Řádně vyplněnou přihlášku (nebo elektronickou přihlášku) bylo nutno podat do ; ; 2. 9.; na adresu školy. Součástí přihlášky byla domácí práce (esej) zpracovaná na téma "e-europe: Informační společnost pro všechny." Minimální rozsah práce 60, max. 90 řádek, velikost písma 12, řádkování 1,5. Přílohou přihlášky bylo i potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení Kč 550,-. Maturitní vysvědčení je uchazeč povinen předloţit nejpozději v den přijímací zkoušky. Při zkoušce se hodnotilo celkem 6 disciplín: písemná zkouška z matematickologického myšlení, písemná zkouška z angličtiny, ústní zkouška z logiky oboru, ústní zkouška z informatiky a elektroniky (informatika včetně hodnocení eseje " e-europe: Informační společnost pro všechny" - součást přihlášky ke studiu) hodnocen byl i všeobecný ekonomický přehled. Při písemných zkouškách nebylo povoleno pouţívat ţádné pomůcky, tj. kalkulačky, tabulky, slovníky, mobilní telefony... Kaţdá ze šesti disciplín se hodnotila od 0 do 100 bodů, celkové hodnocení je pak průměr ze šesti dílčích sad. Uchazeč byl přijat s minimálním ziskem 50 bodů. Tři studenti měli povolen individuální studijní plán, dva pracují jako informatici na plný pracovní úvazek a jedna je matka samoţivitelka. Někteří studenti řeší svoje potřeby tak, ţe dávají před individuálním studijním plánem přednost dočasnému přechodu do celoţivotního vzdělávání.

16 Katedra EKONOMIE 6. Organizace a řízení soukromé vysoké školy Struktura Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. k 1. lednu 2006: Katedry Akademické poradenské centrum Vědeckovýzkumné a projektové centrum Knihovnické a informační centrum Studijní oddělení Správa budov STRUKTURA KATEDER Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. Vedoucí katedry Doc. Ing. Jiří Blaţek, INFORMATIKY RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. PŘÍRODNÍCH VĚD PRÁVA SOCIÁLNÍCH VĚD RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. Doc. PhDr. Jiří Kulka, Zástupce vedoucího katedry Ing. Zdeněk Jelínek Ing. Zdeněk Rygl RNDr. Radko Odehnal JUDr. Radim Polčák Členové katedry Doc. Ing. Jiří Blaţek, Ing. Michal Blaţek Ing. Zdeněk Jelínek Ing. Miluše Jurošková, RNDr. Ivo Moll, RNDr. Radko Odehnal Ing. Ladislav Havlát Ing. Vladimír Horký, Ph.D. Ing. Zdeněk Jelínek Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. Ing. Jiří Nováček RNDr. Radko Odehnal RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Ing. Zdeněk Rygl Doc. RNDr. Václav Sedláček, Ing. Karel Štěpán, Ing. Miloslav Vejmelka Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. Doc. Ing. Milan Křenek, RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. RNDr. Ivo Moll, RNDr. Radko Odehnal Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. RNDr. Ivo Moll, JUDr. Radim Polčák PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Ing. Miluše Jurošková, Mgr. Ivo Komenda Mgr. Rudolf Konečný PhDr. Mgr. Luděk Kazda, Doc. PhDr. Jiří Kulka, RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. 16

17 Akademické poradenské centrum vedoucí Doc. PhDr. Jiří Kulka, Vědeckovýzkumné a projektové centrum vedoucí Doc. RNDr. Václav Sedláček, Knihovnické a informační centrum je pobočkou Městské knihovny v Třebíči, je umístěno v budově ZMVŠ. Rektorem ZMVŠ je od 1. září 2005 RNDr. Ivo Moll,, kvestorem od Ing. Michal Blaţek. 17

18 7. Vnitřní hodnocení akademické činnosti ZMVŠ ZMVŠ v roce 2005 vnější ani vnitřní systém hodnocení kvality vzdělávání neuplatňovala. Aktualizace dlouhodobého záměru ZMVŠ se zavedením systému hodnocení počítá. Předběţný zájem o studium na ZMVŠ je poměrně značný. Velkou překáţkou je na Třebíčsko poměrně vysoké školné, proto k přijímacím zkouškám přichází jen část zájemců. počty přihlášek, přihlášených, výsledky a vyhodnocení Tabulka č Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole Název studijního programu Počet podaných přihlášek 1) přihlášených 2) k přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Aplikované vědy a informatika Celkem ) Počet všech přihlášek, jeţ ZMVŠ obdrţela. 2) Počet uchazečů, kteří se podrobili přijímacímu řízení. 3) Počet všech ZMVŠ kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj vyjadřuje počet fyzických osob. 5) Počet přijatých uchazečů, kteří se zapsali ke studiu. Údaj vyjadřuje počet fyzických osob. Tabulka č Počet neúspěšných studentů soukromé vysoké školy Název studijního programu Počet neúspěšných studentů ve studijním programu bakalářském magisterském PF KF PF KF Aplikované vědy a informatika Celkem

19 8. Materiální, technické a informační zajištění Nejvýznamnější investiční aktivitou ZMVŠ v roce 2005 je akustická rekonstrukce auly. ZMVŠ má dvě specializované počítačové učebny. Všechny učebny i pracovny, stejně jako Knihovnické a informační centrum, jsou napojeny na internet. V učebnách mají studenti moţnost připojení vlastních notebooků na internet. Knihovnické a informační centrum ZMVŠ je součástí Městské knihovny Třebíč a poskytuje standardní profesionální sluţby. Z multimediálních prostředků jsou ve výuce běţně pouţívány dataprojektory napojené na PC, specializované multimediální učebny ZMVŠ nemá. V roce 2005 bylo rozhodnuto o zavedení e-learningu pod LMS systémem Edoceo. Rozvoj informačního zajištění ZMVŠ posuzovaný podle finančních prostředků vloţených do této oblasti v roce 2005 je zdánlivě nulový. Růst Knihovnického a informačního centra ZMVŠ je dán růstem Městské knihovny v Třebíči (nárust knihovního fondu v budově ZMVŠ za rok 2005 je v ceně cca ,- Kč). Řada firem poskytla škole svůj software zdarma. Pouze hardwarové vybavení ZMVŠ zůstalo v roce 2005 na úrovni roku předchozího. 19

20 9. Hospodaření ZMVŠ v roce 2005 a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu zaloţení obecně prospěšné společnosti ZMVŠ má v obchodním rejstříku zapsány následující obecně prospěšné sluţby: - realizace celoţivotního vzdělávání v regionu - tvorba, realizace a rozvoj regionálních projektů a s tím spojená spolupráce s ostatními subjekty včetně subjektů zahraničních - analytická činnost - vývoj regionálních projektů - organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných - strukturální změny regionální ekonomiky - organizace celoţivotního vzdělávání v regionu - tvorba vhodných podmínek pro usídlení firem a propagace regionu (média, výstavy) - optimalizace součinnosti podnikatelů, obcí a hospodářské komory, agrární komory a sdruţení podnikatelů Z tohoto hlediska lze za jedinou činnost vykonávanou v roce 2005 nad rámec účelu zaloţení obecně prospěšné společnosti povaţovat pronájem volných hodin v tělocvičně. Tento zdroj sloučí k částečnému pokrytí provozních nákladů tělocvičny a nelze jej tedy povaţovat za doplňkovou činnost. Všechny ostatní činnosti, z nichţ výrazně nad ostatními převaţuje vysokoškolská výuka a celoţivotní vzdělávání v oboru Aplikované informační technologie, přesně kopírují účel zaloţení obecně prospěšné společnosti. Samostatným nákladem na správu společnosti je pouze úhrada účetních sluţeb a sluţeb daňového poradenství v celkové výši.. b) roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsaţených c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována Výrok auditora k roční účetní závěrce ZMVŠ bude vysloven v červnu O tento výrok bude doplněno podle rozhodnutí Správní rady ZMVŠ ze dne znění výroční zprávy na adrese d) přehled o peněţních příjmech a výdajích peněţní příjmy: peněţní výdaje: ,21 Kč ,35 Kč e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů viz příloha č. 1 f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 20

21 Společnost doposud ţádné fondy nevytvořila. g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaloţené pro plnění obecně prospěšných sluţeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti i) změny zakládací listiny a sloţení řídicích orgánů, k nimţ došlo v průběhu roku K ţádným změnám zakládací listiny v průběhu roku 2005 nedošlo. Sloţení správní i dozorčí rady zůstalo v roce 2005 beze změny. K jediné významné změně došlo na postech rektora a kvestora ZMVŠ. Dnem ukončil svoji činnost ve funkci rektora doc. RNDr. Václav Sedláček,, od 1. září 2005 se stal rektorem RNDr. Ivo Moll, Dnem ukončila činnost ve funkci kvestora Ing. Darina Sigmundová a od nastoupil jako kvestor Ing. Michal Blaţek. j) další údaje stanovené správní radou Ţádné jiné údaje neţ určené zákony správní rada v roce 2005 pro výroční zprávy nestanovila. 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004 Třebíč, duben 2005 Strana 1 (celkem 28) V souladu s 42 bodem (1) písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. ZÁMĚRY VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. (dlouhodobý záměr) Třebíč, duben 2004 1 Obsah Úvod...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. Třebíč,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2007 1 Výroční zpráva schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 19. 3. 2008. 2 1. Úvod... 5 2. Struktura a

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti květen 2012

Více