Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE. www.moeller."

Transkript

1 Pojistkový zásobník Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE Moderní elektroinstalace

2 Obsah 1 Obecně Úvodem Záruky Servis Bezpečnostní předpisy Vysvětlení symbolů a pokynů Obecné předpisy bezpečnosti práce Provoz Bezpečnostní zařízení Pomůcky pro montáž Zákonné bezpečnostní předpisy Popis Průběh montáže

3 1 Obecně 1.1 Úvodem Montáž smí být prováděna pouze autorizovanými osobami, (osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací) které jsou odpovídajícím způsobem seznámeny, popř. vyškoleny. Před samotnou montáží si důkladně přečtěte návod a řiďte se přesně uvedenými kroky. Každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku, musí být seznámena s montážním návodem, zvláště s kapitolou o bezpečnosti a musí znát a ovládat další bezpečnostní předpisy. Uživateli/majiteli doporučujeme mít tuto skutečnost písemně potvrzenou. Bezporuchový provoz může být zaručen pouze při bezchybné montáži, která je podmíněna znalostí montážního návodu. Při montáži pojistkového zásobníku musí být bezpodmínečně dodrženy obecné bezpečnostní a ochranné zákonné předpisy a normy, případně další nařízení platná v dané zemi. Tento montážní návod je součástí výrobku. 3

4 1.2 Záruky Všechny údaje a pokyny pro montáž pojistkového zásobníku vyplývají z našich dosavadních zkušeností a znalostí, z našeho nejlepšího vědomí. Tento montážní návod popisuje montáž pojistkového zásobníku typu S. Všechny technické informace a data v tomto návodu odpovídají stavu v době tisku. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn v rámci dalšího vývoje, aniž bychom měnili tento montážní návod. Z údajů a popisů v návodu nemohou být odvozeny žádné nároky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody nebo provozní poruchy způsobené chybnou montáží, nedodržením pokynů v návodu nebo opravami neodpovídajícími povaze přístroje. Originální díly Moeller jsou vyrobeny a přezkoušeny speciálně pro pojistkový zásobník Moeller. Doporučujeme používat pouze náhradní díly a doplňky Moeller. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že nemůžeme respektovat žádné náhradní díly ani doplňky, které nebyly dodány firmou Moeller. Použití nebo instalace cizích dílů může negativně pozměnit konstrukční vlastnosti pole rozváděč s pojistkovým zásobníkem a tím i ohrozit bezpečnost člověka. Je vyloučeno jakékoliv ručení za škody vzniklé použitím jiných náhradních dílů nebo doplňků než těch, které dodala firma Moeller. Není povoleno provádět jakékoliv svévolné změny a přestavby na pojistkovém zásobníku. Za škody vzniklé těmito změnami nepřebírá firma Moeller žádnou zodpovědnost. 1.3 Servis Všechny technické dotazy týkající se montáže pojistkového zásobníku Vám rádi zodpoví naši pracovníci z oddělení Služby zákazníkům. V případě, že vyvstanou problémy s montážními komponenty, obraťte se prosím na naše místní zastoupení, jehož adresu můžete najít na poslední straně tohoto návodu. 4

5 2 Bezpečnostní předpisy 2.1 Vysvětlení symbolů a pokynů Symbol pro bezpečnost práce Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a života a najdete ho u všech pracovních pokynů této příručky. Dbejte prosím těchto pokynů a chovejte se v těchto případech obzvláště opatrně. Seznamte s těmito pokyny také všechny osoby, které budou pracovat s pojistkovým zásobníkem. Kromě těchto pokynů uvedených v montážním návodu musí být brán zřetel i na obecně platné bezpečnostní předpisy a normy (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Varování před elektrickým napětím Tento speciální bezpečnostní symbol varuje před nebezpečím elektrického napětí. Pozor! Upozornění Tato značka nás upozorňuje na místa, kdy je třeba dbát na přesný pracovní postup, aby byly zachovány všechny směrnice, předpisy a nařízení a tím se zamezilo poškození a zničení montážních komponentů a polí typu GA a GAE. 5

6 2.2 Obecné předpisy bezpečnosti práce Montážní díly se konstruují a vyrábí pomocí nejnovější techniky a odpovídají všem bezpečnostním požadavkům. Přesto mohou tyto komponenty ohrozit osoby nebo některá zařízení, a to v tom případě, že není dbáno bezpečnostních předpisů, nejsou obsluhovány vyškoleným personálem a využívají se k jiným účelům, než bylo stanoveno. Proto musí každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku přečíst tento návod a porozumět mu. 2.3 Provoz Zodpovědnost při zprovoznění pojistkového zásobníku musí být přesně stanovena a dodržena, aby tak byly z hlediska bezpečnosti ujasněny všechny kompetence. Bezpečnost provozu pojistkového zásobníku musí být před zprovozněním, stejně tak jako před údržbářskými pracemi a po úpravách, odborně přezkoušena. Před uvedením výkonového spínače do provozu musí být všechny osoby, které se nacházejí v nebezpečné blízkosti výkonového spínače, vyzvány, aby tento prostor opustily. V blízkosti obslužných prvků se nesmí nacházet žádné předměty, které by k nim zabraňovaly v přístupu. Výkonový spínač smí být v provozu, pouze pokud je v perfektním stavu, za což zodpovídá uživatel. Každá změna, která ohrožuje bezpečnost, musí být okamžitě nahlášena nejbližší zodpovědné osobě. Výměna montážních komponentů smí být provedena pouze za souhlasu Moeller a pod dohledem odborného personálu. Odborný personál jsou osoby, které mají díky svému odbornému vzdělání, praxi a zkušenostem dostatečné znalosti v oboru elektrotechniky a vlastní oprávnění k obsluze rozváděče dle vyhl. 50/78 Sb., jsou obeznámeni s bezpečnostními předpisy, směrnicemi a ovládají obecně uznávaná technická pravidla a normy (např. ČSN ). 2.4 Bezpečnostní zařízení Zařízení určená pro zajištění bezpečnosti nesmí být měněna, demontována nebo odpojována. Nechráněné díly zařízení mohou způsobit velmi vážná zranění, případně ohrozit na životě. Všechna bezpečnostní zařízení, jako např. kryty, musí být vždy ve funkčním stavu a vždy být dobře instalována. Provoz výkonového spínače s poškozeným bezpečnostním zařízením není přípustný. 2.5 Pomůcky pro montáž Jsou-li při montáži pojistkového zásobníku používány jakékoliv pomůcky (nářadí apod.), nesmí nikoho ohrožovat svým stavem nebo způsobem použití. Použití jakkoliv nebezpečných pomůcek není povoleno. 2.6 Zákonné bezpečnostní předpisy Kromě výše uvedených pokynů o ochraně a bezpečnosti práce a pokynů uvedených na zařízení je třeba dbát i všeobecně platných bezpečnostních předpisů. 6

7 3 Popis Horní průchodka Pojistkový zásobník odpínače typu GA, GAE má provedení konektorového systému. Tento konektorový systém se skládá z horního a spodního pouzdra pojistky. Upínací třmen Horní pojistkové pouzdro VN pojistka Díly tvořící zapouzdření systému (viz obr. 1) jsou vodě a prachu odolné. Výdržný test 1000 h v solné mlze prokázal výborné izolační vlastnosti. Konektorová pouzdra vyrobené ze silikonkaučuku jsou odolná proti oblouku. Každá VN pojistka je v prostoru SF 6 na obou stranách uzemněna dvojitým uzemňovačem. Výměnu VN pojistek lze bezpečně provést, neboť pojistkový zásobník je přístupný pouze při zapnutém uzemňovači. Všechny styčné plochy jsou vyrobeny ze speciálních surovin, které zamezují nerozebíratelnému spojení. Jednotlivé komponenty konektorového systému mohou tak být odděleny i po letech i bez mazání styčných ploch. Spodní pouzdro pojistky plní také funkci integrované kabelové koncovky. Mohou být připojeny jednožilové kabely s vytlačovanu izolací s průřezem mm 2 těchto typů: - s pevně extrudovanou vnější polovodivou vrstvou - se sloupatelnou vnější polovodivou vrstvou Spodní průchodka (2. zemnič) Spodní pojistkové pouzdro Kabelový čep Deflektor pro řízení el. pole Obr

8 Pojistkový zásobník pro VN pojistku (obr. 2) má dle DIN délku e. VN pojistka e = 292 mm nebo e = 442 mm Maximální vnější průměr je 88 mm. Vybavovací síla vyrážecího kolíku musí být min. 50 N a max. 120 N. U provedení s délkou e = 292 mm se nasouvá na kontaktní díl VN pojistky prodlužovací adaptér (obr. 3). Kontaktní část Prodlužovací adaptér Použijte prosím výběrovou tabulku příslušného výrobce pojistek. Jmenovitý proud pojistky musí být minimálně dvojnásobkem jmenovitého proudu transformátoru. Obr Obr. 2 8

9 4 Průběh montáže Montáž pojistkového zásobníku může provádět pouze vyškolený odborník! (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Upínací třmen 1. Před započetím montáže by měl být montážní návod důkladně prostudován. Upínací třmen (obr. 5) táhněte dopředu proti tlaku pružiny, potom zvedněte směrem nahoru. Díky pružinové mechanice zůstane upínací třmen ve své koncové poloze. Obr Uchyťte horní pojistkové pouzdro 2. (obr. 6) a táhněte rovně z horní izolační průchodky. Horní pojistkové pouzdro položte na čistou podložku (obr. 4). Průchodkový izolátor Horní pouzdro pojistky Obr Nečistoty odstraňte pomocí látky bez vláken. Obr

10 Podle obr. 7 zkrátíme kabel s dostatečným přesahem potřebné délky 3. (700 mm) pro připojení drátů stínění. Pro usnadnění montáže začínáme od krajní fáze. Na kabelu si označíme od okraje mm a kabel odpláštíme tak, aby nedošlo k poškození drátů stínění. Odstraníme vodublokující pásky a přes 5. ostří nože zatrhneme koncentrický Cu-pásek tak, aby nevznikla ostrá hrana, která by mohla později poškodit vnitřek koncovky (deflektoru). Na okraj pláště navineme jednu vrstvu zelené těsnící hmoty bez překrytí a konce lehce prohněteme. Rovnoměrně rozložené dráty stínění 6. přehneme přes okraj pláště, zatlačíme do těsnící hmoty, případně lehce poklepeme tupým předmětem a několika vrstvami PVC-lepící páskou utáhneme cca 40 mm za jeho okrajem. Zbytek drátů spleteme a nalisujeme oko stínění. Zkrátíme přesah délky kabelu na mm od okraje pláště. Horní průchodkový izolátor Spodní průchodkový izolátor CU-stínicí spirála Odsazení Přesahující část kabelu Stínicí opletení Těsnicí páska (x) Lepicí páska z PVC Vnější plášť (x) = není nutná u podélně vodotěsných kabelů Obr. 7 Rozměry odsazení u výstupních kabelů k transformátoru 10

11 8. Ošetření vnější polovodivé vrstvy Pozor! Pokud použijete kabel nebo vodič s jiným složením, než je popsáno v bodu 8. Je třeba se řídit pokyny výrobce. Průběh montáže: u XPE kabelů s pevně extrudovanou vnější polovodivou 8.1 vrstvou (obr. 8) u kabelů se sloupatelnou vnější 8.2 polovodivou vrstvou - např. kabel typ CHKCU (obr. 9) Seříznutí pevně extrudované vnější polovodivé vrstvy provedeme pomocí kruhového seřezávače podle návodu jeho výrobce (z praxe 2/3 černé, 1/3 bílé) Vnější polovodivou vrstvu seřízneme na 25 mm od okraje pláště kabelu viz obr. 8 tak, aby vznikla plynulá přechodová zóna mezi izolací jádra a vnější polovodivou vrstvou. Pozor! Ostré hroty jsou nepřípustné. Z odpláštěného kabelu odstraníme polovodivý černý papír, cca 15 mm od okraje pláště provedeme nejdříve ochrannou bandáž Cu-drátkem 3 4 závity (kontaktním pérem), potom pomocí hrubého kulatého pilníku o malém průměru opatrně po obvodu protrhneme polovodivou gumu. Po obvodu musí vzniknout světlý prstenec cca 1,5 mm, teprve potom opatrně oddělujeme polovodivou vrstvu. Izolaci řádně očistíme, nejlépe opracujeme jemným skelným plátnem a cca 10 mm za ochrannou Cu-bandáží vytvoříme ochrannou bandáž PVC-lepící páskou lepidlem ven. Čistý proužek izolace opatrně, ale v dostatečné míře napustíme vodivým lakem. Po úplném zaschnutí vodivého laku odstraníme obě ochranné bandáže a kontaktní místo ovineme 2-vrstvami polovodivou SL-páskou s 50% překrytím na cca 25 mm k okraji pláště kabelu, viz obr. 9. Pozor! Opracovanou žílu řádně očistíme! Poznámka: Pro kabely odlišné konstrukce si vyžádejte, prosím, přílohu k tomuto návodu. Izolace jádra Přechodná zóna bez hran Pevně extrudovaná vnější polovodivá vrstva Izolace jádra Ochranný ovin Vodivý lak Snímatelná polovodivá vrstva Těsnicí páska Těsnicí páska Obr Obr

12 Označení různých velikostí deflektoru typu AFK Obr. 11 Deflektor, typ AFK Provozní napětí (kv) Průřez vodiče (mm 2 ) Průměr izolace jádra (mm) (obr. 12) Velikost deflektoru (obr. 11) Rozměr L (mm) Tabulka 1 ukazuje závislost velikosti deflektoru na provozním napětí a průměru vodiče. 10/12 15/17,5 22/ ,7...19,2 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33, Tabulka 1 Parametry kabelů a deflektorů 12

13 Podle obr. 12 a tab. 2 odsadíme izolaci 9. na vzdálenost c od okraje žíly. Na vodič nasuneme vhodnou 10. pomocnou kuželku, nebo navineme kužel z PVC-lepící pásky pro snadné nasunutí deflektoru a na konci vodiče provedeme ochrannou bandáž proti poškození jeho vnitřních stěn. Rovnoměrně a v dostatečné míře 11. naneseme montážní pastu na očištěnou izolaci, pomocný kužel a vnitřek deflektoru. Deflektor nasouváme na izolaci přes pomocný kužel jedním tahem bez přerušení, až ústí jeho hrdla narazí na dráty stínění a okraj pláště kabelu, viz obr. 13. Po odstranění pomocné kuželky 12. a bandáže z PVC-lepící pásky nasadíme kontaktní čep a vhodným lisovacím nářadím provedeme slisování podle uvedeného pořadí od shora dolů, viz obr.14. Zbytky lisovacího tuku odstraníme a koncovku očistíme. Obr. 12 PVC límec pomocné kuželky izolace žíly Pomocná kuželka Průřez vodiče Míra c (mm 2 ) u Cu-vodičů u Al-vodičů (mm) (mm) Tabulka 2 Příprava kabelu pro kabelové oko Vodič Izolace jádra Těsnicí páska Kontrolní míra: ca. 55 mm Deflektor Stínicí dráty Obr. 13 PVC páska Kabelové oko Deflektor Obr

14 Montáž pouzdra s výkyvným 13. kontaktem Výkyvný kontakt vložíme do silikonového pouzdra tak, aby výkyvný kontakt směřoval k protějšímu pevnému kontaktu ve spodní průchodce, viz obr. 15. Montážní pastu rovnoměrně naneseme na vnější kužel, vnitřní kužel pouzdra, povrch deflektoru a do užšího hrdla silikonového pouzdra. Do pouzdra nasuneme deflektor (koncovku), kabel s čepem vystředíme a sešroubujeme s výkyvným kontaktem pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou a vějířovou podložkou. Spoj pečlivě dotáhni (momentem 11 Nm). Na kužel pouzdra nasadíme přírubu z umělé hmoty a celé nasuneme na vnější kužel spodní průchodky, vystředíme a křížem zajistíme ISO matkami proti sklouznutí (momentem 0,5 Nm). Tuhé mazivo s montážní pastou Montážní pasta obj. č Přídržná destička Kontaktní šroub Kontaktní podložka Kontaktní díl Kontaktní čep Kabelové pouzdro Průchodkový kužel (spodní průchodka) Spodní pouzdro pojistky ISO - matky Ošetřit montážní pastou Upevňovací příruba Deflektor Obr

15 Kabel upevníme do kabelových 14. držáků, viz obr. 19, tab. míra X. Odbočné pole k transformátoru GA GA-C GAE Míra X ca. 795 mm ca. 810 mm ca. 875 mm Oka stínění připojíme samostatně 15. na zemní potenciál viz obr. 20. Celý prostor pojistkového 16. zásobníku řádně vyčistíme, nejlépe hrubým plátnem bez použití agresivních rozpouštědel. Kabelový držák (SONAP) Obr Zemnicí bod Kabelová konzola Obr

16 Pozor! Nasazení resp. výměna VN pojistky se provádí bez pomocného nářadí. Nárazový, vyrážecí kolík (úderník) Při výměně VN pojistky není třeba ošetřit F&G montážní pastou všechny přístupné spojné plochy. Nasaďte VN pojistku do spodního 17. pouzdra pojistky (obr. 21). Pozor! Vyrážecí kolík VN pojistky ukazuje vždy nahoru (obr. 21). Při chybné (obrácené) vestavné poloze nebude funkční pojistková spoušť! Na styčných plochách nesmí ulpět 18. žádná cizí tělesa. Horní pouzdro pojistky veďte přes VN pojistku dokud se kontaktní kryt VN pojistky nezasune do kontaktního dílu tohoto horního pouzdra. VN pojistku lze pro lepší přístupnost posunout dopředu do šikmé polohy (obr. 22), neboť s kontaktním dílem spodního pouzdra pojistky lze otáčet (viz také obr. 18). Kontrola: VN pojistka je správně usazena, pokud konec izolace horního pouzdra pojistky přiléhá na spoj spodního pouzdra pojistky (obr. 22a). Obr. 21 VN pojistka Spodní pouzdro pojistky Spojná plocha Horní pouzdro pojistky Spodní pouzdro pojistky Obr. 22a Obr

17 Kužel horního pouzdra pojistky 19. zatlačte až na doraz do horní izolační průchodky. Kužel Pozor! Neprovádějte silou. Mohlo by dojít k poškození! Zabraňte znečištění kontaktní trubice a kontaktního kolíku. Detail: horní konektor Obr Upínací třmen (obr. 24) natáhněte dopředu, poté jej posuňte dolů přes horní pouzdro pojistky. Upínací třmen dosáhl své konečné polohy, jetliže se přesunul přes výstupek horního pouzdra pojistky a leží na patici. Výstupek Patice Upínací třmen Obr

18 18

19 Výměna VN pojistky přehledný postup 1 2 Upínací třmen Upínací třmen táhněte proti tlaku pružiny dopředu, poté jej vysuňte nahoru do nástavné skříňky. Horní pouzdro pojistky 3 Horní pojistkové pouzdro obejměte a vytáhněte rovně z horní izolační průchodky. 4 Horní pojistkové pouzdro položte na čistý podklad 5 Horní pojistkové pouzdro vyklopte z nástavné skříňky dopředu, poté vytáhněte směrem nahoru. Vyměňte (nasaďte) VN pojistku. Pozor! Nárazový kolík (vyrážecí) VN pojistky ukazuje vždy nahoru Při obrácené poloze nebude funkční pojistková spoušť! Znečištěné plochy na závěr očistěte látkou bez vláken. Spodní pojistkové pouzdro Horní pojistkové pouzdro Pozor: nepoužívejte žádná agresivní ředidla. Mohlo by tak dojít k poškození jednotlivých komponentů. Není nutné promazání spojných ploch! Nárazový límec Horní pojistkové pouzdro nasaďte přes VN pojistku ke spodnímu pozdru pojistky až k nárazovému límci. Sestavení provedeme opačným postupem (obr ). Výměnu HH pojistkové vložky může provést pouze vyškolená osoba (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Obr. 22 Z důvodu zajištění bezchybné výměny VN pojistky nalepte obr. 22 na vnitřní stranu rozváděčového pole s pojistkou. 19

20 Výrobce: Ormazabal Anlagentechnik GmbH Am Neuerhof 31 D Krefeld Německo Moeller Elektrotechnika s.r.o. Komárovská Praha 9 Česká republika tel.: fax: Třebovská Ústí nad Orlicí Česká republika tel.: fax: http: //www.moeller.cz Moeller Electric s.r.o. Drieňová 1/B Bratislava Slovenská republika tel.: fax: http: //www.moeller.sk 2007 by Moeller GmbH Změny vyhrazeny AWB VN POJ-ZAS CZ Ex/Ak (08/07) Obj. číslo: Platnost od 08/2007 Moderní elektroinstalace

ODPOJITELNÝ KONEKTOR T

ODPOJITELNÝ KONEKTOR T Montážní předpis ODPOJITELNÝ KONEKTOR T asymetrický FMCEAs 630/400 - T3 Použití: 1.Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2.Jmenovitý proud: 630 A 3.Typ kabelu: - jednožilový s izolací z XPE dle PNE

Více

STÍNĚNÉ KONEKTORY VN. Ensto Underground

STÍNĚNÉ KONEKTORY VN. Ensto Underground STÍNĚNÉ KONEKTORY VN Ensto Underground Sortiment Ensto pro kabelové soubory doplněn o stíněné konektory VN Bezpečné a spolehlivé stíněné konektory VN doplňují sortiment Ensto pro zemní silové kabely a

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Rozvodná zařízení. Montážní návod. Spojování polí modulárního rozváděče GAE

Rozvodná zařízení. Montážní návod. Spojování polí modulárního rozváděče GAE Automatizace budov Průmyslová automatizace Rozvodná zařízení Montážní návod Spojování polí modulárního rozváděče GAE 2 3 Obsah 1 Všeobecně...4 1.1 Předmluva...4 1.2 Odpovědnost a záruka...5 1.3 Informace

Více

RAUVOLET metallic-line Montážní návod

RAUVOLET metallic-line Montážní návod RAUVOLET metallic-line Montážní návod 1 Popis systému: 3 5 2 1 Standardní roletový set RAUVOLET obsahuje veškeré komponenty potřebné k výrobě roletové skříňky. Při použití standardního korpusu lze snadno

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

TRANSFORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A

TRANSFORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A TRANSORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A transformátorová průchodka typ olej - vzduch jmenovitý proud 0 A MBOm - 0 KONSTRUKC Tělo průchodky vyrobené z epoxidové pryskyřice Část pro nasunutí konektoru Svorka pro

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Rejstřík Použité symboly... 2 Obsah dodávky... 2 Montáž... 2 Příprava kabelového připojení... 2 Těsnicí

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

MSCE/EC 250 A - 24 - T3

MSCE/EC 250 A - 24 - T3 Montážní předpis č. 2589 B ODPOJITELNÝ KONEKTOR ÚHLOVÝ MSCE/EC 250 A - 24 - T3 Použití: 1 Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2.Jmenovitý proud: 250 A 3. Typ kabelu:- jednožilový s izolací z XPE

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

ZAM-SERVIS s. r.o., Křišťanova 1116 / 14, 702 00, Ostrava - Přívoz NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ VÝVODKA PANCÍŘOVÁ NVGY 40

ZAM-SERVIS s. r.o., Křišťanova 1116 / 14, 702 00, Ostrava - Přívoz NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ VÝVODKA PANCÍŘOVÁ NVGY 40 ZAM-SERVIS s. r.o., Křišťanova 1116 / 14, 702 00, Ostrava - Přívoz str.1 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ VÝVODKA PANCÍŘOVÁ NVGY 40 Číslo dokumentace 201 13 Datum: 4/2007 Počet stran : 5 OSTRAVA NVGY

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ ZHi 050 E... ZHi 200 E Důležitá upozornění Při instalaci, provozu a údržbě dodržujte tento návod. Tento návod musí být stále k dispozici a v případě

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Obsah balení... 3 II. Základní údaje... 3 III. Umístění reflektoru a montáž instalační

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod k použití. ruční ovladač

Návod k použití. ruční ovladač Návod k použití CZ KINTEC ruční ovladač Průběh revize Verze Datum Změna 0.1 27. 3. 2012 první vydání Smluvní ustanovení Firma KINTEC-Solution neručí za škody, které jsou způsobeny: nedbáním návodu firmou

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Spojky vn. Spojky vn. Spojky pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žílami s papírovou izolací pro 10 kv, 22 kv a 35 kv 70

Spojky vn. Spojky vn. Spojky pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žílami s papírovou izolací pro 10 kv, 22 kv a 35 kv 70 6 6 Spojky vn Spojky vn Spojky pro třížilové kabely se společným kovovým pláštěm a obvodovou papírovou izolací nebo stíněnými žílami pro 6 kv, 10 kv, 22 kv a 35 kv 68 Spojky pro jednožilové a trojplášťové

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Montážní návod rozváděčů 600 B

Montážní návod rozváděčů 600 B Montážní návod rozváděčů 600 B Před zahájením instalace důkladně prostudujte tento návod. Rozváděče řady 600B jsou navrženy jako modulární stavebnice, umožňující ukončení až 24 vláken na konektorech ST,

Více

BEAMPB-NR Sunny Beam Piggy-Back

BEAMPB-NR Sunny Beam Piggy-Back BEAMPB-NR Sunny Beam Piggy-Back Verze 2.2 BEAMPBNR-12:NX2106 TBX-BEAMPBNR BEAMPBNR-12:NX2106 2 Tento návod je určen pouze pro autorizované elektroinstalatéry! Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TEPLEM SMRŠTITELNÉ KABELOVÉ SOUBORY PRO VYSOKÉ NAPĚTÍ DO 22 kv. Vydání duben 2011. www.gph.cz. Sázíme na spolehlivá spojení

TEPLEM SMRŠTITELNÉ KABELOVÉ SOUBORY PRO VYSOKÉ NAPĚTÍ DO 22 kv. Vydání duben 2011. www.gph.cz. Sázíme na spolehlivá spojení TEPLEM SMRŠTITELNÉ KABELOVÉ SOUBORY PRO VYSOKÉ NAPĚTÍ DO kv Vydání duben 011 Sázíme na spolehlivá spojení www.gph.cz GPH, spol. s r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Představení GPH Společnost GPH, spol. s r.o.

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO 300W/12V

BAZÉNOVÉ SVĚTLO 300W/12V BAZÉNOVÉ SVĚTLO 300W/12V INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Obsah balení... 3 II. Základní údaje... 3 III. Umístění reflektoru a montáž instalační krabice... 3 IV.

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Vybírací šnek Výrobek Dodavatel název: Vybírací šnek typ: NFR 15 a NFR 30 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 1. Obsah 1.

Více

Návod k použití SBE 561 SBE 521 SB 561 BE 561 B 561

Návod k použití SBE 561 SBE 521 SB 561 BE 561 B 561 SBE 550/560, 561/520, 521/ BE 560, 561 řezání závitů (A-C) A: Nasaďte závitový vrták a trochu naolejujte B: Nastavte počet otáček na stavěcím kolečku na 2 C: Při pravotočivých otáčkách závit vyřízněte

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Varné plotny. Schéma zapojení varných ploten. Varné plotny 3 připojení 2-pólový 4-takt. vypínač. Varné plotny 4 připojení 2-pólový 4-takt.

Varné plotny. Schéma zapojení varných ploten. Varné plotny 3 připojení 2-pólový 4-takt. vypínač. Varné plotny 4 připojení 2-pólový 4-takt. Varné plotny Schéma zapojení varných ploten Elektro Varné plotny připojení -pólový 4-takt. vypínač Varné plotny 4 připojení -pólový 4-takt. vypínač Varné plotny L L P P 4 L P P Varné plotny 4 připojení

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

NEVADA V633M NEVADA V640M

NEVADA V633M NEVADA V640M Průmyslové vysavače NEVADA V633M NEVADA V640M 06.02 Návod k obsluze Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného

Více

Uzemňovací body / průchody stěnou. Uzemňovací body. Uzemňovací bod typ M. Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy. Uzemňovací bod typ M

Uzemňovací body / průchody stěnou. Uzemňovací body. Uzemňovací bod typ M. Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy. Uzemňovací bod typ M 478 011 EFPM M10 1 V4A L30 STTZN 478 019 EFPM M10 1 V4A L30 VA 478 011 4013364033054 1-5-1 301 g 10 Stk. 1,65 478 019 401336407107 1-5-1 98,6 g 10 Stk. 4,95 478 01 EFPM M10 1 V4A 478 01 4013364069183 1-5-1

Více

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 999265015-08/2015 cs Odborníci na bednění. Textilní popruh okamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 Originální provozní příručka Uchovejte pro pozdější použití by oka GmbH,

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011 Servis Montážní návod Originální příslušenství Audi Základní nosič 4G5.071. Vydání 01.2011 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Díly... 3.1

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 41 15 Upozornění: Prosím přečtěte si nejdříve kompletní návod k montáži. 2 Montáž elektrického spouštěče oken 1. Demontujte kliky spouštěče okna, k tomuto kroku musí

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.sunset-group.cz

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.sunset-group.cz Návod k použití a údržbě sítí proti hmyzu systému SUNSET GROUP Heinrich Innovation s.r.o. Skalice 317 CZ 73801 Frýdek-Místek Czech Republic +420 571 995 545 +420 571 991 999 info@sunset-group.cz www.sunset-group.cz

Více

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze

Více

Habermaaß- 8420. Barbecue set

Habermaaß- 8420. Barbecue set CZ Habermaaß- 8420 Barbecue set Drahý zákazníku, grilování s naším barbecue setem je pro děti opravdový zážitek. Jeho konstrukce umožňuje použít jej jako gril, nebo jako táborák. Pro další podrobnosti

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC Domovní průchodka suchá montáž Typ EK 459 pro vedení médií Ø 7 mm až 14 mm volitelně pro dvě mediální vedení Ø 7 mm POSTUP MONTÁŽE

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC Domovní průchodka suchá montáž Typ EK 459 pro vedení médií Ø 7 mm až 14 mm volitelně pro dvě mediální vedení Ø 7 mm POSTUP MONTÁŽE LIC Langmatz MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC Domovní průchodka suchá montáž Typ EK 459 pro vedení médií Ø 7 mm až 14 mm volitelně pro dvě mediální vedení Ø 7 mm POSTUP MONTÁŽE Vnitřní strana (sklep) Otvor Ø 24-25 mm

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

REFLEKTORY PLOCHÉ 100 W DO BAZÉNŮ

REFLEKTORY PLOCHÉ 100 W DO BAZÉNŮ REFLEKTORY PLOCHÉ 100 W DO BAZÉNŮ KÓD 00346-00361 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU - 1 - - 2 - Tento návod obsahuje důležité informace k zajištění bezpečnosti při montáži i provozování tohoto výrobku. Proto je

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více