Stanovení cílů MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STAŇKOVĚ 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení cílů MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STAŇKOVĚ 2014/2015"

Transkript

1 1

2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STAŇKOVĚ 2014/2015 Minimální preventivní program je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a na prevenci sociálně nežádoucích jevů. V rámci MPP je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku vede k pozitivní změně klimatu školy, s cílem minimalizovat nežádoucí chování žáků ve škole i mimo ni. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků školy. Rodiče žáků jsou aktivními účastníky procesu realizace MPP a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni. Analýza situace Základní škola ve Staňkově se nachází v Komenského ulici 196, Staňkov. Jedná se o úplnou základní školu, která má jednu třídu v 9. ročníku. Ostatní ročníky mají po dvou třídách, v prvním ročníku jsou tři třídy. Školu navštěvují žáci ze Staňkova, Čermné, Hlohové, Puclic, Poděvous, Vránova, Ohučova, Krchleb, Malého Malahova a Doubravy. Kromě spádového obvodu do školy dojíždějí i žáci mimo obvod. Škola má 410 žáků. Nachází se na malém městě, v klidném prostředí, oproti velkým městům zde nejsou větší problémy s kázní žáků. Školu navštěvují i děti ze zdejšího dětského domova. Mezi žáky školy se objevují experimenty s alkoholem, asi 18 % starších žáků 2. stupně příležitostně kouří, občas řešíme problémy s chováním žáků vůči sobě navzájem, s agresivitou některých žáků a s projevy počínající šikany. Toto považujeme za rizikové faktory a jejich prevenci se chceme přednostně věnovat. Stanovení cílů MPP Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie školy je zaměřena v nespecifické prevenci na rozvoj zdravého životního stylu, vytváření inkluzivního prostředí ve škole a na podporu sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny a ve specifické prevenci na předcházení šikany, požívání alkoholu a kouření. Vytváření inkluzivního prostředí se věnujeme i díky projektu Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole. V rámci projektu byly vytvořeny pracovní listy pro vedení třídnických hodin, které mají pomoci třídním učitelům vytvářet přátelské a bezpečné prostředí ve třídách pro všechny žáky školy. V školním roce 2011/2012 jsme zavedli třídnické hodiny také na 1. stupni základní školy minimálně 1 x měsíčně. Třídní učitelé mají k dispozici pracovní listy s metodickým návodem k vedení třídnických hodin. Chceme také zkvalitnit práci Žákovského parlamentu. Vedení školy se zúčastnilo semináře pro koordinátory žákovských parlamentů a získané poznatky uplatňuje při koordinaci činnosti Žákovského parlamentu. 2

3 Do přípravy preventivních akcí je zapojená kromě metodičky prevence i Mgr. Pluhařová z prvního stupně, která koordinuje MPP v třídě. Absolvovala školení zaměřené na poruchy příjmu potravy, E-bezpečnost. Podílela se na vypracování metodického materiálu na prevenci poruch příjmu potravy na 1. stupni ZŠ a je lektorkou prevence kyberšikany a E- bezpečnosti na základních školách. Obecné cíle: - preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování - spolupracovat a zapojovat se do projektů akcí realizovaných jinými odbornými subjekty - zajistit průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogů - vytvořit a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit mládeže - usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, zapojovat rodiče do aktivit školy (ples, projekty ) - zajistit poradenskou činnost pro rodiče i žáky, zajistit informovanost rodičů o rizikovém chování mládeže a seznámit rodiče s MPP Konkrétní cíle: 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření - předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku - oddálit první kontakt s návykovými látkami - podporovat žáky v jejich potřebách, nápadech, tvořivosti, ve volnočasových aktivitách a zájmových činnostech 2. Prevence šikany, projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu - předcházet šikaně, jejím projevům, stádiím a formám - předcházet projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu - vyvracet předsudky, pěstovat úctu k druhým - upevňovat obecně uznávané hodnoty - zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a na skrytých místech školy (dozor) - účinně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT - posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy 3. Prevence rizikového sexuálního chování a sexuálního zneužívání - předcházet rizikovému sexuálnímu chování - přecházet rizikům předčasného pohlavního života - posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska - předcházet rizikům sexuálního zneužívání a týrání otevřeným předkládáním témat sexuální výchovy, besedám o nich - podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům se vztahy, dospíváním apod. 3

4 4. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost - předkládat a vysvětlovat modelové situace týkající se kriminality a delikvence - seznamovat žáky se základními projevy kriminality a delikvence - vysvětlovat důležitost řádu a norem - zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti dětská práva, ústava - předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou 5. Prevence virtuálních drog a kyberšikany - seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog TV, PC, reality show, výherní automaty, sázení a vysvětlit pojem kyberšikana - předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání vir. drog znecitlivění, zráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost, gambling - stanovit a posilovat pravidla při užívání virt. drog - podporovat vhodné počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění) - vést žáky k obezřetnosti při pohybu na internetu, při zadávání údajů o své osobě, při kontaktu s cizími lidmi - besedovat o nebezpečí kyberšikany, posilovat kladné hodnoty ve vztahu mezi lidmi 6. Zdravý životní styl prevence poruch příjmu potravy, ekologie - podporovat zdravý životní styl žáků - životospráva, duševní i osobní hygiena, pohyb, režim dne, prevence stresu, úrazů - upevňovat kladný vztah ke svému tělu - předcházet negativním vlivům médií a reklamy - předcházet vzniku poruch příjmu potravy anorexie, bulimie, diety, obezita - upevňovat kladný vztah k životnímu prostředí Osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci Školní pravidla jako nástroj prevence Společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole jsou velmi účinnou prevencí rizikového chování s přihlédnutím k rozumové vyspělosti žáků jsou vytvářena v úzké spolupráci s třídními učiteli, zapojena je třídní samospráva a Žákovský parlament. Spolutvorba pravidel se jeví jako účinná metoda při prevenci. Pravidla vytváříme již na 1. stupni a znovu pak s žáky tvoříme úmluvu třídy na adaptačním pobytu 6. tříd na začátku školního roku. 4

5 Provozní pravidla: jsou dána školním řádem Pravidla soužití: jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty, důvěry, empatie. Při vytváření pravidel je vhodné dodržovat několik zásad : - spoluúčast žáků - integrace pravidel do denního života školy - srozumitelnost a splnitelnost - pozitivní formulace pravidel - přiměřenost počtu - pravidla týkající se všech lidí ve škole Plán jednorázových aktivit na školní rok 2014/2015: Podle zájmu žáků, potřebnosti, aktuální nabídky institucí a okamžité situace na škole připravujeme besedy, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže a různé projekty. V letošním školním roce opět využijeme akce pedagogicko-psychologické poradny a Střediska výchovné péče v Domažlicích, policie, besedy s dětskou lékařkou, s odborníkem na drogovou problematiku a další. Žáci 6. ročníku pojedou se svými třídními učiteli na třídenní adaptační kurz, který realizujeme bez pomoci zvnějšku. Na programu kurzu se podílejí třídní učitelé, metodička prevence, výchovná poradkyně a vedení školy. Plán: Škola: - vytvoření optimálního sociálního klimatu a inkluzivního prostředí na škole - Žákovský parlament zástupci Žákovského parlamentu pravidelné schůzky jednou za čtrnáct dní za přítomnosti vedení školy, řešení problémů, návrhy na akce a projekty, zápisy na webu školy Besedy: - besedy pro děti s okresní metodičkou prevence dle aktuální nabídky a časových možností - beseda o nebezpečí drog pro žáky 9. ročníku - trestněprávní odpovědnost mládeže beseda s mluvčí Policie Domažlice pro žáky 8. ročníku - ochrana životního prostředí besedy s pracovnicí Odboru živ. prostředí - rozvojové vzdělávání adopce na dálku, projekt Škola ve tvých rukách (Pablo Chacon Gil), případně beseda s dobrovolníky Charity Plzeň či organizace Člověk v tísni - beseda o porušování lidských práv v rámci projektu Příběhy bezpráví 9. ročník - beseda s příslušníky jiné národnosti multikulturalita (Charita Plzeň nebo Praha) - další besedy a akce pro žáky dle aktuální nabídky 5

6 Akce, projekty: - adaptační pobyt v pro žáky 6. ročníku na Zeleném háji s třídními učiteli - spolupráce a dobré vztahy mezi žáky 1. a 2. stupně celoškolní projekty, příprava plesu, patronát žáků 9. ročníku nad dětmi z 1. tříd, příprava soutěží pro žáky 1. stupně žáky 9. ročníku spolu s třídním učitelem - školní besídky, výstavy, výlety, projekty, soutěže - Mikulášská nadílka žáků 9. ročníku pro děti z prvního stupně - výcvik na dopravním hřišti prevence úrazů na silnicích 1. stupeň - plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku (plavecký bazén Domažlice) - prevence na 1. stupni Ajax (pokud nabídne policie) - projekt Den Země - projekt Škola ve tvých rukách - udržitelnost aktivit projektu Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole (podpora inkluzivního vzdělávání) - akce společnosti Člověk v tísni a Fair Trade - podíl žáků na adopci na dálku holčičky z Indie - Tříkrálová sbírka - projekt Život dětem - zapojení do celostátního projektu Příběhy bezpráví - kulturní akce koncerty, filmová představení, divadelní představení, účast na Juniorfestu - pokračování projektu prevence kouření a kyberšikany při hodinách informatiky Soutěže: - účast v soutěžích s preventivní tematikou - sportovní soutěže, olympiády, umělecké soutěže Výuka, třídnické hodiny: - téma prevence v hodinách VKO a VKZ, ale i v ostatních předmětech a při třídnických hodinách (třídnické hodiny na 1. i na 2. stupni jednou měsíčně) - na 1. stupni výchova ke zdravému životnímu stylu třídní učitelé Zapojení rodičů a veřejnosti: - Žákovský ples pro rodiče a děti a Vánoční trhy prohlubování vztahů a spolupráce školy a rodiny - konzultační hodiny pro všechny žáky i rodiče - Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost - konzultace s problémovými žáky a jejich rodiči - elektronická poradna v oblasti prevence: a na facebooku (Jitka Suchá) - spolupráce s rodiči - informovanost rodičů o MPP školy - internetové stránky školy - v případě zájmu přednáška pro pedagogy i rodiče E bezpečnost (zajišťuje lektorka Jana Pluhařová) 6

7 Spolupráce s různými organizacemi: - spolupráce se sociálním odborem Horšovský Týn, SVP Domažlice, PPP Domažlice, Dětským domovem ve Staňkově, s Charitou ve Staňkově, v Plzni a v Praze, OSPOD a policií, organizací Člověk v tísni apod. - spolupráce s okresní metodičkou prevence, s ostatními preventisty v okrese a v kraji a s metodiky prevence, kteří absolvovali studium metodiků prevence na plzeňské fakultě Zapojení pedagogů: - spolupráce týmu pedagogů metodik prevence, pomocný metodik prevence z 1. stupně, výchovný poradce, vedení školy, speciální pedagogové (tři učitelky na 1. stupni, dvě učitelky na 2. stupni) - vzdělávání těchto pedagogů i ostatních třídních učitelů dle nabídky - seznámení vedení školy, výchovného poradce, speciálních pedagogů a ostatních vyučujících s Minimálním preventivním programem - spolupráce pedagogů s rodiči - vedení kroužků pro děti ve volném čase (nabídka na webových stránkách školy) Nabídka pro žáky: - schránka důvěry ve škole, elektronická schránka důvěry: možnost poradit se na chatu sociální sítě facebook (Jitka Suchá, Jana Pluhařová) - volnočasové aktivity žáky (kroužky ve škole) - konzultace u metodika prevence a výchovného poradce, možnost získání kontaktu na odborníky Metodik prevence: - průběžně doplňovat seznam odborných materiálů zaměřených na rizikové chování mládeže, které jsou k dispozici ve škole, dát jej k dispozici učitelům, nabídnout tyto materiály k nahlédnutí rodičům - vytvořit nový tým mladých preventistů z 8. ročníku, kteří budou nápomocni metodikovi prevence při přípravě akcí pro žáky a nástěnek s preventivní tematikou - monitorovat situaci ve škole z hlediska prevence - průběžně hodnotit plnění MPP - účastnit se schůzek metodiků prevence v Domažlicích, pokud to bude možné - koordinovat zadávání sociogramů, průzkumů a dotazníků ve třídách - další vzdělávání dle nabídky Opakované akce a projekty Ve škole každý rok připravujeme několik celoškolních projektů a řadu menších projektů v jednotlivých předmětech. Žáci pracují ve skupinách často s různým věkovým složením, učí se spolupracovat, vyhledávat samostatně informace, komunikovat, samostatně rozhodovat, tvořivě pracovat a prezentovat výsledky své práce. Každoročně připravujeme akce k tématu Jak se zachovat v krizových situacích. Na prvním stupni probíhá ve 4. ročníku teoretická i praktická část dopravní výchovy. Ve druhém a třetím ročníku proběhne plavecký výcvik. V letošním školním roce plánujeme znovu uspořádat spolu s městem Vánoční trhy, které veřejnost velmi kladně hodnotí. 7

8 Žákovský ples proběhl v minulém školním roce posedmé a setkal se s velkým ohlasem široké veřejnosti. Na letošní školní rok chystáme ples znovu. Žáci devátého ročníku připraví program, na kterém se budou podílet i mladší žáci. Ve druhém pololetí šk. roku proběhl na 2. stupni šestý ročník projektu Den Země, ten připravujeme i na letošní školní rok. Cílem projektu je, aby si žáci uvědomili, že i na nich závisí, jak bude vypadat příroda kolem nás i naše bezprostřední okolí. Děti si pozorně všímají svého okolí, hovoří o ochraně životního prostředí se svými učiteli i s pracovnicí Odboru životního prostředí v Domažlicích, projekt každoročně vyvrcholí úklidem města a okolí. Při tomto projektu využíváme technických služeb města nepořádek, uložený u silnic v okolí Staňkova v plastových pytlích, odvezou zaměstnanci technických služeb po skončení úklidu. Již dva roky třídíme odpad ve třídách, určené služby odnášejí tříděný odpad do kontejnerů. Velký úspěch měly oslavy 100 let postavení budovy základní školy, které proběhly na konci června. Na přípravě oslav se podíleli všichni žáci školy, oslavy navštívili ve velkém počtu nejen rodiče, ale i veřejnost. Nadále spolupracujeme s naší partnerskou školou Základní školou speciální v Merklíně, žáci se opět budou setkávat za příznivého počasí při soutěžích pořádaných naší školou či při akci Integrace na hřišti v Merklíně. V minulém školním roce jsme navázali spolupráci se školou na Slovensku a s partnerskou školou v německém Regenstaufu. Plánujeme výměnné pobyty s německými žáky. I v tomto školním roce se žáci prvního i druhého stupně zapojí do celostátní Tříkrálové sbírky, kde se učí solidaritě a spolupráci. V minulém školním roce se do sbírky zapojilo přes 50 žáků. Solidaritě a sociální empatii se žáci učí i díky projektu Adopce na dálku a zapojením do projektu Život dětem. Na nástěnce věnované prevenci rizikového chování dětí a mládeže se zaměřujeme na protidrogovou prevenci, na prevenci kouření a alkoholismu a na prevenci předčasně zahajovaného sexuálního života a samozřejmě také na prevenci šikany a kyberšikany. Tato nástěnka je trvale umístěna v prvním patře budovy školy. Na nástěnku umisťujeme i zápisy z pravidelných schůzek Žákovského parlamentu. Na úpravě a obsahu nástěnky se podílejí žáci 8. ročníku. Schránka důvěry je na naší škole umístěna na chodbě v přízemí, kde procházejí všichni žáci školy. Se závažnými problémy se v uplynulém roce děti nesvěřily, problémy řešily přímo se svými učiteli nebo s metodikem prevence. Občas se ve schránce důvěry objevil dopis s méně závažným problémem, který byl řešen, pokud to bylo možné (někdy se ve schránce objevil dopis natolik nekonkrétní, že jej nebylo možno řešit). Závažnější problémy, se kterými se žáci nebo jejich rodiče obrátili na třídní učitele, metodika prevence nebo na ředitele školy, byly řešeny vedením školy a metodičkou prevence, případně výchovnou poradkyní, často ve spolupráci s SVP, PPP, OSPOD i policií. Výborná byla opět spolupráce se Střediskem výchovné péče a PPP Domažlice. Tyto organizace zajišťují pro školu diagnostiku problémových tříd, práci s těmito třídami, rady třídním učitelům a psychologická vyšetření problémových žáků. V loňském roce měli žáci druhého stupně s problémy v učení možnost docházet na skupinovou reedukaci ke dvěma učitelkám, které se vzdělávaly na seminářích projektu Nechci stát na okraji. Jedna z těchto učitelek absolvovala v roce 2013 studium speciální pedagogiky. Na druhém stupni působí další učitelka, která ukončila studium speciální pedagogiky v roce Děti z prvního stupně měly zajištěnu individuální nápravu pod vedením tří učitelek, které vystudovaly speciální pedagogiku. Tyto reedukace probíhaly v rámci udržitelnosti projektu Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole. Díky grantu z ESF byla škola vybavena mnoha pomůckami pro individuální i skupinovou terapii a arteterapii. Pro děti je zajištěna i odborná logopedická péče přímo ve škole. Integrovaní žáci mají komplexní péči, je podporována jejich sebedůvěra a začlenění do 8

9 kolektivu ostatních dětí. Na prvním stupni byly do individuální a skupinové terapie zapojeny všechny integrované děti, na druhém stupni žáci 6. až 8. ročníku. Také v družině probíhala dvakrát týdně skupinová terapie. Tyto reedukace a terapie budou probíhat i v roce 2014/2015 v rámci udržitelnosti aktivit projektu. Pravidelně se konají schůzky vedení školy se zástupci třídních samospráv, na které docházejí žáci z druhého až devátého ročníku (od třetího ročníku je docházka zástupců tříd do parlamentu povinná). V loňském školním roce byli zvoleny jako předsedkyně celoškolského Žákovského parlamentu Soňa Arrammachová a Tereza Chvátalová z 8. ročníku. Tyto dívky pokračují ve vedení Žákovského parlamentu i v tomto školním roce. Zástupci třídních samospráv přicházejí do parlamentu s novými náměty, připomínkami a projekty. Ve škole nadále pokračuje vydávání časopisu Škola pod lupou. Redakční radu tvoří děti z prvního i druhého stupně. Scházejí se pravidelně jednou týdně pod vedením Mgr. Schenkové a Mgr. Augustinové. Na celoškolním aktivu byla opět rodičům nabídnuta možnost pravidelně časopis odebírat. Zařazení konkrétních témat do výuky Programy práce s jednotlivými tématy rizikového chování patří do kurikula výchovy ke zdravému životnímu způsobu života. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze ji zařadit do různých částí učebních plánů. Klíčové vyučovací oblasti jsou: - oblast zdravého životního stylu - oblast společenskovědní - oblast přírodovědná - oblast sociálně právní Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech: výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodověda, vlastivěda, prvouka, přírodopis, chemie, český jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova. Nejčastěji se prevencí zabýváme v hodinách výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, dále pak při pravidelných třídnických hodinách. V 6. ročníku se zaměřujeme na vztahy mezi lidmi, rodinné zázemí, manželství a rodičovství a odpovědnost. V 7. ročníku je to vztah k vlasti, práva a povinnosti občanů, využití volného času, hledání nového naplnění života v souvislosti s dospíváním, prevence užívání návykových látek. V 8. ročníku diskutujeme na téma Člověk a citový život (hledání blízkého člověka, komunikace, odlišnost lidí v prožívání, citové stavy a nálady, způsoby řešení citových problémů, náročné životní situace, stres), Člověk a rodinný život (zodpovědný výběr partnera, rodičovství, důsledky neuváženého založení rodiny, rizika předčasných sexuálních vztahů, nebezpeční vzniku závislosti na návykových látkách). V 9. ročníku si povídáme o nebezpečí sekt, dále se zaměřujeme převážně na sexuální výchovu - plánované rodičovství, antikoncepci, prevenci pohlavních chorob, početí, těhotenství, porod, péči o dítě a jeho výchovu v rodině. Znovu besedujeme o nebezpečí návykových látek. Osvědčily se nám besedy, různé hry a soutěže, dotazníky, práce na počítačích (např. programy na sex. výchovu), projekty, vyhledávání informací na internetu, prezentace na interaktivní tabuli. 9

10 1.-3.třída Vzájemné poznávání žáků a učitelů, vytvoření optimálního sociálního klimatu. Vytvářet modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat ve škole i mimo ni. - jak se chránit v různých situacích - jak získat pomoc pro sebe i druhé - nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, zvyšování zdravého sebevědomí - rozvoj schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit problémy, přijmout radu - vnímání a přijímání individuálních odlišností - rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umět říci ne 4.-5.třída Vést k pozitivnímu ovlivnění zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody - vytvořit kladný postoj k vlastnímu tělu - zdraví, hygiena, vzhled zdravé sebevědomí, protidrogový postoj = toto je moje vlastní tělo, o které se starám a nedovolím, aby ho cokoliv ničilo (důsledky konzumace drog) - návykové látky (druhy alkohol, tabák, léky, co vše je drogou, tolerované běžné drogy ), nebezpečí drog, závislost (zdravá x nezdravá) - schopnost rozlišit, co je a co není poživatelné - dodržování životosprávy - hodnota zdraví, nemoci, špatný zdravotní stav - dovednosti řešit stres Znalostní kompetence žáků 1. stupně: žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mají vědomosti o tom, jak udržovat zdraví, mají povědomí o zdravém životním stylu a správném denním režimu mají právní povědomí v oblasti rizikového chování mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých, je protiprávní umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 10

11 6. třída Vytvořit dobře fungující tým žáků a učitelů. Dbát na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce - vzájemné poznávání žáků, vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem, začlenění nových žáků do komunity třídy, adaptační pobyt žáků s třídními učiteli - formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem - přijímat odpovědnost za sebe a své chování - zdravé sebevědomí - tolerance vůči nedostatkům druhých - výběr správného druhu stravy s ohledem na zdraví - péče o tělo, osobní a intimní hygiena, tělesné cvičení - cenit si vlastního těla - manželství, rodičovství, odpovědný výběr partnera 7. třída Období rizikové pro nástup rizikového chování dětí a mládeže Pokračovat v budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě. Upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování. - prohlubování vztahů vzájemné důvěry - trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - trénink obrany před manipulací s uměním říci ne - budování vlastní sebeúcty a sebeúcty druhých - zvládání náročných fyzických i duševních situací - umění vyrovnat se s neúspěchem - protidrogový postoj = já drogy nechci, protože jejich rizika jsou tak vysoká, že mohou mít rozhodující význam pro můj další život, dobrou náladu a přátele si mohu získat jiným způsobem - práva a povinnosti, základní listina práv a svobod, práva dítěte 8. třída Program realizovat výrazně aktivní formou - upevňování vztahů v komunitě vrstevníků - nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků - rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí - být zodpovědný vůči sobě i svému okolí - řešení zátěžových situací - pozvednout vlastní sebehodnocení a schopnost hodnocení druhých - rozvíjet odpovědnost při výběru partnera, důraz na zodpovědný přístup k sexuálnímu životu, sexuální výchova - uvědomění si nebezpečí závislosti na návykových látkách 11

12 9. třída Mapovat dosažené výsledky osobnostního a sociálního rozvoje, fixovat tyto kompetence a využívat prvků předchozích programů - být zodpovědný vůči sobě i vůči svému okolí - vědomí vlastní důležitosti, sebedůvěra, sebejistota v rozhodování - ochota vyhledávat pomoc i poskytovat pomoc druhým - procvičování asertivního chování - sexuální výchova, prevence požívání návykových látek Znalostní kompetence žáků 2. stupně: žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly umí chápat zdraví fyzické, duševní i sociální umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky ví, co je podstatou zdravého životního stylu, a snaží se o jeho realizaci znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích Pro komunikaci s žáky je dobré využívat komunitní kruh jako stěžejní metodu budování bezpečí, důvěry, soudržnosti a osobnostního rozvoje žáků ve třídě. Komunitní kruh lze využít ve všech vyučovacích předmětech. Atmosféra ve třídě je otevřená, s prvky důvěry a ochoty si porozumět. Žáci se učí pomáhat, tolerovat se a respektovat se ve svých názorech a projevech. Ve všech ročnících rozvíjet : rozvoj sebepoznání růst sebevědomí práce s emocemi komunikační dovednosti jak se bránit manipulaci řešení konfliktů, rozhodování zvládání stresu spolupráce, vrstevnický tlak, smysl života, plánování 12

13 Spolupráce a komunikace rodiny a školy Aktivity pro rodiče Stále se snažíme se co nejvíce prohlubovat spolupráci se zákonnými zástupci, protože dobrá komunikace a bezproblémový kontakt s rodiči výraznou měrou přispívá ke školní úspěšnosti žáků i k prevenci. Zákonné zástupce proto pravidelně informujeme o záměrech a práci školy osobně, při slavnostním zahájení školního roku, při Dnech otevřených dveří, třídních schůzkách, individuálních pohovorech, na internetových stránkách školy či prostřednictvím Školské rady. Zveme je na naše projekty, zapojujeme je do jejich přípravy i průběhu. Na začátku školního roku mají rodiče možnost zúčastnit se slavnostního zahájení v Lidovém domě, kde jsou představeni noví učitelé, přivítáni prvňáčci a představí se členové některých zájmových kroužků školy. V září se také rodiče mohou zúčastnit celoškolního aktivu, kde jsou seznámeni s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní i s možností obrátit se na ně v případě potřeby. V listopadu pak probíhají tradiční Dny otevřených dveří. Zájemci mohou navštívit libovolnou vyučovací hodinu a přesvědčit se, jak děti pracují, či jaké metody výuky jednotliví učitelé používají. O Dny otevřených dveří je zájem především mezi rodiči žáků prvního stupně. Na prvním stupni jsou také úspěšné akce čtení s rodiči, které proběhly ve 4. a 5. ročníku. Rodiče jsou také zváni na Vánoční trhy, kde se prezentují se svými výrobky děti jednotlivých tříd. V loňském roce se setkaly trhy s velkým zájmem veřejnosti. V tomto školním roce připravuje Mgr. Budínová s dalšími vyučujícími a s dětmi z 1. i 2. stupně nový muzikál, který předvedou na konci školního roku rodičům, dětem ze školy i z MŠ i okolních základních škol. Toto propojení žáků napříč ročníky, které uplatňujeme nejen při přípravě divadelních představení, ale i při různých projektech, soutěžích a při týdenním lyžařském výcviku, se nám jeví jako velmi přínosné z hlediska prevence šikany. Žáci se navzájem poznají, spřátelí, lépe spolu komunikují a dobře pak spolu vycházejí při vzájemném kontaktu o přestávkách, v jídelně, při volných hodinách i mimo školu. Zejména rodiče žáků z 1. stupně se pravidelně účastní společného zpívání koled rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a vánočního koncertu dětí v kostele. Své děti mají rodiče možnost si poslechnout také při vystoupení pro charitu a na půlnoční mši. V lednu si rodiče budoucích prvňáčků mohou prohlédnout školu spolu se svými dětmi při zápisu. Mají možnost se seznámit i s nejnovějšími učebními pomůckami, např. interaktivními tabulemi. V současné době disponuje škola třemi interaktivními tabulemi, které jsou intenzivně využívány. Rodiče informujeme o záměrech a práci školy pravidelně v místním listu Staňkovsko a na internetových stránkách školy. S chováním a prospěchem žáků jsou rodiče seznamováni na pravidelných třídních aktivech. Zde jsou rodiče znovu informováni o tom, že na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence, se kterými si mohou kdykoli dohodnout schůzku. Pokud rodiče přijdou do školy i mimo dohodnutý termín, vždy se jim někdo věnuje, pokud je to možné. Při problémech dítěte (ať už vzdělávacích či výchovných) zveme rodiče spolu s dítětem individuálně do školy a snažíme se rozumně dohodnout na nápravě. Schůzky se pak účastní podle možností třídní 13

14 učitel, výchovný poradce, metodik prevence a vedení školy. Menší problémy řeší třídní učitel sám. Tyto individuální schůzky s rodiči se nám velmi osvědčily, většinou následuje rychlé vyřešení problému. Rodiče samozřejmě také zveme na akce školy (besídky, projekty, výstavky, koncerty...). Někdy také zveme mimo obvyklé termíny třídních aktivů rodiče žáků konkrétní třídy, ve které se vyskytly problémy. Osvědčilo se nám také pozvat do školy hned počátkem školního roku rodiče prvňáčků a žáků, kteří přestoupili z I. na II. stupeň ZŠ. Společnými silami se snažíme, aby tento přechod provázely co nejmenší problémy. Konzultace Konzultace žáků a rodičů s VP a metodikem prevence probíhají během celého šk. roku. Rodiče se mohou kdykoli ke konzultaci objednat, nebo jsou sami v případě potřeby ke konzultacím zváni. Výchovný poradce i metodik prevence se úzce zapojují do pohovorů s rodiči i žáky při řešení konkrétních problémů. Vedení školy, výchovná poradkyně, metodik prevence, a třídní učitel tvoří výchovnou komisi v případě projednávání problému dítěte. V loňském školním roce proběhlo 28 těchto jednání. Spolupráce s institucemi: - odbor sociálně právní ochrany dětí - policie - středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum, pedagogicko psychologická poradna - zdravotnická zařízení, hygienická stanice - charita obce, Charita Plzeň - úřad práce, rodinná poradna - BESIP - místní školy - zájmové organizace - různé neziskové organizace Nabídka volnočasových aktivit Každoročně nabízíme žákům volitelné a nepovinné předměty. Nabídka vychází z požadavků žáků a možností školy. Všechny zájmové kroužky jsou uvedeny na webu školy v sekci O škole. Naleznete zde jméno vedoucího kroužku, termín schůzek a ročníky, pro které je kroužek otevřen - Relaxační kroužek v družině je zaměřený na zdravotní životní styl, vnímání svých potřeb a pocitů, svého těla, komunikaci, na aktivní i pasivní relaxaci, děti se učí, jak uvolňovat stres a napětí, zvyšují své sebevědomí. Všechny kroužky se těší velkému zájmu a díky učitelům, kteří je vedou ve svém volném čase, jsou hojně navštěvované. Volnočasové aktivity zajišťuje pro žáky i místní ZUŠ, která sídlí 14

15 v budově školy. Nabízí například hru na hudební nástroj, zpěv, dramatickou a výtvarnou výchovu, přednes atd. V budově školy se nacházela v minulém školním roce městská knihovna, kam mohli žáci během volných hodin zajít, půjčit si knihy, využít internet, připravit si referáty apod. Během prázdnin byla knihovna kvůli potřebě prostoru pro školní družinu přestěhována do Lidového domu, který je v bezprostřední blízkosti školy. Pro žáky byla zřízena školní knihovna, kde si mohou půjčovat knihy a účastnit se čtenářských dílen.knihovnu částečně vybavili sami žáci díky sbírce 100 knih ke 100 letům školy. Ve škole působí také na 1. stupni čtenářský klub v rámci projektu Brána ke vzdělání čtenářské kluby. Díky projektu získala škola do klubu nejen knížky, ale i a další vybavení. Děti se v klubu hravou formou seznamují s různými dětskými knihami, pracují se známými pohádkami, plní různé úkoly, a nenásilně tak rozvíjí svoji čtenářskou gramotnost. Klub je primárně určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání pedagogů a zapojení pedagogů do MPP Metodička prevence absolvovala specializované studium na Pedagogické fakultě v Plzni, v rámci studia byla na stáži ve škole pro problémové děti v Dobřanech, ve středisku výchovné péče v Plzni a v Domažlicích. Na jaře 2013 dokončila studium speciální pedagogiky na Vysoké škole evropských a regionálních studií České Budějovice. Metodička prevence se účastní každý rok několika akcí zaměřených na prevenci rizikového chování mládeže, akcí nabízených KCVJŠ Plzeň a dalšími organizacemi. V loňském roce se zúčastnila např. semináře Dítě s problémy a jeho rodina, setkání účastníků projektu Škola ve tvých rukách, pravidelných schůzek metodiků prevence v Domažlicích organizovaných okresní metodičkou prevence. Ostatní pedagogové navštěvují především akce nabízené KCVJŠ v Plzni či pedagogicko psychologickou poradnou v Domažlicích. Mgr. Pluhařová se účastnila seminářů a konference Kyberšikana bezpečný kraj, sama školila pedagogy v Plzeňském kraji v oblasti bezpečného internetu a byla na KÚ v Plzni vyhodnocena jako nejlepší lektorka E bezpečnosti v Plzeňském kraji. Všichni učitelé školy prošli kurzem E- bezpečnost, který lektorovala J. Pluhařová. Metodik prevence odebírá pravidelně časopis Prevence, kde může čerpat náměty pro svoji práci. Další zajímavé materiály dostáváme od společnosti Člověk v tísni, ty se týkají multikulturní výchovy, lidských práv, šikany apod. Využíváme je v hodinách VKO i VKZ. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volnočasové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, s ZŘŠ, se třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi, zúčastňuje se školení metodiků prevence. Metody a formy práce, pomůcky Metody a formy práce: besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, projekty, volné psaní, komunitní kruh Pomůcky: tisk, literatura, film, počítače, propagační materiály, obrázky, internet, interaktivní tabule 15

16 Hodnocení uplynulého roku 2013/2014 V minulém školním roce se podařilo realizovat téměř všechny naplánované aktivity. Zaměřili jsme se na opakované aktivity PPP Domažlice. Jako vhodná se ukázala dlouhodobá práce se třídou při opakovaných setkáních. Žákyně 7. ročníku se staraly o nástěnku s preventivní tematikou. Pravidelně se opakující aktivity a spolupráce s rodiči a institucemi a zařazení konkrétních preventivních témat do výuky jsou popsány výše. Efektivita jednotlivých preventivních aktivit je hodnocena nejčastěji anketní dotazníkovou formou (hodnocení akcí žáky, hodnocení programu účastníky i lektory), osvědčuje se osobní kontakt a rozhovory se žáky v rámci výuky. Aktivity v průběhu školního roku: 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1 Zájmová činnost organizovaná školou Ve škole měli žáci možnost navštěvovat jazykový kroužek angličtiny, rybářský kroužek, mažoretky, čtenářský klub, florbal, pohybové hry, dopravní kroužek, minitaneční, relaxační kroužek, sborový zpěv a seminář tvůrčího psaní. Všechny tyto kroužky jsou pro žáky organizovány zdarma. Kromě toho mají děti možnost navštěvovat ZUŠ v budově školy. Dle zájmu žáků byly organizovány soutěže ve florbalu, přehazované, vybíjené, fotbalu. 7.2 Školní a mimoškolní aktivity Výběr z některých akcí školy (všechny akce ve Výroční zprávě za rok 2013/2014) září - Slavnostní zahájení školního roku v LD - Dopravní výchova 4. ročník - teorie - Adaptační kurz 6. ročník - ZŠ speciální Merklín 20. výročí založení školy vystoupení žáků - Pohovory s rodiči integrovaných žáků - Akce ŠD Po stopách - Žákovský parlament schůzky zástupců tříd, volba vedení parlamentu říjen - Celoškolský aktiv a třídní schůzky - Školská rada - Testování žáků 8. a 9. ročníku profiorientace - Dopravní hřiště Domažlice 4. ročník - Staňkovský slavík školní kolo - Zážitková Anglie 2014 zájezd žáků školy schůzka s rodiči 16

17 - Lampiónový průvod družina - Halloween akce Žákovského parlamentu - Žákovský parlament schůzky zástupců tříd listopad Návštěva učitelek MŠ v 1. třídách Juniorfest Horšovský Týn 9. ročník Informační schůzky pro rodiče Příběhy bezpráví beseda s Václavem Kabourkem v 9. ročníku Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost Vánoční trhy Schůzky Žákovského parlamentu prosinec - Rozsvícení vánočního stromu na náměstí - Sto let základní školy Archiv Horšovský Týn SVS 9. ročník - Mikulášská nadílka ve škole žáci 9. ročníku pro 1. stupeň - Čertovské odpoledne ve školní družině - PPP Domžlice 6. ročník - preventivní program - Předvánoční Regensburg 8. ročník - Vánoční koncert v LD a Vánoční koncert pro veřejnost v kostele - Schůzky Žákovského parlamentu leden Tříkrálová sbírka Sociometrie PPP Domažlice 6. ročník Zápis do 1. tříd Lyžařský výcvik ročník Soutěže pro 1. stupeň před vysvědčením Schůzky Žákovského parlamentu únor - Staňkovský slavík 5. ročník pěvecké soutěže - Karneval v ŠD - 7. Žákovský ples v LD - Schůzky Žákovského parlamentu březen - Návštěva anglicky mluvících studentek z Egypta v hodinách Aj multikulturní výchova - Prevence Nebezpečí drog beseda s mluvčí Policie ČR v 7.A - Online kvíz v rámci etwiningu se slovenskou školou - Prevence beseda s lékařkou v gynekologické ordinaci dívky 9. ročník - Techmania Plzeň 3. AB - Prevence Bezpečí ženám a dívkám beseda s mluvčí Policie ČR dívky 8. a 9. ročník - Prevence Nebezpečí drog beseda s mluvčí Policie ČR v 7.B - Prevence zubní hygiena 1.AB, 2.AB, 3.AB - Slavnostní otevření Techmania Science Center Plzeň 6.B 17

18 - Vítání jara ŠD - Schůzky Žákovského parlamentu duben Zubní hygiena všechny ročníky (studentky zubního lékařství) Kurz první pomoci Zdravotní škola Domažlice 8. ročník Turnaj v tělocvičně Dopravní soutěž Domažlice mladší i starší žáci Den Země Zážitková Anglie zájezd žáků 2. stupně Schůzky Žákovského parlamentu květen Dopravní výchova 4. ročník Prevence Řidiči, znáš 5 P? Policie ČR Návštěva KÚ 8. ročník Afrofitnes 1. a 2. stupeň Výcvik na dopravním hřišti - 4. ročník Minitaneční vystoupení v LD Česko se hýbe krajské kolo Minitaneční Listování akce čtenářského klubu + 5. ročník + 4.A Den dětí v tělocvičně Schůzky Žákovského parlamentu červen Integrace na hřišti v Merklíně ročník školní výlety tříd ŠD spaní ve škole Odpolední čtení s rodiči 4.A Spaní ve škole 7.B Oslava 100 let budovy školy Nácvik chování při mimořádných událostech, požární poplach Vystoupení žáků 9. ročníku v LD Předškoláci v 1. třídách Schůzka s rodiči předškoláků Dětský den pro MŠ 9. ročník Schůzky Žákovského parlamentu - Den otevřených dveří ve Čtenářském klubu projekt Brána ke vzdělání - Mimořádné události nácvik v přírodě - Požární poplach - Ocenění žáků v LD - Závěrečné vystoupení v LD - Schůzky Žákovského parlamentu, zhodnocení práce parlamentu - Hodnocení IVP žáků za 2. pololetí Škola se prezentovala na veřejnosti při řadě vystoupení v Lidovém domě, pro charitu v Betlémě, učitelé pořádali výstavky prací žáků. V sále Lidového domu proběhla tradiční soutěž Staňkovský slavík, které se zúčastnili rodiče i veřejnost. Velký úspěch měl výše uvedený Žákovský ples a oslava 100 let postavení budovy školy. 18

19 Škola spolupracovala s místními organizacemi, žáci se účastnili také mnoha sportovních soutěží, které nejsou v přehledu uvedeny. Učitelé podporují žáky v přípravě soutěží, akcí a projektů, soutěží pro ostatní děti školy a snaží se co nejvíce zapojovat i rodiče žáků. O aktivitách žáků informujeme rodiče a veřejnost na webových stránkách školy, ve Staňkovsku a v regionálním tisku. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY: Jak postupovat při zjištěném rizikovém chování žáků : Při kouření ve škole nebo areálu školy - pedagogický pracovník žákovi zabrání v dalším kouření, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, metodik prevence záznam založí do své agendy. Dále následuje potrestání žáka ředitelskou důtkou dle školního řádu, případně i projednání přestupku se zákonným zástupcem žáka, při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte a následuje snížená známka z chování. Při požití alkoholu ve škole nebo areálu školy je alkohol žáku odebrán, aby nemohl pokračovat v další konzumaci, pedagog zváží momentální stav žáka, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí, a v případě ohrožení zdraví a života zavolá lékařskou pomoc. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má alkohol, a metodik prevence si tento záznam uloží do své agendy. Zajistí vyzvání zákonného zástupce, aby si přišel osobně své dítě vyzvednout. Následuje projednání přestupku, snížená známka z chování, při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod kterou obec spadá. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem. Při podezření na užití a distribuci drogy řídí se pedagogičtí pracovníci metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí ve školních zařízeních a školním řádem, tj. všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat, neplatí to v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Pokud se podezření potvrdí, je sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka, který si metodik prevence založí do své agendy. Přistoupí se k vyzvání zákonného zástupce k vyzvednutí si svého dítěte, v případě ohrožení zdraví a života zavolá škola lékařskou pomoc. Škola splní oznamovací povinnost a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod kterou obec spadá, a požádá o pomoc policii ČR. Při krádeži a vandalismu pedagogický pracovník sepíše záznam s vyjádřením žáka a výpovědí poškozeného, následuje zápis do žákovské knížky, projednání přestupku se zákonným zástupcem, snížená známka z chování a dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Dále se škola řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem. 19

20 Při záškoláctví - rodič je povinen omluvit nepřítomnost žáka do 3 dnů v souladu se školním řádem, pokud tak neučiní, má žák neomluvené hodiny. Při podezření na záškoláctví je zákonný zástupce vyzván k návštěvě školy, kde je s ním záškoláctví projednáno, a je o tomto jednání pořízený zápis. V případě, že nedojde k nápravě, je informován orgán sociálně právní ochrany dítěte. Dále se škola řídí metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí ve školních zařízeních a školním řádem. Při projevech šikany škola okamžitě zasáhne. Jedná dle závažnosti případu, dle závažnosti následuje přizvání k jednání rodičů oběti a agresora, ochrana oběti šikany, šetření, postih pro agresora - snížená známka z chování, dle závažnosti přizvání policie ČR a informování soc. odboru. Zaměstnanci jsou seznámeni s pokynem MŠMT čj.: / (k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení) Důležitá opatření při vážném podezření na šikanu 1. Okamžitá ochrana oběti. Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu. 2. Stanovení strategie. Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení: ředitel, třídní učitel (TU), školní metodik prevence (ŠMP), výchovný poradce (VP), popř. externí odborník. 3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři, Výpovědi jsou zaznamenány dostatečně přesně. Dle situace je možno oddělit agresory od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky. je třeba zjistit: kdo je oběť? kdo je agresor? kdy a kde k šikaně dochází? jakou formou? jak dlouho a jak často trvá? proč X ubližovali? jaký trest (opatření) navrhuješ? proč? jak lze násilí v budoucnu zabránit? PŘÍMÁ KONFRONTACE OBĚTI S AGRESOREM JE NEPŘÍPUSTNÁ! 4. Oznámení. Ředitel informuje vždy OSPOD a PPP, případně Policii ČR, či další orgány. 5. Informace učitelskému sboru a jeho účast pokud to prospěje vyšetřování. Ředitel svolá mimořádnou schůzi, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Za intervenční tým přednese návrh na výchovná opatření a na způsob práce s klimatem třídy. O výchovném opatření nechá hlasovat a vyhotovit zápis s domluveným postupem (např.monitoring chování, zvýšený dozor, formy postihu při dalším porušení kázně, programy na zlepšování sociálních vztahů ve skupině, apod.) 6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů, oběti) Je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru. Jednání je přítomen ředitel, VP, ŠMP, TU, případně další osoby. Je žádoucí přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby děti nechali vyšetřit (PPP, SVP apod.). 7. Dohoda o vzájemné informovanosti Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla na vzájemném informování (např. zprávy z vyšetření, ap.). 20

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie 2013 / 2014

Školní preventivní strategie 2013 / 2014 Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 e-mail: info@zsvelkysenov.cz internet: www.zsvelkysenov.cz Školní preventivní strategie 2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Zpracovatel: Mgr. Iva Knedlíková Realizátor: ZŠ a MŠ Tři Sekery Termín realizace programu: školní rok 2014-2015 Pedagogická

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2012-2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2012-2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více