Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE. www.moeller."

Transkript

1 Pojistkový zásobník Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE Moderní elektroinstalace

2 Obsah 1 Obecně Úvodem Záruky Servis Bezpečnostní předpisy Vysvětlení symbolů a pokynů Obecné předpisy bezpečnosti práce Provoz Bezpečnostní zařízení Pomůcky pro montáž Zákonné bezpečnostní předpisy Popis Průběh montáže

3 1 Obecně 1.1 Úvodem Montáž smí být prováděna pouze autorizovanými osobami, (osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací) které jsou odpovídajícím způsobem seznámeny, popř. vyškoleny. Před samotnou montáží si důkladně přečtěte návod a řiďte se přesně uvedenými kroky. Každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku, musí být seznámena s montážním návodem, zvláště s kapitolou o bezpečnosti a musí znát a ovládat další bezpečnostní předpisy. Uživateli/majiteli doporučujeme mít tuto skutečnost písemně potvrzenou. Bezporuchový provoz může být zaručen pouze při bezchybné montáži, která je podmíněna znalostí montážního návodu. Při montáži pojistkového zásobníku musí být bezpodmínečně dodrženy obecné bezpečnostní a ochranné zákonné předpisy a normy, případně další nařízení platná v dané zemi. Tento montážní návod je součástí výrobku. 3

4 1.2 Záruky Všechny údaje a pokyny pro montáž pojistkového zásobníku vyplývají z našich dosavadních zkušeností a znalostí, z našeho nejlepšího vědomí. Tento montážní návod popisuje montáž pojistkového zásobníku typu S. Všechny technické informace a data v tomto návodu odpovídají stavu v době tisku. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn v rámci dalšího vývoje, aniž bychom měnili tento montážní návod. Z údajů a popisů v návodu nemohou být odvozeny žádné nároky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody nebo provozní poruchy způsobené chybnou montáží, nedodržením pokynů v návodu nebo opravami neodpovídajícími povaze přístroje. Originální díly Moeller jsou vyrobeny a přezkoušeny speciálně pro pojistkový zásobník Moeller. Doporučujeme používat pouze náhradní díly a doplňky Moeller. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že nemůžeme respektovat žádné náhradní díly ani doplňky, které nebyly dodány firmou Moeller. Použití nebo instalace cizích dílů může negativně pozměnit konstrukční vlastnosti pole rozváděč s pojistkovým zásobníkem a tím i ohrozit bezpečnost člověka. Je vyloučeno jakékoliv ručení za škody vzniklé použitím jiných náhradních dílů nebo doplňků než těch, které dodala firma Moeller. Není povoleno provádět jakékoliv svévolné změny a přestavby na pojistkovém zásobníku. Za škody vzniklé těmito změnami nepřebírá firma Moeller žádnou zodpovědnost. 1.3 Servis Všechny technické dotazy týkající se montáže pojistkového zásobníku Vám rádi zodpoví naši pracovníci z oddělení Služby zákazníkům. V případě, že vyvstanou problémy s montážními komponenty, obraťte se prosím na naše místní zastoupení, jehož adresu můžete najít na poslední straně tohoto návodu. 4

5 2 Bezpečnostní předpisy 2.1 Vysvětlení symbolů a pokynů Symbol pro bezpečnost práce Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a života a najdete ho u všech pracovních pokynů této příručky. Dbejte prosím těchto pokynů a chovejte se v těchto případech obzvláště opatrně. Seznamte s těmito pokyny také všechny osoby, které budou pracovat s pojistkovým zásobníkem. Kromě těchto pokynů uvedených v montážním návodu musí být brán zřetel i na obecně platné bezpečnostní předpisy a normy (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Varování před elektrickým napětím Tento speciální bezpečnostní symbol varuje před nebezpečím elektrického napětí. Pozor! Upozornění Tato značka nás upozorňuje na místa, kdy je třeba dbát na přesný pracovní postup, aby byly zachovány všechny směrnice, předpisy a nařízení a tím se zamezilo poškození a zničení montážních komponentů a polí typu GA a GAE. 5

6 2.2 Obecné předpisy bezpečnosti práce Montážní díly se konstruují a vyrábí pomocí nejnovější techniky a odpovídají všem bezpečnostním požadavkům. Přesto mohou tyto komponenty ohrozit osoby nebo některá zařízení, a to v tom případě, že není dbáno bezpečnostních předpisů, nejsou obsluhovány vyškoleným personálem a využívají se k jiným účelům, než bylo stanoveno. Proto musí každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku přečíst tento návod a porozumět mu. 2.3 Provoz Zodpovědnost při zprovoznění pojistkového zásobníku musí být přesně stanovena a dodržena, aby tak byly z hlediska bezpečnosti ujasněny všechny kompetence. Bezpečnost provozu pojistkového zásobníku musí být před zprovozněním, stejně tak jako před údržbářskými pracemi a po úpravách, odborně přezkoušena. Před uvedením výkonového spínače do provozu musí být všechny osoby, které se nacházejí v nebezpečné blízkosti výkonového spínače, vyzvány, aby tento prostor opustily. V blízkosti obslužných prvků se nesmí nacházet žádné předměty, které by k nim zabraňovaly v přístupu. Výkonový spínač smí být v provozu, pouze pokud je v perfektním stavu, za což zodpovídá uživatel. Každá změna, která ohrožuje bezpečnost, musí být okamžitě nahlášena nejbližší zodpovědné osobě. Výměna montážních komponentů smí být provedena pouze za souhlasu Moeller a pod dohledem odborného personálu. Odborný personál jsou osoby, které mají díky svému odbornému vzdělání, praxi a zkušenostem dostatečné znalosti v oboru elektrotechniky a vlastní oprávnění k obsluze rozváděče dle vyhl. 50/78 Sb., jsou obeznámeni s bezpečnostními předpisy, směrnicemi a ovládají obecně uznávaná technická pravidla a normy (např. ČSN ). 2.4 Bezpečnostní zařízení Zařízení určená pro zajištění bezpečnosti nesmí být měněna, demontována nebo odpojována. Nechráněné díly zařízení mohou způsobit velmi vážná zranění, případně ohrozit na životě. Všechna bezpečnostní zařízení, jako např. kryty, musí být vždy ve funkčním stavu a vždy být dobře instalována. Provoz výkonového spínače s poškozeným bezpečnostním zařízením není přípustný. 2.5 Pomůcky pro montáž Jsou-li při montáži pojistkového zásobníku používány jakékoliv pomůcky (nářadí apod.), nesmí nikoho ohrožovat svým stavem nebo způsobem použití. Použití jakkoliv nebezpečných pomůcek není povoleno. 2.6 Zákonné bezpečnostní předpisy Kromě výše uvedených pokynů o ochraně a bezpečnosti práce a pokynů uvedených na zařízení je třeba dbát i všeobecně platných bezpečnostních předpisů. 6

7 3 Popis Horní průchodka Pojistkový zásobník odpínače typu GA, GAE má provedení konektorového systému. Tento konektorový systém se skládá z horního a spodního pouzdra pojistky. Upínací třmen Horní pojistkové pouzdro VN pojistka Díly tvořící zapouzdření systému (viz obr. 1) jsou vodě a prachu odolné. Výdržný test 1000 h v solné mlze prokázal výborné izolační vlastnosti. Konektorová pouzdra vyrobené ze silikonkaučuku jsou odolná proti oblouku. Každá VN pojistka je v prostoru SF 6 na obou stranách uzemněna dvojitým uzemňovačem. Výměnu VN pojistek lze bezpečně provést, neboť pojistkový zásobník je přístupný pouze při zapnutém uzemňovači. Všechny styčné plochy jsou vyrobeny ze speciálních surovin, které zamezují nerozebíratelnému spojení. Jednotlivé komponenty konektorového systému mohou tak být odděleny i po letech i bez mazání styčných ploch. Spodní pouzdro pojistky plní také funkci integrované kabelové koncovky. Mohou být připojeny jednožilové kabely s vytlačovanu izolací s průřezem mm 2 těchto typů: - s pevně extrudovanou vnější polovodivou vrstvou - se sloupatelnou vnější polovodivou vrstvou Spodní průchodka (2. zemnič) Spodní pojistkové pouzdro Kabelový čep Deflektor pro řízení el. pole Obr

8 Pojistkový zásobník pro VN pojistku (obr. 2) má dle DIN délku e. VN pojistka e = 292 mm nebo e = 442 mm Maximální vnější průměr je 88 mm. Vybavovací síla vyrážecího kolíku musí být min. 50 N a max. 120 N. U provedení s délkou e = 292 mm se nasouvá na kontaktní díl VN pojistky prodlužovací adaptér (obr. 3). Kontaktní část Prodlužovací adaptér Použijte prosím výběrovou tabulku příslušného výrobce pojistek. Jmenovitý proud pojistky musí být minimálně dvojnásobkem jmenovitého proudu transformátoru. Obr Obr. 2 8

9 4 Průběh montáže Montáž pojistkového zásobníku může provádět pouze vyškolený odborník! (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Upínací třmen 1. Před započetím montáže by měl být montážní návod důkladně prostudován. Upínací třmen (obr. 5) táhněte dopředu proti tlaku pružiny, potom zvedněte směrem nahoru. Díky pružinové mechanice zůstane upínací třmen ve své koncové poloze. Obr Uchyťte horní pojistkové pouzdro 2. (obr. 6) a táhněte rovně z horní izolační průchodky. Horní pojistkové pouzdro položte na čistou podložku (obr. 4). Průchodkový izolátor Horní pouzdro pojistky Obr Nečistoty odstraňte pomocí látky bez vláken. Obr

10 Podle obr. 7 zkrátíme kabel s dostatečným přesahem potřebné délky 3. (700 mm) pro připojení drátů stínění. Pro usnadnění montáže začínáme od krajní fáze. Na kabelu si označíme od okraje mm a kabel odpláštíme tak, aby nedošlo k poškození drátů stínění. Odstraníme vodublokující pásky a přes 5. ostří nože zatrhneme koncentrický Cu-pásek tak, aby nevznikla ostrá hrana, která by mohla později poškodit vnitřek koncovky (deflektoru). Na okraj pláště navineme jednu vrstvu zelené těsnící hmoty bez překrytí a konce lehce prohněteme. Rovnoměrně rozložené dráty stínění 6. přehneme přes okraj pláště, zatlačíme do těsnící hmoty, případně lehce poklepeme tupým předmětem a několika vrstvami PVC-lepící páskou utáhneme cca 40 mm za jeho okrajem. Zbytek drátů spleteme a nalisujeme oko stínění. Zkrátíme přesah délky kabelu na mm od okraje pláště. Horní průchodkový izolátor Spodní průchodkový izolátor CU-stínicí spirála Odsazení Přesahující část kabelu Stínicí opletení Těsnicí páska (x) Lepicí páska z PVC Vnější plášť (x) = není nutná u podélně vodotěsných kabelů Obr. 7 Rozměry odsazení u výstupních kabelů k transformátoru 10

11 8. Ošetření vnější polovodivé vrstvy Pozor! Pokud použijete kabel nebo vodič s jiným složením, než je popsáno v bodu 8. Je třeba se řídit pokyny výrobce. Průběh montáže: u XPE kabelů s pevně extrudovanou vnější polovodivou 8.1 vrstvou (obr. 8) u kabelů se sloupatelnou vnější 8.2 polovodivou vrstvou - např. kabel typ CHKCU (obr. 9) Seříznutí pevně extrudované vnější polovodivé vrstvy provedeme pomocí kruhového seřezávače podle návodu jeho výrobce (z praxe 2/3 černé, 1/3 bílé) Vnější polovodivou vrstvu seřízneme na 25 mm od okraje pláště kabelu viz obr. 8 tak, aby vznikla plynulá přechodová zóna mezi izolací jádra a vnější polovodivou vrstvou. Pozor! Ostré hroty jsou nepřípustné. Z odpláštěného kabelu odstraníme polovodivý černý papír, cca 15 mm od okraje pláště provedeme nejdříve ochrannou bandáž Cu-drátkem 3 4 závity (kontaktním pérem), potom pomocí hrubého kulatého pilníku o malém průměru opatrně po obvodu protrhneme polovodivou gumu. Po obvodu musí vzniknout světlý prstenec cca 1,5 mm, teprve potom opatrně oddělujeme polovodivou vrstvu. Izolaci řádně očistíme, nejlépe opracujeme jemným skelným plátnem a cca 10 mm za ochrannou Cu-bandáží vytvoříme ochrannou bandáž PVC-lepící páskou lepidlem ven. Čistý proužek izolace opatrně, ale v dostatečné míře napustíme vodivým lakem. Po úplném zaschnutí vodivého laku odstraníme obě ochranné bandáže a kontaktní místo ovineme 2-vrstvami polovodivou SL-páskou s 50% překrytím na cca 25 mm k okraji pláště kabelu, viz obr. 9. Pozor! Opracovanou žílu řádně očistíme! Poznámka: Pro kabely odlišné konstrukce si vyžádejte, prosím, přílohu k tomuto návodu. Izolace jádra Přechodná zóna bez hran Pevně extrudovaná vnější polovodivá vrstva Izolace jádra Ochranný ovin Vodivý lak Snímatelná polovodivá vrstva Těsnicí páska Těsnicí páska Obr Obr

12 Označení různých velikostí deflektoru typu AFK Obr. 11 Deflektor, typ AFK Provozní napětí (kv) Průřez vodiče (mm 2 ) Průměr izolace jádra (mm) (obr. 12) Velikost deflektoru (obr. 11) Rozměr L (mm) Tabulka 1 ukazuje závislost velikosti deflektoru na provozním napětí a průměru vodiče. 10/12 15/17,5 22/ ,7...19,2 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33, Tabulka 1 Parametry kabelů a deflektorů 12

13 Podle obr. 12 a tab. 2 odsadíme izolaci 9. na vzdálenost c od okraje žíly. Na vodič nasuneme vhodnou 10. pomocnou kuželku, nebo navineme kužel z PVC-lepící pásky pro snadné nasunutí deflektoru a na konci vodiče provedeme ochrannou bandáž proti poškození jeho vnitřních stěn. Rovnoměrně a v dostatečné míře 11. naneseme montážní pastu na očištěnou izolaci, pomocný kužel a vnitřek deflektoru. Deflektor nasouváme na izolaci přes pomocný kužel jedním tahem bez přerušení, až ústí jeho hrdla narazí na dráty stínění a okraj pláště kabelu, viz obr. 13. Po odstranění pomocné kuželky 12. a bandáže z PVC-lepící pásky nasadíme kontaktní čep a vhodným lisovacím nářadím provedeme slisování podle uvedeného pořadí od shora dolů, viz obr.14. Zbytky lisovacího tuku odstraníme a koncovku očistíme. Obr. 12 PVC límec pomocné kuželky izolace žíly Pomocná kuželka Průřez vodiče Míra c (mm 2 ) u Cu-vodičů u Al-vodičů (mm) (mm) Tabulka 2 Příprava kabelu pro kabelové oko Vodič Izolace jádra Těsnicí páska Kontrolní míra: ca. 55 mm Deflektor Stínicí dráty Obr. 13 PVC páska Kabelové oko Deflektor Obr

14 Montáž pouzdra s výkyvným 13. kontaktem Výkyvný kontakt vložíme do silikonového pouzdra tak, aby výkyvný kontakt směřoval k protějšímu pevnému kontaktu ve spodní průchodce, viz obr. 15. Montážní pastu rovnoměrně naneseme na vnější kužel, vnitřní kužel pouzdra, povrch deflektoru a do užšího hrdla silikonového pouzdra. Do pouzdra nasuneme deflektor (koncovku), kabel s čepem vystředíme a sešroubujeme s výkyvným kontaktem pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou a vějířovou podložkou. Spoj pečlivě dotáhni (momentem 11 Nm). Na kužel pouzdra nasadíme přírubu z umělé hmoty a celé nasuneme na vnější kužel spodní průchodky, vystředíme a křížem zajistíme ISO matkami proti sklouznutí (momentem 0,5 Nm). Tuhé mazivo s montážní pastou Montážní pasta obj. č Přídržná destička Kontaktní šroub Kontaktní podložka Kontaktní díl Kontaktní čep Kabelové pouzdro Průchodkový kužel (spodní průchodka) Spodní pouzdro pojistky ISO - matky Ošetřit montážní pastou Upevňovací příruba Deflektor Obr

15 Kabel upevníme do kabelových 14. držáků, viz obr. 19, tab. míra X. Odbočné pole k transformátoru GA GA-C GAE Míra X ca. 795 mm ca. 810 mm ca. 875 mm Oka stínění připojíme samostatně 15. na zemní potenciál viz obr. 20. Celý prostor pojistkového 16. zásobníku řádně vyčistíme, nejlépe hrubým plátnem bez použití agresivních rozpouštědel. Kabelový držák (SONAP) Obr Zemnicí bod Kabelová konzola Obr

16 Pozor! Nasazení resp. výměna VN pojistky se provádí bez pomocného nářadí. Nárazový, vyrážecí kolík (úderník) Při výměně VN pojistky není třeba ošetřit F&G montážní pastou všechny přístupné spojné plochy. Nasaďte VN pojistku do spodního 17. pouzdra pojistky (obr. 21). Pozor! Vyrážecí kolík VN pojistky ukazuje vždy nahoru (obr. 21). Při chybné (obrácené) vestavné poloze nebude funkční pojistková spoušť! Na styčných plochách nesmí ulpět 18. žádná cizí tělesa. Horní pouzdro pojistky veďte přes VN pojistku dokud se kontaktní kryt VN pojistky nezasune do kontaktního dílu tohoto horního pouzdra. VN pojistku lze pro lepší přístupnost posunout dopředu do šikmé polohy (obr. 22), neboť s kontaktním dílem spodního pouzdra pojistky lze otáčet (viz také obr. 18). Kontrola: VN pojistka je správně usazena, pokud konec izolace horního pouzdra pojistky přiléhá na spoj spodního pouzdra pojistky (obr. 22a). Obr. 21 VN pojistka Spodní pouzdro pojistky Spojná plocha Horní pouzdro pojistky Spodní pouzdro pojistky Obr. 22a Obr

17 Kužel horního pouzdra pojistky 19. zatlačte až na doraz do horní izolační průchodky. Kužel Pozor! Neprovádějte silou. Mohlo by dojít k poškození! Zabraňte znečištění kontaktní trubice a kontaktního kolíku. Detail: horní konektor Obr Upínací třmen (obr. 24) natáhněte dopředu, poté jej posuňte dolů přes horní pouzdro pojistky. Upínací třmen dosáhl své konečné polohy, jetliže se přesunul přes výstupek horního pouzdra pojistky a leží na patici. Výstupek Patice Upínací třmen Obr

18 18

19 Výměna VN pojistky přehledný postup 1 2 Upínací třmen Upínací třmen táhněte proti tlaku pružiny dopředu, poté jej vysuňte nahoru do nástavné skříňky. Horní pouzdro pojistky 3 Horní pojistkové pouzdro obejměte a vytáhněte rovně z horní izolační průchodky. 4 Horní pojistkové pouzdro položte na čistý podklad 5 Horní pojistkové pouzdro vyklopte z nástavné skříňky dopředu, poté vytáhněte směrem nahoru. Vyměňte (nasaďte) VN pojistku. Pozor! Nárazový kolík (vyrážecí) VN pojistky ukazuje vždy nahoru Při obrácené poloze nebude funkční pojistková spoušť! Znečištěné plochy na závěr očistěte látkou bez vláken. Spodní pojistkové pouzdro Horní pojistkové pouzdro Pozor: nepoužívejte žádná agresivní ředidla. Mohlo by tak dojít k poškození jednotlivých komponentů. Není nutné promazání spojných ploch! Nárazový límec Horní pojistkové pouzdro nasaďte přes VN pojistku ke spodnímu pozdru pojistky až k nárazovému límci. Sestavení provedeme opačným postupem (obr ). Výměnu HH pojistkové vložky může provést pouze vyškolená osoba (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Obr. 22 Z důvodu zajištění bezchybné výměny VN pojistky nalepte obr. 22 na vnitřní stranu rozváděčového pole s pojistkou. 19

20 Výrobce: Ormazabal Anlagentechnik GmbH Am Neuerhof 31 D Krefeld Německo Moeller Elektrotechnika s.r.o. Komárovská Praha 9 Česká republika tel.: fax: Třebovská Ústí nad Orlicí Česká republika tel.: fax: http: //www.moeller.cz Moeller Electric s.r.o. Drieňová 1/B Bratislava Slovenská republika tel.: fax: http: //www.moeller.sk 2007 by Moeller GmbH Změny vyhrazeny AWB VN POJ-ZAS CZ Ex/Ak (08/07) Obj. číslo: Platnost od 08/2007 Moderní elektroinstalace

ODPOJITELNÝ KONEKTOR T

ODPOJITELNÝ KONEKTOR T Montážní předpis ODPOJITELNÝ KONEKTOR T asymetrický FMCEAs 630/400 - T3 Použití: 1.Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2.Jmenovitý proud: 630 A 3.Typ kabelu: - jednožilový s izolací z XPE dle PNE

Více

ODPOJITELNÝ KONEKTOR ÚHLOVÝ

ODPOJITELNÝ KONEKTOR ÚHLOVÝ Montážní předpis č. 2682 B ODPOJITELNÝ KONEKTOR ÚHLOVÝ MSCE/EC 400-B-T3 Použití: 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 20/35 (38,5) kv 2. Jmenovitý proud: 400 A 3. Typ kabelu: - jednožilový s

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŽ ODPOJITELNÉHO T-KONEKTORU 24 KV SE ŠROUBOVÝM KONTAKTEM FMCTS 400-T3

Podniková norma PREdi MONTÁŽ ODPOJITELNÉHO T-KONEKTORU 24 KV SE ŠROUBOVÝM KONTAKTEM FMCTS 400-T3 Strana: 1/10 Zpracoval: Ing. Jiří Kodad S 26 100 Technický controlling Schválil: 7. 8. 2006 Ing. Miloš Göhler vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce Vydal: 14. 8. 2006 Rozhodnutím č. 54/2006 Ing. Jiří

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŽ ODPOJITELNÉHO T KONEKTORU ASYMETRICKÉHO FMCEAS 630/400 T3

Podniková norma PREdi MONTÁŽ ODPOJITELNÉHO T KONEKTORU ASYMETRICKÉHO FMCEAS 630/400 T3 Strana: 1/8 Zpracoval: Petr Šámal S 26 100 Technický controlling Schválil: Vydal: 4. 5. 2010 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce 10. 5. 2010 Rozhodnutím č. 26/2010 Jiří Kodad vedoucí

Více

MSCEA/EC 630-C-24-T3

MSCEA/EC 630-C-24-T3 Montážní předpis č. 2683 B ODPOJITELNÝ KONEKTOR T asymetrický MSCEA/EC 630-C-24-T3 Použití: 1.Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2.Jmenovitý proud: 630 A 3.Typ kabelu: - jednožilový s izolací

Více

ELTI - 1C 52 - T3 ELTO 1C 52 T3

ELTI - 1C 52 - T3 ELTO 1C 52 T3 Montážní předpis č. 1938a KONCOVKA DRÁŽNÍ ELTI - 1C 52 - T3 ELTO 1C 52 T3 Použití: 1.Jmenovité napětí Uo/U (Um): 26/45 (52) kv 2.Typ kabelu: jednožilový s izolací z XPE s nesloupatelnou vnější polovodivou

Více

ELTImb - 1C 24 T3 KONCOVKA VNITŘNÍ. Použití: Montážní předpis č b. 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv

ELTImb - 1C 24 T3 KONCOVKA VNITŘNÍ. Použití: Montážní předpis č b. 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv Montážní předpis č. 1006 b KONCOVKA VNITŘNÍ ELTImb - 1C 24 T3 Použití: 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2. Typ kabelu: jednožilový s izolací z XPE dle PNE 34 7625 - s nesloupatelnou vnější

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŽ VNITŘNÍ JEDNOŽILOVÉ KONCOVKY 22 KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ ELTI MB-1C-24-T3

Podniková norma PREdi MONTÁŽ VNITŘNÍ JEDNOŽILOVÉ KONCOVKY 22 KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ ELTI MB-1C-24-T3 Zpracoval: Libor Smutný S 27 210 Technická standardizace Schválil: Vydal: 5. 10. 2016 Stanislav Votruba vedoucí sekce S 27 000 Koncepce sítě Strana: 1/6 od 19. 10. 2016 Účinnost 18. 10. 2016 Rozhodnutím

Více

STÍNĚNÉ KONEKTORY VN. Ensto Underground

STÍNĚNÉ KONEKTORY VN. Ensto Underground STÍNĚNÉ KONEKTORY VN Ensto Underground Sortiment Ensto pro kabelové soubory doplněn o stíněné konektory VN Bezpečné a spolehlivé stíněné konektory VN doplňují sortiment Ensto pro zemní silové kabely a

Více

EPJMe-1C-24-T3 - ELASPEED - Přímá kabelová spojka se zabudovanou elektrodou. Montážní předpis č.2079e. Použití:

EPJMe-1C-24-T3 - ELASPEED - Přímá kabelová spojka se zabudovanou elektrodou. Montážní předpis č.2079e. Použití: Montážní předpis č.2079e EPJMe-1C-24-T3 Přímá kabelová spojka se zabudovanou elektrodou - ELASPEED - Použití: 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2. Typ kabelu: jednožilový s izolací z XPE dle

Více

EPJM-1C-41,5-T3 V 1.2

EPJM-1C-41,5-T3 V 1.2 Montážní předpis č. 2170a EPJM-1C-41,5-T3 V 1.2 Přímá kabelová spojka - ELASPEED - Použití: 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 20/35 (38,5) kv 2. Typ kabelu: jednožilový s izolací z XPE dle PNE 34 7625 3.

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Rozvodná zařízení. Montážní návod. Spojování polí modulárního rozváděče GAE

Rozvodná zařízení. Montážní návod. Spojování polí modulárního rozváděče GAE Automatizace budov Průmyslová automatizace Rozvodná zařízení Montážní návod Spojování polí modulárního rozváděče GAE 2 3 Obsah 1 Všeobecně...4 1.1 Předmluva...4 1.2 Odpovědnost a záruka...5 1.3 Informace

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŽ JEDNOŽILOVÉ PŘÍMÉ SPOJKY 22 KV TYP CHM VÝROBCE CELLPACK

Podniková norma PREdi MONTÁŽ JEDNOŽILOVÉ PŘÍMÉ SPOJKY 22 KV TYP CHM VÝROBCE CELLPACK Strana: 1/5 Zpracoval: Libor Smutný S 27 210 Technická standardizace Schválil: Vydal: 5. 10. 2016 Stanislav Votruba vedoucí sekce S 27 000 Koncepce sítě 18. 10. 2016 Rozhodnutím č. 38/2016 Jiří Kodad vedoucí

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŽ TEPLEM SMRŠTITELNÉ SPOJKY 22 KV PRO KABEL S PLASTOVOU IZOLACÍ TYP POLJ 24/1 x 120/240

Podniková norma PREdi MONTÁŽ TEPLEM SMRŠTITELNÉ SPOJKY 22 KV PRO KABEL S PLASTOVOU IZOLACÍ TYP POLJ 24/1 x 120/240 Strana: 1/10 Zpracoval: Libor Smutný S 27 210 Technická standardizace Schválil: Vydal: 5. 10. 2016 Stanislav Votruba vedoucí sekce S 27 000 Koncepce sítě 18. 10. 2016 Rozhodnutím č. 38/2016 Jiří Kodad

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR. 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.SITE 4) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE!

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Vážený zákazníku! ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

TRANSFORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A

TRANSFORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A TRANSORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A transformátorová průchodka typ olej - vzduch jmenovitý proud 0 A MBOm - 0 KONSTRUKC Tělo průchodky vyrobené z epoxidové pryskyřice Část pro nasunutí konektoru Svorka pro

Více

CYCLON. Příslušenství k průmyslovým vysavačům NEVADA 629, 640 COLUMBUS SW 52, SW 53 NÁVOD K OBSLUZE

CYCLON. Příslušenství k průmyslovým vysavačům NEVADA 629, 640 COLUMBUS SW 52, SW 53 NÁVOD K OBSLUZE CYCLON Příslušenství k průmyslovým vysavačům NEVADA 629, 640 COLUMBUS SW 52, SW 53 NÁVOD K OBSLUZE Obsah: 1 Bezpečnost...2 1.1 Stanovený účel použití...2 1.2 Nařízení o provozu, obsluze a opravě...3 1.3

Více

RAUVOLET metallic-line Montážní návod

RAUVOLET metallic-line Montážní návod RAUVOLET metallic-line Montážní návod 1 Popis systému: 3 5 2 1 Standardní roletový set RAUVOLET obsahuje veškeré komponenty potřebné k výrobě roletové skříňky. Při použití standardního korpusu lze snadno

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ ZHi 050 E... ZHi 200 E Důležitá upozornění Při instalaci, provozu a údržbě dodržujte tento návod. Tento návod musí být stále k dispozici a v případě

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu Překlad Publication No. 1501 / UPDATE 07.12 Id. No. 064265 U každého objektu obsahujícího zóny s výskytem výbušné atmosféry je potřeba přesně určit jejich

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

MSCE/EC 250 A - 24 - T3

MSCE/EC 250 A - 24 - T3 Montážní předpis č. 2589 B ODPOJITELNÝ KONEKTOR ÚHLOVÝ MSCE/EC 250 A - 24 - T3 Použití: 1 Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2.Jmenovitý proud: 250 A 3. Typ kabelu:- jednožilový s izolací z XPE

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Rejstřík Použité symboly... 2 Obsah dodávky... 2 Montáž... 2 Příprava kabelového připojení... 2 Těsnicí

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba AGILE 50 2/ / 00649 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat přídavné údaje

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu AGILE 50 WN 800.52.79.6.32 2/ / 0065 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Návod k použití. ruční ovladač

Návod k použití. ruční ovladač Návod k použití CZ KINTEC ruční ovladač Průběh revize Verze Datum Změna 0.1 27. 3. 2012 první vydání Smluvní ustanovení Firma KINTEC-Solution neručí za škody, které jsou způsobeny: nedbáním návodu firmou

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

EPJMt - 1C/3C T3 - ELASPEED -

EPJMt - 1C/3C T3 - ELASPEED - Montážní předpis č. 2185 E EPJMt - 1C/3C - 24 - T3 Přímá kabelová spojka přechodová třížilová s trubkovým nosičem tělesa spojky - ELASPEED - Použití: 1.Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2.Typy

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Návod na použití. Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N

Návod na použití. Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N Návod na použití Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N 2-1579028-3 411-18583-2 / 1-744017-2 12.02.2015, RG, rev. A cs (Překlad z německého originálu návodu) Page 1 / 13 česká verze Obsah... 3 Výrobce: TE

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Spojky vn. Spojky vn. Spojky pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žílami s papírovou izolací pro 10 kv, 22 kv a 35 kv 70

Spojky vn. Spojky vn. Spojky pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žílami s papírovou izolací pro 10 kv, 22 kv a 35 kv 70 6 6 Spojky vn Spojky vn Spojky pro třížilové kabely se společným kovovým pláštěm a obvodovou papírovou izolací nebo stíněnými žílami pro 6 kv, 10 kv, 22 kv a 35 kv 68 Spojky pro jednožilové a trojplášťové

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Polohové spínače LS-Titan

Polohové spínače LS-Titan Polohové spínače LS-Titan Spínací a ovládací přístroje v moderním provedení pro spolehlivé a přesné spínání Pomůcka pro výběr Výměnné hlavice, příslušenství technické údaje RMQ ovládací a signalizační

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek

ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek Montáž a obsluha dveřního zámku ABUS TSS550 I. Obsah balení II. Všeobecná upozornění III. Možnosti použití TSS550 IV. Nářadí pro montáž V. Nastavení směru uzamykání VI.

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

Návod ke spojování trubek PEX s lisovacími tvarovkami typu IVAR.AC

Návod ke spojování trubek PEX s lisovacími tvarovkami typu IVAR.AC Návod ke spojování trubek PEX s lisovacími tvarovkami typu IVAR.AC 1 Všeobecné požadavky na montáž: 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému trubek PEX musí být použito komponentů, které jsou kompatibilní

Více

Montážní nákresy. JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran. Elektron. nastavení síly. Provozní napájení 230V+/-10%

Montážní nákresy. JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran. Elektron. nastavení síly. Provozní napájení 230V+/-10% Montážní nákresy JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran Typ GE 1 GE 2 GE 124x GE 224x Přehled dodávaných modelů Napájení Počet motorů k zapojení 1 2 GEBOX Provozní napájení

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

(1) IFX8. Držák na řídítka. Návod k obsluze Sony Corporation Vytištěno v České republice VCT-HM1

(1) IFX8. Držák na řídítka. Návod k obsluze Sony Corporation Vytištěno v České republice VCT-HM1 4-443-654-13(1) IFX8 Držák na řídítka CZ Návod k obsluze 2012 Sony Corporation Vytištěno v České republice VCT-HM1 Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU Výrobcem tohoto produktu je

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Svorkovnice. Série 8118/1, 8118/2. Návod k obsluze CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ

Svorkovnice. Série 8118/1, 8118/2. Návod k obsluze CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ Svorkovnice Návod k obsluze Další jazyky www.stahl-ex.com Všeobecné údaje Obsah 1 Všeobecné údaje...2 1.1 Výrobce...2 1.2 Údaje k návodu k obsluze...2 1.3 Shoda s normami a ustanoveními...2 2 Použité symboly...3

Více

BEAMPB-NR Sunny Beam Piggy-Back

BEAMPB-NR Sunny Beam Piggy-Back BEAMPB-NR Sunny Beam Piggy-Back Verze 2.2 BEAMPBNR-12:NX2106 TBX-BEAMPBNR BEAMPBNR-12:NX2106 2 Tento návod je určen pouze pro autorizované elektroinstalatéry! Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

Montážní návod rozváděčů 600 B

Montážní návod rozváděčů 600 B Montážní návod rozváděčů 600 B Před zahájením instalace důkladně prostudujte tento návod. Rozváděče řady 600B jsou navrženy jako modulární stavebnice, umožňující ukončení až 24 vláken na konektorech ST,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 41 15 Upozornění: Prosím přečtěte si nejdříve kompletní návod k montáži. 2 Montáž elektrického spouštěče oken 1. Demontujte kliky spouštěče okna, k tomuto kroku musí

Více

FRIATOOLS. Loupací přístroj FRIALEN / FRIAFIT FWSG 225. Návod k obsluze FRIATOOLS

FRIATOOLS. Loupací přístroj FRIALEN / FRIAFIT FWSG 225. Návod k obsluze FRIATOOLS FRIATOOLS FRIATOOLS Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN / FRIAFIT FWSG 225 1 3 6 5 7 4 2 8 1. Otočná rukojeť 2. Loupací nůž 3. Pouzdro 4. Upínací saně 5. Hvězdicová rukojeť 6. Vodicí rolna 7. Kryt

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

ZAM-SERVIS s. r.o., Křišťanova 1116 / 14, 702 00, Ostrava - Přívoz NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ VÝVODKA PANCÍŘOVÁ NVGY 40

ZAM-SERVIS s. r.o., Křišťanova 1116 / 14, 702 00, Ostrava - Přívoz NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ VÝVODKA PANCÍŘOVÁ NVGY 40 ZAM-SERVIS s. r.o., Křišťanova 1116 / 14, 702 00, Ostrava - Přívoz str.1 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ VÝVODKA PANCÍŘOVÁ NVGY 40 Číslo dokumentace 201 13 Datum: 4/2007 Počet stran : 5 OSTRAVA NVGY

Více