Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy:"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHŮV HRADEC III, Vajgar 692 tel. : PSČ : tel a fax : Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v srpnu Vlastní hodnocení školy bylo předloţeno pedagogickým pracovníkům na provozní poradě a následně na Intranetu k připomínkovému řízení a po zapracování připomínek projednáno v pedagogické radě. Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy, jejich reálnost a stupeň důleţitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsaţených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob podílejících se na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání ţáků, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy: Pracovní zařazení Jméno Sledovaná oblast hodnocení (kompetence) Ředitel školy PaedDr. Pavel Štefl DVPP Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky, ŠVP Zástupce ředitele školy Mgr. Alena Mazancová SWOT analýza Srovnávací prověrky, testy Průběh vzdělávání Výchovný poradce Mgr. Jitka Vyhlídková Úspěšnost ţáků na středních školách, péče o ţáky s SPU Spolupráce s rodiči 1

2 1. Zpracování vlastního hodnocení 1.1. Příprava hodnocení Na pedagogické radě zaměstnanců školy v srpnu 2009 byla projednána podstata vlastního hodnocení, jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Byl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení / Štefl, Mazancová, Vyhlídková/, na podkladech pro hodnocení se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada, srpen 2009 Dotazníkový průzkum mezi rodiči, ţáky a Květen 2010 pedagogickými pracovníky Testy Scio, Cermat, RCV Duben 2008 červen 2010 Projednání hodnotící zprávy Pedagogická rada, srpen Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly vyuţity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program, výroční zpráva o činnosti školy, b) ankety a dotazníky ţákům, učitelům, rodičům, c) rozhovory s ţáky, učiteli a rodiči, d) písemné podklady, inspekční zprávy, záznamy kontrol návštěv, e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky ţáků, chování ţáků, výsledky testů RCV, Cermat, Scio apod.), f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory, g) externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod. Rodiče, učitelé, ţáci byli poţádáni o vyjádření k práci školy. Získali jsme tak údaje, které po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školních dokumentů, včetně školního vzdělávacího programu.. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy Jednotlivé oblasti jsou vţdy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit. Monitorujeme oblasti, kde škola dosahuje úspěchy a také oblasti, v čem má rezervy. 2. Podmínky ke vzdělávání Demografické podmínky Porodnost. Podle údajů z matriky počty dětí mírně narůstaly, ale v dalších letech jiţ očekáváme stagnaci. Otevřeli vţdy kaţdý rok dvě první třídy a do budoucna očekáváme, ţe tento stav se příliš nezmění, vyjma následujícího školního roku. Průměrný počet dětí ve třídách je přibliţně stejný. Ve školním roce 2007/2008 byl 22,9, ve školním roce 2008/ ,6 a pro školní rok 2009/2010 je 23,2. Je skutečností, ţe ve stanoveném obvodu školy by se k zápisu dostavilo méně ţáků, ale na vlastní ţádost rodičů přijímáme k základnímu vzdělávání ţáky i z jiných obvodů. Z tohoto důvodu máme za poslední tři roky naplněnost ve třídách kolem 25 ţáků a v současné době je na naší škole 185 ţáků z jiných obvodů. Legislativa. Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, spolupráce školské rady, nový Zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu. Tento školský vzdělávací program tvoří hlavní kostru výchovně 2

3 vzdělávací práce na škole a po prvních zkušenostech jej průběţně upravujeme a doplňujeme tak, abychom splnili poţadované výchovně vzdělávací cíle. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních sedmi let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedlo - Škola se dostává do velmi úzké vazby škola- zřizovatel. - Dlouhodobě se sniţuje počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi získat ţáky. - Postupně se mění přístup rodičů ke škole jiţ jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší poţadavky. - Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, ţe otevřenost školy vůči rodičům přináší škole uţitek. Škola se úspěšně vyrovnává s celkovým poklesem počtu dětí, situace je stabilní. Pokles počtu dětí ve spádovém obvodu školy je vyrovnán ţáky, kteří se k nám hlásí z obvodů jiných škol. Absolventi školy (ţáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou na středních školách úspěšní, pokud si sebekriticky zvolí vhodný studijní obor. Téměř všichni vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle informací z jednotlivých středních škol naši ţáci, kteří mají studijní předpoklady, netrpí problémy s adaptací na výuku na středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim umoţňují úspěšně zvládnout učivo. 3.Průběh a výsledky vzdělávání 3.1 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata, objasnění průběhu vyučovací hodiny Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + (objevuje se ve většině hodin) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 3

4 vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek dodrţování zákl. pedagogických zásad individuální přístup k ţákům vyuţití vnitřní diferenciace ţáků práce ve dvojicích, skupinová práce reakce na rozdílné pracovní tempo ţáků dostatek času na procvičení učiva uplatňování zpětné vazby v průběhu celé vyučovací hodiny vyhledávání informací,práce s textem, literaturou Efektivní, promyšlený a věcně správný zápis do sešitu jasné stanovení základního a rozšiřujícího učiva rozvoj komunikativních dovedností ţáků Motivace ţáků dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům Hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a nově vytvořeného vzdělávacího programu Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Vhodné je navození a vyuţívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, moţnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. 4

5 Zřejmá byla i orientace na problémové učení a experimentování. Kvalitu výchovněvzdělávací práce příznivě ovlivňuje vstřícný přístup většiny učitelů. Ţáci byli ve většině hodin v úvodu seznamováni s cílem, průběhem vyučovací hodiny, často však chybělo efektivní a neformální zhodnocení splnění stanovených cílů v závěru hodiny. Výuka byla ve většině hodin aţ na výjimky vedena správně. Stále je však třeba věnovat pozornost uplatňování individuálních moţností jednotlivých ţáků, jasně stanovit základní a rozšiřující učivo, více vyuţívat práci ve dvojicích, skupinovou práci, vést ţáky k vyhledávání informací, odstraňování neúčelného vstřebávání informací apod. K podstatnému zlepšení došlo při vhodném zapojování ţáků do výuky a častém střídání činností. Větší časový prostor je třeba i nadále věnovat závěrečnému opakování a procvičení probíraného učiva. Hlavní pozornost musí být věnována úrovni klíčových kompetencí ţáků a souladu se školními vzdělávacími programy. Motivace ţáků je trvalou součástí většiny vyučovacích hodin, ale třeba ji zaměřovat na získání většího zájmu ţáků o výuku. Hodnocení ţáků často postrádá motivační charakter. Stálou pozornost je třeba věnovat práci s výsledky písemného zkoušení viz příslušný metodický materiál. Zkvalitnit je třeba vzájemné hodnocení a sebehodnocení ţáků. I přesto, ţe vedení školy věnuje velkou pozornost sjednocování klasifikace na škole, stále se vyskytují rozdíly v hodnocení ţáků jednotlivými učiteli. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji komunikativních schopností ţáků, vyváţenosti verbálního projevu učitelů a dětí. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. 3.2 Sebehodnocení učitelů květen 2010 Uplatňování v % Počet učitelů Počet učitelů Počet učitelů PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 82 % Jsou stanovovány oborové i výchovné cíle 91% Cíle výuky jsou jasné a odpovídají potřebám ţáků 93% Je jasně stanoven vztah nového učiva k předešlému a 97% praktický význam Zvolené činnosti vedou ke splnění stanovených cílů 86% výuky Své vyučování plánuji ve vazbě na ŠVP 86% Moje vyučování je jasné a přiměřené výukovým 88% cílům Funkčně vyuţívám didaktické a učební pomůcky 80% Vyuţívám interaktivní tabuli 65% Vyţívám školní informační centrum 58% Zadávám úkoly pomocí vyhledávání školního 73% informačního centra, počítačové učebny UČEBNÍ PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ VÝUKY 86% Běţné úkony jsou dobře zvládány, čas je efektivně 91% vyuţíván Učivo je podáváno věcně správně 96% Prostory třídy a učební pomůcky jsou optimálně 88% vyuţívány Učitel zjišťuje, co ţáci o tématu jiţ vědí, vychází z jejich zkušenosti 94% Počet učitelů 5

6 Pokyny vyučujícího jsou jasné, přesné a ţákům 94% srozumitelné Ţáci jsou vedeni k formulování otázek a problémů 87% vzhledem k učivu Zpětná vazba je vyuţívána ve všech částech hodiny 84% Forma písemného záznamu je funkční a přiměřená 90% Nekvalitní práce není tolerována 78% Učitel pouţil efektivní metody a formy práce 80% Učitel uplatňuje potřebný ind. přístup a vnitřní 75% diferenciaci Ţáci jsou vedeni k vyhledávání informací, skupinové 74% práci VNÍMAVÝ PŘÍSTUP 92% K ŢÁKŮM,KOMUNIKACE Vyučující vnímá a respektuje rozdílné předpoklady a 96% nadání ţáků Vyučující poskytuje všem ţákům přiměřený čas pro 94% zvládnutí úkolu Vyučující jedná s ţáky přirozeně, vztah k ţákům je 93% partnerský Vyučující poskytuje ţákům ţádoucí vzor kultury 88% chování Mluvený projev vyučujícího je zřetelný, 86% srozumitelný, spisovný Písemný projev vyučujícího je připraven a je čitelný, 91% přehledný, Ţáci jsou vedeni ke správnému vyjadřování a 93% k rozvoji kom.dovedností VNITŘNÍ MOTIVACE A HODNOCENÍ 92% Ţákům je zřejmá smysluplnost probíraného učiva 90% Ţáci mají dostatek moţností si vzájemně radit, 90% pomáhat a spolupracovat Ţákům je poskytována moţnost volby zadávaných 86% úloh,způsoby práce Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ţáků jsou jasná a 96% respektována Chyba je všemi chápána jako součást učení 91% Celková atmosféra třídy příznivě ovlivňuje 91% vzdělávací procesí Dostatečný prostor k zopakování a procvičení učiva 93% Učitel průběţně hodnotí snahu, výkon a pokrok 94% Učitel učivo aktivizuje a propojuje do vztahu s jinými 91% předměty Učitel dodrţuje pravidla hodnocení ţáků 97% Učitel vhodně a účinně vyuţívá opatření k posílení 90% kázně KLIMA, VZTAHY, KOMUNIKACE 90% Je respektován názor ţáků, podpora jejich vyjadřování 96%

7 Podpora dovednosti písemné komunikace 86% Učitel podporuje sebevědomí ţáků, jedná s nimi 97% důstojně Učitel umí řešit konfliktní situace 83% Učitel si kázeň nemusí vynucovat 86% VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 77% Daří se dosahovat cílových kompetencí vzdělávání 84% Daří se plnit průřezová témata 81% Většina ţáků zvládá očekávané výstupy 71% Učitel pouţívá postupy k rozvoji náročnějších 80% myšlenkových dovedností-aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení Ţáci dokáţí zaujímat postoje, sdělovat názory, 59% obhajovat je Ţáci dovedou vést dialog, diskutovat 70% Ţáci dovedou spolupracovat 62% V případě potřeby poskytuji ţákům další sluţbydoučování, 91% individuální pomoc Ţáci dokáţí kultivovaně vystupovat 91% SPOLUPRÁCE S RODIČI 92% Učitel má vytvořen systém kontaktů s rodiči 96% Rodiče mají dostatek informací o výsledcích 96% vzdělávání Daří se komunikovat s rodiči všech ţáků 83% Povaţuji svůj kontakt s rodiči za dostatečný 93% S rodiči nemám konflikty 94% Způsob hodnocení : 3 - výborný, 2 velmi dobrý, 1 dobrý, 0-nevyhovující Celková úspěšnost při uplatňování : 87% Závěr : Učitelé zpracovali vlastní hodnocení své práce dle stanovených kritérií. Je třeba vzít v úvahu, ţe na některé otázky odpovídali vyučující v omezené míře. Je nutné respektovat odlišnosti vyučovacího procesu na 1. a 2. stupni základní školy a odlišnosti v některých předmětech. V omezených případech je třeba zvýšit vlastní náročnost na hodnocení své práce Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby Počet ţáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postiţení Integrovaní ţáci poruchy učení 2 skupinová, reedukace ano a chování dyslexie, individuální 1 hodinu týdně středně těţké mentální postiţení 1 skupinová, individuální ano 1 hodina týdně zdravotní znevýhodnění 14 skupinová, krouţek ne poruchy učení sociální znevýhodnění individuální vzdělávací plán 7

8 Podmínky pro vzdělávání integrovaných ţáků Ano částečně ne uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umoţňování ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Zohledňování druhu, stupně a míry postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby ţáka podporování nadání a talentu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštní pozornost byla věnována ţákům s dyslektickými obtíţemi. Reedukace dyslexie byla prováděna ve třech skupinách a zajišťovali ji p. uč, Kolářová a p. uč. Mlčáková a p.uč. Hradilová. Dále byl vypracován pro takto postiţené ţáky individuální učební plán pro jednotlivé předměty, kde byla jednotlivými vyučujícími na základě vyjádření pedagogicko psychologické poradny a vlastních poznatků stanovena opatření pro práci s těmito ţáky. Hodnocení účinnosti těchto úkolů a opatření bylo prováděno vţdy po ukončení pololetí a dále na čtvrtletních pedagogických radách. Další formou pomoci těmto ţákům podle stupně postiţení byla individuální péče především učitelů českého jazyka. Zavedení speciálních krouţků na 2. stupni pro tyto ţáky se osvědčilo. Učitelé v hodinách přistupují k těmto ţákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným ţákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto ţáky menší nároky neţ na ostatní ţáky, je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých ţáků.. Na ţádost zákonných zástupců by mohli být ţáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou se nejčastěji omezuje jen na odborné vyšetření ţáků doporučených školou. Širší spolupráce se uplatňuje se Speciálním pedagogickým centrem v Českých Budějovicích. 3.4 Třídy s rozšířenou výukou viz výroční zprávy Podmínky pro vzdělávání ţáků nadaných Ano částečně ne upravené vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace ţáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou moţností volby na straně ţáka 8

9 Na škole máme rozšířenou výuku cizích jazyků (dobíhá 9. ročník). Za uplynulé období jsme odstranili značně nevýhodné dělení ţáků na více a méně talentované ţáky, provádíme rozšířenou výuku cizích jazyků dělením na skupiny ze dvou paralelních tříd. Rozšířená výuka probíhá bez zvláštních problémů. Při výuce jazyků je třeba se více zaměřit na komunikativní schopnosti ţáků. 3.5 Zájmové krouţky v rámci školní druţiny Pořadové číslo Název Počet ţáků Vychovatelka 1 Pracovní 15 p. Hanzlová 2 Výtvarný 20 p. Hazuková 3 Sportovní 18 p. Hanzlová 4 Ruční práce 19 p. Pixová 5 Hudebně pohybový 19 p. Pixová Materiální vybavení školní družiny Prostory školní druţiny, školního klubu Vybavení školní druţiny, školního klubu Pro tuto činnost jsou vyčleněny 3 samostatné místnosti a kabinet pro vychovatelky. Dále vychovatelky vyuţívají i další prostory školy jako učebnu dramatické výchovy, tělocvičny, školní hřiště, učebny pracovních činností apod. Vybavení nábytkem je dostačující, na vybavení hračkami, materiálem vyuţíváme finanční prostředky, které získáme příspěvkem na činnost od rodičů. ŠD má k dispozici dostupnou současnou techniku audiosestavu, magnetofony, televizi, video, počítače. Školní druţina plní funkci pro kterou je zřízena. Celá její činnost byla rozdělována do poznávacích, rekreačních a vzdělávacích aktivit, byla dostatečně pestrá s potřebným zájmem dětí. Vychovatelky organizují celou řadu akcí pro ţáky. Celkově je moţno hodnotit práci školní druţiny jako velmi dobrou Kontrolní činnost Pro kontrolní a hospitační činnost má ředitel školy zpracován Plán kontrolní činnosti. Ten stanovuje frekvenci a oblasti kontrol v jednotlivých úsecích s konkrétní zodpovědností za jednotlivé oblasti (dokumentace, hospitace, prohlídky a revize). Hospitační činností je pověřena i zástupkyně ředitele školy. 3.7 Výchovné poradenství Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů ţáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných ţáků, pomoc při řešení osobních problémů ţáků. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Kontakt se ţáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP ţákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v ţákovských kníţkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. 9

10 3.8 Preventista sociálně patologických jevů Činnost metodičky prevence sociálně patologických jevů se řídí plánem metodiky prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové Ţáci vyšších ročníků se účinně spolupodílí na vytváření pravidel chování ve třídě. Aktivně se podílejí na estetickém vzhledu učebního prostředí. Velký důraz je kladen na psychohygienu učení, tvůrčí jednání ţáků, udrţování partnerských vztahů, otevřenou komunikaci, řešení problémových situací a vyjadřování osobních postojů k probíraným tématům. Tím se dařilo důsledně rozvíjet osobnostní a sociální cítění ţáků. Praktické řešení navozených problémových situací účinně působilo na myšlení ţáků, evokovalo jejich pruţné jednání i uvědomění si významu týmové spolupráce. Ţáci cíleně získávali praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe. Negativním jevem je chování některých jedinců, kteří narušují práci kolektivu a vztahy ve třídě. 4. Vzdělávací program školy 4.1 Vzdělávací programy vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu (viz 11 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Základní škola - rozšířené vyučování jazyků č.j / Základní škola - rozšířené vyučování tělesné výchovy č.j / Učební plán školy viz výroční zprávy a) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, b) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířenou výukou jazyků, čj / , c) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č.j / d) Učební plán školního vzdělávacího programu Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu, č.j / Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených ţáků Míčové hry basketbal 6.-9.ročník 18 Plavání 3 skupiny 18 Informatika 19 Přírodovědná praktika 13 10

11 4.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet dělených hodin Jsou uváděny pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrţeny. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. Kontrola naplňování učebních osnov je účinná. Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a školního vzdělávacího programu Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu. 2 třídy měly rozšířenou výuku cizích jazyků. Ţáci ročníku, kteří jsou zařazeni do výuky plavání, mají tuto výuku v rámci rozšířené výuky jako volitelný a nebo nepovinný předmět. Většina ze 41 dělených hodin bylo ve výuce cizích jazyků. Nepovinné a volitelné předměty jsou v souladu se zaměřením školy plavání, basketbal, informatika a německý jazyk. 5. Vyřizování stíţností, oznámení podnětů Byla věnována potřebná pozornost i oznámením, podnětům a připomínkám ze strany rodičů, které neměly charakter stíţnosti a byly řešeny vzájemnou dohodou mezi pracovníkem školy a zákonným zástupcem ţáků. Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič - třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátili na členy vedení školy. V naprosté většině případů šlo o připomínky ke klasifikaci. 6. Výsledky průzkumu mezi rodiči, učiteli, ţáky 6.1. Výsledky průzkumu mezi rodiči Rodičům byl předloţen velmi jednoduchý dotazník - aby se vyjádřili volným stylem k práci školy, co se jim líbí a nelíbí. Analýza - rodiče Zakrouţkujte prosím u kaţdé věty některou z hodnot 1-5 (1 - rozhodně souhlasím, 2 - souhlasím, 3 - částečně souhlasím i nesouhlasím, 4 - spíš nesouhlasím,5 - rozhodně nesouhlasím). Pokud se nechcete nebo nemůţete vyjádřit, zakrouţkujte otazník ? 1 Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve 50% 38% 10% 2% 0% 0% škole 2 Jsem spokojen s hodnocením a klasifikací 57% 32% 9% 2% 0% 0% ţáků 3 Na mé dítě jsou kladeny příliš vysoké 5% 13% 17% 42% 22% 1% poţadavky na znalosti 4 Nabídka nepovinných a povinně volitelných předmětů je dostatečná / především pro ţáky 6.-9.ročníku/ 24% 28% 8% 3% 5% 32% 11

12 5 Doba, kterou tráví dítě ve škole, je příliš 7% 8% 19% 31% 33% 2% dlouhá 6 Doba, kterou tráví dítě doma přípravou na 4% 11% 21% 35% 26% 3% vyučování, je příliš dlouhá 7 Organizace školy je správná (rozvrh, 53% 37% 4% 2% 4% 0% přestávky, vstup do školy, ) 8 Jsem spokojen s prací školní druţiny 35% 16% 4% 0% 2% 43% 9 Moje dítě se cítí ve škole bezpečně 52% 35% 6% 2% 3% 2% 10 Jsem dostatečně informován o mém dítěti 66% 28% 6% 0% 0% 0% (třídní schůzky, ţákovské kníţky, )? 11 Ţáci by měli mít od 5. ročníku na různé 28% 36% 22% 4% 5% 5% předměty různé učitele 12 Nabídka školních akcí (výlety, lyţařské 53% 32% 10% 4% 2% 0% kurzy, divadelní představení, exkurze ) je dostatečná 13 Jsem spokojen s prostory školy a jejich 53% 37% 5% 2% 2% 1% vybaveností 14 Jsem spokojen s tím, ţe moje dítě 68% 30% 0% 0% 1% 1% navštěvuje tuto školu 15 Lépe mně vyhovují konzultace s učiteli neţ klasické třídní schůzky 40% 37% 10% 3% 2% 8% 6.2. Výsledky průzkumu mezi učiteli - anonymní Zakrouţkujte u kaţdé věty některou z hodnot 1 5 / 1-rozhodně souhlasím, 2 souhlasím, 3 částečně souhlasím i nesouhlasím, 4 spíš nesouhlasím, 5 rozhodně nesouhlasím /, Pokud se nechcete nebo nemůţete vyjádřit, zakrouţkujte otazník ? 1, Škola jako celek poskytuje dětem dobrou úroveň 78% 22% 0% 0% 0% 0% vzdělání 2, Škola poskytuje dětem dostatek příleţitostí 52% 48% 0% 0% 0% 0% vzdělávat se podle jejich zájmů 3, Učitelé naší školy jsou na svojí práci dobře 44% 56% 0% 0% 0% 0% připraveni 4, Učitelé v naší škole spolupracují 44% 56% 0% 0% 0% 0% 5, Vzdělávání v naší škole je dobře organizováno 65% 35% 0% 0% 0% 0% 6, Domácí příprava ţáků je dostatečná 0% 48% 44% 4% 4% 0% 7, Školní řád je správný, stanoví jasná pravidla 78% 22% 0% 0% 0% 0% 8, Přestupky proti školnímu řádu ze strany ţáků jsou 17% 39% 44% 0% 0% 0% dostatečně trestány 9, Přestupky při nedostatečném plnění řádu pro učitele 22% 48% 4% 0% 0% 26% jsou dostatečně trestány 10, Většina dětí se nebojí zeptat učitele, kdyţ jim něco 70% 26% 0% 4% 0% 0% není jasné 11, Rodiče mají dostatek moţností informovat se o 87% 13% 0% 0% 0% 0% úspěších i problémech svého dítěte 12, Konzultační dny pro poskytování informací 31% 35% 22% 4% 4% 4% rodičům povaţuji za vhodnější neţ třídní schůzky 13, Přáním i názorům rodičů je vţdy nasloucháno 78% 22% 0% 0% 0% 0% 12

13 14, Jsem spokojen s moţnostmi vyjadřovat se 48% 39% 13% 0% 0% 0% s zasahovat do zásadních rozhodnutí, které se týkají chodu školy 15,Cítím se součástí školy 91% 9% 0% 0% 0% 0% 16, Je zavedení rámcových vzdělávacích programů a 4% 31% 44% 17% 4% 0% následně školních vzdělávacích programů pro naše školství nutnou záleţitostí 17, Při hodinách by se měly více vyuţívat počítače, 4% 57% 35% 4% 0% 0% video, zpětné projektory 18, Vedu ţáky k tomu, aby si sami vyhledávali nové 48% 48% 4% 0% 0% 0% poznatky v učebnici, na internetu apod. 19, Na dítě jsou v současné době kladeny vysoké 4% 22% 44% 22% 8% 0% poţadavky na znalosti 20, Škola podporuje u dětí spolupráci a vzájemnou úctu 61% 31% 8% 0% 0% 0% Učitelé se dále písemně vyjadřovali k těmto otázkám: 1, Oblasti práce ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků: výsledky srovnávacích testů -SCIO,CERMAT, RVC výsledky vzdělávacího procesu výsledky přijímacích zkoušek na střední školy výsledky soutěţí a olympiád sportovní úspěchy estetické prostředí školy dobré hodnocení školy na veřejnosti chování ţáků na mimoškolních akcích 2, Oblasti práce školy, ve kterých je třeba úroveň zlepšit: přísnější kázeňská opatření při přestupcích ţáků. zaměřit se na vztahy mezi ţáky komunikace mezi učiteli a rodiči důslednost při práci se ţáky spolupráce s mimoškolními orgány (lékař, psycholog, policie ) 3, Další vzdělávání učitelů co zlepšit, včetně návrhů na lepší využívání získaných poznatků pestřejší výběr seminářů a jejich dostupnost větší informovanost ostatních vyuţívání progresivních metod ve vyučování výukové programy, internet 4,Akce dalšího vzdělávání, které nemají charakter jednorázových akcí: řešení problémových situací s psychologem, jak řešit problémové situace nejen se ţáky, ale i s rodiči, jak pracovat s problémovými ţáky, poradna právního a sociálního pracovníka, řešení krizových situací, kurz protistresových technik pro učitele s vyuţitím pro ţáky. 13

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí. Vlastní hodnocení školy

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí. Vlastní hodnocení školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí Vlastní hodnocení školy 2007/2008 až 2009/2010 Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vlastní hodnocení školy ( evaluační zpráva ) za období září 2008 červen 2009

Vlastní hodnocení školy ( evaluační zpráva ) za období září 2008 červen 2009 Vlastní hodnocení školy ( evaluační zpráva ) za období září 2008 červen 2009 podle 11 a 12 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákonu, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb. 8, 9 a vyhláškou

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Milešovice 112, 683 54 p. Otnice, tel.: 544 240 013, e-mail: zs.milesovice@seznam.cz Vlastní hodnocení školy Školní rok

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY 1. Metodika vlastního hodnocení školy 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY soulad školního programu s RVP další programová nabídka např. pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více