Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy:"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHŮV HRADEC III, Vajgar 692 tel. : PSČ : tel a fax : Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v srpnu Vlastní hodnocení školy bylo předloţeno pedagogickým pracovníkům na provozní poradě a následně na Intranetu k připomínkovému řízení a po zapracování připomínek projednáno v pedagogické radě. Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy, jejich reálnost a stupeň důleţitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsaţených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob podílejících se na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání ţáků, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy: Pracovní zařazení Jméno Sledovaná oblast hodnocení (kompetence) Ředitel školy PaedDr. Pavel Štefl DVPP Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky, ŠVP Zástupce ředitele školy Mgr. Alena Mazancová SWOT analýza Srovnávací prověrky, testy Průběh vzdělávání Výchovný poradce Mgr. Jitka Vyhlídková Úspěšnost ţáků na středních školách, péče o ţáky s SPU Spolupráce s rodiči 1

2 1. Zpracování vlastního hodnocení 1.1. Příprava hodnocení Na pedagogické radě zaměstnanců školy v srpnu 2009 byla projednána podstata vlastního hodnocení, jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Byl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení / Štefl, Mazancová, Vyhlídková/, na podkladech pro hodnocení se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada, srpen 2009 Dotazníkový průzkum mezi rodiči, ţáky a Květen 2010 pedagogickými pracovníky Testy Scio, Cermat, RCV Duben 2008 červen 2010 Projednání hodnotící zprávy Pedagogická rada, srpen Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly vyuţity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program, výroční zpráva o činnosti školy, b) ankety a dotazníky ţákům, učitelům, rodičům, c) rozhovory s ţáky, učiteli a rodiči, d) písemné podklady, inspekční zprávy, záznamy kontrol návštěv, e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky ţáků, chování ţáků, výsledky testů RCV, Cermat, Scio apod.), f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory, g) externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod. Rodiče, učitelé, ţáci byli poţádáni o vyjádření k práci školy. Získali jsme tak údaje, které po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školních dokumentů, včetně školního vzdělávacího programu.. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy Jednotlivé oblasti jsou vţdy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit. Monitorujeme oblasti, kde škola dosahuje úspěchy a také oblasti, v čem má rezervy. 2. Podmínky ke vzdělávání Demografické podmínky Porodnost. Podle údajů z matriky počty dětí mírně narůstaly, ale v dalších letech jiţ očekáváme stagnaci. Otevřeli vţdy kaţdý rok dvě první třídy a do budoucna očekáváme, ţe tento stav se příliš nezmění, vyjma následujícího školního roku. Průměrný počet dětí ve třídách je přibliţně stejný. Ve školním roce 2007/2008 byl 22,9, ve školním roce 2008/ ,6 a pro školní rok 2009/2010 je 23,2. Je skutečností, ţe ve stanoveném obvodu školy by se k zápisu dostavilo méně ţáků, ale na vlastní ţádost rodičů přijímáme k základnímu vzdělávání ţáky i z jiných obvodů. Z tohoto důvodu máme za poslední tři roky naplněnost ve třídách kolem 25 ţáků a v současné době je na naší škole 185 ţáků z jiných obvodů. Legislativa. Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, spolupráce školské rady, nový Zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu. Tento školský vzdělávací program tvoří hlavní kostru výchovně 2

3 vzdělávací práce na škole a po prvních zkušenostech jej průběţně upravujeme a doplňujeme tak, abychom splnili poţadované výchovně vzdělávací cíle. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních sedmi let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedlo - Škola se dostává do velmi úzké vazby škola- zřizovatel. - Dlouhodobě se sniţuje počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi získat ţáky. - Postupně se mění přístup rodičů ke škole jiţ jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší poţadavky. - Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, ţe otevřenost školy vůči rodičům přináší škole uţitek. Škola se úspěšně vyrovnává s celkovým poklesem počtu dětí, situace je stabilní. Pokles počtu dětí ve spádovém obvodu školy je vyrovnán ţáky, kteří se k nám hlásí z obvodů jiných škol. Absolventi školy (ţáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou na středních školách úspěšní, pokud si sebekriticky zvolí vhodný studijní obor. Téměř všichni vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle informací z jednotlivých středních škol naši ţáci, kteří mají studijní předpoklady, netrpí problémy s adaptací na výuku na středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim umoţňují úspěšně zvládnout učivo. 3.Průběh a výsledky vzdělávání 3.1 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata, objasnění průběhu vyučovací hodiny Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + (objevuje se ve většině hodin) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 3

4 vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek dodrţování zákl. pedagogických zásad individuální přístup k ţákům vyuţití vnitřní diferenciace ţáků práce ve dvojicích, skupinová práce reakce na rozdílné pracovní tempo ţáků dostatek času na procvičení učiva uplatňování zpětné vazby v průběhu celé vyučovací hodiny vyhledávání informací,práce s textem, literaturou Efektivní, promyšlený a věcně správný zápis do sešitu jasné stanovení základního a rozšiřujícího učiva rozvoj komunikativních dovedností ţáků Motivace ţáků dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům Hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a nově vytvořeného vzdělávacího programu Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Vhodné je navození a vyuţívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, moţnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. 4

5 Zřejmá byla i orientace na problémové učení a experimentování. Kvalitu výchovněvzdělávací práce příznivě ovlivňuje vstřícný přístup většiny učitelů. Ţáci byli ve většině hodin v úvodu seznamováni s cílem, průběhem vyučovací hodiny, často však chybělo efektivní a neformální zhodnocení splnění stanovených cílů v závěru hodiny. Výuka byla ve většině hodin aţ na výjimky vedena správně. Stále je však třeba věnovat pozornost uplatňování individuálních moţností jednotlivých ţáků, jasně stanovit základní a rozšiřující učivo, více vyuţívat práci ve dvojicích, skupinovou práci, vést ţáky k vyhledávání informací, odstraňování neúčelného vstřebávání informací apod. K podstatnému zlepšení došlo při vhodném zapojování ţáků do výuky a častém střídání činností. Větší časový prostor je třeba i nadále věnovat závěrečnému opakování a procvičení probíraného učiva. Hlavní pozornost musí být věnována úrovni klíčových kompetencí ţáků a souladu se školními vzdělávacími programy. Motivace ţáků je trvalou součástí většiny vyučovacích hodin, ale třeba ji zaměřovat na získání většího zájmu ţáků o výuku. Hodnocení ţáků často postrádá motivační charakter. Stálou pozornost je třeba věnovat práci s výsledky písemného zkoušení viz příslušný metodický materiál. Zkvalitnit je třeba vzájemné hodnocení a sebehodnocení ţáků. I přesto, ţe vedení školy věnuje velkou pozornost sjednocování klasifikace na škole, stále se vyskytují rozdíly v hodnocení ţáků jednotlivými učiteli. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji komunikativních schopností ţáků, vyváţenosti verbálního projevu učitelů a dětí. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. 3.2 Sebehodnocení učitelů květen 2010 Uplatňování v % Počet učitelů Počet učitelů Počet učitelů PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 82 % Jsou stanovovány oborové i výchovné cíle 91% Cíle výuky jsou jasné a odpovídají potřebám ţáků 93% Je jasně stanoven vztah nového učiva k předešlému a 97% praktický význam Zvolené činnosti vedou ke splnění stanovených cílů 86% výuky Své vyučování plánuji ve vazbě na ŠVP 86% Moje vyučování je jasné a přiměřené výukovým 88% cílům Funkčně vyuţívám didaktické a učební pomůcky 80% Vyuţívám interaktivní tabuli 65% Vyţívám školní informační centrum 58% Zadávám úkoly pomocí vyhledávání školního 73% informačního centra, počítačové učebny UČEBNÍ PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ VÝUKY 86% Běţné úkony jsou dobře zvládány, čas je efektivně 91% vyuţíván Učivo je podáváno věcně správně 96% Prostory třídy a učební pomůcky jsou optimálně 88% vyuţívány Učitel zjišťuje, co ţáci o tématu jiţ vědí, vychází z jejich zkušenosti 94% Počet učitelů 5

6 Pokyny vyučujícího jsou jasné, přesné a ţákům 94% srozumitelné Ţáci jsou vedeni k formulování otázek a problémů 87% vzhledem k učivu Zpětná vazba je vyuţívána ve všech částech hodiny 84% Forma písemného záznamu je funkční a přiměřená 90% Nekvalitní práce není tolerována 78% Učitel pouţil efektivní metody a formy práce 80% Učitel uplatňuje potřebný ind. přístup a vnitřní 75% diferenciaci Ţáci jsou vedeni k vyhledávání informací, skupinové 74% práci VNÍMAVÝ PŘÍSTUP 92% K ŢÁKŮM,KOMUNIKACE Vyučující vnímá a respektuje rozdílné předpoklady a 96% nadání ţáků Vyučující poskytuje všem ţákům přiměřený čas pro 94% zvládnutí úkolu Vyučující jedná s ţáky přirozeně, vztah k ţákům je 93% partnerský Vyučující poskytuje ţákům ţádoucí vzor kultury 88% chování Mluvený projev vyučujícího je zřetelný, 86% srozumitelný, spisovný Písemný projev vyučujícího je připraven a je čitelný, 91% přehledný, Ţáci jsou vedeni ke správnému vyjadřování a 93% k rozvoji kom.dovedností VNITŘNÍ MOTIVACE A HODNOCENÍ 92% Ţákům je zřejmá smysluplnost probíraného učiva 90% Ţáci mají dostatek moţností si vzájemně radit, 90% pomáhat a spolupracovat Ţákům je poskytována moţnost volby zadávaných 86% úloh,způsoby práce Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ţáků jsou jasná a 96% respektována Chyba je všemi chápána jako součást učení 91% Celková atmosféra třídy příznivě ovlivňuje 91% vzdělávací procesí Dostatečný prostor k zopakování a procvičení učiva 93% Učitel průběţně hodnotí snahu, výkon a pokrok 94% Učitel učivo aktivizuje a propojuje do vztahu s jinými 91% předměty Učitel dodrţuje pravidla hodnocení ţáků 97% Učitel vhodně a účinně vyuţívá opatření k posílení 90% kázně KLIMA, VZTAHY, KOMUNIKACE 90% Je respektován názor ţáků, podpora jejich vyjadřování 96%

7 Podpora dovednosti písemné komunikace 86% Učitel podporuje sebevědomí ţáků, jedná s nimi 97% důstojně Učitel umí řešit konfliktní situace 83% Učitel si kázeň nemusí vynucovat 86% VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 77% Daří se dosahovat cílových kompetencí vzdělávání 84% Daří se plnit průřezová témata 81% Většina ţáků zvládá očekávané výstupy 71% Učitel pouţívá postupy k rozvoji náročnějších 80% myšlenkových dovedností-aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení Ţáci dokáţí zaujímat postoje, sdělovat názory, 59% obhajovat je Ţáci dovedou vést dialog, diskutovat 70% Ţáci dovedou spolupracovat 62% V případě potřeby poskytuji ţákům další sluţbydoučování, 91% individuální pomoc Ţáci dokáţí kultivovaně vystupovat 91% SPOLUPRÁCE S RODIČI 92% Učitel má vytvořen systém kontaktů s rodiči 96% Rodiče mají dostatek informací o výsledcích 96% vzdělávání Daří se komunikovat s rodiči všech ţáků 83% Povaţuji svůj kontakt s rodiči za dostatečný 93% S rodiči nemám konflikty 94% Způsob hodnocení : 3 - výborný, 2 velmi dobrý, 1 dobrý, 0-nevyhovující Celková úspěšnost při uplatňování : 87% Závěr : Učitelé zpracovali vlastní hodnocení své práce dle stanovených kritérií. Je třeba vzít v úvahu, ţe na některé otázky odpovídali vyučující v omezené míře. Je nutné respektovat odlišnosti vyučovacího procesu na 1. a 2. stupni základní školy a odlišnosti v některých předmětech. V omezených případech je třeba zvýšit vlastní náročnost na hodnocení své práce Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby Počet ţáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postiţení Integrovaní ţáci poruchy učení 2 skupinová, reedukace ano a chování dyslexie, individuální 1 hodinu týdně středně těţké mentální postiţení 1 skupinová, individuální ano 1 hodina týdně zdravotní znevýhodnění 14 skupinová, krouţek ne poruchy učení sociální znevýhodnění individuální vzdělávací plán 7

8 Podmínky pro vzdělávání integrovaných ţáků Ano částečně ne uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umoţňování ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Zohledňování druhu, stupně a míry postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby ţáka podporování nadání a talentu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštní pozornost byla věnována ţákům s dyslektickými obtíţemi. Reedukace dyslexie byla prováděna ve třech skupinách a zajišťovali ji p. uč, Kolářová a p. uč. Mlčáková a p.uč. Hradilová. Dále byl vypracován pro takto postiţené ţáky individuální učební plán pro jednotlivé předměty, kde byla jednotlivými vyučujícími na základě vyjádření pedagogicko psychologické poradny a vlastních poznatků stanovena opatření pro práci s těmito ţáky. Hodnocení účinnosti těchto úkolů a opatření bylo prováděno vţdy po ukončení pololetí a dále na čtvrtletních pedagogických radách. Další formou pomoci těmto ţákům podle stupně postiţení byla individuální péče především učitelů českého jazyka. Zavedení speciálních krouţků na 2. stupni pro tyto ţáky se osvědčilo. Učitelé v hodinách přistupují k těmto ţákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným ţákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto ţáky menší nároky neţ na ostatní ţáky, je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých ţáků.. Na ţádost zákonných zástupců by mohli být ţáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou se nejčastěji omezuje jen na odborné vyšetření ţáků doporučených školou. Širší spolupráce se uplatňuje se Speciálním pedagogickým centrem v Českých Budějovicích. 3.4 Třídy s rozšířenou výukou viz výroční zprávy Podmínky pro vzdělávání ţáků nadaných Ano částečně ne upravené vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace ţáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou moţností volby na straně ţáka 8

9 Na škole máme rozšířenou výuku cizích jazyků (dobíhá 9. ročník). Za uplynulé období jsme odstranili značně nevýhodné dělení ţáků na více a méně talentované ţáky, provádíme rozšířenou výuku cizích jazyků dělením na skupiny ze dvou paralelních tříd. Rozšířená výuka probíhá bez zvláštních problémů. Při výuce jazyků je třeba se více zaměřit na komunikativní schopnosti ţáků. 3.5 Zájmové krouţky v rámci školní druţiny Pořadové číslo Název Počet ţáků Vychovatelka 1 Pracovní 15 p. Hanzlová 2 Výtvarný 20 p. Hazuková 3 Sportovní 18 p. Hanzlová 4 Ruční práce 19 p. Pixová 5 Hudebně pohybový 19 p. Pixová Materiální vybavení školní družiny Prostory školní druţiny, školního klubu Vybavení školní druţiny, školního klubu Pro tuto činnost jsou vyčleněny 3 samostatné místnosti a kabinet pro vychovatelky. Dále vychovatelky vyuţívají i další prostory školy jako učebnu dramatické výchovy, tělocvičny, školní hřiště, učebny pracovních činností apod. Vybavení nábytkem je dostačující, na vybavení hračkami, materiálem vyuţíváme finanční prostředky, které získáme příspěvkem na činnost od rodičů. ŠD má k dispozici dostupnou současnou techniku audiosestavu, magnetofony, televizi, video, počítače. Školní druţina plní funkci pro kterou je zřízena. Celá její činnost byla rozdělována do poznávacích, rekreačních a vzdělávacích aktivit, byla dostatečně pestrá s potřebným zájmem dětí. Vychovatelky organizují celou řadu akcí pro ţáky. Celkově je moţno hodnotit práci školní druţiny jako velmi dobrou Kontrolní činnost Pro kontrolní a hospitační činnost má ředitel školy zpracován Plán kontrolní činnosti. Ten stanovuje frekvenci a oblasti kontrol v jednotlivých úsecích s konkrétní zodpovědností za jednotlivé oblasti (dokumentace, hospitace, prohlídky a revize). Hospitační činností je pověřena i zástupkyně ředitele školy. 3.7 Výchovné poradenství Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů ţáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných ţáků, pomoc při řešení osobních problémů ţáků. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Kontakt se ţáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP ţákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v ţákovských kníţkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. 9

10 3.8 Preventista sociálně patologických jevů Činnost metodičky prevence sociálně patologických jevů se řídí plánem metodiky prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové Ţáci vyšších ročníků se účinně spolupodílí na vytváření pravidel chování ve třídě. Aktivně se podílejí na estetickém vzhledu učebního prostředí. Velký důraz je kladen na psychohygienu učení, tvůrčí jednání ţáků, udrţování partnerských vztahů, otevřenou komunikaci, řešení problémových situací a vyjadřování osobních postojů k probíraným tématům. Tím se dařilo důsledně rozvíjet osobnostní a sociální cítění ţáků. Praktické řešení navozených problémových situací účinně působilo na myšlení ţáků, evokovalo jejich pruţné jednání i uvědomění si významu týmové spolupráce. Ţáci cíleně získávali praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe. Negativním jevem je chování některých jedinců, kteří narušují práci kolektivu a vztahy ve třídě. 4. Vzdělávací program školy 4.1 Vzdělávací programy vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu (viz 11 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Základní škola - rozšířené vyučování jazyků č.j / Základní škola - rozšířené vyučování tělesné výchovy č.j / Učební plán školy viz výroční zprávy a) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, b) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířenou výukou jazyků, čj / , c) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č.j / d) Učební plán školního vzdělávacího programu Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu, č.j / Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených ţáků Míčové hry basketbal 6.-9.ročník 18 Plavání 3 skupiny 18 Informatika 19 Přírodovědná praktika 13 10

11 4.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet dělených hodin Jsou uváděny pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrţeny. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. Kontrola naplňování učebních osnov je účinná. Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a školního vzdělávacího programu Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu. 2 třídy měly rozšířenou výuku cizích jazyků. Ţáci ročníku, kteří jsou zařazeni do výuky plavání, mají tuto výuku v rámci rozšířené výuky jako volitelný a nebo nepovinný předmět. Většina ze 41 dělených hodin bylo ve výuce cizích jazyků. Nepovinné a volitelné předměty jsou v souladu se zaměřením školy plavání, basketbal, informatika a německý jazyk. 5. Vyřizování stíţností, oznámení podnětů Byla věnována potřebná pozornost i oznámením, podnětům a připomínkám ze strany rodičů, které neměly charakter stíţnosti a byly řešeny vzájemnou dohodou mezi pracovníkem školy a zákonným zástupcem ţáků. Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič - třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátili na členy vedení školy. V naprosté většině případů šlo o připomínky ke klasifikaci. 6. Výsledky průzkumu mezi rodiči, učiteli, ţáky 6.1. Výsledky průzkumu mezi rodiči Rodičům byl předloţen velmi jednoduchý dotazník - aby se vyjádřili volným stylem k práci školy, co se jim líbí a nelíbí. Analýza - rodiče Zakrouţkujte prosím u kaţdé věty některou z hodnot 1-5 (1 - rozhodně souhlasím, 2 - souhlasím, 3 - částečně souhlasím i nesouhlasím, 4 - spíš nesouhlasím,5 - rozhodně nesouhlasím). Pokud se nechcete nebo nemůţete vyjádřit, zakrouţkujte otazník ? 1 Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve 50% 38% 10% 2% 0% 0% škole 2 Jsem spokojen s hodnocením a klasifikací 57% 32% 9% 2% 0% 0% ţáků 3 Na mé dítě jsou kladeny příliš vysoké 5% 13% 17% 42% 22% 1% poţadavky na znalosti 4 Nabídka nepovinných a povinně volitelných předmětů je dostatečná / především pro ţáky 6.-9.ročníku/ 24% 28% 8% 3% 5% 32% 11

12 5 Doba, kterou tráví dítě ve škole, je příliš 7% 8% 19% 31% 33% 2% dlouhá 6 Doba, kterou tráví dítě doma přípravou na 4% 11% 21% 35% 26% 3% vyučování, je příliš dlouhá 7 Organizace školy je správná (rozvrh, 53% 37% 4% 2% 4% 0% přestávky, vstup do školy, ) 8 Jsem spokojen s prací školní druţiny 35% 16% 4% 0% 2% 43% 9 Moje dítě se cítí ve škole bezpečně 52% 35% 6% 2% 3% 2% 10 Jsem dostatečně informován o mém dítěti 66% 28% 6% 0% 0% 0% (třídní schůzky, ţákovské kníţky, )? 11 Ţáci by měli mít od 5. ročníku na různé 28% 36% 22% 4% 5% 5% předměty různé učitele 12 Nabídka školních akcí (výlety, lyţařské 53% 32% 10% 4% 2% 0% kurzy, divadelní představení, exkurze ) je dostatečná 13 Jsem spokojen s prostory školy a jejich 53% 37% 5% 2% 2% 1% vybaveností 14 Jsem spokojen s tím, ţe moje dítě 68% 30% 0% 0% 1% 1% navštěvuje tuto školu 15 Lépe mně vyhovují konzultace s učiteli neţ klasické třídní schůzky 40% 37% 10% 3% 2% 8% 6.2. Výsledky průzkumu mezi učiteli - anonymní Zakrouţkujte u kaţdé věty některou z hodnot 1 5 / 1-rozhodně souhlasím, 2 souhlasím, 3 částečně souhlasím i nesouhlasím, 4 spíš nesouhlasím, 5 rozhodně nesouhlasím /, Pokud se nechcete nebo nemůţete vyjádřit, zakrouţkujte otazník ? 1, Škola jako celek poskytuje dětem dobrou úroveň 78% 22% 0% 0% 0% 0% vzdělání 2, Škola poskytuje dětem dostatek příleţitostí 52% 48% 0% 0% 0% 0% vzdělávat se podle jejich zájmů 3, Učitelé naší školy jsou na svojí práci dobře 44% 56% 0% 0% 0% 0% připraveni 4, Učitelé v naší škole spolupracují 44% 56% 0% 0% 0% 0% 5, Vzdělávání v naší škole je dobře organizováno 65% 35% 0% 0% 0% 0% 6, Domácí příprava ţáků je dostatečná 0% 48% 44% 4% 4% 0% 7, Školní řád je správný, stanoví jasná pravidla 78% 22% 0% 0% 0% 0% 8, Přestupky proti školnímu řádu ze strany ţáků jsou 17% 39% 44% 0% 0% 0% dostatečně trestány 9, Přestupky při nedostatečném plnění řádu pro učitele 22% 48% 4% 0% 0% 26% jsou dostatečně trestány 10, Většina dětí se nebojí zeptat učitele, kdyţ jim něco 70% 26% 0% 4% 0% 0% není jasné 11, Rodiče mají dostatek moţností informovat se o 87% 13% 0% 0% 0% 0% úspěších i problémech svého dítěte 12, Konzultační dny pro poskytování informací 31% 35% 22% 4% 4% 4% rodičům povaţuji za vhodnější neţ třídní schůzky 13, Přáním i názorům rodičů je vţdy nasloucháno 78% 22% 0% 0% 0% 0% 12

13 14, Jsem spokojen s moţnostmi vyjadřovat se 48% 39% 13% 0% 0% 0% s zasahovat do zásadních rozhodnutí, které se týkají chodu školy 15,Cítím se součástí školy 91% 9% 0% 0% 0% 0% 16, Je zavedení rámcových vzdělávacích programů a 4% 31% 44% 17% 4% 0% následně školních vzdělávacích programů pro naše školství nutnou záleţitostí 17, Při hodinách by se měly více vyuţívat počítače, 4% 57% 35% 4% 0% 0% video, zpětné projektory 18, Vedu ţáky k tomu, aby si sami vyhledávali nové 48% 48% 4% 0% 0% 0% poznatky v učebnici, na internetu apod. 19, Na dítě jsou v současné době kladeny vysoké 4% 22% 44% 22% 8% 0% poţadavky na znalosti 20, Škola podporuje u dětí spolupráci a vzájemnou úctu 61% 31% 8% 0% 0% 0% Učitelé se dále písemně vyjadřovali k těmto otázkám: 1, Oblasti práce ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků: výsledky srovnávacích testů -SCIO,CERMAT, RVC výsledky vzdělávacího procesu výsledky přijímacích zkoušek na střední školy výsledky soutěţí a olympiád sportovní úspěchy estetické prostředí školy dobré hodnocení školy na veřejnosti chování ţáků na mimoškolních akcích 2, Oblasti práce školy, ve kterých je třeba úroveň zlepšit: přísnější kázeňská opatření při přestupcích ţáků. zaměřit se na vztahy mezi ţáky komunikace mezi učiteli a rodiči důslednost při práci se ţáky spolupráce s mimoškolními orgány (lékař, psycholog, policie ) 3, Další vzdělávání učitelů co zlepšit, včetně návrhů na lepší využívání získaných poznatků pestřejší výběr seminářů a jejich dostupnost větší informovanost ostatních vyuţívání progresivních metod ve vyučování výukové programy, internet 4,Akce dalšího vzdělávání, které nemají charakter jednorázových akcí: řešení problémových situací s psychologem, jak řešit problémové situace nejen se ţáky, ale i s rodiči, jak pracovat s problémovými ţáky, poradna právního a sociálního pracovníka, řešení krizových situací, kurz protistresových technik pro učitele s vyuţitím pro ţáky. 13

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola v Přerově, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Strana 1 Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2 Podmínky ke vzdělávání 4 3 Průběh vzdělávání

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána ţivota ZÁKLADNÍ ŠKOLA, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, ÚSTÍ NAD LABEM 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Škola brána ţivota - pro základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více