Výsledky VES14 KONTAKT II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky VES14 KONTAKT II"

Transkript

1 Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14273 Konstrukce a elektrochemické vlastnosti superkondenzátorů pro vysoce efektivní ukládání energie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO ANO LH14290 Experiment Daya Bay s reaktorovými neutriny Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14292 LH14297 Vzájemná interakce citlivosti polymerů ke změnám teploty a ph: jak ji využít při tvorbě nanočástic pro biolékařské aplikace? Regulace vnitrobuněčného ph a homeostáze kationtů vápníku a draslíku v pučících kvasinkách Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14300 Výzkum zvláštních proměnných hvězd Masarykova univerzita ANO ANO LH14308 LH14317 LH14318 LH14325 LH14332 LH14284 LH14334 Studium fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin. Mechanismy protinádorových efektů netradičních komplexů platiny Syntéza polymerem povlečených magnetických nanočástic pro biologii a lékařství Příprava uhlovodíků vhodných pro letecká paliva dvoustupňovou přeměnou triglyceridů karboxylových kyselin v přítomnosti vodíku Inovativní koncepce keramických a monokrystalických scintilátorů: defekty a uzpůsobení materiálů Nanokompozitní materiály na bázi vodivých polymerů s hierarchicky organizovanou strukturou pro pokročilé aplikace Účinné přístupy neurocomputing pro analýzu a posouzení konstrukcí České vysoké učení technické v Praze ANO ANO Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s ANO ANO Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO ANO Vysoké učení technické v Brně ANO ANO

2 LH14338 LH14285 LH14276 Studium vlivu dlouhodobého zmrazování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti nástrojových ocelí Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě Identifikace nových kauzativních genů pomocí funkčních studií u vybraných mendelovských chorob COMTES FHT a.s ANO ANO Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i ANO ANO CELKEM LH14327 LH14328 LH14302 LH14282 LH14277 LH14278 LH14275 Antimikrobiální aktivita vybraných rostlin a jejich produktů proti bakteriím izolovaným od krav s klinickou mastitidou Požární spolehlivost nových materiálů v energeticky efektivních budovách Přesné porovnávání časových stupnic s využitím rozsáhlých optických sítí Prokázání eroze orbou a určení ztráty půdy na základě interdisciplinárního přístupu Mikroškálová charakterizace optických a elektrických parametrů optoelektronických součástek Nanokompozity a organická vlákna jako složky frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů Signální úloha oxidu dusnatého při vývoji adventivních kořenů v podmínkách vodního stresu Agritec Plant Research s.r.o ANO NE CESNET, zájmové sdružení právnických osob ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE LH14313 Povlaky na bázi uhlíku pro medicínské implantáty Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i ANO NE LH14314 VGI a webová kartografie pro krizový management Masarykova univerzita ANO NE LH14329 LH14272 LH14283 LH14305 Zjišťování mechanických vlastností při různých stavech triaxiality s využitím komplexních materiálových modelů Studium genetické variability v genofondových kolekcích jádrového ovoce v Číně a České republice Dokumentace a záchova starých odrůd okrasných rostlin a vzájemná výměna genofondových sbírek. Hydrologické, hydrochemické, hydrobiologické vlivy různých typů soustav: městské odvodnění-recipient na chování toxických kovů COMTES FHT a.s ANO NE Mendelova univerzita v Brně ANO NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE

3 LH14330 LH14294 LH14287 LH14324 LH14340 Taxonomie, ekologie a ochrana vodních a edafických brouků biodiverzitních center Číny Nové cyklopentadienylové ligandy a jejich syntéza metallocenových komplexů a katalytické aplikace Studium biotechnologické produkce biologicky aktivních látek z Evodia rutaecarpa. Řízená fotosenzitivita chalkogenidových filmů pro optoelektronické aplikace Výzkum nových metod analýzy obrazového obsahu získaného pomocí speciálních snímacích zařízení Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i ANO NE Univerzita Pardubice ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE LH14322 Osud mikropolutantů a těžkých kovů v mokřadech Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE LH14293 LH14296 Nanokompozity s uhlíkatými a křemíkovými částicemi pro membrány průtočných baterií Korelace plazmatických hladin angiogenních a imunosupresivních faktorů TGF beta 1, VEGF, antiangiogení monoklonální protilátky bevacizumabu a faktorů protinádorové buněčné imunity s odpovědí na terapii a prognózou pacientů s kolorektálním karcinomem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ANO NE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ANO NE LH14339 Přenosy tepla ve vlákenných strukturách Technická univerzita v Liberci ANO NE LH14295 LH14312 LH14323 Využití dřevěného uhlí jako půdního doplňku pro biofortifikaci plodin zinkem a železem OrientMed - Experimentální evaluace metod teleprezence v medicíně pro výuku a trénink Příjem dusíku a fosforu mokřadní vegetací v závislosti na saturaci půdy a hloubce zaplavení Ústav experimentální botaniky AV ČR v. v. i ANO NE CESNET, zájmové sdružení právnických osob ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE LH14301 Modelování nejistoty v kvantových strukturách Masarykova univerzita ANO NE LH14321 Příprava vysoce kvalitních multiferroických filmů. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i ANO NE LH14336 LH14337 LH14304 Vliv kosení porostu na příjem dusíku a fosforu mokřadní vegetací Vývoj měřicího systému pro in situ studium katalytických procesů užitím Mössbauerovy spektroskopie Studium rezistence tykvovitých zelenin k padlí a salinitě v Číně a České republice Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Mendelova univerzita v Brně ANO NE

4 LH14286 Výzkum metod dynamické identifikace parametrů elektrických strojů LH14280 Diagnostika kapalné fáze v parních turbínách LH14289 Dotazování nad propojenými daty LH14333 Výzkum na podporu energeticky efektivního obrábění LH14319 LH14298 Dusíkem obohacené víceúrovňové uhlíkové nanomateriály odvozené od polyanilinu a grafenu pro elektrody superkapacitorů Nutriční strategie sinic a její implikace pro efektivní zásah proti formování vodního květu pomocí nanočástic železa Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Technická univerzita v Liberci ANO NE LH14279 Výzkum metod pro studium genových zdrojů Allium L. se zaměřením na odolnost proti virovým onemocněním v Číně a České republice Mendelova univerzita v Brně ANO NE LH14274 Kompozitní hydrogelové částice s multifunkčními, kvantovými uhlíkovými partikulemi pro podávání léčiv v kontextu léčebných a zobrazovacích aplikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO NE LH14299 Výzkum adhezních charakteristik LH14331 LH14281 LH14288 LH14291 LH14303 LH14306 LH14307 Kompozity z jednoho typu polymeru zesílené vysoce pevnými vlákny - SPC Vývoj algoritmů pro rychlou automatickou identifikaci prvků a materiálů pomocí Spektroskopie laserem buzeného plazmatu Ochrana obyvatelstva a infrastruktur před přírodními pohromami Vývoj nových metod pro monitorování bezpečnosti alkoholických nápojů Charakterizace prvkového složení řasové biomasy pro biotechnologické aplikace metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu Nitrace a S-nitrosylace proteinů během působení kadmia Nitrace a S-nitrosylace proteinů během působení kadmia Technická univerzita v Liberci ANO NE Vysoké učení technické v Brně NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Vysoké učení technické v Brně NE NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i NE NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i NE NE

5 LH14309 LH14310 LH14311 LH14315 LH14316 LH14320 LH14326 LH14335 Výzkum a vývoj zahradnických substrátů obohacených prospěšnými mykorhizními houbami Funkčně genomická studie rezistence pšenice vůči viru žluté zakrslosti ječmene v Čínské lidové republice a v České republice Výzkum fyziologických a biotechnologických aspektů vztahu průběhu laktace a reprodukce skotu s kombinovanou užitkovostí pro podporu efektivity chovu a zdraví zvířat The comparison of methods used for determination of fracture behavior of in service component by SPT in EU and China Regulace komářích populací biologicky aktivními látkami - analogy hmyzích hormonů a toxiny Bacillus thuringiensis Vývoj vysokohodnotného cementovláknitého kompozitu a studium jeho odolnosti proti nárazu projektilu Analýza stavu dětských nohou v Čínské lidové republice a návrh pro funkční design dětské obuvi Zlepšování reprodukčních parametrů a zvýšení efektivity šlechtění skotu v Číně Symbiom, s.r.o NE NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o NE NE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně NE NE CATTLE RESEARCH s.r.o NE NE JAPONSKO Kód projektu LH14246 Název projektu Uchazeč 2014 Dopované křemíkové nanokrystaly nové nanomateriály pro fotoniku a bio-aplikace celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Univerzita Karlova v Praze ANO ANO Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14255 LH14266 Mechanismy propagace a cross protekce u skupiny viroidů chmele a jabloní a jejich vliv na regulaci metabolické dráhy ozdravných prenylflavonoidů a lupulinu. Inovativní materiálové koncepce scintilátorů bez prvků vzácných zemin Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO ANO Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO CELKEM LH14231 Asymetrická syntéza helikálně chirálních látek Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE

6 LH14242 LH14243 LH14248 LH14249 Ochrana integrity genomu a jeho poškození v průběhu stárnutí savčích oocytů Statistická analýza rozsáhlých komplexních systémů se závislostmi a strukturálními změnami Částicová fyzika po objevu Higgsova bosonu a strunová teorie pole Vyhledávání a charakterizace genů pro biosyntézu biologicky aktivních přírodních látek z půdy a mořských biotopů s využitím vysoce výkonných metod Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE LH14252 Věda a technologie štěpení singletu a souvisejících jevů Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE LH14256 LH14258 LH14259 LH14261 Proč je v tropických lesích tolik druhů herbivorního hmyzu? Neřízené a polořízené učení aplikované na segmentaci obrazových dat Mezidruhový přenos jader jako nástroj pro biomedicínu, biotechnologie a záchranu ohrožených druhů Struktura, elektronické vlastnosti a vodivost DNA molekul obsahujících kovy a modifikované báze Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i ANO NE Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i ANO NE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE LH14232 Geometrický mikrosvět - infinitezimály, jety a aplikace Vysoké učeni technické v Brně ANO NE LH14233 LH14241 LH14260 LH14267 LH14269 LH14238 LH14262 LH14230 LH14235 LH14245 Nové hydrogely s dvojitým síťováním pro pokročilé biomedicínské aplikace Koordinace reakce na poškození DNA a buněčného cyklu v rostlinné říši Vysoce selektivní polymerní léčiva pro citlivé fluorescenční znázornění a léčbu nádorů Vývoj nových senzorů chirality a enantiomerní čistoty založených na achirálních hostitelských molekulách porfyrinu Mikrovlnná spektroskopie nestabilních specií pro atmosférické environmentální a astrofyzikální účely Chování fosforu a těžkých kovů za podmínek suché a mokré oxidace čistírenských kalů Vývoj nových vysokoteplotních povlaků pro plynové turbíny Celogenomová asociační studie (GWAS) sarkoidózy v japonské a české populaci Integrace a aplikace široké škály experimentálních dat pro výzkum v oblasti neurověd a chování Molekulární epidemiologie a přenosy strongylidních hlístic rodu Necator mezi africkými lidoopy a lidmi Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i ANO NE Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i ANO NE COMTES FHT, a.s ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ANO NE

7 LH14270 LH14271 LH14253 Zmnožené pohlavní chromosomy a dynamická evoluce karyotypů u motýlů rodu Leptidea Výzkum fotonického směrování a moderních kryptografických metod pro posílení bezpečnosti senzorových sítí Systém prostorové optimalizace pro ekosystémové lesní hospodářství Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE LH14239 Nové funkční magnetické materiály a nanostruktury LH14251 Svařitelnost hliníkových slitin metodou hybridního Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i ANO NE svařování laser-tig LH14254 LH14257 LH14268 LH14229 LH14237 LH14236 LH14244 LH14226 Biosenzory na bázi funkcionalizovaných tenkých diamantových vrstev pro elektrické a optické monitorování buněk Výzkum tenkých vrstev slitin s magnetickou tvarovou pamětí pro nové magneticky řízené přístroje Srovnávací studie regulačních mechanismů v průběhu procesu oplození ryb (Osteichtyes) se zaměřením na gamety chrupavčitých ryb (Chondrostei) Výzkumná spolupráce adaptivního zpracování signálů a inteligentní informatiky pro biomedicínské signály Vliv hypercholesterolémie na vápníkové hospodářství kardiomyocytů. Role biodiverzity v dostupnosti ekosystémových služeb zajišťujících kvalitu lidského života Metabolizmus a kinetika energetických rezerv u řasy Parachlorella kessleri Součástky s vysokou pohyblivostí a spolehlivostí pro globální komunikaci Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i ANO NE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoké učení technické v Brně NE NE LH14227 Strategie MSP k překonávání překážek v prostředí Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i NE NE LH14228 LH14234 LH14240 LH14247 LH14250 LH14263 Současné poznatky ontogeneze a biosociálních determinantů české a japonské mladé generace identifikací faktorů a kofaktorů. Využití molekulárních markerů pro výběr pšenice se zvýšeným obsahem antokyanů v zrnu Vliv půdní makrofauny na půdní organickou hmotu při různém zemědělském managementu Zjištění dlouhodobého výskytu vybraných rizikových kovů a radionuklidů z atmosférického spadu minulých let ve složkách temperátních jehličnatých lesů Objemné supravodiče s nanoskopickými defekty pro aplikace ve vysokých magnetických polích Výzkum zavádění ekologických výrobních řetězců v České republice s využitím japonského environmentálního manažerského účetnictví Agrotest fyto, s.r.o NE NE Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AVČR, v. v. i NE NE Česká zemědělská univerzita v Praze NE NE

8 LH14264 LH14265 Fylogeografie diploidních a polyploidních zástupců Arabidopsis a Cardamine na základě informací z celých genomů získaných metodou RADseq Vývoj pikosekundové infračervené laserové technologie pro zdroj polarizovaných pozitronů pro International Linear Collider Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE KOREJSKÁ REPUBLIKA Kód projektu LH14220 LH14218 LH14219 LH14212 LH14209 LH14217 LH14214 LH14211 LH14215 LH14207 Název projektu Uchazeč 2014 Regulace povrchové stability a synaptické lokalizace glutamátových receptorů N-glykosylací v savčích neuronech Studium mikrobiální populace v mikroaerobních a anaerobních systémech Tepelně akumulační kompozity na bázi materiálů s fázovou přeměnou Detekce mikrorna (mirna) a volně cirkulujících DNA (cfdna) v periferní krvi v průběhu minimální progrese mnohočetného myelomu Ultrarychlé procesy v polovodičových nanostrukturách: emise terahertzového záření a transport fotoexcitovaných nositelů Progresivní ultrajemnozrnné slitiny charakterizace, modelování a optimalizace přípravy Konjugáty huperzinu a 7-methoxytakrinu jako potenciální léčiva Alzheimerovy choroby Termodynamické nestability v kvantově polních systémech Studium kompozitních materiálů na bázi uhlíku s sp2 a sp3 hybridizacemi Biodiverzita a patogenicita dřevních hub rostoucích na Pinus densiflora v Koreji celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE Ostravská univerzita v Ostravě ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Fakultní nemocnice Hradec Králové ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Mendelova Univerzita v Brně ANO NE LH14208 Frekvenční analýza povodňových jevů v neměřených malých povodích v České republice a Korejské republice LH14223 Chytrá zastávka -koncept chytrých měst Centrum dopravního výzkumu, v. v. i ANO NE LH14210 Komplexní využití biomasy jednobuněčných řas jako biosorbentů a zdroje biologicky aktivních látek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE LH14225 RFID technologie pro obchodní řetězce Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ANO NE Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14213 LH14216 Studie Inteligentního modelu lidského života s využitím Ambient Intelligence ve Smart Gridu Vliv přídavku katalyzátoru na chování paliva při zplyňování Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ANO NE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava NE NE

9 LH14221 LH14222 LH14224 Vytvoření společného výzkumného programu neutronového rozptylu mezi Koreou a Českou republikou Změny diverzity rostlin v horských ekosystémech Koreje v prostoru a čase Vývoj geneticky kódovaných fluorescentních sond membránového napětí využívajících dvoufotonovou polarizační mikroskopii Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i NE NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i NE NE RUSKÁ FEDERACE Kód projektu LH14194 LH14202 LH14199 LH14193 Název projektu Uchazeč 2014 Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu Luna-Glob Studium ekologie a životních cyklů, škůdců, jejich predátorů, parazitoidů v agroekosystémech různých klimatických pásem Hybridní kompozitní materiály na bázi vodivých polymerů a drahých kovů Vývoj rychlého monitoru slunečního větru pro projekt Luna-Glob celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i ANO ANO Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO ANO Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO Univerzita Karlova v Praze ANO ANO CELKEM LH14195 Využití antifungálních vlastností extraktů z rostlin Euroasijské oblasti proti patogenním a toxinogenním houbám Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO NE Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14203 LH14205 LH14196 LH14200 LH14198 LH14197 LH14191 Repelentní a protipožerové účinky extraktů z rostlin Euroasijské oblasti Teorie spolehlivosti a bezpečnosti komplexních heterogenních systémů Současný výskyt, studium morfologie, biologie a možnosti chovu endemického a kriticky ohroženého druhu raka Astacus pachypus Vývoj metodiky a modelování kosmických experimentů pro měření nízkofrekvenčního elektromagnetického záření Potravní interakce roztočů a mikroorganismů, které umožnily kolonizaci prostředí člověka prachovými a skladištními roztoči. Použití biokatalyzátorů v technologiích zpracování rostlinných surovin pro výrobu potravin a nepotravinářské produkce. Řízená reprodukce a odchov plůdku vybraných ohrožených druhů ryb Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO NE Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i ANO NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE

10 LH14192 LH14190 LH14204 LH14206 Výzkum metod přirozeného chování asistivního systému pro interakci člověka se strojem Vývoj půd po rozsáhlých disturbancích napříč klimatickým gradientem euroasie: vliv biotických a abiotických parametrů. Působení látek aplikovaných na list na fyziologické znaky rostlin Analýza molekulárního složení lidské pachové signatury Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE Vysoká škola chemicko-technologická NE NE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Kód projektu LH14033 LH14045 LH14053 LH14067 LH14073 LH14054 LH14027 LH14029 LH14059 Název projektu Uchazeč 2014 Formování a kontrola kvality sestřihových snrnp částic v Drosophila melanogaster Evoluce pohlavních ornamentů a jejich informačního významu: srovnávací studie v populacích s divergentními signálními znaky a preferencemi Čtvrtá dimenze v prostoru? Integrace časového a prostorového zpracování v mozku Studium mechanismů nzvi migrace a reaktivity ve stejnosměrném elektrickém poli Multimarkerový screening kondenzátu vydechovaného vzduchu - cesta k fenotypizaci nemocí spojených s bronchiální obstrukcí Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech Nové koncepty a nástroje pro racionální design enzymů Úloha juvenilního hormonu v diapauze a cirkadiánních rytmech hmyzu Elektrochemické metalizační cely nanoúrovňové paměti v tenkých vrstvách amorfních chalkogenidů celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i ANO ANO Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i ANO ANO Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Technická univerzita v Liberci ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ANO ANO Masarykova univerzita ANO ANO Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO ANO Univerzita Pardubice ANO ANO LH14035 Amplitudy rozptylu v efektivních teoriích pole Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14037 Identifikace proteinů asociovaných s genotoxickými Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i ANO ANO RNA:DNA hybridy a studium jejich úlohy v udržení genomové stability LH14047 Hormonální řízení antistresových reakcí u hmyzu Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14096 Strukturní a funkční analýza taxanových derivátů schopných překonat navozenou rezistenci ke klasickým taxanům u buněk nádorů prsu Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14089 Vývoj systému monitorování a evaluace troposférických parametrů získaných zpracováním dat z kosmických geodetických technik a z dalších zdrojů Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i ANO ANO Rozhodnutí poskytovatele financovat

11 LH14040 LH14009 LH14004 Modulace reesterifikace mastných kyselin v tukové tkáni lipidovými mediátory Nestability a dynamika funkčních motivů v biochemických sítích Mikrobiální ekologie kontaminovaných lokalit: Stanovení bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu indigenní mikroflóry Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO LH14002 Funkční genomika dvoudomých rostlin Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14038 Fluorované polymerní systémy pro aplikace v Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO palivových článcích LH14072 Detailní charakterizace svazků rentgenových laserů pro účely interakčních experimentů Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14104 Zavedení zobrazovací metody in vivo pro analýzu molekulárních mechanizmů regulace buněčného dělení a diferenciace kořene Arabidopsis thaliana Masarykova univerzita ANO ANO LH14039 Rentgenová optika pro astrofyziku České vysoké učení technické v Praze ANO ANO LH14049 Spektrální a časové charakteristiky vesmírných černých Astronomický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO děr LH14079 Termoresponsivní polymerní katalytická depa: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO injikovatelné reaktory tvarované in situ pro biomedicínské aplikace LH14064 Analytické nástroje pro rychlou identifikaci nových syntetických drog Univerzita Palackého v Olomouci ANO ANO LH14003 LH14060 LH14011 LH14010 Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředí při ochraně životního prostředí Zhodnocení významu roztoče Varroa destructor jako přenašeče entomopatogenních bakterií asociovaných se syndromem náhlého kolapsu kolonií včely medonosné (Apis mellifera). Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat družic NASA Van Allen Probes České vysoké učení technické v Praze ANO ANO Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO ANO Univerzita Karlova v Praze ANO ANO Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14050 Syntéza polypeptoidových nanodeštiček pro Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO ANO biomineralizaci LH14006 Obohacení surového bioplynu o methan Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO LH14001 Klimatické sítě: Rozmanitost měřítek dynamiky a interakcí v atmosféře Země Ústav informatiky AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14030 LH14008 LH14018 Sekundární metabolity indukované interakcí mezi mikroorganismy Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii Vývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i ANO ANO CELKEM

12 LH14095 LH14083 LH14082 LH14023 LH14080 LH14017 Charakterizace změn transkriptomu tkáně infikované bakteriemi Mycoplasma gallisepticum u hýla mexického (Haemorhous mexicanus) Peptidomimetika na bázi sloučenin fosforu jako inhibitory membránového antigenu prostatických buněk: návrh, syntéza a studie vztahu struktury a funkce Nové Mn+1AXn nanolamináty pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách Studium vlivu mikrohydratace na heterogenní chemické procesy na atmosférických površích Škálovatelné algoritmy pro strategické rozhodování s nejistotou založené na abstrakcích Identifikace klíčových faktorů rozhodujících o úspěchu transplantace Langerhansových ostrůvků při léčbě diabetu: analýza výsledků českého a mezinárodního registru CITR (Collaborative islet transplant registry) Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE Institut klinické a experimentální medicíny ANO NE LH14046 ELSPAC:TNG - Implementace konceptu EXPOSOMu Masarykova univerzita ANO NE LH14026 Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví: Epigenetické a imunomodulační účinky významných atmosferických kontaminantů v in vitro plicních modelech Masarykova univerzita ANO NE LH14097 LH14090 LH14021 LH14013 LH14078 LH14056 Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů ve fylogeneticky bazálních větvích opistotelních pavouků Transatlantické porovnání společenstev arbuskulárních mykorhizních hub Nelineární optimalizace, detekce, izolace a metody zotavení z chyb v plánování trajektorií pro řešení krizových situací v letectví Nekanonické formy nukleových kyselin a jejich věrohodný popis empirickými potenciály Predikce integračních míst retrovirů pomocí relačního strojového učení Spektroskopie laserem buzeného plazmatu pro detekci a stanovení nanočástic ve spojení s proteiny (biolibs) Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE LH14031 Evoluční důsledky polyploidizace Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE LH14087 Dipolární molekulární rotory v povrchově inkluzních Ústav organické a anorganické chemie, v. v. i ANO NE sloučeninách LH14063 Markery a genetické faktory ovlivňující progresi renální insuficience u pacientů s IgA nefropatií LH14055 LH14032 LH14093 Využití mikrorna v diagnostice a terapii nádorových onemocnění Biotické a abiotické vlivy na bylinnou vegetaci temperátních lesů v České republice a východních Spojených státech: stromový nadrost a depozice dusíku Identifikace malých molekul modulujících aktivitu fosfatidyl inositol 4-kináz Masarykova univerzita ANO NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav organické a anorganické chemie, v. v. i ANO NE

13 LH14076 LH14007 LH14022 LH14042 LH14065 LH14025 Decentralizovaný algoritmus pro optimální dekonflikci trajektorií v multi-agentních systémech s lokální komunikací Teoretické a experimentální aspekty vlivu defektů tenkých vrstev na přesnost měření metodou van der Pauw Explorace neznámého prostředí s pohyblivými objekty týmem humanoidů Měření hmotnosti proteinových komplexů podílejících se na vzniku závažných onemocnění pomocí rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu Hodnocení dopadů strategií bezpečné a udržitelné dopravy na zdraví obyvatel měst v ČR a USA. Cesta k počítačově navrhovaným RNA aptamerům a přepínačům. Vysoká škola chemicko-technologická ANO NE Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i ANO NE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i ANO NE Ústav organické a anorganické chemie AV ČR, v. v. i ANO NE LH14077 Mezinárodní srovnání mezd pomocí McDonald's Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i ANO NE LH14041 Hodnocení ukazatelů tělesného objemu za použití trojrozměrného scanneru a jejich vztah s jinými rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ANO NE LH14069 LH14051 Studium diskrétních vlastností topologických a uzávěrových prostorů Vliv morfologické degradace drobných vodních toků na jejich trofizaci Vysoké učení technické v Brně ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE LH14098 Feritové nanostruktury pro mikrovlnné prvky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANO NE LH14081 Exosomy produkované populací cirkulujících Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ANO NE nádorových buněk: - poslové v procesu nádorové diseminace? LH14058 Biosenzory s povrchovými plazmony pro detekci Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i ANO NE bakterií LH14074 Proč dochází k invaznímu šíření bochnatky v Evropě? Srovnávací molekulární a ekologická studie bochnatky americké na území České republiky a USA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE LH14052 Model pro správu a sdílení experimentů v elektrofyziologii založený na sémantickém anotování LH14019 AgentFly - Modelování a simulace řízení letového provozu LH14091 Analytická bioelektronika - programovatelné biosystémy využívající kybernetické principy: inteligentní a spolehlivá diagnóza infarktu myokardu kombinací nespecifických markerů LH14066 Vliv morfologie nosičů léčiv na depozici v plících experimentální přístup a validace výpočtových simulací LH14036 LH14014 Strojové učení a systém podporující rozhodování o indikaci k operační léčbě u pacientů s normotenzním hydrocefalem Epifytické sinice a řasy České republiky a Floridy: jejich biodiverzita a využití v biomonitoringu Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Masarykova univerzita ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE

14 LH14024 LH14071 LH14048 LH14005 Vodivost jednotlivých molekul na mechanicky kontrolovatelných zlomových spojích: Společný teoretický a experimentální přístup Charakterizace cirkulujících nádorových buněk pro prognózu a optimalizaci léčby kolorektálního karcinomu. Rozšířené využití laserové ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostně spektrometrickou detekcí s kvadrupólovým, sektorovým analyzátorem a multikolektorovou detekcí v analýze fosilizovaných materiálů Dynamika přenosu elektrického náboje v nanopórech s fixovaným elektrickým nábojem a u rozhraní elektrolyt-elektroda Ústav organické a anorganické chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Masarykova univerzita ANO NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE LH14070 Komplexní dynamické síly při soustružení LH14086 Hierarchická kognitivní architektura založená na neurálních modelových polích LH14012 LH14034 LH14015 LH14062 LH14016 LH14020 LH14028 LH14043 LH14044 Mikroskopie inzulínových receptorů v plazmatické membráně buněk s využitím superrozlišení Difrakce a refrakce světla v buňkách: Fixace CO2 a globální oteplování Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v deetiolizaci kukuřičného mezokotylu Nové typy kontaminantů v mořském prostředí (MAREC) Vliv reprodukčního věku a kouření na intenzivní intervenci kardiovaskulárních rizikových faktorů životního stylu Návrh optimálního vzorkování s uvažováním netriviálního rozmístění senzorů a nákladného sběru dat pro modelování prostorových jevů Zlepšení spolehlivosti velkoplošných polovodičových součástek s využitím mikroskopické charakterizace lokálních defektů a jejich eliminace Strukturní hmotnostně spektrometrická analýza komplexů transkripčních faktorů s DNA promotorovými sekvencemi. Zvýšení odolnosti jednoděložných rostlin vůči abiotickým stresům Fyziologický ústav AVČR, v. v. i ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Masarykova univerzita ANO NE Institut klinické a experimentální medicíny ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i ANO NE LH14057 Imunitní odpovědi včel na infekční choroby Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE LH14061 Kombinatorika a teorie grafů iniciační fáze vědeckého vývoje studentů (International REU) LH14068 Automatizace fenologických pozorování v Česku Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i ANO NE LH14075 Vliv půdní krusty a zhutněného podorničí na pohyb České vysoké učení technické v Praze NE NE vody, vzduchu, rozpuštěných látek a částic v půdním profilu LH14084 Aktivní prvky ze slitin s tvarovou pamětí pro elastokalorické chladiče Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE

15 LH14085 LH14088 LH14092 LH14094 LH14099 LH14100 LH14101 Využití iniciace konvektivních bouří odvozené z družicových dat pro nowcasting silných konvektivních srážek Studium turbulentního proudění a jeho vlivu na pohyb a rozložení znečišťujících látek v prostoru Identifikace a charakterizace genů ovlivňujících virulenci myxozoí, molekuly klíčové pro patogenitu myxozoí v chovech ryb Vliv hydraulického štěpení na připovrchové horninové prostředí v oblasti Western Gulf Basin v jižní části Spojených států a zobecnění poznatků pro použití této metody v České republice. Horské druhy rostlin v měnících se podmínkách prostředí jsou horské průsmyky nižší v oblastech mírného pásma? Modelování adsorpce kovů na produkty oxidace nanoželeza: vliv mikroorganizmů a kořenových exudátů v půdním prostředí Geofyzikální průzkum přívodních drah neaktivních monogenetických vulkánů Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i NE NE Technická univerzita v Liberci NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i NE NE Česká zemědělská univerzita v Praze NE NE Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i NE NE LH14102 Vizuální kódy: Algoritmy a jejich bezpečnostní význam České vysoké učení technické v Praze NE NE LH14103 Nové principy ochrany soukromí v oblasti Masarykova univerzita NE NE sociologických věd a zpracování dat (NEPASS) LH14105 LH14106 LH14107 LH14108 LH14109 LH14110 LH14111 Využití multifunkčních materiálů v metodě Fused Deposition Modeling Metodika pro optimalizaci nákladů na zajištění prostupnosti dálnic pro volně žijící živočichy Akumulace uhlíku v půdách výsypek podél klimatického gradientu napříč USA. Inovativní diagnosticko-terapeutický management syndromu posturální tachykardie s využitím komplexní analýzy autonomních a kardiovaskulárních ukazatelů Změny land use/land cover ve střední Evropě po pádu socialismu Stanovení invazního potenciálu severoamerických druhů kůrovců a škodlivosti jimi přenášených patogenů Studie interakce mezi rostlinou a virem na úrovni RNA pomocí metod "next generation sequencing" Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně NE NE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE LH14112 LH14113 LH14114 Epizootická enteropatie králíků nové možnosti identifikace původce onemocnění Inhibice Viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSv) intracelulární imunizací pomocí scfv protilátek Fylogenetická systematika a biogeografie silurských monograptidních graptolitů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno NE NE Veterinární a farmaceutická univerzita Brno NE NE Geologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE

16 LH14115 LH14116 LH14117 LH14118 LH14119 LH14120 LH14121 LH14122 LH14123 Hydrotermické modelování klíčivosti a biologická ochrana proti plevelnému druhu Bromus sterilis L. Adaptace a využití dokumentačního systému GRIN- Global pro evidenci genetických zdrojů rostlin v ČR Charakterizace CCD senzorů pro projekt Large Synoptic Survey Telescope Struktura a funkce reaktivních intermediátů v nehemových enzymech se železem Studium funkčních stavů ribozomu pomocí kryoelektronové mikroskopie Studium morfogeneze savčích reovirů pomocí kryoelektronové mikroskopie Funkční analýzy nejstarší zachovalé obuvi na světě z Oregonských nálezů Iontové kapaliny - nová perspektiva v proteinové krystalografii Signalizace heterotrimerními G-proteiny a její role v regulaci buněčné proliferace a morfogeneze u rostlin Česká zemědělská univerzita v Praze NE NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i NE NE Masarykova univerzita NE NE Masarykova univerzita NE NE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně NE NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích NE NE LH14124 Interakce rostlinného ARP2/3 komplexu s mikrotubuly LH14125 Vliv agrolesnických systémů na uchování biodiverzity v Česká zemědělská univerzita NE NE oblasti peruánské Amazonie LH14126 LH14127 LH14128 LH14129 LH14130 LH14131 LH14132 LH14133 LH14134 LH14135 LH14136 Metabolomická analýza účinku vybraných endogenních a exogenních faktorů na metabolom modelového organismu octomilky Drosophila melanogaster. SMARTLUB -inteligentní adaptivní tenké vrstvy pro mazaný kontakt Konec studené války ve východní Evropě v kontextu československo-amerických vztahů Halogenová vazba: teorie a aplikace v medicinální chemii Příjem a zpracování dat z přístroje WBD na telemetrické stanici Panská Ves Přesné měření izotopických poměrů pomocí analogového elektronového násobiče Rozvoj a aplikace plně pravděpodobnostního posudku v technické praxi metodou SBRA Selekce mikrobiálních synergií způsobem syntetické konjugace Výzkum geologických a technologických podmínek pro konečné uložení vyhořelého jaderného paliva do hlubokých vrtů v Českém masivu Mobilní systém pro kompenzaci diabetes mellitus (MOBIAB) Neurobiologický původ deprese a jeho biomarkery (BioDe) Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Metropolitní univerzita Praha, o.p.s NE NE Ústav organické a anorganické chemie AV ČR, v. v. i NE NE Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i NE NE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i NE NE Západočeská univerzita v Plzni NE NE Západočeská univerzita v Plzni NE NE Česká geologická služba NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Masarykova univerzita NE NE

17 LH14137 LH14138 LH14139 LH14140 LH14141 LH14142 LH14143 LH14144 LH14145 LH14146 LH14147 LH14148 LH14149 LH14150 LH14151 Výpočty charakteristik vyhořívajících absorbátorů v palivu jaderných elektráren a stanovení nejvhodnějších kombinací izotopů pro dosažení optimálního využití paliva Metody a nástroje umělé inteligence pro automatizaci matematického uvažování Funkční magnetická rezonanční spektroskopie u neuronální inhibice - transfer pokročilé spektroskopické metodologie do ČR Pokročilá nanoskopie mitochondrií (Advanced nanoscopy of mitochondria) Mitochondriální redoxní signalizace v patologii a kardioprotekci Efekt prostorově modulovaného vysoce gradientního magnetického pole na bio-rozhraní živé buňky Další vývoj programu FIREBALL a jeho aplikace na pokročilé problémy materiálových vlastností nanostruktur Studium nových materiálů pro vývoj radiačně a magneticky odolné elektroniky pro experimenty částicové fyziky Vývoj geneticky kódovaných fluorescentních sond membránového napětí s využitím dvoufotonové polarizační mikroskopie Biologické půdní krusty - významný faktor pro stabilitu ekosystémů aridních oblastí a desertifikovaných území. Nové funkční skupiny važící ionty zinku a jejich využití pro vývoj vylepšených inhibitorů metaloproteáz Soupeřící energetické krajiny: konflikty o využití území pro rozvoj energetiky Léčba závislosti na tabáku v ČR podle Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic: implementace, hodnocení Komparativní výzkum faktorů ovlivňujících implementaci ITS do veřejné osobní dopravy a zlepšování udržitelnosti dopravy Neutronické charakteristiky fluoridových solí pro vysokoteplotní reaktory typu FHR České vysoké učení technické v Praze NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Masarykova univerzita NE NE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i NE NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i NE NE Všeobecní fakultní nemocnice v Praze NE NE Centrum dopravního výzkumu NE NE Centrum výzkumu Řež s.r.o NE NE LH14152 LH14153 Detekce a identifikace glykoproteinů v onkologických vzorcích Využití multimodálních kvantitativních metod magnetické resonance pro sledování vlivu radiační zátěže na mozkovou tkáň a odlišení rekurence tumoru a radionekrózy v pacientech s nádorem mozku po radiační terapii Masarykův onkologický ústav NE NE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně NE NE

18 LH14154 Vývoj metod pro studium interakcí nanostruktur pomocí chirální spektroskopie Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i NE NE LH14155 LH14156 LH14157 Úloha sumoylace při regulaci homologní rekombinace a opravy dvouřetězcových zlomů v DNA. Počítačový design nových inhibitorů AChE s využitím distribuovaných molekulárně mechanických a kvantově chemických výpočtů Geneticko genomické determinanty preference alkoholu a jeho metabolizmu u potkana Masarykova univerzita NE NE Fakultní nemocnice Hradec Králové NE NE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE LH14158 Modulátory guanylátcyklázy a proteinkináz Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i NE NE LH14159 Zvyšování produkce a kvality mléka přes expresi Agrovýzkum Rapotín s.r.o NE NE bioaktivních látek z matolin do kravského mléka LH14160 Základní poznání Nano-ELID technologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem NE NE LH14161 LH14162 LH14163 LH14164 LH14165 LH14166 LH14167 Automatizovaná adaptivní uživatelská rozhraní pro informační systémy Medicínské využití nových funkcionalizovaných helikálních polymerů pro přenos genů do buňky Kontinuální monitoring glykémie nové metody v mikrodialýze Monitorování znečištění a remediace půdy pomocí bioreportérů Aplikace nanovlákenné membrány do extrémního zimního počasí Hrách (Pisum sp.) jako model pro studium genetických aspektů domestikace luskovin (dormance semen a pukavosti lusku). Využití pokročilých proteomických metod pro studium endocytózy a endozomů u Arabidopsis České vysoké učení technické v Praze NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem NE NE Technická univerzita v Liberci NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE LH14168 LH14169 ELSPINAC Nanovlákenné materiály vyrobené metodou elektrického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů vysokého napětí Tkáňové expandéry pro rekonstrukce sliznic dutiny ústní: příprava klinického hodnocení Technická univerzita v Liberci NE NE LH14170 Modelování dopadů politiky podpory obnovitelných zdrojů energie na trhy zemědělských a energetických komodit LH14171 Dynamická Neuromuskulární Stabilizace LH14172 Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů v oblastech Long Valley Caldera a The Geysers, Kalifornie.

19 LH14173 Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférické projevy LH14174 Složitost a učení neuronových a jádrových sítí Ústav informatiky AV ČR, v. v. i NE NE LH14175 LH14176 LH14177 LH14178 LH14179 LH14180 LH14181 Fotoelektrochemické tenkovrstvé systémy pro současné čištění odpadních vod a produkci vodíku Imunoanalytické metody pro hlavní obsahové látky jihoafrických léčivých rostlin Vývoj nové univerzální metody pro přípravu deoxysacharidů Modelování tonality v hudbě pomocí sítí neurálních oscilátorů STUDIUM PROUDĚNÍ A PŘENOSU TEPLA PRO ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ CHLAZENÍ OSTŘIKEM FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER INVESTIGATION FOR BETTER CONTROL OF SPRAY COOLING Metody regulace výskytu závažných škůdců na kukuřici v ČR a studium metod regulace polyfágního karanténního škůdce Drosophila suzukii v partnerské zemi (US). Vegetační zonace v US Interior West a České republice: od intuitivní minulosti k současné kvantifikaci Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Ústav informatiky AV ČR, v. v. i NE NE Vysoké učení technické v Brně NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE Mendelova univerzita NE NE *) Celkové uznané náklady navržené v projektu budou vzhledem ke krácení výše podpory upřesněny při přípravě smlouvy o poskytnutí účelové podpory.

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2015 1 1 QJ1510191 1 2 QJ1510138 1 3 QJ1510217 Podprogram I Udržitelné

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více