KRIMINALITA A RIZIKOVÁ MÍSTA CENTRÁLNÍHO A VNITŘNÍHO MĚSTA: SONDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIMINALITA A RIZIKOVÁ MÍSTA CENTRÁLNÍHO A VNITŘNÍHO MĚSTA: SONDA"

Transkript

1 JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí. In Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. eds.: Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, s KRIMINALITA A RIZIKOVÁ MÍSTA CENTRÁLNÍHO A VNITŘNÍHO MĚSTA: SONDA DO NÁZORŮ OBYVATEL VYBRANÝCH PRAŽSKÝCH ČTVRTÍ JANA JÍCHOVÁ, JANA TEMELOVÁ Abstrakt Výzkumu kriminality v urbánním prostředí je v akademické obci tradičně věnována poměrně velká pozornost. Řada studií poukazuje na vyšší výskyt sociálně patologických jevů ve vnitroměstských zónách, který se projevuje rovněž v horším bezpečnostním klimatu rezidenčních čtvrtí centrálních a vnitřních měst. Ústředním tématem tohoto příspěvku je vnímání bezpečnosti a situace na poli kriminality ve dvou odlišných zónách města: v historickém centru, které reprezentuje Praha 1, a v původně dělnické čtvrti vnitřního města zastoupené Prahou 3. V prvním kroku je hodnocena územní diferenciace kriminality na základě statistických dat, a to pomocí porovnání intenzity a struktury trestné činnosti v pražských zónách s důrazem na sledované městské části. Druhý krok, výzkum vnímání bezpečnosti v případových územích, vychází z dotazníkového šetření a je založen na identifikaci míst, která obyvatelé vnímají v okolí svého bydliště jako riziková, a důvodů, které k vnímání rizikovosti vedou. Výsledky empirické studie potvrzují podobnost typu rizikových míst v centrálních i vnitřních čtvrtích Prahy, avšak poukazují na odlišnou váhu a strukturu důvodů na straně sociálního a fyzického prostředí, které jsou asociovány s pocitem ohrožení v obou sledovaných rezidenčních prostředích. Klíčová slova: kriminalita, bezpečí, riziková místa, centrum města, vnitřní město, Praha 1. Úvod Centrální a vnitřní části měst jsou tradičně spojovány s výskytem sociálních problémů, včetně vyšší úrovně trestné činnosti a z ní plynoucího nižšího pocitu bezpečí místních obyvatel (např. Burgess 1925, Smith 1986, Johnston a kol. 2000). Zatímco studium rozmístění kriminality ve městech patří k relativně dlouhodobým zaměřením sociálně vědních oborů, vnímání strachu ze zločinu se dostává do popředí zájmu výzkumníků i praktiků až

2 později. V českém prostředí se otázky spojené s kriminalitou, jejím výskytem, percepcí, příčinami i důsledky pro kvalitu života obyvatel stávají aktuálním tématem až v posledních dvaceti letech v kontextu nové politicko-společenské situace. Praha, podobně jako metropole jiných zemí, je nejen místem koncentrace lidí a jejich aktivit, ale rovněž územím s nadprůměrnou úrovní trestné činnosti (Marešová a kol. 2010). Nejexponovanější oblasti z hlediska kriminality pak v rámci hlavního města představují jeho centrální a vnitřní části (Temelová a kol. 2012). Z hlediska každodenního života a pohybu obyvatel je rozhodující nejen četnost kriminálních deliktů, ale též poznání konkrétních míst v městské struktuře, které lidé spojují s rizikem ohrožení. K tomuto poznání může významně přispět právě geografický výzkum. Cílem tohoto příspěvku je porovnat úroveň kriminality a vnímání na ni vázaného pocitu ohrožení obyvateli ve dvou vybraných pražských městských částech, v Praze 1 tvořící historické centrum metropole a v Praze 3 reprezentující původně dělnickou oblast vnitřního města. Úroveň kriminality je hodnocena na základě porovnání intenzity a struktury trestné činnosti v pražských zónách a sledovaných městských částech. Výzkum pocitu bezpečí obyvatel v místě bydliště je založen na identifikaci míst, která lidé považují ve svém okolí za riziková a na rozpoznání důvodů, které pocity ohrožení z kriminality vyvolávají. Empirická studie je zasazena do teoretické diskuse věnované jak výzkumu kriminality v centrálních a vnitřních částech měst, tak konkrétním místům, které lidé spojují s intenzivnějším pocitem strachu/obav ze zločinu. 2. Kriminalita v centrálních a vnitřních částech měst Problematika kriminality a jejího rozmístění ve městě byla studována již v 19. století tzv. evropskými kartografickými kriminalisty, ale rovněž kriminology či psychology (Fields 1990, Weisburd a kol. 2009). Právě na jejich výzkumy navázali na počátku 20. století autoři Healey a Bronner (1916, 1933), kteří se zaměřili na studium delikvence mladistvých. Význam jejich výzkumů spočívá mj. ve vyvrácení do té doby přijímané představě o specifických antropometrických, psychických a inteligenčních znacích pachatelů (např. tělesná konstituce, tvar hlavy, duševní chorost, nízká inteligence apod.). Pokračování tohoto směru výzkumu pak přinášejí práce F. M. Thrashera (1928, 1933), jehož výzkum gangů a kriminality mladistvých poukázal nejen na význam studia delikventních jedinců, ale též na důležitou roli sociálního kontextu a komunity. Příčinu delikvence spatřoval v disorganizaci života v tehdejších amerických velkoměstech, především ve slumech.

3 Velký posun ve výzkumu delikvence a kriminality přinesla chicagská škola, zejména pak teorie sociální disorganizace (social disorganisation theory) a práce autorů Shawa a McKaye (1942), kteří navázali na rozsáhlý výzkum sociálně prostorové organizace tehdejších měst (Burgess 1925). Ve vnitřním městě, v tzv. tranzitní zóně, se podle Burgesse (1925) koncentrují patologické jevy, včetně kriminality, a to zejména v důsledku imigračního a fluktuačního charakteru tohoto území. Burgessův zonální model města i teorie sociální disorganizace spojují oblast vnitřního města a centra nejen s vyšší kriminalitou a častějším deviantním chováním, ale též s ekonomickou deprivací, fyzickým úpadkem a dalšími sociálními problémy (Johnston a kol. 2000). Právě Shaw a McKay (1942), kteří sledovali lokalizaci kriminální činnosti a mladistvých pachatelů, podtrhli souvislost kriminality a delikvence s výskytem ostatních sociálních problémů a upozornili na klíčový vliv čtvrti, tedy sociálních a kulturních charakteristik lokálního prostředí. Detailní pohled na fungování komunity a lokálních gangů v italském slumu vnitřního města pak přináší studie W. F. Whyta (1943) Street Corner Society. Na práci sociologů chicagské školy i předchozí výzkumy kriminálního chování později navázali například Cohen a Felson (1979), Smith (1986) nebo Herbert (1989). Koncem 60. let a na počátku 70. let minulého století došlo k eskalaci sociálních problémů v amerických městech, jež byly do značné míry spojeny s tehdejší hospodářskou recesí. Řada výzkumů se proto zaměřila na hledání příčin a možných řešení těchto problémů, kriminalitu nevyjímaje. Kniha amerického geografa W. W. Bungeho (1971) Fitzgerald: Geography of Revolution byla jednou ze zlomových prací, které používaly radikálně odlišný způsob vědeckého výzkumu založeného mj. na osobní politické angažovanosti a na úsilí o řešení problémů v dotčených lokalitách. Bungeho (1971) studie se zaměřuje na vývoj lokality Fitzgerald, slumu v industriální části Detroitu, život místních obyvatel a zejména na problematiku rasismu a komplikovaných vztahů mezi černošskými a bělošskými obyvateli, které přerostly v eskalaci násilí a kriminality. Nejen kvůli revolučnímu přístupu, ale rovněž v důsledku nekoherentnosti textu a nejasného metodického postupu se kniha setkala se silnou vlnou kritiky (např. Lewis 1973). Vedle případových studií lokalit bylo předmětem zájmu akademiků též diferencované rozložení kriminality a patologických jevů ve městě. Phillips (1972, cit. v Smith 1986: 6) ve svých výzkumech odhalil jak klesající výskyt některých trestných činů směrem od centra města (např. krádeží aut, obchodních loupeží a vloupání), tak i specifické územní klastry spojené s místy znásilnění, majetkových trestných činů a kapsářství. Vyšší intenzitu výše zmíněných trestných činů v centrálních částech měst vysvětluje vysokou koncentrací

4 obyvatel, turistů, obchodů a služeb. Na práci Phillipse, i na dřívější studie diferenciace kriminality v městském prostředí, navázala Smith (1986), která rovněž poukázala na specificky vyšší výskyt některých trestných činů v oblastech centrálního a vnitřního města (např. krádeže, vloupání, loupeže, vandalismus, sexuální obtěžování) a z toho plynoucí silnější strach ze zločinu u místních obyvatel. Řada autorů hledala příčiny tehdejších sociálních a ekonomických problémů v širším kontextu procesů probíhajících ve městech. Například Reid (2003) spojuje narůstající problémy s ekonomickou situací 70. let 20. století a zejména s posilováním sektoru služeb na úkor průmyslu, které přineslo nezaměstnanost (a následně i nárůst kriminality) především u obyvatel centrálních a vnitřních měst. Otázku nezaměstnanosti a navazujících sociálních problémů obyvatel vnitřního města pak rozvinul W. J. Wilson (1987) v knize The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Nedostatek pracovních příležitostí a nekvalitní fyzické prostředí ve vnitřních městech vede řadu rodin k odchodu do suburbií, zatímco v centrálních čtvrtích zůstávají zachyceny sociálně a ekonomicky vyloučené domácnosti (Wilson 1987). Životní podmínky v ghettech postižených ekonomickou deprivací, vysokou fluktuací obyvatel, izolací a v některých případech i anonymitou prostředí pak vedou k rozvoji šedé ekonomiky, kriminality a sociálně patologických jevů. Negativní vliv sociálního prostředí čtvrti na životní strategie obyvatel pak dokazuje například výzkum vnitroměstské čtvrti Villan v jihovýchodním Londýně zaměřený na kriminální a deviantní chování mladistvých (Foster 1990). Příčiny sociálních a ekonomických problémů spojených s kriminalitou však mohou být podle Curtise (1998) v různých městech velice odlišné. Při porovnání několika amerických měst identifikoval výrazné odlišnosti v závislosti na etnické struktuře obyvatel, podílu migrantů, diferenciaci pracovních příležitostí a situaci na realitním trhu. Za nejpodstatnější faktory ovlivňující úroveň kriminality proto pokládá specifika konkrétních měst a lokalit, jejich sociální i fyzické prostředí a vliv rodiny a komunity. Výzkum role komunity ve vztahu k pocitu bezpečí a prevenci kriminality zůstává aktuální i v současné době. Pozornost je věnována roli neformální sociální kontroly (Brewer a kol. 1998), vlivu komunitní politiky (Clear a Corbett 1998), roli lokálních organizací, dobrovolných sdružení a sítí přátelských a příbuzenských vztahů (Morenoff a kol. 2001). O vysvětlení odlišné úrovně kriminality v různých komunitách se pokusil Sampson (2006), který apeloval na studium procesů a vztahů nejen v samotné komunitě, ale též v širším kontextu okolních území. Kriminalita a strach/obavy ze zločinu patří mezi stále důležitější výzkumná témata i v českém prostředí, ačkoli jejich výzkum u nás nemá zdaleka tak dlouhou tradici jako

5 v západní Evropě a Spojených státech amerických. Problematice strachu/obav ze zločinu se v 90. letech 20. století věnoval sociolog J. Buriánek, který se zabýval jak vnímáním kriminality českou veřejností (Buriánek 1994, 2001), tak metodikou kriminologického výzkumu (Buriánek 2005) a delikvencí specifických skupin (např. mládeže, Podaná a Buriánek 2008). Pecháčová a kol. (1998) studovali vztah mezi pocitem ohrožení kriminalitou a socio-demografickými charakteristikami obyvatel (např. věk, zdraví, bohatství). Sessar (2001) se v článku věnovaném strachu z kriminality v post-socialistických společnostech zamýšlel nad otázkou, zda je nižší pocit bezpečí vázán pouze na samotný zločin, či je též odrazem nálad spojených s hlubokými politicko-ekonomickými změnami ve společnosti. Několik výzkumů bylo věnováno rovněž vnímání bezpečnosti a strachu ze zločinu v konkrétních městech a čtvrtích, například studie Schmeidlera (2002) z Hodonína nebo výzkum Temelové a kol. (2012) zaměřený na Prahu. Kriminalitu v hlavním městě studoval také Čermák (2008), který sledoval rozložení různých druhů trestných činů a jejich vztah k vybraným charakteristikám populace / území. Širokou škálu aspektů kriminality analyzují pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, od přehledových statí o vývoji úrovně a struktury kriminality (např. Marešová, Scheinost 2001, Cejp 2010, Scheinost a kol. 2010), přes studie zabývající se aplikací metod a technik (např. Cejp 2011) až po analýzy pachatelů (např. Trávníčková a Zeman 2010) a postojů veřejnosti (např. Martinková 2007, Večerka a kol. 2007). V posledních letech roste rovněž zájem o tematiku kriminality a strachu ze zločinu mezi studenty a výzkumnými pracovníky některých univerzit. Kromě Policejní akademie vznikají takto zaměřené práce a studie například na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 3. Riziková místa a strach ze zločinu Města jsou tvořena celou řadou různých prostředí a míst, se kterými se pojí rozličné fyzické a sociální charakteristiky, aktivity, funkce i image. Kombinace vlastností místa a osobnosti člověka vede k odlišnému vnímání různých prostor, včetně hodnocení jejich rizikovosti z pohledu kriminality. Vliv má samozřejmě též řada dalších faktorů, například mediální zpravodajství nebo špatná osobní zkušenost, které vyvolávají zvýšený pocit strachu z určitého typu míst. Dřívější výzkumy ukazují, že za rizikové jsou považovány nejen opuštěné, fyzicky zanedbané a špatně osvětlené prostory (Gordon a Rieger 1989, Koskela a Pain 2000, Suau a

6 Confer 2005), ale též místa fluktuující a zalidněná (Newman 1972, Koskela a Pain 2000, Schmeidler 2002). Lidé proto pociťují obavy ze zločinu jak například v parcích (Gordon a Rieger 1989, Koskela 1999, Schmeidler 2002, Suau a Confer 2005), tak i na náměstích, nádražích a v okolí nočních podniků (Cozens a kol. 2003, Temelová a kol. 2012). Důvody, které ke vnímání rizikovosti výše zmíněných míst vedou, jsou však odlišné. V zásadě lze rozlišit faktory vázané na fyzické prostředí místa a faktory spojené s přítomností specifických osob. Mezi základní fyzické charakteristiky negativně ovlivňující vnímání rizikovosti některých míst patří již zmíněná opuštěnost, zanedbanost a nepořádek, významnou roli hraje rovněž tma, nedostatečné osvětlení a nepřehlednost okolí (Warr 1990, Atkins a kol. 1991, Suau a Confer 2005). K rizikovým skupinám osob, které vyvolávají pocit strachu, bývají nejčastěji řazeny party mládeže (Gordon a Rieger 1989), lidé pod vlivem drog či alkoholu a bezdomovci (Schmeidler 2002, Cozens a kol. 2003). Zejména v amerických městech patří mezi rizikově vnímané skupiny též příslušníci etnických menšin, např. černoši či Hispánci (Sampson a Wilson 1995, Pain 2001). V evropských městech není etnicita v kontextu rizikovosti lokalit vnímána tak intenzivně. Je však nezbytné upozornit, že odlišní lidé mohou vnímat stejný prostor naprosto rozdílně v závislosti na jejich individualitě, emocionalitě, postojích i aktuálním psychickém a fyzickém rozpoložení apod. Místa, kde se lidé necítí bezpečně, lze dělit podle různých kritérií. V tomto článku využíváme rozdělení podle otevřenosti místa a jeho zaplněnosti lidmi, který při svých výzkumech aplikovaly Koskela a Pain (2000). Podle tohoto kritéria lze rozlišit čtyři základní kategorie míst (viz obrázek 1). Místa otevřená a prázdná charakterizují Koskela a Pain (2000) jako průchozí, volně přístupná a s nižší koncentrací lidí (zejména v noci). Lze sem zařadit parky, u kterých mohou pocit strachu posilovat další negativně vnímané atributy jako rozlehlost, nepřehlednost nebo nedostatečné osvětlení (Koskela 1999, Suau a Confer 2005). Dalším příkladem jsou ulice, stanice tramvají, nádraží a náměstí, kde je rizikovost zpravidla spojována s přítomností negativně vnímaných skupin (Schmeidler 2002, Cozens a kol. 2003). U míst otevřených a zaplněných přidávají Koskela a Pain (2000) k charakteristikám průchodnosti a volné přístupnosti navíc vyšší koncentraci lidí a tedy i přítomnost rizikových skupin (např. zlodějů, žebráků, bezdomovců). V menší míře je přihlíženo k rizikovosti tohoto prostředí v kontextu jeho fyzických charakteristik. Roli zde ovšem hrají specifika různých lokalit, např. horší fyzické prostředí některých čtvrtí je reflektováno v silnějším pocitu ohrožení u místních obyvatel (Jíchová 2009). Zařazení některých míst do určité kategorie je

7 však nejednoznačné a závisí jak na konkrétních podmínkách daného místa (např. na architektuře a designu), tak na denní době. Příkladem jsou náměstí, která mohou být v odpoledních hodinách zaplněná lidmi (rizikovost je zde pak spojena s nebezpečím okradení apod.), ale v noci opuštěná (riziko přepadení, obtěžování apod.). Obdobně se liší vnímání zapadlých postranních uliček a hlavních ulic i některých parků. K místům uzavřeným a prázdným patří podchody, tunely, slepé ulice, zákoutí a v některých případech i stanice metra (Koskela a Pain 2000). Rizikovost těchto míst vyplývá zejména z jejich fyzického uspořádání a designu (např. nepřehlednost, zanedbanost, nedostatečná osvětlenost), které mohou vzbuzovat stísněnost, pocit omezeného pohybu a špatné možnosti odchodu (Atkins a kol. 1991, Pain 2000, Cozens a kol. 2003). Negativně je vnímána též absence lidí. Naproti tomu místa uzavřená a zaplněná jsou považována za riziková v důsledku vyšší koncentrace lidí, která přitahuje například pouliční kriminalitu. Příkladem jsou restaurace, nákupní centra, stanice metra či nádraží (Cozens a kol. 2003). Obrázek 1: Kategorizace rizikových míst podle jejich otevřenosti a zaplněnosti lidmi Zdroj: upraveno z Koskela a Pain (2000)

8 4. Metodika Analýza dat za kriminalitu na území Prahy umožňuje porovnání územního rozložení trestných činů v hlavním městě a poskytuje širší rámec pro navazující dotazníkové šetření vedoucí k identifikaci konkrétních typů míst vnímaných obyvateli jako rizikových. Statistická data o trestné činnosti v Praze, které shromažďuje Policejní prezidium ČR, pokrývají 51 místních oddělení policie 1, ze kterých se území hlavního města skládá. Práci s těmito daty znesnadňuje neskladebnost vymezených policejních jednotek do městských částí, za které je publikována řada údajů o struktuře obyvatelstva, domovnímu fondu apod. V případě Prahy 1 a Prahy 3 jsou nicméně policejní oddělení skladebná do území městských částí. Pro porovnání úrovně kriminality v různých částech města bylo využito rozdělení Prahy do čtyř zón: centrum, vnitřní město, vnější město a periferie (Ouředníček a kol. 2012). Do těchto zón byla přiřazena jednotlivá místní oddělení policie (MOP) 2. V případě, že MOP zasahovalo do více zón, byla příslušnost k zóně určena podle kombinovaného kritéria převažující populační a územní velikosti. Z analýzy byla vynechána statistika vedená za oblasti nádraží a letiště, které mají silně tranzitní charakter a kde by přepočet na obyvatele ovlivnil relevantnost výsledků 3. Pro porovnání úrovně a struktury kriminality v pražských zónách byly vybrány zločiny, které mohou negativně ovlivňovat pocit bezpečí místních obyvatel. Ze souhrnných kategorií se jedná o trestné činy násilné a mravnostní, krádeže prosté a krádeže vloupáním 4. Dále bylo zvoleno několik specifických trestných činů, které se váží k problematice pocitu bezpečí v místě bydliště a jsou lidmi citlivěji vnímány. Konkrétně jsou to loupeže, vraždy, znásilnění, kapesní krádeže, krádeže aut a věcí z aut, opilství a výtržnictví. Ačkoliv k některým vybraným zločinům dochází spíše sporadicky (např. ke znásilnění či vraždám), jejich vliv na pocit bezpečí je natolik výrazný, že je nelze opomenout. Důležité je rovněž poznamenat, že v analýze kriminality pracujeme pouze s registrovanou kriminalitou (tj. evidovanou ve statistikách Policie ČR). Ačkoli latentní kriminalita (neohlášená a nezjištěná) 1 Do roku 2005 bylo vymezeno 52 místních oddělení policie, poté došlo ke sloučení oddělení Můstek (dříve Hybernská) a Krakovská pod společné oddělení Krakovská. 2 Mapa zařazení MOP do jednotlivých zón se nachází v příloze 1. 3 Vymezené oblasti nádraží a letiště zahrnují velmi nízký počet obyvatel, což při přepočtu trestných činů na obyvatele podává neadekvátní obraz o páchané trestné činnosti. Trestné činy, ke kterým zde dochází, se váží především na cestující a turisty, méně pak na rezidenty. 4 Pro lepší představu uvádíme několik příkladů z každé kategorie: násilné činy - únosy, loupeže, rvačky, úmyslné ublížení na zdraví; mravnostní činy - znásilnění, pohlavní zneužívání, kuplířství; krádeže prosté kapesní krádeže, krádeže motorových vozidel, krádeže věcí z motorových vozidel; krádeže vloupáním krádeže v bytech, v obchodech, ve školách.

9 v ČR prokazatelně existuje (Marešová, Scheinost 2001) a nezanedbatelný je i její význam pro pocit bezpečí obyvatel, nelze ji bohužel do statistického hodnocení zahrnout. Případové studie vedoucí k identifikaci míst, která obyvatelé považují v okolí svého bydliště za riziková ve vztahu ke kriminalitě, byly realizovány ve dvou pražských městských částech, v Praze 1, zatupující centrum města, a v Praze 3, zastupující vnitřní město (viz obrázek 2). Praha 1 představuje historické jádro metropole, které je v posledních dvou dekádách výrazně ovlivňováno procesem komercializace i rozvojem turistického ruchu. Praha 3 je tvořena tradičními rezidenčními dělnickými čtvrtěmi Žižkova a Jarova, jejichž největší rozvoj spadá do 19. století. Současný vývoj území je však značně diferencovaný. Obrázek 2: Poloha případových městských částí Prahy 1 a Prahy 3 v rámci hlavního města Zdroj: ArcČR 500 Pro sběr dat bylo využito dotazníkového/anketárního šetření realizovaného v letech Otázky směřovaly jednak ke zhodnocení celkového pocitu bezpečí v místě bydliště, jednak k odhalení konkrétních míst, která obyvatelé považují za nebezpečná, a důvodů, které k tomuto vnímání vedou. Celkově se podařilo shromáždit 335 správně vyplněných dotazníků, z toho 189 z Prahy 1 a 146 z Prahy 3. V obou případech byla použita metoda výběru na základě dostupnosti (Hendl 2004). Obyvatelé Prahy 1 byli kontaktováni prostřednictvím místních institucí (základní a mateřské školy, Informační centrum Prahy 1) a výzvy v komunikačních kanálech městské části Praha 1 (webové stránky, Měsíčník). Obyvatelé Prahy 3 byli osloveni prostřednictvím místních institucí (základní školy, knihovny,

10 volnočasová centra), tazateli ve vytipovaných lokalitách a metodou sněhové koule (nabalování přes známé rezidenty). Ve vzorku převažují v obou případových lokalitách ženy (60 % v Praze 3, 70 % v Praze 1), což je dáno jak tématem výzkumu, tak i obecně vyšší ochotou žen participovat na výzkumu, v Praze 1 umocněném vysokým podílem dotazníků získaných prostřednictvím škol. Dominance tohoto způsobu sběru dat v centru města se projevuje též ve vyšším zastoupení lidí v rodičovském věku (25-54 let) na úkor nejmladších a nejstarších věkových kategorií (viz tabulka 1). Přestože realizované šetření nepovažujeme v žádném případě za reprezentativní, domníváme se, že přineslo užitečné informace o vnímání rizikovosti prostředí rezidenty vybraných čtvrtí centrální a vnitřní Prahy. Tabulka 1: Struktura respondentů šetření podle pohlaví a věku Věk Muži Ženy Praha 1 Praha 3 Praha 1 Praha let 9 % 14 % 4 % 11 % let 44 % 34 % 47 % 29 % let 37 % 22 % 42 % 21 % let 9 % 20 % 6 % 22 % 70 a více let 2 % 10 % 2 % 17 % Zdroj: dotazníkové šetření, Praha 1 (n = 189), Praha 3 (n = 146). Poznámka: Věková struktura respondentů z Prahy 3 je téměř totožná s věkovou strukturou obyvatel této městské části. U respondentů z Prahy 1 jsou zřetelná vychýlení u mladší a střední věkové kategorie (25 54 let), což ovlivnil vysoký podíl navrácených dotazníků od rodičů žáků mateřských a základních škol. 5. Kriminalita v pražských zónách V souvislosti s politicko-společenskými změnami dochází v České republice v první polovině devadesátých let k prudkému vzestupu kriminality (Marešová, Scheinost 2001). Hlavní město Praha, podobně jako metropole jiných zemí, pak představuje území, kde úroveň trestné činnosti dosahuje v porovnání s ostatními regiony nejvyšších hodnot: v Praze se koncentruje přibližně čtvrtina trestných činů v zemi a při přepočtu na obyvatele dosahuje hlavní město zhruba dvojnásobných hodnot v porovnání s celorepublikovým průměrem (Temelová a kol. 2012). Z hlediska struktury trestné činnosti je v Praze vyšší především úroveň majetkové a násilné kriminality (Temelová a kol. 2012). Rozdíly v úrovni kriminality uvnitř Prahy jsou poměrně výrazné a potvrzují odlišnou intenzitu trestné činnosti v centru a ve vnitřním městě oproti zbylým zónám města. Ze

11 statistických dat nicméně nelze zcela potvrdit klesající úroveň kriminality směrem od centra města k jeho okrajům u všech typů trestných činů. Centrum sice představuje oblast s nejvyšším počtem trestných činů na obyvatele, nicméně periferie dosahuje u některých druhů kriminality (např. krádeže vloupáním) poměrně vysoké intenzity srovnatelné s vnitřním městem (viz tabulka 2). Městská periferie je tvořena z velké části rodinnými domy, které mohou být, zejména v oblastech nové výstavby, atraktivním terčem pro zloděje (spíše než např. panelové domy typické pro zónu vnějšího města). Tabulka 2: Rozložení typů trestných činů podle zón Prahy Zóna města Městské centrum Vnitřní město Vnější město Městská periferie Násilné trestné činy Mravnostní trestné činy Krádeže prosté Krádeže vloupáním Celková kriminalita 71,3 2,3 1483,9 153,9 2271,5 23,3 1,7 444,4 83,2 729,3 16,2 1,4 301,1 58,2 487,9 16,1 1,3 301,9 81,4 540,4 Praha 21,9 1,5 421,0 75,6 684,1 Zdroj: Policejní prezidium ČR ( ) Poznámka: Tabulka zachycuje tříleté průměry ( ) počtu trestných činů přepočtených na obyvatel. Rovněž rozmístění vybraných konkrétních zločinů potvrzuje jejich dominantní koncentraci v městském centru, zatímco vnitřní město vykazuje oproti ostatním zónám, vyjma krádeží, jen mírně nadprůměrnou intenzitu sledovaných trestných činů (viz tabulka 3). Nejzřetelněji se projevuje dominance centra v případě kapesních krádeží, což je do značné míry způsobeno vysokou koncentrací lidí, zejména turistů, kteří se stávají častým terčem kapsářů. V centru města se rovněž ve vyšší míře odehrávají závažnější zločiny (zejména loupeže, ale i vraždy) a trestné činy spojené s narušováním veřejného pořádku (rvačky, výtržnictví, poškozování cizí věci) a užíváním návykových látek (opilství, držení nedovolených psychotropních látek). Tyto trestné činy jsou rovněž vázány na značnou koncentraci a různorodost přítomných osob, služeb, zábavních podniků a podobných zařízení v oblasti městského centra. Oproti tomu rozložení případů znásilnění, které představuje důležitý faktor vnímání bezpečnosti prostředí ženami, není výrazně vázáno na zónu města a je

12 v rámci Prahy rozloženo relativně rovnoměrně. Řada případů znásilnění se odehrává v domácím prostředí a není tudíž striktně vázána na veřejný prostor a charakter jednotlivých čtvrtí. Centrum města vychází v porovnání s ostatními zónami lépe z hlediska intenzity krádeží aut, kterými je naopak nejvíce zasaženo vnitřní město. Zde lze vidět určitou souvislost se snadností zpeněžení odcizených věcí například v zastavárnách. Tento trestný čin však patří obecně k nejčastějším trestným činům ve všech městských zónách. Tabulka 3: Vybrané trestné činy podle zón Prahy Zóna města Loupeže Násilné trestné činy Rvačky Vraždy Mravnostní trestné činy Znásilnění Krádeže kapesní Krádeže prosté Krádeže aut Krádeže věcí z aut Vloupání do bytů Krádeže vloupáním Vloupání do RD Majetkové trestné činy Poškozování cizí věci Výtržnictví Ostatní trestné činy Držení psych. látek Zbývající kriminalita Opilství Městské centrum Vnitřní město Vnější město Městská periferi e 29, 9 11, 0 0,1 0,9 0,9 589, 4 47,7 202,1 25,9 0,6 51,7 12,6 10,1 0,0 0,3 0,7 61,5 61,4 193,9 20,0 3,3 28,9 3,1 4,7 7,5 7,0 0,0 0,2 0,8 28,0 56,3 128,1 10,9 3,9 21,7 2,1 2,9 5,3 4,7 0,1 0,2 0,6 18,5 53,1 128,9 4,1 15,9 23,6 2,3 2,9 9,2 Praha 9,7 0,0 0,3 0,7 69,1 57,6 160,9 15,2 4,4 26,4 3,1 4,0 7,1 Zdroj: Policejní prezidium ČR ( ) Poznámka: Tabulka zachycuje tříleté průměry ( ) počtu trestných činů přepočtených na obyvatel. 16, 7 Výše uvedené porovnání kriminality v pražských zónách potvrzuje i analýza konkrétní situace v Praze 1 a Praze 3. Oproti celoměstskému průměru dosahuje Praha 1 výrazně vyšší intenzity u téměř všech trestných činů (viz tabulka 4) 5. Ačkoliv Praha 3 není u většiny zločinů na úrovni centra města (výjimkou jsou krádeže aut a mravnostní činy), v porovnání s celou 5 Z uvedeného porovnání byla vynechána území nádraží. Kriminalita páchaná na těchto místech však může rovněž ovlivnit obraz celé lokality a pocit bezpečí. Nejčastější trestné činy odehrávající se na nádražích spadají do kategorie krádeží prostých a majetkových trestných činů (především poškozování cizí věci), vysokých počtů dosahuje zejména Hlavní nádraží.

13 Prahou vykazuje rovněž nadprůměrnou intenzitu kriminality. Vysoký počet nočních podniků a zastaváren na území Prahy 3 (Žižkova) lze považovat za jeden z faktorů související se zvýšeným výskytem krádeží aut i odcizováním věcí z nich. Z hlediska pocitu bezpečí místních obyvatel, především žen, je negativním jevem též nadprůměrná úroveň mravnostních trestných činů (pohlavní zneužívání, kuplířství) zaznamenaných v této městské části. Tabulka 4: Porovnání intenzity trestné činnosti v Praze 1 a Praze 3 Zóny města Násilné činy Z toho loupeže vraždy Mravnostní činy Z toho znásilnění Krádeže prosté Z toho Krádeže kapesní Krádeže aut Krádeže vloupáním Z toho Vloupání do bytů Vloupání do RD Celková kriminalita Praha 1 71,3 29,9 0,9 2,3 0,9 1483,9 589,4 47,7 153,9 25,9 0,6 2271,5 Praha 3 23,4 11,4 0,2 2,8 0,7 371,1 41,8 60,0 83,9 22,8 1,3 646,3 Zbylé MČ 19,4 8,6 0,3 1,4 0,7 370,6 43,6 58,4 71,5 14,2 4,8 606,9 Praha 22,1 9,7 0,3 1,6 0,7 424,0 69,1 57,6 76,2 15,2 4,4 689,1 Zdroj: Policejní prezidium ČR ( ) Poznámka: Tabulka zachycuje tříleté průměry ( ) počtu trestných činů přepočtených na obyvatel. 6. Rizikově vnímaná místa v centrální a vnitřní Praze Následující kapitoly představují výsledky empirické studie hodnotící vnímání ohrožení kriminalitou obyvateli Prahy 1 a Prahy 3. Nejprve je pozornost věnována pocitu bezpečí v místě bydliště, poté jsou diskutována riziková místa a důvody, které v obyvatelích při pohybu čtvrtí vyvolávají strach z kriminality. 6.1 Pocit bezpečí v místě bydliště Pocit bezpečí v místě bydliště představuje jeden z důležitých faktorů ovlivňujících intenzitu, časování i prostorový rozsah využití městského prostoru jeho obyvateli. Promítá se též do mentálních map, ve kterých si obyvatelé při průchodu městem označují riziková místa, a která pak ovlivňují dráhy i časování jejich pohybů územím. Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že zatímco během dne se převážná většina obyvatel Prahy 1 i Prahy 3 cítí v místě svého bydliště zcela či spíše bezpečně (cca 90 %), v nočních hodinách klesá podíl této skupiny ke zhruba padesáti procentům (viz obrázek 3). Odlišnosti v percepci bezpečnosti lze pozorovat jak mezi muži a ženami, tak mezi různými věkovými skupinami, což potvrzuje

14 zjištění řady domácích i zahraničních výzkumů (např. Ferraro 1995, Koskela 1999, Pain 2001, Fetchenhauer a Buunk 2005, Temelová a kol. 2012). V případě tohoto výzkumu je zajímavé porovnání pocitu bezpečí mezi muži a ženami v centru a ve vnitřním městě v nočních hodinách. Zatímco v Praze 3 podle očekávání výrazně převažuje podíl bojácných žen (47 % oproti 14 % mužů), nebezpečnost Prahy 1 je po setmění vnímána v podstatě shodně oběma pohlavími (podíl se u obou skupin pohybuje okolo 50 %). Mezi hlavní důvody nižšího bezpečnostního komfortu místních obyvatel patří především výskyt nepřizpůsobivých a podivných osob v různých částech pražského centra, který je vnímán negativně oběma pohlavími, i pocit nedostatečné policejní kontroly. Zároveň je třeba mít na paměti značnou exponovanost pražského centra pro kriminální aktivity, která se projevuje ve výrazně vyšší intenzitě trestné činnosti v této zóně. Obrázek 3: Pocit bezpečí v místě bydliště z pohledu obyvatel NOC -Praha 3 NOC -Praha 1 DEN -Praha 3 DEN -Praha 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano Spíš ano Spíš ne Ne Nevím Zdroj: dotazníkové/anketární šetření, Praha 1 (n = 189), Praha 3 (n = 146). 6.2 Otevřená a uzavřená místa strachu Stěžejní část toho výzkumu byla zaměřena na identifikaci rizikových míst (tzv. crime hot spots), tedy lokalit a prostorů, která obyvatelé v okolí svého bydliště vnímají jako nebezpečná (ve smyslu ohrožení kriminalitou). Konkrétní místo, kde obyvatelé pociťují zvýšený strach z kriminality, uvedly přibližně dvě třetiny respondentů z Prahy 1 a více než čtyři pětiny respondentů z Prahy 3. Na základě jejich odpovědí byla vytvořena typologie nejčastějších míst strachu a s nimi spojených důvodů, včetně příkladů konkrétních míst ve sledovaných městských částech. Přehled míst, která byla obyvateli nejčastěji identifikována

15 jako riziková, i důvodů, které k tomuto vnímání vedly, ukazuje tabulka 5. Specifická riziková místa v historickém jádru Prahy představovaly kulturní památky a jejich okolí, zejména kvůli pouliční kriminalitě, naopak ve vnitřním městě se objevovaly nejrůznější zanedbané a opuštěné prostory (např. staveniště, zbořeniště, zákoutí) a okolí zastaváren. Vzhledem malé četnosti těchto míst v odpovědích respondentů nebude tento typ podrobněji rozebírán. Tabulka 5: Typologie rizikově vnímaných míst v centrálním a vnitřním městě TYP Oblasti Ulice Náměstí Parky Nádraží a jejich okolí Okolí stanic metra a nákupních center CHARAKTERISTIKA Rozsáhlý prostor s podobnými charakteristikami fyzického a sociálního prostředí, příp. celá čtvrť. Každodenní pohyb obyvatel. Centrální ulice vysoká fluktuace lidí, koncentrace obchodů a služeb x vedlejší ulice opuštěnější, zanedbanější prostředí. Centrální náměstí vysoká fluktuace lidí, turistů, koncentrace obchodů, služeb x vedlejší náměstí opuštěnější, zanedbanější, nižší přehlednost. Rozlehlé otevřené prostory, zeleň, nepřehlednost, opuštěná a neudržovaná zákoutí x upravené a fluktuační plochy. Částečně uzavřené prostory, tranzitní a fluktuační, vysoká koncentrace osob x nepřehledná zákoutí. Fluktuační a tranzitní místa, koncentrace osob ve specifických denních dobách, obchody a služby různé kvality. PRAHA 1 PRAHA 3 DŮVODY PŘÍKLAD DŮVODY PŘÍKLAD (bezdomovci, narkomani, podivné osoby, opilci). (bezdomovci, podivné osoby, narkomani, opilci, zloději, nevěstince). (podivné osoby, zloději, překupníci, prostitutky, taxikáři). (podivné osoby, bezdomovci, narkomani, kapsáři). (narkomani, bezdomovci, podivné osoby, zloději). (bezdomovci, podivné osoby, narkomani, opilci), nepořádek. Malá Strana, Staré Město Ve Smečkách, Vodičkova, Opletalova, Mostecká Václavské náměstí, Staroměstské náměstí Petřín, Kampa, Čelakovského sady, Karlovo náměstí Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží Národní třída (May), Náměstí Republiky (Palladium, Stará celnice), (Romové, narkomani, zloději, opilci), vysoký počet nočních podniků, nepořádek, vandalismus. (Romové, podivné, osoby, narkomani), nedostatečné osvětlení, noční podniky, opuštěná zákoutí. (Romové, mládež, narkomani, bezdomovci). (narkomani, podivné osoby, bezdomovci, opilci, Romové), opuštěnost, špatné osvětlení. (bezdomovci, podivné osoby), nepřehlednost. (Romové, bezdomovci), agresivita. Dolní Žižkov Koněvova, Spojovací, Husitská, Bořivojova, Seifertova Žižkovo náměstí, Kostnické náměstí, Olšanské náměstí Židovské pece, Parukářka, Vítkov Hlavní nádraží* Náměstí Jiřího z Poděbrad, Flora (Palác Flora)

16 Můstek Okolí nočních podniků Podchody a tunely Negativní vliv návštěvníků nočních podniků na vnímání sociálního a fyzického prostředí v jejich okolí. Částečně uzavřené, ale průchozí prostory, omezený pohyb, dominantní vliv fyzických charakteristik. (opilci, podivné osoby, narkomani), nepořádek, hluk. (narkomani, bezdomovci), špatné osvětlení. Klub Roxy, Nekázanka Podchody pod Václavským náměstím, pod Wilsonovou ulicí (opilci), agresivita. Špatné osvětlení, nepřehlednost, opuštěnost, rizikové skupiny (narkomani). Dolní Žižkov, Husitská ulice, Koněvova ulice. Zdroj: dotazníkové/anketární šetření, Praha 1 (n = 123), Praha 3 (n = 119). Praha 1: 35 % Pěší tunel pod vrchem Vítkov respondentů neuvedlo jako nebezpečné žádné konkrétní místo, Praha 3: 18 % respondentů neuvedlo jako nebezpečné žádné místo Poznámka: * Nachází se mimo Prahu 3, ale místními obyvateli bylo často zmiňováno. Parky patří k otevřenému typu míst, který respondenti v souvislosti se sníženým pocitem bezpečí ve svém okolí označili nejčastěji (v Praze 1 je zmínilo 30 % respondentů, v Praze 3 dokonce dvojnásobný podíl). Tento typ prostor vyvolává strach ze zločinu výrazně častěji u žen, což potvrzují i výsledky zahraničních výzkumů. Značný rozdíl mezi sledovanými městskými částmi pak lze přisuzovat jednak celkově vyššímu počtu parků v Praze 3, ale především jejich odlišnému rozsahu a charakteru. V Praze 3 se nacházejí poměrně rozsáhlé parky (např. Vítkov, Židovské pece, Parukářka, Balkán), jejichž přírodnější charakter vytváří nepřehledná a špatně osvětlená zákoutí, vyskytují se zde zanedbané části a prostor je hůře kontrolovatelný. Oproti tomu v Praze 1 jsou kromě rozlehlého Petřína menší parky spíše městského charakteru (např. Kampa, park na Karlově náměstí), které jsou lépe udržované, přehlednější a více navštěvované i v odpoledních a ve večerních hodinách (viz obrázek 4). V obou typech parků se však lidé shodně obávají přítomnosti rizikových skupin, zejména bezdomovců, narkomanů a podivných osob, v Praze 3 se k těmto skupinám přidávají navíc opilé osoby a Romové. V rozlehlých parcích vnitřního města jsou daleko citlivěji vnímány problémy s nedostatečným osvětlením a opuštěností, zároveň se zde respondenti více obávají přepadení. Obrázek 4: Odlišný charakter parků Vítkov (Praha 3) a Kampa (Praha 1)

17 Foto: Nina Dvořáková Foto: Nina Dvořáková Ulice a náměstí představují další typ otevřených prostor, který obyvatelé ve vztahu k pocitu ohrožení kriminalitou často označili. Některou z ulic zmínila jako nebezpečnou v obou sledovaných městských částech přibližně třetina respondentů (26 % v Praze 1, 34 % v Praze 3), rizikově vnímaná náměstí identifikovalo ve svém okolí zhruba 15 % respondentů z Prahy 1 a 10 % z Prahy 3 (častěji muži). Rovněž ulice a náměstí mají v různých čtvrtích odlišný charakter. Pro potřeby tohoto výzkumu rozlišujeme dva základní typy ulic, které se odlišují svým charakterem, funkcemi a tedy i vnímanými riziky. Zatímco centrální ulice představují místa s koncentrací obchodů/služeb a vysokou fluktuací osob, ve vedlejších ulicích převažuje rezidenční funkce a klidnější městský ruch. Rezidenti centra i vnitřního města shodně identifikovali v souvislosti s pocitem bezpečí některé rizikové skupiny (např. narkomany, podivné osoby), obyvatelé Prahy 1 navíc vnímali negativně přítomnost bezdomovců, opilých osob a zlodějů, rezidenti Prahy 3 považují za nejrizikovější přítomnost Romů. Vnímání bezpečnosti ulic v obou městských částech ovlivňuje též odlišný charakter a využití fyzického prostředí, například v Praze 3 posiluje pocit strachu nedostatečné osvětlení a nepřehledná zákoutí. Obdobně rizikově vnímaná náměstí nemají v obou sledovaných městských částech shodný charakter (viz obrázek 5). Rezidenti z Prahy 3 uváděli ve vztahu k nižšímu pocitu bezpečí především malá náměstíčka, která jsou často opuštěná, s ponurými zákoutími a nepříliš udržovaná. Naproti tomu v Praze 1 nebyla malá náměstíčka v souvislosti s kriminalitou příliš zmiňována, naopak často respondenti uváděli rozlehlá náměstí, kde se pohybuje nejen velké množství lidí (včetně turistů), ale koncentrují se zde též komerční aktivity (např. Václavské nebo Staroměstské náměstí). Ačkoli v případě obou typů náměstí je obyvateli negativně hodnocena přítomnost rizikových skupin obyvatel, rezidenti z centra

KRIMINALITA A JEJÍ PERCEPCE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAŽSKÉHO ŽIŽKOVA A JAROVA

KRIMINALITA A JEJÍ PERCEPCE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAŽSKÉHO ŽIŽKOVA A JAROVA GEOGRAFIE ROK 2012 ČÍSLO 3 ROČNÍK 117 JANA JÍCHOVÁ, JANA TEMELOVÁ KRIMINALITA A JEJÍ PERCEPCE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAŽSKÉHO ŽIŽKOVA A JAROVA JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Criminality

Více

Jana Jíchová * VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU Z POHLEDU GEOGRAFIE

Jana Jíchová * VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU Z POHLEDU GEOGRAFIE HISTORICKÁ GEOGRAFIE 40/1 (2014) http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicka-geografie.ep/ Jana Jíchová * VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU Z POHLEDU GEOGRAFIE ANALYSIS OF CRIME IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy 1

Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy 1 Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy 1 Residential Satisfaction of Elderly People in Changing Neighbourhoods of Prague 1 Jana Temelová, Nina Dvořáková, Alena Slezáková ABSTRACT

Více

Komunitní studie lokality Jana Jíchová 3. PGS SGRR URRlab

Komunitní studie lokality Jana Jíchová 3. PGS SGRR URRlab Komunitní studie lokality Jana Jíchová 3. PGS SGRR URRlab Úvod Geografie zločinu Strach ze zločinu Prostředí Případová studie Proměny během vývoje společnosti Existují v dnešní době nové formy trestné

Více

LUDĚK SÝKORA a JANA TEMELOVÁ

LUDĚK SÝKORA a JANA TEMELOVÁ PREVENCE PROSTOROVÉ SEGREGACE LUDĚK SÝKORA a JANA TEMELOVÁ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Ministerstvo pro místní rozvoj PREVENCE PROSTOROVÉ SEGREGACE Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Více

6.1 KRIMINALITA V PRAZE Jana Jíchová

6.1 KRIMINALITA V PRAZE Jana Jíchová 6.1 KRIMINALITA V PRAZE Jana Jíchová Města představují složitý systém vyznačující se vysokou sociální různorodostí se specifickou strukturou i sociálními vztahy (Musil 1967). Koncentrují se v nich nejen

Více

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Studijní program: Geografie Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Ivana Přidalová

Více

VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE

VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Lucie Háková Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce:

Více

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace PETRA PULDOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 8.1 Úvod Cílem následující kapitoly je popsat a vysvětlit změny sociálního prostředí v

Více

VLIV INTERNETU NA KOMUNITNÍ ŽIVOT V SUBURBIÍCH

VLIV INTERNETU NA KOMUNITNÍ ŽIVOT V SUBURBIÍCH Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Kateřina Susová VLIV INTERNETU NA KOMUNITNÍ ŽIVOT V SUBURBIÍCH Influence of Internet on community life

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

SELF-REPORTOVÉ STUDIE KRIMINÁLNÍHO CHOVÁNÍ

SELF-REPORTOVÉ STUDIE KRIMINÁLNÍHO CHOVÁNÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SELF-REPORTOVÉ STUDIE KRIMINÁLNÍHO CHOVÁNÍ Jan Tomášek Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 5 Praha 2013 Autor: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. Recenzenti:

Více

Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace

Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace Martin Ouředníček, Jana Temelová, Tomáš Brabec, Markéta Vyhnánková Univerzita

Více

Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky*

Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky* Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky* MARTIN OUŘEDNÍČEK, PETRA ŠPAČKOVÁ, MARIE FEŘTROVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Changes in

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

Bezpečnostní rizika a jejich percepce českou veřejností *

Bezpečnostní rizika a jejich percepce českou veřejností * Bezpečnostní rizika a jejich percepce českou veřejností * JIŘÍ BURIÁNEK ** Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha Security Risk and its Perception in the Eyes of the Czech Public Abstract: The

Více

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Předkladatelé metodiky Jana Temelová*, Jakub Novák*, Lucie Pospíšilová*, Petra Špačková*,

Více

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Tima Liberec, s.r.o. Jablonec n. N. 2012 = 1 Kapitola1 ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Rychlé seznámení s výsledky průzkumu vám zajistí 1. shrnutí v tomto oddíle, 2. přehled výsledků v příloze A, 3. orientace

Více

I. ÚVOD. Prožívání životního prostoru jako bezpečného může komunitu posilovat a prožívání pocitů ohrožení ji může naopak oslabovat.

I. ÚVOD. Prožívání životního prostoru jako bezpečného může komunitu posilovat a prožívání pocitů ohrožení ji může naopak oslabovat. I. ÚVOD Pokud bychom se přenesli zpět k počátkům lidské společnosti, do doby improvizovaných přístřešků z kůží, domnívám se, že i tam bychom se mohli setkat s uplatněním několika základních úvah o uspořádání

Více

Domácí násilí: přirozený jev? *

Domácí násilí: přirozený jev? * Domácí násilí: přirozený jev? * K postojům české společnosti k problematice domácího násilí SIMONA VYMĚTALOVÁ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Domestic Violence: A Natural Phenomenon? Abstract: The paper

Více

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin TOMÁŠ VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ MLÁDEŽE. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Kriminalita Královéhradeckého kraje Pavlína Kulhavá Bakalářská práce 2013 1 2 3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR GAC spol. s r. o. Květen 2015 2 Hlavní autor a editor: Mgr. Karel Čada, Ph.D. Spoluautoři textu: Mgr. Daniela Büchlerová, Mgr. Zuzana Korecká, Mgr. Tomáš Samec

Více

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203 206 červenec 202 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203-206 Obsah Úvod... 3 Popis současného stavu... 4 Systém prevence kriminality

Více