Metodika návrhu dle EC 2 - termicky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika návrhu dle EC 2 - termicky"

Transkript

1 Metodika návrhu dle EC 2 - termicky termická analýza - teplotní účinky - teploty žhavých plynů - normový požár přirozený požár (PP) NTK teplota [ C] T teplota výztuže (NTK) teplota výztuže (PP) doba trvání požáru [min] t - vystavení účinkům požáru: všestranné (1, 2 nebo 3 stranné) ohoření - teploty dílců 20 < T < 1200 C - rychlost ohřevu 2 50 K/min - rostoucí teplota dílců, při klesající absolutní teplotě místa požáru může teplota dílce nadále vzrůstat 1 RIB stavební software s.r.o

2 Metodika návrhu dle EC 2 - termicky průběh teploty v dílci -průběh teploty žhavých plynů jako NTK - nestacionární vedení tepla v tuhých tělesech Dgl. nach Fourier - teplotně závislé teplotní materiálové parametry teplotní vodivost, specifická tepelná kapacita, hustota, hmotnostní % vlhkosti - teplotní profily (izotermy) závislé na době trvání účinku dvourozměrné teplotní šíření, 3. směr se zanedbává obdélníkový průřez kruhový průřez 2 RIB stavební software s.r.o

3 Poznámky k teplotní analýze Rekapitulace: normový požár je popsán normovou teplotní křivkou (NTK) dle EN u pozemních staveb se obecně předpokládá vývoj žhavých plynů hořením tuhých látek; pro tekutiny a tunely platí jiné NTK nestacionární, rovinný průběh teploty v průřezu se stanovuje v závislosti na teplotě žhavých plynů a teplotních parametrech teplotní parametry jsou teplotní vodivost, hustota, specifická tepelná kapacita; tyto jsou závislé jak na teplotě, tak i na kamenivu výpočet teplotního pole se provádí zjednodušeně na homogenním průřezu, ve skutečnosti se však jedná o spřažený průřez s výztuží, uvažovaná teplotní vodivost by měla tomuto odpovídat rychlost růstu teploty by neměla překročit 50 K/min, jinak ztrácejí teplotně závislé pracovní diagramy napětí přetvoření platnost a vzrůstá riziko odprýskávání 3 RIB stavební software s.r.o

4 Poznámky k teplotní analýze vlhkost v průřezu nesmí být větší než 3 až 4 hmotnostní % (čerstvý beton?!), neboť je jinak riziko odprýskávání betonu příliš vysoké, v zásadě se předpokládá, že odprýskávání není možné; tj. musí se provést opatření stran vhodné receptury betonu s přísadou polypropylenových vláken nebo navrhnout přídavnou ochrannou výztuž s c nom = 15 mm. U vysokopevnostních betonů se použije jedna z metod A D dle EN přísada polypropylenových vláken nesnižuje pouze odprýskávání, ale i teplotní vodivost, čímž se snižuje teplotní namáhání průřezu teplotní namáhání teplotní namáhání tlak tah tlak tlak tah tlak 4 RIB stavební software s.r.o

5 Poznámky k teplotní analýze teplotní vodivost téměř neovlivňuje oblast povrchu dílce, je však rozhodující pro vnitřní teplotu průřezu k dispozici jsou dostatečné znalosti o vlastnostech křemičitém a vápenitém kamenivu, dále pak basalitickém kamenivu, vápenité kamenivo je z termického hlediska výrazně příznivější, od teploty 200 C a vyšší se vlastnosti výrazněji odlišují znalost teplotního průběhu je základem pro mechanickou analýzu a teplotní deformace průběh teploty v průřeze lze spočítat buď pomocí časové analýzy FEM nebo analyticky pomocí Fourierových diferenciálních rovnic; formulace správných okrajových podmínek není snadná; běžné programy na výpočty ŽB sloupů toto nenabízí, termická analýza se pak nahrazuje fixními teplotními profily R30 až R120 v normách jsou uvedeny teplotní průběhy, avšak pouze pro obdélníkový průřez 300/300 mm a kruhový průřez 300 mm, dále lze ojediněle čerpat tyto informace z literatury, např. ibmb (Institut stavebních hmot a požární ochrany) Technické univerzity v Braunschweigu, tyto průběhy však předpokládají všestranné ohoření program BEST využívá fixní teplotní profily se zohledněním teplot spočtených v programu STABA-F 5 RIB stavební software s.r.o

6 Poznámky k teplotní analýze při vysokoteplotním namáhání železobetonových sloupů vznikají vynucená přetvoření, která mají velký vliv na jejich mechanické chování a nemohou být proto u nelineárních výpočtů neztužených sloupů zanedbány teplotně indukovaná vynucená přetvoření vznikají -různým teplotním protažením betonu a výztuže - zamezením protažení (okrajové podmínky) - nesymetrickým vystavením účinkům požáru (teplotní zakřivení) teplotní přetvoření a zakřivení lze integrovat přes průřez a stanovit z nich tak celková přetvoření a zakřivení a z těchto pak dále deformace (posuvy) celkového statického systému, které se přičítají k imperfekcím a dotvarování na celkové počáteční deformace statického systému. U těchto se uvažuje neporušený průřez 6 RIB stavební software s.r.o

7 Poznámky k teplotní analýze při vysokoteplotním namáhání železobetonových sloupů vznikají vynucená přetvoření, která mají velký vliv na jejich mechanické chování a nemohou být proto u nelineárních výpočtů neztužených sloupů zanedbány teplotně indukovaná vynucená přetvoření vznikají -různým teplotním protažením betonu a výztuže - zamezením protažení (okrajové podmínky) - nesymetrickým vystavením účinkům požáru (teplotní zakřivení) teplotní přetvoření a zakřivení lze integrovat přes průřez a stanovit z nich tak celková přetvoření a zakřivení a z těchto pak dále deformace (posuvy) celkového statického systému, které se přičítají k imperfekcím a dotvarování na celkové počáteční deformace statického systému. U těchto se uvažuje neporušený průřez 7 RIB stavební software s.r.o

8 Poznámky k teplotním deformacím zvláštnosti mechanického chování při namáhání vysokými teplotami (výchozí předpoklady: zachování rovinnosti průřezů, statická rovnováha) počáteční stlačení tlakové výztuže (resp. počáteční protažení tahové výztuže) ε ε σ = ε 0 + κ z - ε Th ε Th = teplotní přetvoření ε 0 = přetvoření v neutrální ose ε ct ( z ) nelineární teplotní přetvoření betonu ε ot ε zt ( z ) ε z ( z ) z přetvoření průřezu v důsledku teplotního přetvoření přetvoření a natočení průřezu s teplotními přetvořeními přetvoření a natočení průřezu bez teplotních přetvoření natočení v důsledku rozdílu teplot u nesymetrického ohoření natočení závisí významně na stupni vyztužení a zatížení hlavice sloupu 8 RIB stavební software s.r.o

9 Namáhání požárem symetrické působení požáru nesymetrické působení požáru jednostranné dvojstranné a třístranné ohoření 9 RIB stavební software s.r.o

10 Teplotní zóny v průřezu čtyřstranné ohoření? trojstranné ohoření jednostranné ohoření?? dvojstranné ohoření 10 RIB stavební software s.r.o

11 Teplotní analýza BEST 11 RIB stavební software s.r.o

12 Návrh dle EN mechanicky Mechanická analýza - mechanické účinky -mimořádná kombinace A d (t) = nepřímý účinek požáru Analýza dílce - únosnost průřezu teplotně závislé, redukované materiálové parametry f ck (T), E cm (T), f yk (T), E s (T) dílčí součinitele spolehlivosti materiálu γ M,fire = 1,00 - únosnost statického systému teplotně závislé, redukované materiálové parametry f ck (T),E com (T),f yk (T),E s (T) teplotně závislé pracovní diagramy napětí přetvoření teplotní přetvoření 12 RIB stavební software s.r.o

13 Teplotně závislé materiálové parametry Pracovní diagramy napětí přetvoření beton výztuž ref.napětí (T)/f ck ref.napětí (T)/f sk přetvoření c přetvoření s Rozlišení různých kameniv betonu křemičité kamenivo vápenité kamenivo písky a basalitické kamenivo (viz [4]) Rozlišení různých výrobních postupů tvářená za studena tvářená za tepla třída N, (X) 13 RIB stavební software s.r.o

14 Poznámky k mechanické analýze Rekapitulace průřez se rozdělí na n ekvidistantních zón z průběhu teplot v průřezu se stanovuje - teplota v těžišti výztuže -průměrná teplota betonového průřezu (platí zpravidla pouze pro tlačenou zónu) - šířka poškozené, rozdrobené zóny vysokou teplotou teplotně redukované průřezové charakteristiky v důsledku poškozených zón stanovují se teplotně závislé pracovní diagramy napětí přetvoření, u betonu je významné kamenivo, u výztuže pak výrobní postup, vysokopevnostní betony ztrácejí rychleji pevnost než běžné používá se pouze jeden pracovní diagram napětí přetvoření pro určení vnitřních účinků a návrh jak pro beton, tak i výztuž (za běžných teplot se pro beton uvažují 2 různé pracovní diagramy napětí přetvoření) přetvoření se omezují v tlačené oblasti na hodnotu ε c1 (T) a v tažené oblasti na hodnotu ε st (T) dílčí součinitele spolehlivosti materiálu se uvažují γ M,fi =1,0 dlouhodobý součinitel betonu se pro návrh uvažuje α cc =1,0 mimořádná návrhová kombinace γ GA =γ QA =1,00 u neztužených sloupů se zohledňují jak vynucená přetvoření z teplotních deformací, tak nepřímé účinky požáru upozornění: pokud se vyskytují u sloupu různé průřezy nebo různá krytí výztuže, pak tyto průřezy mají různé pracovní diagramy napětí přetvoření 14 RIB stavební software s.r.o S

15 Průběh návrhu za studena lineární výpočet vnitřních účinků s tuhostmi brutto/netto Ergebnisse: minimální ( lineární ) nutná výztuž nelineární výpočet deformací z dotvarování s efektivními tuhostmi a kvazistálou Ed počáteční deformace z imperfekce + dotvarování přibližné deformace z dotvarování nelineární výpočet únosnosti statického systému a průřezů s iterací efektivních tuhostí pro každou základní, resp. mimořádnou Ed nelineární výpočet únosnosti statického systému a průřezů s nutnou celkovou výztuží As a efektivními tuhostmi pro všechny Ed přetvárná energie nelineární výpočet únosnosti statického systému a průřezů s nutnou celkovou výztuží As a efektivními tuhostmi pro 1.0-násobná zatížení (MSP) návrh průřezu RIB stavební software s.r.o

16 Průběh návrhu za požáru střední teplota betonu a lokální teplota výztuže při vysokoteplotním namáhání počáteční deformace z imperfekce + dotvarování + teplotních deformací teplotně závislá redukce průřezu teplotní přetvoření teplotně závislé pracovní diagramy pro beton a výztuž nelineární výpočet únosnosti statického systému a průřezů s iterací efektivních tuhostí pro každou požární Ed Beton: přetvárná energie/návrh nelineární výpočet únosnosti statického systému a průřezů s nutnou celkovou výztuží As a efektivními tuhostmi pro všechny Ed nelineární výpočet únosnosti statického systému a průřezů s nutnou celkovou výztuží As a efektivními tuhostmi pro 1.0-násobná zatížení (MSP) Výztuž: přetvárná energie/ návrh RIB stavební software s.r.o

17 Implementovaný postup v programu BEST Zadání Parametry návrhu požární odolnosti: třída požární odolnosti, druh kameniva betonu, druh výroby výztuže, počet stran vystavených účinkům požáru externí data pro průběh teplot v průřezu 17 RIB stavební software s.r.o

18 Příklad 1 neztužený sloup Zadání Parametry návrhu požární odolnosti: třída požární odolnosti, druh kameniva betonu, druh výroby výztuže, počet stran vystavených účinkům požáru externí data pro průběh teplot v průřezu kn 5.0 kn 4.50 m Příklad IK Dr. Müller Zilch+Müller 18 RIB stavební software s.r.o

19 Příklad 1 neztužený sloup Vyhodnocení Protokol teplotní analýzy Protokol redukčních součinitelů a teplotně závislých pracovních diagramů napětí přetvoření Výstup výsledků výpočtů a návrhů, např. nutná výztuž 19 RIB stavební software s.r.o

20 Příklad 1 neztužený sloup 20 RIB stavební software s.r.o

21 Příklad 1 neztužený sloup Běžný návrh na MSÚ Návrh na požadovanou požární odolnost R90 21 RIB stavební software s.r.o

22 Příklad 1 neztužený sloup sloup s volným vrcholem: C30/37, XC1, B500N, všestranný účinek požáru, NTK 90 s teplotním přetvořením, ( ) bez teplotního přetvoření výztuže teplotní analýza výztuž beton teplota [ C] výztuž [cm 2 ] As=15,6 (MSÚ) výztuž tvář. za tepla výztuž tvář. za studena vápenité kamenivo 68,0 (39,5) 62,4 (40,5) křemičité kamenivo 69,5 (44,8) 64,5 (45,9) teplotní přetvoření [ o / oo ] výztuž beton vápenité kamenivo 5,64 1,52 křemičité kamenivo 4,85 2,31 výsledky jsou závislé na parametrech materiálu výsledky jsou závislé na zohlednění teplotních přetvoření skutečné vyztužení dle IK Dr.Müller/Giese = 63,9 cm 2 (4 x 28 mm + 8 x 25 mm) 22 RIB stavební software s.r.o

23 Příklad 2 neztužený sloup Zadání Parametry návrhu požární odolnosti: třída požární odolnosti, druh kameniva betonu, druh výroby výztuže, počet stran vystavených účinkům požáru externí data pro průběh teplot v průřezu 10.7 kn/m kn 12.9 kn 9.55 m 6.7 kn/m Příklad Dr.Richter ibmb, TU Braunschweig 23 RIB stavební software s.r.o

24 Příklad 2 neztužený sloup sloup s volným vrcholem: C30/37, XC1, B500N, třístranný účinek požáru, NTK 90 vlastní tíha + vítr bez teplotních přetvoření teplotní analýza výztuž beton teplota [ C] výztuž [cm 2 ] As=84,5 (MSÚ) výztuž tvář. za tepla výztuž tvář. za studena vápenité kamenivo 49,7 49,8 křemičité kamenivo 51,0 51,1 skutečné vyztužení dle př.6 Dr.Richter: požární odolnost dle nových norem DIN = 49,3 cm 2 (2 x 4 x 28 mm) 24 RIB stavební software s.r.o

25 Závěr Vysokoteplotní namáhání neztužených sloupů je často rozhodujícím návrhovým stavem. Osové krytí výztuže, zatížení vrcholu sloupu a teplotní deformace mohou značně ovlivnit potřebu nutné výztuže. Jaké jsou možnosti úspory výztuže? -zvětšení krytí výztuže (např. u = cv + dstřm + 0,5 ds = 3 cm + 1 cm + 1 cm = 5 cm) - používat vápenité kamenivo u betonů běžných pevností - používat bazalitické (čedičové) kamenivo u vysokopevnostních betonů - používat vysokopecní cement -zvětšit rozměry průřezu - protipožární obálka sloupu (bez nosné funkce) -příměs polypropylenových vláken na redukci teplotní vodivosti a snížení rizika oprýskávání S rostoucím krytím výztuže však současně vzrůstá i riziko oprýskávání. 25 RIB stavební software s.r.o

26 Konstrukce a požární odolnost návrh dílců na NTK je zpravidla dostačující přinejmenším konstrukčně zohlednit spolupůsobení různých dílců! příklad sloupů u tzv. požárních stěn libovolná třída R obě stěny vetknuty R90,stěna R90 1 stěna kloubově 1 stěna vetknuta Příklad konstrukce haly: obě stěny vetknuté Příklad konstrukce haly: jedna stěna vetknutá, jedna stěna kloubově požár musí být vždy utlumen spolupráce s odborníky na požární ochranu 26 RIB stavební software s.r.o

27 Konstrukce a požární odolnost Rozdělení rohové výztuže vede k hospodárnějšímu návrhu nižší teploty vyšší zbytkové pevnosti 27 RIB stavební software s.r.o

28 Literatura [1] D. Hosser: Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes, Technischer Bericht der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v. (vfdb), Technischer Bericht vfdb TB04/01, 1. Auflage 2006, Braunschweig [2] D. Hosser, E. Richter: Schlussbericht - Überführung von EN in EN-Norm und Bestimmung der national festzulegenden Parameter (NDP) im Nationalen Anhang zu EN , Deutsches Institut für Bautechnik, Fraunhofer IRB Verlag, 2007, Stuttgart [3] EN :2004 [4] P. Nause Berechnungsgrundlagen für das Brandverhalten von Druckgliedern aus hochfestem Beton, Dissertation 2005 TU Braunschweig 28 RIB stavební software s.r.o

29 Děkujeme za pozornost! 29 RIB stavební software s.r.o

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria únosnosti konstrukce byly již pro praktické

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS NÁVRH ZALOŽENÍ POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ FUNDATION DESIGN

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Podlahové topení Technická specifikace 10-98 Podlahové topení Technická specifikace 10-98 PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht JISTOTA SE ZÁRUKOU JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více