Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE. www.moeller."

Transkript

1 Pojistkový zásobník Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE Moderní elektroinstalace

2 Obsah 1 Obecně Úvodem Záruky Servis Bezpečnostní předpisy Vysvětlení symbolů a pokynů Obecné předpisy bezpečnosti práce Provoz Bezpečnostní zařízení Pomůcky pro montáž Zákonné bezpečnostní předpisy Popis Průběh montáže

3 1 Obecně 1.1 Úvodem Montáž smí být prováděna pouze autorizovanými osobami, (osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací) které jsou odpovídajícím způsobem seznámeny, popř. vyškoleny. Před samotnou montáží si důkladně přečtěte návod a řiďte se přesně uvedenými kroky. Každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku, musí být seznámena s montážním návodem, zvláště s kapitolou o bezpečnosti a musí znát a ovládat další bezpečnostní předpisy. Uživateli/majiteli doporučujeme mít tuto skutečnost písemně potvrzenou. Bezporuchový provoz může být zaručen pouze při bezchybné montáži, která je podmíněna znalostí montážního návodu. Při montáži pojistkového zásobníku musí být bezpodmínečně dodrženy obecné bezpečnostní a ochranné zákonné předpisy a normy, případně další nařízení platná v dané zemi. Tento montážní návod je součástí výrobku. 3

4 1.2 Záruky Všechny údaje a pokyny pro montáž pojistkového zásobníku vyplývají z našich dosavadních zkušeností a znalostí, z našeho nejlepšího vědomí. Tento montážní návod popisuje montáž pojistkového zásobníku typu S. Všechny technické informace a data v tomto návodu odpovídají stavu v době tisku. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn v rámci dalšího vývoje, aniž bychom měnili tento montážní návod. Z údajů a popisů v návodu nemohou být odvozeny žádné nároky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody nebo provozní poruchy způsobené chybnou montáží, nedodržením pokynů v návodu nebo opravami neodpovídajícími povaze přístroje. Originální díly Moeller jsou vyrobeny a přezkoušeny speciálně pro pojistkový zásobník Moeller. Doporučujeme používat pouze náhradní díly a doplňky Moeller. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že nemůžeme respektovat žádné náhradní díly ani doplňky, které nebyly dodány firmou Moeller. Použití nebo instalace cizích dílů může negativně pozměnit konstrukční vlastnosti pole rozváděč s pojistkovým zásobníkem a tím i ohrozit bezpečnost člověka. Je vyloučeno jakékoliv ručení za škody vzniklé použitím jiných náhradních dílů nebo doplňků než těch, které dodala firma Moeller. Není povoleno provádět jakékoliv svévolné změny a přestavby na pojistkovém zásobníku. Za škody vzniklé těmito změnami nepřebírá firma Moeller žádnou zodpovědnost. 1.3 Servis Všechny technické dotazy týkající se montáže pojistkového zásobníku Vám rádi zodpoví naši pracovníci z oddělení Služby zákazníkům. V případě, že vyvstanou problémy s montážními komponenty, obraťte se prosím na naše místní zastoupení, jehož adresu můžete najít na poslední straně tohoto návodu. 4

5 2 Bezpečnostní předpisy 2.1 Vysvětlení symbolů a pokynů Symbol pro bezpečnost práce Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a života a najdete ho u všech pracovních pokynů této příručky. Dbejte prosím těchto pokynů a chovejte se v těchto případech obzvláště opatrně. Seznamte s těmito pokyny také všechny osoby, které budou pracovat s pojistkovým zásobníkem. Kromě těchto pokynů uvedených v montážním návodu musí být brán zřetel i na obecně platné bezpečnostní předpisy a normy (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Varování před elektrickým napětím Tento speciální bezpečnostní symbol varuje před nebezpečím elektrického napětí. Pozor! Upozornění Tato značka nás upozorňuje na místa, kdy je třeba dbát na přesný pracovní postup, aby byly zachovány všechny směrnice, předpisy a nařízení a tím se zamezilo poškození a zničení montážních komponentů a polí typu GA a GAE. 5

6 2.2 Obecné předpisy bezpečnosti práce Montážní díly se konstruují a vyrábí pomocí nejnovější techniky a odpovídají všem bezpečnostním požadavkům. Přesto mohou tyto komponenty ohrozit osoby nebo některá zařízení, a to v tom případě, že není dbáno bezpečnostních předpisů, nejsou obsluhovány vyškoleným personálem a využívají se k jiným účelům, než bylo stanoveno. Proto musí každá osoba, která je pověřena montáží pojistkového zásobníku přečíst tento návod a porozumět mu. 2.3 Provoz Zodpovědnost při zprovoznění pojistkového zásobníku musí být přesně stanovena a dodržena, aby tak byly z hlediska bezpečnosti ujasněny všechny kompetence. Bezpečnost provozu pojistkového zásobníku musí být před zprovozněním, stejně tak jako před údržbářskými pracemi a po úpravách, odborně přezkoušena. Před uvedením výkonového spínače do provozu musí být všechny osoby, které se nacházejí v nebezpečné blízkosti výkonového spínače, vyzvány, aby tento prostor opustily. V blízkosti obslužných prvků se nesmí nacházet žádné předměty, které by k nim zabraňovaly v přístupu. Výkonový spínač smí být v provozu, pouze pokud je v perfektním stavu, za což zodpovídá uživatel. Každá změna, která ohrožuje bezpečnost, musí být okamžitě nahlášena nejbližší zodpovědné osobě. Výměna montážních komponentů smí být provedena pouze za souhlasu Moeller a pod dohledem odborného personálu. Odborný personál jsou osoby, které mají díky svému odbornému vzdělání, praxi a zkušenostem dostatečné znalosti v oboru elektrotechniky a vlastní oprávnění k obsluze rozváděče dle vyhl. 50/78 Sb., jsou obeznámeni s bezpečnostními předpisy, směrnicemi a ovládají obecně uznávaná technická pravidla a normy (např. ČSN ). 2.4 Bezpečnostní zařízení Zařízení určená pro zajištění bezpečnosti nesmí být měněna, demontována nebo odpojována. Nechráněné díly zařízení mohou způsobit velmi vážná zranění, případně ohrozit na životě. Všechna bezpečnostní zařízení, jako např. kryty, musí být vždy ve funkčním stavu a vždy být dobře instalována. Provoz výkonového spínače s poškozeným bezpečnostním zařízením není přípustný. 2.5 Pomůcky pro montáž Jsou-li při montáži pojistkového zásobníku používány jakékoliv pomůcky (nářadí apod.), nesmí nikoho ohrožovat svým stavem nebo způsobem použití. Použití jakkoliv nebezpečných pomůcek není povoleno. 2.6 Zákonné bezpečnostní předpisy Kromě výše uvedených pokynů o ochraně a bezpečnosti práce a pokynů uvedených na zařízení je třeba dbát i všeobecně platných bezpečnostních předpisů. 6

7 3 Popis Horní průchodka Pojistkový zásobník odpínače typu GA, GAE má provedení konektorového systému. Tento konektorový systém se skládá z horního a spodního pouzdra pojistky. Upínací třmen Horní pojistkové pouzdro VN pojistka Díly tvořící zapouzdření systému (viz obr. 1) jsou vodě a prachu odolné. Výdržný test 1000 h v solné mlze prokázal výborné izolační vlastnosti. Konektorová pouzdra vyrobené ze silikonkaučuku jsou odolná proti oblouku. Každá VN pojistka je v prostoru SF 6 na obou stranách uzemněna dvojitým uzemňovačem. Výměnu VN pojistek lze bezpečně provést, neboť pojistkový zásobník je přístupný pouze při zapnutém uzemňovači. Všechny styčné plochy jsou vyrobeny ze speciálních surovin, které zamezují nerozebíratelnému spojení. Jednotlivé komponenty konektorového systému mohou tak být odděleny i po letech i bez mazání styčných ploch. Spodní pouzdro pojistky plní také funkci integrované kabelové koncovky. Mohou být připojeny jednožilové kabely s vytlačovanu izolací s průřezem mm 2 těchto typů: - s pevně extrudovanou vnější polovodivou vrstvou - se sloupatelnou vnější polovodivou vrstvou Spodní průchodka (2. zemnič) Spodní pojistkové pouzdro Kabelový čep Deflektor pro řízení el. pole Obr

8 Pojistkový zásobník pro VN pojistku (obr. 2) má dle DIN délku e. VN pojistka e = 292 mm nebo e = 442 mm Maximální vnější průměr je 88 mm. Vybavovací síla vyrážecího kolíku musí být min. 50 N a max. 120 N. U provedení s délkou e = 292 mm se nasouvá na kontaktní díl VN pojistky prodlužovací adaptér (obr. 3). Kontaktní část Prodlužovací adaptér Použijte prosím výběrovou tabulku příslušného výrobce pojistek. Jmenovitý proud pojistky musí být minimálně dvojnásobkem jmenovitého proudu transformátoru. Obr Obr. 2 8

9 4 Průběh montáže Montáž pojistkového zásobníku může provádět pouze vyškolený odborník! (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Upínací třmen 1. Před započetím montáže by měl být montážní návod důkladně prostudován. Upínací třmen (obr. 5) táhněte dopředu proti tlaku pružiny, potom zvedněte směrem nahoru. Díky pružinové mechanice zůstane upínací třmen ve své koncové poloze. Obr Uchyťte horní pojistkové pouzdro 2. (obr. 6) a táhněte rovně z horní izolační průchodky. Horní pojistkové pouzdro položte na čistou podložku (obr. 4). Průchodkový izolátor Horní pouzdro pojistky Obr Nečistoty odstraňte pomocí látky bez vláken. Obr

10 Podle obr. 7 zkrátíme kabel s dostatečným přesahem potřebné délky 3. (700 mm) pro připojení drátů stínění. Pro usnadnění montáže začínáme od krajní fáze. Na kabelu si označíme od okraje mm a kabel odpláštíme tak, aby nedošlo k poškození drátů stínění. Odstraníme vodublokující pásky a přes 5. ostří nože zatrhneme koncentrický Cu-pásek tak, aby nevznikla ostrá hrana, která by mohla později poškodit vnitřek koncovky (deflektoru). Na okraj pláště navineme jednu vrstvu zelené těsnící hmoty bez překrytí a konce lehce prohněteme. Rovnoměrně rozložené dráty stínění 6. přehneme přes okraj pláště, zatlačíme do těsnící hmoty, případně lehce poklepeme tupým předmětem a několika vrstvami PVC-lepící páskou utáhneme cca 40 mm za jeho okrajem. Zbytek drátů spleteme a nalisujeme oko stínění. Zkrátíme přesah délky kabelu na mm od okraje pláště. Horní průchodkový izolátor Spodní průchodkový izolátor CU-stínicí spirála Odsazení Přesahující část kabelu Stínicí opletení Těsnicí páska (x) Lepicí páska z PVC Vnější plášť (x) = není nutná u podélně vodotěsných kabelů Obr. 7 Rozměry odsazení u výstupních kabelů k transformátoru 10

11 8. Ošetření vnější polovodivé vrstvy Pozor! Pokud použijete kabel nebo vodič s jiným složením, než je popsáno v bodu 8. Je třeba se řídit pokyny výrobce. Průběh montáže: u XPE kabelů s pevně extrudovanou vnější polovodivou 8.1 vrstvou (obr. 8) u kabelů se sloupatelnou vnější 8.2 polovodivou vrstvou - např. kabel typ CHKCU (obr. 9) Seříznutí pevně extrudované vnější polovodivé vrstvy provedeme pomocí kruhového seřezávače podle návodu jeho výrobce (z praxe 2/3 černé, 1/3 bílé) Vnější polovodivou vrstvu seřízneme na 25 mm od okraje pláště kabelu viz obr. 8 tak, aby vznikla plynulá přechodová zóna mezi izolací jádra a vnější polovodivou vrstvou. Pozor! Ostré hroty jsou nepřípustné. Z odpláštěného kabelu odstraníme polovodivý černý papír, cca 15 mm od okraje pláště provedeme nejdříve ochrannou bandáž Cu-drátkem 3 4 závity (kontaktním pérem), potom pomocí hrubého kulatého pilníku o malém průměru opatrně po obvodu protrhneme polovodivou gumu. Po obvodu musí vzniknout světlý prstenec cca 1,5 mm, teprve potom opatrně oddělujeme polovodivou vrstvu. Izolaci řádně očistíme, nejlépe opracujeme jemným skelným plátnem a cca 10 mm za ochrannou Cu-bandáží vytvoříme ochrannou bandáž PVC-lepící páskou lepidlem ven. Čistý proužek izolace opatrně, ale v dostatečné míře napustíme vodivým lakem. Po úplném zaschnutí vodivého laku odstraníme obě ochranné bandáže a kontaktní místo ovineme 2-vrstvami polovodivou SL-páskou s 50% překrytím na cca 25 mm k okraji pláště kabelu, viz obr. 9. Pozor! Opracovanou žílu řádně očistíme! Poznámka: Pro kabely odlišné konstrukce si vyžádejte, prosím, přílohu k tomuto návodu. Izolace jádra Přechodná zóna bez hran Pevně extrudovaná vnější polovodivá vrstva Izolace jádra Ochranný ovin Vodivý lak Snímatelná polovodivá vrstva Těsnicí páska Těsnicí páska Obr Obr

12 Označení různých velikostí deflektoru typu AFK Obr. 11 Deflektor, typ AFK Provozní napětí (kv) Průřez vodiče (mm 2 ) Průměr izolace jádra (mm) (obr. 12) Velikost deflektoru (obr. 11) Rozměr L (mm) Tabulka 1 ukazuje závislost velikosti deflektoru na provozním napětí a průměru vodiče. 10/12 15/17,5 22/ ,7...19,2 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33,6 17,0...24,3 22,4...33, Tabulka 1 Parametry kabelů a deflektorů 12

13 Podle obr. 12 a tab. 2 odsadíme izolaci 9. na vzdálenost c od okraje žíly. Na vodič nasuneme vhodnou 10. pomocnou kuželku, nebo navineme kužel z PVC-lepící pásky pro snadné nasunutí deflektoru a na konci vodiče provedeme ochrannou bandáž proti poškození jeho vnitřních stěn. Rovnoměrně a v dostatečné míře 11. naneseme montážní pastu na očištěnou izolaci, pomocný kužel a vnitřek deflektoru. Deflektor nasouváme na izolaci přes pomocný kužel jedním tahem bez přerušení, až ústí jeho hrdla narazí na dráty stínění a okraj pláště kabelu, viz obr. 13. Po odstranění pomocné kuželky 12. a bandáže z PVC-lepící pásky nasadíme kontaktní čep a vhodným lisovacím nářadím provedeme slisování podle uvedeného pořadí od shora dolů, viz obr.14. Zbytky lisovacího tuku odstraníme a koncovku očistíme. Obr. 12 PVC límec pomocné kuželky izolace žíly Pomocná kuželka Průřez vodiče Míra c (mm 2 ) u Cu-vodičů u Al-vodičů (mm) (mm) Tabulka 2 Příprava kabelu pro kabelové oko Vodič Izolace jádra Těsnicí páska Kontrolní míra: ca. 55 mm Deflektor Stínicí dráty Obr. 13 PVC páska Kabelové oko Deflektor Obr

14 Montáž pouzdra s výkyvným 13. kontaktem Výkyvný kontakt vložíme do silikonového pouzdra tak, aby výkyvný kontakt směřoval k protějšímu pevnému kontaktu ve spodní průchodce, viz obr. 15. Montážní pastu rovnoměrně naneseme na vnější kužel, vnitřní kužel pouzdra, povrch deflektoru a do užšího hrdla silikonového pouzdra. Do pouzdra nasuneme deflektor (koncovku), kabel s čepem vystředíme a sešroubujeme s výkyvným kontaktem pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou a vějířovou podložkou. Spoj pečlivě dotáhni (momentem 11 Nm). Na kužel pouzdra nasadíme přírubu z umělé hmoty a celé nasuneme na vnější kužel spodní průchodky, vystředíme a křížem zajistíme ISO matkami proti sklouznutí (momentem 0,5 Nm). Tuhé mazivo s montážní pastou Montážní pasta obj. č Přídržná destička Kontaktní šroub Kontaktní podložka Kontaktní díl Kontaktní čep Kabelové pouzdro Průchodkový kužel (spodní průchodka) Spodní pouzdro pojistky ISO - matky Ošetřit montážní pastou Upevňovací příruba Deflektor Obr

15 Kabel upevníme do kabelových 14. držáků, viz obr. 19, tab. míra X. Odbočné pole k transformátoru GA GA-C GAE Míra X ca. 795 mm ca. 810 mm ca. 875 mm Oka stínění připojíme samostatně 15. na zemní potenciál viz obr. 20. Celý prostor pojistkového 16. zásobníku řádně vyčistíme, nejlépe hrubým plátnem bez použití agresivních rozpouštědel. Kabelový držák (SONAP) Obr Zemnicí bod Kabelová konzola Obr

16 Pozor! Nasazení resp. výměna VN pojistky se provádí bez pomocného nářadí. Nárazový, vyrážecí kolík (úderník) Při výměně VN pojistky není třeba ošetřit F&G montážní pastou všechny přístupné spojné plochy. Nasaďte VN pojistku do spodního 17. pouzdra pojistky (obr. 21). Pozor! Vyrážecí kolík VN pojistky ukazuje vždy nahoru (obr. 21). Při chybné (obrácené) vestavné poloze nebude funkční pojistková spoušť! Na styčných plochách nesmí ulpět 18. žádná cizí tělesa. Horní pouzdro pojistky veďte přes VN pojistku dokud se kontaktní kryt VN pojistky nezasune do kontaktního dílu tohoto horního pouzdra. VN pojistku lze pro lepší přístupnost posunout dopředu do šikmé polohy (obr. 22), neboť s kontaktním dílem spodního pouzdra pojistky lze otáčet (viz také obr. 18). Kontrola: VN pojistka je správně usazena, pokud konec izolace horního pouzdra pojistky přiléhá na spoj spodního pouzdra pojistky (obr. 22a). Obr. 21 VN pojistka Spodní pouzdro pojistky Spojná plocha Horní pouzdro pojistky Spodní pouzdro pojistky Obr. 22a Obr

17 Kužel horního pouzdra pojistky 19. zatlačte až na doraz do horní izolační průchodky. Kužel Pozor! Neprovádějte silou. Mohlo by dojít k poškození! Zabraňte znečištění kontaktní trubice a kontaktního kolíku. Detail: horní konektor Obr Upínací třmen (obr. 24) natáhněte dopředu, poté jej posuňte dolů přes horní pouzdro pojistky. Upínací třmen dosáhl své konečné polohy, jetliže se přesunul přes výstupek horního pouzdra pojistky a leží na patici. Výstupek Patice Upínací třmen Obr

18 18

19 Výměna VN pojistky přehledný postup 1 2 Upínací třmen Upínací třmen táhněte proti tlaku pružiny dopředu, poté jej vysuňte nahoru do nástavné skříňky. Horní pouzdro pojistky 3 Horní pojistkové pouzdro obejměte a vytáhněte rovně z horní izolační průchodky. 4 Horní pojistkové pouzdro položte na čistý podklad 5 Horní pojistkové pouzdro vyklopte z nástavné skříňky dopředu, poté vytáhněte směrem nahoru. Vyměňte (nasaďte) VN pojistku. Pozor! Nárazový kolík (vyrážecí) VN pojistky ukazuje vždy nahoru Při obrácené poloze nebude funkční pojistková spoušť! Znečištěné plochy na závěr očistěte látkou bez vláken. Spodní pojistkové pouzdro Horní pojistkové pouzdro Pozor: nepoužívejte žádná agresivní ředidla. Mohlo by tak dojít k poškození jednotlivých komponentů. Není nutné promazání spojných ploch! Nárazový límec Horní pojistkové pouzdro nasaďte přes VN pojistku ke spodnímu pozdru pojistky až k nárazovému límci. Sestavení provedeme opačným postupem (obr ). Výměnu HH pojistkové vložky může provést pouze vyškolená osoba (ČSN , Vyhl. 50/78 Sb.) Obr. 22 Z důvodu zajištění bezchybné výměny VN pojistky nalepte obr. 22 na vnitřní stranu rozváděčového pole s pojistkou. 19

20 Výrobce: Ormazabal Anlagentechnik GmbH Am Neuerhof 31 D Krefeld Německo Moeller Elektrotechnika s.r.o. Komárovská Praha 9 Česká republika tel.: fax: Třebovská Ústí nad Orlicí Česká republika tel.: fax: http: //www.moeller.cz Moeller Electric s.r.o. Drieňová 1/B Bratislava Slovenská republika tel.: fax: http: //www.moeller.sk 2007 by Moeller GmbH Změny vyhrazeny AWB VN POJ-ZAS CZ Ex/Ak (08/07) Obj. číslo: Platnost od 08/2007 Moderní elektroinstalace

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více