Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE. www.moeller."

Transkript

1 Pojistkový zásobník Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE Moderní elektroinstalace

2 Obsah 1 Obecně Úvodem Záruky Servis Bezpečnostní předpisy Vysvětlení symbolů a pokynů Obecné předpisy bezpečnosti práce Provoz Bezpečnostní zařízení Pomůcky pro montáž Zákonné bezpečnostní předpisy Popis Průběh montáže

3 1 Obecně 1.1 Úvodem Montáž smí být prováděna pouze autorizovanými osobami, (osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací) které jsou odpovídajícím způsobem seznámeny, popř. vyškoleny. Před samotnou montáží si důkladně přečtěte návod a řiďte se přesně uvedenými kroky. Každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku, musí být seznámena s montážním návodem, zvláště s kapitolou o bezpečnosti a musí znát a ovládat další bezpečnostní předpisy. Uživateli/majiteli doporučujeme mít tuto skutečnost písemně potvrzenou. Bezporuchový provoz může být zaručen pouze při bezchybné montáži, která je podmíněna znalostí montážního návodu. Při montáži pojistkového zásobníku musí být bezpodmínečně dodrženy obecné bezpečnostní a ochranné zákonné předpisy a normy, případně další nařízení platná v dané zemi. Tento montážní návod je součástí výrobku. 3

4 1.2 Záruky Všechny údaje a pokyny pro montáž pojistkového zásobníku vyplývají z našich dosavadních zkušeností a znalostí, z našeho nejlepšího vědomí. Tento montážní návod popisuje montáž pojistkového zásobníku typu S. Všechny technické informace a data v tomto návodu odpovídají stavu v době tisku. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn v rámci dalšího vývoje, aniž bychom měnili tento montážní návod. Z údajů a popisů v návodu nemohou být odvozeny žádné nároky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody nebo provozní poruchy způsobené chybnou montáží, nedodržením pokynů v návodu nebo opravami neodpovídajícími povaze přístroje. Originální díly Moeller jsou vyrobeny a přezkoušeny speciálně pro pojistkový zásobník Moeller. Doporučujeme používat pouze náhradní díly a doplňky Moeller. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že nemůžeme respektovat žádné náhradní díly ani doplňky, které nebyly dodány firmou Moeller. Použití nebo instalace cizích dílů může negativně pozměnit konstrukční vlastnosti pole rozváděč s pojistkovým zásobníkem a tím i ohrozit bezpečnost člověka. Je vyloučeno jakékoliv ručení za škody vzniklé použitím jiných náhradních dílů nebo doplňků než těch, které dodala firma Moeller. Není povoleno provádět jakékoliv svévolné změny a přestavby na pojistkovém zásobníku. Za škody vzniklé těmito změnami nepřebírá firma Moeller žádnou zodpovědnost. 1.3 Servis Všechny technické dotazy týkající se montáže pojistkového zásobníku Vám rádi zodpoví naši pracovníci z oddělení Služby zákazníkům. V případě, že vyvstanou problémy s montážními komponenty, obraťte se prosím na naše místní zastoupení, jehož adresu můžete najít na poslední straně tohoto návodu. 4

5 2 Bezpečnostní předpisy 2.1 Vysvětlení symbolů a pokynů Symbol pro bezpečnost práce Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a života a najdete ho u všech pracovních pokynů této příručky. Dbejte prosím těchto pokynů a chovejte se v těchto případech obzvláště opatrně. Seznamte s těmito pokyny také všechny osoby, které budou pracovat s pojistkovým zásobníkem. Kromě těchto pokynů uvedených v montážním návodu musí být brán zřetel i na obecně platné bezpečnostní předpisy a normy (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Varování před elektrickým napětím Tento speciální bezpečnostní symbol varuje před nebezpečím elektrického napětí. Pozor! Upozornění Tato značka nás upozorňuje na místa, kdy je třeba dbát na přesný pracovní postup, aby byly zachovány všechny směrnice, předpisy a nařízení a tím se zamezilo poškození a zničení montážních komponentů a polí typu GA a GAE. 5

6 2.2 Obecné předpisy bezpečnosti práce Montážní díly se konstruují a vyrábí pomocí nejnovější techniky a odpovídají všem bezpečnostním požadavkům. Přesto mohou tyto komponenty ohrozit osoby nebo některá zařízení, a to v tom případě, že není dbáno bezpečnostních předpisů, nejsou obsluhovány vyškoleným personálem a využívají se k jiným účelům, než bylo stanoveno. Proto musí každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku přečíst tento návod a porozumět mu. 2.3 Provoz Zodpovědnost při zprovoznění pojistkového zásobníku musí být přesně stanovena a dodržena, aby tak byly z hlediska bezpečnosti ujasněny všechny kompetence. Bezpečnost provozu pojistkového zásobníku musí být před zprovozněním, stejně tak jako před údržbářskými pracemi a po úpravách, odborně přezkoušena. Před uvedením výkonového spínače do provozu musí být všechny osoby, které se nacházejí v nebezpečné blízkosti výkonového spínače, vyzvány, aby tento prostor opustily. V blízkosti obslužných prvků se nesmí nacházet žádné předměty, které by k nim zabraňovaly v přístupu. Výkonový spínač smí být v provozu, pouze pokud je v perfektním stavu, za což zodpovídá uživatel. Každá změna, která ohrožuje bezpečnost, musí být okamžitě nahlášena nejbližší zodpovědné osobě. Výměna montážních komponentů smí být provedena pouze za souhlasu Moeller a pod dohledem odborného personálu. Odborný personál jsou osoby, které mají díky svému odbornému vzdělání, praxi a zkušenostem dostatečné znalosti v oboru elektrotechniky a vlastní oprávnění k obsluze rozváděče dle vyhl. 50/78 Sb., jsou obeznámeni s bezpečnostními předpisy, směrnicemi a ovládají obecně uznávaná technická pravidla a normy (např. ČSN ). 2.4 Bezpečnostní zařízení Zařízení určená pro zajištění bezpečnosti nesmí být měněna, demontována nebo odpojována. Nechráněné díly zařízení mohou způsobit velmi vážná zranění, případně ohrozit na životě. Všechna bezpečnostní zařízení, jako např. kryty, musí být vždy ve funkčním stavu a vždy být dobře instalována. Provoz výkonového spínače s poškozeným bezpečnostním zařízením není přípustný. 2.5 Pomůcky pro montáž Jsou-li při montáži pojistkového zásobníku používány jakékoliv pomůcky (nářadí apod.), nesmí nikoho ohrožovat svým stavem nebo způsobem použití. Použití jakkoliv nebezpečných pomůcek není povoleno. 2.6 Zákonné bezpečnostní předpisy Kromě výše uvedených pokynů o ochraně a bezpečnosti práce a pokynů uvedených na zařízení je třeba dbát i všeobecně platných bezpečnostních předpisů. 6

7 3 Popis Horní průchodka Pojistkový zásobník odpínače typu GA, GAE má provedení konektorového systému. Tento konektorový systém se skládá z horního a spodního pouzdra pojistky. Upínací třmen Horní pojistkové pouzdro VN pojistka Díly tvořící zapouzdření systému (viz obr. 1) jsou vodě a prachu odolné. Výdržný test 1000 h v solné mlze prokázal výborné izolační vlastnosti. Konektorová pouzdra vyrobené ze silikonkaučuku jsou odolná proti oblouku. Každá VN pojistka je v prostoru SF 6 na obou stranách uzemněna dvojitým uzemňovačem. Výměnu VN pojistek lze bezpečně provést, neboť pojistkový zásobník je přístupný pouze při zapnutém uzemňovači. Všechny styčné plochy jsou vyrobeny ze speciálních surovin, které zamezují nerozebíratelnému spojení. Jednotlivé komponenty konektorového systému mohou tak být odděleny i po letech i bez mazání styčných ploch. Spodní pouzdro pojistky plní také funkci integrované kabelové koncovky. Mohou být připojeny jednožilové kabely s vytlačovanu izolací s průřezem mm 2 těchto typů: - s pevně extrudovanou vnější polovodivou vrstvou - se sloupatelnou vnější polovodivou vrstvou Spodní průchodka (2. zemnič) Spodní pojistkové pouzdro Kabelový čep Deflektor pro řízení el. pole Obr

8 Pojistkový zásobník pro VN pojistku (obr. 2) má dle DIN délku e. VN pojistka e = 292 mm nebo e = 442 mm Maximální vnější průměr je 88 mm. Vybavovací síla vyrážecího kolíku musí být min. 50 N a max. 120 N. U provedení s délkou e = 292 mm se nasouvá na kontaktní díl VN pojistky prodlužovací adaptér (obr. 3). Kontaktní část Prodlužovací adaptér Použijte prosím výběrovou tabulku příslušného výrobce pojistek. Jmenovitý proud pojistky musí být minimálně dvojnásobkem jmenovitého proudu transformátoru. Obr Obr. 2 8

9 4 Průběh montáže Montáž pojistkového zásobníku může provádět pouze vyškolený odborník! (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Upínací třmen 1. Před započetím montáže by měl být montážní návod důkladně prostudován. Upínací třmen (obr. 5) táhněte dopředu proti tlaku pružiny, potom zvedněte směrem nahoru. Díky pružinové mechanice zůstane upínací třmen ve své koncové poloze. Obr Uchyťte horní pojistkové pouzdro 2. (obr. 6) a táhněte rovně z horní izolační průchodky. Horní pojistkové pouzdro položte na čistou podložku (obr. 4). Průchodkový izolátor Horní pouzdro pojistky Obr Nečistoty odstraňte pomocí látky bez vláken. Obr

10 Podle obr. 7 zkrátíme kabel s dostatečným přesahem potřebné délky 3. (700 mm) pro připojení drátů stínění. Pro usnadnění montáže začínáme od krajní fáze. Na kabelu si označíme od okraje mm a kabel odpláštíme tak, aby nedošlo k poškození drátů stínění. Odstraníme vodublokující pásky a přes 5. ostří nože zatrhneme koncentrický Cu-pásek tak, aby nevznikla ostrá hrana, která by mohla později poškodit vnitřek koncovky (deflektoru). Na okraj pláště navineme jednu vrstvu zelené těsnící hmoty bez překrytí a konce lehce prohněteme. Rovnoměrně rozložené dráty stínění 6. přehneme přes okraj pláště, zatlačíme do těsnící hmoty, případně lehce poklepeme tupým předmětem a několika vrstvami PVC-lepící páskou utáhneme cca 40 mm za jeho okrajem. Zbytek drátů spleteme a nalisujeme oko stínění. Zkrátíme přesah délky kabelu na mm od okraje pláště. Horní průchodkový izolátor Spodní průchodkový izolátor CU-stínicí spirála Odsazení Přesahující část kabelu Stínicí opletení Těsnicí páska (x) Lepicí páska z PVC Vnější plášť (x) = není nutná u podélně vodotěsných kabelů Obr. 7 Rozměry odsazení u výstupních kabelů k transformátoru 10

11 8. Ošetření vnější polovodivé vrstvy Pozor! Pokud použijete kabel nebo vodič s jiným složením, než je popsáno v bodu 8. Je třeba se řídit pokyny výrobce. Průběh montáže: u XPE kabelů s pevně extrudovanou vnější polovodivou 8.1 vrstvou (obr. 8) u kabelů se sloupatelnou vnější 8.2 polovodivou vrstvou - např. kabel typ CHKCU (obr. 9) Seříznutí pevně extrudované vnější polovodivé vrstvy provedeme pomocí kruhového seřezávače podle návodu jeho výrobce (z praxe 2/3 černé, 1/3 bílé) Vnější polovodivou vrstvu seřízneme na 25 mm od okraje pláště kabelu viz obr. 8 tak, aby vznikla plynulá přechodová zóna mezi izolací jádra a vnější polovodivou vrstvou. Pozor! Ostré hroty jsou nepřípustné. Z odpláštěného kabelu odstraníme polovodivý černý papír, cca 15 mm od okraje pláště provedeme nejdříve ochrannou bandáž Cu-drátkem 3 4 závity (kontaktním pérem), potom pomocí hrubého kulatého pilníku o malém průměru opatrně po obvodu protrhneme polovodivou gumu. Po obvodu musí vzniknout světlý prstenec cca 1,5 mm, teprve potom opatrně oddělujeme polovodivou vrstvu. Izolaci řádně očistíme, nejlépe opracujeme jemným skelným plátnem a cca 10 mm za ochrannou Cu-bandáží vytvoříme ochrannou bandáž PVC-lepící páskou lepidlem ven. Čistý proužek izolace opatrně, ale v dostatečné míře napustíme vodivým lakem. Po úplném zaschnutí vodivého laku odstraníme obě ochranné bandáže a kontaktní místo ovineme 2-vrstvami polovodivou SL-páskou s 50% překrytím na cca 25 mm k okraji pláště kabelu, viz obr. 9. Pozor! Opracovanou žílu řádně očistíme! Poznámka: Pro kabely odlišné konstrukce si vyžádejte, prosím, přílohu k tomuto návodu. Izolace jádra Přechodná zóna bez hran Pevně extrudovaná vnější polovodivá vrstva Izolace jádra Ochranný ovin Vodivý lak Snímatelná polovodivá vrstva Těsnicí páska Těsnicí páska Obr Obr

12 Označení různých velikostí deflektoru typu AFK Obr. 11 Deflektor, typ AFK Provozní napětí (kv) Průřez vodiče (mm 2 ) Průměr izolace jádra (mm) (obr. 12) Velikost deflektoru (obr. 11) Rozměr L (mm) Tabulka 1 ukazuje závislost velikosti deflektoru na provozním napětí a průměru vodiče. 10/12 15/17,5 22/ ,7...19,2 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33, Tabulka 1 Parametry kabelů a deflektorů 12

13 Podle obr. 12 a tab. 2 odsadíme izolaci 9. na vzdálenost c od okraje žíly. Na vodič nasuneme vhodnou 10. pomocnou kuželku, nebo navineme kužel z PVC-lepící pásky pro snadné nasunutí deflektoru a na konci vodiče provedeme ochrannou bandáž proti poškození jeho vnitřních stěn. Rovnoměrně a v dostatečné míře 11. naneseme montážní pastu na očištěnou izolaci, pomocný kužel a vnitřek deflektoru. Deflektor nasouváme na izolaci přes pomocný kužel jedním tahem bez přerušení, až ústí jeho hrdla narazí na dráty stínění a okraj pláště kabelu, viz obr. 13. Po odstranění pomocné kuželky 12. a bandáže z PVC-lepící pásky nasadíme kontaktní čep a vhodným lisovacím nářadím provedeme slisování podle uvedeného pořadí od shora dolů, viz obr.14. Zbytky lisovacího tuku odstraníme a koncovku očistíme. Obr. 12 PVC límec pomocné kuželky izolace žíly Pomocná kuželka Průřez vodiče Míra c (mm 2 ) u Cu-vodičů u Al-vodičů (mm) (mm) Tabulka 2 Příprava kabelu pro kabelové oko Vodič Izolace jádra Těsnicí páska Kontrolní míra: ca. 55 mm Deflektor Stínicí dráty Obr. 13 PVC páska Kabelové oko Deflektor Obr

14 Montáž pouzdra s výkyvným 13. kontaktem Výkyvný kontakt vložíme do silikonového pouzdra tak, aby výkyvný kontakt směřoval k protějšímu pevnému kontaktu ve spodní průchodce, viz obr. 15. Montážní pastu rovnoměrně naneseme na vnější kužel, vnitřní kužel pouzdra, povrch deflektoru a do užšího hrdla silikonového pouzdra. Do pouzdra nasuneme deflektor (koncovku), kabel s čepem vystředíme a sešroubujeme s výkyvným kontaktem pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou a vějířovou podložkou. Spoj pečlivě dotáhni (momentem 11 Nm). Na kužel pouzdra nasadíme přírubu z umělé hmoty a celé nasuneme na vnější kužel spodní průchodky, vystředíme a křížem zajistíme ISO matkami proti sklouznutí (momentem 0,5 Nm). Tuhé mazivo s montážní pastou Montážní pasta obj. č Přídržná destička Kontaktní šroub Kontaktní podložka Kontaktní díl Kontaktní čep Kabelové pouzdro Průchodkový kužel (spodní průchodka) Spodní pouzdro pojistky ISO - matky Ošetřit montážní pastou Upevňovací příruba Deflektor Obr

15 Kabel upevníme do kabelových 14. držáků, viz obr. 19, tab. míra X. Odbočné pole k transformátoru GA GA-C GAE Míra X ca. 795 mm ca. 810 mm ca. 875 mm Oka stínění připojíme samostatně 15. na zemní potenciál viz obr. 20. Celý prostor pojistkového 16. zásobníku řádně vyčistíme, nejlépe hrubým plátnem bez použití agresivních rozpouštědel. Kabelový držák (SONAP) Obr Zemnicí bod Kabelová konzola Obr

16 Pozor! Nasazení resp. výměna VN pojistky se provádí bez pomocného nářadí. Nárazový, vyrážecí kolík (úderník) Při výměně VN pojistky není třeba ošetřit F&G montážní pastou všechny přístupné spojné plochy. Nasaďte VN pojistku do spodního 17. pouzdra pojistky (obr. 21). Pozor! Vyrážecí kolík VN pojistky ukazuje vždy nahoru (obr. 21). Při chybné (obrácené) vestavné poloze nebude funkční pojistková spoušť! Na styčných plochách nesmí ulpět 18. žádná cizí tělesa. Horní pouzdro pojistky veďte přes VN pojistku dokud se kontaktní kryt VN pojistky nezasune do kontaktního dílu tohoto horního pouzdra. VN pojistku lze pro lepší přístupnost posunout dopředu do šikmé polohy (obr. 22), neboť s kontaktním dílem spodního pouzdra pojistky lze otáčet (viz také obr. 18). Kontrola: VN pojistka je správně usazena, pokud konec izolace horního pouzdra pojistky přiléhá na spoj spodního pouzdra pojistky (obr. 22a). Obr. 21 VN pojistka Spodní pouzdro pojistky Spojná plocha Horní pouzdro pojistky Spodní pouzdro pojistky Obr. 22a Obr

17 Kužel horního pouzdra pojistky 19. zatlačte až na doraz do horní izolační průchodky. Kužel Pozor! Neprovádějte silou. Mohlo by dojít k poškození! Zabraňte znečištění kontaktní trubice a kontaktního kolíku. Detail: horní konektor Obr Upínací třmen (obr. 24) natáhněte dopředu, poté jej posuňte dolů přes horní pouzdro pojistky. Upínací třmen dosáhl své konečné polohy, jetliže se přesunul přes výstupek horního pouzdra pojistky a leží na patici. Výstupek Patice Upínací třmen Obr

18 18

19 Výměna VN pojistky přehledný postup 1 2 Upínací třmen Upínací třmen táhněte proti tlaku pružiny dopředu, poté jej vysuňte nahoru do nástavné skříňky. Horní pouzdro pojistky 3 Horní pojistkové pouzdro obejměte a vytáhněte rovně z horní izolační průchodky. 4 Horní pojistkové pouzdro položte na čistý podklad 5 Horní pojistkové pouzdro vyklopte z nástavné skříňky dopředu, poté vytáhněte směrem nahoru. Vyměňte (nasaďte) VN pojistku. Pozor! Nárazový kolík (vyrážecí) VN pojistky ukazuje vždy nahoru Při obrácené poloze nebude funkční pojistková spoušť! Znečištěné plochy na závěr očistěte látkou bez vláken. Spodní pojistkové pouzdro Horní pojistkové pouzdro Pozor: nepoužívejte žádná agresivní ředidla. Mohlo by tak dojít k poškození jednotlivých komponentů. Není nutné promazání spojných ploch! Nárazový límec Horní pojistkové pouzdro nasaďte přes VN pojistku ke spodnímu pozdru pojistky až k nárazovému límci. Sestavení provedeme opačným postupem (obr ). Výměnu HH pojistkové vložky může provést pouze vyškolená osoba (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Obr. 22 Z důvodu zajištění bezchybné výměny VN pojistky nalepte obr. 22 na vnitřní stranu rozváděčového pole s pojistkou. 19

20 Výrobce: Ormazabal Anlagentechnik GmbH Am Neuerhof 31 D Krefeld Německo Moeller Elektrotechnika s.r.o. Komárovská Praha 9 Česká republika tel.: fax: Třebovská Ústí nad Orlicí Česká republika tel.: fax: http: //www.moeller.cz Moeller Electric s.r.o. Drieňová 1/B Bratislava Slovenská republika tel.: fax: http: //www.moeller.sk 2007 by Moeller GmbH Změny vyhrazeny AWB VN POJ-ZAS CZ Ex/Ak (08/07) Obj. číslo: Platnost od 08/2007 Moderní elektroinstalace

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Montážní návod Šikmá střecha

Montážní návod Šikmá střecha Montážní návod Šikmá střecha www.sunizer.cz Důležité upozornění: Tubus světlovodu obsahuje zalakované technické stříbro. Při montáži je třeba se vyhnout kontaktu se superreflexním povrchem, ani jej mechanicky

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Intelligent Heating Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Sada spojovacích prvků (obj. č. 19805761) Sada pro připevnění ke koncovkám studeného

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005)

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005) MANUÁL INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ALUZIE IDK A IDK S RONDO LIŠTOU Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 1 (6/2005) 1. ÚČEL POUŽITÍ Tento typ je dnes nejpoužívanější

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více