Výsledky VES14 KONTAKT II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky VES14 KONTAKT II"

Transkript

1 Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14273 Konstrukce a elektrochemické vlastnosti superkondenzátorů pro vysoce efektivní ukládání energie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO ANO LH14290 Experiment Daya Bay s reaktorovými neutriny Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14292 LH14297 Vzájemná interakce citlivosti polymerů ke změnám teploty a ph: jak ji využít při tvorbě nanočástic pro biolékařské aplikace? Regulace vnitrobuněčného ph a homeostáze kationtů vápníku a draslíku v pučících kvasinkách Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14300 Výzkum zvláštních proměnných hvězd Masarykova univerzita ANO ANO LH14308 LH14317 LH14318 LH14325 LH14332 LH14284 LH14334 Studium fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin. Mechanismy protinádorových efektů netradičních komplexů platiny Syntéza polymerem povlečených magnetických nanočástic pro biologii a lékařství Příprava uhlovodíků vhodných pro letecká paliva dvoustupňovou přeměnou triglyceridů karboxylových kyselin v přítomnosti vodíku Inovativní koncepce keramických a monokrystalických scintilátorů: defekty a uzpůsobení materiálů Nanokompozitní materiály na bázi vodivých polymerů s hierarchicky organizovanou strukturou pro pokročilé aplikace Účinné přístupy neurocomputing pro analýzu a posouzení konstrukcí České vysoké učení technické v Praze ANO ANO Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s ANO ANO Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO ANO Vysoké učení technické v Brně ANO ANO

2 LH14338 LH14285 LH14276 Studium vlivu dlouhodobého zmrazování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti nástrojových ocelí Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě Identifikace nových kauzativních genů pomocí funkčních studií u vybraných mendelovských chorob COMTES FHT a.s ANO ANO Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i ANO ANO CELKEM LH14327 LH14328 LH14302 LH14282 LH14277 LH14278 LH14275 Antimikrobiální aktivita vybraných rostlin a jejich produktů proti bakteriím izolovaným od krav s klinickou mastitidou Požární spolehlivost nových materiálů v energeticky efektivních budovách Přesné porovnávání časových stupnic s využitím rozsáhlých optických sítí Prokázání eroze orbou a určení ztráty půdy na základě interdisciplinárního přístupu Mikroškálová charakterizace optických a elektrických parametrů optoelektronických součástek Nanokompozity a organická vlákna jako složky frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů Signální úloha oxidu dusnatého při vývoji adventivních kořenů v podmínkách vodního stresu Agritec Plant Research s.r.o ANO NE CESNET, zájmové sdružení právnických osob ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE LH14313 Povlaky na bázi uhlíku pro medicínské implantáty Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i ANO NE LH14314 VGI a webová kartografie pro krizový management Masarykova univerzita ANO NE LH14329 LH14272 LH14283 LH14305 Zjišťování mechanických vlastností při různých stavech triaxiality s využitím komplexních materiálových modelů Studium genetické variability v genofondových kolekcích jádrového ovoce v Číně a České republice Dokumentace a záchova starých odrůd okrasných rostlin a vzájemná výměna genofondových sbírek. Hydrologické, hydrochemické, hydrobiologické vlivy různých typů soustav: městské odvodnění-recipient na chování toxických kovů COMTES FHT a.s ANO NE Mendelova univerzita v Brně ANO NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE

3 LH14330 LH14294 LH14287 LH14324 LH14340 Taxonomie, ekologie a ochrana vodních a edafických brouků biodiverzitních center Číny Nové cyklopentadienylové ligandy a jejich syntéza metallocenových komplexů a katalytické aplikace Studium biotechnologické produkce biologicky aktivních látek z Evodia rutaecarpa. Řízená fotosenzitivita chalkogenidových filmů pro optoelektronické aplikace Výzkum nových metod analýzy obrazového obsahu získaného pomocí speciálních snímacích zařízení Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i ANO NE Univerzita Pardubice ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE LH14322 Osud mikropolutantů a těžkých kovů v mokřadech Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE LH14293 LH14296 Nanokompozity s uhlíkatými a křemíkovými částicemi pro membrány průtočných baterií Korelace plazmatických hladin angiogenních a imunosupresivních faktorů TGF beta 1, VEGF, antiangiogení monoklonální protilátky bevacizumabu a faktorů protinádorové buněčné imunity s odpovědí na terapii a prognózou pacientů s kolorektálním karcinomem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ANO NE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ANO NE LH14339 Přenosy tepla ve vlákenných strukturách Technická univerzita v Liberci ANO NE LH14295 LH14312 LH14323 Využití dřevěného uhlí jako půdního doplňku pro biofortifikaci plodin zinkem a železem OrientMed - Experimentální evaluace metod teleprezence v medicíně pro výuku a trénink Příjem dusíku a fosforu mokřadní vegetací v závislosti na saturaci půdy a hloubce zaplavení Ústav experimentální botaniky AV ČR v. v. i ANO NE CESNET, zájmové sdružení právnických osob ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE LH14301 Modelování nejistoty v kvantových strukturách Masarykova univerzita ANO NE LH14321 Příprava vysoce kvalitních multiferroických filmů. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i ANO NE LH14336 LH14337 LH14304 Vliv kosení porostu na příjem dusíku a fosforu mokřadní vegetací Vývoj měřicího systému pro in situ studium katalytických procesů užitím Mössbauerovy spektroskopie Studium rezistence tykvovitých zelenin k padlí a salinitě v Číně a České republice Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Mendelova univerzita v Brně ANO NE

4 LH14286 Výzkum metod dynamické identifikace parametrů elektrických strojů LH14280 Diagnostika kapalné fáze v parních turbínách LH14289 Dotazování nad propojenými daty LH14333 Výzkum na podporu energeticky efektivního obrábění LH14319 LH14298 Dusíkem obohacené víceúrovňové uhlíkové nanomateriály odvozené od polyanilinu a grafenu pro elektrody superkapacitorů Nutriční strategie sinic a její implikace pro efektivní zásah proti formování vodního květu pomocí nanočástic železa Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Technická univerzita v Liberci ANO NE LH14279 Výzkum metod pro studium genových zdrojů Allium L. se zaměřením na odolnost proti virovým onemocněním v Číně a České republice Mendelova univerzita v Brně ANO NE LH14274 Kompozitní hydrogelové částice s multifunkčními, kvantovými uhlíkovými partikulemi pro podávání léčiv v kontextu léčebných a zobrazovacích aplikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO NE LH14299 Výzkum adhezních charakteristik LH14331 LH14281 LH14288 LH14291 LH14303 LH14306 LH14307 Kompozity z jednoho typu polymeru zesílené vysoce pevnými vlákny - SPC Vývoj algoritmů pro rychlou automatickou identifikaci prvků a materiálů pomocí Spektroskopie laserem buzeného plazmatu Ochrana obyvatelstva a infrastruktur před přírodními pohromami Vývoj nových metod pro monitorování bezpečnosti alkoholických nápojů Charakterizace prvkového složení řasové biomasy pro biotechnologické aplikace metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu Nitrace a S-nitrosylace proteinů během působení kadmia Nitrace a S-nitrosylace proteinů během působení kadmia Technická univerzita v Liberci ANO NE Vysoké učení technické v Brně NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Vysoké učení technické v Brně NE NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i NE NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i NE NE

5 LH14309 LH14310 LH14311 LH14315 LH14316 LH14320 LH14326 LH14335 Výzkum a vývoj zahradnických substrátů obohacených prospěšnými mykorhizními houbami Funkčně genomická studie rezistence pšenice vůči viru žluté zakrslosti ječmene v Čínské lidové republice a v České republice Výzkum fyziologických a biotechnologických aspektů vztahu průběhu laktace a reprodukce skotu s kombinovanou užitkovostí pro podporu efektivity chovu a zdraví zvířat The comparison of methods used for determination of fracture behavior of in service component by SPT in EU and China Regulace komářích populací biologicky aktivními látkami - analogy hmyzích hormonů a toxiny Bacillus thuringiensis Vývoj vysokohodnotného cementovláknitého kompozitu a studium jeho odolnosti proti nárazu projektilu Analýza stavu dětských nohou v Čínské lidové republice a návrh pro funkční design dětské obuvi Zlepšování reprodukčních parametrů a zvýšení efektivity šlechtění skotu v Číně Symbiom, s.r.o NE NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o NE NE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně NE NE CATTLE RESEARCH s.r.o NE NE JAPONSKO Kód projektu LH14246 Název projektu Uchazeč 2014 Dopované křemíkové nanokrystaly nové nanomateriály pro fotoniku a bio-aplikace celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Univerzita Karlova v Praze ANO ANO Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14255 LH14266 Mechanismy propagace a cross protekce u skupiny viroidů chmele a jabloní a jejich vliv na regulaci metabolické dráhy ozdravných prenylflavonoidů a lupulinu. Inovativní materiálové koncepce scintilátorů bez prvků vzácných zemin Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO ANO Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO CELKEM LH14231 Asymetrická syntéza helikálně chirálních látek Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE

6 LH14242 LH14243 LH14248 LH14249 Ochrana integrity genomu a jeho poškození v průběhu stárnutí savčích oocytů Statistická analýza rozsáhlých komplexních systémů se závislostmi a strukturálními změnami Částicová fyzika po objevu Higgsova bosonu a strunová teorie pole Vyhledávání a charakterizace genů pro biosyntézu biologicky aktivních přírodních látek z půdy a mořských biotopů s využitím vysoce výkonných metod Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE LH14252 Věda a technologie štěpení singletu a souvisejících jevů Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE LH14256 LH14258 LH14259 LH14261 Proč je v tropických lesích tolik druhů herbivorního hmyzu? Neřízené a polořízené učení aplikované na segmentaci obrazových dat Mezidruhový přenos jader jako nástroj pro biomedicínu, biotechnologie a záchranu ohrožených druhů Struktura, elektronické vlastnosti a vodivost DNA molekul obsahujících kovy a modifikované báze Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i ANO NE Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i ANO NE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE LH14232 Geometrický mikrosvět - infinitezimály, jety a aplikace Vysoké učeni technické v Brně ANO NE LH14233 LH14241 LH14260 LH14267 LH14269 LH14238 LH14262 LH14230 LH14235 LH14245 Nové hydrogely s dvojitým síťováním pro pokročilé biomedicínské aplikace Koordinace reakce na poškození DNA a buněčného cyklu v rostlinné říši Vysoce selektivní polymerní léčiva pro citlivé fluorescenční znázornění a léčbu nádorů Vývoj nových senzorů chirality a enantiomerní čistoty založených na achirálních hostitelských molekulách porfyrinu Mikrovlnná spektroskopie nestabilních specií pro atmosférické environmentální a astrofyzikální účely Chování fosforu a těžkých kovů za podmínek suché a mokré oxidace čistírenských kalů Vývoj nových vysokoteplotních povlaků pro plynové turbíny Celogenomová asociační studie (GWAS) sarkoidózy v japonské a české populaci Integrace a aplikace široké škály experimentálních dat pro výzkum v oblasti neurověd a chování Molekulární epidemiologie a přenosy strongylidních hlístic rodu Necator mezi africkými lidoopy a lidmi Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i ANO NE Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i ANO NE COMTES FHT, a.s ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ANO NE

7 LH14270 LH14271 LH14253 Zmnožené pohlavní chromosomy a dynamická evoluce karyotypů u motýlů rodu Leptidea Výzkum fotonického směrování a moderních kryptografických metod pro posílení bezpečnosti senzorových sítí Systém prostorové optimalizace pro ekosystémové lesní hospodářství Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Česká zemědělská univerzita v Praze ANO NE LH14239 Nové funkční magnetické materiály a nanostruktury LH14251 Svařitelnost hliníkových slitin metodou hybridního Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i ANO NE svařování laser-tig LH14254 LH14257 LH14268 LH14229 LH14237 LH14236 LH14244 LH14226 Biosenzory na bázi funkcionalizovaných tenkých diamantových vrstev pro elektrické a optické monitorování buněk Výzkum tenkých vrstev slitin s magnetickou tvarovou pamětí pro nové magneticky řízené přístroje Srovnávací studie regulačních mechanismů v průběhu procesu oplození ryb (Osteichtyes) se zaměřením na gamety chrupavčitých ryb (Chondrostei) Výzkumná spolupráce adaptivního zpracování signálů a inteligentní informatiky pro biomedicínské signály Vliv hypercholesterolémie na vápníkové hospodářství kardiomyocytů. Role biodiverzity v dostupnosti ekosystémových služeb zajišťujících kvalitu lidského života Metabolizmus a kinetika energetických rezerv u řasy Parachlorella kessleri Součástky s vysokou pohyblivostí a spolehlivostí pro globální komunikaci Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i ANO NE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoké učení technické v Brně NE NE LH14227 Strategie MSP k překonávání překážek v prostředí Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i NE NE LH14228 LH14234 LH14240 LH14247 LH14250 LH14263 Současné poznatky ontogeneze a biosociálních determinantů české a japonské mladé generace identifikací faktorů a kofaktorů. Využití molekulárních markerů pro výběr pšenice se zvýšeným obsahem antokyanů v zrnu Vliv půdní makrofauny na půdní organickou hmotu při různém zemědělském managementu Zjištění dlouhodobého výskytu vybraných rizikových kovů a radionuklidů z atmosférického spadu minulých let ve složkách temperátních jehličnatých lesů Objemné supravodiče s nanoskopickými defekty pro aplikace ve vysokých magnetických polích Výzkum zavádění ekologických výrobních řetězců v České republice s využitím japonského environmentálního manažerského účetnictví Agrotest fyto, s.r.o NE NE Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AVČR, v. v. i NE NE Česká zemědělská univerzita v Praze NE NE

8 LH14264 LH14265 Fylogeografie diploidních a polyploidních zástupců Arabidopsis a Cardamine na základě informací z celých genomů získaných metodou RADseq Vývoj pikosekundové infračervené laserové technologie pro zdroj polarizovaných pozitronů pro International Linear Collider Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE KOREJSKÁ REPUBLIKA Kód projektu LH14220 LH14218 LH14219 LH14212 LH14209 LH14217 LH14214 LH14211 LH14215 LH14207 Název projektu Uchazeč 2014 Regulace povrchové stability a synaptické lokalizace glutamátových receptorů N-glykosylací v savčích neuronech Studium mikrobiální populace v mikroaerobních a anaerobních systémech Tepelně akumulační kompozity na bázi materiálů s fázovou přeměnou Detekce mikrorna (mirna) a volně cirkulujících DNA (cfdna) v periferní krvi v průběhu minimální progrese mnohočetného myelomu Ultrarychlé procesy v polovodičových nanostrukturách: emise terahertzového záření a transport fotoexcitovaných nositelů Progresivní ultrajemnozrnné slitiny charakterizace, modelování a optimalizace přípravy Konjugáty huperzinu a 7-methoxytakrinu jako potenciální léčiva Alzheimerovy choroby Termodynamické nestability v kvantově polních systémech Studium kompozitních materiálů na bázi uhlíku s sp2 a sp3 hybridizacemi Biodiverzita a patogenicita dřevních hub rostoucích na Pinus densiflora v Koreji celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE Ostravská univerzita v Ostravě ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Fakultní nemocnice Hradec Králové ANO NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Mendelova Univerzita v Brně ANO NE LH14208 Frekvenční analýza povodňových jevů v neměřených malých povodích v České republice a Korejské republice LH14223 Chytrá zastávka -koncept chytrých měst Centrum dopravního výzkumu, v. v. i ANO NE LH14210 Komplexní využití biomasy jednobuněčných řas jako biosorbentů a zdroje biologicky aktivních látek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE LH14225 RFID technologie pro obchodní řetězce Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ANO NE Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14213 LH14216 Studie Inteligentního modelu lidského života s využitím Ambient Intelligence ve Smart Gridu Vliv přídavku katalyzátoru na chování paliva při zplyňování Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ANO NE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava NE NE

9 LH14221 LH14222 LH14224 Vytvoření společného výzkumného programu neutronového rozptylu mezi Koreou a Českou republikou Změny diverzity rostlin v horských ekosystémech Koreje v prostoru a čase Vývoj geneticky kódovaných fluorescentních sond membránového napětí využívajících dvoufotonovou polarizační mikroskopii Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i NE NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i NE NE RUSKÁ FEDERACE Kód projektu LH14194 LH14202 LH14199 LH14193 Název projektu Uchazeč 2014 Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu Luna-Glob Studium ekologie a životních cyklů, škůdců, jejich predátorů, parazitoidů v agroekosystémech různých klimatických pásem Hybridní kompozitní materiály na bázi vodivých polymerů a drahých kovů Vývoj rychlého monitoru slunečního větru pro projekt Luna-Glob celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i ANO ANO Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO ANO Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO Univerzita Karlova v Praze ANO ANO CELKEM LH14195 Využití antifungálních vlastností extraktů z rostlin Euroasijské oblasti proti patogenním a toxinogenním houbám Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO NE Rozhodnutí poskytovatele financovat LH14203 LH14205 LH14196 LH14200 LH14198 LH14197 LH14191 Repelentní a protipožerové účinky extraktů z rostlin Euroasijské oblasti Teorie spolehlivosti a bezpečnosti komplexních heterogenních systémů Současný výskyt, studium morfologie, biologie a možnosti chovu endemického a kriticky ohroženého druhu raka Astacus pachypus Vývoj metodiky a modelování kosmických experimentů pro měření nízkofrekvenčního elektromagnetického záření Potravní interakce roztočů a mikroorganismů, které umožnily kolonizaci prostředí člověka prachovými a skladištními roztoči. Použití biokatalyzátorů v technologiích zpracování rostlinných surovin pro výrobu potravin a nepotravinářské produkce. Řízená reprodukce a odchov plůdku vybraných ohrožených druhů ryb Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO NE Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i ANO NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE

10 LH14192 LH14190 LH14204 LH14206 Výzkum metod přirozeného chování asistivního systému pro interakci člověka se strojem Vývoj půd po rozsáhlých disturbancích napříč klimatickým gradientem euroasie: vliv biotických a abiotických parametrů. Působení látek aplikovaných na list na fyziologické znaky rostlin Analýza molekulárního složení lidské pachové signatury Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE Vysoká škola chemicko-technologická NE NE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Kód projektu LH14033 LH14045 LH14053 LH14067 LH14073 LH14054 LH14027 LH14029 LH14059 Název projektu Uchazeč 2014 Formování a kontrola kvality sestřihových snrnp částic v Drosophila melanogaster Evoluce pohlavních ornamentů a jejich informačního významu: srovnávací studie v populacích s divergentními signálními znaky a preferencemi Čtvrtá dimenze v prostoru? Integrace časového a prostorového zpracování v mozku Studium mechanismů nzvi migrace a reaktivity ve stejnosměrném elektrickém poli Multimarkerový screening kondenzátu vydechovaného vzduchu - cesta k fenotypizaci nemocí spojených s bronchiální obstrukcí Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech Nové koncepty a nástroje pro racionální design enzymů Úloha juvenilního hormonu v diapauze a cirkadiánních rytmech hmyzu Elektrochemické metalizační cely nanoúrovňové paměti v tenkých vrstvách amorfních chalkogenidů celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i ANO ANO Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i ANO ANO Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Technická univerzita v Liberci ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ANO ANO Masarykova univerzita ANO ANO Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO ANO Univerzita Pardubice ANO ANO LH14035 Amplitudy rozptylu v efektivních teoriích pole Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14037 Identifikace proteinů asociovaných s genotoxickými Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i ANO ANO RNA:DNA hybridy a studium jejich úlohy v udržení genomové stability LH14047 Hormonální řízení antistresových reakcí u hmyzu Biologické centrum AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14096 Strukturní a funkční analýza taxanových derivátů schopných překonat navozenou rezistenci ke klasickým taxanům u buněk nádorů prsu Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14089 Vývoj systému monitorování a evaluace troposférických parametrů získaných zpracováním dat z kosmických geodetických technik a z dalších zdrojů Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i ANO ANO Rozhodnutí poskytovatele financovat

11 LH14040 LH14009 LH14004 Modulace reesterifikace mastných kyselin v tukové tkáni lipidovými mediátory Nestability a dynamika funkčních motivů v biochemických sítích Mikrobiální ekologie kontaminovaných lokalit: Stanovení bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu indigenní mikroflóry Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO LH14002 Funkční genomika dvoudomých rostlin Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14038 Fluorované polymerní systémy pro aplikace v Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO palivových článcích LH14072 Detailní charakterizace svazků rentgenových laserů pro účely interakčních experimentů Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14104 Zavedení zobrazovací metody in vivo pro analýzu molekulárních mechanizmů regulace buněčného dělení a diferenciace kořene Arabidopsis thaliana Masarykova univerzita ANO ANO LH14039 Rentgenová optika pro astrofyziku České vysoké učení technické v Praze ANO ANO LH14049 Spektrální a časové charakteristiky vesmírných černých Astronomický ústav AV ČR, v. v. i ANO ANO děr LH14079 Termoresponsivní polymerní katalytická depa: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i ANO ANO injikovatelné reaktory tvarované in situ pro biomedicínské aplikace LH14064 Analytické nástroje pro rychlou identifikaci nových syntetických drog Univerzita Palackého v Olomouci ANO ANO LH14003 LH14060 LH14011 LH14010 Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředí při ochraně životního prostředí Zhodnocení významu roztoče Varroa destructor jako přenašeče entomopatogenních bakterií asociovaných se syndromem náhlého kolapsu kolonií včely medonosné (Apis mellifera). Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat družic NASA Van Allen Probes České vysoké učení technické v Praze ANO ANO Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO ANO Univerzita Karlova v Praze ANO ANO Univerzita Karlova v Praze ANO ANO LH14050 Syntéza polypeptoidových nanodeštiček pro Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANO ANO biomineralizaci LH14006 Obohacení surového bioplynu o methan Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO LH14001 Klimatické sítě: Rozmanitost měřítek dynamiky a interakcí v atmosféře Země Ústav informatiky AV ČR, v. v. i ANO ANO LH14030 LH14008 LH14018 Sekundární metabolity indukované interakcí mezi mikroorganismy Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii Vývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i ANO ANO Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO ANO Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i ANO ANO CELKEM

12 LH14095 LH14083 LH14082 LH14023 LH14080 LH14017 Charakterizace změn transkriptomu tkáně infikované bakteriemi Mycoplasma gallisepticum u hýla mexického (Haemorhous mexicanus) Peptidomimetika na bázi sloučenin fosforu jako inhibitory membránového antigenu prostatických buněk: návrh, syntéza a studie vztahu struktury a funkce Nové Mn+1AXn nanolamináty pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách Studium vlivu mikrohydratace na heterogenní chemické procesy na atmosférických površích Škálovatelné algoritmy pro strategické rozhodování s nejistotou založené na abstrakcích Identifikace klíčových faktorů rozhodujících o úspěchu transplantace Langerhansových ostrůvků při léčbě diabetu: analýza výsledků českého a mezinárodního registru CITR (Collaborative islet transplant registry) Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i ANO NE Institut klinické a experimentální medicíny ANO NE LH14046 ELSPAC:TNG - Implementace konceptu EXPOSOMu Masarykova univerzita ANO NE LH14026 Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví: Epigenetické a imunomodulační účinky významných atmosferických kontaminantů v in vitro plicních modelech Masarykova univerzita ANO NE LH14097 LH14090 LH14021 LH14013 LH14078 LH14056 Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů ve fylogeneticky bazálních větvích opistotelních pavouků Transatlantické porovnání společenstev arbuskulárních mykorhizních hub Nelineární optimalizace, detekce, izolace a metody zotavení z chyb v plánování trajektorií pro řešení krizových situací v letectví Nekanonické formy nukleových kyselin a jejich věrohodný popis empirickými potenciály Predikce integračních míst retrovirů pomocí relačního strojového učení Spektroskopie laserem buzeného plazmatu pro detekci a stanovení nanočástic ve spojení s proteiny (biolibs) Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE LH14031 Evoluční důsledky polyploidizace Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE LH14087 Dipolární molekulární rotory v povrchově inkluzních Ústav organické a anorganické chemie, v. v. i ANO NE sloučeninách LH14063 Markery a genetické faktory ovlivňující progresi renální insuficience u pacientů s IgA nefropatií LH14055 LH14032 LH14093 Využití mikrorna v diagnostice a terapii nádorových onemocnění Biotické a abiotické vlivy na bylinnou vegetaci temperátních lesů v České republice a východních Spojených státech: stromový nadrost a depozice dusíku Identifikace malých molekul modulujících aktivitu fosfatidyl inositol 4-kináz Masarykova univerzita ANO NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav organické a anorganické chemie, v. v. i ANO NE

13 LH14076 LH14007 LH14022 LH14042 LH14065 LH14025 Decentralizovaný algoritmus pro optimální dekonflikci trajektorií v multi-agentních systémech s lokální komunikací Teoretické a experimentální aspekty vlivu defektů tenkých vrstev na přesnost měření metodou van der Pauw Explorace neznámého prostředí s pohyblivými objekty týmem humanoidů Měření hmotnosti proteinových komplexů podílejících se na vzniku závažných onemocnění pomocí rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu Hodnocení dopadů strategií bezpečné a udržitelné dopravy na zdraví obyvatel měst v ČR a USA. Cesta k počítačově navrhovaným RNA aptamerům a přepínačům. Vysoká škola chemicko-technologická ANO NE Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i ANO NE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i ANO NE Ústav organické a anorganické chemie AV ČR, v. v. i ANO NE LH14077 Mezinárodní srovnání mezd pomocí McDonald's Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i ANO NE LH14041 Hodnocení ukazatelů tělesného objemu za použití trojrozměrného scanneru a jejich vztah s jinými rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ANO NE LH14069 LH14051 Studium diskrétních vlastností topologických a uzávěrových prostorů Vliv morfologické degradace drobných vodních toků na jejich trofizaci Vysoké učení technické v Brně ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE LH14098 Feritové nanostruktury pro mikrovlnné prvky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANO NE LH14081 Exosomy produkované populací cirkulujících Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ANO NE nádorových buněk: - poslové v procesu nádorové diseminace? LH14058 Biosenzory s povrchovými plazmony pro detekci Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i ANO NE bakterií LH14074 Proč dochází k invaznímu šíření bochnatky v Evropě? Srovnávací molekulární a ekologická studie bochnatky americké na území České republiky a USA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ANO NE LH14052 Model pro správu a sdílení experimentů v elektrofyziologii založený na sémantickém anotování LH14019 AgentFly - Modelování a simulace řízení letového provozu LH14091 Analytická bioelektronika - programovatelné biosystémy využívající kybernetické principy: inteligentní a spolehlivá diagnóza infarktu myokardu kombinací nespecifických markerů LH14066 Vliv morfologie nosičů léčiv na depozici v plících experimentální přístup a validace výpočtových simulací LH14036 LH14014 Strojové učení a systém podporující rozhodování o indikaci k operační léčbě u pacientů s normotenzním hydrocefalem Epifytické sinice a řasy České republiky a Floridy: jejich biodiverzita a využití v biomonitoringu Západočeská univerzita v Plzni ANO NE Masarykova univerzita ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE

14 LH14024 LH14071 LH14048 LH14005 Vodivost jednotlivých molekul na mechanicky kontrolovatelných zlomových spojích: Společný teoretický a experimentální přístup Charakterizace cirkulujících nádorových buněk pro prognózu a optimalizaci léčby kolorektálního karcinomu. Rozšířené využití laserové ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostně spektrometrickou detekcí s kvadrupólovým, sektorovým analyzátorem a multikolektorovou detekcí v analýze fosilizovaných materiálů Dynamika přenosu elektrického náboje v nanopórech s fixovaným elektrickým nábojem a u rozhraní elektrolyt-elektroda Ústav organické a anorganické chemie AV ČR, v. v. i ANO NE Masarykova univerzita ANO NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ANO NE LH14070 Komplexní dynamické síly při soustružení LH14086 Hierarchická kognitivní architektura založená na neurálních modelových polích LH14012 LH14034 LH14015 LH14062 LH14016 LH14020 LH14028 LH14043 LH14044 Mikroskopie inzulínových receptorů v plazmatické membráně buněk s využitím superrozlišení Difrakce a refrakce světla v buňkách: Fixace CO2 a globální oteplování Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v deetiolizaci kukuřičného mezokotylu Nové typy kontaminantů v mořském prostředí (MAREC) Vliv reprodukčního věku a kouření na intenzivní intervenci kardiovaskulárních rizikových faktorů životního stylu Návrh optimálního vzorkování s uvažováním netriviálního rozmístění senzorů a nákladného sběru dat pro modelování prostorových jevů Zlepšení spolehlivosti velkoplošných polovodičových součástek s využitím mikroskopické charakterizace lokálních defektů a jejich eliminace Strukturní hmotnostně spektrometrická analýza komplexů transkripčních faktorů s DNA promotorovými sekvencemi. Zvýšení odolnosti jednoděložných rostlin vůči abiotickým stresům Fyziologický ústav AVČR, v. v. i ANO NE Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE Masarykova univerzita ANO NE Institut klinické a experimentální medicíny ANO NE Vysoké učení technické v Brně ANO NE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i ANO NE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i ANO NE LH14057 Imunitní odpovědi včel na infekční choroby Univerzita Palackého v Olomouci ANO NE LH14061 Kombinatorika a teorie grafů iniciační fáze vědeckého vývoje studentů (International REU) LH14068 Automatizace fenologických pozorování v Česku Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i ANO NE LH14075 Vliv půdní krusty a zhutněného podorničí na pohyb České vysoké učení technické v Praze NE NE vody, vzduchu, rozpuštěných látek a částic v půdním profilu LH14084 Aktivní prvky ze slitin s tvarovou pamětí pro elastokalorické chladiče Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE

15 LH14085 LH14088 LH14092 LH14094 LH14099 LH14100 LH14101 Využití iniciace konvektivních bouří odvozené z družicových dat pro nowcasting silných konvektivních srážek Studium turbulentního proudění a jeho vlivu na pohyb a rozložení znečišťujících látek v prostoru Identifikace a charakterizace genů ovlivňujících virulenci myxozoí, molekuly klíčové pro patogenitu myxozoí v chovech ryb Vliv hydraulického štěpení na připovrchové horninové prostředí v oblasti Western Gulf Basin v jižní části Spojených států a zobecnění poznatků pro použití této metody v České republice. Horské druhy rostlin v měnících se podmínkách prostředí jsou horské průsmyky nižší v oblastech mírného pásma? Modelování adsorpce kovů na produkty oxidace nanoželeza: vliv mikroorganizmů a kořenových exudátů v půdním prostředí Geofyzikální průzkum přívodních drah neaktivních monogenetických vulkánů Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i NE NE Technická univerzita v Liberci NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i NE NE Česká zemědělská univerzita v Praze NE NE Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i NE NE LH14102 Vizuální kódy: Algoritmy a jejich bezpečnostní význam České vysoké učení technické v Praze NE NE LH14103 Nové principy ochrany soukromí v oblasti Masarykova univerzita NE NE sociologických věd a zpracování dat (NEPASS) LH14105 LH14106 LH14107 LH14108 LH14109 LH14110 LH14111 Využití multifunkčních materiálů v metodě Fused Deposition Modeling Metodika pro optimalizaci nákladů na zajištění prostupnosti dálnic pro volně žijící živočichy Akumulace uhlíku v půdách výsypek podél klimatického gradientu napříč USA. Inovativní diagnosticko-terapeutický management syndromu posturální tachykardie s využitím komplexní analýzy autonomních a kardiovaskulárních ukazatelů Změny land use/land cover ve střední Evropě po pádu socialismu Stanovení invazního potenciálu severoamerických druhů kůrovců a škodlivosti jimi přenášených patogenů Studie interakce mezi rostlinou a virem na úrovni RNA pomocí metod "next generation sequencing" Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně NE NE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE LH14112 LH14113 LH14114 Epizootická enteropatie králíků nové možnosti identifikace původce onemocnění Inhibice Viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSv) intracelulární imunizací pomocí scfv protilátek Fylogenetická systematika a biogeografie silurských monograptidních graptolitů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno NE NE Veterinární a farmaceutická univerzita Brno NE NE Geologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE

16 LH14115 LH14116 LH14117 LH14118 LH14119 LH14120 LH14121 LH14122 LH14123 Hydrotermické modelování klíčivosti a biologická ochrana proti plevelnému druhu Bromus sterilis L. Adaptace a využití dokumentačního systému GRIN- Global pro evidenci genetických zdrojů rostlin v ČR Charakterizace CCD senzorů pro projekt Large Synoptic Survey Telescope Struktura a funkce reaktivních intermediátů v nehemových enzymech se železem Studium funkčních stavů ribozomu pomocí kryoelektronové mikroskopie Studium morfogeneze savčích reovirů pomocí kryoelektronové mikroskopie Funkční analýzy nejstarší zachovalé obuvi na světě z Oregonských nálezů Iontové kapaliny - nová perspektiva v proteinové krystalografii Signalizace heterotrimerními G-proteiny a její role v regulaci buněčné proliferace a morfogeneze u rostlin Česká zemědělská univerzita v Praze NE NE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i NE NE Masarykova univerzita NE NE Masarykova univerzita NE NE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně NE NE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích NE NE LH14124 Interakce rostlinného ARP2/3 komplexu s mikrotubuly LH14125 Vliv agrolesnických systémů na uchování biodiverzity v Česká zemědělská univerzita NE NE oblasti peruánské Amazonie LH14126 LH14127 LH14128 LH14129 LH14130 LH14131 LH14132 LH14133 LH14134 LH14135 LH14136 Metabolomická analýza účinku vybraných endogenních a exogenních faktorů na metabolom modelového organismu octomilky Drosophila melanogaster. SMARTLUB -inteligentní adaptivní tenké vrstvy pro mazaný kontakt Konec studené války ve východní Evropě v kontextu československo-amerických vztahů Halogenová vazba: teorie a aplikace v medicinální chemii Příjem a zpracování dat z přístroje WBD na telemetrické stanici Panská Ves Přesné měření izotopických poměrů pomocí analogového elektronového násobiče Rozvoj a aplikace plně pravděpodobnostního posudku v technické praxi metodou SBRA Selekce mikrobiálních synergií způsobem syntetické konjugace Výzkum geologických a technologických podmínek pro konečné uložení vyhořelého jaderného paliva do hlubokých vrtů v Českém masivu Mobilní systém pro kompenzaci diabetes mellitus (MOBIAB) Neurobiologický původ deprese a jeho biomarkery (BioDe) Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Metropolitní univerzita Praha, o.p.s NE NE Ústav organické a anorganické chemie AV ČR, v. v. i NE NE Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i NE NE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i NE NE Západočeská univerzita v Plzni NE NE Západočeská univerzita v Plzni NE NE Česká geologická služba NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Masarykova univerzita NE NE

17 LH14137 LH14138 LH14139 LH14140 LH14141 LH14142 LH14143 LH14144 LH14145 LH14146 LH14147 LH14148 LH14149 LH14150 LH14151 Výpočty charakteristik vyhořívajících absorbátorů v palivu jaderných elektráren a stanovení nejvhodnějších kombinací izotopů pro dosažení optimálního využití paliva Metody a nástroje umělé inteligence pro automatizaci matematického uvažování Funkční magnetická rezonanční spektroskopie u neuronální inhibice - transfer pokročilé spektroskopické metodologie do ČR Pokročilá nanoskopie mitochondrií (Advanced nanoscopy of mitochondria) Mitochondriální redoxní signalizace v patologii a kardioprotekci Efekt prostorově modulovaného vysoce gradientního magnetického pole na bio-rozhraní živé buňky Další vývoj programu FIREBALL a jeho aplikace na pokročilé problémy materiálových vlastností nanostruktur Studium nových materiálů pro vývoj radiačně a magneticky odolné elektroniky pro experimenty částicové fyziky Vývoj geneticky kódovaných fluorescentních sond membránového napětí s využitím dvoufotonové polarizační mikroskopie Biologické půdní krusty - významný faktor pro stabilitu ekosystémů aridních oblastí a desertifikovaných území. Nové funkční skupiny važící ionty zinku a jejich využití pro vývoj vylepšených inhibitorů metaloproteáz Soupeřící energetické krajiny: konflikty o využití území pro rozvoj energetiky Léčba závislosti na tabáku v ČR podle Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic: implementace, hodnocení Komparativní výzkum faktorů ovlivňujících implementaci ITS do veřejné osobní dopravy a zlepšování udržitelnosti dopravy Neutronické charakteristiky fluoridových solí pro vysokoteplotní reaktory typu FHR České vysoké učení technické v Praze NE NE České vysoké učení technické v Praze NE NE Masarykova univerzita NE NE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i NE NE Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i NE NE Botanický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i NE NE Všeobecní fakultní nemocnice v Praze NE NE Centrum dopravního výzkumu NE NE Centrum výzkumu Řež s.r.o NE NE LH14152 LH14153 Detekce a identifikace glykoproteinů v onkologických vzorcích Využití multimodálních kvantitativních metod magnetické resonance pro sledování vlivu radiační zátěže na mozkovou tkáň a odlišení rekurence tumoru a radionekrózy v pacientech s nádorem mozku po radiační terapii Masarykův onkologický ústav NE NE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně NE NE

18 LH14154 Vývoj metod pro studium interakcí nanostruktur pomocí chirální spektroskopie Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i NE NE LH14155 LH14156 LH14157 Úloha sumoylace při regulaci homologní rekombinace a opravy dvouřetězcových zlomů v DNA. Počítačový design nových inhibitorů AChE s využitím distribuovaných molekulárně mechanických a kvantově chemických výpočtů Geneticko genomické determinanty preference alkoholu a jeho metabolizmu u potkana Masarykova univerzita NE NE Fakultní nemocnice Hradec Králové NE NE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i NE NE LH14158 Modulátory guanylátcyklázy a proteinkináz Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i NE NE LH14159 Zvyšování produkce a kvality mléka přes expresi Agrovýzkum Rapotín s.r.o NE NE bioaktivních látek z matolin do kravského mléka LH14160 Základní poznání Nano-ELID technologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem NE NE LH14161 LH14162 LH14163 LH14164 LH14165 LH14166 LH14167 Automatizovaná adaptivní uživatelská rozhraní pro informační systémy Medicínské využití nových funkcionalizovaných helikálních polymerů pro přenos genů do buňky Kontinuální monitoring glykémie nové metody v mikrodialýze Monitorování znečištění a remediace půdy pomocí bioreportérů Aplikace nanovlákenné membrány do extrémního zimního počasí Hrách (Pisum sp.) jako model pro studium genetických aspektů domestikace luskovin (dormance semen a pukavosti lusku). Využití pokročilých proteomických metod pro studium endocytózy a endozomů u Arabidopsis České vysoké učení technické v Praze NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem NE NE Technická univerzita v Liberci NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE Univerzita Palackého v Olomouci NE NE LH14168 LH14169 ELSPINAC Nanovlákenné materiály vyrobené metodou elektrického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů vysokého napětí Tkáňové expandéry pro rekonstrukce sliznic dutiny ústní: příprava klinického hodnocení Technická univerzita v Liberci NE NE LH14170 Modelování dopadů politiky podpory obnovitelných zdrojů energie na trhy zemědělských a energetických komodit LH14171 Dynamická Neuromuskulární Stabilizace LH14172 Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů v oblastech Long Valley Caldera a The Geysers, Kalifornie.

19 LH14173 Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférické projevy LH14174 Složitost a učení neuronových a jádrových sítí Ústav informatiky AV ČR, v. v. i NE NE LH14175 LH14176 LH14177 LH14178 LH14179 LH14180 LH14181 Fotoelektrochemické tenkovrstvé systémy pro současné čištění odpadních vod a produkci vodíku Imunoanalytické metody pro hlavní obsahové látky jihoafrických léčivých rostlin Vývoj nové univerzální metody pro přípravu deoxysacharidů Modelování tonality v hudbě pomocí sítí neurálních oscilátorů STUDIUM PROUDĚNÍ A PŘENOSU TEPLA PRO ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ CHLAZENÍ OSTŘIKEM FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER INVESTIGATION FOR BETTER CONTROL OF SPRAY COOLING Metody regulace výskytu závažných škůdců na kukuřici v ČR a studium metod regulace polyfágního karanténního škůdce Drosophila suzukii v partnerské zemi (US). Vegetační zonace v US Interior West a České republice: od intuitivní minulosti k současné kvantifikaci Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NE NE Ústav informatiky AV ČR, v. v. i NE NE Vysoké učení technické v Brně NE NE Biologické centrum AV ČR, v. v. i NE NE Mendelova univerzita NE NE *) Celkové uznané náklady navržené v projektu budou vzhledem ke krácení výše podpory upřesněny při přípravě smlouvy o poskytnutí účelové podpory.

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více