Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01"

Transkript

1 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/ Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová Telefon: Dne: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel od stavebníků Krásný Les, se sídlem Krásný Les č.p. 20, Ostrov, IČ , zastoupená starostou obce Pavlem Jandákem, které na základě písemné plné moci zastupuje Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., se sídlem Kolová 2, Kolová, IČ , žádost dne pod spis.zn.: ŽP/18445/13 (ŽP/18443/13) Sl o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo: Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 v k.ú. Krásný Les Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov oznamuje tímto dle 115 zákona o vodách č.254/2001 Sb., v platném znění zahájení vodoprávního řízení podání žádosti, tj Obsah žádosti a předmět vodoprávního řízení: Projekt řeší odkanalizování obce s následným čištěním odpadních vod na nové biologické čistírně odpadních vod a dále dostavba dešťové kanalizace. Jedná se o stavbu kanalizace, ČOV včetně přípojky vody, elektropřípojky. Ppříjezdové komunikace s opěrnou zdí a terénních úprav nejsou předmětem této PD. Místo vypouštění čištěných vod je z pozemku p.č do vodoteče, levostranného přítoku Plavenského potoka, IDVT bez p.p.č., k.ú. Krásný Les, ČHP Pozemky dotčené stavbou vodního díla jsou tyto: p.p.č. 1862, 1836/2, 1836/31, 1836/27, 1836/26, 1836/24, 1836/44, 1836/47, 32/1, 13/1, 2039/1, 1837, 267/1, 33, st.p.č. 59. Sousední pozemky: st.p.č. 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 45, 49, 50, 55, 60, 64, 65, 85, 86/2, 90, 125, 133, 135, 138, 140, 142, 151, 164, 165, 167, 199, 220, 249. p.p.č. 1/3, 34, 36, 38/1, 50/2, 51/1, 53/1, 53/4, 54, 66/1, 71/2, 71/3, 77, 80/5, 80/8, 80/15, 85/2, 86, 88/1, 88/2, 92, 94, 95/2, 97, 100/2, 103, 105, 108/1, 109/1, 109/2, 111/1, 112, 113, 114, 116, 121/1, 121/3, 124/1, 140/1, 140/6, 154/1, 162/1, 162/2, 167/2, 167/5, 171/1, 171/3, 174/1, 179/1, 189/2, 189/4, 190/2, 205, 214, 218/1, 218/2, 222, 230/1, 230/2, 231, 232, 233/1, 235/1, 235/2, 235/3, 254, 260, 271/3, 657/3, 1836/1, 1836/6, 1836/21, 1836/28, 1836/36, 1836/38, 1836/40, 1836/43, 1836/45, 1836/46, 1836/59, 1836/63, 1836/64, 1890/2, 1911, 1918, 2043, 2047, 2070/1, 1836/15, 271/3, 271/1, 271/4, 254, 273/1, 273/2, 274/1, 294/1, 1467/2

2 Spis.zn.: ŽP/18445/13 (č.j. ŽP/18881/13) 2 Předmětem stavebního povolení jsou tyto stavební objekty a provozní soubory: SO 01- Gravitační kanalizace - stoky - Stoka A - Stoka AA - Stoka AB - Stoka AC - Stoka AD - Křížení kanalizace s vodotečí SO 02 - Gravitační kanalizace - odbočky - Křížení odboček s vodotečí SO 03 - Čistírna odpadních vod (ČOV) - SO ČOV - stavební část - SO ČOV - stavební elektroinstalace - SO ČOV - ZTI - SO ČOV - Vzduchotechnika PS 01 technologie ČOV - PS 01.1 ČOV Technologie ČOV - strojní část - PS 01.2 ČOV Technologie ČOV - elektročást SO 01- Gravitační kanalizace - stoky Stoka A Stoka A začíná napojením so ČOV a pokračuje do odlehčovací šachty v dimenzi DN250 a dále pak vede v dimenzi DN300 podél obslužné komunikace ČOV severovýchodním směrem až do šachty ŠA04, za kterou se trasa stáčí do místní komunikace. Stoka pokračuje dále severovýchodním a později severním a severozápadním směrem v komunikaci. V šachtě SSPŠ08 se do stoky A napojuje přepojení stávající kanalizace AP-1, mezi šachtami ŠA14 a ŠA15 a ŠA21 a SPŠ22 je navrženo křížení se zatrubněnou vodotečí. Od šachty ŠA25 do šachty SSPŠA29 a dále os šachty ŠA32 do SŠA35 vede trasa stoky A v komunikaci ve správě SÚS. V šachtě SSPŠ29 se do stoky A napojuje stoka AA a v šachtách SŠA32 a SŠA34 se do stoky napojuje přepojení stávající kanalizace AP-2 a AP-3. mezilehlém úseku SSPŠ29 a ŠA32 a následně pak do šachty SŠA35 vede stoka A v obecní komunikaci až do šachty ŠA37 v DN300. V šachtě SŠA35se do stoky napojuje stoka AB a v šachtě SŠA37 se do stoky napojuje stoka AC. Od šachty SŠA37 pokračuje stoka A v DN250 obecní komunikací severozápadním směrem až do šachty ŠA55, kde je ukončena. V šachtě SŠ41se do stoky A napojuje přepojení stávající kanalizace AP-4 a v šachtě SSPŠA50 se do stoky napojuje stokaad. Do stoky A jsou zaústěna přepojení stávajících kanalizací - 4ks. Dvě z těchto přepojení kříží zatrubněné koryto bezejmenné vodoteče a jedno přepojení křížení otevřené koryto bezejmenné vodoteče (levobřežní přítok Plavenského potoka). Na stoce A je v areálu ČOV navržena odlehčovací šachta OŠA02, která zajišťuje maximální nátok do ČOV do úrovně 12 l.s -1. Do stoky A jsou napojeny stoky AA. AB, AC a AD. Stoka A celková délka 1 342,3 m Navržená z trub KT DN250..délka = 448,0 m KT DN300..délka = 894,3 m Přepojení stávající kanalizace: AP 1 KT DN300..L = 16,0 m AP 2 KT DN300..L = 35,0 m AP 3 KT DN300..L = 31,0 m AP 4 KT DN250..L = 2,0 m Stoka AA Stoka AA se napojuje na stoku A ve spojné spadišťové šachtě SSPŠA29 a pokračuje severovýchodním následně jihovýchodním směrem až do šachty ŠAA06, kde je zakončena. Mezi šachtami ŠAA03 a ŠAA04 je navrženo křížení zatrubněného koryta vodoteče. Realizací této stoky dojde kr kolizi se stávajícím vodovodem. Součástí této stoky je i přeložka vodovodu. Stoka AA..KT DN250 L = 80,9 m Přeložka vodovodu PE100 dn 63x3,6..L = 16,0 m

3 Spis.zn.: ŽP/18445/13 (č.j. ŽP/18881/13) 3 Stoka AB Stoka AB se napojuje na stoku A ve spojné šachtě SŠA35 a pokračuje jihozápadním směrem v komunikaci ve správě SÚS až do šachty ŠAB05. Stoka AB..KT DN250.L = 121,1 m Stoka AC Stoka AC se napojuje na stoku A ve spojné šachtě SŠA37 a pokračuje severním směrem křížením se zatrubněným korytem a dále pak severozápadním směrem v obecní komunikaci až do šachty ŠAC10, kde zakončena. Do stoky AC je ve spojné šachtě SŠAC06 zaústěno jedno přepojení stávajících kanalizací délka 3,0 m. Stoka AC..KT DN300.L = 248,6 m Přepojení stávající kanalizace: AP 4 KT DN300 L = 3,0 m Stoka AC...KT DN300. L = 248,6 m Stoka AD Stoka AD se napojuje na stoku A ve spojné spadišťové šachtě SSPŠA50 a pokračuje severovýchodním směrem křížením s otevřeným korytem bezejmenné vodoteče a dále pak vede severním směrem v obecní komunikaci až do šachty ŠAD09, kde je zakončena. Do stoky AD je v šachtě SSPŠAD01 zaústěno jedno přepojení stávajících kanalizací v délce 12,0 m. do stoky AD je v šachtě SŠAD07 napojena stopka AD-1. Stoka AD..KT DN250.L = 164,8 m Přepojení stávající kanalizace: AP 6 KT DN250..L = 12,0 m Křížení kanalizace s vodotečí Křížení kanalizačních stok a přepojení stávajících kanalizací: s otevřeným korytem je navrženo s krytím chráničky min. 1,0 m pode dnem koryta se zatrubněným korytem je navrženo s krytím chráničky min. 0,5 m pod zatrubněním Křížení s vodotečí je patrné z výkresové dokumentace. SO 02 - Gravitační kanalizace - odbočky V rámci stavby budou navrženy kanalizační odbočky (71 ks), které budou ukončeny na hranici veřejného a soukromého pozemku zavíčkováním. Majitelům jednotlivých nemovitostí bude umožněno napojit pouze splaškové vody. Dešťové a podzemní vody budou odváděny do vodoteče. Křížení odboček s vodotečí Křížení kanalizačních odboček s otevřeným korytem je navrženo s krytím chráničky min. 1,0 m pode dnem koryta a křížení odbočky se zatrubněným korytem je navrženo s krytím chráničky min. 0,5 m pod zatrubněním. SO 03 - Čistírna odpadních vod (ČOV) SO ČOV - stavební část ČOV je navržena na jižním okraji obce na p.p.č. 267/1. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu cca 13x8,1 m s tl. stěny 0,3 m se dvěma nadzemními podlažími. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s dřevěným krovem. Před ČOV je navržena odlehčovací šachta, která zajišťuje max. nátok do ČOV 12 l/s. odlehčovací potrubí KT DN300 délky 20,2 m vede podél objektu a napojuje se v SŠ009 na odtok vyčištěné vody. V 1.NP se nachází vstup do objektu, místnost mechanického předčištění, čerpací jímka, spojná a odtoková šachta, kalové silo, dmychána a rozvodna a dále nádrže biologie, které jsou částečně pod úrovní terénu. Vstup do 2. NP je zajištěn schodištěm z kompozicových materiálů. Ve 2. NP jsou pro obsluhu nádrží a vstup do kalového sila navrženy lávky a zábradlí z kompozicových materiálů. SO ČOV - stavební elektroinstalace Tento stavební objekt řeší stavební elektroinstalaci v objektu ČOV. SO ČOV - ZTI V této části je zpracovaná dokumentace pro rozvod vody a odpady od zařizovacích předmětů. Voda bude přiváděna do objektu ČOV vodovodní přípojkou SO 05. Před objektem je navržena vodoměrná

4 Spis.zn.: ŽP/18445/13 (č.j. ŽP/18881/13) 4 šachta. V objektu ČOV bude proveden rozvod vody z trub PP vedených po vnitřním líci stěn v místnosti mechanického předčištění k oplachu technologie (ventil pro připojení hadice) a pro umyvadlo. Odkanalizování umyvadla je potrubím PVC DN100 do čerpací stanice SO ČOV - Vzduchotechnika Vzhledem k tomu. Že se čistírna odpadních vod nachází v blízkosti obytné zástavby, je navržena čistírna s kompletně uzavřenou technologií s čištěním odváděného vzduchu. PS 01 technologie ČOV PS 01.1 ČOV Technologie ČOV - strojní část Odpadní vody budou na ČOV přiváděny jednotnou kanalizací. Koncepce čištění odpadních vod bude představovat realizaci hrubého předčištění zahrnujícího velmi jemné česle a lapák písku a dále biologického stupně ČOV. Navrhovaná technologie bude respektovat specifika lokality, mezi které lze zařadit proměnlivé zatížení ČOV během dne s minimem v nočních hodinách, nutnost značné flexibility provozu s možností přechodu na úsporný režim a v neposlední řadě rovněž požadavek plně automatického provozu s občasnou kontrolou funkce. Specifikace strojů a zařízení ČOV Hrubé předčištění Jemné česle s integrovaným lisem - šířka průlin 6 mm, šířka žlabu 400 mm, kontejner 240 l. Vertikální lapák písku Ø mm s pružnou hadicí DN100 k odběru písku a přívodem tlakového vzduchu na dno lapáku. Hrubé předčištění je navrženo s obtokem DN200. Čerpací jímka odpadních vod Jímka 1400x1400 mm, 2x ponorné kalové čerpadlo H=7,4 m, Q=4 l/sec, P=1,5 kw Indukční průtokoměr DN80. Biologie - Nádrž denitrifikace (3,6x1,8x4,5 m) Jemněbublinné aerační elementy - Nádrž nitrifikace (3,6x4,3x4,5 m) Jemněbublinné aerační elementy - Dosazovaní nádrž (3,6x3,6x4,5 m) Sběr plovoucích nečistot Mamutka pro odtah odseparovaného aktivovaného kalu Odtokové přepadové potrubí po obvodu nádrže DN150 Kalové hospodářství Kalové silo (3,6x1,8x4,5 m) Středobublinné aerační elementy Čerpadlo odsazené vody H = 6,9 m, Q = 1,6 l/sec, P = 0,8 kw Potrubí DN150 vyvedené pro odtah kalu fekálním vozem PS 01.2 ČOV Technologie ČOV - elektročást Elektrotechnologie ČOV je podrobně řešena v části F Počet připojených EO : 300 Údaje o množství vypouštěných vod: Splaškové vody: Q prům = 0,63 l/s -1 Q max = 2,8 l/s -1 Q měs = m 3 /měs Q rok = 19,87 tis. m 3 /rok Povolené limity znečištění jsou stanoveny: p m bilance ChSK Cr 100,0 mg/l 150,0 mg/l 4,560 kg/rok BSK 5 30,0 mg/l 50,0 mg/l 0,6 t/rok NL 40,0 mg/l 60,0 mg/l 0,79 kg/rok

5 Spis.zn.: ŽP/18445/13 (č.j. ŽP/18881/13) 5 Na výše uvedenou akci bylo Městským úřadem Ostrov, odborem výstavby dne pod spis. zn.:měúo/06716/2013/výst/če (č.j.:měúo/10623/2013)vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřadu Ostrov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením 115 odst. 8 vodního zákona a s ustanovením 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení vodoprávního řízení všem dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že poměry staveniště jsou vodoprávnímu úřadu známé a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla, upouští ve smyslu ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Termín pro podání námitek a připomínek je stanoven do včetně. V tomto termínu žadatel doplní podanou žádost o: - Vyjádření Povodí Ohře,s.p., - Vyjádření VaK - Vyjádření HZS KK - Vyjádření Lesů ČR,s.p.- správa toků - Vyjádření Policie ČR - DI - Havarijní plán Do podkladů zahájeného řízení lze nahlédnout na zdejším odboru 2. p. č. dv. 213 v návštěvní dny (pondělí a středa) od 7.00 hod do a od do hod, v ostatních dnech po dohodě. Připomínky k zahájenému vodoprávnímu řízení lze podat nejpozději ve stanovené lhůtě. Na později došlé připomínky nebude brán zřetel. Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle ust. 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc Dagmar Sloupová, v.r. Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a Obecního úřadu v Krásném Lese. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce internetových stránek města Ostrov a obce Krásný Les. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

6 Spis.zn.: ŽP/18445/13 (č.j. ŽP/18881/13) 6 Účastníci na doručenku: - Ing. Jan Šinták I.P.R.E., Kolová 2, Kolová (adresa pro doručování P.O.BOX 179, Karlovy Vary) Účastníci stavebního řízení (doručení oznámení jednotlivě) - Tarazcközi Míchal, Krásný Les 66, Ostrov (st.p.59) - Cenker Vladimír, Mládežnická 876/2, Karlovy Vary - Rybáře (p.p.č.33) - Korolová Galina, Krásný Les 13, Ostrov (p.p.č.33) - Vovsík Jiří, Krásný Les 87, Ostrov (p.p.č.33) - Chára Josef, Ing., Chýšky 3, Chýše (p.p.č.267/1) - Obec Krásný Les, č.p.20, Ostrov (p.p.č.183/7, 13/1, 32/1,1836/47, 1836/44, 1836/24, 1836/26, 1836/27, 1836/31, 1836/2) - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,p.o., Chebská 282, Sokolov (2039/1, 1862) - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s., Horova 12, Karlovy Vary - Telefónica Czech Republik,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - ČEZ Distribuce,a.s., Guldenerova 19, Plzeň - Marius Pedersen,a.s., provozovna Ostrov, Krušnohorská 792, Ostrov - Státní pozemkový úřad, Závodní 725/16, Karlovy Vary Účastníci vodprávního řízení (doručení oznámení jednotlivě) - Obec Krásný Les, č.p.20, Ostrov - Lesy ČR, s.p., Správa toků, oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice - Povodí Ohře,s.p., Bezručova 4219, Chomutov - Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň, Tovární 5, Plzeň - Český rybářský svaz, MO Ostrov, PS 95, Ostrov (adresa pro doručování P.O. Box 95, Ostrov) Dotčené orgány státní správy ( 27 odst. 2 správního řádu): - Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Klínovecká 1204, Ostrov - Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Klínovecká 1204, Ostrov - Městský úřad Ostrov, odbor ŽP-ochrana přírody a krajiny, Klínovecká 1204, Ostrov - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, Karlovy Vary - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary - Obecní úřad Krásný Les, č.p.21, Ostrov Účastníci doručení večejnou vyhláškou (identifikace těchto účastníků je označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Krásný Les. st.p.č. 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 45, 49, 50, 55, 60, 64, 65, 85, 86/2, 90, 125, 133, 135, 138, 140, 142, 151, 164, 165, 167, 199, 220, 249. p.p.č. 1/3, 34, 36, 38/1, 50/2, 51/1, 53/1, 53/4, 54, 66/1, 71/2, 71/3, 77, 80/5, 80/8, 80/15, 85/2, 86, 88/1, 88/2, 92, 94, 95/2, 97, 100/2, 103, 105, 108/1, 109/1, 109/2, 111/1, 112, 113, 114, 116, 121/1, 121/3, 124/1, 140/1, 140/6, 154/1, 162/1, 162/2, 167/2, 167/5, 171/1, 171/3, 174/1, 179/1, 189/2, 189/4, 190/2, 205, 214, 218/1, 218/2, 222, 230/1, 230/2, 231, 232, 233/1, 235/1, 235/2, 235/3, 254, 260, 271/3, 657/3, 1836/1, 1836/6, 1836/21, 1836/28, 1836/36, 1836/38, 1836/40, 1836/43, 1836/45, 1836/46, 1836/59, 1836/63, 1836/64, 1890/2, 1911, 1918, 2043, 2047, 2070/1, 1836/15, 271/3, 271/1, 271/4, 254, 273/1, 273/2, 274/1, 294/1, 1467/2 Na vědomí: - Městský úřad Ostrov - odbor výstavby Dále obdrží: - Městský úřad Ostrov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém - Obecní úřad Krásný Les s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více